Vardai ir įvykiai

•    Gintė Damušytė, Lietuvių katalikų religinės šalpos ir Lietuvių Informacijos centro įstaigų New Yorke reikalų vedėja, dar praeitą vasarą, nedaug kam žinant, buvo išrinkta kaip iškiliausia lietuvė moteris. Šį garbingą pripažinimą ir atžymėjimą jai suteikė Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga. Į Laisvę skaitytojai ir Lietuvių Fronto bičiuliai taip pat džiaugiasi, kad bičiulė Gintė buvo įvertinta už jos pasiaukojantį ir nenuilstamą darbą, informuojant apie Lietuvą svetimtaučius, žmogaus teisių organizacijas ir visur kitur, kur tik reikalinga, keliant ir propaguojant Lietuvos reikalus.

   Kun. Vytautas Pikturna, šiuo metu gyvenąs Floridoje, praeitų metų pabaigoje minėjo savo kunigystės 50 metų jubiliejų. Kun. V. Pikturna jau pirmaisiais okupacijų metais buvo įsijungęs į rezistencinį darbą tiek prieš bolševikus, tiek ir prieš nacius. Gestapas jį areštavo, kalino įvairiuose kalėjimuose ir 1945 balandžio mėn. išgabeno į Dachau koncentracijos stovyklą. Tik karo pabaiga išgelbėjo jį nuo mirties. Vokietijoje ir Amerikoje dirbo pastoracinį darbą, veikė su jaunimu, yra nuoširdus Lietuvių Fronto bičiulių narys. Sveikiname garbingo jubiliejaus proga!

•    Inž. Antanas Šapalas pirmosios bolševikų ir vėliau nacių okupacijos metais aktyviai dalyvavo rezistencijoje. Buvo ateitininkas, Grandies korporantas, ruošė moksleivius ateitininkus 1941 sukilimui, buvo Lietuvių Aktyvistų Fronto organizatorius, dirbo Lietuvių Fronto spaudos ir informacijos skyriuje, buvo pogrindinės Į Laisvę bendradarbis. 1944 sausio mėn. buvo nacių suimtas ir išvežtas į Stutthofo koncentracijos stovyklos mirtininkų kamerą. Ten užsikrėtė dėmėtąja šiltine ir mirė 1945 balandžio 19. Jo palaikai praeitų metų rudenį iš Pucko buvo parvežti į gimtuosius Prienus ir ten palaidoti, dalyvaujant daugybei žmonių. Į Lietuvą pradeda grįžti kankinių kaulai tiek iš Sibiro taigų, tiek ir iš Vakarų.

•    „Vyturio” leidykla kartu su JAV LB kultūros taryba rengia Vilniuje išeivijos leidyklų išleistų knygų parodą.

Parodos atidarymas numatytas 199C gegužės mėn. Martyno Mažvydo bibliotekos patalpose. „Į laisvę fondas” buvo pakviestas parodoje dalyvauti ir jau išsiuntė savo išleistų leidinių siuntą. Parodos rengėjai numato lankytojams išleisti ir specialų lankstinuką su informacija apie kiekvieną leidyklą.

LKRŠ AKCIJA — KNYGOS LIETUVAI

Prieš pat Kalėdas redaktorių, o taip pat ir daugeli išeivijos lietuvių, pasiekė Lietuvių katalikų religinės šalpos ir Lietuvių informacijos centro 4 psl. patraukliai išdėstytas žiniaraštis, pavadintas ,,Žinios”, Nr. 2 (7). Nenumeskime jo, bet atsidėję perskaitykime.

Kun. Kazimieras Pugevičius, LKRŠ vedėjas rašo: ,,Lietuvai reikia ne tik arnotų ir kielikų, bet ir knygų — religinių, pasaulietiškų, visomis kalbomis. Iš Lietuvos rašoma — ,mums reikia visko, nuo Biblijos iki komikų'. Lietuvių katalikų religinė šalpa kviečia visus įsijungti į „KNYGOS LIETUVAI” akciją. Lietuva vėl tapusi misijų kraštas. Lietuvos dvasinis gyvenimas, anot vienos viešnios iš Lietuvos, yra kaip tundra — pavasarį gražiai sužydi, tačiau po paviršium glūdi įšalusi žemė”.

Toliau rašoma: „...Dėl darbo nesiskundžiame... Einame ir eisime į amerikiečių bei tarptautinius fondus, belsimės į jų duris, jei tik tą ėjimą jūs įgalinsite savo auka. Tegul šie prašymai iš Lietuvos jums kalba ir atveria jūsų širdis bei banko knygutę”. — O tų prašymų ir LKRŠ atliktų darbų žiniaraštyje — pilni du puslapiai.

Tad pasiųskime savo auką ir išrašykime čekį: Lithuanian Catholic Religious Aid, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.