MINĖJIMAS BE ATSITIKTINUMŲ

Maždaug keturi šimtai Chicagos lietuvių gruodžio 2 d. Jaunimo Centro salėje stebėjo, Santaros — Šviesos federacijos iniciatyva surengtą, rugsėjo 11 d. Pennsylvania autostradoje tragiškai žuvusiųjų:    rašytojo Antano

Škėmos, visuomenininko Jurgio JaksTyrio ir studentės Juditos Audėnaitės minėjimą. Į minėjimo komitetą simboliškai įsijungė ir kitos žuvusiems artimos organizacijos: Filisterių Varpininkų sąjunga, JAV Lietuvių Bendruomenės Chicagos Apygarda, Lietuvių Skaučių seserija, Lietuvių Studentų sąjungos Chicagos skyrius, Lietuvių Valstiečių Liaudininkų ir Scenos Darbuotojų sąjungos.

Pirmoje minėjimo dalyje, atidarytoje Valdo Adamkavičiaus, iš Kanados atvykęs Henrikas Nagys skaitė dedikacinius eilėraščius žuvusiems ir tarė ilgesnį poetinio pobūdžio žodį, plačiau stabtelėdamas ties Antanu Škėma. Tarp Henriko Nagio dedikacinių eilėraščių ir pagrindinio pirmosios dalies žodžio buvo perduota Antano Škėmos Baltos drobulės ištrauka, juoston įskaityta paties autoriaus.

Antroje minėjimo dalyje, Algimantui Dikiniui režisuojant, pusiau koncertine forma vaidintas — skaitytas antrasis Antano Škėmos Živilės paveikslas, dalyvaujant Irenai Nivinskaitei, Algimantui Dikiniui, Vytautui Juodkai, Jonui Kelečiui ir Juozui Raudoniui. Meninę scenos apipavidalinimą paruošė Vytautas O. Virkau.

Nesileidžiant į smulkesnį minėjimo vertinimą, tenka pasakyti, kad šisai minėjimas buvo paruoštas meniškai ir kruopščiai. Vietos įvairiems atsitiktinumams, kaip dažnai nutinka mūsų minėjimuose, šį kartą nebuvo palikta. Kad rengėjai atsilankiusios publikos nebuvo pasiruošę dirbtinai, sentimentaliai graudinti, parodė ir Vytauto O. Virkau abstraktus, šviesiom spalvom atliktas scenos apipavidalinimas: spalvingos plokštelės ir nemažiau spalvinga mobilo imitacija. (Pirmoje dalyje ant vienos plokštės, einant Antano Škėmos įskaitytai magnetefono juostai, buvo projektuojama rašytojo nuotrauka. Šisai momentas gal ir sudarė viso minėjimo emocinio įspūdingumo viršūnę).

Nešabloniškas, neperkrautas, iš anksto iki visų detalių suplanuotas minėjimas galėtų turėti teigiamos įtakos į publikos susigrąžinimą minėjimams, jeigu ir kitų, būsimų minėjimų rengėjai juos organizuotų taip sąžiningai, kaip buvo organizuojamas Antano Škėmos, Jurgio Jaks-Tyrio ir Juditos Audėnaitės prisiminimas.