Sausio 11-12-13 d. žuvę partizanai

Nuotraukos šaltinis: http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Paminklas_Algimanto_apygardos_partizanams_Kupi%C5%A1kyje

Alfonsas Juodis-Rickus iš Vaišviliškių k., Kavarsko vls., žuvo 1948 m. sausio 13 d.;

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Krištaponis Juozas gimė 1912 m. Ukmergės apskrities Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaime. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Nuo 1944 m. vasaros Ukmergės apskrityje ėmė telkti pirmuosius partizanų būrius. Nuo 1944 m. gruodžio — Vyčio apygardos vadas. Žuvo kautynėse su NKVD kariuomene 1945 m. sausio 12 d.

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

DAMBRAUSKAS Alfonsas, Juozo, g. 1910 Skaudvilėje. Žuvo 1946 01 11 Raudgiryje, Kražių apyl.

GIRDŽIUS Dominykas, g. 1923 Bulzgeniškiuo-se, Šimkaičių v. Žuvo 1945 01 11 prie Dumšiškių miškelio.

GREIVYS Steponas (Jono brolis) - Verpetas, g. 1923 Pajūrio k., Rietavo v. Partizanas nuo 1945. Nuo 1947 būrio vadas. Būrys veikė Priekulės, Klaipėdos, vėliau Veiviržėnų bei Endriejavo apylinkėse. Žuvo 1951 01 13 Rusinų mokyklos kieme, Veiviržėnų v. Žūties vietoje pastatytas atminimo kryžius.

KLUMBYS Zenonas - Razbajus, g. 1929 Inkakliuose, Švėkšnos v. Dariaus rajono Pušies rinktinės partizanas nuo 1950. Žuvo 1953 01 13 Cipariuose, Žemaičių Naumiesčio v., kartu su J. Agintu.

AGINTAS Jonas, Jono - Kirvaitis, g. 1925 Spiečiuose, Žemaičių Naumiesčio v. Partizanas nuo 1947. Kovojo Pušies rinktinėje. Žuvo 1953 01 13 savo sodyboje Cipariuose, Ž. Naumiesčio v. Kartu žuvo Z. Klumbys.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Januševičius Zigmas, Juozo s., iš Antrųjų Girininkų k. Kauno raj. Tarnautojas. Žuvo 1945.01.11 tėviškėje.

Kadušis Juozas- Genys iš Didvyžių k. Jankų vlsč. 1924- 1948.01.11. Žalgirio rinktinė, Sakalo būrys. Žuvo Degučių k.

Keršulis Stasys - Švyturys. Perkūno rinktinė. 1926- 1948.01.11. Žuvo Naujosios Kirsnos k. Šeštokų vlsč. pas Karauską.

Radzevičius Klemensas-Mindaugas. 1919-1947.01.11. G. Vilkabūdės k. Marijampolės apskr. 2 ha ūkininko sūnus. Išėjo į mišką 1945 m. Geležinio Vilko rinktinės eilinis, partizanavo Igliaukos apylinkėse. Žuvo Maraziškių k. Igliškėlių vlsč. pas Akelaitį. Kartu žuvo Kalfrydas.

Šiugždinis Vladas - Ateitis iš Alksniakiemio k. Prienų raj. 1922-1945.01.11. Žuvo tarp Birštono ir Jiezno. Albino brolis.

Bilkys Antanas - Radastas iš Armališkių k. Kauno raj. 1927-1949.01.12. Žuvo Guoguose. Geležinio Vilko rinktinė. Partizanuose nuo 1947 m.

Čėsna Antanas. Inžinierius. G. 1914 m. Žuvo 1945.01.12 Jiezno apylinkėse. Nuleisto desanto radistas.

Grikietis Antanas - Slapukas, Vidmantas iš Dumčių k. Pilviškių vlsč. 1925-1952.01.12. Vytauto rinktinės vadas po A. Matusevičiaus. Su juo, E. Kabelio išduoti, žuvo P. Daubara, F. Čereška, J. Kmieliauskas ir P. Kemeraitis.

Indriušis (Indrašius) - Daktaras iš Rokiškio. 1911—? 1945.01.12 Jiezno apylinkėse išmestas desantininkas.

