Į Laisvę 1973 57(94)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ............................... 2

Greitam susipažinimui .......................... 4

Antanas Maceina: Tautos pakaitalas ar papildas?  6

Stasys Žymantas: Didžioji pasipriešinimo drama  27

Solidarumas su tauta .......................... 49

Veiksniuose ir veikloje ....................... 55

Spauda, radijas, knygos ....................... 74

“Į Laisvę” vedamieji .......................... 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba

6441 So. Washtenaw Avė. Chicago, Ill. 60629

Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana

Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, Calif.

Dr. Petras Kisielius, Cicero, Illinois

Dr. Antanas Klimas, Rochester, New York

Aleksas Kulnys, Rolling Hills Estates, California

Pilypas Narutis, Chicago, Illinois

Dr. Antanas Razma, Joliet, Illinois

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Leonardas Valiukas, Los Angeles, California

Lietuvių Fronto Bičiulių vyr. tarybai taip pat priklauso LFB kraStų pirmininkai ir “Į Laisvę” redaktorius

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių Valdyba

Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius

Jurgis Barasas (Vokietija), iždininkas

Alina Grinienė (Vokietija), biuletenio redaktorė

Kun. Bronius Liubinas (Vokietija), ELI vedėjas

J. A. V. ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių Centro Valdyba

Leonardas Valiukas, pirmininkas Post Office Box 75893 Los Angeles, California 90075

Žibutė Brinkienė, vicepirmininkė
Laima Kulnienė, vicepirmininkė 
Edmundas Arbas, vicepirmininkas 
Balys Graužinis, vicepirmininkas 
P. Algis Raulinaitis, iždininkas 
Jonas Prakapas, sekretorius


Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu:

Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif. 90034

Metinė “Į Laisvę” žurnalo prenumerata Australijoje, JAV-se ir Kanadoje5.00 doleriai, visur kitur3.00 doleriai; atskiro numerio kaina2.00 doleriai.

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu:

Mr. Aleksas Kulnys
3 Silver Eagle Road
Rolling Hills Estates, California 90274

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė. 910 Willoughby Ave.. Brooklyn, N. Y. 11221

POLITIKOS ŽURNALAS 1973 — BALANDIS — NR. 57 (94)

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis, Redaktorius/Editor
Post Office Box 34461
Los Angeles, California 90034

Aleksas Kulnys, Administratorius/Circulation Manager
3 Silver Eagle Road
Rolling Hills Estates, California 90274

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.