Aktyvieji frontininkai: — Stasys Barzdukas ir Dr. Antanas Razma

STASYS BARZDUKAS

STASYS BARZDUKAS, Cleveland, Ohio (JAV), Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vykdomasis vicepirmininkas.


Lietuvių Bendruomenė, po paskutinio pasaulinio karo tremtiniams įsikuriant laisvojo pasaulio įvairiuose kraštuose, lengvai įleido šaknis Vakarų Europos valstybėse, Australijoje, Kanadoje ir kitur. Visai kita padėtis buvo JAV-se. Čia LB šalininkams reikėjo nepaprasto sumanumo, daug energijos, pastangų ir laiko, kol pavyko įtraukti į LB veiklą plačiąsias mūsų mases. Ne kartą spaudoje ir kitur Lietuvių Bendruomenė JAV-se buvo vadinama “Barzduko Bendruomene”. JAV-se LB-nę išugdė, įpilietino ir tėviškai globojo bei globoja Stasys Barzdukas, šiuo metu esąs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vykdomasis vicepirmininkas.

Stasys Barzdukas nuo 1949 m. gyvena Clevelande (Ohio), JAV-se. Jis gimė 1906 metų balandžio mėn. 23 dieną Marijampolės apskrityje ir valsčiuje, Meškučių k. Baigęs Marijampolės gimnaziją ir VDU, nuo 1928 metų mokytojavo Tauragės mokytojų seminarijoje ir Prienų ir Alytaus gimnazijose, dėstydamas lietuvių kalbą ir literatūrą; 1941-1944 metais buvo Alytaus gimnazijos direktorius. Tremtyje (Vokietijoje) dirbo švietimo srityje, mokytojaudamas Eichstaetto lietuvių gimnazijoje ir būdamas švietimo Vadybos inspektorius lietuvių kalbai bei literatūrai (amerikiečių zonoje).

DR. ANTANAS RAZMA

DR. ANTANAS RAZMA, Wilmington, Illinois (JAV), Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas.

Sakoma, kad naują idėją priima tik trys procentai išsimokslinusių žmonių ir tik po aštuoniolikos metų. Su nauja mintimi, suorganizuoti JAV-bių kultūros reikalams milijono dolerių fondą, išėjo 1961 metais dr. Antanas Razma. Be abejo, jis manė, kad tą jo planą realizuos kiti. Taip neįvyko. Dr. Antanui Razmai teko tą mintį pačiam realizuoti, išnešant ant savo pečių didesnę dalį viso to darbo bei rūpesčių. Lietuvių Fondas šiuo metu jau yra perkopęs 300,000 dolerių ribą. Nėra abejonės, kad LF vykdytojai kelerių metų laikotarpyje pasieks savo užsibrėžtą tikslą. Dr. Antanas Razma nuo pat LF pirmosios gyvavimo dienos yra tos institucijos vadovybės narys: kurį laiką buvo LF valdybos pirmininkas, vėliau — LF direktorių tarybos ir valdybos pirmininkas, šiuo metu vėl LF valdybos pirmininkas.

Dr. Antanas Razma gimė 1922 metų birželio mėn. 20 dieną Visvainių kaime, Platelių valsčiuje, Kretingos apskrityje. Gimnaziją jis baigė Plungėje, medicinos studijas Tuebingene (1952 metais), Vokietijoje. Nuo 1955 metų verčiasi privačia medicinos praktika Wilmington mieste (Illinois, JAV). Dr. A. Razma aktyviai reiškėsi ir reiškiasi ateitininkuose ir LB-nės gretose; jis yra paskyręs dešimtis tūkstančių dolerių pozityviesiems lietuvių darbams bei žygiams paremti.