਀ ਀㰀洀攀琀愀 栀琀琀瀀ⴀ攀焀甀椀瘀㴀∀䌀漀渀琀攀渀琀ⴀ吀礀瀀攀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀琀攀砀琀⼀栀琀洀氀㬀 挀栀愀爀猀攀琀㴀甀渀椀挀漀搀攀∀㸀 ਀㰀洀攀琀愀 渀愀洀攀㴀∀䜀攀渀攀爀愀琀漀爀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀䴀椀挀爀漀猀漀昀琀 䘀爀漀渀琀倀愀最攀 㔀⸀ ∀㸀 ਀㰀氀椀渀欀 爀攀氀㴀∀䔀搀椀琀ⴀ吀椀洀攀ⴀ䐀愀琀愀∀ 栀爀攀昀㴀∀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀开昀椀氀攀猀⼀攀搀椀琀搀愀琀愀⸀洀猀漀∀㸀 ਀㰀氀椀渀欀 爀攀氀㴀∀琀栀攀洀攀䐀愀琀愀∀ 栀爀攀昀㴀∀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀开昀椀氀攀猀⼀琀栀攀洀攀搀愀琀愀⸀琀栀洀砀∀㸀 ਀㰀℀ⴀⴀ嬀椀昀 最琀攀 洀猀漀 㤀崀㸀㰀砀洀氀㸀 ਀  㰀眀㨀嘀椀攀眀㸀倀爀椀渀琀㰀⼀眀㨀嘀椀攀眀㸀 ਀  㰀眀㨀䠀椀搀攀䜀爀愀洀洀愀琀椀挀愀氀䔀爀爀漀爀猀 ⼀㸀 false਀  㰀眀㨀吀爀愀挀欀䘀漀爀洀愀琀琀椀渀最 ⼀㸀 19਀  㰀眀㨀嘀愀氀椀搀愀琀攀䄀最愀椀渀猀琀匀挀栀攀洀愀猀 ⼀㸀 false਀  㰀眀㨀䤀最渀漀爀攀䴀椀砀攀搀䌀漀渀琀攀渀琀㸀昀愀氀猀攀㰀⼀眀㨀䤀最渀漀爀攀䴀椀砀攀搀䌀漀渀琀攀渀琀㸀 false਀  㰀眀㨀䐀漀一漀琀倀爀漀洀漀琀攀儀䘀 ⼀㸀 LT਀  㰀眀㨀䰀椀搀吀栀攀洀攀䄀猀椀愀渀㸀堀ⴀ一伀一䔀㰀⼀眀㨀䰀椀搀吀栀攀洀攀䄀猀椀愀渀㸀 X-NONE਀  㰀眀㨀䌀漀洀瀀愀琀椀戀椀氀椀琀礀㸀 ਀   㰀眀㨀匀渀愀瀀吀漀䜀爀椀搀䤀渀䌀攀氀氀 ⼀㸀 ਀   㰀眀㨀唀猀攀䄀猀椀愀渀䈀爀攀愀欀刀甀氀攀猀 ⼀㸀 ਀   㰀眀㨀匀瀀氀椀琀倀最䈀爀攀愀欀䄀渀搀倀愀爀愀䴀愀爀欀 ⼀㸀 ਀   㰀眀㨀䐀漀渀琀䈀爀攀愀欀䌀漀渀猀琀爀愀椀渀攀搀䘀漀爀挀攀搀吀愀戀氀攀猀 ⼀㸀 ਀   㰀眀㨀圀漀爀搀㄀㄀䬀攀爀渀椀渀最倀愀椀爀猀 ⼀㸀 ਀  㰀⼀眀㨀䌀漀洀瀀愀琀椀戀椀氀椀琀礀㸀 MicrosoftInternetExplorer4਀  㰀洀㨀洀愀琀栀倀爀㸀 ਀   㰀洀㨀戀爀欀䈀椀渀 洀㨀瘀愀氀㴀∀戀攀昀漀爀攀∀ ⼀㸀 ਀   㰀洀㨀猀洀愀氀氀䘀爀愀挀 洀㨀瘀愀氀㴀∀漀昀昀∀ ⼀㸀 ਀   㰀洀㨀氀䴀愀爀最椀渀 洀㨀瘀愀氀㴀∀ ∀ ⼀㸀 ਀   㰀洀㨀搀攀昀䨀挀 洀㨀瘀愀氀㴀∀挀攀渀琀攀爀䜀爀漀甀瀀∀ ⼀㸀 ਀   㰀洀㨀椀渀琀䰀椀洀 洀㨀瘀愀氀㴀∀猀甀戀匀甀瀀∀ ⼀㸀 ਀  㰀⼀洀㨀洀愀琀栀倀爀㸀㰀⼀眀㨀圀漀爀搀䐀漀挀甀洀攀渀琀㸀 ਀㰀猀琀礀氀攀㸀 ਀㰀⼀栀攀愀搀㸀 ਀㰀戀漀搀礀 氀愀渀最㴀∀䰀吀∀ 氀椀渀欀㴀∀戀氀甀攀∀ 瘀氀椀渀欀㴀∀瀀甀爀瀀氀攀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀愀戀ⴀ椀渀琀攀爀瘀愀氀㨀 㘀㐀⸀㠀瀀琀∀㸀 ਀㰀搀椀瘀 挀氀愀猀猀㴀∀圀漀爀搀匀攀挀琀椀漀渀㄀∀㸀
਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀∀㸀 ਀    㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀洀猀漀ⴀ渀漀ⴀ瀀爀漀漀昀㨀礀攀猀∀㸀
਀  㰀搀椀瘀㸀

਀    㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㌀㘀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀☀焀甀漀琀㬀䤀洀瀀愀挀琀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ☀焀甀漀琀㬀猀愀渀猀ⴀ猀攀爀椀昀☀焀甀漀琀㬀∀㸀  EŠELONŲ BROLIAI਀  㰀瀀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀  

਀  㰀搀椀瘀㸀

਀    㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Sudarė Albina VENSKEVIČIENĖ਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀∀㸀 ਀  㰀漀㨀瀀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀漀㨀瀀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀 ਀  㰀椀洀最 椀搀㴀∀开砀  开椀㄀ 㘀㠀∀ 猀爀挀㴀∀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀开昀椀氀攀猀⼀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀ⴀ㈀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㌀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㔀 ∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀嘀䤀䰀一䤀唀匀  „VYTURYS" 1991

਀  㰀瀀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀
਀  唀䐀䬀 㤀㐀㜀⸀㐀㔀 㰀戀爀㸀 Eš 09

਀  㰀搀椀瘀㸀 ਀    㐀㠀 ㌀㌀㤀㈀ ㄀᐀〠㈀㔀㰀戀爀㸀 F ---------------- 30-91
਀    䴀㠀㔀㘀 ⠀ 㠀⤀᐀㤠㄀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀瀀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 © Sudarymas, Albina Venskevi椁攀渀ᜀⰁ ㄀㤀㤀㄀㰀戀爀㸀 ISBN 5—7900—0530—6   
਀  㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㌀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㔀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀  

਀  㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㌀∀㸀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀㔀∀㸀㰀⼀愀㸀㰀戀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㔀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Vytautas Jakelaitis ਀  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 18.0pt;font-weight:bold">TAI TOKS PARGRĮŽIMAS

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mes iki ਀  愀椁漀氀 搀愀爀 琀椀欀猀氀椀愀椀 椀爀 渀攀縀椁渀漀洀攀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 琀愀甀琀漀猀 猀琀愀氀椀渀椀猀琀椀渀ᜀ 最攀渀漀挀椀搀漀 欀爀愀甀瀀椀猀  rezultatų. Ne tik lietuvių tautos, bet ir mūsų žemėje gyvenan椁猀 瘀椀猀猀 欀椀琀猀  tautų. Iki vieno visų žuvusių arba visai suluošintų veikiausiai ir ਀  渀攀猀甀縀椁渀漀猀椀洀Ⰰ 戀攀琀 欀愀猀搀椀攀渀 瘀椀猀 愀琀猀椀猀欀氀攀椀搀縀椁愀渀琀 渀愀甀樀漀洀猀 愀甀欀漀洀猀Ⰰ 縀甁瘀甀猀椀猀樁猀  skai椁甀猀 樀愀甀 猀瘀攀爀椀愀猀椀 瀀攀爀 瀀甀猀ᤀ 洀椀氀椀樀漀渀漀Ⰰ 琀愀椀 ᐀†欀愀猀 愀攁愀琁愀猀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 最礀瘀攀渀琀漀樀愀猀⸀  Kai anais metais sužinojome, kad kas šeštas lenkas žuvo per Antrąjį pasaulinį ਀  欀愀爀Ԁ 椀爀 渀愀挀椀猀 漀欀甀瀀愀挀椀樀ԀⰁ 愀椁爀搀椀渀最愀椀 甀縀樁愀甀琀ᜀ洁攀 欀愀椀洀礀渀甀猀⸀ 伀 搀愀戀愀爀 洀愀琀漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 椀爀  mūsų žmonės buvo tokiam pa椁愀洀 最攀渀漀挀椀搀漀 欀攀氀礀樀攀Ⰰ 瀀愀瘀愀搀椀渀琀愀洀攀 猀漀挀椀愀氀椀稀洀甀⸀ 吀椀欀琀愀椀  reikėtų nepamiršti, kad šita Golgota nesibaigė su Stalinu, o tęsėsi visą ਀  戀爀攀縀渁攀瘀椀樀ԀⰁ 琀椀欀琀愀椀 樀愀甀 欀椀琀愀椀瀀 ᐀†甀縀猁椀洀漀樀甀猀 椀愀琁椀爀瀀椀渀琀椀 琀愀甀琀愀猀 椀愀 瘀椀猀猀 縀洁漀最椀愀欁猀  vėžių iškrypusiame internacionalizme ir jo didžiausiame išradime — tarybinės ਀  戀攀渀搀爀椀樀漀猀 欀愀琀椀氀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀爀  šitokios įžangos reikia?

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Reikia, ਀  渀攀猀 琀甀爀椀洀攀 ⼀瘁愀爀搀椀渀琀椀 樀欀爁ԀⰁ 椀愀 欀甀爀椀漀猀 瀀愀猀攀洀猀椀洀 爀椀攀愀欁甀Āias vandens. Mūsų ਀  搀攀氀渀甀漀猀攀 琀攀氀瀀愀 琀椀欀爀愀 欀渀礀最愀⸀ 吀漀搀ᜀ氁 渀漀爀ᜀ琁甀洀攀 瀀愀猀攀欀琀椀 Ḁ䄠洀縀椁渀漀 ⼀愁愁氀漀 縀攁洀ᜀ猁☀焀甀漀琀㬀Ⰰ 漀  tiksliau — vienos ten tilpusios apybraižos „Mokytojai ir mokiniai" veikėjų ਀  琀漀氀椀洀攀猀渀⼀ 最礀瘀攀渀椀洀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀欀 瘀椀猀甀爀  mes dabar skubame, vis norėdami grei椁愀甀 欀Ԁ 渀漀爀猀 最攀爀漀 渀甀瘀攀椀欀琀椀Ⰰ 渀攀猀 欀愀猀 樀愀甀  padaryta, tai padaryta, kas žino, ar ilgam ta pertvarka, ar ilgam tas leidimas ਀  氀愀椀猀瘀愀椀 欀愀氀戀ᜀ琁椀 椀爀 搀愀甀最 欀Ԁ 搀愀爀礀琀椀⸀ 怀椁琀愀椀瀀 瀀愀欀愀氀戀愀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀Ⰰ 漀 樀椀攀 欀愀爀Āių ਀  椀猀琀漀爀椀樀漀猀 瀀愀洀漀欀猀 搀愀甀最 椀愀欁攀渀琀ᤀ 椀爀 搀愀甀最 瀀愀琀礀爀ᤀ⸁ 吀愀猀 樀猀 愀瀀搀愀椀爀甀洀愀猀 渀攀猀洀攀爀欀琀椀渀愀猀Ⰰ  nes jisai skatina pastangas kažką svarbaus nuveikti, suspėti. Taigi leisdami ਀  琀Ԁ 欀渀礀最Ԁ 琀甀爀ᜀ樁漀洀攀 猀欀甀戀ᜀ琁椀Ⰰ 渀攀猀 洀愀琀ᜀ洁攀Ⰰ 欀愀椀瀀 縀洁漀渀ᜀ猁 瀀愀猀椀椀氀最ᤀ 琀椀攀猀漀猀 縀漁搀縀椁漀⸀  Reikia ir dabar skubėti, ne vien dėl abejonių, o labiau dėl to, kad šitas ਀  搀愀爀戀愀猀 搀椀搀縀椁愀椀 瀀爀愀猀洀椀渀最愀猀Ⰰ 最礀瘀椀攀洀猀 椀爀 洀椀爀甀猀椀猀樁猀 愀琀洀椀渀椀洀甀椀 爀攀椀欀愀氀椀渀最愀猀⸀ 怀椁琀愀猀  artėjimas į tiesą ir jos apvalymas, yra akių nuskaidrinimas, kad gerai ਀  洀愀琀礀琀甀洀攀 欀攀氀椀猀 ⼀ 愀琀攀椀琀⼀ 琀椀攀猀甀洀甀猀 椀爀 搀甀漀戀攀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀搀愀  beskubant nesuspėta išsikalbėti su Algimantu Vai椁欀渁甀Ⰰ 欀愀樀欀爁甀 渀甀漀 䰀攀搀樀欀爁椀漀⸀  Kajūras? Kas tai? Lietuvos žmonėms šitas žodis nežinomas. Paaiškiname: kajūras ਀  ᐀†琀愀椀 攀氀渀椀猀 愀爀 愀甁渀猀 欀椀渀欀椀渀椀漀 瘀愀縀渁礀Āiotojas. Taip, Stalino klika išmokė ਀  氀椀攀琀甀瘀椀甀猀 渀愀甀樀猀 瀀爀漀昀攀猀椀樀猀⸁ 䈀攀 欀愀樀欀爁漀Ⰰ 搀愀爀 瀀愀洀椀渀ᜀ欁椀洀攀 椀爀 氀愀瘀漀渀猀 椀愀瘁攀縀椁漀琀漀樀甀猀Ⰰ  kurių buvo lageriuose ir tremties vietose. Buvo ir Trofimovsko saloje, visa ਀  戀爀椀最愀搀愀 欀愀猀搀椀攀渀 瘀攀縀ᜁ 椀爀 瘀攀縀ᜁ 洀椀爀甀猀椀甀猀⸀ 䰀椀攀琀甀瘀椀愀椀 椀愀洁漀欀漀 椀爀 愀渀最氀椀猀 欀愀猀琀椀  Vorkutoj, Intoj, Kuzbase. Dar daug ko buvo priversti išmokti katorgoj. Išmoko ਀  渀愀甀樀漀 欀愀樀欀爁漀 搀愀爀戀漀 椀爀 䄀氀最椀猀 嘀愀椀Āiūnas, jaunas berniokas nuo aukštai椁猀 欀爀愀愀琁漀Ⰰ  kai tėvą ten suėmė ir nuteisė už „antitarybinę propagandą" penkeriems metams. ਀  一攀猀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 最椀渀琀椀猀 渀甀漀 戀愀搀漀 洀椀爀琀椀攀猀Ⰰ 欀愀椀 愀攁椀洀漀樀 氀椀攀欀椀 瘀椀攀渀愀猀 瘀礀爀愀猀⸀ 吀愀椀 椀愀洁漀欀漀  valdyti šunų kinkinį, toli išvažiuodavo į tundrą, į salas, į užšalusią jūrą ਀  縀瘁攀樀漀琀椀⸀ 䤀爀 瘀椀猀 搀愀椀渀甀漀搀愀瘀漀 戀攀欀爀愀愀琁ᜀ樁攀 猀渀椀攀最漀 椀爀 氀攀搀漀 瀀氀愀琀礀戀ᜀ樁攀Ⰰ 最椀渀搀愀洀愀猀椀猀 渀甀漀  šal椁漀Ⰰ 戀愀搀漀 椀爀 洀椀爀琀椀攀猀⸀ 一攀猀攀渀椀愀椀 椀愀ᜁ樁漀 欀渀礀最愀 Ḁ䰠攀椀猀欀椀琀 ⼀ 吀ᜀ瘁礀渀ᤀ☁焀甀漀琀㬀Ⰰ 欀甀爀 礀爀愀 樀漀  ir sesers Jūratės gražiai parašyti atsiminimai. Algis parašė ir eilėraš椁猀Ⰱ  viename jų šitaip sako:

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㤀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀吀愀搀 欀甀爀 琀椀欀 渀攀瀀欀瘁愀 氀椀攀琀甀瘀椀愀欁椀  kaulai...
਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 䨀猀 爀愀猀椀  Jakutijos tundroj pla椁漀樀Ⰰ㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀戀爀㸀     Vorkutoj, ਀  倀攀Āioroj, Taišete, Altajuj,
਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 伀 欀椀攀欀  išbarstyta bekraštėj Sibiro taigoj.
਀  ☀氀琀㬀⸀⸀⸀☀最琀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㰀戀爀㸀     ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀嘀椀猀甀猀 樀甀漀猀 猀甀爀椀渀欀ᤀ猁Ⰰ 猀甀搀ᜀ琁甀洀 ⼀ 欀爀欀瘁ԀⰁ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀㰀戀爀㸀     ਀  倀椀氀椀愀欀愀氀渀椀猀 戀欀琁猀 戀愀椀猀甀猀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀戀爀㸀     Kiek ਀  欀爀愀甀樀漀 瀀爀愀氀椀攀樀漀 琀ᜀ瘁愀椀 洀欀猁 椀爀 戀爀漀氀椀愀椀Ⰰ㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀戀爀㸀     Kiek ਀  愀愀愁爀猀 猀攀猀ᜀ猁 椀愀氁椀攀樀漀 最愀椀氀椀猀⸁㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀戀爀㸀     Kad viską ਀  猀甀瀀椀氀琀甀洀 ⼀ 瘀椀攀渀Ԁ 甀瀀攀氀⼀Ⰱ㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀戀爀㸀     Jam ਀  渀攀甀縀琁攀欀琀猀 渀攀琀 嘀漀氀最漀猀 瀀氀愀Āiųjų krantų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㤀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Šitie ਀  瀀愀氀礀最椀渀椀洀愀椀 愀爀琀椀 琀椀攀猀漀猀Ⰰ 琀Ԁ 樀椀猀 洀愀琀ᜀ 椀爀 瀀愀琀礀爀ᜀ 瀀攀爀 搀椀搀縀椁漀樀漀 椀愀洁椀爀椀洀漀 洀攀琀甀猀⸀ 䄀⸀  Vai椁欀渁漀 攀椀氀ᜀ猁Ⰰ 琀愀椀 欀愀椀瀀 洀欀猁猀 瀀爀椀洀椀琀礀瘀椀猀琀猀 琀愀瀀礀戀漀猀 瀀愀瘀攀椀欀猀氀愀椀 ᐀†樀漀猀攀 猀甀 欀愀甀瀀甀  nuoširdumo ir tiesos, ir savitas požiūris. Jokio įmantrumo, jokio dirbtinumo. ਀  嘀椀猀欀愀猀 瀀愀瀀爀愀猀琀愀 椀爀 琀椀攀猀甀⸀ 䐀椀搀縀椁猀樁猀 猀甀欀爀ᜀ琁椀洀猀 洀攀琀愀椀猀 瀀漀攀琀猀 樀ᜀ朁Ԁ 椀爀 樀猀 縀漁搀縀椁漀  vertę dažnai randame ne klasikiniuose kanonuose, ir net ne genialumo ਀  瘀椀爀愀欁渁ᜀ猁攀⸀ 䄀瀀椀攀 琀愀椀 搀愀爀 瀀椀爀洀漀樀漀 琀愀甀琀椀渀椀漀 愀琀最椀洀椀洀漀 愀甀愀爁漀樀 洀甀洀猀 瀀爀椀洀椀渀ᜀ 䈀⸀  Sruoga, kalbėdamas apie Klojimų teatrą. A. Vai椁欀渁漀 瀀愀瘀愀爀搀ᜀ猁 搀愀爀 渀ᜀ爁愀 琀爀攀洀琀椀攀猀  ir lagerių metais rašiusiųjų literatų kartotekoje, kurią sudarė prof. V. ਀  䐀愀甀樀漀琀礀琀ᜀⰁ 漀 琀攀渀 樀愀甀 搀愀甀最椀愀甀 欀愀椀瀀 ㄀㈀  愀甀琀漀爀椀猀Ⰱ 椀爀 瘀椀猀 渀愀甀樀椀 瘀愀爀搀愀椀 椀愀  užmaršties pakyla. Ar tik ne mūsų tauta turi daugiausia benamių poetų. Algis ਀  渀攀氀愀椀欀漀 猀愀瘀ᤀ猁 瀀漀攀琀甀Ⰰ 欀愀椀瀀 椀爀 搀椀搀縀椁漀樀椀 搀愀甀最甀洀愀 琀猀Ⰱ 琀愀搀愀 爀愀愀椁甀猀椀猀Ⰱ 攀椀氀椀愀瘀甀猀椀猀Ⰱ  savo eiles dainavusių. Tada buvo toks nesąmoningas, bet labai didelis ਀  瀀漀爀攀椀欀椀猀Ⰰ 戀欀琁椀渀礀戀ᜀ ᐀†椀愀猁椀欀愀氀戀ᜀ琁椀Ⰰ 椀愀猁椀爀愀甀搀漀琀椀Ⰰ 欀椀琀甀猀 瀀愀最甀漀猀琀椀Ⰰ 猀愀瘀攀 渀甀爀愀洀椀渀琀椀  ir viltį sustiprinti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kitas tos ਀  欀渀礀最漀猀 瘀攀椀欀ᜀ樁愀猀 椀爀 愀甀琀漀爀椀甀猀 一愀瀀愀氀礀猀 䬀椀琀欀愀甀猀欀愀猀 甀縀 猀愀瘀漀 愀琀猀椀洀椀渀椀洀甀猀 Ḁ䴠攀猀 ᐀† politkaliniai" pateko į teismą. Taip taip, nesistebėkite, į tikrą liaudies ਀  琀攀椀猀洀Ԁ⸁ 唀縀 琀愀椀Ⰰ 欀愀搀 猀愀瘀漀 愀琀猀椀洀椀渀椀洀猀 瀀愀戀愀椀最漀樀攀 瀀愀洀椀渀ᜀ樁ᤀ猁 欀攀氀攀琀Ԁ 愀渀漀 洀攀琀漀 唀琀攀渀漀猀  apskrities tardytojų, nepamiršo ir Deordejaš攁渀欀漀 瀀愀瘀愀爀搀ᜀ猁⸀ 吀愀猀 瀀攀渀猀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ  dar visai neseniai buvęs Tauragės mėsos kombinato direktoriaus pavaduotojas, ਀  瀀愀搀愀瘀ᜀ 一愀瀀愀氀⼀ ⼀ 琀攀椀猀洀ԀⰁ 瀀爀漀琀攀猀琀甀漀搀愀洀愀猀 瀀爀椀攀愀 琀漀欀⼀ ⼀縁攁椀搀椀洀ԀⰁ 瀀愀洀椀渀琀Ԁ 最愀爀戀ᤀⰁ 渀攀猀  esą jis niekados tenai nebuvęs. Teismą atidėjo, nes buvo supainiotas atsakovo ਀  最礀瘀攀渀愀洀愀猀椀猀 爀愀樀漀渀愀猀 嘀椀氀渀椀甀樀攀Ⰰ 漀 琀甀漀欀愀爀琀 一⸀ 䬀椀琀欀愀甀猀欀愀猀 搀愀爀 猀甀猀瀀ᜀ樁漀 渀甀瘀愀縀椁甀漀琀椀 ⼀  Prahą ir perskaityti svarbų pranešimą architektų — paminklų restauratorių ਀  欀漀渀最爀攀猀攀⸀ 倀攀爀 琀Ԁ 氀愀椀欀Ԁ 渀攀猀渀愀甀搀ᜀ 唀琀攀渀漀猀 猀Ԁ樁欀搁縀椁漀 搀愀氀礀瘀椀愀椀⸀ 䄀⸀ 紀攁洀愀椀琀礀琀ᜀⰁ  žurnalistė ir tos knygos sudarytoja, pasakojo, kad pamatęs oficialią pažymą iš ਀  唀琀攀渀漀猀 瘀椀搀愀甀猀 爀攀椀欀愀氀猀 猀欀礀爀椀愀甀猀 愀瀀椀攀 樀漀 戀甀瘀甀猀椀愀猀 猀愀瘀漀 瀀愀爀攀椀最愀猀Ⰰ 䐀攀漀爀搀攀樀愀愀āenko ਀  猀甀戀氀椀甀愀欁漀⸀ 䨀愀甀 氀礀最 椀爀 渀漀爀ᜀ琁猀 愀琀猀椀椀洀琀椀 椀攀愀欁椀渀⼀Ⰱ 戀攀琀 搀愀戀愀爀 樀愀甀 洀攀猀 渀攀渀漀爀椀洀⸀ 䴀攀猀  — tai spauda, televizija ir apskritai Lietuvos žmonės. Kiti gal mėgsta ਀  猀氀愀瀀猀琀礀琀椀猀Ⰰ 渀攀猀 渀攀最攀爀猀 搀愀爀戀猀 瀀爀椀搀椀爀戀ᤀⰁ 漀 椀愀琁爀愀甀欀琀椀 ⼀ 愀瘁椀攀猀Ԁ 最椀渀愀猀椀 瘀椀猀漀欀椀愀椀猀  būdais, melu ir kruvinom rankom dengiasi. Mes stebimės tų žmonių akiplėšiška ਀  洀漀爀愀氀攀Ⰰ 琀椀欀 猀琀攀戀ᜀ琁椀猀 渀攀瘀攀爀琀愀Ⰰ 欀漀欀椀攀 戀甀瘀漀 樀猀 搀愀爀戀愀椀Ⰰ 琀漀欀椀愀 椀爀 洀漀爀愀氀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀戀愀爀  kiek platesnis pokalbis su Algirdu Marcinkevi椁甀洀Ⰰ 搀愀爀 瘀椀攀渀甀 琀漀猀 欀渀礀最漀猀  veikėju, dar vienu, iš genocido ištrūkusiu eiliniu žmogumi. Ten tada visi buvo ਀  椀爀 攀椀氀椀渀椀愀椀Ⰰ 椀爀 瀀愀瀀爀愀猀琀椀⸀ 嘀椀猀椀 氀礀最椀愀椀 愀氀欀愀渀椀 椀爀 猀甀愀愁氀ᤀⰁ 渀攀猀 渀攀戀攀氀椀欀漀 渀攀椀  rangų, nei aukštų postų. Galėjo būti didelė tiktai dvasios stiprybė, galėjo ਀  戀欀琁椀 洀攀渀欀愀 琀椀欀琀愀椀 搀瘀愀猀椀漀猀 洀攀渀欀礀猀琀ᜀ⸁ 䄀氀最椀爀搀漀 最礀瘀攀渀椀洀攀 渀椀攀欀漀 礀瀀愀琀椀渀最漀 渀攀⼀瘁礀欀漀Ⰰ  bet pasiprašiau jį prie diktofono todėl, kad jis buvo 1989 metų vasaros ਀  搀椀搀縀椁漀樀漀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 縀礁最椀漀 ⼀ 怀椁愀甀爀ᤀ 搀愀氀礀瘀椀猀⸀ 倀攀爀渀愀椀 搀縀椁愀甀最ᜀ洁ᜀ猁 椀爀 瘀攀爀欀ᜀ洁  girdėdami Tautiškos giesmės žodžius, vėl keldami trispalvę, metų metais ਀  琀爀漀愀欁ᤀⰁ 搀愀戀愀爀 最ᜀ爁ᜀ洁攀 瘀椀攀渀礀戀ᜀ猁 椀爀 猀琀椀瀀爀礀戀ᜀ猁 搀瘀愀猀椀渀⼀ 猀欀愀椀搀爀甀洀Ԁ⸁ 倀愀猀欀甀椀 琀Ԁ  Lietuvos atgimusį dvasios stiprumą pajutome Baltijos kelyje nuo Vilniaus iki ਀  吀愀氀椀渀漀Ⰰ 欀愀椀 渀攀瀀愀縀⼁猁琀愀洀漀 縀洁漀最愀甀猀Ⰰ 漀 椀愀 琀椀欀爀猀樁猀 琀椀欀爀漀 戀爀漀氀椀漀 椀爀 猀攀猀攀爀猀 爀愀渀欀漀猀  tvirtam paspaudime nubėgo pulsas per visus tris milijonus. Ak 椁愀 瘀ᜀ氁 琀椀攀欀  daug patoso, bet nesigėdinkime, nes tai nuoširdu, nepakartojama ir ਀  渀攀瀀愀洀椀爀愀琁愀洀愀⸀ ఀ椁愀 渀攀 洀愀椀瘀礀洀愀猀椀猀Ⰰ 漀 琀椀欀爀愀猀 樀愀甀猀洀猀 瀀愀欀椀氀甀猀 渀甀漀愀椁爀搀甀洀愀猀Ⰰ 瀀爀椀欀ᜀ氁ᤀ猁  visą Lietuvą. Dabar gal jau visam likusiam gyvenimui įkvėpėm laisvės oro. ਀  紀椁渀椀愀Ⰰ 欀愀椀 瘀ᜀ氁 最爀⼀縁琁愀洀攀 ⼀ 欀愀猀搀椀攀渀礀戀ᤀⰁ 渀攀椀愀戁氀ᜀ猁琀愀 愀椁琀愀猀 搀瘀愀猀椀渀椀猀 瀀愀欀椀氀椀洀愀猀Ⰰ  nors tikrovėje matom dar pernelyg daug blogio. Lietuvių vieningumas yra ਀  搀椀搀攀氀椀猀 瀀愀爀愀搀漀欀猀愀猀㨀 愀椁琀愀 琀愀甀琀愀 猀愀瘀漀 栀椀洀渀攀 甀縀猁椀爀愀愀ᜁ Ḁ嘠愀爀搀愀渀 琀漀猀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀  vienybė težydi" ir gieda kiekviena proga, mažas ir senas nuolat kartoja, ਀  瘀椀猀甀漀洀攀渀ᜀ猁 瘀攀椀欀ᜀ樁愀椀 爀愀最椀渀愀⸀ 吀椀欀琀愀椀 渀愀洀漀 瀀愀爀ᜀ樁ᤀ猁 搀愀縀渁愀椀 瀀愀樀甀渀琀椀Ⰰ 欀愀搀 渀攀搀愀甀最  tėra tos vienybės, kiek vienas kitą beragintume. Ir patys stebimės šitaip ਀  攀氀最搀愀洀椀攀猀椀⸀ 吀椀欀 愀琁愀椀 瘀ᜀ氁 愀琀欀縁椁愀 樀甀漀搀愀猀 瀀愀瘀漀樀愀甀猀 搀攀戀攀猀椀猀Ⰰ 椀爀 瘀ᜀ氁 猀琀漀樀愀 縀洁漀最甀猀  prie žmogaus. Lietuvai reikia pavojų grėsmės, nes tada ji gražiausia, o jos ਀  縀洁漀渀ᜀ猁 瘀椀攀渀椀渀最椀 椀爀 瘀攀椀欀氀欀猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀Āiau ar ਀  渀攀瀀愀猀椀爀漀搀ᜀ 最爀愀縀椁愀甀猀椀愀Ⰰ 渀攀瀀愀猀椀攀欀椀愀洀愀椀 愀甀欀愀琁漀猀 搀瘀愀猀椀漀猀 䰀椀攀琀甀瘀愀 愀椁Ԁ 氀椀攀瀀ԀⰁ 欀愀椀  Kėdainių aerodrome nusileido galingas svetimos kariuomenės lėktuvas su 120 ਀  琀爀攀洀琀椀渀椀猀 瀀愀氀愀椀欀猀Ⰱ 欀愀椀 椀愀渁攀愀愁洀甀猀 欀愀爀猀琀甀猀 搀攀渀最ᜀ 琀愀甀琀椀渀ᜀ猁 瘀ᜀ氁椀愀瘀漀猀Ⰰ 漀 渀攀琀爀甀欀甀猀  miestų ir miestelių gatvėmis nuvilnijo žmonių marios iškilmingose laidotuvėse. ਀  吀愀椀 戀甀瘀漀 琀愀椀瀀 琀愀甀爀甀Ⰰ 搀椀搀椀渀最愀Ⰰ 琀漀欀椀愀 最椀氀椀 椀爀 搀椀搀攀氀ᜀ 瀀愀最愀爀戀愀 欀愀渀欀椀渀椀愀洀猀Ⰰ 欀愀搀 椀爀  pa椁猀 最爀愀縀椁愀甀猀椀猀 縀漁搀縀椁猀 瀀爀椀琀爀欀欁漀⸀ 䤀愀 欀甀爀 琀椀攀欀 琀愀甀爀椀漀猀 樀ᜀ朁漀猀℀⸀⸀ 吀Ԁ 渀攀瀀愀洀椀爀愀琁愀洀Ԁ  vakarą vis prisimindami, mąstome — ar ne šitas žygis yra svarbiausio posūkio ਀  瘀椀渀最椀猀 ⼀ 搀瘀愀猀椀渀ᤀ 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 渀攀瀀爀椀欀氀愀甀猀漀洀礀戀ᤀ⸁ 一攀猀 欀Ԁ 最椀 搀愀爀 愀甀欀愀琁攀猀渀椀漀 最愀氀椀洀愀  pasiekti, ar yra tokia jėga, kuri vėl galėtų mus nustumti nuo šitos taip ਀  猀甀渀欀椀愀椀 ⼀瘁攀椀欀琀漀猀 愀甀欀愀琁甀洀漀猀⸀ 䐀愀戀愀爀 樀愀甀 琀愀椀 渀攀 最爀愀縀欁猁 縀漁搀縀椁愀椀Ⰰ 欀愀搀 氀椀攀琀甀瘀椀甀椀  nėra didesnės nelaimės, kaip gulėti svetimoj padangėj po svetimu šaltu ਀  愀欀洀攀渀椀甀Ⰰ 欀愀搀 猀甀最爀Ԁ縁椁渀琀椀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀ԀⰁ ⼀ 最椀洀琀Ԁ 縀攁洀ᤀ 琀爀攀洀琀椀渀椀猀 瀀愀氀愀椀欀甀猀Ⰰ ⼀瘁礀欀搀礀琀椀  paskutinę mirusiųjų valią yra šventa gyvųjų pareiga. Nes jau parodyta, kad ਀  瘀礀欀搀漀洀愀 愀椁琀愀 瘀愀氀椀愀Ⰰ 渀攀縀椁欀爁椀渀琀 瘀椀猀漀欀椀猀 欀氀椀欀āių ir sunkumų. Tiktai kaip juos ਀  瀀愀爀瘀攀愀椁Ⰰ 琀甀漀猀 愀椁洀琀甀猀 琀欀欁猀琀愀渀Āių, kad jų daugelio nė kapavietės, nė žemės ਀  欀愀甀戀甀爀ᜀ氁椀漀㼀 䨀甀漀猀 瘀攀爀琀ᜀ ⼀ 愀愁挀栀琀猀 最攀氀洀攀猀Ⰰ ⼀ 搀甀漀戀攀猀 椀爀 最爀椀漀瘀椀甀猀Ⰰ 樀甀漀猀 洀ᜀ琁ᜀ 椀愀  baržų ir traukinių,— kas juos besuras. Ta椁愀甀 樀甀欀 戀欀渁愀 渀甀漀猀琀愀戀椀猀 搀愀氀礀欀猀Ⰱ 欀愀椀  mirusiems pasiseka; tai tiems, kurių kapai žinomi, kurie surasti ir atpažinti. ਀  䨀猀 瘀ᜀ氁ᜀ猁 最愀氀椀 渀甀爀椀洀琀椀Ⰰ 渀攀猀 瀀愀氀愀椀欀甀猀 愀瀀椀戀ᜀ爁ᜀ 愀椁氀琀愀 椀爀 氀攀渀最瘀愀 琀ᜀ瘁椀愀欁ᜀ猁 縀攁洀ᜀ⸁  Nors raudose vadinom ją šaltąja ir sierąja. Tai tada, kai mirti reikia ਀  渀愀洀甀漀猀攀Ⰰ 漀 搀愀爀 渀攀猀椀渀漀爀椀⸀ 伀 洀椀爀搀愀洀椀 琀攀渀愀椀Ⰰ 欀甀爀 琀愀 縀攁洀ᜀ 椀爀 猀瘀攀琀椀洀愀Ⰰ 椀爀 愀洀縀椁渀愀椀  įšalusi, dažnas paskutinius valios žodžius tokius sakė — tik nepalikit, jei ਀  最爀⼀愁椁琀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁ 䤀氀猀ᜀ琁椀猀 愀洀縀椁渀愀椀 ᐀†琀愀椀 琀椀欀 渀愀洀椀攀Ⰰ 瀀漀 欀氀攀瘀甀 愀爀 Ԁ縁甁漀氀甀Ⰰ 瀀漀  pilka pušele, būtinai savam smėlio kalnelyje. Tokie jau mes pagoniškai ਀  椀愀琁椀欀椀洀椀 猀愀瘀漀 縀攁洀攀椀⸀ 一攀琀椀欀爀椀 椀爀 猀攀欀氀欀猁 縀洁漀渀ᜀ猁 礀爀愀 琀椀攀Ⰰ 欀甀爀椀攀 渀攀猀甀瀀爀愀渀琀愀 椀爀  nevertina šitokios ištikimybės. Nedaug tokių, o kiekvieno, išklydusio iš ਀  琀愀甀爀椀漀猀 瀀爀漀琀ᜀ瘁椀猀 瀀愀猀愀甀氀ᜀ樁愀甀琀漀猀Ⰰ 氀愀戀愀椀 最愀椀氀愀Ⰰ 渀攀猀 樀甀欀 椀愀 瘀椀猀漀 洀欀猁猀 渀攀搀愀甀最⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀攀 最愀氀漀  sudėtingas ir sunkus tremtinių palaikų grąžinimo žygis buvo ir tebėra, ir dar ਀  琀ᤀ猁椀猀⸀ 䤀愀 瀀爀愀搀縀椁猀 ᜀ樁漀 縀瘁愀氀最礀琀甀瘀椀猀 攀欀猀瀀攀搀椀挀椀樀漀猀 ᐀†猀甀縀椁渀漀琀椀 椀爀 瀀愀洀愀琀礀琀椀Ⰰ 欀愀猀 欀甀爀  išliko, kokios galimybės išsikasti ir parsivežti artimųjų palaikus. Kai ਀  縀瘁愀氀最愀椀 猀甀最爀⼀縁漁Ⰰ 琀愀搀愀 樀愀甀 瀀愀欀椀氀漀 搀椀搀攀氀ᜀ 戀愀渀最愀 瀀愀猀椀爀礀縀甁猀椀猀 瘀椀猀愀猀 欀氀椀欀琁椀猀  įveikti, bet savuosius parsigabenti. Kiti susiruošė kapines tvarkyti, ਀  瀀愀洀椀渀欀氀甀猀 猀琀愀琀礀琀椀Ⰰ 渀漀爀猀 琀攀渀 椀爀 渀攀戀甀瘀漀 樀猀 愀爀琀椀洀猀樁猀⸁ 匀甀欀椀氀漀 ⼀ 怀椁愀甀爀ᤀ 欀攀氀椀愀甀琀椀  studentai ir moksleiviai — į grūdinan椁Ԁ 琀愀甀琀椀愀欁漀 猀Ԁ洁漀渀椀渀最甀洀漀 洀漀欀礀欀氀Ԁ⸁ 吀漀欀猀  buvo nepaprastas, toks prasmingas visų žmonių sujudimas — kuo kas gali ਀  瀀爀椀猀椀搀ᜀ琁椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀刀攀椀欀椀愀  atskiros knygos — Atminties ir Taurumo knygos — šitiems žygiams aprašyti. ਀  ఀ椁漀渀愀椀 洀甀洀猀 渀攀瀀愀瘀礀欀猀 渀ᜀ 洀愀縀愁 搀愀氀椀洀椀 愀瀀爀ᜀ瀁琀椀 琀漀猀 猀瘀愀爀戀椀漀猀 琀攀洀漀猀Ⰰ 樀Ԁ 琀椀欀 瀀愀氀椀攀琀ᜀ  ir keliuose laikraš椁甀漀猀攀 琀椀氀瀀ᤀ 爀攀瀀漀爀琀愀縀愁椀⸀ 吀愀椀最椀 氀愀甀欀猀椀洀攀 椀愀猁愀洀愀甀猀 琀漀洀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀椀欀  nepamirškime dar vieno fakto. Yra paskai椁甀漀琀愀㨀 欀愀椀 ㄀㤀㐀㄀ 洀攀琀愀椀猀 瘀攀縀ᜁ  geriausius Lietuvos žmones, reikėjo apie 900 vagonų. Prasidėjo karas, tie ਀  瘀愀最漀渀愀椀 洀椀爀琀椀渀愀椀 戀甀瘀漀 爀攀椀欀愀氀椀渀最椀 昀爀漀渀琀甀椀 椀爀 攀瘀愀欀甀愀挀椀樀愀椀Ⰰ 漀 樀椀攀 爀椀攀搀ᜀ樁漀 ⼀  rytus, į šiaurę. Paskui po karo vėl šimtai vagonų vežė mūsų žmones į pražūtį, ਀  漀 椀爀 瘀ᜀ氁 樀椀攀 戀甀瘀漀 渀攀 洀愀縀椁愀甀 爀攀椀欀愀氀椀渀最椀 愀琀猀琀愀琀礀洀漀 搀愀爀戀愀洀猀Ⰰ 戀愀搀愀甀樀愀渀琀椀攀洀猀  gelbėti. Dabar, kai grįžta teisybė ir tiesa, Lietuva paprašė vieno traukinio, ਀  瘀椀攀渀漀 瘀椀攀渀椀渀琀攀氀椀漀Ⰰ 欀愀搀 戀攀渀琀 搀愀氀⼀ 琀爀攀洀琀椀渀椀猀 瀀愀氀愀椀欀猀 渀愀洀漀 最愀氀ᜀ琁甀洀攀 瀀愀爀猀椀最愀戀攀渀琀椀⸀  Me礁猀 䰀愀甀爀椀渀欀甀猀Ⰰ 匀Ԁ樁欀搁縀椁漀 欀漀洀椀猀椀樀漀猀 猀琀愀氀椀渀椀稀洀漀 渀甀猀椀欀愀氀琀椀洀愀洀猀 琀椀爀琀椀  sekretorius, TSRS liaudies deputatas, kreipėsi net į M. Gorba椁漀瘀Ԁ 椀爀 ⼀ 一⸀  Ryžkovą. Nedavė, nes... vagonų labai trūksta liaudies ūkio kroviniams. Kaipgi ਀  愀椁琀愀椀瀀Ⰰ 搀椀搀攀氀椀 瘀愀氀搀縀椁漀猀 瘀礀爀愀椀 攀猀愀琀攀Ⰰ 愀椁琀漀欀椀Ԁ 搀椀搀攀氀ᤀ 愀愁氀⼀ 瘀愀氀搀漀琀攀Ⰰ 漀 瘀椀攀渀漀  traukinio ir šimtąkart mažiau vagonų nei anais metais, nesuradote! Gal tie ਀  愀甀欀愀琁椀 瘀礀爀愀椀 渀攀猀甀瀀爀愀琀漀Ⰰ 欀Ԁ 䰀椀攀琀甀瘀愀椀 爀攀椀愀欁椀愀 琀愀猀 瘀椀攀渀愀猀 琀爀愀甀欀椀渀礀猀Ⰰ 最愀氀  nenorėjo, o būtų tapę mieliausi ir gerbiami žmonės, nes niekas negali nieko ਀  愀琀猀愀欀礀琀椀 氀愀椀搀漀琀甀瘀ᜀ洁猀Ⰰ 琀漀欀猀 洀欀猁猀 瀀愀瀀爀漀琀礀猀⸀ 嘀椀攀渀甀 愀椁琀甀漀 最攀猀琀甀 樀欀猁 戀欀琁甀洀ᜀ琁攀  atsiriboję nuo stalinizmo nusikaltimų, o Lietuvos dėkingumas būtų beribis. ਀  䴀欀猁猀 縀洁漀渀ᜀ洁猀 渀攀 琀椀攀欀 搀愀甀最 爀攀椀欀椀愀 ᐀†琀椀欀 猀甀瀀爀愀琀椀洀漀Ⰰ 琀椀欀琀愀椀 瀀愀最愀爀戀漀猀Ⰰ 愀琀樀愀甀琀椀洀漀Ⰰ  ir lietuvis bus tavo ištikimas draugas. O štai jūs nuolat kartojate — ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀戀甀搀攀洀 瘀洀攀猀琀攀Ⰰ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀 琀椀欀 愀椁琀Ԁ 欀愀爀琀ԀⰁ  svarbiausią mums kartą, nebuvote kartu su lietuvių tauta, kai ji taurią ਀  瘀愀氀愀渀搀Ԁ 氀愀甀欀ᜀ 猀愀瘀漀 洀椀爀甀猀椀猀樁猀⸁ 一攀瀀爀椀猀椀搀ᜀ樁漀琀攀Ⰰ 瀀爀愀爀愀搀漀琀攀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 搀ᜀ欁椀渀最甀洀Ԁ⸁ 䬀Ԁ  gi... Tada jau Lietuva pati.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Algirdas ਀  䴀愀爀挀椀渀欀攀瘀椀Āius irgi pakilo savo tėvo parsivežti. Gal dar nepamiršote iš ਀  Ḁ䄠洀縀椁渀漀 ⼀愁愁氀漀 縀攁洀ᜀ猁☀焀甀漀琀㬀 ᐀†琀愀椀 琀愀猀 瀀愀琀猀 䄀氀最椀猀Ⰰ 欀甀爀椀猀Ⰰ 洀愀縀愁洀攀琀椀猀 瘀愀椀欀攀氀椀猀 戀欀搁愀洀愀猀Ⰰ  šalo ir badavo Bykovo kyšulyje, Tit Aruose, Jakutske, ten ir tėvą palaidojo, ਀  甀縀 欀愀爀猀琀漀 猀甀欀愀氀椀洀Ԁ 愀琀椀搀愀瘀ᜀ 最攀爀Ԁ 洀攀搀縀椁漀欀氀椀渀⼀ 愀愁甀琀甀瘀Ԁ⸁ 倀愀猀欀甀椀 樀椀猀 琀愀爀渀愀瘀漀 欀愀爀漀  laivyne, grįžo į Lietuvą, baigė aukštuosius mokslus. Jakutske likę draugai ਀  氀愀渀欀礀搀愀瘀漀 椀爀 琀瘀愀爀欀礀搀愀瘀漀 琀ᜀ瘁漀 欀愀瀀Ԁ⸁ 吀愀椀最椀 琀ᜀ瘁愀猀 渀攀氀椀欀漀 甀縀洁椀爀愀琁愀猀Ⰰ 戀攀琀 渀攀 琀ᜀ瘁猀  žemėje gulėjo, ne namie. Tai Algis ir buvo tarp tų pirmų veikliųjų, kurie ਀  戀欀爁椀愀瘀漀猀椀 䬀愀甀渀漀 琀爀攀洀琀椀渀椀猀 欀氀甀戀攀Ⰰ 爀甀漀愀搁愀洀椀攀猀椀 ⼀ 吀漀氀椀洀Ԁ 怀椁愀甀爀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 1 nuotrauka. ਀  怀琁愀椀 洀攀猀 Āia, prie Laisvės paminklo susirinkome į nepamirštamas išleistuves, ਀  Āia prasideda naujas patriotinis žygis. Iš visų Lietuvos pakraš椁猀Ⰱ 渀甀漀  partizanų kapų išpilama po saują žemės, o nuo paminklo papėdės ją susemia ਀  渀甀瘀攀縀琁椀 愀渀琀 琀漀氀椀洀猀 欀愀渀欀椀渀椀猀 欀愀瀀猀⸁ 倀愀欀瘀椀攀Āia ir Algį pasisakyti, jis prisimena ਀  欀愀縀欁甀爀椀漀 椀愀洁椀渀琀椀渀最漀 洀Ԁ猁琀礀琀漀樀漀 猀攀渀椀愀椀 瀀愀猀愀欀礀琀甀猀 縀漁搀縀椁甀猀㨀 縀洁漀最甀猀 琀椀欀 琀愀搀愀 椀愀  tikrųjų tampa žmogumi, kai pradeda gerbti savo mirusius. Prasmingi ir ਀  ⼀猁椀搀ᜀ洁ᜀ琁椀渀椀 縀漁搀縀椁愀椀⸀ 一ᜀ 瘀椀攀渀愀猀 渀攀洀椀爀ᜀⰁ 欀漀氀 洀欀猁猀 洀椀渀琀礀猀攀 最礀瘀攀渀愀Ⰰ 樀椀猀 搀愀爀 最愀氀椀  kalbėti, patarti ir paguosti, nes jo žodžius prisimenam, jo laiškus skaitom, ਀  樀漀 搀愀爀戀甀猀 洀愀琀漀洀⸀ 怀琁愀椀 椀爀 䄀氀攀欀猀愀猀 䴀愀爀挀椀渀欀攀瘀椀Āius — Ramutės, Algirdo ir Aloyzo ਀  琀ᜀ瘁愀猀 ᐀†搀愀爀 琀攀戀ᜀ爁愀 最礀瘀愀猀Ⰰ 渀攀猀 琀愀椀瀀 搀愀縀渁愀椀 洀椀渀椀洀愀猀Ⰰ 琀愀椀瀀 搀愀縀渁愀椀 搀愀爀 猀欀愀椀琀漀洀椀 樀漀  laiškai. Juk ne veltui nuolat skamba frazė: „jo atminimas amžinai liks gyvas ਀  洀欀猁猀 愀椁爀搀礀猀攀☀焀甀漀琀㬀⸀ 吀椀攀猀愀Ⰰ 渀漀爀猀 樀愀甀 琀愀瀀甀猀椀 琀爀愀昀愀爀攀琀甀⸀ 唀縀琁愀琀 洀欀猁猀 樀愀甀猀洀愀椀 戀爀愀渀最椀攀洀猀  žmonėms visados tikri.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — ਀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀倀愀爀攀椀猀 琀ᜀ瘁攀氀椀甀欀愀猀Ⰰ 瀀愀爀攀椀猀Ⰰ᐀†猀愀欀漀 搀愀戀愀爀 刀愀洀甀琀ᜀⰁ 氀愀椀愀欁猀 瀀氀甀漀愀琁攀氀⼀ 瘀愀爀琀礀搀愀洀愀⸀  Jos vardas mažybinis, o juk jau seniai pensininkė, gražiai pražilusi, o tiek ਀  瘀愀椀欀椀愀欁漀 氀愀甀欀椀洀漀 椀爀 渀攀爀椀洀漀Ⰰ 愀渀漀猀 猀甀渀欀椀漀猀 瘀愀椀欀礀猀琀ᜀ猁 愀椀搀漀 ᐀†爀漀搀漀猀Ⰰ 欀愀縀欁甀爀 渀攀  taip toli tas jų tėvas išvykęs, tuoj turėtų grįžti. O nerimas tai dėl Algio ਀  欀攀氀椀漀渀ᜀ猁Ⰰ 欀愀搀 琀椀欀 瀀愀猀椀猀攀欀琀猀Ⰱ 欀愀搀 琀椀欀 瘀椀猀欀愀猀 氀愀椀洀椀渀最愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀怀琁愀椀 椀爀  tada, išsiųstas žvejoti į tolimiausią gyvenvietę, tėvas rašė: „Brangioji mano ਀  愀攁椀洀礀渀ᜀ氁攀Ⰰ 爀愀愀愁甀 䨀甀洀猀 欀攀氀攀琀Ԁ 縀漁搀攀氀椀猀 椀愀 最愀爀猀愀甀猀 䄀爀愀渀最愀猀琀愀挀栀漀⸀ 䴀攀猀 椀愀 吀礀琀愀爀猀  atvažiavome per vieną parą, tai gana greitai, bet kelionėje labai šalome. O ਀  欀愀椀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 椀愀氁椀瀀琀椀 椀愀 戀愀爀縀漁猀Ⰰ 琀愀椀 戀甀瘀漀 琀椀欀爀愀猀 欀爀礀縀椁愀甀猀 欀攀氀椀愀猀Ⰰ 渀攀猀 欀椀氀漀  štormas ir per štormą reikėjo keltis su valtimis, o vėliau valtį stumti ਀  戀爀攀渀搀愀渀琀 瘀愀渀搀攀渀椀甀 椀爀 氀愀甀縀愁渀琀 氀攀搀Ԁ 愀瀀椀攀 瘀椀攀渀Ԁ 欀椀氀漀洀攀琀爀Ԁ⸁ 䈀攀琀 瘀椀猀欀愀猀 最攀爀愀椀  baigėsi".

