Žodis iš Lietuvos Lietuvių fronto bičiuliams

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ SUVAŽIAVIMUI
Čikagoje

Leiskite nuoširdžiai pasveikinti Lietuvių fronto bičiulių suvažiavimą. Galvojame, kad šia proga vien tik palinkėti suvažiavimui sėkmės būtų per maža.

Prisimintina, kad Lietuvių frontas kilo kaip tautos rezistencijos uždavinio vykdytojasneleisti lietuvių tautai sunykti pavergime. Jis ryžosi šiam uždaviniui tuo metu, kai kova atrodė nepabaigiama ir beviltiška. Tesėjo tada, kai visos viltys atrodė žlugę.

Šiandien, kai Lietuva vėl atgavo valstybinę nepriklausomybę, kova už dvasinę tautos laisvę ir valstybingumo įtvirtinimą tebėra nepaprastai sunki bei įtempta. Pavojai ją pralaimėti šiandien yra gal didesni nei bet kada. Rezistencine patirtimi sustiprintos LFB organizacijos pareigos neturėtų pasibaigti su formaliu valstybingumo atstatymu. Be tvirtos tautos dvasios ir gilaus tikėjimo savo valstybės ateitimi toks valstybingumas nebus patvarus.

Lietuviškosioms ir krikščioniškosioms vertybėms priešiškos jėgos Tėvynėje yra labai stiprios, gerai organizuotos, didžiai aktyvios. Jos visiškai valdo Lietuvos politinį, ūkinį ir kultūrinį gyvenimą. Vien idealistinis ryžtas prieš tas jėgas dažnai pasirodo esąs bejėgis. Todėl Lietuvių fronto bičiulių ilgametės ir pasigėrėtinai nuoseklios pastangos puoselėti ir ugdyti valstybingumo sąmonę bei lietuvišką pasipriešinimo dvasią, į kurią šiandien gali atsiremti politinių srovių blaškomas Lietuvos žmogus, yra didžiai brangintina ir saugotina vertybė.

Prof. Antanas Maceina Lietuvių fronto bičiuliams kodais yra iškėlęs tris dešimtmečio uždavinius, kurie kaip niekad yra aktualūs šiandien. Tai rezistencija prieš melo dvasią, prieš intelektualinį nerangumą, prieš Vakarų iliuzijas.

Taigi, Lietuvių fronto bičiulių veiklos baras ir šiandien tebelieka platus, labai reikšmingas Lietuvos ateičiai. Jūsų ryžtas ir apsisprendimas tesėti laiko iškeliamus uždaviniusvisiems mums gerai žinomas. Tikime, kad ir šis suvažiavimas priims nutarimus, vertus laikmečio iššūkio.