Kuprevičius Vladas - Asta iš Kėdainių. Viršila. 1945.01.12    desanto į Jiezno apylinkes vadas. Partizanų būrio vadas. Žuvo 1946 m.

Plečkaitis Eduardas - Trimitas iš Sausininkų k. Bartninkų vlsč. 1928-1947.01.13. Žuvo Liukių k. Josio sodyboje. Užkastas Rytprūsiuose už Vištyčio ežero. Jurgio brolis. Vytauto rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Viktoras Trinkūnas-Ąžuolas, Panemunės vls., Čedasų k., Vyžuonos b. Ž.1949 01 11.

Vladas Magila-Bimba. Ž.1946 01 13.

Albinas Birkus, Troškūnų vls., Pajuostinio k. Ž.1946 01 13.

Pranas Januška, Kupiškio vls., Vižančių k., Kindžiulio b. Ž.1949 01 13.

Vladas Kaladė-Viršila, Kupiškio vls., Griaudeliškių k., LLA būrio vadas. Ž.1946 01 13.

Povilas Kliauga, Paliepių k. Ž.1945 01 13 Pažuselių k.

Kazimieras Kriaučiūnas, Kupiškio vls., Kaladės b. Ž.1946 01 13.

Vytautas Lapienis-Uosis, Svėdasų vls., Galvydžių k., Žalgirio b. Ž.1950 01 13.

Vladas Magyla-Grafas, Kupiškio m., Kaladės b. Ž.1946 01 13.

Vytautas Musteikis, Svėdasų vls., Jutkonių k., Liūto b. Ž.1946 01 13.

Alfonsas Nakutis, Svėdasų vls., Malaišių k., Viesulo b. Ž.1946 01 13.

Edvardas Plitnikas, Svėdasų vls., Liūto b. Ž.1946 01 13.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

CIBAS ADOLFAS, Felikso, g.1899 m. Pelenių k., Kuktiškių vls. Žemdirbys. Nušautas 1946 01 12 Pelenių k., Kuktiškių vls. Palaidotas Kuktiškių kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

1945 m. sausio 12 d. auštant, bolševikai užpuolė Saturno partizanų bunkerį. Kautynėse žuvo kulkosvaidininkas Anzelmas Norkus.

Greivys Steponas - Verpetas iš Pajūrio k. Rietavo vls. Partizanas, būrio vadas. Kovojo Rietavo, Endrijavo apylinkėse. Žuvo prie Endrijavo 1951 01 13. Partizanų gretose kartu su Steponu Greiviu kovojo ir jo brolis Jonas Greivys-Žvalgas.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

Prapiestis, Kazys Dagys 1925 02 07 Paliepio k., Kapčiamiesčio vls. 1945 01 12 Eilinis 1945 01 13 Pūščios miške

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Alfonsas JUODIS - Riekus. G. Vaišviliškio k. Partizanas, žuvo 1948 01 13 Bebrūnų kaime, sprogus jo paties granatai.

Birutė JASIKONYTĖ. G. Bebrūnų k., Kavarsko vls. Butageidžio kuopos ryšininkė. Sprogus granatai, žuvo 1948 m. sausio 13 d. Bebrūnų k. Palaidota Peslių k. kapinėse.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

Česonis Bolius, Kajetono ir Vlado brolis, g. 1927 Peliūnų k., Kietaviškių vlsč. Nuo 1944 08 - vietinio Bondario būrio, DKR 4-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 01 13 Pagrendos miške prie Gudaraisčio slėptuvėje kartu su kitais 6 partizanais 10-13 dienomis vykusio siautimo metu. Palaikai išniekinti Kietaviškėse. Naktį artimieji kūnus pavogė ir slapta palaidojo Peliūnų kapinėse.

Česonis Kajetonas, Boliaus ir Vlado brolis, g. Peliūnų k., Kietaviškių vlsč. Nuo 1944 08 -vietinio Bondario būrio, DKR 4-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 01 13 Pagrendos miške prie Gudaraisčio slėptuvėje kartu su kitais 6 partizanais 10-13 dienomis vykusio siautimo metu. Palaikai išniekinti Kietaviškėse. Naktį artimieji kūnus pavogė ir slapta palaidojo Peliūnų kapinėse.

