Rugsėjo 26 d. žuvę partizanai

1951 m. rugsėjo 26 d. Molėtų r. Ažumakių miške (dabar – Molėtų r. sav.) MGB vidaus apsaugos būrio kareivių ir MGB Molėtų r. skyriaus stribų grupė vykdė karinę operaciją prieš Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės partizanus.

Šukuojant mišką buvo aptikti keturi partizanai. Kilus susišaudymui žuvo rinktinės vadas Kazys Puodžiūnas-Titnagas, kuopos vadas Pranas Kiaušinis-Kiaunė, grupės vadas Rapolas Purlys-Slapūnas ir partizanas Vincas Miškinis-Vienuolis.

Žuvusių partizanų palaikai buvo atvežti į Želvos miestelį ir užkasti jo žvyrduobėse.

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 1 dalis, Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 106

Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės partizanai, veikę Alantos ir Balninkų apylinkėse. 1948 m. Pirmoje eilėje (guli) iš kairės: Jonas Žygelis-Ilgūnas, Steponas Matelionis-Agronomas ir Stasys Mikelevičius-Bijūnas. Antroje eilėje iš kairės: Juozas Petrauskas-Laimutis, Kazys Puodžiūnas-Titnagas, Steponas Sabaliauskas-Šarkis, neatpažintas ir Juozas Šmigelskas-Smidras. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės vadas Kazys Puodžiūnas-Titnagas (sėdi) su bendražygiu. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Didžiosios kovos apygardos B rinktinės Alantos apylinkių partizanai. Stovi iš kairės: Juozas Šmigelskas-Smidras ir Klevas (slapyv.). Sėdi iš kairės: Jurgis Rubikas-Kotas, Pranas Kiaušinis-Kiaunė, Adomas Širvinskas-Šalmas, Steponas Satkevičius-Gintvytis, neatpažintas, neatpažintas ir Alfonsas Radzevičius-Tarzanas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

KAZIMIERAS PUODŽIŪNAS- TITNAGAS

1917–1951 09 26
Kazimieras Puodžiūnas, Adomo, gimė 1917 m. Ukmergės aps. Želvos vls. Vederų k. 
Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės vadas.

PRANAS KIAUŠINIS- KIAUNĖ

1924 11 25–1951 09 26
Pranas Kiaušinis gimė 1924 m. lapkričio 25 d. Ukmergės aps. Balninkų vls. Petrikiškių k. Onos Stalnionytės-Kiaušinienės ir Stasio Kiaušinio šeimoje.
Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės kuopos vadas.
1999 m. birželio 9 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

RAPOLAS PURLYS- SLAPŪNAS

1917 (1912)–1951 09 26
Rapolas Purlys, Stasio, gimė 1917 (1912) m. Ukmergės aps. Balninkų vls. Verėjimų k.
Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės grupės vadas.

VINCAS MIŠKINIS- VIENUOLIS

1924–1951 09 26
Vincas Miškinis, Viktoro, gimė 1924 m. Ukmergės aps. Balninkų vls. Zapaškų k.
Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės partizanas.

 

Paminklas šioje vietoje užkastiems 1945–1953 m. Želvos apylinkėse žuvusiems Didžiosios Kovos apygardos partizanams atminti. Aut. architektas Henrikas Šilgalis. Ukmergės r. Želvos sen. Želvos mstl., buvusių žvyrduobių vietoje. Pastatytas 1991 m. J. Paršeliūno nuotr., 2013 ir R. Trimonienės nuotr., 1997 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201609_DKA_zutis.pdf


Salinis Algirdas, Antano s., nukautas 1951 09 26

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Rugsėjo 26 d. Straigiškių kaime žuvo Žaibas - Juozas Pockevičius, g. 1916 m. Pajėčių kaime.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

ANDRIUS POPIERA, slap. „NAKTINIS"

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-kovu-aidai.htm

RAMANAUSKAS JUOZAS - Šarūnas, g.1910 m. Pagrandų k., Degučių vls. Partizanas, priklausė Audros būriui. Žuvo Paindrės k. 1951 09 26 kartu su Povilu Stuku, Ona Stukiene ir Broniumi Svilu, bėgdami iš padegtos daržinės.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm