Į Laisvę 1958 16-17(53-54)


Į LAISVĘ Nr. 16-17 (53-54),

Lietuvos nepriklausomybės 40 metų sukakčiai

      T u r i n y s
Liudijimo žodžiai iš Sibiro ...........................................   1
Adolfas Damušis: Technikiniai mokslai laipsniškai vedė į Lietuvos pažangią ateitį  2
Zenonas Ivinskis: Mokslai, iš kurių tavo sūnūs te stiprybę semia .......  9
Stasys Yla: Dėl dorinės religinės padėties Lietuvoje ................... 21
Juozas Brazaitis: Trys liudytojai apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą ir kūrybą 27
Antanas Maceina: Baltų emigracijos europinis uždavinys ................. 41
Iš Sibiro poezijos ..................................................... 58
DARBAI IŠ IDĖJOS: ... 60-126
Anapus:
Ar pasisekė sunaikinti nepriklausomybės idėją nūdienėje Lietuvoje
(Julius Vidzgiris),

   Žvilgterėjus į dabartinės Lietuvos archeologijos darbus (Jonas Puzinas), 
        Lietuvos fizinė geografija (Kazys Pakštas), 
        Vienerių metų kultūrinis gyvenimas Lietuvoje (Mečys Musteikis); 
Tremtyje: Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas (Vytautas Vaitiekūnas), 
        Biurokratijos ir demokratijos susidūrimas Alte, 
        Balfas pažangos kelyje, 
        Europos Bičiulių penktoji studijų savaitė,
        Amerikos-Kanados studijų savaitė. 
Pasauly: Kur Lietuvai durys atviros (Stasys Bačkis), 
        Kai įvykiai pradeda riedėti (J. B.), 
        Dar apie Lietuvos apėjimą Briuselio parodoje, 
        Bjaurusis amerikonas, 
        Ateities mokslai ir žmogaus asmuo (V.B.). 
Idėjos spaudoje: Diskusija dėl kūrybos nuosmukio, 
        Dėl demokratijos, 
        Dėl nepriklausomybės idėjos nusavinimo, 
        Dėl visuomeninės grupių reikšmės, 
        Dėl pasaulėžiūros ir politikos, 
        Dėl kolonijos Hondūre, 
        Dėl jaunesnės kartos vertinimų; 
Laiškai: Fausto Kirbos, Juozo Mikuckio, kun. J. Velučio;
Vardai įvykiuose. 


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

 

Į LAISVĘ BENDRADARBIAI: V. V. Adamkavičius, dr. K. Ambrozaitis, dr. M. Anysas, R. Bačkis, kun. K. Balčys, dr. A. Baltinis, St. Barzdukas. K. Brazauskas, dr. Z. Brinkis, K. Bružas, kun. V. Dabušis, dr. A. Damušis, St. Daunys, A. V. Dundzila, A. Gečiauskas, dr. J. Grinius, A. Grinienė, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, P. Jurkus, V. Jurkuvienė, kun. St. Yla, dr. J. Kazickas, kun. D. Kenstavičius, F. Kopryva, A. Krikščiūnaitė, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, dr. V. Maciūnas, A. Mažiulis, dr. A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, dr. K. Pakštas, A. Pocius, L. Prapuolenis, dr. J. Puzinas, dr. A. Ramūnas-Paplauskas, inž. A. Sabalis, V. Sidzikauskas, K. Skrupskelis, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. Šomkaitė, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, dr. V. Vardys, B. Vaškelis, dr. J. Vidzgiris, dr. V. Vygandas.