JAUNIMO PARUOŠIMAS IR ĮJUNGIMAS Į LIETUVOS LAISVINIMO DARBĄ

LFB Los Angeles sambūrio suruoštame politinių studijų savaitgalyje, įvykusiame 1974 metų sausio mėnesio 26 ir 27 dienomis Los Angeles Hilton viešbutyje, buvo skirta virš poros valandų temai — JAUNIMO PARUOŠIMAS LIETUVOS LAISVINIMO DARBUI IR JO ĮTRAUKIMAS Į TĄ ŽYGĮ. Čia duodama simpoziumo minėta tema moderatoriaus ir pagrindinių dalyvių įvadiniai žodžiai bei mintys.

JAUNIMAS LAISVINIMO DARBUI NEBUVO IR NĖRA RUOŠIAMAS

Simpoziomo moderatoriaus JUOZO GAILOS, JAV-bių LB Krašto valdybos pirmininko, įvadinis žodis.

Nėra abejonės, kad ateinančios mūsų kartos kritiškai vertins lietuvių išeivijos darbus. Poros dalykų jos negalės mums prikišti, — tikrai dirbome ir dirbame su savo jaunimu ir tikrai neleidome ir neleidžiame jam nutausti. Dėjome nepaprastai daug pastangų išlaikyti mūsų jaunimą lietuvišką ir tautiniai susipratusį. Tiesa, šiandieną dažnai skundžiamės jo nutautėjimu. Čia turime tuoj pagalvoti, kas būtų įvykę, jei nebūtumėm turėję lituanistinių mokyklų ir jaunimo organizacijų. Gi, antra vertus, ir to jaunimo nutautėjimas nebūtų toks drastiškas, jei lietuvybės kriterijum nelaikytumėm tik lietuvių kalbos žinojimo. Nelietuviškai kalbančiam jaunimui neturime vietos savo bendruomenėje ir jis automatiškai nurašomas į nuostolius. Manau, kad atėjo pats laikas šį klausimą rimtai apsvarstyti. Ar mes ir toliau galime sau leisti šią prabangą ir nesiskaityti su realybe?

Jei šiandieną kalbame apie jaunimo paruošimą Lietuvos laisvinimo darbui, tai jau prisipažįstame, kad jis nebuvo ir nėra ruošiamas tam darbui. Gyvenant nepriklausomoje Lietuvoje ir normaliose sąlygose, jaunimas ideologinėse organizacijose būtų tiesioginiai ar netiesioginiai nukreiptas į vieną ar kitą iš politinių partijų. Išeivijoje ideologinės jaunimo organizacijos niveliavosi ir supanašėjo: pvz., religinis momentas ar krikščioniškasis pradas beveik tiek pat pabrėžiamas ateitininkuose, kaip ir skautuose. Ateitininkų studentų, skautų akademikų ar neolituanų veikla remiasi daugiau socialiniu bendravimu, o ne pasaulėžiūros ugdymu. Mažėjant ideologiniams skirtumams, sumažėjo ir tarporganizacinė trintis, kuri buvo įgavusi gana aštrias formas pirmaisiais imigracijos metais. Nurimus ideologinių organizacijų kovai, nurimo ir Studentų Sąjunga, nors ji oficialiai ir reprezentuoja, ir atstovauja mūsų akademiniam jaunimui politiniame organe (AL-te).

Neparuošė jaunimo laisvinimo darbui nei jaunimo organizacijos, nei mūsų politinės grupės, vienetai bei sąjūdžiai. Visos politinės grupės bei vienetai maža prieauglio tegavo iš viduriniosios kartos, gi dabartinis jaunimas beveik nieko nežino apie tuos vienetus ir į juos nekrypsta. Tiesiog ironiška, kad jaunieji, besireiškią laisvinimo darbe, nėra mūsų politinių partijų ar grupių auklėtiniai.

Prieš keletą metų džiūgavome, kad mūsų jaunimas išėjo į gatves protestuoti dėl Kudirkos, Kalantos, Simokaičių ir kitų. Deja, tai buvo tik momento demonstracija. Juk būtų buvę tiesiog nesuprantama ir nežmoniška, jei mūsų jaunimas būtų likęs pasyvus savo brolių tragedijos dienose. Tačiau laisvinimo darbas nesiremia vien tik spontaniškom, vienkartinėm demonstracijom, o reikalauja tam darbui pasiruošimo, veiklos plano, ištvermės ir energijos.

Šio simpoziumo pagrindiniai dalyviai yra jaunosios kartos atstovai, aktyviai besireiškią JAV-bių lietuvių veikloje:

1.    Arimantas Arbas, baigęs 1973 metais Kalifornijos universitetą (San Diego mieste), įgydamas bakalaureatą biologijoje; planuoja studijas tęsti, siekdamas aukštesnio laipsnio fiziologijoje. Aktyviai dalyvauja lietuvių jūrų skautų veikloje, užimdamas vadovaujantį postą.

2.    Elena Bradūnaitė, baigusi Čikagos universitetą 1970 metais, įgydama bakalaureatą antropologijoje; 1973 metais įsigijo magistro laipsnį folklore ir mitologijoje Kalifornijos universitete (Los Angeles mieste); studijas tęsia Kalifornijos universitete (UCLA), siekdama doktorato. Aktyviai dalyvauja ateitininkų veikloje.

3. Linas Kojelis studijuoja Kalifornijos universitete (Los Angeles mieste) istoriją ir ekonomiją; įsigijęs bakalaureatą, planuoja studijuoti teisę. Vadovauja to universiteto (UCLA) lietuvių studentų klubui; aktyviai dalyvauja LB ir ateitininkų veikloje.

4. Jūratė Pažėraitėyra bebaigianti Kalifornijos valstybinį universitetą (California State Uni-versity — Los Angeles); studijų šaka — zoologija. Aktyviai dalyvauja LB ir skautų veikloje. Šiuo metu vadovauja skautams akademikams Los Angeles mieste.