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — ਀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀一攀琀椀攀猀愀Ⰰ᐀†欀愀爀琀甀 猀愀欀漀 刀愀洀甀琀ᜀ 椀爀 䄀氀最椀猀Ⰰ᐀†琀愀椀 樀椀猀 洀甀猀 琀椀欀琀愀椀 爀愀洀椀渀漀⸀ 䴀攀猀  vėliau sužinojome, kad po tos kelionės tėvas buvo labai peršalęs, kojas į ਀  愀愀琁爀椀甀猀 氀攀搀甀猀 欀爀甀瘀椀渀愀椀 渀甀猀椀搀爀愀猀欀ᤀ猁Ⰰ 搀爀愀戀甀縀椁愀椀 椀爀 愀瀀愀瘀愀猀 猀欀甀搀甀爀愀椀猀 瀀愀瘀椀爀琀漀⸀  Ilgai sirgo, o mūsų nenorėjo jaudinti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Skaitom ਀  琀漀氀椀愀甀⸀ Ḁ䴠攀猀 瘀椀猀椀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀 猀甀猀椀琀愀爀ᜀ洁攀 椀爀 愀瀀猀椀最礀瘀攀渀漀洀攀 瘀椀攀渀漀樀攀 樀甀爀琀漀樀攀 ☀氀琀㬀⸀⸀⸀☀最琀㬀  Mūsų tarpe nėra svetimos tautybės, kas užvis geriausia, nes nėra kas išnešiotų ਀  猀欀甀渀搀甀猀⸀ ☀氀琀㬀⸀⸀⸀☀最琀㬀 䨀欀猁 洀愀渀攀 愀瀀爀愀洀椀渀漀琀Ⰰ 欀愀搀 最愀瘀漀琀攀 瘀愀椀欀愀洀猀 瘀攀氀琀椀渀椀甀猀Ⰰ 戀漀 洀愀渀 氀愀戀愀椀  rūpėjo kaip išnešiosite su apsiavimais. Dabartės Jums nebus reikalingi tie ਀  瘀愀椀氀漀欀猀 愀甀氀愀椀Ⰰ 琀愀椀 瀀爀漀最愀椀 瀀愀猀椀琀愀椀欀椀甀猀 琀甀漀猀 愀甀氀甀猀 瀀愀猀椀猀猁欀椀琀攀 洀愀渀Ⰰ 渀攀猀 ☀氀琀㬀⸀⸀⸀☀最琀㬀  padai man per žiemą vargiai išlaikys."

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ir dar ਀  欀椀攀欀瘀椀攀渀愀洀攀 氀愀椀愀欁攀 瘀椀猀 爀欀瀁攀猀琀椀猀 瀀攀爀 瀀愀縀⼁猁琀愀洀甀猀 欀愀樀欀爁甀猀 瀀愀猀椀猀猁琀椀 愀攁椀洀愀椀 縀甁瘀椀攀猀⸀  „Ar gavote žuvį?" Tai jau buvo geresni laikai, 1946-ųjų žiema, nors toks ir ਀  最攀爀甀洀愀猀 ᐀†縀瘁攀樀愀椀 最愀甀搀愀瘀漀 琀椀欀 搀甀漀渀漀猀 椀爀 愀氀椀攀樀愀甀猀⸀ Ḁ䐠愀戀愀爀 渀攀琀椀欀ᜀ琁愀椀 椀愀攁椀渀愀 渀愀爀琀愀  ir daugiau parašyti nespėju. Bu椁甀漀樀甀 䨀甀猀 瘀椀猀甀猀 猀甀 一愀甀樀愀椀猀 洀攀琀愀椀猀⸀☀焀甀漀琀㬀 䜀礀瘀攀渀琀椀  jam liko tik dveji metai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Dabar mes ਀  樀愀甀 氀椀攀欀愀洀 搀瘀椀攀猀攀 猀甀 䄀氀最椀甀 瀀爀椀攀 搀椀欀琀漀昀漀渀漀Ⰰ 愀渀琀 猀琀愀氀漀 欀爀欀瘁愀 渀甀漀琀爀愀甀欀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†    Jakutijos šiaurė ilgai buvo uždara zona, ten žmogui iš Lietuvos įvažiuoti ਀  戀甀瘀漀 渀攀⼀洁愀渀漀洀愀 愀爀戀愀 戀攀渀琀 樀愀甀 氀愀戀愀椀 猀甀搀ᜀ琁椀渀最愀⸀ 吀愀椀最椀 欀愀縀欁愀搀愀 瀀愀猀椀最椀爀搀ᤀ  priekaištai, kad buvę tremtiniai šiose vietose netvarko savo artimųjų kapų, ਀  礀爀愀 渀攀琀攀椀猀椀渀最椀⸀ 䐀愀戀愀爀 樀愀甀 欀椀琀椀 氀愀椀欀愀椀Ⰰ 渀ᜀ爁愀 搀愀甀最攀氀椀漀 搀爀愀甀搀椀洀猀⸁ 怀椁攀洀攀琀  balandžio mėnesį pirmieji šiuos kraštus aplankė Lietuvos slidininkai. ਀  䐀攀愀椁洀琀椀攀猀 縀洁漀渀椀猀 最爀甀瀀ᜀ 瀀攀爀ᜀ樁漀 䰀攀渀漀猀 猀愀氀愀猀 椀爀 䰀愀瀀琀攀瘀猀 樀欀爁漀猀 戀攀椀 一攀樀攀氀漀瘀漀  įlankos gyvenvietes, parvežė pirmąsias žinias bei įspūdžius — kaip ten viskas ਀  愀琀爀漀搀漀Ⰰ 欀漀欀椀攀 欀愀瀀愀椀 椀愀氁椀欀漀⸀ 䜀攀最甀縀ᜁ猁 洀ᜀ渁攀猀⼀ 瘀ᜀ氁 琀攀渀 瘀愀縀椁愀瘀漀 䬀愀甀渀漀 琀爀攀洀琀椀渀椀猀  klubo atstovai. Jie susipažino su valdžios žmonėmis ir gyventojais, rado ਀  渀攀洀愀縀愁椀 戀欀猁椀洀猀 琀愀氀欀椀渀椀渀欀猀Ⰱ 瀀愀氀椀欀漀 甀縀猁愀欀礀洀甀猀 洀攀琀愀氀椀渀椀愀洀猀 欀愀爀猀琀愀洀猀 椀爀 搀ᜀ縁ᜁ洁猀  gaminti. O Kauno tremtinių klube tuo metu buvo ruošiama kelių grupių ਀  攀欀猀瀀攀搀椀挀椀樀愀㨀 戀欀爁ᜀ猁椀 ⼀ 最爀甀瀀攀猀 戀甀瘀ᤀ 琀爀攀洀琀椀渀椀愀椀 椀爀 樀猀 瘀愀椀欀愀椀 瀀愀洀椀渀欀氀愀洀猀 猀琀愀琀礀琀椀Ⰰ  kapinėms tvarkyti ir palaikams pervežti. Didesnė grupė ruošėsi pasiekti ਀  䤀最愀爀欀ԀⰁ 琀攀渀 搀椀搀攀氀ᜀ猁 欀愀瀀椀渀ᜀ猁Ⰰ 漀 欀椀琀椀 ⼀ 䰀愀瀀琀攀瘀猀 瀀愀樀欀爁⼀ 椀爀 䨀愀欀甀琀猀欀ԀⰁ 琀攀渀 椀爀 洀欀猁猀  tėvas palaidotas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 —    Gal ਀  愀瀀椀攀 爀ᜀ洁ᜀ樁甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䈀攀  jų būtų neįmanoma. Ypa 洀欀猁猀 攀欀猀瀀攀搀椀挀椀樀Ԁ 最攀爀愀椀 瀀愀爀ᜀ洁ᜀ 刀愀搀椀樀漀 最愀洀礀欀氀愀Ⰰ 樀椀  apmokėjo kelionės išlaidas į Tiksį, finansavo paminklų statybos grupę (R. ਀  倀氀攀愀琁礀猀⤀⸀ 䰀愀戀愀椀 搀愀甀最 瀀愀搀愀爀ᜀ 瘀椀氀渀椀攀Āiai (grupės vadovas inžinierius V. ਀  䜀椀戀愀瘀椀Āius). Jie vežėsi kryžius, koplytstulpį, ruošėsi tvarkyti kapus. Šešių ਀  椀爀 渀攀琀 瘀椀攀渀甀漀氀椀欀漀猀 洀攀琀爀猀 愀甀欀愀āio surenkamų konstrukcijų, atsparaus metalo ਀  欀爀礀縀椁甀猀 瀀愀猀琀愀琀礀琀椀 愀洀縀椁渀漀 ⼀愁愁氀漀 縀攁洀ᜀ樁攀 ᐀†猀甀搀ᜀ琁椀渀最愀猀 甀縀搁愀瘀椀渀礀猀⸀ 䰀愀戀愀椀 瀀爀愀瘀攀爀琀ᜀ  Romo Antanai椁漀 欀漀渀猀甀氀琀愀挀椀樀漀猀⸀ 䨀椀猀Ⰰ 戀甀瘀ᤀ猁 琀爀攀洀琀椀渀礀猀 愀椁琀甀漀猀攀 欀爀愀愀琁甀漀猀攀Ⰰ 最攀爀愀椀  žino įšalo specifiką. Kitaip kryžiai išsivartytų, kaip nepatyrusių lietuvių ਀  欀愀瀀椀渀ᜀ猁攀⸀ 䴀椀渀椀猀琀爀猀 吀愀爀礀戀愀 氀攀椀搀漀 ⼀洁漀渀ᜀ洁猀 搀愀爀礀琀椀 愀琀椀琀椀渀欀愀洀猀 椀愀氁愀椀搀猀Ⰱ 琀漀搀ᜀ氁  gavome kelionės rūbus, reikalingas medžiagas, maisto. Viską susiruošėm apie ਀  愀渀琀爀Ԁ 氀椀攀瀀漀猀 瀀甀猀ᤀⰁ 琀攀渀 瀀愀琀椀 瘀愀猀愀爀愀Ⰰ 最攀爀椀愀甀猀椀愀猀 洀攀琀愀猀⸀ 伀 欀愀椀 瘀椀猀漀猀 最爀甀瀀ᜀ猁  vyksta kartu, gali viena kitai padėti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — ਀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䐀愀戀愀爀 愀瀀椀攀 瘀椀猀欀Ԁ 椀愀 攀椀氀ᜀ猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†    Liepos 9, po mišių Katedroje ir išleistuvių prie Laisvės paminklo tuoj pat ਀  椀爀 椀愀猁欀爀椀搀漀洀攀 猀瀀攀挀椀愀氀椀甀 爀攀椀猀甀 椀愀 嘀椀氀渀椀愀甀猀Ⰰ 氀ᜀ欁琀甀瘀攀 戀甀瘀漀 愀瀀椀攀 㐀  縀洁漀渀椀猀Ⰱ  paminklai ir kryžiai. Taigi lėktuvas perkrautas, jo vadas P. Staševi椁甀猀  turėjo bent tris kartus leistis tarpiniuose aerodromuose kuro atsargų ਀  瀀愀瀀椀氀搀礀琀椀⸀ 匀欀爀椀搀漀洀 渀愀欀琀⼀Ⰱ 戀攀琀 戀甀瘀漀 愀瘁椀攀猀甀Ⰰ 猀愀甀氀ᜀ 猀甀欀愀猀椀 爀愀琀甀 渀攀渀甀猀椀氀攀椀猀搀愀洀愀⸀  Pro langelį valandas slenka lygi žemuma, galybė ežerų, upės jungiasi su ਀  攀縀攁爀愀椀猀 椀爀 瘀ᜀ氁 猀欀椀爀椀愀猀椀Ⰰ 樀漀欀椀漀猀 最礀瘀礀戀ᜀ猁 渀攀洀愀琀礀琀椀Ⰰ 渀攀戀攀渀琀 愀瀀椀攀 愀攀爀漀搀爀漀洀甀猀⸀  Tiksyje atsisveikinom su malonia įgula ir jau ruošėmės kiekviena grupė savais ਀  洀愀爀愀爁甀琀愀椀猀Ⰰ 戀攀琀 愀琀猀椀爀愀搀漀 渀攀琀椀欀ᜀ琁愀 欀氀椀欀琁椀猀 ᐀†一攀樀攀氀漀瘀漀 ⼀氁愀渀欀漀渀 猀甀猀椀最爀欀搁漀 氀攀搀愀椀Ⰰ  kateriai negali praplaukti. Tik po dviejų dienų atsirado geodezininkų laivas, ਀  欀愀瀀椀琀漀渀愀猀 猀甀琀椀欀漀 瘀椀攀渀Ԁ 最爀甀瀀ᤀ 渀甀瘀攀縀琁椀 ⼀ 吀椀琀 䄀爀甀猀Ⰰ 漀 搀愀爀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 欀椀琀愀猀 最爀甀瀀攀猀 ⼀  Bykovą, Trofimovską, Mastachą. Vietinis kooperatyvas nespėjo pagaminti karstų ਀  椀愀 挀椀渀欀甀漀琀漀猀 猀欀愀爀搀漀猀Ⰰ 渀攀琀椀欀ᜀ琁愀椀 琀攀欀漀 瀀愀琀椀攀洀猀 椀洀琀椀猀 琀漀 搀愀爀戀漀⸀ 吀爀攀Āią parą man ਀  瀀愀猀椀猀攀欀ᜀ 洀愀氀欀渁猀瀀愀爀渀椀甀 渀甀猀欀爀椀猀琀椀 ⼀ 䈀礀欀漀瘀漀 欀礀愀甁氀⼀Ⰱ 欀甀爀 戀甀瘀愀甀 琀爀攀洀琀礀樀攀 瀀爀椀攀愀 㐀   metų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 —    Kaip ਀  搀愀戀愀爀 愀琀爀漀搀漀 䈀礀欀漀瘀愀猀㼀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†    Įspūdžiai neapsakomi. Kai lakūnai sužinojo, ką veža, tai specialiai pasuko ਀  瀀爀漀 䴀愀猀琀愀挀栀ԀⰁ 猀欀爀椀搀漀 縀攁洀愀椀Ⰰ 搀愀爀 瀀愀瀀椀氀搀漀洀愀椀 愀瀀猀甀欀漀 爀愀琀Ԁ⸁ 嘀愀椀欀礀猀琀ᜀ樁攀Ⰰ 欀愀椀 瀀愀琀猀  mažas esi, viskas atrodo dideli, o dabar negalėjau suprasti, kaip 椁愀 洀攀猀  galėjom gyventi ant tos siauros sausumos juostos; na — kaip Kuršių nerija, ਀  欀攀氀椀愀猀搀攀愀椁洀琀 欀椀氀漀洀攀琀爀猀 渀甀琀⼀猁甀猀椀 ⼀ 䰀愀瀀琀攀瘀猀 樀欀爁ԀⰁ 琀椀欀 琀愀爀瀀愀椀猀 搀愀爀 猀椀愀甀爀攀猀渀ᜀ⸁ 伀  tas kyšulys, ta sausumos juostelė — tai amžino ledo aukštas gūbrys, ant kurio ਀  琀甀渀搀爀漀猀 猀愀洀愀渀猀 瀀氀漀渀愀猀 猀氀甀漀欀猀渀椀猀Ⰰ 欀甀爀椀猀 瘀愀猀愀爀Ԁ ⠀瘀椀攀渀Ԁ 洀ᜀ渁攀猀⼀℁⤀ 愀琀愀礁氀愀 瀀攀爀 洀愀縀ԁ  sprindį. Gamta siaubingai sužalota, stūkso tundros žaizdų randai, viskas ਀  瘀椀猀甀爀攀椀最椀猀 洀愀愀椁渀猀 椀愀洁愀氀琀愀Ⰰ 猀甀樀愀甀欀琀愀⸀ 伀 瀀氀漀渀愀猀 猀愀洀愀渀猀 猀氀甀漀欀猀渀椀猀 瀀愀縀攁椀猀琀愀猀  atsistato tik per 50 metų. Kas iš to, kad dabar jau bando drausti, viskas ਀  猀甀愀爀搀礀琀愀Ⰰ 瘀ᜀ樁愀椀Ⰰ 愀甀搀爀漀猀 椀爀 瘀愀渀搀甀漀 琀漀氀椀愀甀 瘀椀猀欀Ԁ 愀爀搀漀Ⰰ 琀愀椀 搀爀愀甀猀欀 渀攀搀爀愀甀搀ᤀ猁⸀  Dabar Bykove žvejų kolūkis „Arktika", nedidelė žuvies apdirbimo įmonė, ਀  氀攀搀愀椀渀ᜀ猁Ⰰ 最礀瘀攀渀愀 愀瀀椀攀 㐀  愀攁椀洀猀⸁ 䬀椀琀漀猀 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᜀ猁 最攀爀漀欀愀椀 猀甀渀礀欀甀猀椀漀猀Ⰰ 漀  Bykovas išliko, statosi, tik to gyvenimo vaizdas šiurpus. Prie kiekvieno namo ਀  愀椁甀欀愀氁椀猀Ⰱ 欀漀渀猀攀爀瘀猀 搀ᜀ縁椁猀 欀爀欀瘁漀猀Ⰰ 渀攀猀 瘀椀猀愀Ⰰ 欀愀猀 愀琀氀椀攀欀愀Ⰰ 縀洁漀渀ᜀ猁 洀攀琀愀 瀀爀漀 搀甀爀椀猀Ⰰ  pro langus, taip ir auga šiukšlynai. Apsistojom kas mokykloje, kas žvejų ਀  渀愀洀攀氀椀甀漀猀攀⸀ 䤀愀欁ᜀ氁ᜀ洁 猀愀瘀漀 琀爀椀猀瀀愀氀瘀ᤀ⸁ 䜀攀最甀縀ᜁ猁 洀ᜀ渁攀猀⼀ Āionai lankėsi Voldemaras ਀  䜀椀洀戀攀挀欀愀猀 椀爀 䄀氀戀椀渀愀猀 䨀愀渀欀甀猀 椀愀 琀爀攀洀琀椀渀椀猀 欀氀甀戀漀Ⰰ 琀愀椀 瘀椀攀琀椀渀椀愀椀 最礀瘀攀渀琀漀樀愀椀 椀爀  kolūkio vadovai žinojo apie mus, komjaunimo komitetas ir vykdomasis daug ਀  瀀愀搀ᜀ樁漀⸀ 吀椀欀 瘀ᜀ氁椀愀甀 戀甀瘀漀 猀甀猀椀最爀椀攀戀琀愀Ⰰ 欀愀搀 愀琀瘀礀欀ᜀ氁椀愀椀 搀愀爀漀 欀愀縀欁漀欀椀Ԁ ⼀琁愀欀Ԁ  vietiniams, o tie jau pradeda mąstyti, ir parama gerokai sumažėjo. Už visas ਀  瀀愀猀氀愀甀最愀猀 爀攀椀欀椀愀 洀漀欀ᜀ琁椀Ⰰ 漀 愀琁愀椀 瘀椀攀渀Ԁ 瘀愀氀愀渀搀Ԁ 猀欀爀椀猀琀椀 洀愀氀欀渁猀瀀愀爀渀椀甀 ᐀†㐀   rublių. Bykove aukš椁愀甀猀椀愀 椀爀 瘀椀攀渀椀渀琀攀氀ᜀ 瘀愀氀搀縀椁愀 礀爀愀 欀漀氀欀欁椀漀 瀀椀爀洀椀渀椀渀欀愀猀  Vinokurovas. Jis viską nutaria ir sprendžia. Anąkart, kai mūsų vyrai atėjo jam ਀  瀀愀搀ᜀ欁漀琀椀 甀縀 瀀愀縀愁搀ᜀ琁Ԁ 瀀愀爀愀洀ԀⰁ 縀椁渀漀洀愀Ⰰ 愀琀猀椀渀攀愀ᜁ 椀爀 欀愀椀 欀Ԁ 愀渀琀 猀琀愀氀漀 瀀愀猀琀愀琀礀琀椀Ⰰ  reikia žinoti, kad 椁愀 戀攀 愀椁琀漀欀椀漀 爀椀琀甀愀氀漀 渀椀攀欀漀 渀攀渀甀瘀攀椀欀猀椀Ⰰ 琀愀椀最椀 愀攁椀洀椀渀椀渀欀愀猀  liepė vyriausiam mechanikui grindis išplauti, girdi, sve椁猀 琀甀爀ᜀ猁椀洀攀⸀  Paaiškėjo, kad 椁愀 搀愀爀 欀氀攀猀琀椀 昀攀漀搀愀氀椀稀洀愀猀⸀ 怀瘁椀攀猀甀猀 縀洁漀最甀猀Ⰰ 琀椀欀爀愀猀 洀欀猁猀  globėjas ir pertvarkos šalininkas yra tenykštis vidurinės mokyklos direktorius ਀  䄀氀攀欀猀攀樀甀猀 䴀愀爀欀漀瘀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㈀ 㰀椀㸀 nuotrauka. Va dabartinis Bykovas, ਀  ㄀㤀㠀㤀 洀攀琀猀 瘀愀猀愀爀愀⸀ 嘀椀猀甀爀 瀀愀琀椀爀瀀ᤀ猁 ⼀愁愁氀愀猀Ⰰ 琀愀椀 縀洁漀渀ᜀ猁 瘀愀椀欀愀āioja mediniais ਀  氀椀攀瀀琀愀椀猀⸀ 一甀漀琀爀愀甀欀漀猀 瘀椀搀甀爀礀樀攀 洀愀琀礀琀椀 猀甀欀愀氀琀椀 瀀漀氀椀愀椀 ⼀ 愀洀縀椁渀Ԁ ⼀愁愁氀ԀⰁ 愀渀琀 樀猀  apie vieną metrą nuo žemės jau dės namo pamatus, taip dabar moderniai stato. ਀  吀漀氀椀愀甀 洀愀琀礀琀椀 樀愀甀 瀀愀戀愀椀最琀愀猀 渀愀洀愀猀⸀ 䨀愀洀攀 愀椁氀琀愀Ⰰ 渀攀猀 欀欀爁攀渀愀 挀攀渀琀爀椀渀ᜀ 欀愀琀椀氀椀渀ᜀⰁ  yra visi patogumai. Ta椁愀甀⸀⸀⸀ 氀愀戀愀椀 猀愀瘀椀琀愀 欀愀渀愀氀椀稀愀挀椀樀愀⸀ 嘀椀猀漀猀 愀琀氀椀攀欀漀猀 瀀攀爀  vamzdį iškrenta po namu, tarp tų polių ir kaupiasi, auga, o vasarą atšilusios ਀  欀爀欀瘁漀猀 椀洀愀 愀氁椀愀甀縀琁椀 ⼀ 最愀琀瘀ᤀ 瀀爀椀攀 氀椀攀瀀琀猀 椀爀 氀愀椀瀀琀猀⸁ 一椀攀欀愀猀 渀攀瘀愀氀漀Ⰰ 琀愀椀 渀攀縀椁渀椀愀Ⰰ  kaip toliau bus. Matai, kairiam "krašte stovi Juozas Eidukaitis, jis dabar ਀  愀琀瘀愀縀椁愀瘀漀 ⼀ 猀愀瘀漀 瘀愀椀欀礀猀琀ᜀ猁 瘀椀攀琀愀猀⸀ 吀愀椀 䄀氀最椀漀 嘀愀椀Āiūno draugas — kajūras. Jis ਀  琀甀爀ᜀ樁漀 最攀爀Ԁ 猀愀瘀漀 愀甁渀猀 欀椀渀欀椀渀⼀Ⰱ 椀愀戁甀瘀漀 Āia aštuonerius metus ilgiau negu mes.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 3    nuotrauka. ਀  吀愀搀愀 Āionai atvežti lietuviai greit išmoko žvejoti, paskui vaikai net ir ਀  欀愀樀欀爁愀椀猀 琀愀瀀漀Ⰰ 愀瀀猀椀琀瘀愀爀欀ᜀ 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᤀⰁ 漀 搀愀戀愀爀 Āia sąvartynas, griuvėsiai, ਀  琀愀爀瀀愀椀猀 渀ᜀ 瀀爀愀攀椀琀Ⰰ 渀ᜀ 瀀爀愀瘀愀縀椁甀漀琀⸀ 怀琁愀椀 Āia apleista kepykla. Ją irgi lietuviai ਀  瀀愀猀琀愀琀ᜀⰁ 渀甀琀椀渀欀愀瘀漀 樀愀甀 瘀ᜀ氁椀愀甀⸀ 一攀琀漀氀椀 戀甀瘀漀 瀀愀爀搀甀漀琀甀瘀ᜀ⸁ 䬀攀瀀礀欀氀漀樀攀 搀椀爀戀漀 刀漀洀愀猀  Monkus, dabar gyvena Vilniuje. Pas jį ateidavom apdegusių duonos kriaukšlelių. ਀  嘀漀猀 椀愀琁爀欀欁ᤀ 椀愀 渀愀洀猀 ⠀樀甀爀琀漀猀℀⤀Ⰰ 樀愀甀 氀愀甀欀搀愀瘀漀洀 樀漀Ⰰ 漀 樀椀猀 愀攁氀瀀ᜀ 洀甀猀 欀椀攀欀 最愀氀ᜀ樁漀⸀  Į parduotuvę eidavom ko nors nutverti, na, kad ir saulėgrąžų išspaudų, ਀  䰀椀攀琀甀瘀漀樀攀 琀漀欀椀漀洀椀猀 欀椀愀甀氀攀猀 愀攁爀椀愀⸀ 倀愀猀椀琀愀椀欀礀搀愀瘀漀Ⰰ 欀愀搀 欀漀欀⼀ 渀攀爀攀椀欀愀氀椀渀最Ԁ 洀愀椀愀ԁ  išmeta. Vaikų visuomet būdavo ir šalia ਀  稀愀猀漀氀欀漀猀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀 ⠀猀欀搁礀洀漀⤀Ⰰ 渀攀猀 琀攀渀 椀愀洁攀猀搀愀瘀漀 縀甁瘀猀 最愀氀瘀愀猀Ⰰ 瘀椀搀甀爀椀甀猀⸀ 怀椁Ԁ  vasarą buvusi kepykla atrodė liūdnai. Viduje viskas išgriauta, išgrobta, ਀  猀甀樀愀甀欀琀愀Ⰰ 洀ᜀ琁漀猀椀 愀瀀瘀椀爀琀ᤀ 琀攀愀氁漀猀 欀愀琀椀氀愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 4    nuotrauka. ਀  ఀ椁愀 最愀爀戀椀渀最椀愀甀猀椀愀 䈀礀欀漀瘀漀 瘀椀攀琀愀Ⰰ 瀀愀琀猀 挀攀渀琀爀愀猀⸀ 䴀愀琀礀琀椀 愀瀀椀攀 ㄀㤀㔀㘀 洀攀琀甀猀  pastatytas paminklas žuvusiems kovose už tarybų valdžią. Niekas negali ਀  瀀愀猀愀欀礀琀椀Ⰰ 欀漀欀椀漀猀 戀甀瘀漀 琀漀猀 欀漀瘀漀猀Ⰰ 猀甀 欀甀漀Ⰰ 椀爀 欀愀猀 Āia žuvo. Kai mus 椁漀渀愀椀  atvežė, radome gal septynis, gal aštuonis namus ir kelis suomių tremtinių ਀  戀愀爀愀欀甀猀⸀ 䴀愀琀礀琀Ⰰ 瘀椀攀琀椀渀ᜀ 瘀愀氀搀縀椁愀 最椀爀搀ᜀ樁漀Ⰰ 欀愀搀 瘀椀猀甀爀 猀琀愀琀漀洀椀 瀀愀洀椀渀欀氀愀椀Ⰰ 琀愀椀  pastatė ir 椁愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀氀最愀椀  galvojom ir svarstėm, kodėl 椁愀 瘀椀猀欀愀猀 愀椁琀愀椀瀀 愀瀀氀攀椀猀琀愀⸀ 䴀甀洀猀 愀琀爀漀搀ᜀⰁ 欀愀搀 愀渀愀椀猀  tragiškais metais buvo netgi tvarkingiau. Kai išsikalbėjom su vietiniais ਀  最礀瘀攀渀琀漀樀愀椀猀Ⰰ 愀椁猀 琀愀猀 瀀愀愀椀愀欁ᜀ樁漀⸀ 䬀漀欀椀攀 樀椀攀 瘀椀攀琀椀渀椀愀椀℀ 一ᜀ爁愀 Āia vietinių ਀  最礀瘀攀渀琀漀樀猀Ⰱ 漀 琀椀欀琀愀椀 椀愀 瘀椀猀甀爀 猀甀瘀愀縀椁愀瘀ᤀ 欀愀猀 甀縀搁愀爀戀椀漀Ⰰ 欀愀猀 瀀愀猀椀猀氀ᜀ瀁琀椀⸀ 嘀椀攀渀愀猀  rusas grįžo iš armijos, nesutarė su motina, tai ir lėkė į pasaulio kraštą, ਀  欀椀琀愀猀 渀攀琀攀欀漀 戀甀琀漀Ⰰ 愀爀 欀Ԁ 渀攀最攀爀漀 瀀爀椀搀椀爀戀漀⸀ 嘀椀攀渀愀猀 最爀甀稀椀渀愀猀 猀愀欀ᜀ ᐀†渀攀最愀氀ᜀ樁愀甀  sugyventi su žmona. Visi jie sudarę sutartis, žvejoja, dirba, tik mirti 椁愀  nesiruošia. Pasiutęs amžino bastūno jausmas! Visur tokiam žmogui namai, ir ਀  瘀椀猀甀爀 樀椀猀 戀攀 愀愁欀渀猀⸁ 䨀愀洀 瘀椀猀欀愀猀 瘀椀猀 琀椀攀欀Ⰰ 琀愀椀 欀愀猀 琀攀渀 猀愀甀最漀猀 最愀洀琀ԀⰁ 欀愀猀 縀椁欀爁ᜀ猁  tvarkos. Visą maistą jiems atveža, gėralui susimeta, o kitų poreikių kaip ir ਀  渀ᜀ爁愀⸀ 䨀椀攀 琀椀欀 椀愀 瀀愀猀愀欀漀樀椀洀猀 縀椁渀漀Ⰰ 欀愀搀 Āia būta tremtinių.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 5    nuotrauka. ਀  ఀ椁愀 最愀氀 愀瘁愀爀椀愀甀猀椀愀 䈀礀欀漀瘀漀 瘀椀攀琀愀⸀ 倀爀椀攀愀愁欀礀樀攀 琀爀愀搀椀挀椀渀椀愀椀 樀愀欀甀琀猀 瀀愀洀椀渀欀氀椀渀椀愀椀  stulpai, tautiniais raštais išraižyti, o toliau — ligoninė. Šį gražų pastatą ਀  瀀爀漀樀攀欀琀愀瘀漀 愀渀愀椀猀 氀愀椀欀愀椀猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 椀渀縀椁渀椀攀爀椀甀猀Ⰰ 最愀椀氀愀 ᐀†瀀愀瘀愀爀搀ᜀ猁 渀攀愀琀猀椀洀攀渀甀Ⰰ 漀  statė lietuviai tremtiniai. Tada tai buvo Kultūros namai, bet mes jau buvome ਀  椀愀瘁愀縀椁愀瘀ᤀ⸁ 䐀攀愀椁渀ᜀ樁攀 琀漀氀椀愀甀 洀愀琀礀琀椀 㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀瀀漀縀愁爀欀漀猀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀  (gaisrinės) namukas. Prireikus jis tapdavo areštine. Artimiausi kalėjimai buvo ਀  吀椀欀猀礀樀攀 椀爀 匀琀漀氀戀猀 猀愀氀漀樀攀⸀ 䈀礀欀漀瘀漀 愀琀攀椀琀椀猀 渀攀愀椀愀欁椀⸀ 嘀椀猀 最愀爀猀椀愀甀 欀愀氀戀愀洀愀Ⰰ 欀愀搀  žvejoti jau neapsimoka, nors žuvų turtai 椁愀 瀀愀猀愀欀椀愀欁椀⸀ 䤀爀 欀漀欀椀猀 縀甁瘀猀℁ 吀椀欀  nežinia, kas ją ragauja, kas ją mato. Puikiausia delikatesinė sterlė, ਀  攀爀愀欁攀琀愀猀Ⰰ 漀洀甀氀椀猀Ⰰ 洀甀欀猀欀渁愀猀Ⰰ 渀攀椀洀愀⸀ 䬀愀猀 猀愀瘀愀椀琀ᤀ 樀Ԁ 欀爀愀甀渀愀 ⼀ 氀ᜀ欁琀甀瘀甀猀 椀爀 欀愀縀欁甀爀  išveža.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀㘀 ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀渀甀漀琀爀愀甀欀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Tai tragiško dėkingumo vieta. 1942 metais Tadas Aravi椁甀猀Ⰰ 搀瘀椀搀攀愀椁洀琀洀攀琀椀猀  jaunuolis, buvo išmokęs laivavedybos ir dirbo kateryje. Kartą kilo baisi ਀  愀甀搀爀愀Ⰰ 最爀⼀縁搁愀洀愀 椀愀 樀欀爁漀猀Ⰰ 猀欀攀渀搀漀 樀愀欀甀琀猀 瘀愀氀琀椀猀⸀ 吀愀搀愀猀 瀀甀漀氀ᜀ 樀甀漀猀 最攀氀戀ᜀ琁椀Ⰰ 戀攀琀  pats nuskendo. Kūno nerado. Dėkingi jakutai pastatė jam paminklą — maumedžio ਀  猀琀甀氀瀀Ԁ 猀甀 氀愀椀瘀漀 愀琁甀爀瘀愀氀甀Ⰰ 漀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀 搀愀爀 椀爀 欀爀礀縀椁猀⸁ 吀Ԁ 瀀愀洀椀渀欀氀Ԁ 爀愀搀漀洀攀 愀椁琀愀椀瀀  nuvirtusį. J. Eidukaitis ir V. Gibavi椁愀甀猀 最爀甀瀀ᜀ 愀琀猀琀愀琀ᜀ 瀀愀洀椀渀欀氀ԀⰁ 猀甀琀瘀愀爀欀ᜀ  aplinką.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 7    nuotrauka. ਀  匀甀爀愀搀愀甀 椀爀 猀愀瘀漀 愀瀀最爀椀甀瘀甀猀椀Ԁ 縀攁洀椀渀ᤀ⸁ 䬀愀椀 瀀攀爀 瀀椀爀洀甀猀 搀瘀攀樀甀猀 洀攀琀甀猀 搀愀甀最甀洀愀  lietuvių ir suomių išmirė, 1945 metais mus perkėlė štai į šitą žeminę prie ਀  一攀樀攀氀漀瘀漀 ⼀氁愀渀欀漀猀⸀ ఀ椁漀渀愀椀 最礀瘀攀渀漀洀 搀瘀攀樀甀猀 洀攀琀甀猀Ⰰ 琀甀爀ᜀ樁漀洀 瀀愀琀愀氀瀀Ԁ 最愀氀 搀攀愀椁洀琀 愀爀  dvylikos kvadratinių metrų, gultai dviem aukštais, ir tilpom keturios šeimos, ਀  洀愀爀愀欁漀洀椀猀 愀琀猀椀琀瘀ᜀ爁ᤀ⸁ 䴀愀渀 琀愀搀愀 愀椁琀愀 縀攁洀椀渀ᜀ 愀琀爀漀搀ᜀ 氀愀戀愀椀 搀椀搀攀氀ᜀⰁ 漀 搀愀戀愀爀 渀椀攀欀愀椀瀀  nesuprantu, kaip galėjom tilpti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — ਀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀嘀愀爀最愀猀 猀甀琀愀氀瀀椀渀愀Ⰰ 愀爀 渀攀㼀 吀愀椀 琀椀欀 搀愀戀愀爀 渀攀⼀琁椀欀ᜀ琁椀渀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†    Dabar netoli šitos vietos vyrai pastatė koplytstulpį.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 O man šią ਀  渀甀漀琀爀愀甀欀Ԁ 縀椁欀爁椀渀琀Ⰰ 瀀爀椀猀椀洀椀渀ᜀ 䨀欀爁愀琀ᜀ猁 瀀愀猀愀欀漀樀椀洀愀猀Ⰰ 欀愀椀 猀欀椀爀猀琀ᜀ洁ᜀ猁 瀀漀  išleistuvių nuo Laisvės paminklo:

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — ਀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀紀椁欀爁ᜀ欁Ⰰ᐀†猀愀欀漀Ⰰ᐀†瘀愀Ⰰ 攀椀渀愀 䬀愀爀愀琀愀樀欀琁ᜀⰁ 一愀琀愀氀椀樀愀⸀ 吀愀椀 琀椀欀 樀漀猀 搀ᜀ欁愀 洀攀猀  žeminėje pažinome lėles. Ji labai gerai mokėjo piešti, tai ant popieriaus mažų ਀  猀欀椀愀甀琀攀氀椀猀 渀甀瀀椀攀愀搁愀瘀漀 洀愀縀愁猀 氀ᜀ氁礀琀攀猀Ⰰ 漀 洀攀猀 樀漀洀椀猀 縀愁椀猀搀愀瘀漀洀攀Ⰰ 椀愀 琀漀 瀀愀琀椀攀猀  popieriaus skiautelių pasidarydavom mažulytes kamarėles, ten lėlytes ਀  愀瀀最礀瘀攀渀搀椀渀搀愀瘀漀洀⸀ 吀愀椀 椀爀 戀甀瘀漀 瘀椀猀椀 洀欀猁猀 縀愁椀猀氀愀椀Ⰰ 欀椀琀漀欀椀猀 氀ᜀ氁椀猀 渀攀戀甀瘀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†吀愀椀  椁愀Ⰰ 欀愀爀甀椀 戀攀猀椀戀愀椀最椀愀渀琀Ⰰ 愀琀ᜀ樁漀 瀀椀爀洀愀猀 氀愀椀愀欁愀猀 椀愀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀⸀ 䴀愀洀愀 戀ᜀ朁漀 欀愀椀瀀  pamišus per visas žemines ir šaukė — mane surado! Mane surado! Dabar jau ਀  渀攀瀀爀愀縀欁猁椀洀℀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 8    nuotrauka. ਀  伀 愀椁琀愀洀攀 戀愀爀愀欀攀Ⰰ 琀愀搀愀Ⰰ 縀椁渀漀洀愀Ⰰ 樀椀猀 戀甀瘀漀 渀攀琀椀渀欀甀漀琀愀猀Ⰰ 最礀瘀攀渀漀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 琀爀攀洀琀椀渀椀猀  žydų šeimos. Gerai įsižiūrėkite į barako kairįjį kampą, 椁愀 瀀愀爀愀愀礁琀愀 䰀攀渀椀渀漀  gatvė 7. Tai mat, ir gatvės yra, ir pavadintos garbingų žmonių vardais. Už ਀  瀀漀爀漀猀 欀椀氀漀洀攀琀爀猀 戀甀瘀漀 縀礁搀猀 欀愀瀀椀渀ᜀ猁⸀ 吀攀渀愀椀 椀攀愀欁漀樀漀洀攀 䠀⸀ 倀攀爀攀氀愀琁攀椀渀漀 洀漀琀椀渀漀猀  kapo, bet neradome. Vilniaus žydai įdavė antkapinę lentelę, tai vyrai ją ਀  ⼀琁愀椀猀ᜀ 吀爀漀昀椀洀漀瘀猀欀攀Ⰰ 欀甀爀 搀愀甀最攀氀漀 縀礁搀猀 瘀愀爀最愀椀 瘀愀爀最琀愀 椀爀 琀攀戀ᜀ爁愀 搀椀搀攀氀ᜀ猁 欀愀瀀椀渀ᜀ猁⸀  O gyventojų tenai jau nėra, neradome nė kryžių, nė kapų kauburėlių, vėjas ir ਀  氀攀搀愀椀 瘀椀猀欀Ԁ 猀甀氀礀最椀渀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 10 nuotrauka. ਀  嘀椀猀Ԁ 䈀礀欀漀瘀漀 欀礀愀甁氀⼀Ⰱ 瘀椀猀愀猀 䰀攀渀漀猀 猀愀氀愀猀 愀爀搀漀 最爀椀愀甀渀愀 愀甀搀爀漀猀Ⰰ 瘀ᜀ樁愀椀 椀爀 瘀愀渀搀甀漀⸀  Žemės šlaitai virsta, šliaužia, krenta į jūrą. Griaunamos ardomos šitaip žūsta ਀  洀欀猁猀 琀爀攀洀琀椀渀椀猀 欀愀瀀椀渀ᜀ猁⸀ 怀琁愀椀 洀愀琀礀琀椀 樀愀甀 渀甀猀氀椀渀欀甀猀椀 縀攁洀ᜀⰁ 瀀愀猀椀爀漀搀ᜀ 欀愀爀猀琀漀  galas. Dar viena audra, ir jis nuvirs. Tada jau niekados niekas jo neras...

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀㤀 ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀渀甀漀琀爀愀甀欀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Štai kokia idiliška ramybė, kokia tyluma, lyg laukiant vakaro. Tokie gražūs, ਀  琀愀椀欀欀猁Ⰰ 椀愀琁瘀攀爀洀椀渀最椀 愀椁愀甀爀ᜀ猁 愀甁渀礀猀 ᐀†㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀氀愀椀欀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀  Jie stiprūs, nereiklūs ir ištikimi žmogaus draugai ir pagalbininkai. Jų visur ਀  瀀椀氀渀愀Ⰰ 戀攀琀 搀愀縀渁椀愀甀猀椀愀椀 樀椀攀 猀甀欀椀漀樀愀猀椀 欀甀爀 洀愀椀猀琀漀 愀琀氀椀攀欀猀 礀爀愀⸀ 䨀椀攀 瘀椀猀甀漀洀攀琀  budi... kapinėse. Tai pati šiurpiausia nuotrauka būtent dėl apgaulingos ਀  爀愀洀礀戀ᜀ猁⸀ 怀甁渀攀氀椀愀椀 欀愀猀搀椀攀渀 愀琀攀椀渀愀 愀瀀縀椁欀爁ᜀ琁椀Ⰰ 愀爀 搀愀爀 渀攀渀甀瘀椀爀琀漀 欀漀欀猀 欀愀爀猀琀愀猀⸀ 䬀愀椀  nušliaužia šlaitas, atsiveria karstas, šitie šuneliai nuplėšo ir suėda lavono ਀  洀椀渀欀愀琁甀漀猀椀甀猀 愀甀搀椀渀椀甀猀Ⰰ 瀀愀猀欀甀椀 樀愀甀 琀椀欀琀愀椀 戀愀氀琀椀 欀愀甀氀愀椀 洀ᜀ琁礀猀椀猀Ⰰ 欀漀氀 椀爀 琀甀漀猀  vanduo nuplaus. Štai koks baisus lietuvių kapinių likimas tenai. Čia atsidengė ਀  瘀愀椀欀攀氀椀漀 䨀漀渀甀欀漀 紀瘁椀爀戀氀椀漀 欀愀爀猀琀攀氀椀猀⸀ 䨀椀猀 渀攀戀甀瘀漀 渀甀洀愀琀礀琀愀猀 愀琀欀愀猀琀椀Ⰰ 戀攀琀 欀愀椀瀀  galėjom jį palikti šunims! Tai dabar galime suprasti, ar gali būti kas ਀  愀戀攀樀椀渀最愀猀 琀漀欀椀愀洀 洀欀猁猀 愀爀琀椀洀猀樁猀 椀愀渁椀攀欀椀渀椀洀甀椀Ⰰ 欀愀椀瀀 渀攀瘀愀縀椁甀漀猀椀 椀爀 渀攀猀椀爀欀瀁椀渀猀椀⸀  Visą gyvenimą kaip akmenį ant širdies nešiotum. Tiktai deja, deja, šimtai ਀  瀀愀氀愀椀欀猀 瘀椀猀甀爀 愀椁琀愀椀瀀 樀愀甀 瀀爀愀縀甁瘀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 11    nuotrauka. ਀  䐀愀戀愀爀 椀氀最愀椀 琀礀氀椀洀Ⰰ 欀Ԁ 最椀 搀愀甀最椀愀甀 瀀愀猀愀欀礀猀椀⸀ 倀愀猀欀甀椀 瀀愀椀洀愀洀 瀀氀甀漀愀琁攀氀⼀ 渀甀漀琀爀愀甀欀猀  iš Tit Arų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — Tai ਀  椀爀最椀 樀愀甀 渀礀欀猀琀愀渀琀椀 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᜀⰁ 搀愀戀愀爀 爀愀搀漀洀 瘀漀猀 欀攀氀椀愀猀 瘀椀攀琀椀渀椀猀 最礀瘀攀渀琀漀樀猀  šeimas. Vasarą kiek pagyvėja, nes atvyksta sezoninių darbininkų. Mes 椁漀渀愀椀  gyvenome tik vienus 1946 metus, turėjome gerą žeminę dviem šeimom, buvo ਀  氀愀椀猀瘀椀愀甀⸀ 吀愀搀愀 Āia buvo daug lietuvių, suomių, vokie椁猀Ⰱ 琀愀椀 椀爀 欀愀瀀椀渀ᜀ猁  didelės. Čia mes kiek atsigavome po didžiojo išmirimo Bykove, pradėjom eiti į ਀  洀漀欀礀欀氀Ԁ⸁ 䐀愀戀愀爀 琀漀猀 洀漀欀礀欀氀漀猀 瘀椀攀琀漀樀攀 琀椀欀 縀攁洀ᜀ猁 欀愀甀戀甀爀礀猀Ⰰ 渀攀猀 欀愀椀 渀攀氀椀欀漀 瘀愀椀欀猀Ⰱ  tai išardė ir sukūreno visą mokyklą. Daug pastatų išgriuvusių, kitų tiktai ਀  欀爀漀猀渀攀氀ᜀ猁 愀爀 猀琀愀琀椀渀椀猀 爀Ԁ猁琀猀 氀椀攀欀愀渀漀猀⸀ ఀ椁漀渀愀椀 愀琀瘀愀縀椁愀瘀ᤀ 搀愀戀愀爀 愀瀀猀椀最礀瘀攀渀漀洀  vadinamajame klube, tai irgi kažkada lietuvių statytas pastatas, o dabar — ਀  瀀愀琀礀猀 洀愀琀漀琀攀⸀ 䤀愀猁椀瀀氀漀瘀ᜀ洁 最爀椀渀搀椀猀Ⰰ 愀瀀猀椀琀瘀愀爀欀ᜀ洁Ⰰ 椀爀 琀甀漀樀 瀀愀琀 ᜀ樁漀洀 縀椁欀爁ᜀ琁椀  kapinių, kurios 椁愀 最愀渀愀 搀椀搀攀氀ᜀ猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 12    nuotrauka. ਀  吀椀琀 䄀爀猀 欀愀瀀椀渀椀猀 瘀愀椀稀搀愀猀 愀椁甀爀瀀甀猀 欀愀椀瀀 椀爀 䈀礀欀漀瘀漀Ⰰ 渀漀爀猀 Āia smėlis, bet irgi ਀  愀洀縀椁渀愀椀 ⼀愁愁氀ᤀ猁⸀ 䤀愀欁椀爀猀琀椀 瀀愀氀愀椀欀甀猀 椀愀 愀洀縀椁渀漀 ⼀愁愁氀漀 洀甀洀猀 戀甀瘀漀 渀攀縀椁渀漀洀愀猀 搀愀氀礀欀愀猀Ⰰ  niekam dar neteko dirbti šitokio darbo. Grupė dar Tiksyje pasigamino ਀  欀椀爀琀椀欀氀椀甀猀Ⰰ 戀攀琀 樀椀攀 瀀愀猀椀爀漀搀ᜀ 渀攀琀椀渀欀愀洀椀Ⰰ 爀攀椀欀ᜀ樁漀 Āia pat vietoje perdirbti. ਀  䜀椀氀椀愀甀 瀀愀氀愀椀搀漀琀猀 愀爀琀椀洀猀樁猀 瀀愀氀愀椀欀愀椀 戀甀瘀漀 最攀爀椀愀甀 椀愀猁椀氀愀椀欀ᤀⰁ 漀 欀甀爀 瀀愀瘀椀爀愀椁甀樀攀Ⰰ  tie suirę. Sunkiausia, atplėšus karsto dangtį, atskirti palaikus nuo dugno ਀  氀攀渀琀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 14    nuotrauka. ਀  䤀愀欁攀氀琀甀猀 瀀愀氀愀椀欀甀猀 Āia pat, kapinėse, dėdavome į politileno maišus, tada jau į ਀  搀ᜀ縁攁猀 椀爀 挀椀渀欀甀漀琀甀猀 欀愀爀猀琀甀猀⸀ 吀愀椀瀀 爀甀漀愀ᜁ洁攀 椀氀最愀椀 欀攀氀椀漀渀攀椀⸀ 䐀椀攀渀愀 瀀漀 搀椀攀渀漀猀Ⰰ 椀爀  kapinėse išsirikiavo dvylika karstų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀㄀㌀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀渀甀漀琀爀愀甀欀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Reikia gerai įsižiūrėti į užrašus ant šitų karstų — 椁愀 瀀愀爀愀愀礁琀愀 䄀渀椀挀攀琀愀  Urbšienė ir Antanas Urbšys, o su mumis grupėje buvo Gintaras Urbšys, jo ir ਀  渀甀漀琀爀愀甀欀愀 瀀愀搀愀爀礀琀愀⸀ 䬀愀椀 猀甀ᜀ洁ᜀ 椀爀 椀愀瘁攀縀ᜁ 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 刀攀猀瀀甀戀氀椀欀漀猀 甀縀猁椀攀渀椀漀 爀攀椀欀愀氀猀  ministrą, tai paėmė ne tik jo šeimą, bet išvežė ir visą giminę, kiek tik ਀  猀甀猀瀀ᜀ樁漀⸀ 怀椁琀愀椀瀀 欀漀瘀漀樀漀 猀甀 Ḁ氠椀愀甀搀椀攀猀 瀀爀椀攀愀愁椀猀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䬀愀甀渀攀 氀愀椀搀漀琀甀瘀ᜀ猁攀 椀愀猁椀爀椀欀椀愀瘀漀  keturi Urbšių karstai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀㄀㔀 ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀渀甀漀琀爀愀甀欀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Gal nėra sunku suprasti, koks sudėtingas ir sunkus darbas iškasti, iškirsti ਀  洀椀爀甀猀椀猀樁猀 瀀愀氀愀椀欀甀猀Ⰰ 瀀愀爀甀漀愀琁椀 樀甀漀猀 欀攀氀椀漀渀攀椀⸀ 匀甀渀欀甀猀Ⰰ 猀氀攀最椀愀渀琀椀猀 搀愀爀戀愀猀Ⰰ 爀攀椀欀椀愀  tvirtų ir užgrūdintų nervų, tokius turi buvę tremtiniai, kurie matė daugybę ਀  洀椀爀Āių ir artimuosius laidojo, bet dabar sunku ir jiems. Moraliai labai ਀  猀氀攀最椀愀Ⰰ 渀攀最愀氀椀 洀椀渀Āių išblaškyti, jos niūrios ir sunkios. Bet štai darbas ਀  戀愀椀最琀愀猀Ⰰ 椀爀 欀甀渀椀最愀猀 匀琀愀猀礀猀 䬀愀稀ᜀ渁愀猀 椀愀 吀爀漀愀欁欀渁猀 瀀愀爀愀瀀椀樀漀猀 愀瀀猀椀瘀攀氀欀愀 欀愀洀縀ԁⰁ  stulą, pašventina karstus tolimai laimingai kelionei. Jis dabar 椁愀 氀愀戀愀椀  reikalingas, negalėjau net pamanyt?, koks jis reikalingas. Mes užsidegėme ਀  縀瘁愀欀攀猀Ⰰ 椀爀 渀椀欀爁椀 渀甀漀琀愀椀欀愀 渀礀欀猀琀愀 欀愀椀瀀 瀀愀愀愁氀愀猀Ⰰ 猀欀愀椀搀爀ᜀ樁愀 猀椀攀氀漀猀 椀爀 搀愀爀漀猀椀 爀愀洀甀  ir gera, kaip po didelio, bet labai svarbaus prasmingo darbo. Dabar jau ਀  猀甀瀀爀愀渀琀愀洀攀Ⰰ 欀愀搀 匀椀戀椀爀漀 欀愀渀欀椀渀椀愀椀 Āia buvo tik laikinai užkasti, jie nebuvo ਀  甀縀洁椀爀愀琁椀Ⰰ 氀愀甀欀ᜀ 洀欀猁猀Ⰱ 欀愀搀 瀀愀猀椀椀洀琀甀洀攀 樀甀漀猀 ⼀ 吀ᜀ瘁礀渀ᤀⰁ 漀 琀愀猀 猀甀瀀爀愀琀椀洀愀猀 瘀椀猀愀椀  nustūmė šalin slegian椁甀猀 ⼀猁瀀欀搁縀椁甀猀 椀爀 渀甀漀瘀愀爀最⼀⸁ 嘀椀攀琀椀渀椀愀椀 最礀瘀攀渀琀漀樀愀椀 椀氀最愀椀  nesusigaudė, ko lietuviai šitaip bruzda, vargsta su tais palaikais, su kapais. ਀  䐀愀甀最 欀愀氀戀ᜀ樁漀洀攀Ⰰ 愀椀愀欁椀渀漀洀攀 洀欀猁猀 瀀愀瀀爀漀Āius, ir pamažu atsirado abipusė pagarba, ਀  椀愀猁椀猀欀礀爀ᜀ洁攀 欀愀椀瀀 最攀爀椀 搀爀愀甀最愀椀⸀ 䜀椀爀搀ᜀ樁漀洀Ⰰ 欀椀琀甀爀 瀀愀洀愀琀ᤀ 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀 愀椁琀愀椀瀀  gerbiant savo mirusius, vietiniai irgi ėmė tvarkyti kapus. Čia taip nebuvo, ਀  渀攀猀 最礀瘀攀渀琀漀樀愀椀 渀攀琀甀爀椀 愀椁琀漀猀攀 瘀椀攀琀漀猀攀 瀀愀氀愀椀搀漀琀猀 愀爀琀椀洀猀樁猀 縀洁漀渀椀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 16    nuotrauka. ਀  吀椀琀 䄀爀猀 欀愀瀀椀渀ᜀ猁攀 刀椀洀漀 倀氀攀愀āio grupė stato paminklą. Inžinierius Vaidas ਀  䬀愀猀瀀攀爀愀瘀椀Āius jį padarė Vilniuje, o dabar pats iškirto pamatų duobę, mūrijo ਀  愀欀洀攀渀椀猀⸀ 䐀椀搀攀氀椀猀Ⰰ 愀攁愀椁猀 洀攀琀爀猀 愀甀欀愀āio kryžius iš nerūdijan椁漀 洀攀琀愀氀漀 琀椀琀愀渀漀  nuo šiol visiems primins lietuvių tremtinių kan椁愀猀Ⰰ 漀 瀀甀Āiant stipresniam ਀  瘀ᜀ樁甀椀Ⰰ 愀漁渀椀渀椀愀椀 瘀愀洀稀搀縀椁愀椀 椀洀猀 最爀漀琀椀 昀愀渀琀愀猀琀椀愀欁愀猀 氀椀欀搁渀愀猀 洀攀氀漀搀椀樀愀猀⸀ 䄀渀琀  paminklo lenta su užrašais lietuvių, rusų ir jakutų kalbomis. Mažesni ਀  瀀愀洀椀渀欀氀愀椀 瀀愀猀琀愀琀礀琀椀 䈀礀欀漀瘀攀Ⰰ 䴀愀猀琀愀挀栀攀 椀爀 吀爀漀昀椀洀漀瘀猀欀漀 猀愀氀漀樀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 17    nuotrauka. ਀  嘀椀猀椀 搀愀爀戀愀椀 戀愀椀最琀椀Ⰰ 椀爀 瀀爀愀猀椀搀攀搀愀 椀氀最愀 欀攀氀椀漀渀ᜀ ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀ԀⰁ 欀甀爀椀漀猀 瀀椀爀洀愀猀 攀琀愀瀀愀猀  — rogės, prikabintos prie traktoriaus, ir mes visi lydime sukrautus karstus į ਀  瀀爀椀攀瀀氀愀甀欀ԀⰁ 琀攀渀 爀攀椀欀ᜀ猁 瀀愀欀爀愀甀琀椀 樀甀漀猀 ⼀ 縀瘁攀樀猀 氀愀椀瘀Ԁ 椀爀 琀愀搀愀 瀀氀愀甀欀猀椀洀 ⼀ 吀椀欀猀⼀⸁  Su videokamera darbuojasi visur suspėjanti didžioji nenuorama Laima Pangonytė. ਀  吀椀欀猀椀漀 甀漀猀琀攀 洀欀猁猀 戀爀愀渀最猀 欀爀漀瘀椀渀⼀ 爀攀椀欀椀愀 搀愀爀 欀愀爀琀Ԁ 瀀攀爀欀爀愀甀琀椀 ⼀ 欀漀渀琀攀椀渀攀爀⼀ 椀爀  ilgai plukdyti Lena iki artimiausios geležinkelio stoties, o toliau vėl ਀  洀ᜀ渁攀猀⼀Ⰱ 最愀氀 椀爀 搀愀甀最椀愀甀 瘀攀縀琁椀 椀欀椀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀⸀ 吀愀椀猀礀欀氀ᜀ猁 爀攀椀欀愀氀愀甀樀愀Ⰰ 欀愀搀 洀椀爀甀猀椀猀樁猀  karstus visą kelią lydėtų palydovai. Bet kas tai galėtų padaryti — du ar tris ਀  洀ᜀ渁攀猀椀甀猀 欀攀氀椀愀甀琀椀 欀愀爀琀甀Ⰰ 渀攀縀椁渀椀愀 欀甀爀 戀欀琁椀Ⰰ 最礀瘀攀渀琀椀Ⰰ 渀愀欀瘀漀琀椀Ⰰ 洀愀椀琀椀渀琀椀猀 戀愀爀縀漁猀攀  ir ant geležinkelio platformų. Niekam nepaaiškinsi, kad mūsų mirusieji ne ਀  瘀愀欀愀爀 洀椀爀ᜀⰁ 欀愀搀 Āia ypatingi palaikai. Reikia ieškoti kitų būdų. Susitarėm su ਀  吀椀欀猀椀漀 欀漀漀瀀攀爀愀琀礀瘀甀Ⰰ 欀甀爀椀猀 洀甀洀猀 最攀爀愀椀 琀愀氀欀椀渀漀Ⰰ 椀爀 椀愀猁椀甀渀琀ᜀ洁 欀爀漀瘀椀渀⼀ 樀猀 瘀愀爀搀甀  Kauno tremtinių klubui, užrašę visur, kad tai statybinės medžiagos. Ir keliavo ਀  洀欀猁猀 欀爀漀瘀椀渀礀猀 琀爀椀猀 洀ᜀ渁攀猀椀甀猀Ⰰ 樀愀甀 瘀椀猀椀 戀甀瘀漀洀 瀀爀愀搀ᜀ樁ᤀ 渀攀爀椀洀愀甀琀椀 椀爀 琀愀爀ᜀ洁ᜀ猁Ⰰ 欀愀搀  kažkam reikia važiuoti jų ieškoti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 —    Tai ਀  戀甀猀Ⰰ 縀椁渀漀洀愀Ⰰ 瘀ᜀ氁椀愀甀⸀ 伀 樀甀欀 琀愀瘀漀 欀攀氀椀漀渀ᜀ猁 琀椀欀猀氀愀猀 戀甀瘀漀 䨀愀欀甀琀猀欀愀猀Ⰰ 琀攀渀愀椀  važiavai tėvo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — ਀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀吀愀椀瀀⸀ 䈀攀琀 愀愀 渀漀爀ᜀ樁愀甀 瘀椀猀甀爀 猀甀猀瀀ᜀ琁椀㨀 椀爀 瘀愀椀欀礀猀琀ᜀ猁 瘀椀攀琀愀猀 愀瀀氀愀渀欀礀琀椀Ⰰ 搀爀愀甀最愀洀猀  padėti ir savo tėvą parsivežti. Tiksio miestas mums buvo svetimas, tremtiniams ਀  琀攀渀 戀甀瘀漀 搀爀愀甀搀縀椁愀洀愀 最礀瘀攀渀琀椀Ⰰ 渀攀戀攀渀琀 瀀愀欀氀椀欀搁愀瘀漀 ⼀ 欀愀氀ᜀ樁椀洀ԀⰁ 欀愀椀 猀甀欀甀爀瀀搀愀瘀漀 欀漀欀⼀  straipsnį. Ten kalėjo daug lietuvių, ir Klemas Vai椁欀渁愀猀Ⰰ 戀攀琀 愀瀀椀攀 琀愀椀 樀愀甀  rašyta. Kalėjo tenai ir Jūratė Pape欁礀琀ᜀⰁ 樀漀猀 洀漀琀椀渀漀猀 瀀愀氀愀椀欀甀猀 搀愀戀愀爀 椀愀欁愀猀ᜀ洁  ir paruošėm kelionei. Tai ta Jūratė, būdama dar visai mergiotė, atšiaurią ਀  縀椁攀洀Ԁ 瀀攀爀 瀀欀朁Ԁ 瀀愀欀氀礀搀漀 琀甀渀搀爀漀樀攀 椀爀 欀氀愀椀搀縀椁漀樀漀 琀爀椀猀 瀀愀爀愀猀⸀ 䬀愀椀 瘀漀猀 最礀瘀愀  parsikasė į gyvenvietę, ją teisė už... pravaikštą ir gavo pusantrų metų ਀  欀愀氀ᜀ樁椀洀漀⸀ 伀 愀琁愀椀 刀攀最椀渀愀 䰀甀欀漀愀攁瘀椀Āiūtė, tada penkiolikmetė mergina, susitarusi ਀  猀甀 渀攀 欀Ԁ 瘀礀爀攀猀渀椀愀椀猀 搀爀愀甀最愀椀猀Ⰰ 猀甀洀愀渀ᜀ 瘀愀氀琀椀洀椀 瀀愀戀ᜀ朁琀椀 椀愀 琀爀攀洀琀椀攀猀 欀漀愀洁愀爀漀 ⼀  užsienį, pasiekti amerikie椁猀 氀愀椀瘀Ԁ⸁ 吀椀欀 琀漀欀椀攀洀猀 猀瘀愀樀漀琀漀樀愀洀猀 椀爀 最愀氀ᜀ樁漀 愀愁甀琀椀 ⼀  galvą fantastiškos idėjos. Žinoma, juos greit sugavo ir nuteisė dešim椁愀椀  metų. Ji dabar gyvena Kaune. Į Tiksį nuvažiuodavo nartomis vienas kitas ਀  琀爀攀洀琀椀渀礀猀 欀Ԁ 渀漀爀猀 瀀愀爀搀甀漀琀椀Ⰰ 洀欀猁猀 愀攁椀洀愀 渀椀攀欀愀搀 渀攀戀甀瘀漀 琀愀洀攀 甀漀猀琀攀⸀ 吀椀攀猀愀Ⰰ 琀ᜀ瘁愀猀  buvo. Žvejodamas susirgo apendicitu, tai kažkas nuvežė nartomis, nes chirurgas ਀  戀甀瘀漀 琀椀欀 琀攀渀愀椀⸀ 倀漀 漀瀀攀爀愀挀椀樀漀猀 ⼀ 搀攀愀椁洀琀Ԁ 搀椀攀渀Ԁ 猀甀瘀愀爀最甀猀⼀Ⰱ 搀愀爀 氀攀椀猀最礀瘀⼀ 琀爀攀洀琀椀渀⼀  pavarė iš ligoninės pės椁Ԁ 渀愀洀漀⸀ 吀ᜀ瘁愀猀 椀爀 椀愀ᜁ樁漀 瀀攀爀 瀀愀琀⼀ 瀀漀氀愀椀搀⼀ ⼀ 㘀   kilometrų kelią. Reikėjo perbristi pla椁Ԁ 瀀爀漀琀愀欀ԀⰁ 瀀椀氀渀Ԁ 氀攀搀椀渀椀漀 瘀愀渀搀攀渀猀 椀欀椀  krūtinės. Ką darysi, brido, ir šlapiais rūbais ėjo toliau. Šiaip taip parėjęs ਀  渀愀洀漀Ⰰ 爀椀洀琀愀椀 猀甀猀椀爀最漀Ⰰ 愀琀猀椀瘀ᜀ爁ᜀ 愀瀀攀渀搀椀欀猀漀 猀椀欀氁ᜀ猁Ⰰ 洀愀洀愀 瘀漀猀 椀愀朁礀搀ᜀ⸁ 䐀愀戀愀爀Ⰰ 欀愀椀  skridau malūnsparniu, pama椁愀甀 瘀椀猀Ԁ 瘀愀爀最愀渀Ԁ 琀ᜀ瘁漀 欀攀氀椀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀戀愀爀  Jakutske mes atsiradom šešiese. Labai skubėjom viską grei椁愀甀 猀甀琀瘀愀爀欀礀琀椀Ⰰ 漀  darbo ir formalumų buvo gana daug: reikėjo gauti pažymą, kad tėvas mirė ne ਀  椀渀昀攀欀挀椀渀攀 氀椀最愀Ⰰ 瀀愀猀欀甀椀 氀攀椀搀椀洀Ԁ 椀愀 欀愀瀀椀渀椀猀 瀀爀椀攀縀椁欀爁漀猀 欀漀渀琀漀爀漀猀 椀愀猁椀欀愀猀琀椀  palaikus, tada pasirūpinti kaip išsiųsti. Tai mes visi smarkiai vyniojomės.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 —    Kaip ਀  琀愀椀 猀甀瀀爀愀猀琀椀㼀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†    Judėjome, dirbome be jokios pertraukos, be poilsio. Mums pasisekė gana ਀  最攀爀愀椀Ⰰ 渀攀猀 樀愀甀 琀甀爀ᜀ樁漀洀攀 洀椀爀琀椀攀猀 氀椀甀搀椀樀椀洀Ԁ⸁ 吀攀渀Ⰰ 䰀愀瀀琀攀瘀猀 樀欀爁漀猀 猀愀氀漀猀攀Ⰰ 渀椀攀欀愀猀  apie jokius liudijimus net negalvojo, laidojo mirusius be jokių popierių, kur ਀  欀愀猀 最愀氀ᜀ樁漀 椀爀 渀漀爀ᜀ樁漀⸀ 伀 Āia buvo šiokia tokia tvarka. Tėvas mirė 1948 metais, ਀  漀 氀椀甀搀椀樀椀洀愀猀 椀愀搁甀漀琀愀猀 琀椀欀 ㄀㤀㔀㘀 洀攀琀愀椀猀Ⰰ 椀爀 瀀愀爀愀愀礁琀愀Ⰰ 欀愀搀 洀椀爀ᜀ 渀甀漀 欀攀瀀攀渀猀 瘀ᜀ縁椁漀⸀  Matai, anks椁愀甀 椀爀 Āia liudijimus tremtiniams būdavo draudžiama išduoti. Gerai ਀  椀爀 琀椀攀欀Ⰰ 琀漀 瀀愀欀愀欀漀⸀ 䬀漀漀瀀攀爀愀琀礀瘀愀猀 渀攀愀瀀最愀瘀漀Ⰰ 挀椀渀欀甀漀琀椀 欀愀爀猀琀愀椀 戀甀瘀漀 瀀愀爀甀漀愀琁椀⸀  Jakutskas didelis miestas, o kapinės tik vienos, jose apie 120 tūkstan椁猀  kapų, jų vaizdas labai pasikeitęs, vienas kraštas statybų nuniokotas. Tai ਀  渀攀氀攀渀最瘀愀椀 欀愀瀀甀猀 猀甀爀愀搀漀洀攀Ⰰ 渀攀猀 欀愀瀀椀渀ᜀ猁 礀爀愀 洀椀愀欁攀Ⰰ 氀愀戀愀椀 愀瀀氀攀椀猀琀漀猀⸀ 䤀爀 搀愀爀 ᐀† tame miške yra miškas aukštų tvorelių, toks rusų paprotys. Daug kryžių ir ਀  琀瘀漀爀猀 猀甀搀攀最椀渀琀愀Ⰰ 琀愀椀 瘀椀攀琀椀渀椀猀 瘀愀渀搀愀氀猀 搀愀爀戀愀猀⸀ 嘀椀攀琀椀渀椀猀 爀甀猀愀猀 瀀愀猀愀欀ᜀ ᐀†瘀愀爀最椀愀椀  besurasit, jei kryžius buvo medinis. Į talką atėjo Jakutske gyvenantys ਀  氀椀攀琀甀瘀椀愀椀 匀椀最椀琀愀猀 䨀甀渀攀瘀椀Āius, Juozas Šiugždinis, dar keletas atsiprašė nuo ਀  搀愀爀戀漀 琀漀洀猀 搀椀攀渀漀洀猀 椀爀 渀甀漀氀愀琀漀猀 搀椀爀戀漀 猀甀 洀甀洀椀猀⸀ 䬀愀椀 琀椀欀 爀愀猀搀愀瘀漀洀 爀攀椀欀椀愀洀Ԁ 欀愀瀀ԀⰁ  tuoj kasėm, kėlėm palaikus. O aš jau dvi dienos einu ir einu per tą kryžių ir ਀  漀戀攀氀椀猀欀猀 洀椀愀欁ԀⰁ 渀椀攀欀愀椀瀀 渀攀爀愀渀搀甀 猀愀瘀漀 琀ᜀ瘁漀⸀ ㄀㤀㘀㈀ 洀攀琀愀椀猀Ⰰ 樀愀甀 椀愀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀  atvažiavę, pakeitėm medinį kryžių, atsigabenom metalinę lentelę su užrašu, ਀  椀愀戁攀琀漀渀愀瘀漀洀 戀漀爀琀攀氀椀甀猀⸀ 䤀爀 渀ᜀ爁愀⸀ 一甀猀椀洀椀渀ᤀ猁 瀀愀猀欀愀洀戀椀渀愀甀 ⼀ 伀洀猀欀Ԁ 洀欀猁猀 猀攀渀愀椀  draugei Briuchanovai. Ji patarė eiti iš kitos pusės. Tada iškart ir atradom. ਀  吀ᜀ瘁愀猀 瀀愀氀愀椀搀漀琀愀猀 戀愀氀愀渀搀縀椁漀 洀ᜀ渁攀猀⼀Ⰱ 戀愀搀洀攀Āio laiku, Ramutės paprašytas žmogus ਀  渀攀瀀愀樀ᜀ朁ᜀ 椀愀欁椀爀猀琀椀 最椀氀椀漀猀 搀甀漀戀ᜀ猁Ⰰ 琀愀椀 瘀椀猀欀愀猀 樀愀甀 戀甀瘀漀 猀甀渀礀欀ᤀⰁ 猀瘀攀椀欀愀猀 椀愀氁椀欀漀  tiktai gražus maumedžio kryžius, kurį tada prikalėm prie karsto. Tėvo palaikus ਀  猀甀瘀礀渀椀漀樀漀洀攀 ⼀ 戀愀氀琀Ԁ 搀爀漀戀甀氀ᤀⰁ ⸀搁ᜀ樁愀甀 猀愀甀樀Ԁ 縀攁洀ᜀ猁 渀甀漀 洀漀琀椀渀漀猀 欀愀瀀漀⸀ 䤀爀 愀琁愀椀 樀愀甀  prie vartų susirikiavo penki karstai. Dabar jau galima rūpintis kelione namo. ਀  伀 欀愀椀瀀㼀 䰀攀渀愀 琀椀攀猀 䨀愀欀甀琀猀欀甀 瀀氀愀琀椀Ⰰ 瘀漀猀 渀攀 㔀  欀椀氀漀洀攀琀爀猀Ⰱ 琀愀椀最椀 洀欀猁猀 欀愀爀猀琀甀猀  pridurti prie konteinerio, kuris ateis iš Tiksio, praktiškai neįmanoma. Regina ਀  䈀甀爀戀甀氀礀琀ᜀⴁ吀爀漀昀椀洀攀渀欀漀Ⰰ 椀愀琁攀欀ᜀ樁甀猀椀 甀縀 甀欀爀愀椀渀椀攀Āio advokato Igorio, daug mums ਀  瀀愀搀ᜀ樁漀⸀ 䤀最漀爀椀猀 Āia žinomas žmogus, važiavo su mumis pas laivininkystės ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀Ԁ⸁ 䨀椀猀 搀愀瘀ᜀ 愀琀猀欀椀爀Ԁ 欀漀渀琀攀椀渀攀爀⼀ 椀爀 瀀愀琀愀爀ᜀ 欀爀漀瘀椀渀⼀ 瀀愀瘀愀搀椀渀琀椀 Ḁ欠渀礀最漀猀☀焀甀漀琀㬀⸀  Išsirašėme popierius, bet tuoj paaiškėjo, kad yra tokia instrukcija — knygas ਀  椀愀 䨀愀欀甀琀椀樀漀猀 椀愀瘁攀縀琁椀 搀爀愀甀搀縀椁愀洀愀⸀ 䈀攀琀 樀愀甀 礀爀愀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀漀 瀀愀爀愀愀愁猀Ⰰ 琀愀椀 琀椀攀欀 琀漀Ⰰ  gal praeis — nutarė žemesnieji tarnautojai. Praėjo. Tada pamaniau, kad 椁愀  visai nedidelis melas, juk kiekvienas miręs žmogus yra perskaityta ir užversta ਀  欀渀礀最愀⸀ 䴀欀猁猀 欀漀渀琀攀椀渀攀爀椀猀 最愀渀愀 最爀攀椀琀愀椀 瀀愀猀椀攀欀ᜀ 䬀愀甀渀Ԁ 椀爀 愀瘁⸀ 䄀渀琀愀渀漀 戀愀縀渁礀Āioje ਀  欀愀爀猀琀愀椀 氀愀甀欀ᜀ 欀椀琀猀Ⰱ 瘀ᜀ氁甀漀樀愀渀Āių iš Tiksio.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Apie ਀  䨀愀欀甀琀猀欀Ԁ 爀攀椀欀ᜀ琁猀 搀愀甀最 瀀愀猀愀欀漀琀椀⸀ ఀ椁愀 洀攀猀 洀漀欀ᜀ洁ᜀ猁Ⰰ 猀攀欀洀愀搀椀攀渀椀愀椀猀 爀椀渀欀搀愀瘀漀洀ᜀ猁  draugėn pabendrauti, apie grįžimą Lietuvon pasvajoti. Ir daugelis grįžom.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀㄀㠀 ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀渀甀漀琀爀愀甀欀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Šitie rūmai vieni gražiausių Jakutijos ATSR sostinės pastatų, tai Finansų ਀  洀椀渀椀猀琀攀爀椀樀愀 䬀椀爀漀瘀漀 最愀琀瘀ᜀ樁攀⸀ 一攀氀愀戀愀椀 愀琀欀爀攀椀瀀琀甀洀攀 搀ᜀ洁攀猀⼀Ⰱ 戀攀琀 洀攀猀 縀椁渀漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 瀀漀  1947 metų į šį miestą iš visų šiaurės gyvenvie椁猀 瘀椀猀漀欀椀愀椀猀 戀欀搁愀椀猀 瘀攀爀縀ᜁ猁椀  išlikę gyvi tremtiniai. Jų niekur nepriimdavo į darbą, tik į statybas, nes ਀  猀琀愀琀ᜀ 樀椀攀 猀Ԁ縁椁渀椀渀最愀椀 椀爀 最攀爀愀椀⸀ 吀愀椀 瘀愀Ⰰ 椀爀 愀椁琀Ԁ 瀀愀猀琀愀琀Ԁ 猀琀愀琀ᜀ 戀攀瘀攀椀欀 瘀椀攀渀椀  lietuviai. Gatvės tada buvo grįstos medinėmis trinkelėmis, tai ir dabar dar ਀  欀愀椀 欀愀搀愀 樀漀猀 椀愀氁攀渀搀愀 椀愀 瀀漀 愀猀昀愀氀琀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 19    nuotrauka. ਀  伀 愀椁愀洀攀 戀攀渀搀爀愀戀甀琀礀樀攀 洀攀猀 最礀瘀攀渀漀洀攀 ㄀㤀㔀 ᐀ㄠ㤀㔀㐀 洀攀琀愀椀猀Ⰰ 欀愀椀 洀漀欀椀愀甀猀椀 紀攁洀ᜀ猁 欀欁椀漀  technikume. Čia ir dabar tebegyvena kažkokie žmonės, nenorėjau jų trukdyti, ਀  琀愀椀 猀愀瘀漀 欀愀洀戀愀爀椀漀 渀攀瀀愀椀攀愀欁漀樀愀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀甀洀猀 渀攀  visiems pavyko sugrįžti iš tos amžino įšalo žemės. Ne visi laimingi buvo ਀  猀甀最爀⼀縁ᤁ ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀ԀⰁ 戀攀琀 愀爀 琀椀欀 渀攀戀甀猀 搀愀爀 渀攀氀愀椀洀椀渀最攀猀渀椀 琀椀攀Ⰰ 欀甀爀椀攀 Āionai ਀  瀀愀猀椀氀椀欀漀⸀ 䐀愀甀最攀氀椀甀椀 Āia visai neblogai sekasi, o ar nedrasko abejonės, ar nėra ਀  琀愀猀 最礀瘀攀渀椀洀愀猀 搀瘀椀氀礀瀀椀猀㼀 嘀椀猀欀漀 戀欀渁愀⸀ 怀琁愀椀 猀甀猀椀爀椀渀欀漀洀 瀀愀猀 䨀⸀ 怀椁甀最縀搁椀渀⼀ 戀甀琀攀 愀瀀椀攀  18 lietuvių, aptarėm jų tautinius reikalus, sąjūdžio grupės įsteigimą, juk ਀  匀椀最椀琀愀猀 䨀甀渀攀瘀椀Āius buvo pernai Vilniuje, Sąjūdžio suvažiavime. Kalbėjome apie ਀  樀猀 瘀愀椀欀猀 愀琀攀椀琀⼀Ⰱ 愀瀀椀攀 氀椀攀琀甀瘀礀戀ᜀ猁 椀愀猁愀甀最漀樀椀洀ԀⰁ 愀瀀椀攀 猀瀀愀甀搀Ԁ 椀爀 欀渀礀最愀猀⸀ 吀攀渀  jakutų vaikus priima į specialius internatus, valstybė jais rūpinasi, o dar ਀  氀愀戀椀愀甀 琀甀漀 最椀爀椀愀猀椀Ⰰ 漀 琀椀攀 瘀愀椀欀愀椀 瘀椀猀愀椀 渀甀琀愀甀琀ᜀ樁愀⸀ 䴀愀Āiau aerodrome kalbėjosi ਀  樀愀欀甀琀ᜀ 猀甀 搀甀欀爀愀 椀愀 琀漀欀椀漀 椀渀琀攀爀渀愀琀漀Ⰰ 琀愀椀 瀀愀猀椀戀愀椀猀ᜀ樁愀甀㨀 洀漀琀椀渀愀 樀愀欀甀琀椀愀欁愀椀Ⰰ 渀攀猀  nemoka kitaip, o dukra jai atsako rusiškai, nes gimtą jakutų kalbą jau ਀  甀縀洁椀爀愀漁Ⰰ 樀愀甀 琀椀欀 猀甀瀀爀愀渀琀愀⸀ 吀愀椀 最愀爀猀椀漀猀椀漀猀 搀瘀椀欀愀氀戀礀猀琀ᜀ猁 琀爀愀最椀愀欁愀猀 椀渀瘀愀氀椀搀甀洀愀猀⸀  Ta椁愀甀 椀爀 洀欀猁猀 搀爀愀甀最猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 搀愀甀最甀洀愀 瘀愀椀欀猀 樀愀甀 渀攀戀攀洀漀欀愀 氀椀攀琀甀瘀椀愀欁愀椀⸀ 匀愀欀ᜀ洁  kai kuriom rusėm žmonom — tokia dalia, nieko nepadarysi, bet juk reikia ਀  洀椀愀爁椀漀猀 愀攁椀洀漀猀 瘀愀椀欀愀洀猀 搀甀漀琀椀 椀爀 愀渀琀爀漀猀椀漀猀Ⰰ 氀椀攀琀甀瘀椀愀欁漀猀 欀甀氀琀欀爁漀猀 瀀爀愀搀洀攀渀椀猀Ⰰ  suaugę tegul pasirinks kurią norėtų. Ne visos šitą suprato, kitos tiesiai ਀  愀琀爀ᜀ縁ᜁ ᐀†欀愀洀 Āia reikia tos lietuvybės, rusiškai visur susikalbėsi, o kas ta ਀  䰀椀攀琀甀瘀愀Ⰰ 琀攀渀 洀欀猁猀 渀椀攀欀愀猀 渀攀瘀椀氀椀漀樀愀⸀ Ⰰ䈀攀樀攀Ⰰ 瀀愀猀琀攀戀ᜀ樁漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 爀甀猀ᜀ猁 渀甀漀 嘀漀氀最漀猀Ⰰ  iš europinės dalies, yra piktos, o kitos, sibirietės, linkę suprasti tautines ਀  瀀爀漀戀氀攀洀愀猀Ⰰ 愀琀最椀洀椀洀Ԁ 瘀攀爀琀椀渀愀 椀爀 洀椀攀氀愀椀 戀攀渀搀爀愀甀樀愀 猀甀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀猀Ⰰ 搀漀洀椀猀椀 瘀礀爀漀  tėvyne, neturi pikto šovinizmo. Apskritai anapus Uralo tikri sibirie椁愀椀  visuomet buvo palankūs tremtiniams, taip jau yra nuo seno, nes dauguma patys ਀  礀爀愀 琀爀攀洀琀椀渀椀猀 愀椀渀椀愀椀⸀ 吀愀Āiau būna visai tragiškų atvejų. Mūsų draugai iš Kauno ਀  琀爀攀洀琀椀渀椀猀 欀氀甀戀漀Ⰰ 欀甀爀椀攀 氀愀渀欀ᜀ猁椀 吀椀欀猀礀樀攀 愀渀欀猀Āiau, buvo susitikę su III ਀  瘀椀搀甀爀椀渀ᜀ猁 洀漀欀礀欀氀漀猀 搀椀爀攀欀琀漀爀攀 嘀椀搀愀 嘀愀氀愀渀最攀瘀椀Āiūte. Ji 椁愀 氀愀戀愀椀 縀椁渀漀洀愀 瘀攀椀欀ᜀ樁愀  ir visų gerbiama, puikiai sutvarkiusi mokyklą. Būdama trejų metų pateko 椁漀渀愀椀  su tėvais ir visiškai nutautėjo, nebent išlikęs dar jos didelis veiklumas ir ਀  搀愀爀戀愀琁甀洀愀猀⸀ 吀愀椀 洀欀猁椀愀欁椀愀椀 猀甀 樀愀 椀爀 渀攀猀甀猀椀欀愀氀戀ᜀ樁漀 ᐀†渀攀椀 氀椀攀琀甀瘀椀愀欁愀椀Ⰰ 渀攀椀 椀愀  esmės. Kai jie ėmė pasakoti apie atgimimą, apie valstybinę lietuvių kalbą, ji ਀  渀甀漀愀椁爀搀縀椁愀椀 渀甀猀琀攀戀漀 ᐀†欀愀洀 琀愀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 欀愀氀戀愀Ⰰ 樀甀欀 爀甀猀椀愀欁愀椀 猀甀 縀洁漀渀ᜀ洁椀猀  bendraujant, visur prieisi, viskas grei椁愀甀 瀀愀猀椀攀欀椀愀洀愀Ⰰ 欀甀氀琀欀爁愀 猀瀀愀爀Āiau ਀  ⼀猁椀猀愀瘀椀渀愀洀愀⸀ 匀琀攀戀ᜀ琁椀渀愀猀 搀愀氀礀欀愀猀 琀漀欀猀愀椀 最爀攀椀琀愀猀 椀爀 瘀椀猀椀愀欁愀猀 縀洁漀最愀甀猀  nutautėjimas. O štai šią vasarą, kai lankėmės Tiksyje, jinai buvo išvykusi ਀  愀琀漀猀琀漀最猀⸁ 嘀愀椀欀愀āioju po miesto aikštę, L. Pangonytė filmuoja garbės lentą. ਀  倀爀椀攀椀渀愀 洀漀琀攀爀椀猀Ⰰ 瘀ᜀ氁椀愀甀 猀甀縀椁渀漀猀椀洀攀Ⰰ 欀愀搀 琀愀椀 戀甀瘀漀 瀀愀爀琀椀樀漀猀 爀愀樀漀渀椀渀椀漀 欀漀洀椀琀攀琀漀  sekretorė, ir klausia, ką mes 椁愀 瘀攀椀欀椀愀洀攀⸀ 匀愀欀愀甀Ⰰ Āia garbės lentoje vienas ਀  氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰰ 氀愀椀瘀漀 欀愀瀀椀琀漀渀愀猀Ⰰ 洀甀洀猀 琀愀椀 ⼀搁漀洀甀 椀爀 洀愀氀漀渀甀Ⰰ 欀愀搀 Āia yra taip gerbiamų ਀  氀椀攀琀甀瘀椀猀⸁ 吀愀搀愀 樀椀 瀀愀猀愀欀ᜀⰁ 欀愀搀 Āia dar labai gerbiama III vidurinės mokyklos ਀  搀椀爀攀欀琀漀爀ᜀ⸁ 倀愀猀欀甀椀 搀愀爀 瀀漀 琀爀甀洀瀀漀猀 瀀愀甀稀ᜀ猁 瀀爀椀搀欀爁ᜀⰁ᐀†縀椁渀漀欀椀琀攀Ⰰ 樀椀渀愀椀 椀愀 Āia ਀  渀椀攀欀甀爀 渀攀椀愀瘁愀縀椁甀漀猀Ⰰ Āia ji pasiliks. Matyt, kad jau taip. Tai toks tenai ਀  猀甀搀ᜀ琁椀渀最愀猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 最礀瘀攀渀椀洀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†伀  paskui mes perskridome į Igarką, ten darbas jau buvo baigtas, jau kraunami ਀  欀愀爀猀琀愀椀 ⼀ 最愀氀椀渀最Ԁ 氀ᜀ欁琀甀瘀ԀⰁ 氀礀最 椀爀 欀愀爀椀愀欁ԀⰁ 欀爀漀瘀椀渀椀渀⼀⸁ 匀ᜀ搁ᜀ樁漀洀攀 瀀爀椀攀 猀愀瘀漀  tautie椁猀 欀愀爀猀琀猀Ⰱ 欀甀爀 欀愀猀 ⼀猁椀琀愀椀猀ᤀⰁ 椀氀猀ᜀ樁漀洀ᜀ猁Ⰰ 樀愀甀 椀爀 愀琀猀椀瀀愀氀愀椀搀愀瘀椀洀愀猀 愀琀攀椀渀愀Ⰰ  tik dar su pertraukom, dar netikras. Paskui pažiūrim per langelį — o pasakų ਀  愀愁氀椀攀℀ 䨀愀甀 䰀椀攀琀甀瘀愀Ⰰ 瀀漀 渀礀欀椀漀猀 琀甀渀搀爀漀猀Ⰰ 琀漀欀猀 渀攀愀瀀猀愀欀漀洀愀猀 最爀漀縀椁猀Ⰰ 欀愀椀瀀  pažadėtoji žemė. Paskui bus karstų išnešimas, mitingas, daugybė mums ਀  搀ᜀ欁漀樀愀渀Āių žmonių. Jau visa jūra žmonių, senimas sako — kaip per Dariaus ir ਀  䜀椀爀ᜀ渁漀 氀椀欀搁渀愀猀 猀甀琀椀欀琀甀瘀攀猀⸀ 倀椀氀渀漀猀 䬀ᜀ搁愀椀渀椀猀 最愀琀瘀ᜀ猁 縀洁漀渀椀猀 猀甀 甀縀搁攀最琀漀洀 縀瘁愀欀ᜀ洁⸀⸀⸀  Tai ne veltui mūsų vargas, ne veltui.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kai ਀  氀愀椀搀漀猀椀洀 䄀氀攀欀猀Ԁ 䴀愀爀挀椀渀欀攀瘀椀Āių spalio 22 d., Algis pasakys prie tėvo karsto — ਀  愀愀 搀愀戀愀爀 琀爀椀猀欀愀爀琀 猀琀椀瀀爀攀猀渀椀猀Ⰰ 愀愀 縀椁渀愀甀 最礀瘀攀渀椀洀漀 瀀爀愀猀洀ᤀⰁ 洀愀琀愀甀Ⰰ 欀甀爀 攀椀渀愀  Lietuva. Ir nuaidės „Lietuva, tėvyne mūsų".

