RANKA RANKON SU RAMOVĖNAIS IR LEGIONIERIAIS

DVIGUBA PLUNKSNOS VYRO IR KARIO SUKAKTIS

Mūsų kariuomenės kūrėjui-savanoriui, Lietuvos Skautų Sąjungos kūrėjui-pirmūnui, darbščiam ir gausiam plunksnos vyrui — kapitonui Petrui Jurgėlai-Jurgelevičiui šiemet sukako 50 metų amžiaus ir 35-ri metai bendradarbiavimo spaudoje (Dar Rusijoje, 1915 m., ŽVAIGŽDUTĖ ir VADAS įdėjo pirmuosius rašinius). Apie jubiliato plunksnos darbus geriausiai kalba pats gyvenimas.

“Petras Jurgėla yra gimęs Amerikoje 1901 m. rugsėjo 30 d. Jo išverstas veikalas Baden-Powell’io “Skautybė berniukams” žuvo 1918 m. Rusijoje, o stambaus veikalo “Skauto mokykla” vertimas iš lenkų k. žuvo Vilniuje 1919 m. pavasarį. Lietuvoje kelis šimtus jo rašinių įvairiais tautiniais, kariuomenės ir skautų reikalais dėjo daugiausia KARYS, SKAUTAS, LIETUVA, RYTAS, KARDAS, LIETUVOS AIDAS, MŪSŲ ŽINYNAS, SKAUTŲ AIDAS ir kt. laikraščiai bei žurnalai, o taip pat sukaktuviniai kariuomenės, šaulių, skautų ir karo invalidų leidiniai. Nuo 1931 m. rašinėja JAV liet. spaudoje.

Išspausdintos šios jo knygelės skautijai: “Pirmieji skauto žingsneliai” ir “Piliečių auklėjimo mokykla — skautybė” 1920 m., “Lietuvos ateitis” 1926 m., “Skautų tarnavimas Tėvynei” ir “Skautystė” 1927 m. ir “Skautų vadovas” I dalis 1929 m. Išvertė 3 tomų romaną “Raupsuotoji”, o su broliu Konstantinu — karinę apysaką “Dieve, pasigailėk mūsų!” 1935 m. išėjo jo veikalas “Sparnuoti Lietuviai Darius ir Girėnas”.

P. J. redagavo SKAUTĄ, KARDĄ, 1925 m. leidinį “Kauno karo komendantūra 1919-1929”, buvo Lietuvos kariuomenės leidinių redaktorius ir kalbos taisytojas, DRAUGO redakcijos narys ir redagavo paveiksluotą mėn. žurnalą TAUTĄ.

KPT. PETRAS JURGĖLA

Amerikos Lietuvių Legiono Vadas

Jis įsteigė ir vedė pirmuosius 4 liet. skautų ir skaučių vienetus, vadovavo Lietuvos jūrų skautijai, buvo uolus skautijos veikėjas, Dariaus-Girėno skridimo ir jų paminklo statybos taikintojas Chicagoje, buvo eilės įv. komitetų ir konferencijų sekretorius ir veikia Amerikos Lietuvių Legione. Šiuo metu paruošė spaudai didelį veikalą “Lietuviškoji skautija”.

Dr. J. Prunskis —
DRAUGAS, 1951. 1. 5.

P. Jurgėla ypač dažnai rašė KARIUI nuo 1919 m. iki 1930 m. Vien tik 1929 m. KARYS įdėjo jo net 57 straipsnius; tai buvo rekordinis skaičius. 1824 m. KARY iškėlė ir karininkų organo reikalą. Įsteigus KARDĄ, jis 1 mt. buvo redakcinės kolegijos sekretorius.

Kpt. P. Jurgėla apdovanotas Gedimino IV 1. ordinu, Liet. kar-nės kūrėjų-savanorių medaliu, Latvijos Nepr.-bės medaliu su kardais ir skautų Gedimino Vilko, Padėkos ir Lelijos garbės ženklais, šis Amerikoje gimęs lietuvis išaugino du Lietuvoje gimusius sūnus savanorius

Amerikos karo aviacijai, kurioje Rimgaudas tarnavo per II Pas. karą, o Vytautas tebetarnauja nuo š. m. sausio 18 d.

Šiuo metu kpt. P. Jurgėla yra Amerikos Lietuvių Legiono vadas.

Šios dvigubos gražios sukakties proga — senąjį ir dabartinį mūsų žurnalo bendradarbį redakcijos štabo vardu nuoširdžiai sveikiname.

KARYS

GRAŽŪS LEGIONININKŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1951. X. 10 išleistame įsakyme Amerikos Lietuvių Legionui, tarp kitko, pabrėžiama, kad lietuviškoji spauda šiemet mini Lietuvos Karaliaus Mindaugo krikšto 700 m. sukaktį ir nušviečia to įvykio reikšmę lietuvių tautai. Kai kurios organizacijos iškilmingai mini šią sukaktį. 1-is Dariaus-Girėno postas nutarė Lietuvos kariuomenės įkūrimo sukaktį minėti su Kar. Mindaugo krikšto sukaktimi ir rengti viešą aktą su iškilmėmis, paskaitomis ir koncertu.

Kiti postai taip pat raginami surengti šios dvigubos sukakties minėjimą lapkričio mėn. pabaigoje. Į minėjimą reikia įjungti paskaitas apie Mindaugą, apie mūsų kariuomenės kūrimąsi, su žuvusių Lietuvos laisvės kovotojų pagerbimo apeigomis, kviečiant kitų organizacijų atstovus, visuomenę ir ypač jaunuomenę. Apylinkėje gyvenantieji kūrėjai-savanoriai, karo invalidai, Vyčio Kryžiaus kavalieriai ir kiti Nepriklausomybės karų veteranai (postų nariai ir nenariai) turi būti pakviesti garbės svečiais, kalbėtojais ir atitinkamai pagerbti. Visa tai padarys gilaus įspūdžio visuomenei ir ypač jaunuomenei, kuri dar nebuvo mačiusi lietuviškų apeigų karinio pobūdžio.

Kaip žinoma, šių gražių tradicijų praeityje laikėsi ypač šio Legiono 1-sis Dariaus-Girėno postas (Brooklyn, N. Y.). Visuose Legiono postuose yra buv. Lietuvos ir JAV karių, karo veteranų. Kiekvienas postas turi Amerikos, Lietuvos ir legioninę posto vėliavas. Posto vėliavoje yra Legiono žymenys: Vyčio Kryžius su JAV vėliavos skydu. Visi legionininkai turi uniforminę kepuraitę, su Legiono žymeniu, o kai kurie ir pilną uniformą. Tai vienintelė pasauly lietuviška liet. karo veteranų organizacija, turinti Lietuvos vėliavą ir uniformą su lietuviškais žymeniais: Vyčo Kryžium ir Gedimino Stulpais.

Am. Liet. Legiono adjutanto adresas: J. Liaukus, 185 Chestnut St., Brooklyn 8, N. Y.

PADĖKA

L. N. Karo Invalidų Sąjunga gavo stambią auką iš buvusių Lietuvių Politinių Kalinių Sąjungos Chicagos skyriaus — 50 dol. ir iš p. V. Balčiūno — 5 dol. Už paaukotas stambias sumas Invalidų Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Valdyba