Turinys, metrika

Juozas Brazaitis: Laiškas į Europą .................................. 1
Vis. Studijų Biuras: Valstybė ir šeima 
      (iš ciklo: “Į pilnutinę demokratiją.”) ........................... 8

Simas Sužiedėlis: Steigiamasis seimas (tęsinys iš Nr. 6-43) ........... 13
Adolfas Damušis: Svečiuose pas Kurmį (iš ciklo: “Kovoje dėl laisvės”) . 21
Pilypas Narutis: Neeilinis kovotojas (iš ciklo: “Kovoje dėl laisvės”) . 26
Antanas Musteikis: Jaunimas studijose ................................. 31
DARBAI IR IDĖJOS: 
      Tėvynėje: Studijų savaitė kalbėjo į Lietuvą. 
      Tremtyje: Europos Bičiulių studijų savaitė (Mečys Musteikis); 
      Vietoj rezoliucijų; 
      Vilniaus universitetas ir mes (pagal S. Sužiedėlio pranešimą). 
      Pasauly: Teisininkų kongresas Atėnuose (Vaclovas Sidzikauskas); 
      Ar Ženeva gali mus patenkinti? (J. B.). 
      Gyvoji Mintis: Diskusijos politinės atsakomybės klausimu 
            (Pax Romana pasisakymai); 

      Kur šiandien stovi masonai; 
      Žmonės — dabarties, galvojimas—praeities (A. Mž.); 
      Idėjos spaudoje; 
      Vardai įvykiuose .... 36-63

 

MALONŪS SKAITYTOJAI,

Į LAISVĘ nori būti ne tik leidėjų bei redaktorių minčių ir nuotaikų reiškėjas, bet ir savo skaitytojų gyvosios minties veidrodis.

Neretai labai vertingos mintys ir konstruktyvūs sumanymai ateina žmogui ir stovint prie savo darbo staklių. Reikia turėti tik truputį daugiau lankstumo apie tai pora sakinių pranešti Į Laisvę redakcijai.

Šių dienų gyvenime gausu problemų. Kiekvienas Į Laisvę skaitytojas turi savo išvadų dėl jų. Reikia tik truputį daugiau “artimo meilės” — nelaikyti savo idėjų pavožus po "saiku”, kaip šykštuoliui turtus, o leisti jomis pasidalinti ir plačiai Į Laisvę skaitytojų šeimai.

Redakcija kviečia skaitytojus nesitenkinti tik pasyviu idėjų priimtuvo vaidmeniu, o tapti aktyviais gyvosios minties dalininkais.

Su sveikinimais po vasaros

Į LAISVĘ

Į LAISVĘ RĖMĖJAMS NUOŠIRDŽIAI AČIŪ

Į Laisvę reikalams aukojo: V. Matikiūnas $25.00, dr. A. Razma $25.00, dr. V. Majauskas $9.00, E. Arbas $7.00, P. Čečkus $5.00, B. Polikaitis $5.00, B. Čiurlionis $4.00, St. Barzdukas, J. Buitkus, A. Damušis, D. Kisieliūtė, P. Petrušaitis, dr. S. Pragulbickas, dr. Z. Prūsas, J. Stelmokas, TT S. J.: A. Mažiulis, B. Raugas po $2.00; V. Vardys $1.25, V. Mitkevičius, P. žemaitis po $1.00.

Mieliesiems “Į Laisvę” rėmėjams jos leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

“Į LAISVĘ” ATSTOVYBĖS:

Australijoje:A. Grigaitis, 86 Gheringhap St., Geelong, Vic., Br. Zumeris, 37 Roxburgh St., Ascot Vale, Melbourne, Vic.

D. Britanijoje:V. Akelaitis, 41 Bloemfontein Ave., Shepherds/Bush W. 12.

Italijoje:Dr. Z. Ivinskis, via Brescia 16, Roma.

Jungtinėse Valstybėse:Chicago, Ill. — S. Daunys, 2234 So. Sawyer Ave., tel.: CLifside 4-6690; Cleveland, Ohio — V. Palubinskas, 6711 Bonna Rd., Tel.: He 1-8423; Detroit, Mich. — B. Polikaitis, 8911 Kimberly, Tel.: TY 4-7890; Los Angeles, Calif. — J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Philadelphia, Pa. — A. Gaigalas, 335 Titan St., Tel.: HO 7-4176; Waterbury, Conn. — V. Vaitkus, 85 Arnold St.

Kanadoje:Hamilton, Ont. — J. Pleinys, 113 Cannon St. E., Tel.: 2-2698; Toronto, Ont. — VI. Girčys, 31 Concord Ave., Tel.: OL 2156, Sudbury, Ont. — V. Montvilas, 252 College St.: Windsor, Ont. — J. Urbonas, 1421 Pelissier St., Tel.: CL 6-3049.

V. Vokietijoje:(16)Huettenfeld b/Lampertheim, Lit. Gymnasium — A. Grinienė; ,13b)Muenchen — J. Medušauskas, Pariserstr. 18/12.

Švedijoje: P. Dūda c/o Johanson, Norrtullsgat 22, Stockholm.

Šveicarijoje:Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern.

“Į LAISVĘ” METINĖ PRENUMERATA: Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) — $3.00; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-10; Italijoje — L.900-; Prancūzijoje — Fr.750.-; Švedijoje — Kr.8.-; Šveicarijoje — Fr.8.-; V. Vokietijoje — DM.6.-.

ATSKIRAS NUMERIS: Amerikoje — $.0.75; Australijoje ir D. Britanijoje — L.-2.50; Italijoje — L.250,-; Prancūzijoje — Fr.200,-; Švedijoje — Kr.2.-; Šveicarijoje — Fr.2.-; V. Vokietijoje — DM.1.75. (Norintieji gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas).


Į LAISVĘ leidžia — Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Redakcijos kolegija: vyr. redaktorius — Juozas Brazaitis, redaktoriai — Dr. Juozas Kazickas ir Dr. Antanas Musteikis.

Viršelio vinjetė — dailininko Telesforo Valiaus.

Redakcijos ir administracijos adresas: 23 Linden Street, Brooklyn 21, N. Y., Tel.: GLenmore 3-9522.

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian magazine published quarterly by the Friends of the Lithuanian Front, 23 Linden St., Brooklyn 21, N. Y.