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jau ਀  猀攀渀椀愀椀 琀爀愀欀愀琁攀氀ᜀ樁漀 椀爀 猀甀猀琀漀樀漀 搀椀欀琀漀昀漀渀愀猀Ⰰ 欀愀猀攀琀ᜀ 瀀椀氀渀愀⸀ 䨀愀甀 瀀愀縀椁欀爁ᜀ琁漀猀 椀爀  atrinktos visos nuotraukos. Abu nutylame, nes nėra linksma. Daug apie ką verta ਀  瀀愀洀Ԁ猁琀礀琀椀Ⰰ 琀漀欀椀愀 猀甀渀欀椀 洀欀猁猀 琀愀甀琀漀猀 渀愀甀樀愀甀猀椀愀 椀猀琀漀爀椀樀愀⸀ 怀椁琀漀欀猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀  skriaudimas, šitoks išblaškymas po rytus ir vakarus, ir net namie — ko tik ਀  渀攀瀀愀洀愀琀ᜀ洁攀Ⰰ 欀愀椀 愀琀最椀洀椀洀愀猀 渀甀搀爀ᜀ猁欀ᜀ 猀欀爀愀椀猀琀攀猀Ⰰ 漀 琀愀 Ḁ猠愀甀氀ᜀ 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 琀愀洀猀甀洀甀猀  pašalino". Juk dar taip neseniai varė mus į laimę ir žadėjo ištirpinti ਀  欀爀攀椀瘀漀洀椀猀 瀀攀爀愀愁洀愀洀攀 椀渀琀攀爀渀愀挀椀漀渀愀氀椀稀洀攀㨀 琀甀 戀欀猁椀 氀愀椀洀椀渀最愀猀Ⰰ 渀攀猀 欀漀洀甀渀椀稀洀愀猀 瘀愀  jau 椁愀 瀀愀琀Ⰰ 甀縀 琀瘀漀爀漀猀Ⰰ 戀攀琀 琀愀瘀ᤀ猁Ⰰ 氀椀攀琀甀瘀椀Ⰰ 渀攀戀甀猀⸀ 吀甀 戀欀猁椀 㰀椀㸀 homo sovieticus,
bespalvis ਀  琀愀爀礀戀椀渀ᜀ猁 戀攀渀搀爀椀樀漀猀 氀愀愀愁猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀瀀  neišėjo, nepavyko šita didžiausia dvidešimto amžiaus klasta.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀㈀  渀甀漀琀爀愀甀欀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Šitaip Aleksas Marcinkevi椁甀猀 瀀愀爀ᜀ樁漀 渀愀洀漀Ⰰ ⼀ 䬀愀甀渀ԀⰁ 椀愀 欀甀爀椀漀 ㄀㤀㐀㄀ 戀椀爀縀攁氀椀漀 ㄀㐀  d. buvo su šeima išvežtas genocido traukiniu, 1989 metų spalio 18 dieną ਀  嘀礀琀愀甀琀漀 戀愀縀渁礀Āioje išrikiuota šešiolika juoda gelumbe aptrauktų karstų su lino ਀  爀愀渀欀愀氁甀漀愀āiais. Kunigas Ri愁爀搀愀猀 䴀椀欀甀琀愀瘀椀Āius laiko gedulingas pamaldas, ਀  瀀愀愀瘁攀渀琀椀渀愀 琀爀攀洀琀椀渀椀甀猀 搀愀戀愀爀 琀椀欀爀愀椀 樀愀甀 ⼀ 瀀愀猀欀甀琀椀渀⼀ 欀攀氀椀Ԁ⸁ 匀瀀愀氀椀漀 ㈀㈀ 搀椀攀渀ԀⰁ  skais椁愀椀 愀瘁椀攀Āiant rudenio saulei, krito paskutiniai klevų ir kaštonų lapai ਀  䐀漀渀攀氀愀椀Āio gatvėje. Keliolikai minu椁猀 猀甀猀琀漀樀漀 Āionai prie Laisvės paminklo ਀  最攀搀甀氀椀渀最愀猀 欀漀爀琀攀縀愁猀⸀ 䤀爀 瘀ᜀ氁 瀀爀椀攀 瀀愀洀椀渀欀氀漀 愀琀ᜀ樁漀 瀀愀琀爀椀漀琀椀渀ᜀ猁 攀欀猀瀀攀搀椀挀椀樀漀猀 ⼀  šiaurę dalyviai su gėlių puokštėmis. Atėjo, nulenkė galvas — štai mes ir ਀  最爀⼀縁漁洀攀Ⰰ 吀ᜀ瘁礀渀攀Ⰰ 椀爀 瀀愀爀瘀攀縀ᜁ洁 猀愀瘀甀漀猀椀甀猀⸀ 䨀攀椀 爀攀椀欀ᜀ猁Ⰰ 搀愀爀 攀椀猀椀洀Ⰰ 瘀愀縀椁甀漀猀椀洀Ⰰ 搀愀爀  daug darbų laukia, dar tiktai didelio kelio pradžia. Vakar buvo tremtinių ਀  猀甀瘀愀縀椁愀瘀椀洀愀猀Ⰰ 琀愀椀 搀愀戀愀爀 縀椁渀漀洀Ⰰ 欀Ԁ 爀礀琀 瘀攀椀欀猀椀洀Ⰰ 愀瀀椀攀 欀Ԁ 洀Ԁ猁琀礀猀椀洀 瀀漀爀礀琀⸀ 倀愀猀欀甀椀  mašinos pajudėjo toliau ir išsiskirstė. Mes sustojome prie Petrašiūnų kapinių ਀  瘀愀爀琀猀Ⰱ 椀愀欁ᜀ氁ᜀ洁攀 䄀氀攀欀猀漀 欀愀爀猀琀Ԁ 椀爀 渀甀渀攀愀ᜁ洁攀 瀀爀椀攀 樀漀 縀洁漀渀漀猀 䬀愀稀ᜀ猁⸀ 䐀愀戀愀爀 樀愀甀  ramu, ir mirusiems, ir gyviems. Laidotuvės visuomet yra skausmo, sielvarto, ਀  爀愀甀搀漀猀 搀椀攀渀愀⸀ 怀椁琀漀猀 戀甀瘀漀 欀椀琀漀欀椀漀猀 ᐀†樀漀猀 瀀椀氀渀漀猀 椀爀 猀欀愀甀猀洀漀Ⰰ 椀爀 最爀愀甀搀縀椁漀猀  laimės, juk parėjo tėveliukas, Ramute.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 O jau ਀  瘀椀猀愀椀 瀀愀戀愀椀最愀椀 猀愀欀愀甀 ᐀†搀愀戀愀爀 搀愀甀最 琀爀攀洀琀椀攀猀 愀琀猀椀洀椀渀椀洀猀Ⰱ 欀愀椀瀀 愀渀琀愀椀 瀀愀猀琀攀戀ᜀ樁漀  kritikas, savo autentišku šiurpiu tikroviškumu ir neapsakoma jausmo jėga jie ਀  渀攀琀 渀甀猀琀攀氀戀椀愀 最爀漀縀椁渀ᤀ 氀椀琀攀爀愀琀欀爁ԀⰁ 欀甀爀椀漀樀攀 ᐀†搀攀樀愀Ⰰ 愀椁琀漀猀 琀攀洀愀琀椀欀漀猀 渀ᜀ爁愀Ⰰ 渀攀戀甀瘀漀  jos nei slap椁愀甀猀椀甀漀猀攀 爀愀愀礁琀漀樀猀 猀琀愀氀Āiuose. Tai štai, kai tų atsiminimų tiek ਀  搀愀甀最Ⰰ 樀愀甀 瀀愀猀椀最椀爀搀漀 戀愀氀猀猀 ᐀†最愀氀 樀愀甀 最愀渀愀Ⰰ 樀愀甀 瘀椀猀欀愀猀 縀椁渀漀洀愀Ⰰ 樀愀甀 渀椀攀欀漀 渀愀甀樀漀⸀  Neduok Dieve, tai negeri balsai. Tai sergan椁猀 猀椀攀氀猀 戀愀氀猀愀椀⸀ 一攀搀甀漀欀 䐀椀攀瘀攀Ⰰ 欀愀搀  apsiprastume, kad nusibostų mums šitie lietuvių tautos kan椁猀 瘀愀椀稀搀愀椀⸀ 䬀愀椀瀀  didelę likimo dovaną turėtume vertinti šią malonę pažintį, suvokti ir ਀  戀爀愀渀最椀渀琀椀 琀Ԁ 戀愀椀猀椀愀甀猀椀Ԁ 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 椀猀琀漀爀椀樀漀猀 搀愀氀⼀⸁ 䨀愀甀搀椀渀愀 瀀漀攀琀漀 䄀⸀ 䴀椀愀欁椀渀椀漀  priesakas: Kai pu椁愀 瘀ᜀ樁愀猀 椀愀 爀礀琀猀Ⰱ ⼀⼀猁椀欀氀愀甀猀礀欀Ⰰ 欀Ԁ 漀愀椁愀 洀椀愀欁愀猀Ⰰ ⼀ 椀愀朁椀爀猀椀  balsą išvežtų... Klausykimės amžinai gyvų mūsų tremtinių balsų, klausykimės ਀  愀椁爀搀椀洀 椀爀 瀀爀漀琀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Neatsitiktinai šio rašinio pradžioje užsiminiau apie tą lietuvių vienybės ਀  瀀愀爀愀搀漀欀猀Ԁ⸁ 䄀琀最愀瘀ᤀ 愀洀Ԁ 椀爀 搀愀甀最 氀愀椀猀瘀ᜀ猁 瀀愀樀甀琀ᤀⰁ 欀愀爀愀琁愀椀 瀀甀漀氀ᜀ洁ᜀ猁 瘀礀欀搀礀琀椀 猀攀渀Ԁ  svajonę — paminklą

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Gediminui ਀  欀甀爀琀椀⸀ 䈀甀瘀漀 最攀爀愀猀 欀漀渀欀甀爀猀愀猀Ⰰ 戀愀氀猀愀瘀漀洀攀Ⰰ 琀椀欀ᜀ樁漀洀ᜀ猁Ⰰ 氀愀甀欀ᜀ洁攀⸀ 伀 瀀愀洀椀渀欀氀漀 渀ᜀ爁愀Ⰰ  kivir甁漀猀攀 縀氁甀最漀⸀ 倀愀猀欀甀椀 氀愀椀欀爀愀愀āius užtvindė pasiūlymai dėl paminklo ਀  猀琀愀氀椀渀椀稀洀漀 愀甀欀漀洀猀⸀ 嘀ᜀ氁 猀甀猀椀欀椀爀琀漀 渀甀漀洀漀渀ᜀ猁Ⰰ 椀爀 瘀ᜀ氁 瀀愀洀椀渀欀氀漀 渀ᜀ爁愀⸀ 䜀爀⼀縁ᤁ 椀愀  šaltosios šiaurės daugelio tremtinių palaikai bažny椁漀猀攀 氀愀甀欀ᜀ 䬀愀渀Āios ir ਀  嘀椀氀琀椀攀猀 氀愀甀欀漀Ⰰ 欀甀爀椀猀 戀甀瘀漀 猀甀洀愀渀礀琀愀猀 瀀爀椀攀 䌀椀渀欀椀愀欁椀漀Ⰰ 瀀愀Āiame Lietuvos viduryje. ਀  一攀猀甀氀愀甀欀ᜀⰁ 椀愀猁椀猀欀椀爀猀琀ᜀ 欀愀猀 欀甀爀 瀀漀 ⼀瘁愀椀爀椀愀猀 欀愀瀀椀渀攀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀攀氀欀椀猀Ⰰ  Vincai Kudirka, nesusitaria Tavo vaikai椁愀椀Ⰰ 搀ᜀ氁 愀瘁攀渀琀猀 搀愀氀礀欀猀 瘀椀攀渀礀戀ᜀ猁 渀ᜀ爁愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀一攀樀愀甀最椀℀  Kol rašome, kol spausdiname knygas, galgi atsiras visa tai. Turėtų atsirasti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ar dabar ਀  樀愀甀 戀甀猀 瘀椀猀欀愀猀 瀀愀猀愀欀礀琀愀Ⰰ 愀爀 樀愀甀 戀愀椀最琀愀 愀椁 琀攀洀愀㼀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀琀猀愀欀礀猀椀甀  sau ir jums tokiu klausimu: o ar būna kada nors pabaigta amžinoji tiesa, ar ਀  椀愀猁攀渀欀愀 愀洀縀椁渀漀樀椀 瘀攀爀琀礀戀ᜀ㼁 䐀愀爀 搀愀縀渁愀椀 攀椀猀椀洀攀 愀琀猀椀爀攀洀琀椀 縀甁瘀甀猀椀猀樁猀 猀琀椀瀀爀礀戀ᜀ猁Ⰰ  kartu vaikus ir vaikai椁甀猀 瀀愀猀椀椀洀猀椀洀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 1989 vasara

਀  㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㌀∀㸀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀㈀㜀∀㸀㰀⼀愀㸀㰀戀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㔀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀漀㨀瀀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀漀㨀瀀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 18.0pt;font-weight:bold">Valentinas Dėdinas

਀  㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㌀∀㸀㰀戀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㔀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㌀㤀     m. raudoniesiems carams gimė geniali mintis: „susitaikyt" su Hitleriu ir ਀  瀀愀猀椀搀愀氀礀琀椀 䔀甀爀漀瀀漀樀攀 ⼀琁愀欀漀猀 稀漀渀漀洀椀猀⸀ 䤀爀 ㄀㤀㌀㤀 洀⸀ 爀甀最瀀樀欀āio 23-ią Hitlerio ਀  甀縀猁椀攀渀椀漀 爀攀椀欀愀氀猀 洀椀渀椀猀琀爀愀猀 瘀漀渀 刀椀戀攀渀琀爀漀瀀愀猀 欀瘀椀攀Āiamas į Maskvą pasirašyti ਀  Ḁ渠攀瀀甀漀氀椀洀漀 瀀愀欀琀Ԁ☁焀甀漀琀㬀⸀ 一攀瀀甀漀氀椀洀漀 瀀愀欀琀愀猀Ⰰ 琀愀椀 琀椀欀 愀瀀搀甀洀琀椀 瀀愀猀愀甀氀椀甀椀 愀欀椀猀⸀ 䨀⼀  sulipdo, paskui surašo slaptą protokolą, kuriame Vokietija ir Tarybų Sąjunga ਀  瀀愀猀椀搀愀氀椀樀愀 匀甀漀洀椀樀ԀⰁ 䰀攀渀欀椀樀ԀⰁ 䰀椀攀琀甀瘀ԀⰁ 䰀愀琀瘀椀樀Ԁ 椀爀 䔀猀琀椀樀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Kiekvienas doras lietuvis ਀  琀甀爀ᜀ琁猀 縀椁渀漀琀椀 椀爀 愀琀洀椀渀琀椀 搀椀攀渀ԀⰁ 欀愀椀 匀琀愀氀椀渀愀猀 欀ᜀ氁ᜀ 琀愀甀爀ᤀ 甀縀 䠀椀琀氀攀爀⼀Ⰱ᐀†琀愀椀 ㄀㤀㌀㤀  m. rugpjū椁漀 ㈀㌀ⴀ椀漀樀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀      m. birželio 15-a. „Beprotis būtų tas, kuris galvotų, kad mes kišamės į ਀  䰀椀攀琀甀瘀漀猀 瘀椀搀愀甀猀 爀攀椀欀愀氀甀猀Ⰰ᐀†瀀愀爀攀椀愀欁ᜀ 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最漀猀 甀縀猁椀攀渀椀漀 爀攀椀欀愀氀猀 欀漀洀椀猀愀爀愀猀  Molotovas.— Mes tik apsaugosime Lietuvą nuo grobuoniškų kaimynų užma椁猀⸁☀焀甀漀琀㬀  Nepraėjo nė pusė paros po ištartų jo žodžių, o kalėjimai buvo pilni ir kišo ਀  瘀椀猀 渀愀甀樀甀猀 椀爀 渀愀甀樀甀猀⸀ 嘀椀攀渀椀攀洀猀 欀甀氀欀愀Ⰰ 欀椀琀椀攀洀猀 欀愀氀ᜀ樁椀洀愀猀 氀椀最椀 最礀瘀漀猀 最愀氀瘀漀猀Ⰰ 漀  tretiems „švelninanti bausmė" — 25 metai. Bet kalėjimų tiek nepristatysi, kad ਀  猀甀最爀欀猁琀甀洀 瘀椀猀Ԁ 琀愀甀琀Ԁ⸁ 伀 樀椀 愀椁愀甀愀椁愀猀椀⸀ 刀攀椀欀椀愀 椀攀愀欁漀琀椀 瀀爀椀攀洀漀渀椀猀⸁ 䨀猀 樀愀甀 爀愀猀琀愀  ir išbandyta Tarybų Sąjungoj.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Praėjo ਀  洀攀琀愀椀 瀀漀 ㄀㤀㐀  洀⸀ 戀椀爀縀攁氀椀漀 ㄀㔀ⴀ漀猀Ⰰ 欀甀漀洀攀琀 琀愀爀礀戀椀渀ᜀ 愀爀洀椀樀愀 Ḁ愠瀀猀愀甀最漀樀漀 䰀椀攀琀甀瘀ԀⰁ  Latviją ir Estiją nuo kaimyno  kėslų".

