LIETUVIAI NIXONO RINKIMINĖJE AKCIJOJE

 (Lietuviškos “veiklos” išnešimas į amerikiečius)

Ir senosios ir naujosios imigracijos lietuvių dalyvavimas amerikiečių politinių partijų veikloje buvo ir yra labai ribotas. Tiesa, pavienių prasiveržimų būta ir yra ir dabar. Gi lietuvių masės (lietuvių kilmės amerikiečių skaičius JAV-se yra nemažas!) liko ir lieka abejingos ir neutralios ir Demokratų ir Respublikonų partijoms bei visai jų veiklai. Reikia manyti, kad JAV-bių lietuvių gana aukštas procentas dalyvauja rinkimuose (balsuoja). Toli gražu to nepakanka. Dejuojame, kad mes, lietuviai, kaip grupė, neturime pakankamai ryšių su krašto politinio gyvenimo vairuotojais. Mūsų pačių kaltė: mes esame atsiriboję nuo pagrindinių politinių partijų veiklos. O juk galėtumėm turėti daug ir puikių ryšių su abiejų partijų vairuotojais visuose krašto kampuose ir su demokratų ir respublikonų legislatoriais Washingtone!

Naujosios imigracijos lietuvių pajudėjimas

Apčiuopiamesnė pradžia buvo padaryta Kalifornijos lietuvių. Juos iki tam tikro laipsnio pasekė Čikagos ir New Yorko lietuviai. Kalifornijos lietuviai jau 1956 ir 1957 metais suorganizavo porą lietuvių respublikonų vienetų: vieną — nepriklausomą, o kitą — kaip California Republican Assembly padalinį. Šių vienetų vadovybės suvedė lietuvius į kontaktą su steito respublikonų partijos vadais ir respublikonų iškiliaisiais legislatoriais (senatoriumi Kuchel, senatoriumi Knowland, kongresmanu Lipscomb ir eile kitų). Tas lietuvių respublikonų pajudėjimas atkreipė Kalifornijos respublikonų partijos darbuotojų dėmesį, ir lietuviai buvo išrinkti į vadovaujamus partijos postus Los Angeles apskrityje (county) ir visame steite.

Kalifornijos lietuvių pastangomis  (su labai maža talka iš Čikagos ir New Yorko) buvo 1960 metais suorganizuotas visą kraštą apimantis komitetas Nixon’o kandidatūrai remti (NIXON for PRESIDENT, Lithuanian-American National Committee). Kalifornijos lietuviai pajudėjo ir 1968 metais, suorganizuodami panašų komitetą — LITHUANIAN-AMERICAN NATIONAL COMMITTEE TO ELECT NIXON AND AGNEW. Tai nebuvo popieriniai vienetai, o akcijos komitetai. Šie vienetai siekė krašto lietuvius laiškais, skelbimais laikraščiuose ir per lietuvių radijo programas. Visas išlaidas apmokėjo patys tų komitetų nariai.

Nevykęs lenktyniavimas 1972 metais

Po 1968 metų rinkimų (1969 metų pradžioje) Respublikonų partijos centro komitetas (Republican National Committee) pradėjo skirti kiek daugiau dėmesio tautinėms grupėms. Buvo suorganizuota (ir dabar dar tebeveikia) prie centro komiteto tautinių grupių sekcija (Heritage Groups Division). Tos sekcijos reikalų vedėju buvo pasamdytas vengras Laszlo Pasztor. Jis metėsi į neplaningų konferencijų šaukimą ir respublikonų popierinių vienetų organizavimą tautinėse grupėse. Iki šiol ta sekcija bent lietuvių tarpe nėra išvysčiusi jokios veiklos.

