Į LAISVĘ FONDAS LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI

Jadvygai ir Adolfui Damušiams
1009 N.Ocean Blvd. Apt.411 
Pompano Beach, FL 33062

Didžiai Gerbiami Sukaktuvininkai,

garbingų ir retų sukaktuvių proga sveikiname Jus tarybos ir valdybos vardu, linkėdami geros sveikatos ir dar daug saulėtų ir kūrybingų bendrų metų!

Esame dėkingi už bičiulišką bendravimą, mūsų darbų planavimą ir veiklos gaires. Jūsų spaudos ir rašto darbai žymiai prisidėjo prie lietuvių kultūros ugdymo, siekiant pilnutinės demokratijos. Linkime dar daug laimingų metų ir asmeninės ramybės, kartu keliaujant gyvenimo rudeniu.

Į LAISVĘ FONDO VALDYBA
1997 m. gruodžio mėn. 26 d.

Damušių šeima garbingos sukakties Šventėje Floridoje 1997 gruodžio 26 d.

Iš kairės - Saulius, Jadvyga, Gintė, dr. Adolfas ir dr. Vytenis Damušiai. (Nuotr. K.Ambrozaičio).