Pravertos Baltyje Rūmų durys lietuviams

Laisvojo pasaulio lietuviams rūpi savo gyvenamųjų kraštų gerbūvis bei ateitis ir kartu Lietuvos rytojus. Visi geros valios laisvieji lietuviai trokšta turėti savo gyvenamų kraštų vadovaujančiuose postuose asmenų, kurie pilnai remtų kovą dėl Lietuvos laisvės.

Dauguma Amerikos lietuvių nuoširdžiai rėmė Richard M. Nixon kandidatūrą ir su džiaugsmu sutiko žinią apie jo išrinkimą Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentu. Šis žymusis amerikiečių politikas ir valstybininkas yra užėmęs labai aiškią liniją Lietuvos bylos reikalu. Jis palaiko glaudžius santykius su JAV-bių lietuvių darbuotojais ir yra aktyvus kovos dėl Lietuvos laisvės dalyvis. Jo išrinkimas Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentu plačiai pravėrė Baltųjų Rūmų duris lietuviams.

Richard M. Nixon, naujasis JAV-bių prezidentas, per eilę metų palaikė glaudžius ryšius su savo gimtojo Kalifornijos steito lietuvių darbuotojais, turėdamas jų tarpe bičiulių ir draugų. Jis rėmė Rezoliucijoms Remti Komiteto žygį ir įsijungė į tą organizaciją.

Tiesa, Rezoliucijoms Remti Komitetas nėra lietuvių veiksnys, o amerikiečių organizacija kovai dėl Pabaltijo kraštų laisvės ir nepriklausomybės. Šią organizaciją suformavo lietuviai ir iki šiol tebeatlieka joje pirmaujantį vaidmenį. Be JAV-bių prezidento Richard M. Nixon, šiai organizacijai priklauso ir visa eilė jo administracijos narių, iš kurių paminėtin: Spiro T. Agnew (JAV-bių viceprezidentas), Melvin R. Laird (krašto gynybos sekretorius), Robert H. Finch (sveikatos, švietimo ir gerbūvio sekretorius), George Romney (butų statybos ir miestų plėtimo sekretorius), John A. Volpe (susisiekimo sekretorius), dr. Martin Anderson (JAV-bių prezidento specialus patarėjas) ir kiti.

Per paskutiniuosius aštuonerius metus ir Baltuosius Rūmus ir Valstybės departamentą buvo užsėdę asmenys, kurie marino Lietuvos ir kitų komunistų pavergtų kraštų bylos reikalą. Lietuvos bylos marintojų gadynė pasibaigė. Lietuvos laisvinimo darbe prasideda nauja era. Be abejo, stebuklų laukti negalima. Niekad nebuvo ir nebus lengva iškovoti laisvę pavergtam kraštui. Kovos rezultatai priklausys didele dalimi nuo mūsų pačių.

• • •