AMERIKOS BALSAS LIETUVIŠKAI

Pirmosios AMERIKOS BALSO (Voice of America) lietuviškosios transliacijos programos 1951 m. Vasario 16 d. įteikimo ceremonijos Lietuvos Ministeriui Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Iš kairės j dešinę: VOICE OF AMERICA šiaurės Europos Skyriaus Viršininkas p. ROBERT A BAUER. Valstybės Departamento Vašingtone Viešųjų Reikalų Rytų Europos Skyriaus valdininkas p. JOSEPH KOLAREK, Tarptautinių Transliacijų Operacijų Skyriaus Viršininkas p. ALFRED PUHAN, Lietuvos Ministeris J. A. Valstybėse, p. POVILAS ŽADEIKIS, Tarptautitnių Transliacijų Viršininkas p. FOY D. KOHLER, Lietuvos Vice Konsulas New Yorke p. ANICETAS SIMUTIS ir Valstybės Departamento Vašingtone Pabaltijo Skyriaus Viršininkas. DR. HAROLD C. VEDELER.

New York. N. Y. 1951 m. Vasario 16 d. Voice of Amerika pradėjo kasdieninę penkiolikos minučių transliacijos programa lietuviškai į Lietuvą.

Ta proga Lietuvos Ministeris J. A. Valstybėse Povilas Žadeikis, lydimas Vice Konsulo Aniceto Simučio, vizitavo Tarptautinių Transliacijų Skyriaus Virširinką Fov D. Kohler, kurio jis buvo pakviestas išklausyti pirmąją transliaciją ir iteikė jam tos transliacijos programą.

Po radio ekskursijos į Lietuvą, priešpiečių metu Plaza viešbutyje, Ministeris Žadeikis padėkojo visiems Voice of America pareigūnams ir visiems tiems, kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo prie to reikšmingo fakto, kad šiandien, minint Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 33-čią sukaktį, Amerikos Balsas prabilo lietuviškai. Lietuvos Ministeris tarp kitko pasakė, kad jis, klausydamas Amerikos Balso lietuviškai, per penkiolika minučių nepastebėjo jokios klaidos, todėl jis manąs, kad šituo tiesos įrankiu pavyks prasiskverbti pro geležinę uždangą ir pasiekti lietuvių ausis anoj pusėj tos užtvaros. Be to, jis pareiškė, kad vartojant šį tiesos įrankį bus patarnauta žmoniškumui ir laisvei grąžint lietuvių tautai, kurios ji neteko per kaimyno agresiją; tokiu būdu šiuo bus prisidėta priartinti taikai, kuri yra galima tiktai įgyvendinus teisę ir teisingumą ir sugrąžinus Nepriklausomybę Lietuvai, kurios ji neteko ne dėl savo kaltės.

Į Lietuvos Ministerio žodžius atsiliepė Amerikos Balso vedėjas, išreikšdamas viltį, kad Lietuvai yra lemta susilaukti tikrosios laisvės.

Priešpiečiuose dalyvavo Tarptautinių Transliacijų Viršininkas Foy D. Kohler, Valstybės Departamento Vašingtone Pabaltijos Reikalų SkyriausViršininkas Dr. Harold C. Vedeler, Amerikos Balso šiaurės Europos Skyriaus Viršininkas Robert A. Bauer, Tarptautinių Transliacijų Operacijų Skyriaus Viršininkas Alfred Puhan, Valstybes Departamento Vašingtone Visuomeninių Reikalų Rytų Europos Skyriaus valdininkas Joseph Kolarek, Vaclovas Sidzikauskas, pulk. Kazys Grinius, Povilas Labanauskas, Juozas Bolevičius, ir Lietuvos vice konsulas New Yorke Vytautas Stašinskas ir Anicetas Simutis.

Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvių minėjimo antroje dalyje vasario 17 d., buvo perduoti per Voice of America šių gerbiamų asmenų žodžiai: Lietuvos Užsieninės Diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio: Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininko Leonardo šimučio: Amer. Liet. Tarybos Gen. Sekretoriaus Dr. Pijaus Grigaičio irVyr. Liet. Išlaisv. Komiteto Pirmininko Monsinjoro Mykolo Krupavičiaus.

Transliacijos lietuviškai duodamos iš New Yorko kasdien vienuoliktą valandą ryto ir Lietuvoje girdimos septintą valandą vakare. Transliacijos siunčiamos tokiomis bangomis (kilocycles): 21,650: 21,580; 21,570; 21,520: 17,850: 17.7S0; 15,230; 9,540; 7,250; 6,140 : 6.080; 11,630; 11,790; 9,700; 9,-615.    L.G.K.