Į Laisvę 1985 94(131)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ........................................................ 2

Linas Kojelis: JAV užsienio politika, Lietuva ir Amerikos lietuviai ....  4

Dr. Kazys Ambrazaitis, Juozas Brazaitis — rezistentas ir visuomenininkas 14

Dr. Juozas Girnius, Juozas Brazaitis — literatūros mokslininkas ........ 22

Balys Gaidžiūnas, Geras kaimynas ir darbštus Vliko narys ............... 28

Kaip gaudomi “naciai” Amerikoje praėjus 40 metų nuo vokietijos žlugimo?  32

Adv. S. Povilas Žumbakis, Korupcija valdžioje .......................... 35

VI. R., Amerikos balsas kalba į Lietuvą................................. 40

Antanas Masionis, Vykdant lietuvio kunigo idealą ....................... 49

V. Rociūnas, “Į Laisvę” mūsų periodinėje spaudoje ...................... 55

J. V., Skaudi sukaktis ................................................. 64

J. B., Europos bičiuliai susirinko Veronoje ............................ 67

J. Vd., Raudonieji bajorai ir klastojama istorija ...................... 71


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

Dr. Vytautas Majauskas, Tarybos prezidiumo pirmininkas,
6    Sea Gull Terrace Ormond Beach, FL 32074

Vytas Petrulis,Tarybos prezidiumo sekretorius,

30115 Brookview Livonia, MI 48152, USA

Dr. Česlovas Kuras, Tarybos prezidiumo narys, Windsor, Ont. Canada

Jonas Urbonas, Tarybos prezidiumo narys, Clawson, MI.

Vincas Akelaitis, Cleveland, OH.

Juozas Ardys,Fairview, Pa.

Dr. Kęstutis Girnius, Muenchen, Vokietija

Kęstutis, Ivinskis, Europos LFB pirm., Bonn, Vokietija

Bronius Nainys, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirmininkas, 7  Glenview Lane Lemont, IL 60439

Juozas Mikonis, Richmond Hts, OH.

Vacys Rociūnas, “Į Laisvę” redaktorius, Independence, OH.

Dr. Adolfas Šležas,Flossmoor, IL.

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., BakersHeld, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

POLITIKOS ŽURNALAS

Nr. 94 (131) 1985 RUGSĖJIS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Vacys Rociūnas, Redaktorius/Editor
7328 Midland Rd.
Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas, Administratorius/Circulation Manager
14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, US A