VARDAI IR ĮVYKIAI

Kun. Stasio Ylos raštus,skirtus ateitininkiškam jaunimui Lietuvoje, planuoja išleisti Ateitininkų Federacijos fondas, šiam tikslui bus telkiamos aukos, čekius prašome rašyti „Ateitis Federation Fund, Inc." vardu ir siųsti fondo iždininkės Aldonos Juoze-vičienės adresu: 9650 S. Komensky Avė., Oak Lawn, IL 60453, pažymint, kad auka skiriama St. Ylos raštams leisti.

Dr. Petras Kisielius,Lietuvių Fronto bičiulių tarybos narys ir Lietuviškų studijų centro pirmininkas, nenuilstantis ateitininkų ir Lietuvių Bendruomenės Amerikoje veikėjas buvo pagerbtas šventojo Sosto. įvertinant jo rūpestį ir darbą krikščioniškoje ir lietuviškoje veikloje, šv. Tėvas suteikė jam šv. Silvestro ordino riterio laipsnį.

Marija Reinienė, uoliai dirbanti lietuviškoje krikščioniškoje ir visuomeninėje veikloje, Šv. Tėvo buvo apdovanota medaliu „Pro Ecclesia et Pontifice".

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija (ALRKF), įsteigta Pennsylvanijoje 1906 metais tikslu šelpti ir ugdyti lietuvišką veiklą Amerikoje, šiemet švenčia savo 90 metų sukaktį. Federacijos darbai ir nuopelnai buvo ir tebėra nepaprastai reikšmingi ne tik katalikiškoje Amerikos lietuvių visuomenėje, bet ir Lietuvoje—nuo pat Pirmojo pasaulinio karo iki šių dienų. Dabartiniu ALRK federacijos pirmininku yra adv. Saulius Kuprys. Sukaktis buvo paminėta Čikagoje rugsėjo 21 d.

Rašytojo Česlovo Grincevičiaus raštų ir veiklos atminimo fondui skirtą medžiagą—prisiminimus, asmeninius laiškus, nuotraukas ir kt.— renka Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune. To muziejaus darbuotoja Virginija Paplauskienė prašo asmenis, pažinojusius a.a. Česlovą Grincevičių, tokią medžiagą siųsti Maironio literatūros muziejui, Rotušės a. 13, Kaunas 3000, Lithuania.

Rašytojas Jurgis Jankus, daugelio romanų, apysakų, dramų autorius, ne vieną kartą su savo kūryba dalyvavęs ir Lietuvių fronto bičiulių rengiamose studijų savaitėse Dainavoje, 1996 m. liepos 27 dieną atšventė savo 90-tąjį gimtadienį. Jubiliatas šiuo metu gyvena Redford mieste, Michigano valstijoje.

Bernardas Žukauskas, vienas iš pačių pirmųjų ateitininkų kūrėjų dar iš Voronežo laikų, šiuo metu gyvenantis netoli Čikagos, rugpjūčio mėnesį atšventė savo brandaus gyvenimo 99-tąjį gimtadienį.

Stasio Lozoraičio, Jr. gyvenimo bruožai neseniai buvo įamžinti vaizdajuostėje, pavadintoje „Vilties prezidentas". šio dokumentinio filmo autoriai yra Vytautas Landsbergis ir Arvydas Reneckis. Filmas jau buvo parodytas Lietuvos televizijoje ir Čikagos lietuvių televizijos programoje.

Rašytojas Anatolijus Kairys, lankydamasis vasaros pradžioje Lietuvoje, dalyvavo „Poezijos pavasario" šventėje su savo kūryba. Šis daugelio romanų, novelių ir dramos veikalų autorius, o taip pat ir aktyvus Lietuvių Fronto bičiulių narys, jau peržengęs 80-ties metų slenkstį gyvena Čikagoje.

Gintė Damušytė, anksčiau dirbusi Lietuvių katalikų religinėje šalpoje, Lietuvių informacijos centre, Lietuvos Respublikos misijoje prie Jungtinių Tautų, nuo šių metų spalio pradžios paskirta patarėja Lietuvos Respublikos ambasadoje Vienoje, Austrijoje. Ji taip pat bus Lietuvos misijos vadove prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.

Lietuvos partizanų globos fondas (LPGF) yra JAV Lietuvių Bendruomenės Socialinio skyriaus padalinys. Šios šalpos organizacijos, sukurtos užsienio lietuvių, tikslas yra šelpti ir globoti išlikusius Lietuvos partizanus. Parama partizanams skirstoma ne per Lietuvos valdžios įstaigas, bet per Lietuvos laisvės kovos sąjūdį.