VIENERI METAI Iš DAUGELIO

KPT. SIMAS URBONAS

Kovingoji lietuvių tautos istorija visais amžiais pareikalavo ir tebereikalauja iš Lietuvos sūnų sunkių karinių žygių, nenusakomų kančių, vargo ir brangių kraujo aukų. Visais atžvilgiais tobulėjančios lietuviškosios spaudos uždavinys — palikti po savęs, įamžinti tų kovų ir žygių kuo ryškesnius pėdsakus. Juk netolimoji praeitis ir dabartis, nesustojančiai sruvenančio laiko būryje — taipgi paliks istorija.

Nepriklausomos Lietuvos spauda, ypač per eilę paskutiniųjų laisvės metų, vis daugiau ir nuoširdžiau skirdavo vietas mūsų Nepriklausomybės kovoms, jų kariams, mūsų kariuomenei ir jos gyvenimui pavaizduoti. Tačiau, pagal savo paskirtį, daugiausia šiais reikalais rūpinosi mūsoji karinė spauda, o ypač anuometinis populiarusis Lietuvos kariuomenės savaitraštis žurnalas — KARYS.

Po visos eilės tragiškųjų II-jo pasaulinio karo ir pokario metų, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 1950 m. lapkričio mėn. vėl atkurtas KARYS, kap mūsų karių, veteranų ir visų lietuvių vienintelis šios paskirties iliustruotas žurnalas, šis didelis ir atsakingas spaudos darbas buvo pradėtasbe jokio kapitalo, vietoje turimomis gan netobulomis techniškomis spaudos priemonėmis, neturint, galima sakyti, nė bent kiek patenkinamų redakcinio darbo sąlygų nors vienammūsų redakcijos - administracijos štabo nariui.

Per šiuos vienerius metus, atrodo, yra išvaryta visiems regima kultūrinio, organizacinio darbo vaga.

KARIO kūrėjai - redaktoriai per 33-jus metus

I.  Mjr. P. Ruseckas, redagavęs nr. 1 ir vėliau 1922.XII.13 — 1925.XI.4.

2. Plk. ltn. V. Steponaitis, 1919.V. 25 — 1920.III.24.

3. Plk. ltn. J. Laurinaitis, 1920. III. 25 — 1921.IX.29.

4.  Ltn. K. Kepalas, 1921.IX.30 — 1922.II.1.

5.  Karo vald. J. Petrėnas, 1922.11.2.    — 1922.IX.8.

6. Karo vald. Z. Kuzmickis, 1922. IX. 9—1922.XII.12.

7.  Kpt. A. Majus, 1925.XI.12—1926.11.3.

8.   Mjr. J. Tomkus, 1926.II.4 —1926. VI.29.

9.   Plk. ltn. R. Burokas, 1926.VI.30—    1927.III.15.

10. Plk. T. Šakmanas, 1927.III.16— 1927.IX.6.

11I.  Plk. ltn. J. Balčiūnas, 1928.X.II —1935.XI.24.

13.  Mjr. P. Jakštas, 1935.XI.25 — 1936.III.15.

14.  Kpt. S. Urbonas, 1936.III.19 — su pertraukomis karo ir pokario metu—    iki šio nr. 13 (1272).

Tai yra pasiekta tiek redakcijos ryžto, tiek visų gausių mūsų senojo žurnalo bičiulių, visokeriopos talkos dėka. Glaudesniais dvasiniais ryšiais, KARYS sujungė visam pasauly išblaškytus mūsų karius-veteranus ir esančius aktyvioje karo tarnyboje vyrus, žinios apie vėl gyvą, veikianti šį mūsų tradicinį dvasinį ginklą, “Voice of America” radijo bangomis dažnai pasiekia ir kančiose skęstančią tėvų žemę. žurnalas aplink save suburia vis daugiau stipresnių plunksnos jėgų, duoda ir duos daugiau gyvenimiškų aktualijų. reikalingos medžiagos mūsų karo istoriiai, o savo išviršine išvaizda privalo pasidarvti bent patenkinamu “ambasadoriumi” pasaulio lietuvių spaudos lentynoje.

1919 — Lietuvos Nepriklausomybės Karo — metais (su rusais bolševikais) gegužes mėn. dienomis gimęs. KARYS vis dėlto, išliko senas ir amžinai naujas. šie pastarieji metai man asmeniškai (viso — per beveik devynerius redagavimo metus) buvo sunkiausi, o vis dėlto laimingiausi, šios kuklios atgaivinimo metinių sukakties proga gautieji ir dar vis gaunami sveikinimai — geriausias įrodvmas. Begaliinis ačiū visų senųjų KARIO redaktorių-kūrėjų, visų skaitytojų ir rėmėjų vardu.

Tačiau — nevalia pasitenkinti tuo, kas pasiekta.

Taigi: jeigu per vienerius metus sukūrėme jau vieną gerą KARIO bičiuliu pulką — per ateinančius 1952 m. suburkime visą, nors kuklią modernią divizija. Tai be galo lengva pasiekti, jeigu kiekvienas dabartinis KARIO karvs (skaitvtojas) sumobilizuos bent po 2-3 nauius narius, šios divizijos išlaikymas kiekvienam jo nariui kainuos tik 33 ir 1/3 cento per menesį.

Kol dar neturime savųjų fizinių dalinių. sukurkime dvasinius, moralinius, o vyrų — gausu visame pasaulyje.

KARIO Rėmėjų-Pirmūnų Garbės Būrys Jungt. Amerikos Valstybėse

Sunkiu kūrimosi metu JAV, eilė žmonių, karių ir nekarių, vyrų ir moterų. lemiančiai ir visokeriopai padėjo KARIUI, kuris jų niekad nepamirš.

A. Astrauskas,V. Alksninis,J.    Andriušis,A. Antanavičienė, L. Buivydas,L. Bileris,V. Ciplijauskas, A. Grušaitis,K.    Grinius,V. Jackūnas,H. Kazakaitis,J. Kraunaitis,A. Kirkyla,P. Lanauskas,J. Liaukus,A. Matonis,K. Rimas,Z. Raulinaitis,A. Senikas,J. Sodaitis,J. Sirgėdas,J. Tutinas,J. Valaitis,A. Vakselis,V. Vilkutaitis,V. Vaškūnas,J. Vaičys,F. Zapkus,V. Žukas.