਀  㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 * * *

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Paskutinė ਀  洀漀欀猀氀漀 洀攀琀猀 搀椀攀渀愀Ⰰ 戀攀氀椀欀漀 ⼀琁攀椀欀琀椀 戀愀椀最椀洀漀 瀀愀縀礁洀ᜀ樁椀洀甀猀Ⰰ 瀀愀猀欀甀琀椀渀⼀ 欀愀爀琀Ԁ  paspausti rankas savo mokiniams, kuriuos aš auklėjau 4 metus ir daugiau gal ਀  渀攀猀甀猀椀琀椀欀猀椀甀 最礀瘀攀渀椀洀攀⸀ 吀愀椀 戀甀瘀漀 愀琀洀椀渀琀椀渀愀 ㄀㤀㐀㄀ 洀⸀ 戀椀爀縀攁氀椀漀 ㄀㌀ⴀ愀⸀ 䈀甀瘀愀甀  parvykęs į kaimą pas savo šeimą (nes ji jau visus metus gyveno ten). Rytą ਀  愀渀欀猀琀椀 瀀愀欀椀氀ᤀ猁 猀欀甀戀甀 ⼀ 愀甀琀漀戀甀猀猀 猀琀漀琀⼀ ⠀䬀攀琀甀爀渀愀甀樀椀攀渀漀樀⤀⸀ 一甀攀椀渀甀Ⰰ 搀攀樀愀Ⰰ 樀愀甀  autobusas nuvažiavęs, grįžtu namo, paimu dviratį ir skubu važiuoti. Pama椁甀猀椀  mane, žmona dar kalbina, bet aš skubu. Atsakau jai vieną kitą žodį, bet ਀  渀攀縀椁渀愀甀Ⰰ 欀愀搀 愀洀縀椁渀愀椀 椀愀 Āia išvykstu. Jei bū椁愀甀 縀椁渀漀樀ᤀ猁Ⰰ 戀欀āiau ėjęs prie ਀  洀椀攀最愀渀Āių dukterų, nors miegan椁愀猀 樀愀猀 戀欀āiau pabu椁愀瘀ᤀ猁 琀Ԁ 瀀愀猀欀甀琀椀渀⼀ 欀愀爀琀Ԁ⸁  Kitaip bū椁愀甀 欀愀氀戀ᜀ樁ᤀ猁 椀爀 猀甀 縀洁漀渀愀Ⰰ 欀椀琀愀椀瀀 瀀愀縀瘁攀氀最ᤀ猁 ⼀ 琀甀漀猀 渀愀洀甀猀Ⰰ 洀攀搀縀椁甀猀Ⰰ  visą aplinką. Deja, aš to nežinojau. Palikau aš viską amžinai. Daugiau ten ਀  渀攀最爀⼀縁愁甀⸀ 嘀愀縀椁甀漀樀甀 搀瘀椀爀愀Āiu į Pilviškius. Skubu. Suspėjau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䤀愀氁攀椀猀琀甀瘀椀猀 渀愀欀琀椀猀 ᜀ樁漀 ⼀ 瀀愀戀愀椀最Ԁ⸁ 倀爀愀搀ᜀ樁漀 搀愀渀最甀樀攀 戀氀愀渀欀琀椀 縀瘁愀椀最縀搁ᜀ猁⸀  Pasilinksminimas, kuriame buvo ir daug kariškių, skirstėsi. Jį paskelbiau ਀  戀愀椀最琀Ԁ 椀爀 渀甀ᜀ樁愀甀 渀愀洀漀 瀀愀猀 猀攀渀Ԁ 琀漀猀 瀀愀Āios mokyklos mokytoją. Neatmenu, kodėl ਀  樀椀 洀愀渀 氀椀攀瀀椀愀 攀椀琀椀 洀椀攀最漀琀椀 ⼀ 欀氀ᜀ琁愀椀琀ᤀ ⠀愀愀 洀椀攀最漀搀愀瘀愀甀 欀愀洀戀愀爀椀甀漀猀⤀⸀ 䜀甀氀椀愀甀 椀爀  tuoj užmigau. Nespėjau gerai įmigti, beldžiasi į duris. Praplėšiu akis, ਀  最椀爀搀縀椁甀 愀攁椀洀椀渀椀渀欀ᜀ猁 洀漀欀礀琀漀樀漀猀 戀愀氀猀Ԁ㨁 Ḁ䬠攀氀欀℀☀焀甀漀琀㬀 䄀琀椀搀愀爀愀甀⸀ 倀爀椀攀 搀甀爀猀Ⰱ 戀攀  mokytojos, stovi trys vyrai. Du kariškiai ir vienas civilis. Aš nutirpstu. ਀  倀椀爀洀愀 洀椀渀琀椀猀 ᐀†愀琀ᜀ樁漀 洀愀渀ᤀ猁 愀爀攀愀琁甀漀琀椀 ᐀†瘀攀猀 ⼀ 欀愀氀ᜀ樁椀洀Ԁ⸁ 䬀愀爀椀愀欁椀猀 猀甀  žvaigždutėmis ir tarybiniu herbu ant rankovės žiūri į sąrašą ir klausia: ਀  Ḁ倠愀瘀愀爀搀ᜀ☁焀甀漀琀㬀⸀ 䄀琀猀愀欀愀甀⸀ Ḁ倠愀猀Ԁ☁焀甀漀琀㬀⸀ 倀愀搀甀漀搀甀⸀ 䄀渀琀爀愀猀 欀愀爀椀愀欁椀猀 猀甀 愀愁甀琀甀瘀甀 猀琀漀瘀椀 爀愀洀椀愀椀  pasiruošęs, o civilis šalia — keistai žiūri į mane ir šypsosi. Karininkas — ਀  瀀漀氀椀琀爀甀欀愀猀 瀀愀椀洀愀 洀愀渀漀 瀀愀猀Ԁ 椀爀 猀愀欀漀㨀 Ḁ䄠瀀猀椀爀攀渀欀Ⰰ 攀椀洀攀☀焀甀漀琀㬀⸀ 一攀猀愀欀漀Ⰰ 渀攀椀 欀甀爀 洀愀渀攀  ves, nei už ką. Aš nieko nežinau. Apsirengiu, paimu paltą ir einu. Mane varo ਀  琀爀礀猀 瘀礀爀愀椀 愀瀀猀甀瀀ᤀ 椀愀 瘀椀猀猀 瀀甀猀椀猀⸁ 䔀椀渀愀洀 洀椀攀猀琀攀氀椀漀 最愀琀瘀ᜀ洁椀猀⸀ 匀愀甀氀ᜀ 搀愀爀  netekėjus, visi miega, gatvės tuš椁漀猀Ⰰ 琀椀欀 洀攀猀 欀愀甀欀愀椁洀攀 樀漀洀椀猀⸀ 嘀愀爀漀 ⼀ 欀椀攀洀ԀⰁ  kur? Net nustembu,— pas mano mokinio tėvus Šimbergus. Įvaro mane į priebutį, ਀  瀀爀椀攀 搀甀爀猀 猀琀漀瘀椀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 猀甀 愀愁甀琀甀瘀甀⸀ 䬀愀洀戀愀爀椀甀漀猀攀 搀椀搀縀椁愀甀猀椀愀猀 猀甀洀椀愀椁洀愀猀Ⰰ  verksmas. Verkia Šimbergienė, riša į paklodę patalynę, daiktus ir vis verkia, ਀  欀愀縀欁Ԁ 欀愀氀戀愀 猀愀瘀漀 瘀礀爀甀椀 縀礁搀椀愀欁愀椀⸀ 䴀愀渀攀 瀀愀猀琀愀琀漀 瀀爀椀攀戀甀琀礀樀攀 椀爀 氀椀攀瀀椀愀 氀愀甀欀琀椀⸀  Politrukas dingsta su kareiviu ir civiliu. Šimbergas nustemba, mane pamatęs. ਀  Ḁ䴠甀猀 瘀攀縀愁Ⰰ 洀甀猀 瘀攀縀愁 ⼀ 匀椀戀椀爀Ԁ☁焀甀漀琀㬀Ⰰ᐀†瘀攀爀欀搀愀洀愀 猀愀欀漀 洀愀渀 怀椁洀戀攀爀最椀攀渀ᜀ⸁ 吀椀欀 搀愀戀愀爀  paaiškėja ir man. O aš visai plikas. Po butą maišosi civilis. Jis prižiūri su ਀  猀愀爀最礀戀椀渀椀甀 洀甀猀Ⰰ 欀愀搀 渀攀瀀愀戀ᜀ朁琀甀洀攀 椀爀 椀愀洁攀琀椀渀ᜀ樁愀㨀 Ḁ䨠欀猁Ⰰ 猀洀攀琀漀渀椀渀椀渀欀愀椀Ⰰ  persekiojot mus, grūdote į kalėjimus",— su įtūžimu ir pasitenkinimu drebia ਀  洀甀洀猀 ⼀ 愀欀椀猀⸀ 䬀愀椀瀀 洀愀渀 瀀椀欀琀愀 椀爀 猀欀愀甀搀甀⸀ 䬀愀搀 樀椀猀 縀椁渀漀琀猀Ⰱ 欀愀搀 愀愀 渀攀 洀愀縀椁愀甀  neken椁愀甀 匀洀攀琀漀渀漀猀Ⰰ 欀甀爀椀猀 瀀爀椀瘀攀搀ᜀ 猀愀瘀漀 氀ᜀ戁愀瘀椀洀愀椀猀 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ 瀀爀椀攀 愀椁漀猀 瀀愀搀ᜀ琁椀攀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀 猀琀漀瘀椀甀  prie durų ir žiūriu į tą kareivį raudonais antsiuvais su šautuvu rankoje ir ਀  洀愀琀愀甀Ⰰ 欀愀搀 樀愀洀 渀攀氀愀戀愀椀 瀀愀琀漀最甀 攀椀琀椀 琀漀欀椀愀猀 瀀愀爀攀椀最愀猀⸀ 䄀愀 欀氀愀甀猀椀甀 樀漀Ⰰ 愀爀 最愀氀ᜀ猁椀洀攀  mes grįžti Lietuvon. Jis papurto galvą. Man baisu darosi, kad štai amžinai ਀  瀀愀氀椀攀欀甀 猀愀瘀漀 愀攁椀洀ԀⰁ 愀爀琀椀洀甀漀猀椀甀猀Ⰰ 最椀洀椀渀攀猀 椀爀 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁ 䄀愀 搀愀甀最椀愀甀 樀漀猀 渀攀洀愀琀礀猀椀甀⸀  Baisu! Žiaurus likimas. Man gimsta mintis pabėgti. Aš manau, kad turi būti ਀  甀縀瀁愀欀愀氀椀渀ᜀ猁 搀甀爀礀猀Ⰰ 琀愀椀瀀 戀欀渁愀 瘀椀猀甀爀⸀ 䄀愀 攀椀猀椀甀Ⰰ 樀攀椀 欀氀愀甀猀 琀愀猀 挀椀瘀椀氀椀猀  sargybinis, atseit gerti į virtuvę, o iš ten per duris ir lauk. Taip ir ਀  瀀愀搀愀爀椀愀甀⸀ 匀琀甀洀搀礀搀愀洀愀猀椀猀 瀀爀漀 瘀椀攀渀愀猀 欀椀琀ԀⰁ 瀀爀愀氀椀渀搀愀甀 ⼀ 瘀椀爀琀甀瘀ᤀ 椀爀 琀椀欀爀愀椀 ᐀†琀攀渀  durys į lauką. Aš pro jas. Net nežinau, kaip atsidūriau prie Šešupės. ਀  䐀縀椁愀甀最猀洀愀猀 甀縀氁椀攀樀漀 欀爀欀琁椀渀ᤀ⸁ 䄀愀 氀愀椀猀瘀愀猀Ⰰ 瀀愀戀ᜀ朁愀甀⸀ 䈀攀琀 欀甀爀 洀愀渀 猀瀀爀甀欀琀椀Ⰰ 欀愀搀  nepastebėtų, ir kuo grei椁愀甀猀椀愀椀 瀀愀猀 愀攁椀洀ԀⰁ 欀愀搀 樀漀猀 渀攀甀縀欁氀甀瀀琀猀⸁ 倀ᜀ猁Āias greit ਀  渀攀渀甀攀椀猀椀甀 ᐀†渀攀琀 瘀愀欀愀爀愀猀 瀀愀猀椀攀欀猀⸀ 伀 愀愀 琀甀爀椀甀 搀瘀椀爀愀琀⼀ 瀀愀氀椀欀ᤀ猁 瀀愀猀 洀漀欀礀琀漀樀Ԁ  Žebrauskaitę. Pašešupiu, slapstydamasis bėgu pas ją. Bet 椁漀渀 洀愀渀 欀攀氀椀Ԁ  pastojo Pilve, kur įteka į Šešupę. Aš po Pilvės tiltu, išlipsiu, per jį į ਀  愀瘁攀渀琀漀爀椀猀Ⰱ 漀 琀攀渀 渀攀琀漀氀椀 紀攁戀爀愀甀猀欀愀椀琀ᜀ猁 渀愀洀愀猀⸀ 䈀攀琀 瀀椀爀洀椀愀甀猀椀愀 瀀愀縀椁欀爁ᜀ猁椀甀Ⰰ 愀爀  niekas neateina. Kyšt galvą, o kaip tik 椁愀 渀攀琀漀氀椀 琀愀猀 瀀愀琀猀 瀀漀氀椀琀爀甀欀愀猀 猀甀 猀愀瘀漀  gauja. Jis, pamatęs bėga artyn, išsitraukia brauningą mane šauti. Šaukia ਀  瀀愀欀攀氀琀椀 爀愀渀欀愀猀⸀ 䄀愀 瀀愀欀攀氀椀甀⸀ 嘀ᜀ氁 瘀愀爀漀 洀愀渀攀 ⼀ 琀Ԁ 瀀愀琀⼀ 渀愀洀ԀⰁ 欀甀爀 戀甀瘀漀 瀀愀猀琀愀琀ᤀⰁ 椀爀  įtūžęs sako: „Jį tik peršauti". Ta mano laimė, kokia ji buvo trumpa! Ir man ਀  氀椀欀椀洀愀猀 氀ᜀ洁ᜀ 戀欀琁椀 椀愀瘁攀縀琁愀洀⸀ 䜀愀氀 椀爀 最攀爀愀椀⸀ 䰀椀欀ᤀ猁 䰀椀攀琀甀瘀漀樀Ⰰ 最爀攀椀Āiausiai bū椁愀甀  įsivėlęs į partizaninę kovą, kaip daugelis įsivėlė; ir manęs jau nebūtų gyvo. ਀  嘀ᜀ氁 洀愀渀攀 瀀愀猀琀愀琀ᜀ 琀攀渀Ⰰ 欀甀爀 戀甀瘀愀甀 猀琀漀瘀ᜀ樁ᤀ猁⸀ 䐀愀戀愀爀 洀愀渀漀 洀椀渀琀礀猀 猀甀欀漀猀椀㨀 欀愀椀瀀  paimti nors patalynę, kuri liko pas šeimininkę. Juk aš sušalsiu Sibire. Pas ਀  怀椁洀戀攀爀最Ԁ 渀甀漀氀愀琀 愀琀戀ᜀ朁搀愀瘀漀 樀漀 戀爀漀氀椀猀Ⰰ 戀爀漀氀椀攀渀ᜀ⸁ 䄀愀 樀甀漀猀 瀀爀愀愀椁愀甀Ⰰ 欀愀搀 渀甀攀椀琀猀 瀀愀猀  Žebrauskaitę ir paprašytų man atnešti nors patalynę. Taip ir padarė. Po kiek ਀  氀愀椀欀漀 愀琀瘀愀縀椁愀瘀漀 猀甀渀欀瘀攀縀椁洀椀猀Ⰰ 洀甀猀 瘀椀猀甀猀 猀甀 搀愀椀欀琀愀椀猀 猀甀猀漀搀椀渀漀 ⼀ 樀⼀ 椀爀 渀甀瘀攀縀ᜁ ⼀  Pilviškių geležinkelio stotį. Ten pastovėjom kiek laiko, vėl atgal į ਀  倀椀氀瘀椀愀欁椀甀猀Ⰰ 椀愀 倀椀氀瘀椀愀欁椀猀 瘀攀縀愁Ⰰ 戀攀琀 欀甀爀㼀℀ 嘀攀縀愁 瀀攀爀 縀愁氀椀甀漀樀愀渀Āius laukus. ਀  ⠀吀椀攀猀愀Ⰰ 瘀愀縀椁甀漀樀愀渀琀 ⼀ 倀椀氀瘀椀愀欁椀猀 猀琀漀琀⼀Ⰱ 猀甀猀琀漀樀漀 瀀愀欀攀氀ᜀ樁 椀爀 愀琀瘀愀爀ᜀ 椀愀 瘀椀攀渀漀 渀愀洀漀  vals椁愀甀猀 猀攀欀爀攀琀漀爀椀猀 椀爀 樀漀 縀洁漀渀Ԁ⸁ 䨀漀 縀洁漀渀愀Ⰰ 愀氁甀漀猀琀礀搀愀洀愀猀椀 愀愀愁爀愀猀Ⰰ 氀椀瀀漀 ⼀  sunkvežimį, bet jai jau sunku įlipti, buvo nėš椁愀⸀⤀ 伀 琀椀攀 氀愀甀欀愀椀 最爀愀縀欁猁℀  Rugiai išplaukę, nuo lengvo vėjelio banguoja. Mane ima mintis šokti iš ਀  猀甀渀欀瘀攀縀椁洀椀漀 椀爀 戀ᜀ朁琀椀 瀀攀爀 氀愀甀欀甀猀⸀ 䈀攀琀 Āia pat su šautuvu kampe tupi kareivis, o ਀  欀愀戀椀渀漀樀 瀀漀氀椀琀爀甀欀愀猀Ⰰ 渀攀瀀愀戀ᜀ朁猀椀⸀ 倀愀猀椀攀欀椀愀洀攀 嘀椀氀欀愀瘀椀愀欁椀漀 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀漀 猀琀漀琀⼀⸁  Stovi vagonų eilė ant šalutinių bėgių, o prie jų vieni sunkvežimiai atvažiavę ਀  Āia iškrauna žmones ir daiktus. Kelios jau tuš椁漀猀 椀愀瘁愀縀椁甀漀樀愀Ⰰ 琀爀攀Āios tik ਀  瀀爀椀猀甀欀愀⸀ 匀甀 猀Ԁ爁愀愀甁 爀愀渀欀漀猀攀 樀愀猀 瀀爀椀椀洀椀渀ᜀ樁愀 欀愀爀椀愀欁椀猀 瀀漀氀椀琀爀甀欀愀猀 椀爀 渀甀爀漀搀漀Ⰰ ⼀  kurį vagoną dar telpa. Vieni atvežtieji dar verkia, kitiems, atrodo, nieko ਀  渀攀爀攀椀欀椀愀 愀椁愀洀攀 瀀愀猀愀甀氀礀⸀ 䐀愀爀 欀椀琀椀 猀欀甀戀愀 椀愀猁椀欀爀愀甀琀椀 猀愀瘀漀 搀愀椀欀琀甀猀Ⰰ 樀甀漀猀 瘀攀爀Āia iš ਀  猀甀渀欀瘀攀縀椁洀椀漀 椀爀 琀攀洀瀀椀愀 ⼀ 瘀愀最漀渀ԀⰁ 欀椀琀椀Ⰰ 瀀愀洀愀琀ᤀ 瀀愀縀⼁猁琀愀洀ԀⰁ 渀甀猀琀攀戀ᤀ 欀愀縀欁漀 欀氀愀甀猀椀愀⸀  Visi pritrenkti to nežmoniško smūgio. Mūsų mašina pasuko prie vieno vagono, ਀  琀愀椀 瀀愀瀀爀愀猀琀愀猀 瘀愀最漀渀愀猀 最愀氀瘀椀樀愀洀猀⸀ 䰀愀渀最愀椀 洀愀縀椁甀欀愀椀Ⰰ 愀甀欀愀琁椀 椀爀 琀椀攀 瀀愀琀礀猀 甀縀欁愀氀琀椀  storomis geležinėmis grotomis. Durys didelės, atstumiamos į abi puses, dabar ਀  瀀爀愀瘀椀爀漀猀Ⰰ 縀洁漀最甀猀 最愀氀椀 氀愀椀猀瘀愀椀 ⼀氁椀瀀琀椀⸀⸀ 䨀愀洀攀 樀愀甀 Ḁ朠礀瘀攀渀愀☀焀甀漀琀㬀 欀攀氀椀 縀洁漀渀ᜀ猁⸀ 䴀攀猀 琀攀渀  metame savo ryšulius. Viduje trys aukštai, padaryti iš paprastų lentų taip, ਀  欀愀搀 愀琀猀椀猀ᜀ搁ᤀ猁 瘀漀猀 最愀氀椀 椀愀猁椀琀攀欀琀椀Ⰰ 渀攀琀 爀攀椀欀椀愀 猀甀猀椀欀欀瀁爀椀渀琀椀⸀ ⸀愁漁欀ᤀ ⼀ 猀愀瘀漀  „naująjį namą", žiūrime, kur užsiimti vietą. Aš lipu į tre椁Ԁ樁⼀ 愀甀欀愀琁Ԁ 椀爀 搀攀搀甀  kelis savo daiktus. Vidury vagono skylė ir padarytas paįstrižas paaukštinimas, ਀  欀愀搀 渀甀琀攀欀ᜀ琁猀 椀爀 渀甀欀爀椀猀琀猀Ⰱ 洀愀琀 椀愀瘁椀攀琀ᜀ⸁ 䨀椀 渀攀搀攀渀最琀愀Ⰰ 愀琀瘀椀爀愀⸀ 怀椁洀戀攀爀最愀椀  kraustosi antrame aukšte. O vals椁愀甀猀 猀攀欀爀攀琀漀爀椀甀椀 猀甀 縀洁漀渀愀 瀀爀椀ᜀ洁ᜀ樁愀猀 爀漀搀漀 欀椀琀Ԁ  vagoną. Kai mus, baltuosius vergus, palydovas politrukas išlaipino, tada ਀  瀀愀琀椀欀爀椀渀漀 椀爀 瀀爀椀ᜀ洁ᜀ 渀愀甀樀愀猀 愀攁椀洀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ 瀀愀猀椀爀愀愀ᜁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀琀瘀攀搀ᜀ  daug žmonių, dar senuką vaistininką su žmona ir Bartininką, kaip įsikalbėjau, ਀  渀攀琀 洀愀渀 最椀洀椀渀ᤀ⸁ 䨀漀 搀甀 猀欀渁欀猁 瀀愀猀瀀爀甀欀漀 ⼀ 甀縀猁椀攀渀⼀Ⰱ 甀縀 琀愀椀 渀甀戀愀甀搀ᜀ 猀攀渀Ԁ 琀ᜀ瘁Ԁ ᐀†⼀  Sibirą. Juodu turėjo labai daug daiktų. Kai įsikalbėjau, jų buvo labai geri ਀  欀愀爀攀椀瘀椀愀椀⸀ 䨀椀攀 猀愀欀ᜀ㨁 Ḁ䤠洀欀椀琀 欀甀漀 搀愀甀最椀愀甀 搀愀椀欀琀猀☁焀甀漀琀㬀Ⰰ 渀攀琀 瀀愀琀礀猀 瀀愀搀ᜀ樁漀 瀀愀欀甀漀琀椀Ⰰ  rišti pundus ir nešti į sunkvežimį. Tai buvo tikri žmonės, o mane paėmę buvo ਀  縀瘁ᜀ爁礀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀爀  atvarė vieną šeimą į .mūsų „namą", tai Barzdų vals椁愀甀猀 瘀椀爀愀愁椀琀⼀ 匀甀氀縀椁挀欀Ԁ 猀甀  žmona ir vaikais. Taigi mūsų vagone prisirinko 32 žmonės. Dieną, kai būdavo ਀  愀琀椀搀愀爀漀猀 搀甀爀礀猀Ⰰ 最愀氀椀洀愀 欀瘀ᜀ瀁甀漀琀椀Ⰰ 戀攀琀 渀愀欀琀⼀Ⰱ 欀愀椀 樀愀猀 甀縀搁愀爀礀搀愀瘀漀Ⰰ 渀攀琀  užrakindavo, galėjai uždusti. Tris dienas vežė ir vežė į mūsų ešeloną vis ਀  渀愀甀樀甀猀 瘀攀爀最甀猀⸀ 匀甀縀椁渀漀樀ᤀ 瀀愀縀⼁猁琀愀洀椀Ⰰ 最椀洀椀渀ᜀ猁 椀爀 搀爀愀甀最愀椀 搀椀攀渀Ԁ 愀琀攀椀搀愀瘀漀  „išvažiuojan椁猀☁焀甀漀琀㬀 愀瀀氀愀渀欀礀琀椀⸀ 倀爀椀攀 攀愀攁氀漀渀漀 欀愀猀搀椀攀渀 渀甀漀 愀渀欀猀琀礀瘀漀 爀礀琀漀 氀椀最椀 瘀ᜀ氁礀瘀漀  vakaro buvo minios žmonių.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䰀漀稀漀爀愀椀琀椀猀Ⰰ 戀甀瘀ᤀ猁 瀀漀氀椀挀椀樀漀猀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀Ⰰ 瀀愀琀猀 瀀愀猀椀瘀椀樀漀 樀愀甀 甀縀 䬀愀甀渀漀 洀欀猁猀  ešeloną ir sėdo į vagoną pas šeimą. Mat jis slapstėsi, jo nesugavo, tai jo ਀  縀洁漀渀Ԁ 猀甀 㔀 洀愀縀愁椀猀 瘀愀椀欀愀椀猀 瀀愀ᜀ洁ᜀ 椀爀 瘀攀縀ᜁ⸁ 嘀椀攀渀愀猀 瘀愀椀欀愀猀 戀甀瘀漀 琀椀欀 欀Ԁ 最椀洀ᤀ猁⸀ 伀  kiek žmonų ir vyrų važiavo „savanoriais" į Sibirą, kad nesiskirtų su savo ਀  縀洁漀渀漀洀椀猀 椀爀 瘀礀爀愀椀猀㼀 䄀愀 瘀椀猀 戀椀樀漀樀愀甀Ⰰ 欀愀搀 渀攀愀琀瘀攀縀琁猀 洀愀渀漀 縀洁漀渀漀猀 椀爀 搀甀欀琀攀爀猀Ⰱ 渀攀猀  žinojau, kokie pyragai laukia mūsų Sibire. Manęs klausė suvarytojai (mus ਀  搀愀縀渁愀椀 猀甀爀愀愀椁渀ᜀ樁漀 瘀愀最漀渀甀漀猀攀⤀Ⰰ 欀甀爀 洀愀渀漀 愀攁椀洀愀Ⰰ 愀愀 ⼀瘁愀椀爀椀愀椀 樀椀攀洀猀 洀攀氀愀瘀愀甀⸀ 一攀琀  iššokęs vieną kartą ėjau per visus vagonus, ieškodamas savo šeimos, galvojau, ਀  最愀氀 愀琀瘀攀縀琁愀Ⰰ 戀攀琀 渀攀爀愀搀愀甀⸀ 吀甀漀洀攀琀 愀椁爀搀⼀ 愀琀氀攀椀搀漀⸀ 吀椀欀 ⼀猁琀爀椀最漀 愀琀洀椀渀琀椀渀 琀漀欀猀  vaizdas: viename vagone sėdi Kudirkos Naumies椁漀 琀攀椀猀ᜀ樁愀猀 䐀漀戀爀漀瘀漀氀猀欀椀猀 猀甀 㐀  mažais vaikais, vienas visai mažas, verkia, snarglys tįsta per lūputę, o jis ਀  愀氁甀漀猀琀漀 樀愀洀 愀愀愁爀愀猀 椀爀 渀漀猀椀甀欀ᤀ⸁ 䨀漀 縀洁漀渀愀 氀愀椀洀椀渀最攀猀渀ᜀ㨁 猀甀猀瀀ᜀ樁漀 渀甀洀椀爀琀椀Ⰰ 琀椀欀 樀椀猀  vienas su mažais vaikais iškeliavo į šaltąjį Sibirą. Vaikų negalėjo ਀  椀愀洁愀椀琀椀渀琀椀⸀ 䨀椀攀 椀愀洁椀爀ᜀ 欀愀椀瀀 搀愀甀最攀氀椀猀 琀漀欀椀猀 Ḁ欠攀氀椀愀甀琀漀樀猀☁焀甀漀琀㬀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀渀漀  širdis buvo nerami, mes blaškėmės, ne tik aš, bet visi — vežami ir ਀  椀愀氁礀搀椀渀琀椀攀樀椀Ⰰ 漀 洀愀愀椁渀漀猀 瘀椀猀 欀縁ᜁ 椀爀 欀縁ᜁⰁ 瘀椀猀 瘀攀縀ᜁ 椀爀 瘀攀縀ᜁⰁ 欀漀氀 瀀爀椀猀椀瀀椀氀搀ᜀ 洀欀猁猀  ešelonas. Bet buvo ir tokių vagonų mūsų ešelone, kuriuos stipriai saugojo, ਀  樀甀漀猀攀 戀甀瘀漀 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀 瘀礀爀愀椀Ⰰ 椀愀 洀欀猁猀 瘀愀最漀渀漀 瘀椀攀渀漀猀 洀漀琀攀爀猀 瘀礀爀愀猀 琀攀渀 戀甀瘀漀Ⰰ 樀愀椀  neleido su juo net pasikalbėti. Ten tikri lagerininkai — juos atskirs ir veš į ਀  Ḁ洠椀爀琀椀攀猀☀焀甀漀琀㬀 氀愀最攀爀椀甀猀Ⰰ 漀 洀攀猀 欀椀琀椀 琀椀欀 椀愀猁椀猀猁琀椀攀樀椀Ⰰ ⼀琁愀爀琀椀渀椀Ⰰ 欀愀氀琀ᜀ猁 洀欀猁猀 渀攀爀愀搀漀Ⰰ  bet buvome nepageidaujami tarybiniai pilie椁愀椀⸀ 吀爀椀猀 搀椀攀渀愀猀 洀欀猁猀 攀愀攁氀漀渀愀猀  stovėjo ant bėgių Vilkaviškio stoty, tris dienas jį pildė. Nors nevalgėme, bet ਀  瘀椀猀 琀攀欀漀 攀椀琀椀 猀愀瘀漀 爀攀椀欀愀氀甀⸀ 伀 ⼀ 琀漀欀椀Ԁ 椀愀瘁椀攀琀ᤀ ᐀†猀愀爀洀愀琀愀⸀ 吀甀漀洀攀琀 猀琀攀渀最ᜀ洁ᜀ猁 欀愀椀瀀  nors pakliūti į lauką, 椁愀 瀀愀琀 瀀漀 瘀愀最漀渀甀Ⰰ 漀 搀愀縀渁椀愀甀猀椀愀椀 瀀爀愀愀礁搀愀瘀漀洀ᜀ猁  sargybinio, kad palydėtų į stoties išvietę. Palydėdavo. Aš sutikau kelis ਀  瀀愀縀⼁猁琀愀洀甀猀 椀爀 瀀爀愀愀椁愀甀Ⰰ 欀愀搀 瀀爀愀渀攀愀琁猀 洀愀渀漀 愀攁椀洀愀椀⸀ 䈀攀琀 瘀椀猀 渀椀攀欀漀 渀攀猀甀氀愀甀欀椀愀甀⸀  Prisiartino birželio 17-a. Ankstus rytas. Mūsų vagonų duris užrakino, ne taip ਀  欀愀椀瀀 欀椀琀愀椀猀 爀礀琀愀椀猀⸀ 一漀爀猀 縀洁漀渀椀猀 瀀爀椀攀 攀愀攁氀漀渀猀 樀愀甀 搀愀甀最礀戀ᜀⰁ 戀攀琀 渀椀攀欀漀 渀攀氀攀椀搀縀椁愀  prieiti. Ir štai aš tarp jų pamatau tetėną Ulinską ir savo brolį Vincą. Aš ਀  樀椀攀洀猀 猀甀爀椀渀欀甀 瀀攀爀 甀縀欁愀氀琀Ԁ 氀愀渀最Ԁ⸁ 䨀椀攀 愀漁欀愀 瀀爀椀攀 瘀愀最漀渀漀Ⰰ 欀愀爀攀椀瘀椀猀 猀甀 愀愁甀琀甀瘀甀  juos varo, bet jie prasiveržia ir per užkaltą grotomis langą man grūda kumpį, ਀  瀀礀爀愀最漀Ⰰ 搀爀愀戀甀縀椁猀Ⰱ 漀 戀爀漀氀椀猀 猀愀瘀漀 縀洁漀渀漀猀 瘀椀氀渀漀渀⼀ 洀攀最稀琀椀渀⼀Ⰱ 愀氀礀瘀漀猀 戀甀琀攀氀⼀ 椀爀  auksinį mūsų mamos sutuoktuvių laikrodį (jį brolis turėjo). Juos nustumia ਀  猀愀爀最礀戀椀渀椀猀⸀ 嘀椀猀甀猀 縀洁漀渀攀猀 欀愀爀攀椀瘀椀愀椀 瘀愀椀欀漀 渀甀漀 瘀愀最漀渀猀Ⰱ 漀 縀洁漀渀椀猀 搀椀搀縀椁愀甀猀椀愀  minia. Didžiausias sumišimas. Mūsų ešelonas pajudėjo. Lauke klyksmas. „Jau ਀  瘀愀縀椁甀漀樀愀洀攀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ᐀†椀愀琁愀爀椀愀 欀愀縀欁愀猀 洀欀猁猀 瘀愀最漀渀攀⸀ 嘀愀最漀渀攀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 瘀攀爀欀琀椀⸀ 䬀椀攀欀瘀椀攀渀愀猀  norėjome pažiūrėti, kas ten lauke, veržėmės prie to mažo langelio. Aš šiaip ਀  琀愀椀瀀 瀀爀椀猀椀最爀欀搁愀甀⸀ 䤀爀 瀀愀洀愀Āiau — verkė visa minia. Niekad aš nebuvau matęs, kad ਀  瘀攀爀欀琀猀 瘀椀猀椀⸀ 一攀 琀椀欀 瘀攀爀欀ᜀⰁ 戀攀琀 愀愁甀欀ᜀ 欀愀縀欁漀欀椀甀 最愀椀氀椀甀Ⰰ 戀攀瘀椀氀琀椀愀欁甀 戀愀氀猀甀⸀ 䄀愀 瘀ᜀ氁  pama椁愀甀 猀愀瘀漀 戀爀漀氀⼀ 椀爀 琀攀琀ᜀ渁ԀⰁ 樀椀攀 猀琀漀瘀ᜀ樁漀 琀愀爀瀀 愀愁甀欀椀愀渀Āios minios ir verkė... ਀  吀漀 愀瀀猀愀欀礀琀椀 渀攀最愀氀椀洀愀Ⰰ 瘀攀爀欀ᜀⰁ 渀攀琀 瀀愀爀瀀甀氀搀愀洀椀 愀渀琀 縀攁洀ᜀ猁Ⰰ 琀椀欀 搀甀 挀椀瘀椀氀椀愀椀 猀琀漀瘀ᜀ樁漀  toliau nuo minios ir ironiškai šypsojosi. Aš, tai matydamas, atšokau nuo ਀  氀愀渀最攀氀椀漀⸀ 䜀愀渀愀 洀愀渀 戀甀瘀漀⸀ 嘀攀爀欀椀愀甀Ⰰ 欀愀椀瀀 瘀椀猀椀 洀欀猁猀 瘀愀最漀渀攀 椀爀 甀縀 樀漀 猀椀攀渀猀⸁ 吀椀欀  pavažiavus kurį galą, dar pašokau prie langelio ir pama椁愀甀㨀 欀甀渀椀最愀猀 猀琀漀瘀ᜀ樁漀  ant pylimo ir žegnojo kiekvieną vagoną. Vėliau sužinojau, kad tai buvo teisėjo ਀  䐀漀戀爀漀瘀漀氀猀欀椀漀 戀爀漀氀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀 戀甀瘀漀  birželio 17-os rytas. Mane suėmė birželio 14-os rytą.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Sustojome ਀  䬀愀甀渀攀Ⰰ 戀攀琀 瀀爀椀攀 洀欀猁猀 攀愀攁氀漀渀漀 渀攀氀攀椀搀漀 渀椀攀欀愀洀 瀀爀椀攀椀琀椀⸀ 䬀愀椀瀀 洀攀猀 瘀愀縀椁愀瘀漀洀攀 瀀攀爀  kitas stotis ir per Vilnių — net nepamenu. Tik apsinakvojome Naujojoje ਀  嘀椀氀渀椀漀樀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀漀欀椀猀  ešelonų stovėjo daugybė ir vienas prie kito, matyt, suginti iš visos Lietuvos. ਀  䴀攀猀 欀愀椀愀椁漀樀漀洀 最愀氀瘀Ԁ㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀㸀
਀  㰀搀椀瘀㸀

਀    㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀 Išleistuvės prie Laisvės paminklo਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀椀洀最 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㤀 ∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㠀㔀㔀∀ 椀搀㴀∀开砀  开椀㄀ 㘀㘀∀ 猀爀挀㴀∀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀开昀椀氀攀猀⼀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀ⴀ㐀⸀樀瀀最∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㈀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䈀礀欀漀瘀愀猀Ⰰ ㄀㤀㠀㤀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㌀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䈀甀瘀甀猀椀 欀攀瀀礀欀氀愀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀洀猀漀ⴀ渀漀ⴀ瀀爀漀漀昀㨀 礀攀猀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀

਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 4. Bykovo centras

਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀椀洀最 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㘀㠀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㠀㠀㌀∀ 椀搀㴀∀开砀  开椀㄀ 㘀㐀∀ 猀爀挀㴀∀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀开昀椀氀攀猀⼀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀ⴀ㘀⸀樀瀀最∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀漀㨀瀀㸀㰀⼀漀㨀瀀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㔀⸀ 䨀愀欀甀琀猀 瀀愀洀椀渀欀氀椀渀椀愀椀 猀琀甀氀瀀愀椀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀洀猀漀ⴀ渀漀ⴀ瀀爀漀漀昀㨀 礀攀猀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀

਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 6.    Tragiško dėkingumo vieta

਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 7.    Mūsų žeminė

਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀椀洀最 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㜀㌀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㠀㔀㌀∀ 椀搀㴀∀开砀  开椀㄀ 㘀㈀∀ 猀爀挀㴀∀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀开昀椀氀攀猀⼀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀ⴀ㠀⸀樀瀀最∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㠀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䈀愀爀愀欀愀猀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㤀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䄀瀀最愀甀氀椀渀最愀 爀愀洀礀戀ᜀ㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀洀猀漀ⴀ渀漀ⴀ瀀爀漀漀昀㨀礀攀猀∀㸀
਀  ㄀ ⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䤀爀猀琀愀 欀愀瀀愀椀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀
਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀
਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀
਀  㰀⼀瀀㸀
਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 11. Klubas
਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀椀洀最 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㐀㠀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㠀㌀㤀∀ 椀搀㴀∀开砀  开椀㄀ 㔀㠀∀ 猀爀挀㴀∀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀开昀椀氀攀猀⼀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀ⴀ㄀㈀⸀樀瀀最∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㈀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀吀椀琀 䄀爀猀 欀愀瀀椀渀ᜀ猁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㌀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䜀爀⼀愁 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀洀猀漀ⴀ渀漀ⴀ瀀爀漀漀昀㨀 礀攀猀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀

਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 14. Ruošiamės ilgai kelionei

਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀椀洀最 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㐀㘀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㜀㤀㌀∀ 椀搀㴀∀开砀  开椀㄀ 㔀㘀∀ 猀爀挀㴀∀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀开昀椀氀攀猀⼀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀ⴀ㄀㐀⸀樀瀀最∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㔀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀怀瘁攀渀琀椀渀愀 欀愀爀猀琀甀猀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㘀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀匀琀愀琀漀 瀀愀洀椀渀欀氀Ԁ 吀椀琀 䄀爀猀 䬀愀瀀椀渀ᜀ猁攀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀一漀爀洀愀氀∀ 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀
਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀
਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀洀猀漀ⴀ渀漀ⴀ瀀爀漀漀昀㨀礀攀猀∀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㄀㜀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀倀椀爀洀愀猀 欀攀氀椀漀渀ᜀ猁  etapas

਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀挀攀渀琀攀爀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀椀洀最 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㔀㐀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㠀㔀㔀∀ 椀搀㴀∀开砀  开椀㄀ 㔀㌀∀ 猀爀挀㴀∀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀开昀椀氀攀猀⼀攀猀愀氀漀渀甀ⴀ戀爀漀氀椀愀椀ⴀ㄀㜀⸀樀瀀最∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀戀爀㸀 18.    Gražiausias Jakutsko ਀  瀀愀猀琀愀琀愀猀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䈀甀瘀ᤀ猁 戀攀渀搀爀愀戀甀琀椀猀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 12.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> 
਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㈀ ⸀ 匀甀最爀⼀縁漁⸀⸀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 pro ਀  愀琀瘀椀爀愀猀 搀甀爀椀猀Ⰰ 最愀甀搀ᜀ洁攀 縀椁渀椀ԀⰁ᐀†欀ԀⰁ 欀甀爀㼀℀ 䤀爀 愀琁愀椀 戀愀椀猀椀 縀椁渀椀愀㨀 最爀攀琀椀洀愀洀 攀愀攁氀漀渀攀  vienas vyriškis — nepernešdamas savo baisaus likimo, pasipjovė skustuvu. Jį ਀  椀愀渁攀愀ᜁ⸁ 嘀椀渀椀欀愀猀 椀愀欁椀愀ᤁ猁 最愀氀瘀Ԁ 猀甀愀甁欀漀㨀 Ḁ䴠欀猁猀 攀愀攁氀漀渀漀 瘀礀爀甀猀Ⰰ 欀甀爀椀攀 戀甀瘀漀 愀琀猀欀椀爀琀椀  nuo šeimų ir budriai saugomi, pervaro į kitą ešeloną, ir kaip baisu, iš visų ਀  瀀甀猀椀猀 愀瀀猀甀瀀琀椀 欀愀爀攀椀瘀椀猀 猀甀 愀甁渀椀洀椀猀☀焀甀漀琀㬀⸀ 吀愀椀瀀Ⰰ 琀愀椀 戀甀瘀漀 氀愀最攀爀椀渀椀渀欀愀椀Ⰰ 欀甀爀椀攀 最愀瘀漀  mažiausiai 25 metus, arba iki gyvos galvos, jų liko gyvų tik 5% .

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Naujosios ਀  嘀椀氀渀椀漀猀 戀愀縀渁礀Āios varpai liūdnai gaudė, jie kvietė žmones melstis.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Dažnai ਀  猀琀漀琀礀猀攀 洀愀Āiau mūsų ešelono viršininką, nedidelį, liesą, raudonais antsiuvais ਀  欀攀瀀甀爀攀Ⰰ 搀愀甀最椀愀甀 瀀愀欀爀攀椀瀀琀愀 愀渀琀 愀漁渀漀⸀ 䨀椀猀 攀椀搀愀洀愀猀 猀瘀椀爀搀甀氀椀愀瘀漀Ⰰ 椀爀 琀愀椀瀀 戀甀瘀漀  kasdien. Matyt, jam duodavo „ant drąsos", kad gerai pareigas ėjo, o gal pats ਀  Ḁ瀠愀猀椀洀愀椀琀椀渀漀☀焀甀漀琀㬀 洀欀猁猀 猀Ԁ猁欀愀椀琀愀Ⰰ 渀攀猀 洀甀猀 瀀爀椀瘀愀氀ᜀ樁漀 洀愀椀琀椀渀琀椀Ⰰ 漀 洀甀洀猀 瀀椀爀洀Ԁ 欀愀爀琀Ԁ  davė sriubos tik Tomsko stoty. Išėjome su kibirais, atsinešėme į vagonus ਀  欀愀縀欁漀欀椀漀猀 最攀氀琀漀渀漀猀 猀爀椀甀戀漀猀Ⰰ 瀀愀爀愀最愀瘀漀洀攀⸀ 䬀愀爀琀椀Ⰰ 椀爀 渀ᜀ 瘀椀攀渀愀猀 渀攀瘀愀氀最ᜀ洁攀Ⰰ  išvertėme ją į išvietę. Kai ešelonas pajudėjo, išvydome, kad visa stotis buvo ਀  最攀氀琀漀渀愀⸀ 䴀愀琀 瘀椀猀椀 琀Ԁ 瀀愀琀 瀀愀搀愀爀ᜀⰁ 欀Ԁ 椀爀 洀攀猀⸀ 吀椀欀 嘀椀渀椀欀愀猀 欀爀愀椀瀀ᜀ 最愀氀瘀Ԁ 椀爀 猀愀欀ᜀ㨁  „Dar mes privalgę". Teisybę jis sakė. Po metų mes su didžiausiu apetitu būtume ਀  樀Ԁ 椀愀爁椀樀ᤀ⸁ 䐀甀漀渀漀猀 洀甀洀猀 渀攀搀愀瘀ᜀ⸁ 䨀漀猀 洀甀洀猀 渀ᜀ 渀攀爀攀椀欀ᜀ樁漀Ⰰ 洀攀猀 樀漀猀 渀ᜀ  nereikalavome. O kaip ji mums būtų pravertusi. Stotyse, daugiausia kaimo, prie ਀  搀椀搀攀氀椀猀 欀漀氀挀栀漀稀猀 洀欀猁猀 氀愀甀欀搀愀瘀漀 洀椀渀椀漀猀 縀洁漀渀椀猀Ⰱ 樀椀攀 猀椀欀氁礀搀愀瘀漀 洀甀洀猀 戀甀琀攀氀⼀ 瀀椀攀渀漀  arba kokį kiaušinį, ir prašydavo ne pinigų, bet duonos. Mums keista buvo, net ਀  渀甀漀猀琀愀戀甀Ⰰ 欀愀搀 欀漀氀欀欁椀攀琀椀猀 愀甀最椀渀愀 搀甀漀渀ԀⰁ 漀 樀漀猀 渀攀瘀愀氀最漀⸀ 匀琀攀戀ᜀ樁漀洀ᜀ猁Ⰰ 戀攀琀 瀀漀 洀攀琀猀  paaiškėjo, kas tai yra duona Tarybų Sąjungoj.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pasiekėme ਀  䨀愀爀漀猀氀愀瘀氀椀漀 猀琀漀琀⼀⸁ 匀琀漀琀椀猀 搀椀搀攀氀ᜀⰁ 縀洁漀渀椀猀 搀愀甀最⸀ 䤀愀愁漁欀漀洀攀 椀愀 瘀愀最漀渀猀 猀愀瘀漀 爀攀椀欀愀氀甀  ir bėgame į artimiausią kioską šio to nusipirkti. O tų žmonių daugybė, ypa  vyrų. Tarp jų maišosi moterys, vienos verkia, kitos kažką gyvai kalba. O ਀  瘀礀爀愀椀Ⰰ 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀 ⼀朁ᜀ爁ᤀⰁ 猀瘀椀爀搀甀氀椀甀漀樀愀Ⰰ 爀愀渀欀漀洀椀猀 洀漀猀甀漀樀愀Ⰰ 欀攀瀀甀爀ᜀ猁 愀渀琀 愀漁渀猀⸁ 䬀愀猀  tai?

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  Ḁ嘠愀縀椁甀漀樀愀洀 䠀椀琀氀攀爀椀漀 洀甀愀琁☀焀甀漀琀㬀Ⰰ᐀†瘀漀猀 愀瀀瘀攀爀猀搀愀洀愀猀 氀椀攀縀甁瘀⼀ 愀琀猀愀欀漀 瘀椀攀渀愀猀⸀  „Mobilizacija, karas",— įšokęs į vagoną linksmai sušunka Vinikas. Visi ਀  瀀爀愀氀椀渀欀猀洀ᜀ樁愀⸀ 䜀愀氀 Āia mūsų išsigelbėjimas, dingteli ne vienam mintis. Juk ਀  䠀椀琀氀攀爀椀猀 瘀椀猀甀猀 猀甀琀爀椀甀愀欁椀渀漀Ⰰ 猀甀琀爀椀甀愀欁椀渀猀 椀爀 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀甀猀琀漀樀漀洀  vienoj didelėj stoty, Uralo kalnų papėdėj, tai buvo Sverdlovskas, mums leido ਀  瘀椀猀椀攀洀猀 椀愀攁椀琀椀 椀愀 瘀愀最漀渀猀⸁ 嘀椀攀渀椀 ᜀ樁漀洀攀 愀攁渀Ⰰ 欀椀琀椀 琀攀渀Ⰰ 欀愀椀瀀 䰀椀攀琀甀瘀漀樀 匀椀渀琀愀甀琀甀漀猀攀  ar kitam bažnytkaimy per atlaidus,— ir vis lietuviai. Aš pasijutau ten tikrai ਀  欀愀椀瀀 瀀攀爀 愀琀氀愀椀搀甀猀⸀ 嘀椀猀猀 瘀攀椀搀愀椀 渀甀愀瘁椀琀ᤀⰁ 氀椀渀欀猀洀椀⸀ 伀 最愀氀 琀椀欀爀愀椀 愀琀氀愀椀搀愀椀Ⰰ 琀漀欀猀  jausmas man kilo krūtinėj. Ir kiek pažįstamų, net giminių. Širdis atsigavo. ਀  䄀椀愀欁椀愀椀 瀀愀洀攀渀甀Ⰰ 欀愀搀 猀甀琀椀欀愀甀 䨀甀爀最⼀ 椀愀 䴀攀渀Āikių kaimo. Bet realybė buvo kita. ਀  䴀欀猁猀 攀愀攁氀漀渀愀猀 欀愀爀琀愀椀猀 猀甀猀琀漀搀愀瘀漀 瘀椀搀甀爀礀 氀愀甀欀猀Ⰱ 猀欀爀愀椀搀ᜀ 氀ᜀ欁琀甀瘀愀椀Ⰰ 漀 最愀氀  vokie椁猀Ⰱ 漀 最愀氀 瀀爀愀搀ᜀ猁 戀漀洀戀愀爀搀甀漀琀椀Ⰰ 椀氀最愀椀 猀琀漀瘀ᜀ搁愀瘀漀洀攀 椀爀 氀愀甀欀搀愀瘀漀洀攀⸀  Įvažiavome į Sibiro platybes. Tušti plotai, laukiniai plotai, žmogaus rankos ਀  渀攀瀀愀氀椀攀猀琀椀㨀 欀爀欀洁愀椀Ⰰ 瀀攀氀欀ᜀ猁Ⰰ 瀀椀攀瘀漀猀Ⰰ 琀漀氀甀洀漀樀 搀甀渀欀猀漀 瘀椀攀渀愀猀 欀椀琀愀猀 欀愀椀洀攀氀椀猀 椀爀  didelė gyvulių banda, o dirbamų žemių marios. Taip, 椁愀 匀椀戀椀爀漀 瀀氀愀琀礀戀ᜀ猁⸀  Pranyko sodai, nes jie ten neauga.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 * * *

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Daugiau ਀  欀愀椀瀀 瀀漀 瀀甀猀ᜀ猁 洀ᜀ渁攀猀椀漀 琀爀愀渀欀礀洀漀猀椀 椀爀 戀愀氀愀搀漀樀椀洀漀猀椀 愀渀欀猀琀猀 爀礀琀Ԁ 爀愀洀椀愀椀 椀爀 琀礀欀椀愀椀  sustojo mūsų ešelonas, ir aplinkui buvo tylu tylu ir mes, ešelono gyventojai, ਀  搀愀爀 琀愀椀瀀 猀愀氀搀縀椁愀椀 椀爀 爀愀洀椀愀椀 洀椀攀最漀樀漀洀攀⸀ 倀愀戀甀搀愀甀Ⰰ 搀椀爀猀琀攀氀ᜀ樁愀甀 瀀爀漀 最爀漀琀漀洀椀猀  apkaltą vagono langą — nedideli medžiai prie perono, saulė ką tik patekėjus ir ਀  瘀椀攀渀愀猀 欀椀琀愀猀 瀀爀愀攀椀瘀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀甀漀琀愀猀  įsakymas išlipti iš vagonų. Aš greitai išme椁愀甀 猀愀瘀漀 欀攀氀椀猀 爀礀愀甁氀椀甀欀甀猀 愀渀琀  gražiai žaliuojan椁漀猀 縀漁氀ᜀ猁Ⰰ 渀攀猀 樀愀甀 戀甀瘀漀 氀椀攀瀀漀猀 㔀ⴀ愀Ⰰ 椀爀 瀀愀洀愀Āiau daugybę ਀  縀洁漀渀椀猀Ⰱ 琀漀欀椀猀 欀愀椀瀀 椀爀 洀攀猀⸀ 嘀椀猀椀 渀攀愀ᜁ猁椀 搀愀椀欀琀甀猀 椀愀 瘀愀最漀渀猀⸁ 倀愀最愀椀氀漀 洀愀渀 猀攀渀甀欀猀  Naujokai椁猀 椀愀 匀椀渀琀愀甀琀猀⸁ 䄀愀 樀椀攀洀猀 瀀愀搀ᜀ樁愀甀 椀愀猁椀渀攀愀琁椀 瘀椀猀欀Ԁ 椀爀 甀縀 琀愀椀 瘀漀猀  nesumokėjau gyvybe. Sušilau, užvalgiau sūrios dešros, kuria jie mane ਀  瀀愀瘀愀椀愀椁渀漀Ⰰ 椀爀 最ᜀ爁椀愀甀 最ᜀ爁椀愀甀 瘀愀渀搀攀渀⼀⸁ 倀爀愀搀ᜀ樁漀 猀欀愀甀搀ᜀ琁椀 瘀椀搀甀爀椀甀猀Ⰰ 瀀愀欀椀氀漀  temperatūra. Reikėjo eiti laukan kas 2—3 valandos. Medicinos pagalbos jokios. ਀  倀愀猀椀欀氀漀琀椀 椀爀 甀縀猁椀欀氀漀琀椀 洀愀縀愁椀 欀Ԁ 琀甀爀ᜀ樁愀甀Ⰰ 漀 Āia lyg ty椁愀 氀椀攀琀甀猀㨀 甀縀攁椀猀 最欀猁椀猀  ir vėl nustoja. Nakvojome visi ant gryno lauko prie aukštos tvoros, net su ਀  洀愀縀愁椀猀 瘀愀椀欀愀椀猀⸀ 䐀愀渀琀礀猀 戀愀爀愀欁ᜀ樁漀Ⰰ 愀愀 戀氀愀愀欁椀愀甀猀椀Ⰰ 瀀椀氀瘀愀猀 氀椀攀瀀ᜀ 欀攀氀琀椀猀 椀爀 攀椀琀椀⸀  Tik po 2 dienų įleido į sandėlius ligonius ir su mažais vaikais. Aš šiaip taip ਀  ⼀猁椀欀爀愀甀猀Āiau, pasiklojau, ką turėjau, ant plikų grindų. Mano vagono keleiviai ਀  Ḁ瀠愀洀椀爀愀漁☀焀甀漀琀㬀 洀愀渀攀Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 渀甀漀 洀愀渀ᤀ猁 愀愁氀椀渀琀椀猀Ⰰ 欀愀搀 渀攀甀縀猁椀欀爀ᜀ猁琀猀⸁ 匀攀渀椀愀椀 戀欀琁猀 洀愀渀漀  ir kaulai supuvę Bijske, jei ne Baršauskas (profesoriaus Baršausko brolis), ਀  欀甀爀椀猀 瀀愀ᜀ洁ᜀ 渀甀漀 猀愀瘀漀 ㌀ 洀ᜀ渁攀猀椀猀 瘀愀椀欀漀 瀀愀琀愀氀甀猀 椀爀 愀琀渀攀愀ᜁ 洀愀渀⸀ ⠀伀 一愀甀樀漀欀愀椀琀椀攀渀ᜀⰁ  kuri turėjo daugybę, nesusiprato.) Po瘁愀椀琀椀猀 瀀愀愀愁甀欀ᜀ 最礀搀礀琀漀樀Ԁ 䬀愀氀瘀攀氀椀攀渀ᤀⰁ 樀椀  suteikė man medicininę pagalbą. Aš jų niekuomet nepamiršiu.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Atėjo ਀  洀欀猁猀 猀欀椀爀猀琀礀洀漀 愀爀戀愀Ⰰ 琀攀椀猀椀渀最椀愀甀 瀀愀猀愀欀椀甀猀Ⰰ 洀欀猁猀 瀀椀爀欀椀洀漀 搀椀攀渀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀欀猁猀  vagonas pakliuvo į cukraus fabriką Bijske. Bet mūsų nelaimei, o gal laimei, ਀  瘀椀猀欀Ԁ 猀甀愀爀搀ᜀ 椀愀 䄀氀琀愀樀愀甀猀 欀愀氀渀猀 ⠀琀愀爀礀戀椀渀椀漀 欀欁椀漀⤀ 愀琀瘀礀欀ᤀ猁 戀愀氀琀猀樁猀 瘀攀爀最猀 瀀椀爀欀氀礀猀⸀  Jis užprotestavo, kad cukraus fabriko pirkliai išsirinko tik muskulingus ਀  瘀攀爀最甀猀Ⰰ 漀 洀漀琀攀爀椀猀 椀爀 瘀愀椀欀甀猀 瀀愀氀椀欀漀⸀ 吀攀欀漀 渀甀猀椀氀攀椀猀琀椀 挀甀欀爀愀甀猀 昀愀戀爀椀欀漀 瀀椀爀欀氀椀愀洀猀  ir imti iš eilės visus, nesirenkant. Taigi mūsų vagonas pakliuvo dabar į ਀  䄀氀琀愀樀愀甀猀 欀愀氀渀甀猀Ⰰ ⼀ 琀愀爀礀戀椀渀⼀ 欀欁⼀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀Ԁ 爀礀琀Ԁ  varė pro mus kalinius į darbus. Ėjo išgeltę vyrai ir moterys, apsupti ਀  愀愁甀琀甀瘀愀椀猀 最椀渀欀氀甀漀琀猀 洀ᜀ氁礀渀欀攀瀀甀爀椀猀⸁ 嘀椀攀渀愀猀 椀愀 欀愀氀椀渀椀猀 瀀愀猀椀氀攀渀欀ᜀⰁ 猀琀瘀ᜀ爁ᜀ  supelijusios duonos gabalą ir kimšo į kišenę; o kaip žiauriai jis už ją ਀  猀甀洀漀欀ᜀ樁漀⸀ 嘀椀攀渀愀猀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 琀爀攀渀欀ᜀ 樀愀洀 愀愁甀琀甀瘀漀 戀甀漀縀攁 瀀攀爀 最愀氀瘀ԀⰁ 愀渀琀爀Ԁ 猀洀欀朁⼀ ⼀  nugarą, tas susvyravo ir kone parvirto. Ir dar „tarybiškai" sukeikė. Mane tai ਀  瀀爀椀琀爀攀渀欀ᜀ⸁ 怀琁愀椀 欀甀爀 洀攀猀 瀀愀欀氀椀甀瘀漀洀攀Ⰰ 瀀愀最愀氀瘀漀樀愀甀 愀愀⸁ 䤀爀 琀椀欀爀愀椀 渀攀 瘀椀攀渀愀洀 椀愀 洀欀猁猀  teko baigti savo dienas varinėjamam su šautuvu ir būti palaidotam nežinia ਀  欀椀攀渀漀 椀爀 渀攀縀椁渀椀愀 欀甀爀⸀ 倀爀椀猀椀洀攀渀甀 猀攀渀甀欀Ԁ 䴀愀爀琀椀愀椁猀Ⰱ 欀甀爀椀猀 甀縀 㘀 戀甀氀瘀攀猀ⰀⰀ 椀愀猁瀀椀爀琀愀猀  arklio lauke einant iš darbo, gavo 6 mėn. kalėjimo ir iš jo negrįžo. Prisimenu ਀  椀爀 匀琀愀渀欀攀瘀椀Āių, 4 mažų vaikų tėvą, kuris sirgdamas neišėjo į darbą, buvo ਀  渀甀琀攀椀猀琀愀猀 㘀 洀ᜀ渁⸀ 欀愀氀ᜀ樁椀洀漀 椀爀 椀愀 樀漀 渀攀戀攀最爀⼀縁漁⸀ 嘀椀猀猀 渀攀椀愀瘁愀爀搀礀猀椀 椀爀  nesuskai椁甀漀猀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀渀漀  sveikata šiek tiek taisėsi, bet ėjau svyruodamas. Kuo aš mitau, pats nepamenu, ਀  最愀氀 椀爀 渀椀攀欀漀 渀攀瘀愀氀最椀愀甀⸀ 䰀愀椀欀椀愀甀猀椀 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀 猀甀 怀椁洀戀攀爀最愀椀猀⸀ 䨀椀攀 洀愀渀攀 氀礀最  globojo, man padėjo. Šimbergas, kaip šeimos galva, vis teiravosi apie tarybinį ਀  欀欁⼀Ⰱ ⼀ 欀甀爀 洀甀猀 縀愁搀愀 瘀攀縀琁椀⸀ 倀愀猀椀爀漀搀漀Ⰰ 戀甀瘀漀 欀攀氀椀 猀欀礀爀椀愀椀 ᐀†琀愀椀 樀椀猀 瘀椀猀  teiravosi, kaip pakliūti į centrinį, nes manė, kad prie valdžios vis geriau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  倀爀椀瘀愀縀椁愀瘀漀洀攀 欀愀氀渀甀猀Ⰰ 瘀椀渀最椀甀漀琀愀猀 欀攀氀椀愀猀 欀椀氀漀 欀愀椀瀀 猀椀攀渀愀Ⰰ 愀爀欀氀椀愀椀 戀攀 愀琀猀椀欀瘀ᜀ瀁椀洀漀  kabinasi, kol randa mažą aikštelę atsikvėpti, o mes, keleiviai, irgi sulinkę, ਀  欀愀搀 渀攀渀甀搀爀椀戀琀甀洀攀 愀甀欀愀琁椀攀氀渀椀渀欀椀 渀甀漀 瘀攀縀椁洀漀⸀ 䬀攀氀椀愀猀 瀀愀猀甀欀愀 瀀爀椀攀 甀瀀ᜀ猁Ⰰ 攀椀渀愀 瘀椀猀愀椀  jos pakraš椁甀Ⰰ᐀†縀椁渀最猀渀椀猀Ⰰ 漀 欀愀爀琀愀椀猀 椀爀 瀀甀猀ᜀ 縀椁渀最猀渀椀漀 ⼀ 愀愁氀⼀Ⰱ 漀 琀攀渀 戀愀椀猀椀  bedugnė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kiek ਀  琀漀氀ᜀ氁椀愀甀 瀀愀瘀愀縀椁愀瘀甀猀Ⰰ 愀渀琀 猀琀愀Āios juosvos kaip lenta uolos išraižytos datos ir ਀  瀀愀爀愀愀愁椀㨀 琀愀椀 琀猀Ⰱ 欀甀爀椀攀 渀甀欀攀氀椀愀瘀漀 愀椁琀愀椀猀 欀攀氀椀愀椀猀 ⼀ 欀愀氀渀甀猀 椀爀 椀愀 琀攀渀 渀攀最爀⼀縁漁Ⰰ 漀  tai buvo baltagudžiai, ukrainie椁愀椀Ⰰ 氀攀渀欀愀椀 椀爀 欀椀琀猀Ⰱ 爀甀猀愀洀猀 渀攀瀀愀最攀椀搀愀甀樀愀洀猀  tautybių žmonės. Jų kaulai liko ten amžiams, aš tai sužinojau vėliau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mane ਀  愀椁甀爀瀀愀猀 渀甀欀爀ᜀ琁ᜀⰁ 瀀爀椀猀椀洀椀渀椀愀甀 䐀愀渀琀ᤀ 椀爀 搀椀渀最琀攀氀ᜀ樁漀 洀椀渀琀椀猀㨀 Ḁ倠愀氀椀欀椀琀攀 瘀椀氀琀⼀ Āia ਀  ⼀攁椀渀愀渀琀椀攀樀椀☀焀甀漀琀㬀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Pirmiausia žiaurus likimas pa椁甀瀀椀渀ᜀ樁漀 瘀愀椀欀甀猀⸀ 䰀漀稀漀爀愀椀琀椀猀 瀀愀氀椀欀漀 䄀氀琀愀樀愀甀猀  kalnuose tris vaikus. Jis vos iš proto neišėjo. Mokytoja Černevi椁攀渀ᜀⰁ  turėjusi trejų metų tokią gražią mergaitę, ją irgi palaidojo Altajaus kalnų ਀  甀漀氀漀猀攀⸀ 䨀椀 㔀 欀椀氀漀洀攀琀爀甀猀 渀攀愀ᜁ 搀甀欀爀Ԁ 愀渀琀 爀愀渀欀猀 ⼀ 挀攀渀琀爀椀渀ᤀ 昀攀爀洀Ԁ 瀀愀猀 昀攀氀Āerį, ਀  渀漀爀猀 昀攀爀洀愀 瀀椀氀渀愀 愀爀欀氀椀猀Ⰱ 戀攀琀 欀Ԁ 琀愀猀 昀攀氀Āeris padarys, jei nėra jokių vaistų, ਀  渀攀琀 洀甀椀氀漀⸀ 吀愀椀 瀀椀爀洀漀猀 愀甀欀漀猀⸀ 伀 琀漀氀椀愀甀 ᐀†搀愀甀最椀愀甀⸀ 䴀愀爀琀椀愀椁猀 愀攁椀洀愀㨀 ⼀ 匀椀戀椀爀Ԁ  važiavo 7 žmonės; senukai tėvai, duktė su trim vaikais ir žentu. Žentas ਀  䨀甀爀最椀氀愀猀Ⰰ 愀琀猀欀椀爀琀愀猀 渀甀漀 愀攁椀洀漀猀 椀爀 渀甀瘀攀縀琁愀猀 ⼀ 䬀爀愀猀渀漀樀愀爀猀欀漀 氀愀最攀爀椀甀猀Ⰰ᐀†琀攀渀 洀椀爀ᜀ⸁  Senukas už 6 bulves paimtas į kalėjimą ir iš jo negrįžo, senutė jo žmona po 2 ਀  洀ᜀ渁攀猀椀猀 洀椀爀ᜀⰁ 樀漀猀 搀甀欀琀ᜀ 洀椀爀ᜀ 瀀漀 洀攀琀猀Ⰱ 氀椀欀漀 琀爀礀猀 瘀愀椀欀愀椀⸀ 倀漀 洀攀琀猀Ⰱ 欀椀琀猀 洀椀爀ᜀ  viena mergaitė, paskui brolis, o liko tik viena iš 7 asmenų šeimos. O kas ਀  愀琀猀椀琀椀欀漀 猀甀 愀攁椀洀愀 匀琀愀渀欀攀瘀椀Āiaus, kuris turėjo 4 mažus vaikus kaip pipirus. Jį ਀  瀀愀猀漀搀椀渀漀 ⼀ 欀愀氀ᜀ樁椀洀Ԁ 甀縀 Ḁ瀠爀愀瘀愀椀欀愀琁Ԁ☁焀甀漀琀㬀Ⰰ 渀漀爀猀 瘀愀爀最愀愁猀 琀椀欀爀愀椀 猀椀爀最漀⸀ 一攀最爀⼀縁漁⸀ 䬀愀猀  maitino šeimą, juk žmona turėjo būti prie vaikų, nes vienas gimė Sibire. Jie ਀  戀愀搀甀 琀甀爀ᜀ樁漀 椀愀洁椀爀琀椀⸀ 䬀愀猀 氀愀甀欀ᜀ 琀爀椀樀猀 䨀愀渀甀愀愁甀猀欀椀攀渀ᜀ猁 瘀愀椀欀猀Ⰱ 欀甀爀椀猀 瘀礀爀椀愀甀猀椀愀椀  buvo vos 10 metų, o motina mirė plau椁猀 甀縀搁攀最椀洀甀 ⠀琀甀爀ᜀ樁漀 琀攀洀瀀攀爀愀琀欀爁漀猀Ⰰ 昀攀爀洀漀猀  ūkvedys išvarė į darbą, persišaldė ir mirė). Nežinau nei apie Stankevi椁愀甀猀  šeimos, nei Janušauskienės vaikų likimą, nes mane po metų išvežė į Jakutiją.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pirmą ar ਀  愀渀琀爀Ԁ 搀椀攀渀Ԁ 猀甀琀椀欀漀洀攀 瘀椀氀欀猀琀椀渀ᤀ 瘀攀縀椁洀猀Ⰱ 琀漀欀椀猀 欀愀椀瀀 椀爀 洀欀猁猀⸁ 䴀攀猀 氀攀渀欀ᜀ洁ᜀ猁⸀ 䄀渀琀  vieno vežimo sėdintis senukas, jau visai žilas, prakalbino mus lietuviškai: ਀  Ḁ䄠爀 樀欀猁 愀琀欀攀氀椀愀瘀漀琀 Āion taip, kaip ir aš?" — paklausė mūsų. Tai buvo caro į ਀  匀椀戀椀爀Ԁ 愀琀瘀攀縀琁愀猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰰ 漀 洀甀猀 搀愀戀愀爀 瘀攀縀ᜁ 爀愀甀搀漀渀愀猀椀猀 挀愀爀愀猀Ⰰ 琀椀欀 樀椀猀 瘀攀縀椁洀Ԁ  „patobulino".

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tą dieną ਀  洀攀猀 爀椀琀漀洀ᜀ猁 渀甀漀 瘀椀攀渀漀 欀愀氀渀漀 愀渀琀 欀椀琀漀Ⰰ 猀氀椀渀欀漀洀攀 琀愀爀瀀攀欀氀椀愀椀猀Ⰰ 氀攀椀搀漀洀ᜀ猁 縀攁洀礀渀 椀爀  vėl aukštyn, kol pradėjo temti. Nejaugi ir naktį važiuosime, galvojome mes. ਀  倀爀椀瘀愀縀椁甀漀樀愀洀攀 欀氀漀渀⼀⸁ 紀愁氀椀甀漀樀愀 最爀愀縀椁 縀漁氀ᜀⰁ 欀爀欀洁愀椀⸀ 紀攁洀椀愀甀 甀瀀攀氀椀猀 愀渁椀漀欀愀āia. Čia ਀  洀欀猁猀 瘀椀氀欀猀琀椀渀ᜀ 猀甀猀琀愀戀搀漀 愀爀欀氀椀甀猀Ⰰ 瘀攀縀ᜁ樁愀椀 椀愀欁椀渀欀漀 樀甀漀猀Ⰰ 瀀愀氀攀椀搀縀椁愀 ⼀ 瀀椀攀瘀甀琀ᤀ  ganytis, o patys užkuria laužą ir verdasi arbatą.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Antros ਀  搀椀攀渀漀猀 瀀漀瀀椀攀琀ᤀ 瀀爀椀瘀愀縀椁甀漀樀愀洀攀 搀椀搀攀氀⼀Ⰱ 欀爀欀洁愀椀猀 愀瀀愀甀最甀猀⼀ 猀氀ᜀ渁⼀Ⰱ 樀漀 搀甀最渀攀  šniokš椁愀 愀漁欀椀渀ᜀ搁愀洀愀猀 瀀攀爀 甀漀氀愀猀 甀瀀攀氀椀猀Ⰰ 琀漀氀椀愀甀 搀愀甀最礀戀ᜀ 氀欀愁渁攀氀椀猀⸁ 倀爀椀瘀愀縀椁甀漀樀愀洀攀  ar椁愀甀Ⰰ 樀漀猀 椀愀猁椀洀ᜀāiusios be jokios tvarkos abipus upelio. Kelias eina kaip ਀  琀椀欀 瀀攀爀 瘀椀搀甀爀⼀ 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᜀ猁⸀ 匀琀漀最愀椀 渀甀瀀氀礀愀ᤁⰁ 愀爀戀愀 瘀椀猀愀椀 樀猀 渀ᜀ爁愀Ⰰ 猀椀攀渀漀猀  sulindusios į žemę, arba baigia sulįsti. Prie kiekvienos lūšnelės — mažas ਀  瀀愀猀琀愀琀愀猀Ⰰ 漀 搀愀爀 琀漀氀椀愀甀Ⰰ 瀀爀椀攀 甀瀀攀氀椀漀Ⰰ 瘀椀猀愀椀 洀愀縀愁猀 ᐀†琀愀椀 瀀椀爀琀椀猀⸀ 䨀漀猀 最礀瘀攀渀琀漀樀愀椀Ⰰ  pamatę mus, išbėga ant kelio ir žiūri į „amerikonus", kurie puikiais skė椁愀椀猀  dengiasi nuo karštų saulės spindulių galvas ir su puikiom suknelėm ir ਀  欀漀猀琀椀甀洀愀椀猀 猀ᜀ搁椀 瘀攀縀椁洀甀漀猀攀⸀ 䨀椀攀Ⰰ 瘀愀爀最愀愁椀Ⰰ 愀瀀搀爀椀猀欀ᤀⰁ 搀爀愀戀甀縀椁愀椀 猀椀欀琁椀 椀愀 洀愀椀愀猁Ⰱ 漀  paltai — praplyšusios ir sudėvėtos vatuvkos, jie seka mus akimis, ir rodo į ਀  洀甀猀 欀愀縀欁Ԁ 愀渁攀欀ᜀ搁愀洀椀Ⰰ 漀 樀猀 瀀甀猀渀甀漀最椀愀椀 瘀愀椀欀愀椀 氀礀搀椀 洀甀猀 瀀攀爀 瘀椀猀Ԁ 欀愀椀洀Ԁ⸁ 一攀琀  fabrikas — pieninė — sustojo, ir jos darbininkai išbėgo pažiūrėti naujųjų ਀  最礀瘀攀渀琀漀樀猀⸁ Ḁ吠愀椀 吀甀洀愀渀漀瘀欀愀Ⰰ᐀†瀀愀愀椀愀欁椀渀漀 洀欀猁猀 瘀攀縀ᜁ樁愀猀Ⰰ᐀†琀甀漀樀 戀甀猀 椀爀 洀欀猁猀 渀愀洀愀椀☀焀甀漀琀㬀⸀  Man sudreba širdis. „Ir mes būsime tokie kaip tie vargšai",— pagalvojau aš. ਀  吀椀欀爀愀椀 甀縀 ㌀᐀㐠 欀椀氀漀洀攀琀爀猀 瀀爀椀瘀愀縀椁甀漀樀愀洀攀 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᤀ 愀爀 欀愀縀欁Ԁ 瀀愀渀愀愀愁甀猀 ⼀  gyvenvietę. Čia visai kitokie pastatai. Ten matėme išsimė椁甀猀椀猀 椀爀 瀀爀椀琀欀瀁甀猀椀猀  mažų namiukų paupyj, o 椁愀 椀氀最椀 戀攀 樀漀欀椀漀猀 琀瘀愀爀欀漀猀 瀀愀猀琀愀琀愀椀⸀ 嘀椀攀渀愀 欀椀琀愀  lūšnelė, dengta lentomis. Mūsų karavanas ris椁愀 瀀愀猀椀氀攀椀搀縀椁愀 瀀攀爀 瘀椀搀甀爀⼀  vadinamosios gyvenvietės. Mūsų vežėjas prilekia prie vieno ilgo pastato ir ਀  猀甀猀琀漀樀愀⸀ 䈀愀爀愀欀愀椀⸀ 䤀氀最愀猀 氀礀最 洀欀猁猀 欀氀甀漀渀愀椀 瀀愀猀琀愀琀愀猀Ⰰ 猀甀 氀愀渀最愀椀猀 椀爀 搀甀爀椀洀椀猀⸀ 伀  durys kas trys metrai. „Parvažiavome",— atsisukęs pasako jis ir iššoka iš ਀  瘀攀縀椁洀漀Ⰰ 樀漀 最爀甀漀戀氀ᜀ琁愀猀 椀爀 ⼀搁攀最ᤀ猁 爀甀搀愀猀 瘀攀椀搀愀猀 愀礁瀀猀漀猀椀Ⰰ 愀欀礀猀 縀椁戀愀⸀ 嘀椀攀渀愀 愀琁礀瘀愀  koja remiasi žemės, matyt, sulaužyta ir nelinksta, antra mikliai mina. ਀  倀愀琀攀渀欀椀渀琀愀猀Ⰰ 洀愀琀 樀猀 戀欀爁礀猀 瀀愀搀椀搀ᜀ樁漀⸀ 怀椁洀戀攀爀最愀猀 氀礀最 瀀攀爀欀欀渁漀 琀爀攀渀欀琀愀猀 猀ᜀ搁椀 愀渀琀  vežimo ir nelipa. Šimbergienė lyg ir verkti taikosi. Aš irgi sėdžiu ir žiūriu. ਀  吀愀椀 Āia mūsų Tėvynė, 椁愀 椀爀 欀愀甀氀甀猀 琀攀欀猀 瀀愀氀椀欀琀椀Ⰰ 搀椀渀最琀攀氀椀 洀愀渀 洀椀渀琀椀猀Ⰰ 椀爀  šiurpas nukrato mane. Moterys praveria duris ir žiūri į mus. O vaikai jau ਀  爀攀渀欀愀猀椀 愀瀀椀攀 瘀攀縀椁洀Ԁ⸁ Ḁ䄠瀀猀椀爀椀欀愀甀Ⰰ᐀†椀愀琁愀爀椀愀 怀椁洀戀攀爀最愀猀Ⰰ᐀†樀椀猀 洀愀渀攀 愀瀀最愀瘀漀☀焀甀漀琀㬀⸀ 倀愀爀漀搀漀  mūsų besišypsantį vežėją. „Čia ne centrinė ferma." Pagaliau lipu nuo vežimo, ਀  椀爀 怀椁洀戀攀爀最椀攀渀ᜀ 瘀漀猀 渀攀瘀攀爀欀搀愀洀愀 渀甀愀漁欀愀⸀ 䐀攀搀愀洀攀 猀愀瘀漀 爀礀愀甁氀椀甀猀 愀渀琀 樀甀漀搀漀猀 欀愀椀瀀  smala ir kietos kaip asfaltas žemės, tik suplyšusios nuo saulės kaitros. Kol ਀  搀愀椀爀ᜀ洁ᜀ猁Ⰰ 愀琀猀椀爀愀搀漀 愀甀欀愀琁愀猀Ⰰ 猀琀愀洀戀漀欀愀猀 猀甀 瀀氀愀渀愀攁琀攀 瘀礀爀愀猀Ⰰ 瀀爀椀ᜀ樁漀 瀀爀椀攀 洀欀猁猀 椀爀  parodė mums butą. Tai buvo pailgas kambarys, prieš jį — virtuvė. Į jį ਀  猀甀猀椀渀攀愀ᜁ洁攀 搀愀椀欀琀甀猀⸀ 䨀椀猀 瘀椀猀愀椀 琀甀愀āias: nei suolo, nei stalo, nei lovos. Viską ਀  搀ᜀ樁漀洀攀 愀渀琀 最爀椀渀搀猀 椀爀 氀椀欀搁渀愀椀 縀椁欀爁ᜀ樁漀洀攀 ⼀ 洀欀猁猀 猀甀洀ᜀ琁礀琀Ԁ 椀爀 搀甀氀欀椀渀Ԁ 琀甀爀琀Ԁ⸁  Apsiblausę, sudulkėję, murzini, pervargę ir alkani ieškojome, kur nusiprausti. ਀  䤀愀攁椀渀愀洀攀 ⼀ 氀愀甀欀ԀⰁ 漀最椀 瀀愀氀攀椀 洀欀猁猀 Ḁ爠欀洁甀猀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ 愀渁椀漀欀愀搁愀洀愀猀 瀀攀爀 搀椀搀攀氀椀甀猀 愀欀洀攀渀椀猀Ⰰ  šokinėdamas teka upelis. Apsidžiaugėme. Tuoj visi į jį praustis ir skalbti. ਀  䬀漀樀愀猀 洀愀稀最漀搀愀洀椀Ⰰ 戀愀渀搀ᜀ洁攀 戀爀椀猀琀椀 ᐀†愀爀 最椀氀甀⸀ 嘀愀渀搀攀渀猀 瀀甀猀椀愀甀 戀氀愀甀稀搀猀Ⰱ 漀 瀀愀猀琀漀瘀ᜀ琁椀  negali, ver椁愀⸀ 䴀愀琀 欀愀氀渀猀 甀瀀攀氀椀猀Ⰰ 琀漀搀ᜀ氁 猀琀椀瀀爀椀 猀爀漀瘀ᜀ⸁ ⸀ 瘀愀欀愀爀Ԁ 愀琀瘀攀縀愁 搀愀爀  vieną partiją: Sintautų pašto viršininko žmoną su dviem dukterim, Stankevi椁猀  su žmona ir 3 mažais vaikais, ūkininką Surmą su žmona, 2 sūnum ir 2 dukterims, ਀  倀漀Āvaitį su žmona ir dukterim. Visus įkuria tame barake. Kai daugiau mūsų, ਀  愀椁爀搀縀椁愀椀 瀀愀猀椀搀愀爀ᜀ 氀礀最 氀椀渀欀猀洀椀愀甀Ⰰ 最礀瘀攀渀椀洀漀 瘀愀爀最Ԁ 瀀愀欀攀氀猀椀洀攀 戀攀渀搀爀愀椀⸀ 䨀椀攀 椀爀最椀  šoko tvarkytis ir praustis. Jau ir vakaras netoli, kas ką turėjome — ਀  甀縀欁愀渀搀漀洀攀⸀ 刀攀椀欀椀愀 爀甀漀愀琁椀猀 椀爀 最甀氀琀椀⸀ 䐀愀戀愀爀 樀愀甀 渀攀 最爀礀渀愀洀 氀愀甀欀攀Ⰰ 戀攀琀 瀀漀 猀琀漀最甀 ᐀† kaip gerai! Klojamės ant grindų, juk lovų neturime. Išsiimu ką turiu, ਀  瀀愀猀椀欀氀漀樀甀⸀ 䜀甀氀椀甀 椀爀 瀀爀愀搀攀搀甀 猀渀愀甀猀琀椀Ⰰ 戀攀琀 氀礀最 戀ᜀ朁愀 瀀攀爀 瘀攀椀搀ԀⰁ 瀀愀猀欀甀椀 瀀攀爀 欀愀欀氀Ԁ⸁  Aš griebiu, sutrinu,— pasmirsta. Pradeda niežėti rankas, kaklą, veidą. ਀  怀椁洀戀攀爀最愀猀Ⰰ 怀椁洀戀攀爀最椀攀渀ᜀ 椀爀 樀猀 瘀愀椀欀愀椀Ⰰ 最椀爀搀縀椁甀Ⰰ 瘀愀爀琀漀猀椀Ⰰ 欀愀猀漀猀椀Ⰰ 渀攀洀椀攀最愀⸀ Ḁ䬠愀猀  tai?" — pagalvoju. „Mejeri,— šaukiu Šimbergą,— ar turi degtuką, užbrauk, ਀  瀀愀縀椁欀爁ᜀ猁椀洀Ⰰ 欀愀猀 洀甀猀 瀀甀漀氀愀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䨀椀猀 戀爀欀欁愀琁 搀攀最琀甀欀ԀⰁ 椀爀 縀椁欀爁椀⸀ Ḁ怠琁愀椀Ⰰ 戀氀愀欀ᜀ猁☀焀甀漀琀㬀Ⰰ᐀†樀椀猀  purto ir mėto. Dabar aišku, kas neduoda ramybės. Nuo to pirmo vakaro ligi ਀  瀀愀猀欀甀琀椀渀椀漀Ⰰ 欀漀氀 戀欀猁椀洀 匀椀戀椀爀攀Ⰰ 洀甀猀 氀礀搀ᜀ猁 椀爀 最攀爀猀 洀欀猁猀 欀爀愀甀樀ԀⰁ 欀甀爀椀漀 琀椀攀欀 洀愀縀愁  buvo likę. Ar ne gyvenimo ironija! Pareini iš sunkaus darbo, alkanas guli į ਀  氀漀瘀ԀⰁ 漀 Āia tavęs laukia šimtai blakių ir 椁甀氀瀀椀愀 瀀愀猀欀甀琀椀渀⼀ 欀爀愀甀樀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀渀琀爀愀猀  vakaras. Dabar pasirodo ir vietinių daugiau. Viena kita moteris, gyvenanti ਀  琀愀洀攀 戀愀爀愀欀攀Ⰰ 猀甀漀搀椀渀愀猀 椀爀 琀攀瀀愀氀甀漀琀愀猀 琀爀愀欀琀漀爀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ᐀†樀椀攀 猀琀攀渀最椀愀猀椀  susidraugauti su mumis, juk visi iš vieno molio, tik paviršius skiriasi. Jie ਀  洀甀洀猀 愀椀愀欁椀渀愀Ⰰ 欀愀椀瀀 最礀瘀攀渀愀Ⰰ 欀愀椀瀀 搀椀爀戀愀Ⰰ 漀 琀漀 樀猀 瘀愀爀最漀 椀爀 搀愀爀戀漀 最愀氀漀 渀攀洀愀琀礀琀椀⸀  Jie nekalti, kad apdriskę ir suodini, jie nori mums tai pasakyti. Žiūri į mus ਀  椀爀 最愀氀瘀漀樀愀Ⰰ 最愀氀 渀攀琀 洀甀洀猀 瀀愀瘀礀搀椀 椀爀 渀漀爀ᜀ琁猀 琀愀椀瀀 愀瀀猀椀爀攀渀最琀椀⸀ 䴀欀猁猀 瀀愀猀椀爀漀搀礀洀愀猀  sukėlė blogą propagandą — tarybinė santvarka bloga. Nežinau, ar dėl to, ar ਀  欀椀琀愀 戀甀瘀漀 瀀爀椀攀縀愁猀琀椀猀Ⰰ 瀀漀 搀瘀椀攀樀猀 搀椀攀渀猀 猀甀猀漀搀椀渀漀 洀甀猀 ⼀ 瘀攀縀椁洀Ԁ 椀爀 椀愀瘁攀縀ᜁ 瘀椀猀愀椀  kiton vieton, atskirai nuo visų fermų, prie upelio į tuš椁Ԁ 渀愀洀ԀⰁ 渀攀琀漀氀椀  centrinės fermos. Ten niekas mūsų nematė. Tai buvo gana gražūs gyvenamieji ਀  渀愀洀愀椀Ⰰ 琀椀欀 琀甀愀琁椀⸀ 䴀愀琀礀琀Ⰰ 最爀愀縀椁愀椀 最礀瘀攀渀漀 瘀愀搀椀渀愀洀愀猀椀猀 Ḁ戠甀漀縀ᜁ☁焀甀漀琀㬀Ⰰ 漀 樀⼀ 椀愀瘁攀縀ᜁ⸁ 䜀愀氀  pas baltąsias meškas?

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Įsikūrė ਀  瘀椀猀愀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 欀漀氀漀渀椀樀愀⸀ 刀甀猀猀 洀愀琀礀搀愀瘀漀洀 琀椀欀 搀甀漀渀漀猀 瘀攀縀ᜁ樁Ԁ⸁ 䴀愀琀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 洀甀猀  maitinti, davė po 800 g duonos. Pagerino mums ir gyvenimą. Atvežė gultus, kad ਀  渀攀爀攀椀欀ᜀ琁猀 洀椀攀最漀琀椀 愀渀琀 最爀椀渀搀猀⸁ 一愀洀攀 琀爀礀猀 欀愀洀戀愀爀椀愀椀 椀爀 瀀爀椀攀戀甀琀椀猀⸀ 匀愀氀椀愀 樀漀 欀椀琀愀猀  namelis. Abu mediniai, pastatyti iš gerų maumedžio rąstų, drožinėtos langinės, ਀  琀椀欀 猀攀渀漀欀漀猀 搀甀爀礀猀⸀ 䄀戀甀 渀愀洀愀椀 愀渀琀 最爀愀縀愁甀猀Ⰰ 椀攀瘀漀洀椀猀 椀爀 欀愀爀欀氀愀椀猀 愀瀀愀甀最甀猀椀漀 甀瀀攀氀椀漀  kranto, prieš akis lėkštas kalnas, kylantis į pietus su retais senais ਀  洀愀甀洀攀搀縀椁愀椀猀⸀ 倀漀 樀愀椀猀 最爀愀縀椁Ⰰ 琀愀渀欀椀 縀漁氀ᜀⰁ 渀攀猀 縀攁洀ᜀ 樀甀漀搀愀 氀礀最 猀洀愀氀愀 椀爀 戀攀 最愀氀漀  derlinga. Tikras kurortas, tik gyvenk ir norėk. Tuose dviejuose namukuose ਀  猀甀琀椀氀瀀漀洀攀 愀瀀椀攀 㔀  縀洁漀渀椀猀⸁ 䜀甀氀琀愀猀 瀀爀椀攀 最甀氀琀漀Ⰰ 琀椀欀 瀀爀愀ᜀ樁椀洀愀猀⸀ 䄀愀 氀愀椀欀椀愀甀猀椀 猀甀  Šimbergais, todėl ir mano gultai buvo prie jų. Dvi paras su mumis gyveno ਀  愀氁甀戀愀猀椀猀 瘀攀縀ᜁ樁愀猀⸀ 䴀愀琀礀琀Ⰰ 樀椀猀 戀甀瘀漀 愀琀猀椀猀猁琀愀猀 欀愀椀瀀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀Ⰰ 欀愀搀 渀攀瀀愀戀ᜀ朁琀甀洀攀⸀  Jis neturėjo nei gultų, nei patalynės. Žiūrim, kur guls. Ogi pasimetė ਀  猀甀瀀氀礀愀甁猀椀Ԁ 椀爀 瀀甀爀瘀椀渀Ԁ 瘀愀琀甀瘀欀ᤀ 愀渀琀 最爀椀渀搀猀Ⰱ 甀縀猁椀琀爀愀甀欀ᜀ 欀攀瀀甀爀ᤀ 愀渀琀 愀欀椀猀 椀爀  saldžiai užmigo. Ir mums, ir jam duonos atveždavo 800 g, tuo jis maitinosi, ਀  甀縀猁椀最攀爀搀愀洀愀猀 瘀愀渀搀攀渀椀甀 椀愀 甀瀀攀氀椀漀⸀ 紀椁渀漀洀愀Ⰰ 洀欀猁猀 洀漀琀攀爀礀猀 瀀愀最攀爀椀渀搀愀瘀漀 樀愀洀 洀愀椀猀琀Ԁ ᐀† duodavo tai lašinių, tai dešros gabalėlį. Dar mes buvome turtingi, iš Lietuvos ਀  琀甀爀ᜀ樁漀洀攀 瘀椀猀欀漀⸀ 䈀攀琀 瀀愀氀攀渀最瘀愀 愀琀猀愀爀最漀猀 渀礀欀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀漀 ㈀᐀㌠  dienų mūsų buvęs sargybinis atneša litovkę, taip jie vadina dalgius. Gal ਀  氀椀攀琀甀瘀椀愀椀Ⰰ 愀琀瘀攀縀琁椀 ⼀ 匀椀戀椀爀ԀⰁ 椀爀 愀琀猀椀瘀攀縀ᜁ 搀愀氀最椀甀猀㼀 䴀愀琀 爀甀猀愀椀 瀀樀愀甀搀愀瘀漀 樀愀瘀甀猀 猀甀  riestais pjautuvais. Mus nori „įdarbinti". Nuvedęs už upelio ant šlaito, po ਀  猀攀渀愀椀猀 洀愀甀洀攀搀縀椁愀椀猀Ⰰ 欀甀爀 最攀爀愀 縀漁氀ᜀⰁ 瀀愀爀漀搀漀Ⰰ 欀愀椀瀀 爀攀椀欀椀愀 瀀樀愀甀琀椀⸀ 刀礀琀漀樀愀甀猀 搀椀攀渀Ԁ  atneša vėl kelias litovkas, o mes, keli vyrai, ir Šimbergas išsirikiuojame ਀  瀀樀愀甀琀椀⸀ 䔀椀渀愀洀攀 瀀樀愀甀琀椀Ⰰ 欀愀搀愀 渀漀爀椀洀攀Ⰰ 椀爀 最爀⼀縁琁愀洀攀 椀愀 搀愀爀戀漀Ⰰ 欀愀搀愀 渀漀爀椀洀攀⸀ 䨀漀欀椀漀  prievaizdo neturime. Niekas neragina ir neprižiūri. Tai atrodo tik pramoga, ਀  欀愀搀 渀攀琀攀欀琀猀 渀甀漀戀漀搀縀椁愀甀琀椀⸀ 䴀漀琀攀爀礀猀 洀甀洀猀 瘀攀爀搀愀 瘀愀氀最礀琀椀Ⰰ 猀欀愀氀戀椀愀猀椀Ⰰ 縀椁渀漀洀愀Ⰰ  viskas iš atsivežtų išteklių. Mūsų litovkas išplaka ir pataiso senukas ਀  怀甁洀愀挀栀攀爀椀猀Ⰰ 愀琀瘀攀縀琁愀猀 渀甀漀 䄀氀礀琀愀甀猀 猀甀 縀洁漀渀愀 椀爀 ㌀ 搀甀欀琀攀爀椀洀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀 瘀愀氀最愀甀  daugiausia lašinius, kurių įdėjo mokytoja, žmonos įduotą kumpį taupau. Taigi ਀  㠀  最 搀甀漀渀漀猀 欀漀氀 欀愀猀 甀縀琁攀渀欀愀Ⰰ 渀攀琀 氀椀攀欀愀⸀ 怀椁洀戀攀爀最椀攀渀ᜀ 渀甀攀椀渀愀 ⼀ 挀攀渀琀爀椀渀ᤀ 昀攀爀洀Ԁ⸁  Ten yra valgykla. Parneša sriubos. Mes jos paragaujame. Neskani. Centrinėj ਀  昀攀爀洀漀樀 猀甀猀椀琀椀渀欀愀 瘀椀攀渀Ԁ 欀椀琀Ԁ 氀椀攀琀甀瘀⼀⸁ 䤀愀猁椀瀀愀猀愀欀漀樀愀Ⰰ 欀愀搀 樀椀攀 渀攀琀漀氀椀 洀欀猁猀Ⰱ 椀爀  gyvena, kaip mes — atskirti nuo vietinių. Pas mus kartais ateina mokytojas ਀  䈀愀爀愀愁甀猀欀愀猀Ⰰ 琀愀猀Ⰰ 欀甀爀 椀愀朁攀氀戀ᜀ樁漀 洀愀渀攀 渀甀漀 洀椀爀琀椀攀猀⸀ 䨀椀猀 瀀愀猀愀欀漀樀愀Ⰰ 欀愀猀 瀀愀猀 樀甀漀猀  gyvena (centrinėj fermoj). Tai žydai Salans-kiai iš Kudirkos Naumies椁漀Ⰰ  Vinikas su gausia šeima, Lozoraitis su 5 vaikais, Noreika su žmona. Į tolesnę ਀  昀攀爀洀Ԁ ⴀ最攀爀愀椀 瀀愀縀⼁猁琀愀洀椀 ఀ攁猀渀愀瘀椀Āiai; iš Men椁欀椀猀 䨀甀爀最椀猀 猀甀 縀洁漀渀愀Ⰰ 搀甀欀琀攀爀椀愀 椀爀 ㌀  anūkais, žentas pakliuvęs į lagerį; buvęs policininkas Švagždys; Sulžickas; ਀  洀漀欀礀琀漀樀愀 ఀ攁爀渀攀瘀椀Āienė su dukterim. Klausiam, ką jie dirba. Ogi davė siloso ਀  搀甀漀戀ᤀ 瘀愀氀礀琀椀⸀ 䬀愀猀琀甀瘀猀 渀攀琀甀爀椀Ⰰ 琀愀椀 搀愀瘀ᜀ 瀀愀搀愀爀礀琀甀猀 椀愀 最攀氀攀縀椁渀椀猀 猀琀愀琀椀渀椀猀⸁ 䨀椀攀  linksta. Salanskis ty椁漀搀愀洀愀猀椀猀 椀爀 猀愀欀漀㨀 Ḁ吠漀欀椀攀 樀猀 椀爀 琀愀渀欀愀椀 欀愀椀瀀 欀愀猀琀甀瘀愀椀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ  nes ėjo vis dažnesnės žinios apie kautynes ir Raudonosios Armijos ਀  瀀爀愀氀愀椀洀ᜀ樁椀洀甀猀 甀縀氁攀椀搀縀椁愀渀琀 洀椀攀猀琀Ԁ 瀀漀 洀椀攀猀琀漀⸀ 䤀愀 昀攀爀洀猀 椀愀氁礀搀ᜀ搁愀瘀漀 欀愀猀搀椀攀渀 瘀椀攀渀Ԁ  vyrą po kito į armiją. Karo mašina greitai rijo juos. Vis reikėdavo naujų ਀  愀甀欀猀⸁ 䴀攀猀 搀縀椁愀甀最ᜀ洁ᜀ猁Ⰰ 欀愀搀 最爀攀椀琀 最爀椀甀猀 欀漀洀甀渀椀稀洀愀猀 椀爀 最爀⼀愁椁洀攀 ⼀ 琀ᜀ瘁礀渀ᤀ⸁ 䤀愀攁椀搀愀洀椀  vyrai sakė: „Mes einame pasiduoti į nelaisvę". Kas juos paveikė, ar mūsų ਀  瀀愀猀椀爀漀搀礀洀愀猀Ⰰ 愀爀 ⼀朁爀椀猀ᤀ猁 猀欀甀爀搀甀猀 椀爀 瘀愀爀最椀渀最愀猀 最礀瘀攀渀椀洀愀猀 ᐀†欀漀氀挀栀漀稀愀椀 椀爀  sovchozai. Mokytojas Baršauskas pasakojo apie Viniko ir Noreikos konfliktą, ਀  愀瀀椀攀 嘀椀渀椀欀漀 瀀愀琀愀椀欀愀瘀椀洀Ԁ Ḁ瘠愀氀搀縀椁愀椀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䨀⼀ 瀀攀爀 猀甀愀愁甀欀琀Ԁ 猀甀猀椀爀椀渀欀椀洀Ԁ 渀攀琀 ⼀ 最愀爀戀ᜀ猁  prezidiumą pasodino ir rodė kaip pavyzdį. O iš tikrųjų Vinikas ėjo išdaviko ਀  欀攀氀椀甀⸀ 䨀⼀ 瀀爀椀猀椀瘀椀氀椀漀樀漀⸀ 倀椀爀洀椀愀甀猀椀愀 樀椀猀 愀琀猀椀欀攀爀愀椁樀漀 一漀爀攀椀欀愀椀⸀ ⸀猁欀甀渀搀ᜀ 欀愀椀瀀  Tarybų Sąjungos priešą. Noreika, tikėdamas greita vokie椁猀 瀀攀爀最愀氀攀Ⰰ 渀攀猀椀瘀愀爀縀ᜁ⸁  Jis net vietiniams žmonėms sakė: „Už savaitės kitos bolševizmas žus". To ਀  甀縀琁攀欀漀⸀ 䨀⼀ 愀爀攀愀琁愀瘀漀⸀ 吀攀椀猀洀愀猀⸀ 䰀椀甀搀礀琀漀樀甀 瀀愀欀瘀椀攀琀ᜀ 嘀椀渀椀欀Ԁ⸁ 吀攀椀猀ᜀ樁愀猀 欀氀愀甀猀ᜀ㨁 Ḁ䄠爀  tu sakei, kad bolševizmas išsilaikys tik kelias savaites?" — „Sakiau, taip ir ਀  戀甀猀☀焀甀漀琀㬀⸀ 一甀琀攀椀猀ᜀ 洀椀爀琀椀⸀ 䰀椀攀瀀ᜀ 瀀愀搀甀漀琀椀 洀愀氀漀渀ᜀ猁 瀀爀愀愀礁洀Ԁ⸁ 䄀琀猀椀猀愀欀ᜀ⸁ 一漀爀攀椀欀Ԁ 猀甀愀愁甀搀ᜀ⸁  Jo rūbus grąžino žmonai. Vinikas, grįždamas iš teismo, būdamas stipriai ਀  最椀爀琀愀猀Ⰰ 渀甀愀愁氀漀 爀愀渀欀愀猀⸀ 嘀椀猀椀 洀攀猀 縀椁渀漀樀漀洀攀Ⰰ 欀愀洀 樀椀猀 琀愀爀渀愀甀樀愀 椀爀 樀漀 愀愁氀椀渀搀愀瘀漀洀ᜀ猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀椀攀渀Ԁ  dieną atvyksta iš centrinės fermos tarnautojai ir pas mus daro kratą. Turėjome ਀  瀀愀爀漀搀礀琀椀 椀爀 椀愀瘁攀爀猀琀椀 瘀椀猀甀猀 猀愀瘀漀 猀欀愀爀洀愀氀甀猀⸀ 䤀愀 䈀愀氀攀挀欀愀椀琀椀攀渀ᜀ猁 瀀愀椀洀愀 瀀甀椀欀猀  radijo aparatą. Gaila.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kitą ਀  搀椀攀渀Ԁ 愀琀瘀愀縀椁甀漀樀愀 氀椀渀最甀漀搀愀洀椀 戀爀椀欀攀氀礀樀攀 搀甀 攀渀欀愀瘀攀搀椀猀琀愀椀⸀ 䨀椀攀 愀琀猀椀瘀攀縀愁 愀渀琀  apmušalų popieriaus atspausdintus pažymėjimus lyg mūsų pasą. Įrašė į juos tik ਀  洀欀猁猀 瘀愀爀搀甀猀 椀爀 瀀愀瘀愀爀搀攀猀⸀ 吀愀椀最椀 最愀瘀漀洀攀 渀愀甀樀甀猀 Ḁ瀠愀猀甀猀☀焀甀漀琀㬀 瘀椀攀琀漀樀 猀攀渀猀⸁ 嘀攀氀琀甀椀 愀愀  prašiau grąžinti iš mano paso dukters fotografiją. Veltui. Enkavedistai yra ਀  戀攀愀椁爀搀縀椁愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀礀瘀攀渀漀洀攀  ir laukėme. Laukėme, kada kas nors įvyks ir galėsime grįžti į tėvynę. ਀  倀愀戀甀搀甀猀椀漀猀 洀漀琀攀爀礀猀 瀀愀猀愀欀漀搀愀瘀漀 ⼀瘁愀椀爀椀甀猀 猀愀瀀渀甀猀㨀 爀椀琀椀渀椀甀猀 ᐀†欀甀爀椀攀 琀甀爀ᜀ樁漀 爀攀椀欀愀琁椀  didelę kelionę. Kažkas pramanė pranašystę: rudenį, kai ateis jaunas mėnulis, ਀  琀甀爀椀 最爀椀欀琁椀 搀椀搀攀氀ᜀ 瘀愀氀猀琀礀戀ᜀ⸁ 䬀椀琀椀 瀀爀椀猀椀洀椀渀ᜀ 椀爀 䴀椀欀愀氀搀漀猀 瀀爀愀渀愀愀礁猀琀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀椀攀渀Ԁ  dieną atvyksta pas mus pareigūnas. Sušaukia mus ir aiškina: „Jūs esate 椁漀渀  amžinai atvežti, negalvokite grįžti namo. Čia jums bus gerai. Priprasite. ਀  吀漀搀ᜀ氁 最礀瘀攀渀欀椀琀攀Ⰰ 欀愀椀瀀 欀椀琀椀 洀欀猁猀 瀀椀氀椀攀Āiai gyvena. Veskite ir dauginkitės!" Mus ਀  瀀爀椀琀爀攀渀欀ᜀ 琀漀欀猀 樀漀 瀀愀猀愀欀礀洀愀猀⸀ 倀愀猀椀瀀椀欀琀椀渀漀洀攀⸀ 倀漀 欀攀氀椀猀 搀椀攀渀猀 椀愀 欀愀縀欁甀爀  sužinojome, kad jį paėmė į armiją. Šimbergas patenkintas tarė: „Gerai tam ਀  瀀氀愀Āiaklyniui".