Lietuviams respublikonams, vengro Pasztor priežiūroje, nejudant, Kalifornijos lietuviai, pasitarę su Baltųjų rūmų pagrindiniais pareigūnais, ėmėsi iniciatyvos vėl suorganizuoti komitetą prezidento Nixo kandidatūrai remti. Tas komitetas buvo pavadintas — LITHUANIAN -AMERICANS FOR NIXON AND AGNEW, Independent Committee. Tas komitetas buvo suformuotas 1972 rugpiūčio pabaigoje. Kaliforniečių iniciatyvos rezoliucijų reikalu praeity negalėjo pakelti ALT-bos senieji veikėjai, o prieš dabartinę iniciatyvą stojo ALT-os naujieji “bosai”. Jie, pasikvietę talkon vengrą Pasztor, ryžosi “sutvarkyti” kaliforniečius. Tas vengras spalio 18 parašė kaliforniečiams grąsinantj laišką, o kai kurie ALT-bos žmonės, gavę iš to vengro minėto laiško kopiją, ją multiplikavo ir pradėjo “platinti” Čikagos ir k. miestų lietuvių darbuotojų tarpe. Minėti lietuviai ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti savo “vieningą komitetą už prezidento Nixono perrinkimą”. Jų laiškas minėtu reikalu buvo iš Washingtono išsiųstas spalio 21. Rinkimai, kaip visi žinome, įvyko lapkričio 7. Taigi, kaip matėm, dr. Bobelis, dr. Genys ir jų talkininkai savo “žygį” pradėjo maždaug porą savaičių prieš rinkimus. To k-teto organizatoriai taip skubėjo “užbėgti” kaliforniečiams už akių, kad net nebeturėjo laiko atsispausti laiškams popieriaus. Komiteto vardas (lapo viršuje) poros šriftų, o dalis duodama net rašomąja mašinėle; komiteto vadovybės vardai ir pavardės irgi duodamos mašinėle; “spausdinimas” (laiškams popieriaus) padarytas Xerox procesu. Laiško gavėjai buvo prašomi aukų (net iki 50 dolerių). To komiteto vadovai įteikė minėto vengro kaliforniečiams laiško nuorašą “Naujienoms” ir kitiems lietuvių laikraščiams. “Naujienos” džiūgavo, kad vengras sutvarkęs kaliforniečius, ko kiti niekad nepajėgę padaryti. To vengro laišką kaliforniečiams komentavo ir “Darbininkas”. “Darbininko” komentarai nebuvo palankūs nei tam vengrui nei lietuviams, to laiško platintojams.

Darbo komiteto veikla

Kaliforniečių suorganizuotas komitetas buvo darbo vienetas, talkinąs prezidentui Nixon jo rinkiminėje akcijoje. Tas komitetas veikė su prezidento Nixon žinia ir su Respublikonų partijos palaiminimu. Kaliforniečių komitetas, apjungęs žymesnius ir aktyvesnius krašto lietuvių darbuotojus, vykdė tai, ko reikalavo iš visų panašių komitetų pagrindinis rinkimų įstatymas (Public Law 92-225, 92nd Congress, S. 283). Kaliforniečių komitetas davė savo apyskaitą rinkimų akcijas kontroliuojančiai įstaigai Washingtone — United States General Accounting Office, Office of Federal Elections. Apie to komiteto atliktus darbus nė nebandysiu rašyti. Lietuviai, kurie seka bei skaito mūsų patriotinę spaudą, be vargo galėjo tai pastebėti bei matyti. Respublikonų partijos vadovybės nariai dėkojo kaliforniečių komitetui už tikrai puikų ir apčiuopiamą darbą prezidento Nixon rinkiminėje akcijoje. Anot tų amerikiečių, nė viena kita grupė to nepadariusi.

Dr. Bobelio ir dr. Genio komitetas rinko aukas. Ką tas vienetas su tomis aukomis darė? To vieneto pasirašytų ir apmokėtų skelbimų mūsų spaudoje nebuvo. Ar tas komitetas siekė lietuvius kitais būdais? Jei taip, tai kokiais? Mes, lietuviai, turime eilę popierinių vienetų, kurių vadovybių nariai tik šūkauja savųjų tarpe, o konkrečios veiklos nėra nė už centą. Amerikiečių politinėms grupėms tokia “veikla” yra svetima. Antrojo komiteto lenktyniavimas su kaliforniečiais buvo lietuviškos popierinės “veiklos” išnešimas į amerikiečius. Vengras Pasz-tor atsiprašė kaliforniečių už savo įžūlų ir nepaprastai šiurkštų laišką, taip pat jis atsiprašė už to laiško nuorašo patekimą į minėtų lietuvių rankas. Būtų buvę labai tikslu minėtiems lietuviams pasekti to vengro pėdomis. Jie to nepadarė.

Vyt. Kalnius