Česonis Vladas, Boliaus ir Kajetono brolis, g. Peliūnų k., Kietaviškių vlsč. Nuo 1944 08-vietinio Bondario būrio, DKR 4-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 01 13 Pagrendos miške prie Gudaraisčio slėptuvėje kartu su kitais 6 partizanais 10-13 dienomis vykusio siautimo metu. Palaikai išniekinti Kietaviškėse. Naktį artimiej i kūnus pavogė ir slapta palaidojo Peliūnų kapinėse.

Juozupka Vladas, g. Peliūnų k., Kietaviškių vlsč. Nuo 1944 08 - vietinio Bondario būrio, DKR 4-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 01 13 Pagrendos miške prie Gudaraisčio slėptuvėje kartu su kitais 6 partizanais 10-13 dienomis vykusio siautimo metu. Palaikai išniekinti Kietaviškėse. Naktį artimieji kūnus pavogė ir slapta palaidojo Peliūnų kapinėse. 

Seliuta Albertas, Jeronimo ir Simono brolis, g. 1919 Pagrendos k., Semeliškių vlsč. Nuo 1944 08 - vietinio Bondario būrio, DKR 4-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 01 13 Pagrendos miške, prie Gudaraisčio slėptuvėje kartu su kitais 6 partizanais 10-13 dienomis vykusio siautimo metu. Palaikai išniekinti Kietaviškėse. Naktį artimieji kūnus pavogė ir slapta palaidojo Peliūnų kapinėse.

Seliuta Jeronimas, Alberto ir Simono brolis, g. 1912 Pagrendos k., Semeliškių vlsč. Nuo 1944 08 - vietinio Bondario būrio, DKR 4-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 01 13 Pagrendos miške, prie Gudaraisčio slėptuvėje kartu su kitais 6 partizanais 10-13 dienomis vykusio siautimo metu. Palaikai išniekinti Kietaviškėse. Naktį artimieji kūnus pavogė ir slapta palaidojo Peliūnų kapinėse. 

Seliuta Simonas, Jeronimo ir Alberto brolis, g. 1917 Pagrendos k., Semeliškių vlsč. Nuo 1944 08 - vietinio Bondario būrio, DKR 4-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 01 13 Pagrendos miške, prie Gudaraisčio slėptuvėje kartu su kitais 6 partizanais 10-13 dienomis vykusio siautimo metu. Palaikai išniekinti Kietaviškėse. Naktį artimieji kūnus pavogė ir slapta palaidojo Peliūnų kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Kvedaravičius I. V. 1952 01 11

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-13-1995.pdf

Butkus Vytautas, Juozo Vilnius, 1951 01 12

Bagdžiūnas Jonas, Vlado Vilnius, 1951 01 12;

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-13-1995.pdf

Žynys - Pranas Puidokas. Gimė 1929 m. Armališkių k., Aukštosios Panemunės vls., Kauno aps. Nuo 1948 m. birželio mėn. Birutės rinktinės Žiedo kuopos partizanas. Žuvo išduotas agento Aldonos(a.sL) 1949 m. sausio 12 d. Guogų k., Aukštosios Panemunės vls. pas Petrą Lodą

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-22-1997.pdf

Uosis - Juozas Jočys iš Milaikiškių k., Troškūnų vls. Nuo 1946 m. birželio mėn. iki 1950 m. sausio mėn. - Algimanto apygardos Gražinos kuopos Traidenio būrio vadas. Žuvo 1950 m. sausio 12 d. Naujasodžio vnk., Troškūnų vls. Palaidotas Troškūnų kapinėse

Vilkas - Vytautas Jonelis iš Nakonių k., Troškūnų vls. Algimanto apygardos Gražinos kuopos Traidenio būrio partizanas. Žuvo 1950 m. sausio 12 d. Naujasodžio vnk., Troškūnų vls. su J.Jočiu-Uosiu. Palaidotas Troškūnų kapinėse.

Morkūnas Alfonsas-Diemedis, Adomo, g.1930 m. Birželių k. Žemaitkiemio vls.; ž.1950 01 12 Berzgainių k. su broliu Kaziu-Gluosniu (kitais duomenimis ž.1949 m.)

Morkūnas Kazys-Gluosnis, Adomo, g.1923 m. Birželių k.Žemaitkiemio vls. partizanas nuo 1945 m.; ž.1950 01 12 Berzgainių k. kartu su broliu Alfonsu-Diemedžiu.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf