Laisvųjų Armija

Prieš metus JAV senatas priėmė įstatymą, leidžiantį 2,500 svetimšalių stoti į JAV kariuomenę. Massachusetts senatoriaus Henry Cabot Lodge, Jr. pasiūlytame projekte buvo numatyta 25.000 svetimšalių, tačiau kongresas tą skaičių sumažino iki 2.500.

Senatorius Lodge š. m. rugsėjo 14 d. dar kartą pasiūlė tą skaičių pakelti iki 25.000 ir, be to, jis pareiškė, kad būtų reikalinga sudaryti “Savanorių Laisvės Kor-pą” iš 250.000 svetimšalių, kurie sutiktu savo noru atlikti 2 metų tarnybą užjūriuose.

JAV armijos pulkininkas inspektuoja lietuvių dalinį

"Life” žurnalo nuomone (spalių 2 d. vedamajame), idėja, imti svetimšalius į JAV kariuomenę, yra ne tik sveikintina, bet būtina. Tik ji turėtų būti išplėsta ta prasme, kad šie pradiniai bandymai, panaudoti svetimšalius savanorius, išsiplėstų į rimtą planą — suorganizuoti savanorių armiją kovai su komunizmu iš visų pavergtųjų Europos tautų: lenkų, vokiečių, čekų, slovakų, lietuvių, vengru, rumunų, bulgarų. Mat, norint apginti Prancūziją ir Vokietiją, Europos gynyba negali apsistoti ant kokios nors įsivaizduojamos linijos, kaž kur išilgai Elbės. Reikia eliminuoti nuomonę apie statišką gynybą. Tūkstančiai jaunų vyrų iš kraštu anapus “geležinės uždangos” nori išgelbėti savo tėvynes iš baisios tironijos. Tačiau dar nė vienas oficialus Vakarų Gynybos planas nėra numatęs panaudoti laisvę mylinčius lenkus, čekus, lietuvius, ar vengrus.

Senatoriaus Lodge plane siūloma sudaryti iš Rytų Europos bėglių tokią armiją, kurios egzistencija būtų realus “Voice of America”, kalbantis aiškia kalba į pavergtas lenkų, vengrų, čekų ir kt. tautas. Bėglių tarpe yra daug karių, kurie aršiai neapkenčia Stalino, jie gerai pažįsta sovietų okupacinius baisumus, ir jie kovotų iki mirties prieš Staliną. Tai yra patys tikrieji žmonės, kurie, valandai atėjus, galėtų atsiimti savo tėviškes, nustumdami Staliną iki tikrųjų Rusijos sienų.

“Savanorių armija, sudaryta iš išvietintų rytų ir centro Europos vyrų, būtu nepaprastai efektinga įgyvendinti Lenkijos, Čekoslovakijos ir Bulgarijos atsimetimą nuo Rusijos. Tokia armija, laiku suorganizuota, savų karininkų vedama, įžygiuotų į savo kraštus, džiaugsmingai sutinkama pavergtu tautiečių, kurie, aišku, nenorėtu kovoti už komunizmą. Joks lenkų, rumunų ar kito satelito kariuomenės dalinys, vadovaujamas rusų karininkų, negalėtų atsispirti tokiai armijai, turinčiai savo širdyse tikrąjį įsitikinimą.”

Senatoriaus Lodge idėja pritaikoma ir Azijai. Tik laisvų kiniečių armijos gali išvaduoti Kiniją.

“Laisvųjų armijos” vadovybe būtų JAV arba UN ranjose.

Ši “Life” reklamuojama “išvadavimo armijos” idėja mums lietuviams yra ypač svarbi. Nedaug vilties mes turime atgauti laisvę savo Tėvynei taikiu būdu. Tautiniai lietuvių daliniai amerikiečiu kariuomenėje būtų mums didžiausia garantija, kad Lietuva bus laisva.

Štai jau 10 metų mes kovojame už savo kraštą, bet artėja paskutinė šios kovos fazė —ginkluotas žygis.

Z-A-R