BIČIULIAI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

•    Prof. dr. Antanas Maceina religijos filosofijos kursą skaito Muensterio (Vokietijoje) universitete. Spaudai paruošė vokiečių evangelikams skaitytas paskaitas — “Sovietinė dorovė ir krikščionybė”.

•    Juozo Girniaus veikalas Idealas ir laikas pasirodė 1967 m. pradžioje. Jame svarstomos dabarties ateitininkijos ir aplamai lietuvių išeivijos aktualiosios problemos. Dr. J. Girnius yra Ateitininkų Federacijos vyr. vadas, redaguoja kultūros žurnalą Aidus, ir yra vienas iš Lietuvių Enciklopedijos redaktorių.

•    Romas Kezys, "Laisvės Žiburio” radijo programos New Yorke (JAV) vedėjas, 1966.XII.il išrinktas i Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto valdybą.

•    Rašytojos Alės Rūtos (Los Angeles, JAV) naujausia grožinės literatūros knyga — apysaka Žemės skausmas iš spaudos išėjo 1966 m. gale.

•    Kun. dr. Jonas Aviža Muenchene (Vokietijoje) išrinktas vadovauti Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos židiniui, kuriam priklauso visi Pietų Vokietijoje gyveną akademijos nariai.

•    Rašytojui Jurgiui Gliaudai 1966 metais sukako 60 metų. Los Angeles (JAV) lietuviai jam suruošė iškilmingą pagerbimą. Jubiliatas gavo daugiau kaip 100 sveikinimų iš JAV-bių ir Kanados.

•    Dr. Vytautas Vardys, Wisconsino (JAV) universiteto profesorius, universiteto pasiųstas, išvyko į Vokietiją ir dirba Sovietų Sąjungos studijų institute Muenchene. Renka medžiagą apie sovietų tautybių politiką. Ateitininkų Federacijos tarybos pirmininko pareigas laikimai iš jo perėmė Stasys Barzdukas.

•    Leonardas Dambriūnas, dr. Antanas Klimas ir William Schmalstieg (lietuvių kalbą išmokęs amerikietis, dėstąs kalbas Pennsylvania u-te) parašė 480 pusl. knygą “Introduction to Modern Lithuanian”. Spaudė pranciškonų spaustuvė Brooklyne.

•    Gen. Stasys Raštikis, dirbąs JAV bių kariuomenės kalbų mokykloje (Monterey, JAV), 1966.IX.13 atšventė 70 metų amžiaus sukaktį.

•    Rašytojas Aloyzas Baronas 1966. X.7 laimėjo ateitininkių korporacijos Giedros skelbtą romano konkursą ir 1000 dol. premiją. 1966.XII.10 laureatas buvo atvykęs į Los Angeles ir skaitė savo kūrybą vietos LFB sambūrio suorganizuotame literatūros vakare. Al. Baronas gyvena Cicero (JAV) mieste ir dirba Čikagoje leidžiamo dienraščio Draugo redakcijoje.

•    Dr. Antanas Razma (Wilmington, Ill., JAV) išrinktas Lietuvių Fondo valdybos pirmininku.

•    Antanas Sabalis nuo 1967 m. perėmė moksleivių ateitininkų žurnalo Ateities vyr. redaktoriaus pareigas. Dabartinis Ateities redakcijos adresas: A. Sabalis, 80-23 85th Dr., Woodhaven, N. Y., 11421, USA. Čikagoje leistoji Ateitis stipriai buvo nutolusi nuo lietuviškų, ateitininkiškų bei moksleiviškų rūpesčių; nekartą joje prasiverždavo arogancijos tėvams ir vyresniesiems, paniekos Lietuvos praeičiai.

•    Vincas Natkevičius, baigęs Tuebingeno (Vokietijoje) universitetą magister artium titulu, pradėjo mokytojauti Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje. Dėsto lietuvių kalbą, literatūrą, Lietuvos istoriją.

•    Kun. Domininkas Kenstavičius (gyv. Vokietijoje), bažnytinės teisės licenciatas, išrinktas tikruoju Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos nariu.