POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIO PROGRAMA

•    Rengėjas: Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles sambūris

• Data:    1969 metų vasario mėnesio 8 ir 9 dienos

• Vieta:    Statler Hilton viešbutis, Los Angeles, California

1969 metų vasario mėnesio 8 diena (šeštadienis):

9:30 A.M. — Studijų savaitgalio atidarymas

9:40 A.M. — Paskaita— Laisvinimo veiklos apžvalga ir įvertinimas

10:30 A.M. — Diskusijos

Pietų pertrauka (12:00 - 2:00 P.M.)

2:00P.M. — Paskaita — Intelektualo - kūrėjo vaidmuo Lietuvos laisvinimo darbe

2:45 P.M. — Diskusijos

3:15 P.M. — Simpoziumas — Generalinė jėgų ir priemonių organizacija kovai

dėl Lietuvos laisvės

Skaityti daugiau: POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIO PROGRAMA

JŪROS SONATA TIKROVĖJE

Balys Čiurlionis, Canoga Park, California, iškilusis lietuvių inžinierius, statąs miestą jūros dugne. Plačiau apie tai skaityk šiame numeryje.

Savo paslaptingumu, mistika, beribiškumu jūra visada buvo ir yra įvairių žanrų menininkams įkvėpimo versmė. Jūros temą. gausiai naudojo genialusis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis muzikoje ir tapyboje. Poeto žodžiais, jį viliojo “svaigioji bedugnė” ir “žiburėti langai anapus uždangos”. Jo Jūros sonatos ciklo paveiksle Andante šviečia miestas jūros dugne, prie kalnų žvaigždės, ir spinduliai iš paslaptingų akių vandens paviršiuje bando prasiskverbti į mįslingas erdves. Gera ranka didžiuliame delne švelniai laiko būrinį laivelį. Kas jis? Žmogiškoji egzistencija, amžinojo pasaulio gyvybės ritmas ar paties kūrėjo svajonė? Vargu kas atspės, ką jautė Čiurlionis kūrybos valandoje.

Šiais mokslinės revoliucijos laikais į erdvės ir jūros paslaptis negailestingai veržiasi modernioji technika. Ir veržiasi tarsi tais keliais, kuriuos parodė didžiųjų menininkų vizija. Jau projektuojami miestai vandenynų gelmėse. Dar įdomiau, kad “žiburėtus langus” jūrų dugne, šiuo kartu jau tikrovėje, projektuoja lietuvis inžinierius, o jo pavardė irgi Čiurlionis, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pusbrolio sūnus Balys.

Skaityti daugiau: JŪROS SONATA TIKROVĖJE

DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

• Dr. Petras P. Daužvardis, Chi-cago, III. f JAV), Lietuvos generalinis konsulas, sumaniai ir energingai kelia ir gina Lietuvos bylos klausimą amerikiečių tarpe: jis dažnas svečias amerikiečių radijo ir televizijos programose, nestinga jo pasisakymų Lietuvos reikalu krašto dienraščiuose. Dean Manion, radijo ir televizijos komentatorius, kurio programa perduodama per visą kraštą, 1968 metų birželio mėnesio 30 dienos programoje turėjo pasikalbėjimą su dr. P. P. Daužvardžiu. Konsulas palietė tame pašnekesyje visus svarbiuosius Lietuvos laisvės klausimus. Dean Manion išleido tą pašnekesį atskiru leidinėliu, o kongresmanas Edward J. Derwinski įtraukė tai į Congressional Record (1968.VII.2, E6047-48 psi.). Dr. P. P. Daužvardis (g. 1895.XI. 16, Latvijoje) atvyko su tėvais į JAV 1914 ir čia baigė aukštąjį mokslą, įgydamas teisės doktoratą. Nuo 1925 metų dr. P. P. Daužvardis tarnauja Lietuvos užsienių reikalų ministerijos žinyboje.

•    Rimas Laniauskas, Euclid, Ohio (JAV), Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkas, organizuoja jaunimo žygį pas šventąjį Tėvą. Jis ir jo bendradarbiai ruošiasi šiam žygiui labai kruopščiai ir sistemingai. Tiems vyrams ir merginoms reikia ir reikės visų geros valios lietuvių talkos ir paramos. Visais žygio reikalais rašyti: Mr. Rimas Laniauskas, 1911 Beverly Hills Drive, Euclid, Ohio 44117, USA.

Skaityti daugiau: DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME