Prisikėlimo apyg. Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo partizanų žūtis

1949 m. rugpjūčio 27 d. Joniškio aps. Skaistgirio vls. Jurdaičių miške (dabar – Joniškio r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 25-ojo šaulių pulko kareiviai aptiko Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo partizanus. Per kautynes žuvo rinktinės štabo viršininkas Konstantinas Adeikis-Lokys, partizanai Jonas Baltrušis ir Jonas Keturakis-Aitvaras. Iš apsupties išneštas sunkiai sužeistas rinktinės vadas Pranas Muningis-Žvelgaitis po kelių dienų nusišovė.

Žuvusiųjų partizanų K. Adeikio, J. Baltrušio ir J. Keturakio palaikai buvo atvežti į MGB Žagarės valsčiaus poskyrio kiemą. Tiksli užkasimo vieta neišaiškinta, tačiau manoma, kad tai galėjo būti minėto pastato teritorija už tualetų.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas.
V., 2010, LGGRTC, p. 129, 277.

Prisikėlimo apygardos vadas Leonas Grigonis-Užpalis lanko Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizanus. 1948 m. Antroje eilėje iš kairės: penktas – Leonas Grigonis-Užpalis, šeštas – rinktinės vadas Pranas Muningis-Žvelgaitis. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Konstantinas Adeikis-Lokys

1922 11 27–1949 08 27

Konstantinas Adeikis gimė 1922 m. lapkričio 27 d. Šiaulių aps. Žagarės vls. Aleksandravo k. Vengdamas mobilizacijos į sovietų armiją, pasitraukė į mišką ir tapo Jungtinės Kęstučio apygardos Voverės rinktinės partizanu. Nuo 1948 m. gegužės 11 d. Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo viršininkas.

2000 m. lapkričio 15 d. K. Adeikiui pripažintas kario savanorio statusas, LR krašto apsaugos ministerijos 2000 m. gruodžio 18 d. įsakymu jam su teik tas kapitono laipsnis (po mirties).

Jonas Baltrušis

1923–1949 08 27

Jonas Baltrušis gimė 1923 m. Šiaulių aps. Žagarės mstl.

Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo partizanas.

Jonas Keturakis-Aitvaras

1929 11 13–1949 08 27

Jonas Keturakis gimė 1929 m. lapkričio 13 d. Šiaulių aps. Žagarės vls. Stungių k. Mokėsi Žagarės progimnazijoje. 1948 m. gegužės 22 d. tremiant šeimą, pabėgo. Partizanas nuo 1948 m. birželio mėn. Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo partizanas. 1949 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 129 jam suteiktas grandinio laipsnis.

1999 m. balandžio 13 d. J. Keturakiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

 
  

Tipinis atminimo ženklas tame miške 1949 m. rugpjūčio 27 d. kautynėse žuvusiems Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo viršininkui K. Adeikiui-Lokiui, partizanams J. Baltrušiui, J. Keturakiui-Aitvarui ir kautynėse sunkiai sužeistam bei po kelių dienų nusišovusiam rinktinės vadui P. Muningiui-Žvelgaičiui atminti. Bendras tipinio atminimo ženklo ir įrašų jame vaizdas. Joniškio r. sav. Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio girininkijos Didmiškio miško 61 kvartalo 9 sklypas.

Aut. dizaineris R. Navickas. Pastatytas 2007 m. birželio 28 d. Fotogr. A. Pališkevičius, 2009 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/08/201408_prisikelimo_zutis.pdf