Feliksas Žindžius - Dėdė, Tigras

1912 04 21–1950 09 27

1950 m. rugsėjo 27 d. Kazlų Rūdos r. Ardzijauskų k. (dabar – Kazlų Rūdos r. sav.) partizanų rėmėjos Laurinaitienės sodyboje per karinę čekistų operaciją žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas ltn. Feliksas Žindžius-Tigras.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, Vilnius: LGGRTC, 2008, l. 150.

Feliksas Žindžius gimė 1912 m. balandžio 21 d. Šakių aps. Jankų vls. Tamošbūdžio k. Stasio Žindžiaus šeimoje. Tėvai buvo pasiturintys ūkininkai. Šeimoje augo 8 vaikai.

Feliksas buvo iš jų pats vyriausias. Jis baigė Jankų pradžios mokyklą. Labai norėjo mokytis toliau, tačiau tam nebuvo lėšų, reikėjo padėti tėvams ūkyje.

1933–1935 m. F. Žindžius tarnavo LR kariuomenės 7-ajame artilerijos pulke Vilkaviškyje. Baigus tarnybą jam buvo suteiktas puskarininkio laipsnis.

1937 m. vedė Marcelę Grybauskaitę. Šeima įsikūrė ūkyje, esančiame Šakių aps. Jankų vls., nes tėvai jauniesiems skyrė 6 ha žemės. F. Žindžius buvo Lietuvos šaulių sąjungos Jankų būrio vadas. Vokiečių okupacijos metais dirbo Jankų seniūnu.

Partizanas nuo 1944 m. rugpjūčio mėn. Tauro apygardos Stirnos (nuo 1946 m. sausio 31 d. pervadintos Žalgirio) rinktinės partizanas, slapyvardžiu Tigras.

1947 m. pavasarį F. Žindžius buvo paskirtas Žalgirio rinktinės J. Basanavičiaus (36-osios) kuopos 1-ojo būrio, metų pabaigoje – šios kuopos vadu. 1948 m. pabaigoje tapo Žalgirio rinktinės Organizacinio skyriaus, o 1949 m. rugsėjo 16 d. – Žalgirio rinktinės štabo viršininku. 1949 m. vasarą jam suteiktas partizanų leitenanto laipsnis. 1950 m. sausio–vasario mėn. Tigras buvo paskirtas Žalgirio rinktinės vadu.

Žuvo 1950 09 26 Ardzijauskų k. Jankų vlsč. besitraukiant iš partizanų rėmėjo, Petro  Laurinaičio sodybos, į kurią tą vakarą jis su apygardos vado adjutantu Kiečiu buvo užėję, pateko į pasalą.  Sužeistam  Kiečiui pasisekė atsišaudant pasitraukti.

 F. Žindžiaus palaikai buvo niekinti Šakių r. Jankų mstl., vėliau užkasti prie miestelio nuo karo likusiuose apkasuose. Šiuo metu palaikai rasti ir perkelti į Jankų mstl. kapines.

Felikso Žindžiaus žmona Marcelė (g. 1915 m. kovo 20 d. Šakių aps. Jankų vls. Meškučių k.), be galo mylėdama vyrą ir vengdama persekiojimų, taip pat pasitraukė į mišką ir tapo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizane. Žuvo 1951 m. gegužės 20 d. Panemunės r. Altoniškių k. apylinkių miške įrengtame bunkeryje kartu su Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininku Juozu Totoraičiu-Čigonu, bendražygiais Doma Poškute-Danute ir Benediktu Trumpiu-Rytu.

Brolis Pranas Žindžius (g. 1924 m.) taip pat buvo Tauro apygardos partizanas. Suimtas 1945 m. kovo 13 d. Nuteistas ir išvežtas į lagerį Permės (Molotovo) sr. Ten mirė 1947 m. spalio 18 d.

Brolis Kęstutis Žindžius (g. 1929 m.) buvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanų rėmėjas. Suimtas 1949 m. liepos 8 d. Nuteistas ir išvežtas į lagerį Komijoje. 1956 m. paleistas ir grįžo į Lietuvą.

1946m. partizanų vadovybės apdovanotas juostele „Už narsumą“

1947m. – Laisvės Kovos Kryžiumi                       

2014 m. birželio 9 d. F. Žindžiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė ir Aldona Vilutienė

Pietų Lietuvos (Nemuno) srities partizanai su vadovybe. Apie 1950 m. Pirmoje eilėje iš kairės: antras – Anzelmas Algimantas Matusevičius (Matūnas)-Neptūnas, trečias – Kostas Baliukevičius-Rainys; antroje eilėje iš kairės:

pirmas – Antanas Pužas-Gintaras, antras – Viktoras Vitkauskas-Saidokas, trečias – Sergijus Staniškis-Litas, ketvirtas – Feliksas Žindžius-Tigras, penktas – neatpažintas partizanas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

Grupinėje nuotraukoje stovi iš dešinės antras Žalgirio rinktinės vadas  Feliksas Žindžius - Tigras. Aldonos Vilutienės pateikta nuotrauka.

 

Dainavos ir Tauro apygardų partizanų susitikimas. 1950 m. Iš kairės: pirmas – Feliksas Žindžius-Tigras, antras – Antanas Pužas-Gintaras, trečias – Viktoras Vitkauskas-Karijotas, ketvirtas Albinas Švedas-Radastas, penktas – Juozas Gegužis-Diemedis, septintas – Konstantinas Baliukevičius-Rainys, aštuntas – Sergijus Staniškis-Litas.

Kiti – neatpažinti. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

Paminklas kaime buvusioje partizanų rėmėjos Laurinaitienės sodyboje 1950 m. rugsėjo 27 d. žuvusiam Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadui ltn. F. Žindžiui-Tigrui atminti. Bendras paminklo ir atminimo lentelės vaizdas. Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos sen. Ardzijauskų k. Atidengtas 1995 m. liepos 15 d. brolio Viktoro Žindžiaus rūpesčiu. R. Trimonienės nuotr., 2005 m.

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201509_zindziaus_zutis.pdf