ORGANIZUOTINAS LIETUVIŲ FONDAS POLITINIAMS REIKALAMS

GYVYBINIAI TAUTOS REIKALAI

Lietuvių Fondas, pradėtas organizuoti 1960 m., kurio pelnas skiriamas tik lietuvių kultūriniams reikalams, jau perkopė pusės milijono dolerių, ribą. Jau seniai lietuvių politinio gyvenimo vairuotojai turėjo pagalvoti apie fondą Lietuvos bylos rėmimui. Reikalas gerokai pavėluotas, bet yra sakoma, kad geriau vėliau, negu kad niekad. Mūsų visuomenė yra pajėgi, tik reikėtų parengti visam šiam žygiui tinkamą dirvą. Jei būtų suorganizuotas kitas fondas politinių darbų rėmimui, tai mes išeivijoje būtumėm atsistoję stipriai ant kojų.

Mūsų darbuotojai veiksniuose neturėtų laukti, kad to darbo imtųsi Lietuvių Fondo vadovai. Mes savo užsimojime esame pasiekę tik pusiaukelę. Prie geriausių norų mes negalime imtis kito projekto. Esu tikras, kad Lietuvių Fondo nariai taptų ir kito fondo nariais. VLIK-o, ALT-bos vadovai ir su jais artimiau susirišę asmenys turėtų labai rimtai tą reikalą pasvarstyti ir imtis darbo. Be abejo, mūsų veiksniai galėtų žymiai sparčiau pajudinti Lietuvos bylos reikalą, jei tik jų kasose būtų kiek daugiau pinigo.

Ne tuo reikalu noriu čia rašyti. Mano ir kitų Lietuvių Fondo darbuotojų beveik visas dėmesys nukreiptas savos institucijos reikalui. Mūsų didžiausias noras yra kaip galima greičiau surinkti ir kitą pusmilijonį Lietuvių Fondui. Tada lietuvių kultūriniuose baruose viskas pavasariškai sužaliuotų, o mes galėtumėm atsikvėpti ir pasižvalgyti kitų žygių bei darbų lietuviško gyvenimo dirvonuose.

Mes, Lietuvių Fondo darbuotojai, laukiame iš mūsų visuomenės štai ko:

1.    Daugelis Lietuvių Fondo narių galėtų be didesnio sunkumo padvigubinti savo įnašus. Kviečiame visus, kurie tik pajėgia tai atlikti, tuoj savo įnašus ir padvigubinti.

2.    Tūkstančiai lietuvių, kurie yra tikrai finansiškai pajėgūs, dar nėra įsijungę į Lietuvių Fondą. Kviečiame kiekvieną Lietuvių Fondo narį surastisavo pažįstamų tarpe bent vieną asmenį, kuris įsijungtų į šią taip svarbią instituciją su savo šimtine.

3.    Tas pusmilijonis dolerių surinktas beveik naujųjų ateivių tarpe. Kur senieji mūsų ateiviai? Kur čia gimusieji lietuviai? Kur mūsų jaunieji lietuviai, baigę čia aukštuosius mokslus ir jau pajėgiai įsistiprinę šio krašto gyvenime? Dauguma jų, galimas dalykas, neturi jokio supratimo apie Lietuvių Fondą. Turime jiems išaiškinti šios institucijos svarbą ir juos traukte pritraukti prie Lietuvių Fondo.

To laukiame iš visų Lietuvių Fondo narių ir kitų geros valios lietuvių. Neatsisakykite prašomos talkos ir tuoj pajudėkite!

Visi, kurie prenumeruoja ir skaito “Į Laisvę” žurnalą, be abejo, skaito ir eilę kitų mūsų laikraščių bei žurnalų. Esame ten davę ir nuolat duodame daug žinių ir informacijos apie

Lietuvių Fondą. Būtų gal nė netikslu kartoti tai, apie ką esame dešimtimis ir šimtais kartų rašę kitur. Užsiminsiu tik vienu ar kitu žodžiu apie tai, ką Lietuvių Fondas yra jau davęs mūsų visuomenei ir ką duos netolimoje ateityje.

Mūsų kultūriniai reikalai yra iki šiol sulaukę iš Lietuvių Fondo 68,000 dolerių paramos. 1968 metais Lietuvių Fondas paskirs tam pačiam tikslui 28,

000.00 dolerių. Be abejo, kitais metais (1969 metais) galėsime skirti žymiai didesnę sumą mūsų kultūrinių žygių bei darbų parėmimui, negu kad šiais metais: bus padidėjęs pagrindinis kapitalas ir tuo pačiu jis atneš didesnę sumą palūkanų. Pasiekę savo tikslą (milijono sumą), galėsime kasmet skirti lietuvių kultūriniams reikalams apie 70,000.00 dolerių ar net daugiau. Tai bus milžiniška paspirtis mūsų kultūrinei veiklai!

Dar ir dabar vienas ar kitas lietuvių darbuotojas prikaišioja Lietuvių Fondui, kad jo pagrindinis kapitalas atliktų didelę misiją, jei visi surinkti pinigai(pagrindinis kapitalas) būtų išleisti lietuviškų darbų rėmimui. Šie lietuviai užmiršta, kad to LF pagrindinio kapitalo iš viso nebūtų, jei ši institucija būtų pradėjusi organizuotis kitais pagrindais. Tai aiškiai yra parodę kitų fondų likimai. Ateitis dar aiškiau parodys LF logiškumą ir praktiškumą.

Aktualūs ir populiarūs lietuvių veiklos įvykiai susilaukia iš mūsų dar stiprios finansinės paramos. Čia galima duoti keletą pavyzdžių: šokių ir dainų šventės, jaunimo kongresai, operos, neseniai turėtas teatro festivalis Chicagoje ir kit. Tuo tarpu kultūrinių premijų skyrimas už kūrybinius ir mokslinius veikalus, mokslinių veikalų išleidimas, lituanistinėms mokykloms vadovėlių ir kitų mokslo priemonių paruošimas ir išleidimas nesulaukia pakankamai paramos. Čia LF turi ir turės užpildyti tą spragą. Lietuvių Fondas privalės remti tai, kas tuo momentu gal ir nebus populiaru lietuviškoje visuomenėje, bet bus labai svarbu lietuvybei ir lietuviškai veiklai ateityje.

Kiekvieno žygio bei darbo pradžia yra sunki. Užtruko mums septyneri metai surinkti pusmilijonį. Kitą pusmilijonį turėtume sutelkti į Lietuvių Fondą poros ar trijų metų laikotarpyje. Tai padarysime, jei tik visi noriai ir ištvermingai prie šio darbo prisidėsime.

Dr. Antanas Razma