Į LAISVĘ FONDAS LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI

Prieš trisdešimt metų Čikagoje būrelis prie Į laisvę susispietusių bičiulių įsteigė „Į laisvę fondą lietuviškai kultūrai ugdyti". Fondas ryžosi organizuoti ir skatinti bei remti studijas lietuviškos kultūros ir rezistencijos klausimais ir leisti veikalus, kurie išeivijai ir Lietuvai labiausiai reikalingi. Savo darbą fondas pradėjo 1961 metais, kai išėjo pirmoji fondo išleista knyga — Vytauto Mačernio „Poezija". Jubiliejų žadame plačiau paminėti sekančiuose Į laisvę numeriuose.

Žemiau spausdiname sąrašą „Į laisvę fondo" išleistų leidinių, kurių dar galima gauti. Netrukus išeis ir nauja kun. dr. Antano Paškaus knyga „Asmenybė ir religija". Anglų kalba yra baigiama ruošti dr. Adolfo Damušio knyga „Milestones of Resistence in Lithuania". Taip pat susitarta finansuoti Lietuvoje leidžiamą Adolfo Ramanausko-Vanago, paskutinio Lietuvos partizanų vado, prisiminimų knygą.

Paremkime „Į laisvę fondo" darbą, tapdami jo nariais su 25 dol. įnašu, čekį išrašant „Į laisvę fondo" vardu. Priimamos mielai ir didesnės aukos. Jos gali būti nurašomos nuo JAV pajamų mokesčių, jei čekį išrašysite „Center for Lithuanian Studies, Inc." vardu. Visus čekius siųsti ir knygas užsisakyti šiuo adresu: Į laisvę fondas, Alfonsas Pargauskas, 8908 W. Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462, USA.

Dar yra likusių šių ĮLF leidinių:

Juozas Girnius, Žmogus be Dievo. Filosofinė ateizmo analizė. 1964. Lithuania under the Soviets 1940-1965. Redaktorius V. Vardys. Išleido Frederic A. Prager leidykla 1965 Į laisvę fondo lėšomis.

Mykolas Viltis, Neparašyti laiškai. Poezija iš Lietuvos pogrindžio. 1966. Lietuvių literatūra svetur 1945-1967. Redagavo K. Bradūnas. 1968. Vladas Ramojus, Kritusieji už laisvę. II tomas. 1969.

Juozas Brazaitis, Raštai, šeši dideli tomai. Redagavo Č. Grincevičius ir A. Skrupskelienė. Šeštajame tome perspausdinta anksčiau N. E. Sūduvio vardu išleista „Vienų vieni" knyga.

Aloyzas Baronas, Mirti visada suspėsi. Romanas iš Lietuvos partizanų gyvenimo. 1981.

Kęstutis K. Girnius, Partizanų kovos Lietuvoje. 1987 ir 1989.

Antanas Paškus, Evoliucija ir krikščionybė. 1988.

PRAŠYMAS: jei kas savo bibliotekoje turėtų atliekamų Keliuočio „Dangus nusidažo raudonai" ir Daumanto „Partizanai" III laidos egzempliorių, maloniai prašomi juos pasiųsti Alfonsui Pargauskui aukščiau nurodytu adresu. Ačiū!


Šio numerio kaina 3.50 dol.