Kuprinės pabiros

RUDENS SIMFONIJA...
Šlamščia vėjai pamažu,
Blaško lapą rudą,
Dar toliau, dar bus gražu —
Stalinai sujudo...

San Francisco karčiamoj
Vos negavo lupti,
Iškeliavo greit namo,
Pas “katiušą” tūpti...

O kad būt “draugam” linksmiau —
Dainą rudeninę 
Užveda kasdien balsiau 
“Sabre jet” plieniniai.

*

Pučia vėjai vis stipriau,
Kelia neramybę,
žemėj blaškant pamačiau
Lietuvių vienybę...

Ką, vyručiai, dabar čia 
Neriatės iš kailio.
Ir be mūsų bus valdžia,
Stokime į eilę...

Pirmiau reik: deš’nėn, kairėn! 
Pirmyn! Į ataką!...
O paskui jau mes srovėn — 
Susirasim taką...

*

Ūžia vėjai galvoje,
Cypia velnio grajų,
Lygiai kaip Lietuvoje,
“Božegraikos” salėj...

Bosas šaipos paslapčia:
čia tau ne Palanga,
Jei pasilakei nakčia —
“Aut”! Namo! Pro langą!...

Be ramybės, pinigų,

O ir galvą skauda —
Kaip žmogus gali paremt
Čia tą mūsų spaudą!...

Dagiliukas

Priverstinas nutūpimas. Anglijoje, Dudley mieste, po dviejų laimingai išgyventų metų vietinio zoologijos sodo tvenkinyje, jo įnamis pelikanas pakilo į laisvę, bet per klaidą nutūpė liūto narve...

Atsilygino

Savo atsiminimuose gen. Omar Bradley rašo: “Kai mes susitikome rusus ant Elbės, I-sios Ukrainiečių Armijų Grupės vadas marš. Ivanas Konievas pasikvietė mus į pokylį. Po iškilmingų pietų į patalpą šokių ritmu įėjo pirmaeilė baleto grupė, palydima tuzino balalaikų. “Tai labai puiku” — pareiškiau. “Tai vos keletas merginų iš raudonosios armijos” — paaiškino man Konievas.

Po dviejų savaičių Konievas atsakė į mūsų vizitą, ir mes jam pateikėme kario uniformoje smuikininką virtuozą. “Neapsakomai puiku!” — šaukė susižavėjęs maršalas. “A, šitas. Tai nieko ypatingo. Tai tik vienas amerikiečių eilinių kareivių”— paaiškinau.

Mes atsilyginome Konievui už pirmąjį kartą. Smuikininkas buvo Jascha Heifetz.

Naujokas grandiniui: “Sukinys tai švarus, tiktai kojos pristatymo nėra”.

IMA PAVYZDI

Praėjusio karo metu gen. Eisenhoweris, inspektuodamas frontą, atsilankė pas prancūzų gen. Latre de Tassigny.

Gen. Eisenhoweris patenkintas pasakojo, kad prancūzų karių drausmė daro didelę įtaką net amerikiečių kariams ir šie Prancūzijoje pasidarė daug drausmingesni. Kaip tik tą akimirką, visiškai nepasibeldęs, įėjo G. I. ir, rankų iš kišenių neištraukdamas, tarė:

—Generole, galiu pasinaudoti jūsų džipu, kol jūs čia plepėsite?

Gen. Latre de Tassigny, kuris yra didelis drausmės mėgėjas, nustebęs net pakilo, kai tuo tarpu gen. Eisenhoweris ramiai tęsė toliau:

—Matote, prieš susitinkant su jūsų kariais, jis būtų net leidimo neprašęs.

Svajonių namai. Viena jaunavedžių pora įdėjo laikraštin tokį skelbimą: “Ieškome vidutinio buto; pakankamai didelio, kad jaunavedė neišeitų atgal pas motiną, ir tiek mažo, kad uošvė mūsų nelankytų”.

*

Keistas sandėlis. Londone vienam pacijentui gydytojai pašalino nuolatinius vidurių skausmus, išimdami iš jo skilvio:    skutimosi peiliuką,

porcelano gabalą, moteriškų plaukų sagutę, dvigubą domino plokštę, raktą, spilkutę, plunksną, du akmenis, dvi vinis, dvi sulaužyto peilio geležtes, tris degtukus ir keturis pensus.

*

Išradingas vyras. Čikagoje Mrs. Dorothy Lokes, kaip skyrybų priežastį — vyro žiaurumą, nurodė teisėjui taip, kaip ji tatai suprato. Kartą jos vyras prie durų pristatė eilę skardinių dėželių. Ir kada ji, jų nepastebėjusi, pateko į pasalas, vyras pabudo ir išplakė ją diržu, už pervėlų grįžimą namo...

*

Gana toli? Holyoke miestelyje, Mass., vietinis taxi šoferis įdėjo laikraštin tokį skelbimą: “Praneškite, kur jūs esate, tai ir viskas, ką mes norime žinoti... Mes jus nuvešime saugiai ir patogiai, kur tik jūs norėsite”.

Netrukus jis gavo skubų atsakymą 22 kareivių iš Korėjos. Laiške buvo parašyta: “Mes esame 16 mylių į šiaurę nuo 38 paralelės, prie pagrindinio tiekimo kelio, trečioji lapės duobė į dešinę, toliau nuo ryžių lauko, kuriame nėra perdaug vandens. Išvežk mus kuogreičiausiai...”