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Artinasi ਀  縀椁攀洀愀⸀ 䬀Ԁ 瘀愀氀最礀猀椀洀攀㼀 怀椁琀愀椀 爀欀瀁ᜀ樁漀 瘀椀猀椀攀洀猀⸀ 倀爀愀愀漁洀攀 瘀愀搀漀瘀礀戀ᜀ猁 愀爀欀氀椀漀Ⰰ 欀愀搀  galėtume nuvažiuoti į dar tolimesnius kolūkius bulvių nusipirkti. Susidėję ਀  瘀攀縀愁洀攀 瀀愀猀欀甀琀椀渀椀甀猀 猀愀瘀漀 猀欀愀爀洀愀氀甀猀Ⰰ 渀攀猀 欀椀琀漀猀 椀愀攁椀琀椀攀猀 渀ᜀ爁愀⸀ 䄀愀 瀀愀爀搀甀漀搀甀  paskutinę paklodę, tik pasilieku tą dalį, kur žmonos rankomis išsiūti ਀  椀渀椀挀椀愀氀愀椀 㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀䨀⸀ 䐀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀 吀愀 瀀愀欀氀漀搀ᜀ猁  dalis man labai brangi. Atvyksta pas mus ir aukso pirkliai. Jie žino, kad mes ਀  愀琀瘀愀縀椁愀瘀漀洀攀 縀椁攀搀甀漀琀椀Ⰰ 猀甀 愀甀欀猀漀 氀愀椀欀爀漀搀縀椁愀椀猀Ⰰ 漀 最愀氀 椀爀 搀愀甀最椀愀甀 愀甀欀猀漀 琀甀爀椀洀攀㼀 唀縀  auksą jie duoda miltų. Beveik visi išmainė žiedus į miltus, bet aš ne. Žiedas ਀  椀爀 氀愀椀欀爀漀搀椀猀 ⠀欀甀爀⼀ 洀愀渀 ⼀搁愀瘀ᜀ 戀爀漀氀椀猀⤀Ⰰ 戀甀瘀漀 瀀攀爀 搀愀甀最 戀爀愀渀最欀猁Ⰰ 欀愀搀 愀愀 樀甀漀猀  atiduo椁愀甀 甀縀 欀攀氀椀猀 欀椀氀漀最爀愀洀甀猀 洀椀氀琀猀⸁ 一攀琀 瀀愀猀欀攀氀戀ᜀⰁ 欀愀搀 愀甀欀猀漀 洀攀猀 渀攀琀甀爀椀洀攀  teisės laikyti. Tuomet žiedą ir laikrodį įlydžiau į lajų, kad neatimtų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Buvo ir ਀  瘀愀氀最礀欀氀愀⸀ 䈀愀渀搀ᜀ洁攀 瘀愀氀最礀琀椀 椀爀 洀攀猀Ⰰ 戀攀琀 最爀攀椀琀 Ḁ愠琀猀椀猀愀欀ᜀ洁攀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ 瘀椀爀ᜀ樁愀 瀀愀欀愀猀搀愀瘀漀  lauke bulvių, jas nuplaudavo upely, ir tuoj neskustas į katilą. Išverda, ਀  猀甀最爀欀搁愀 椀爀 椀愀攁椀渀愀 猀愀甀猀椀攀渀ᜀ 猀甀 氀甀瀀攀渀漀洀椀猀⸀ 嘀愀氀最礀搀愀瘀漀 氀椀愀甀搀椀猀Ⰰ 欀Ԁ 搀愀爀礀猀⸀ 䄀渀琀爀愀猀  patiekalas buvo varškė, atvežta iš pieninės, bet ir tai kas antra ar tre椁愀  diena. Bet tokia rūgšti ir karti, kad ir šiandien sutraukia žandus, ją ਀  瀀爀椀猀椀洀椀渀甀猀⸀ 䬀漀搀ᜀ氁 瀀椀攀渀椀渀ᜀ 搀甀漀搀愀瘀漀 琀漀欀椀Ԁ 瀀攀爀爀欀朁甀猀椀Ԁ 瘀愀爀愀欁ᤀⰁ 渀攀愀椀愀欁甀⸀ 䜀愀氀 欀愀搀  jos nevalgytų. Bet vietiniai ją valgė, tik mes atsisakėme. Tuo tarpu ਀  椀氀最椀愀甀猀椀漀猀 欀愀爀瘀椀搀ᜀ猁 瀀椀氀渀漀猀 欀愀爀瘀椀猀Ⰱ 椀爀 最爀愀縀椁猀 欀愀爀瘀椀猀⸁ 䨀愀猀 洀攀氀縀椁愀Ⰰ 椀爀 瘀椀猀Ԁ 瀀椀攀渀Ԁ  į pieninę. Nė gramo neduoda žmonėms.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pavasarį ਀  瀀愀洀愀Āiau lėkštą šlaitą, nusileidžiantį į upeliūkštį, ir man akys raibo nuo ਀  猀欀愀椀猀Āiai geltonų lyg prisėtų gėlių. Tarp jų maišėsi įvairios kitų spalvų ਀  最ᜀ氁ᜀ猁⸀ 刀漀樀甀樀 愀愀 戀甀瘀愀甀Ⰰ 渀攀 縀攁洀ᜀ樁⸀ 一攀琀 戀椀樀欀渁愀椀 愀甀最漀 氀愀甀欀甀漀猀攀⸀ 伀 瀀漀 琀Ԁ 瀀甀椀欀椀Ԁ  gėlėtą pievą traukia giesmę griežlė. O bi椁猀 搀愀甀最礀戀ᜀ⸁ 䨀漀猀 瘀椀猀Ԁ 瀀愀瘀愀猀愀爀⼀ 椀爀  vasarą turi darbo, nes vienos žolės nužydi, kitos pradeda, taip ligi rudens. ਀  吀甀漀猀 氀ᜀ欁愀琁甀猀 愀氁愀椀琀甀猀 愀爀椀愀 椀爀 猀ᜀ樁愀⸀ 匀ᜀ樁愀 戀攀 樀漀欀椀猀 琀爀Ԁ愁猁 椀爀 戀攀 洀ᜀ愁氁漀Ⰰ 漀 愀甀最愀  beprotiškai. Mėšlas nereikalingas, jis guli prie fermų didžiau-siomis ਀  欀爀欀瘁漀洀椀猀Ⰰ 甀縀猁琀漀搀愀洀愀猀 瀀爀愀ᜀ樁椀洀Ԁ 椀爀 瀀爀椀瘀愀縀椁愀瘀椀洀Ԁ⸁ 䐀縀椁愀甀最琀猀猁椀 昀攀爀洀猀 瘀攀搀ᜀ樁愀椀Ⰰ 樀攀椀  kas jį nuvežtų. Žemė juoda kaip smala, jei palyja — nepraeisi keliu, taip ਀  氀椀洀瀀愀 瀀爀椀攀 欀漀樀猀Ⰱ 欀愀搀 渀攀渀甀瘀愀氀礀猀椀Ⰰ 漀 欀愀椀琀椀渀愀渀琀 猀愀甀氀攀椀Ⰰ 猀甀猀欀椀氀猀琀愀 ⼀ 搀椀搀縀椁愀甀猀椀甀猀  plyšius. Jei pasisodinai bulvių kelis kibirus, tai tau ligi kaklo per visą ਀  縀椁攀洀Ԁ⸁ 吀愀猀 欀爀愀愀琁愀猀 ᐀†愀甀欀猀漀 欀爀愀愀琁愀猀Ⰰ 琀椀欀 渀ᜀ爁愀 樀愀洀攀 愀攁椀洀椀渀椀渀欀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Gyventojai rusai. Vieni patys atsidangino, kitus caras atgabeno kaip mus. ਀  倀愀洀愀琀ᤀ 洀甀猀 最爀愀縀椁愀椀 愀瀀猀椀爀攀渀最甀猀椀甀猀Ⰰ 氀椀渀最愀瘀漀 最愀氀瘀漀洀椀猀 椀爀 愀椁爀搀礀猀攀 猀愀甀 猀愀欀ᜀ㨁 欀漀欀椀攀  mes skurdžiai. Viena rusė nuo Gomelio sako man: „Aš grįšiu į savo tėvynę, ten ਀  戀甀猀 最攀爀椀愀甀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䨀愀椀 渀攀愀琀ᜀ樁漀 ⼀ 最愀氀瘀ԀⰁ 欀愀搀 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最漀樀攀 瘀椀猀甀爀 瘀椀攀渀漀搀愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀攀猀Ⰰ  ieškodami bulvių, išmaišėme visus gretimus kolūkius. Užeinam į trobą, į mus ਀  縀椁欀爁椀 最愀椀氀椀漀洀椀猀 愀欀椀洀椀猀Ⰰ 漀 洀攀猀 欀氀愀甀猀椀愀洀攀Ⰰ 欀甀爀 樀猀 瘀礀爀愀椀Ⰰ 渀攀猀 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀 洀漀琀攀爀椀猀  rasdavome. „Jau 10 metų ir daugiau, kaip nežinau kur jis — išvežė kaip jus." ਀  䤀爀 琀愀椀瀀 欀椀攀欀瘀椀攀渀漀樀 琀爀漀戀漀樀㨀 渀攀爀愀搀漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 縀洁漀最甀猀 猀ᜀ搁ᜀ琁猀 猀愀瘀漀 瘀椀攀琀漀樀攀 ᐀†樀甀漀猀  vežė ir vežė, maišė ir maišė, kad nepadarytų kontrrevoliucijos. Per karą ਀  欀愀爀攀椀瘀椀甀猀 氀礀最椀愀椀 琀愀椀瀀 洀愀椀愀漁 搀愀氀礀猀攀Ⰰ 欀愀椀瀀 欀漀氀挀栀漀稀渀椀欀甀猀Ⰰ 欀愀搀 渀攀猀甀欀攀氀琀猀 洀愀椀愀琁漀⸀  Amžinai amžinai mes palaidoti 椁愀Ⰰ 搀愀縀渁愀椀 最愀氀瘀漀搀愀瘀愀甀 愀愀Ⰱ 椀爀 琀愀 洀椀渀琀椀猀  užmušdavo mane. Atsimenu gerai: ruduo, aš rišu lauke javų pėdus. Dangus ਀  最椀攀搀爀愀猀Ⰰ 猀愀甀氀甀琀ᜀⰁ 渀漀爀猀 渀攀欀愀椀琀椀渀愀Ⰰ 戀攀琀 猀欀愀椀猀琀椀⸀ 䐀愀渀最甀樀攀 渀ᜀ 搀攀戀攀猀ᜀ氁椀漀⸀ 䤀爀 愀琁愀椀  padangėmis traukia į pietus šaukdamos gulbės. Kokios jos laimingos, kaip aš ਀  樀漀洀猀 瀀愀瘀礀搀縀椁甀⸀ 䨀漀猀 氀愀椀猀瘀漀猀Ⰰ 猀欀爀攀渀搀愀 琀攀渀Ⰰ 欀甀爀 渀漀爀椀⸀ 䬀漀搀ᜀ氁 愀愀 渀攀 最甀氀戀ᜀ㼁 伀 欀愀搀 愀愀  turė椁愀甀 猀瀀愀爀渀甀猀Ⰰ 欀愀椀瀀 愀愀 猀欀爀椀猀Āiau. Aš bū椁愀甀 氀愀椀猀瘀愀猀 欀愀椀瀀 樀漀猀⸀ 䴀愀渀攀 愀瀀椀洀愀  didžiausias pavydas ir aš kone verkiu, palydėdamas akimis jų gražų trikampį ਀  瀀愀搀愀渀最ᜀ樁Ⰰ 欀甀爀椀猀 椀愀渁礀欀猀琀愀 欀愀椀瀀 洀愀渀漀 瘀椀氀琀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀爀Ԁ縁椁渀漀  iš šienapjūtės ir su jų darbininkais kasdien ėjome ten, kur siuntė valdžia. ਀  䐀愀爀戀猀 戀甀瘀漀 搀愀甀最Ⰰ 漀 縀洁漀渀椀猀 洀愀縀愁⸀ 嘀椀攀渀椀 椀愀洁椀爀ᜀⰁ 欀椀琀椀 椀愀氁愀欀猀琀ᜀ 瀀漀 欀愀氀渀甀猀Ⰰ 漀 琀爀攀琀椀  nežinia kur dingo. Tik liko jų žymės, parašai ant uolų prie kalnų verpetų. ਀  䰀愀椀洀椀渀最愀 搀愀爀 戀甀瘀漀 洀欀猁猀 昀攀爀洀愀Ⰰ 渀ᜀ 瘀椀攀渀愀猀 渀攀洀椀爀ᜀⰁ 漀 欀椀琀漀猀攀 瘀愀椀欀愀椀 椀愀欁爀椀琀漀 欀愀椀瀀  lapai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Javus ਀  瀀樀愀甀渀愀 猀甀 瀀愀瀀爀愀猀琀漀洀椀猀 愀爀欀氀椀渀ᜀ洁椀猀 洀愀愀椁渀漀洀椀猀Ⰰ 洀攀猀 爀椀愀愁洀 瀀ᜀ搁甀猀 椀爀 猀琀愀琀漀洀 ⼀ 最甀戀愀猀⸀  Kuomet nupjovėme ir surišome, reikėjo suvežti į kluonus. O „kluonai" dangum ਀  搀攀渀最琀椀⸀ 䨀猀 瘀椀猀愀椀 渀ᜀ爁愀㬀 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最漀樀 樀椀攀 椀愀ᜁ樁ᤀ 椀愀 洀愀搀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀漀 搀愀爀戀漀  grįždavome į baraką ir virdavomės valgyti. O ką?! Bulvių, nes tik bulvės ਀  戀攀氀椀欀漀⸀ 䰀愀愀椁渀椀愀椀Ⰰ 搀攀愀爁漀猀 戀愀椀最ᜀ猁椀⸀ 䰀愀椀洀ᜀⰁ 欀愀猀 琀甀爀ᜀ樁漀 搀愀甀最椀愀甀 搀愀椀欀琀猀Ⰱ 琀愀猀  kolūkiuose išsikeitė ne tik bulvių, bet sviesto ir riebalų. Aš mažai jų ਀  琀甀爀ᜀ樁愀甀Ⰰ 琀甀漀 戀氀漀最椀愀甀 洀愀渀⸀ 䰀椀欀愀甀 琀椀欀 愀渀琀 戀甀氀瘀椀猀⸁ 紀洁漀渀漀猀 ⼀搁ᜀ琁Ԁ 欀甀洀瀀⼀ 琀愀甀瀀椀愀甀⸀  Mūsų moterys, kurios nėjo į darbą, paeiliui virė pietus. O mūsų kambaryje — ਀  洀漀欀礀欀氀漀樀 ᐀†戀甀瘀漀 搀愀甀最 縀洁漀渀椀猀Ⰱ 琀愀椀 瀀爀椀攀 瀀氀礀琀漀猀 猀甀渀欀甀 瀀爀椀琀椀氀瀀琀椀⸀ 䬀愀爀琀甀 最礀瘀攀渀漀洀  Šimbergai (vyras su žmona ir du vaikai), Bandzienė su 2 mažais vaikais, ਀  䈀愀氀攀挀欀愀椀琀椀攀渀ᜀ 猀甀 洀攀爀最愀椀琀攀Ⰰ 瘀愀椀猀琀椀渀椀渀欀愀猀 一愀甀樀漀欀愀椀琀椀猀 猀甀 縀洁漀渀愀 ⠀愀戀甀 猀攀渀甀欀愀椀⤀⸀  Atskirai kitame kambary gyveno Stankevi椁甀猀 猀甀 㐀 洀愀縀愁椀猀 瘀愀椀欀愀椀猀Ⰰ 瘀椀攀渀愀猀 最椀洀ᜀ  nuvažiavus. Surmų šeima: 2 sūnūs ir 2 dukterys (daug toliau, prie fermų). Ir ਀  渀攀氀愀椀洀椀渀最愀 䨀愀渀甀愀愁甀猀欀椀攀渀ᜀⰁ 欀甀爀椀 洀椀爀ᜀ 瀀氀愀甀Āių uždegimu, palikus 3 mažus vaikus ਀  洀愀縀愁洀 欀愀洀戀愀爀ᜀ氁礀樀攀 瀀爀椀攀 猀愀渀搀ᜀ氁椀猀⸁ 吀椀攀猀愀Ⰰ 搀愀爀 倀漀Āvaitis su žmona ir dukterim ir ਀  刀攀欀椀攀琀椀攀渀ᜀ 猀甀 ㈀ 搀甀欀琀攀爀椀洀 最礀瘀攀渀漀 洀欀猁猀 戀愀爀愀欀攀ⴀ洀漀欀礀欀氀漀樀⸀ 䈀甀瘀漀洀攀 猀甀猀椀猀瀀愀甀搀ᤀ 欀愀椀瀀  silkės ba欁漀樀⸀ 嘀愀欀愀爀愀椀猀 瘀椀猀椀 爀椀渀欀搀愀瘀漀猀椀 瀀愀猀 洀甀猀 ⼀ 洀漀欀礀欀氀Ԁ 椀爀 搀愀氀椀樀漀洀ᜀ猁  įspūdžiais, pergyvenimais. Gaudėme žinias apie karą. Žinojome tik tiek, kad ਀  瘀漀欀椀攀Āiai eina pirmyn.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䨀愀渀甀愀愁甀猀欀椀攀渀ᜀ猁 搀甀欀琀ᜀ 䄀氀搀漀渀愀 琀甀爀ᜀ樁漀 最攀爀Ԁ 戀愀氀猀Ԁ 椀爀 洀漀欀礀搀愀洀愀猀椀 最椀洀渀愀稀椀樀漀樀  dalyvavo chore, todėl su broliais padainuodavo. Šimbergas buvo linksmas ਀  縀礁搀攀氀椀猀Ⰰ 樀椀猀 搀愀縀渁愀椀 椀愀欁爀ᜀ猁搀愀瘀漀 瘀椀攀渀Ԁ 欀椀琀Ԁ 愀瀁漀猀Ԁ⸁ 伀 樀漀 縀洁漀渀愀 瘀椀猀 瀀甀氀搀愀瘀漀 樀⼀⸁ Ḁ䴠攀樀攀爀椀Ⰰ᐀† toks buvo Šimbergo vardas,— kur tu mane nuvežei, net į Sibirą",— išmetinėjo ਀  樀椀渀愀椀⸀ 一攀縀椁渀漀樀漀Ⰰ 欀愀搀 樀椀猀 樀Ԁ 椀愀朁攀氀戀ᜀ樁漀 渀甀漀 洀椀爀琀椀攀猀⸀ 匀攀渀甀欀愀猀 瘀愀椀猀琀椀渀椀渀欀愀猀  Naujokaitis, būdamas flegmatikas, sėdėjo ant savo gultų ir šypsojosi. Atrodė, ਀  樀漀 渀攀瘀攀椀欀椀愀 縀椁愀甀爀甀猀 氀椀欀椀洀愀猀⸀ 䜀攀爀愀椀Ⰰ 欀漀氀 琀甀爀椀 搀愀椀欀琀猀Ⰱ 漀 瀀愀猀欀甀椀 琀攀欀猀 洀椀爀琀椀 戀愀搀甀Ⰰ  juk dirbti negali, o duoną išsipirkti reikės — kur pinigai?! Jo žmona nuolat ਀  猀甀猀椀爀愀甀欀甀猀 欀愀氀戀ᜀ樁漀㨀 Ḁ䬠愀猀 戀甀猀⸀ 刀攀椀欀椀愀 瀀爀愀愀礁琀椀Ⰰ 欀愀搀 氀攀椀猀琀猀 椀愀瘁愀縀椁甀漀琀椀 ⼀ 洀椀攀猀琀Ԁ⸁  Ten vyras gaus darbą vaistinėj — pragyvensim". Jie išsiprašė—leido išvažiuoti ਀  ⼀ 䈀椀樀猀欀Ԁ⸁ 䈀攀琀 欀愀猀 椀愀 琀漀⸀ 䐀椀爀戀琀椀 樀漀猀 瘀礀爀甀椀 瘀愀椀猀琀椀渀ᜀ樁 渀攀氀攀椀搀漀⸀ 䨀椀猀 琀攀渀 洀椀爀ᜀ⸁ 䬀愀猀  su žmona atsitiko — nežinau. Štai senų žmonių likimas! Tiesa, dar mūsų barake ਀  最礀瘀攀渀漀 猀攀渀甀欀愀猀 怀甁洀愀挀栀攀爀椀猀 猀甀 縀洁漀渀愀 椀爀 琀爀椀洀 搀甀欀琀攀爀椀洀⸀ 嘀椀攀渀愀 搀甀欀琀ᜀ 戀甀瘀漀  širdininke, todėl nėjo į darbą. Taigi ir jų šeimoje į darbą ėjo tik dvi ਀  搀甀欀琀攀爀礀猀⸀ 䨀椀猀 搀愀縀渁愀椀 猀瘀愀樀漀樀漀 最爀⼀縁琁椀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ 椀爀Ⰰ 欀愀椀瀀 猀愀欀ᜀⰁ 最愀爀猀椀愀椀 瀀愀最椀攀搀漀琀椀  Alvito bažny椁漀樀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀爀漀 洀甀猀Ⰰ  tai yra pro mūsų fermą, važiavo altajai, iš toli — turbūt nuo Mongolijos ਀  猀椀攀渀漀猀Ⰰ 渀攀猀 渀甀漀 䴀漀渀最漀氀椀樀漀猀 椀爀 䬀椀渀椀樀漀猀 猀椀攀渀漀猀 戀甀瘀漀 㔀  欀椀氀漀洀攀琀爀猀⸁ 䨀椀攀 瘀攀縀ᜁ ⼀  Bijską valstybinę duoklę: vilnas, javus, šieną. Platūs veidai, siauros akys, ਀  爀甀搀愀Ⰰ ⼀搁攀最甀猀 漀搀愀 爀漀搀ᜀⰁ 欀愀搀 樀椀攀 琀椀欀爀椀 瘀椀攀琀椀渀椀愀椀 愀氀琀愀樀愀椀⸀ 䄀瀀猀椀猀琀漀樀漀 渀愀欀瘀礀渀ᜀ猁  mūsų fermoje. Mes pas juos pirkome kedrų riešutų, žadėjome parvežti lauktuvių ਀  猀愀瘀椀攀洀猀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁ 䈀攀琀 瀀愀爀瘀攀縀琁椀 渀攀戀甀瘀漀 氀攀洀琀愀⸀ 倀愀猀椀爀漀搀漀Ⰰ 琀漀氀椀愀甀 欀愀氀渀甀漀猀攀 愀甀最漀  kedrai. Net mūsų keli drąsuoliai buvo išsiruošę pasiriešutauti. Rado. Bet ne ਀  琀愀猀 猀瘀愀爀戀甀⸀ 䴀甀洀猀 最椀洀ᜀ 洀椀渀琀椀猀 瀀愀爀愀愀礁琀椀 氀愀椀愀欁猀 ⼀ 䄀洀攀爀椀欀Ԁ 椀爀 瀀爀愀渀攀愀琁椀 愀瀀椀攀 猀愀瘀攀Ⰰ  kas turi giminių — giminėms, o kas pažįstamų — pažįstamiems, ir įduoti ਀  愀氀琀愀樀愀洀猀Ⰰ 欀愀搀 椀愀猁椀猀猁琀猀 樀甀漀猀 䈀椀樀猀欀攀⸀ 䴀愀琀 洀攀猀 愀氀琀愀樀愀椀猀 瀀愀猀椀琀椀欀ᜀ樁漀洀攀Ⰰ 漀 爀甀猀愀椀猀 ᐀† ne. Dabar man pravertė kun. Jakai椁漀 最愀甀琀愀猀 愀搀爀攀猀愀猀⸀ 倀爀愀愀椁愀甀 瀀爀愀渀攀愀琁椀 洀愀渀漀  žmonai, kur aš esu ir kad gyvas. Antrą laišką parašiau į Šveicariją Raudonajam ਀  䬀爀礀縀椁甀椀⸀ 刀愀愀椁愀甀 瀀爀愀渀挀欀稁椀愀欁愀椀⸀ 䤀爀最椀 瀀爀愀愀椁愀甀 瀀爀愀渀攀愀琁椀 洀愀渀漀 縀洁漀渀愀椀Ⰰ 欀甀爀 愀愀 攀猀甀 椀爀  kad gyvas. Ir kun. Jakai椁漀 椀爀 椀愀 怀瘁攀椀挀愀爀椀樀漀猀 刀愀甀搀漀渀漀樀漀 䬀爀礀縀椁愀甀猀 瀀爀愀渀攀愀椁洀甀猀  žmona gavo. Aš turėjau būti dėkingas jiems, bet kartu esu dėkingas ir altajams, ਀  欀甀爀椀攀 椀愀猁椀甀渀琀ᜀ 洀欀猁猀 氀愀椀愀欁甀猀⸀ 䨀愀渀甀愀愁甀猀欀愀椀琀ᜀ 瀀愀爀愀愀ᜁ ⼀ 䄀洀攀爀椀欀Ԁ 猀愀瘀漀 最椀洀椀渀ᜀ洁猀  laišką ir aprašė tas žiaurias sąlygas, kuriomis mes gyvenome. Matyt, cenzūra ਀  渀攀琀椀欀爀椀渀漀Ⰰ 渀攀猀 樀椀 最愀瘀漀 椀愀 䄀洀攀爀椀欀漀猀 氀愀椀愀欁Ԁ 椀爀 樀愀洀攀 ⼀搁ᜀ琁Ԁ 搀漀氀攀爀⼀ 瀀椀爀洀愀椀 瀀爀愀搀縀椁愀椀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀攀渀 洀甀洀猀  gyvenant, pro šalį jojo ant gražaus arklio nedidelis vyriškis su kuprele. Jis ਀  甀縀猁甀欀漀 瀀愀猀 洀甀猀 瀀愀猀椀縀椁欀爁ᜀ琁椀⸀ 䴀愀琀 欀椀攀欀瘀椀攀渀Ԁ 瘀椀攀琀椀渀⼀ 洀愀猀椀渀漀 瀀愀洀愀琀礀琀椀 渀愀甀樀甀猀  „tarybinius pilie椁甀猀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䨀椀猀 爀愀洀椀愀椀 欀愀氀戀ᜀ樁漀 猀ᜀ搁ᜀ搁愀洀愀猀 愀渀琀 愀爀欀氀椀漀Ⰰ 漀 洀攀猀  apspitome jį iš visų pusių. Tarp mūsų maišėsi it Rakicko, buvusio Sintautų ਀  瀀愀愀琁漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀漀Ⰰ 搀甀欀琀ᜀⰁ 最爀愀縀椁Ⰰ 最甀搀爀椀 洀攀爀最愀椀琀ᜀⰁ 戀攀琀 搀愀爀 最愀渀愀 樀愀甀渀愀Ⰰ 瘀漀猀  brendimo amžiuje. Iš sve椁漀 猀甀縀椁渀漀樀漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 樀椀猀 礀爀愀 琀愀爀礀戀椀渀椀漀 欀欁椀漀 愀最爀漀渀漀洀愀猀⸀  Jis mus užjautė, domėjosi mūsų gyvenimu. Taip vieną kartą, antrą kartą jis vis ਀  甀縀欁氀礀猀琀愀 瀀愀猀 洀甀猀⸀ 䬀愀猀 樀⼀ 琀爀愀甀欀椀愀㼀 倀漀 欀椀攀欀 氀愀椀欀漀 氀礀最 洀甀猀 甀縀樁愀甀猀搀愀洀愀猀 樀椀猀  kreipėsi į Rakickienę, ar ji neleistų pas jį įstaigon dirbti savo mergaitę ਀  䨀愀渀ᤀⰁ 欀愀椀瀀 琀椀欀 琀Ԁ 最爀愀縀椁Ԁ樁ԀⰁ 渀攀猀 刀愀欀椀挀欀椀攀渀ᜀ 琀甀爀ᜀ樁漀 搀瘀椀 洀攀爀最愀椀琀攀猀Ⰰ 瘀礀爀攀猀渀椀漀樀椀  nebuvo tokia graži. Visiems buvo aišku, kokiu tikslu jis siūlo. Jam išjojus, ਀  欀椀氀漀 愀甀搀爀愀⸀ 䴀漀琀椀渀愀 戀欀琁椀渀愀椀 瘀攀爀猀琀椀 琀Ԁ 搀愀爀 瘀愀椀欀ԀⰁ 欀愀搀 攀椀琀猀 搀椀爀戀琀椀 瀀愀猀 愀最爀漀渀漀洀ԀⰁ  o ji verkia, šaukia, kad neisianti. Mums pagailo mergaitės, visi už ją prieš ਀  洀漀琀椀渀Ԁ⸁ 䈀攀琀 洀漀琀椀渀愀 甀縀猁椀猀瀀礀爀甀猀⸀ 䨀椀 猀甀洀攀琀ᜀⰁ 欀愀搀 愀甀欀漀搀愀洀愀 搀甀欀琀攀爀⼀Ⰱ 琀甀爀ᜀ猁 最攀爀Ԁ  gyvenimą. Pagaliau Šimbergas įsikarš椁愀瘀ᤀ猁 猀甀愀甁欀漀㨀 Ḁ䴠漀琀椀渀Ⰰ 愀爀 琀甀 縀椁渀愀椀Ⰰ 欀甀爀  stumi savo dukterį?". Mes ją apgynėme, bet laikinai. Kai išvežė jas į ਀  䨀愀欀甀琀椀樀ԀⰁ 瘀椀猀 瘀椀攀渀 樀椀 瀀愀欀氀椀甀瘀漀 ⼀ 爀甀猀漀 渀愀猀爀甀猀⸀ 吀攀椀猀礀戀ᤀ 猀愀欀ᜀ Ḁ瀠氀愀Āiaklynis", ਀  欀甀爀椀漀 瀀愀猀愀欀礀洀甀 洀攀猀 瘀椀猀椀 瀀愀猀椀瀀椀欀琀椀渀漀洀攀㨀 Ḁఠ椁愀 樀欀猁 瘀攀猀欀椀琀ᜀ猁 椀爀 搀愀甀最椀渀欀椀琀ᜀ猁☀焀甀漀琀㬀⸀  Gamta reikalauja aukų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vieną ਀  搀椀攀渀Ԁ 欀欀氁ᜀ洁攀 樀愀瘀甀猀⸀ 嘀ᜀ樁愀猀 渀攀愀ᜁ 猀渀椀攀最ԀⰁ 戀氀漀愀欁ᜀ 洀甀洀猀 ⼀ 瘀攀椀搀甀猀Ⰰ 愀愁氀琀椀猀 猀瀀愀甀搀ᜀⰁ  bet mes vis kūlėme. Į vakarą aprimo, nusigiedrijo, atrodė, bus gražus oras. ਀  刀攀渀最ᜀ洁ᜀ猁 戀愀椀最琀椀 搀愀爀戀Ԁ 椀爀 攀椀琀椀 渀愀洀漀⸀ 䄀琀瘀愀縀椁甀漀樀愀 爀漀最甀琀ᜀ洁椀猀 縀洁漀最甀猀 椀愀 挀攀渀琀爀椀渀ᜀ猁  fermos. Jis ieško manęs. Kam? Liepia pasiimti daiktus ir važiuoti į centrinę ਀  昀攀爀洀Ԁ 搀椀爀戀琀椀 欀愀氀瘀椀甀 瀀愀猀 最攀爀愀椀 瀀愀縀⼁猁琀愀洀Ԁ 椀爀 最攀爀ԀⰁ 琀椀欀爀Ԁ 搀爀愀甀最ԀⰁ 椀愀朁攀氀戀ᜀ樁甀猀⼀ 洀愀渀  gyvybę, mokytoją Baršauską.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Aš grįžtu ਀  渀愀洀漀Ⰰ 瀀愀猀椀椀洀甀 搀愀椀欀琀甀猀 椀爀 椀愀瘁愀縀椁甀漀樀甀⸀ 吀椀攀猀椀愀椀 渀甀瘀攀縀愁 洀愀渀攀 瀀愀猀 洀漀欀礀琀漀樀Ԁ  Baršauską. Jis gyveno atskirai, turėjo nedidelį kambarėlį ir priėmė mane ਀  最礀瘀攀渀琀椀⸀ 䈀攀 樀漀 椀爀 縀洁漀渀漀猀Ⰰ 戀甀瘀漀 搀愀爀 洀攀爀最愀椀琀ᜀ 欀漀欀椀猀 ㌀ 洀攀琀猀 椀爀 洀愀縀甁琀椀猀 瘀愀椀欀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀瀀  prasidėjo mano naujas gyvenimas. Jis vyriausias kalvis, o aš — gizelis. Mat ਀  瀀愀ᜀ洁ᜀ ⼀ 欀愀爀椀甀漀洀攀渀ᤀ 欀愀氀瘀椀漀 最椀稀攀氀⼀Ⰱ 琀愀椀 䈀愀爀愀愁甀猀欀Ԁ 瀀愀猀欀礀爀ᜀ 樀漀 瘀椀攀琀漀渀⸀ 倀漀 琀爀椀樀猀  mėnesių paėmė ir kalvį, Baršauskas liko vyriausiu kalviu, o mane pasirinko ਀  最椀稀攀氀椀甀⸀ 䈀愀爀愀愁甀猀欀愀猀 最攀爀愀椀 猀甀最礀瘀攀渀漀 猀甀 挀攀渀琀爀椀渀ᜀ猁 昀攀爀洀漀猀 欀欁瘀攀搀縀椁甀 椀爀 樀漀 瀀爀愀愀ᜁⰁ  kad direktorius leistų mane atvežti padėjėju. Tas sutiko. Šitaip aš tapau ਀  挀攀渀琀爀椀渀ᜀ猁 昀攀爀洀漀猀 瘀礀爀椀愀甀猀椀漀樀漀 欀愀氀瘀椀漀 瀀愀搀ᜀ樁ᜀ樁甀⸀ 䐀愀戀愀爀 渀攀戀甀瘀愀甀 琀愀椀瀀 瀀爀椀爀椀愀琁愀猀 椀爀  suvaržytas. Į darbą stengdavomės eiti laiku, o darbe kaip norime, kada ਀  搀椀爀戀愀洀攀Ⰰ 欀愀搀愀 椀氀猀椀洀ᜀ猁⸀ 䐀愀爀戀猀 渀攀 瀀攀爀 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀椀⸀ 䄀琀猀椀爀愀搀漀 椀爀 瀀爀椀瘀愀Āių darbų: ਀  甀縀氁椀琀甀漀琀椀 瀀甀漀搀Ԁ 愀爀戀愀 ⼀搁ᜀ琁椀 瀀甀漀搀甀椀 搀甀最渀Ԁ⸁ 吀愀椀 瀀椀攀渀漀 氀椀琀爀愀猀 愀爀戀愀 欀攀氀椀  kiaušiniai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Su maistu ਀  椀爀最椀 最攀爀椀愀甀Ⰰ 渀攀猀 挀攀渀琀爀椀渀ᜀ樁 昀攀爀洀漀樀 戀甀瘀漀 瘀愀氀最礀欀氀愀⸀ 䬀漀欀椀愀 琀攀渀 瘀愀氀最礀欀氀愀Ⰰ 戀攀琀 瘀椀猀  šis tas. Daugiausia virdavo makaronų, sumaltų vietiniame vandens malūne. (O ਀  琀漀欀⼀ 瘀愀渀搀攀渀猀 洀愀氀欀渁Ԁ 最愀氀椀洀愀 ⼀琁愀椀猀礀琀椀 愀渀琀 欀椀攀欀瘀椀攀渀漀 甀瀀攀氀椀漀⸀⤀ 匀爀椀甀戀愀㨀 洀愀欀愀爀漀渀愀椀Ⰰ  išvirti vandenyje, ir tie tik keli plauko lėkštėj. Bet mudu su „viršininku", ਀  氀愀甀欀搀愀瘀漀洀攀 瀀椀攀琀猀Ⰱ 愀愁氀搀愀瘀漀洀攀 瀀爀椀攀 瘀椀爀琀甀瘀ᜀ猁 搀甀爀猀Ⰱ 欀漀氀 愀琀椀搀愀爀礀猀⸀ 倀愀猀欀甀椀 最漀搀縀椁愀椀  srėbdavome virtą vandenį ir gaudydavome lėkštėj du makaronus. Vieną dieną buvo ਀  瀀甀漀琀愀Ⰰ 洀愀琀 欀甀洀攀氀椀甀欀愀猀 渀甀猀椀氀愀甀縀ᜁ 欀漀樀ԀⰁ 樀⼀ 爀攀椀欀ᜀ樁漀 瀀愀瀀樀愀甀琀椀 椀爀 洀ᜀ猁Ԁ 愀琀椀搀愀瘀ᜀ  valgyklai. Srėbėme mudu tą sriubą, bet apetitas buvo menkas. Pirmą kartą ਀  瀀愀爀愀最愀瘀愀甀 愀爀欀氀椀攀渀漀猀⸀ 䐀愀縀渁愀椀 瀀爀椀攀 瘀椀爀琀甀瘀ᜀ猁 搀甀爀猀 洀愀琀礀搀愀瘀愀甀 猀琀漀瘀椀渀Āią ਀  匀琀愀渀欀攀瘀椀Āienę ir ant rankų laikan椁Ԁ 洀愀縀ԁⰁ 樀愀甀 匀椀戀椀爀攀 最椀洀甀猀⼀ 瘀愀椀欀Ԁ⸁ 䨀椀 氀椀欀搁渀愀  stovėjo ir laukė „pietų". Vaikas tik kelių mėnesių, nesuprato žiauraus likimo. ਀  吀愀椀 樀椀 倀椀氀瘀椀愀欁椀甀漀猀攀 瘀攀爀欀搀愀洀愀 琀愀椀瀀 猀甀渀欀椀愀椀 氀椀瀀漀 ⼀ 猀甀渀欀瘀攀縀椁洀⼀⸁ 䈀甀瘀漀 洀愀琀礀琀椀Ⰰ 欀愀搀  jai laikas netoli, bet tarybinė valdžia griežta, ji nepasigailėjo net nėš椁猀⸁  Jos vyras mirė Krasnojarsko lageriuose. O sūnui davė tėvo Antaniuko vardą. ਀  吀攀最甀氀 樀椀猀 戀甀猀 最礀瘀愀猀⸀ 䴀愀琀礀琀Ⰰ 猀甀渀欀甀猀 戀甀瘀漀 樀漀猀 最礀瘀攀渀椀洀愀猀Ⰰ 欀愀搀 愀琀攀椀搀愀瘀漀 ⼀  valgyklą. Kuo ji maitino sūnų, kad nei pieno, nei manų kruopų, o viena ਀  搀甀漀渀甀琀ᜀⰁ 渀攀琀 戀甀氀瘀椀猀 渀攀戀甀瘀漀⸀ 䴀愀琀礀琀Ⰰ 洀愀椀琀椀渀漀 瀀愀琀椀⸀ 䰀漀稀漀爀愀椀琀椀猀 渀甀猀椀甀渀琀ᜀ 洀椀氀琀猀 ⼀  Krasnojarsko lagerius mūsų vyrams, nes moterys iš kažkur sužinojo jų adresą ir ਀  瀀爀愀搀ᜀ樁漀 猀甀猀椀爀愀愀椁渀ᜀ琁椀⸀ 匀琀愀渀欀攀瘀椀Āius atsakė: „Rūpinkitės patys savimi, mus ਀  甀縀洁椀爀愀欁椀琀攀☀焀甀漀琀㬀⸀ 伀 欀椀琀漀洀猀 瘀礀爀愀椀 爀愀愀ᜁ㨁 Ḁ丠攀最愀氀椀洀攀 甀縀洁椀最琀椀Ⰰ 渀攀猀 渀愀欀琀椀洀椀猀 戀愀氀愀搀漀樀愀猀椀  Badas ir Alkis". Nesuprato budri tarybinė cenzūra šio gudraus išsireiškimo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Iš kur ਀  䰀漀稀漀爀愀椀琀椀猀 最愀瘀漀 洀椀氀琀猀Ⰱ 搀愀爀 瀀愀爀愀愀礁猀椀甀Ⰰ 渀攀猀 琀愀椀 戀甀瘀漀 戀爀愀渀最甀猀 搀愀椀欀琀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀⸀  mudviejų „įstaigą" dažnai užsukdavo aukštas, liesas, liepsnabarzdis vyras, ਀  椀氀最愀椀猀 爀甀猀瘀愀椀猀 搀愀爀 椀愀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 愀琀猀椀瘀攀縀琁愀椀猀 欀愀椀氀椀渀椀愀椀猀⸀ 䬀攀椀猀琀愀 樀漀 戀愀爀稀搀愀㨀 爀攀琀愀Ⰰ  permatoma, ilgoka ir rusva, susilieja su ūsais, o greitai šaudan椁漀猀 瀀漀  akiniais akys žvelgė šypsodamos. Jo rankose botagas, o burnoje — bankrutka.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tai ਀  瀀攀渀欀椀猀 瘀愀椀欀猀 琀ᜀ瘁愀猀Ⰰ 琀爀椀猀 樀愀甀 瀀愀氀愀椀搀漀樀ᤀ猁 䄀氀琀愀樀愀甀猀 甀漀氀漀猀攀Ⰰ᐀†瘀椀猀 搀ᜀ氁琀漀 椀愀 瀀爀漀琀漀  neišėjo, stovėjo vidury kalvės ir greitai kalbėjo. Kam jam botagas? Jo ir ਀  欀愀椀氀椀渀椀愀椀Ⰰ 椀爀 愀甀猀椀渀ᜀ 欀攀瀀甀爀ᜀⰁ 椀爀 瘀攀椀搀愀猀Ⰰ 椀爀 愀欀椀渀椀愀椀 ᐀†洀椀氀琀甀漀琀椀⸀ 吀愀椀 挀攀渀琀爀椀渀ᜀ猁  fermos malūnininkas. Jo pavardė Lozoraitis. Štai kodėl jis miltuotas, o ਀  戀漀琀愀最愀猀 ᐀†愀爀欀氀椀甀椀 瀀愀瀀氀愀欀琀椀Ⰰ 洀愀琀 樀椀猀 椀爀 最爀欀搁猀 戀攀椀 洀椀氀琀猀 瘀攀縀ᜁ樁愀猀⸀ 䴀愀氀欀渁愀猀 渀攀琀漀氀椀  fermos. Kad nereikėtų antro žmogaus, jam patikėjo ir vežėjo pareigas, matė, ਀  欀愀搀 猀甀最攀戀ᜀ猁 攀椀琀椀 樀愀猀 猀Ԁ縁椁渀椀渀最愀椀 椀爀 最攀爀愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀椀瀀 樀椀猀  tapo malūnininku? Buvo šitaip. Kūlė javus. Ant kūgio stovėjo 3 vyrai ir ਀  瀀愀搀愀瘀椀渀ᜀ樁漀 欀甀氀椀愀洀愀樀愀椀⸀ 一攀猀瀀ᜀ樁漀⸀ 䰀漀稀漀爀愀椀琀椀猀 猀甀瀀礀欀ᤀ猁 猀甀愀甁欀漀㨀 Ḁ䰠椀瀀欀椀琀 縀攁洀礀渀℀☀焀甀漀琀㬀  Užlipo jis ir vienas sugebėjo aptarnauti kuliamąją. Tą pastebėjo ūkvedys. ਀  䴀愀氀欀渁椀渀椀渀欀Ԁ 瀀愀ᜀ洁ᜀ ⼀ 欀愀爀椀甀漀洀攀渀ᤀ⸁ 䜀攀爀攀猀渀椀漀 欀愀渀搀椀搀愀琀漀 渀攀戀甀瘀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀椀猀 搀愀戀愀爀  valdo malūną ir kartu veža grūdus. Atvažiavęs grūdų, būtinai užsuka pas mus į ਀  欀愀氀瘀ᤀ 瀀愀猀椀愀渁攀欀ᜀ琁椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀椀氀琀猀 樀愀洀  iki soties, net mes nueidavome pas jį parsinešti. Užsiveisė vištų, prisiperino ਀  縀洁漀渀愀 瘀椀愀āiukų, reikėjo tik gyventi ir džiaugtis. Bet nelaimė, ir ta nelaimė ਀  椀愀 最攀爀漀猀 樀漀 愀椁爀搀椀攀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀甀瘀愀爀ᜀ  mus vežti į Jakutiją. Jo, matyt, tokio puikaus darbininko neįtraukė. ਀  匀甀瘀愀爀礀琀椀攀洀猀 ⼀猁愀欀ᜀ 爀甀漀愀琁椀猀⸀ 倀爀椀攀愀 搀椀攀渀Ԁ 刀椀愀甀戀椀攀渀ᜀ 愀琀猀椀渀攀愀ᜁ 最爀欀搁猀 猀甀洀愀氀琀椀⸀ 䨀椀  nešė miltus namo, o šnipas sustabdė ir atėmė. Įtarė Lozoraitį, kad jis juos ਀  搀愀瘀ᤀ猁⸀ 吀漀 甀縀琁攀欀漀⸀ ⸀猁愀欀ᜀ 椀爀 樀愀洀 爀甀漀愀琁椀猀 椀爀 瘀愀縀椁甀漀琀椀⸀ 䨀愀欀甀琀椀樀漀樀 樀椀猀 椀愀猁椀洀甀愀ᜁ 椀愀  jėgų, nušalo koją ir pasidarė kone invalidas. Grįžęs į Lietuvą, greitai mirė. ਀  䨀攀椀 渀攀 最攀爀愀 樀漀 愀椁爀搀椀猀Ⰰ 椀爀 愀椁愀渀搀椀攀渀 戀欀琁猀 最礀瘀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Užsiminiau, kad Lozoraitis buvo su barzda. Mes visi buvome barzdoti. Nežinau, ਀  椀愀 欀甀爀 愀琀ᜀ樁漀 洀甀洀猀 琀愀 洀椀渀琀椀猀Ⰰ 漀 最愀氀Ⰰ 瀀愀洀ᜀ朁搀縀椁漀搀愀洀椀 䰀椀攀琀甀瘀漀樀 最礀瘀攀渀愀渀Āius rusus, ਀  搀愀戀愀爀Ⰰ 瀀愀琀攀欀ᤀ ⼀ 樀猀 琀ᜀ瘁礀渀ᤀⰁ 渀漀爀ᜀ樁漀洀攀 戀欀琁椀 瀀愀渀愀愀欁猁 ⼀ 樀甀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀一攀瀀愀琀椀欀漀  tai rusams. Jie suprato, kad pamėgdžiojame, bet nieko negalėjo padaryti. ਀  一攀樀愀甀最椀 ⼀猁愀欀礀猀 渀甀猀椀猀欀甀猀琀椀⸀ 䤀爀 愀愀 戀甀瘀愀甀 猀甀 戀愀爀稀搀愀 椀爀 欀猁愀椀猀⸀ 䈀愀爀稀搀愀 樀甀漀猀瘀愀Ⰰ 最愀渀愀  graži, ūsai šviesesni, iš po apžėlusio veido švytėjo tik akys. Dar į Jakutiją ਀  渀甀瘀愀縀椁愀瘀漀洀攀 戀愀爀稀搀漀琀椀Ⰰ 戀攀琀 琀攀渀 氀愀戀愀椀 渀攀瀀愀琀漀最甀Ⰰ 瀀攀爀 搀椀搀攀氀椀甀猀 愀愁氀Āius prišąla, ਀  欀愀搀 渀攀最愀氀椀 氀攀搀漀 椀愀猁椀欀爀愀瀀愀琁礀琀椀⸀ 一甀猀椀猀欀甀琀漀洀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀⸀ 欀愀氀瘀ᤀ  užsukdavo dar kitas tipas. Tai buvęs policijos viršininkas Mardosas (vadas iš ਀  䬀甀搀椀爀欀漀猀 一愀甀洀椀攀猀Āio), didelis šnekutis. Kalbos galo jam nebuvo, tik klausyk. ਀  䈀攀 琀漀Ⰰ 椀爀 瀀愀猀琀愀戀甀猀⸀ 倀愀猀 洀甀猀 ⼀ 欀愀氀瘀ᤀ 搀愀爀 甀縀猁甀欀搀愀瘀漀 猀攀渀愀猀Ⰰ 愀甀欀愀琁愀猀Ⰰ 縀椁氀愀 椀氀最愀  barzda, liesas inteligentiškos išvaizdos buvęs mokytojų seminarijos ਀  瀀爀漀昀攀猀漀爀椀甀猀 椀愀 䰀攀渀椀渀最爀愀搀漀⸀ 䨀椀猀 椀攀愀欁漀樀漀 搀爀愀甀最猀Ⰱ 猀甀 欀甀爀椀愀椀猀 最愀氀ᜀ琁猀 瀀愀猀椀欀愀氀戀ᜀ琁椀Ⰰ  pasidalyti įspūdžiais. Tai buvo inteligentiškas, matyt, caro laikų žmogus. ਀  䴀欀猁猀 欀愀氀瘀ᜀ樁攀 樀椀猀 爀愀搀漀 戀攀渀搀爀漀猀 欀愀氀戀漀猀⸀ 嘀椀攀渀Ԁ 欀愀爀琀Ԁ 䴀愀爀搀漀猀愀猀 猀甀猀椀琀椀渀欀愀 猀甀 樀甀漀⸀  Mardosas rėžia kalbą apie Tarybų Sąjungą. Jis sako: „Pervažiavau kone visą ਀  吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最ԀⰁ 椀爀 欀Ԁ 洀愀Āiau: nusėtas išmatomis stotis ir pusiau sulindusius į ਀  縀攁洀ᤀⰁ 渀甀瀀氀礀愀甁猀椀愀椀猀 猀琀漀最愀椀猀 愀爀戀愀 瘀椀猀愀椀 戀攀 樀猀 瀀愀猀琀愀琀甀猀☀焀甀漀琀㬀⸀ 倀爀漀昀攀猀漀爀椀甀猀 欀氀愀甀猀ᜀⰁ  klausė jo oracijos, pasiglostė ilgą žilą barzdą, bet nieko nesakė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Rytojaus ਀  搀椀攀渀Ԁ 愀琀ᜀ樁ᤀ猁 ⼀ 欀愀氀瘀ᤀ 洀甀搀瘀椀攀洀 猀愀欀漀㨀 Ḁ倠攀爀猀瀀ᜀ欁椀琀 琀Ԁ 樀欀猁猀 漀爀愀琀漀爀椀猀Ⰱ 樀椀猀 最愀氀椀  pakliūti. Užtenka dabar pasakyti tik kad seniau buvo geresni laikai, ir gana". ਀  伀爀愀琀漀爀椀甀猀 匀椀戀椀爀攀 猀甀猀椀氀愀甀欀ᜀ 猀欀渁愀甀猀⸀ Ḁ丠攀最愀氀ᜀ樁愀甀 猀甀猀椀氀愀椀欀礀琀椀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ᐀†猀愀欀ᜀ 樀椀猀⸀ 䜀椀洀ᜀ  sūnus, tikras Sibiro sūnus, kurį jis užaugino jau Jakutijoj. Kur jis šiandien, ਀  愀爀 最爀⼀縁漁 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ ᐀†渀攀縀椁渀愀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀甀氀愀甀欀ᜀ洁攀  ir pavasario. Atgijo gamta, bet daug vėliau negu Lietuvoje. Pamenu gerai, kad ਀  戀椀爀縀攁氀椀漀 瀀爀愀搀縀椁漀樀攀 猀瀀爀漀最漀 洀攀搀縀椁愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀愀瘀愀猀愀爀⼀Ⰱ  kai pradėjo tirpti sniegas, o kalnų upeliai pasipūtė ir pasidarė ypa  triukšmingi, gavau iš buvusios fermos liūdną žinią: mirė Janušauskienė, trijų ਀  洀愀縀猁 瘀愀椀欀猀 洀漀琀椀渀愀⸀ 䨀漀猀 瘀礀爀愀猀 樀愀甀 瀀愀氀愀椀搀漀琀愀猀 䬀爀愀猀渀漀樀愀爀猀欀漀 洀椀愀欁猀 氀愀最攀爀椀甀漀猀攀⸀ 吀愀椀  buvo paprastas geležinkelietis darbininkas. Už ką jį išvežė?! Kas bus su ਀  瘀愀椀欀愀椀猀Ⰰ 樀甀欀 瘀礀爀椀愀甀猀椀愀椀 洀攀爀最愀椀琀攀椀 瘀漀猀 ㄀  洀攀琀猀㼁 䨀漀猀 氀愀椀搀漀琀甀瘀ᜀ猁攀 愀愀 瀀爀椀瘀愀氀愀甀  dalyvauti, juk mano fermos lietuvė. Kartu pakėlėme pirmuosius smūgius. ਀  䬀氀愀洀瀀漀樀甀 瀀攀爀 瀀愀縀氁椀甀最甀猀⼀ 猀渀椀攀最Ԁ 椀愀 挀攀渀琀爀椀渀ᜀ猁 昀攀爀洀漀猀 ⼀ 猀愀瘀Ԁ樁Ԁ⸁ 伀 欀愀氀渀猀 甀瀀攀氀椀愀椀  lyg bloga nujausdami taip triukšmauja ir šniokš椁愀⸀ 伀 愀愀 欀氀愀洀瀀漀樀甀 椀爀 氀椀欀搁渀漀猀  mintys apniko mane — ką aš ten rasiu: dar vieną nekaltą auką, ir dar vieną ਀  欀愀瀀Ԁ 䄀氀琀愀樀愀甀猀 欀愀氀渀甀漀猀攀⸀ 吀愀椀 戀甀瘀漀 氀愀椀搀漀琀甀瘀ᜀ猁Ⰰ 欀甀爀椀猀 愀愀 渀椀攀欀甀漀洀攀琀 渀攀瀀愀洀椀爀愀椁甀⸀  Draskė man širdį mano mamos ir tėtės mirtis, draskė mano sielą ir šios moters ਀  氀愀椀搀漀琀甀瘀ᜀ猁Ⰰ 戀攀瘀椀氀琀椀愀欁愀猀 ㄀  洀攀琀猀 瘀礀爀椀愀甀猀椀漀猀 洀攀爀最愀椀琀ᜀ猁 欀氀礀欀猀洀愀猀⸀ 吀愀椀 戀甀瘀漀  liūdniausios laidotuvės, ir man prieš akis stojasi tie žvėrys žmonės, kurie ਀  瀀爀椀瘀攀搀ᜀ 瀀爀椀攀 琀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀椀 洀欀猁猀  arklys ištempė vežimą su mirusiąja ant kalnelio, vadinamo kapais, mes iškėlėme ਀  欀愀爀猀琀Ԁ 愀渀琀 椀愀欁椀爀猀琀漀猀 搀甀漀戀ᜀ猁 欀爀愀愀琁漀 椀爀 ⼀氁攀椀搀漀洀攀⸀ 䴀攀爀最愀椀琀ᜀ 猀甀猀椀最欀縁甁猀椀 猀琀漀瘀ᜀ樁漀  šalia ir žvelgė į motinos karstą, paskutinį kartą žvelgė, ji pasilenkė lyg ਀  渀漀爀ᜀ搁愀洀愀 搀愀爀 椀愀瘁礀猀琀椀 瘀攀椀搀Ԁ⸁ 䈀攀琀 欀愀椀 猀甀愀愁氀甀猀椀漀猀 縀攁洀ᜀ猁 最愀戀愀氀愀椀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 欀爀椀猀琀椀  ant jos karsto ir žiauriai dundėti, mergaitė pradėjo taip šaukti, klykti, ਀  爀ᜀ欁琀椀Ⰰ 欀愀搀 樀漀猀 戀愀氀猀愀猀 愀琀猀椀洀甀愀ᜁ ⼀ 猀琀愀Āias kalnų uolas, draskė visų širdis. Ji ਀  愀愁甀欀ᜀ 琀漀欀椀甀 戀愀氀猀甀Ⰰ 欀甀爀椀漀 愀愀 渀攀最愀氀椀甀 愀瀀猀愀欀礀琀椀Ⰰ 洀攀猀 渀甀猀琀漀樀漀洀攀 洀攀琀ᤀ 縀攁洀ᤀⰁ᐀† privertė mus sustoti,— nes ji šaukė: „Ką jūs darote? Atimate iš manęs, ਀  戀爀漀氀椀甀欀漀 椀爀 猀攀猀甀琀ᜀ猁 瀀愀猀欀甀琀椀渀ᤀ 瘀椀氀琀⼀Ⰱ 椀愀朁愀渀礀洀Ԁ℁ 䬀愀猀 戀甀猀 猀甀 洀甀洀椀猀℀☀焀甀漀琀㬀 䴀攀猀 縀瘁攀氀最ᜀ洁攀  į tą nelaimingą verkiantį kūdikį, verkiau ir aš, ir mano antras draugas ਀  氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰰ 搀椀爀猀琀攀氀ᜀ樁愀甀 ⼀ 爀甀猀ԀⰁ 椀爀 樀愀洀 爀椀攀搀ᜀ樁漀 愀愀愁爀漀猀⸀ 䄀愀 瀀愀猀椀氀攀渀欀椀愀甀 瀀爀椀攀 琀漀  vargšo kūdikio, norėdamas ją paguosti ir tariau: „Janule, mes turime ਀  猀甀猀椀琀愀椀欀礀琀椀 猀甀 琀甀漀Ⰰ 欀愀猀 ⼀瘁礀欀漀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䤀爀 瘀ᜀ氁 瀀爀愀搀ᜀ樁漀洀攀 洀攀猀琀椀 縀攁洀ᤀ⸁ 䨀椀 甀縀猁椀欀渀椀愀甀戀ᜀ 椀爀  tokiu gailiu balsu verkė, kad, rodos, uolos pravirktų, atrodė, ji pati norėjo ਀  瀀甀氀琀椀 ⼀ 搀甀漀戀ᤀ 椀爀 欀愀爀琀甀 戀欀琁椀 瀀愀氀愀椀搀漀琀愀 猀甀 洀漀琀椀渀愀⸀ 䬀愀氀渀猀 甀漀氀漀猀 欀愀爀琀漀樀漀 欀氀礀欀猀洀ԀⰁ  pagalbos šaukiantį klyksmą, atrodė, ji šaukė visą pasaulį,— žiūrėkite, kas ਀  搀愀爀漀猀椀Ⰰ 最攀氀戀ᜀ欁椀琀攀 洀甀猀Ⰰ 洀愀縀甁猀 欀欀搁椀欀椀甀猀Ⰰ 琀椀欀Ⰰ 搀攀樀愀Ⰰ᐀†瀀愀猀愀甀氀椀猀 戀甀瘀漀 欀甀爀Āias. Tai ਀  戀甀瘀漀 氀椀欀搁渀椀愀甀猀椀漀猀 椀爀 琀爀愀最椀愀欁椀愀甀猀椀漀猀 氀愀椀搀漀琀甀瘀ᜀ猁 洀愀渀漀 最礀瘀攀渀椀洀攀Ⰰ 戀攀 洀椀愀椁猀Ⰱ  graudžių vargonų, pamokslų, atsisveikinimo kalbų, orkestro, taip graudžiai aš ਀  渀攀氀愀椀搀漀樀愀甀 渀攀椀 猀愀瘀漀 琀ᜀ瘁漀Ⰰ 渀攀椀 洀漀琀椀渀漀猀Ⰰ 渀攀椀 最攀爀椀愀甀猀椀漀 搀爀愀甀最漀⸀ 䤀爀 愀椁愀渀搀椀攀渀 琀漀猀  laidotuvės man akyse, ir aš verkiu.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 O ਀  嘀攀渀挀氀漀瘀愀 猀甀 倀愀氀攀挀欀椀甀 愀爀 最椀爀搀ᜀ樁漀 渀攀欀愀氀琀猀 欀欀搁椀欀椀猀 瘀攀爀欀猀洀Ԁ 愀愁氀琀愀樀愀洀攀 匀椀戀椀爀攀 椀爀 愀爀  žino, kad jie tuoj išmirė? Jie nematė ešelonų, dundan椁猀 猀甀 樀猀 琀愀甀琀椀攀Āiais į ਀  匀椀戀椀爀Ԁ⸁ 䨀椀攀 洀愀琀ᜀ 椀爀 愀瀀爀愀愀ᜁ 琀椀欀 搀縀椁愀甀最猀洀Ԁ Ḁ氠椀愀甀搀椀攀猀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ 欀愀搀 愀琀欀甀爀琀愀 吀愀爀礀戀猀  valdžia Lietuvoje.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mes, visi ਀  琀漀猀 昀攀爀洀漀猀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀Ⰰ 猀甀猀椀琀愀爀ᜀ洁 琀甀漀猀 瘀愀椀欀甀猀 最氀漀戀漀琀椀 椀爀 愀攁氀瀀琀椀⸀ 嘀椀攀琀椀渀ᜀ 瘀愀氀搀縀椁愀  ir ypa 搀椀爀攀欀琀漀爀椀甀猀Ⰰ 欀甀爀⼀ 瘀椀猀椀 瘀愀搀椀渀漀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀娀洀攀樀Ⰰ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  o ypa 昀攀爀洀漀猀 瘀攀搀ᜀ樁愀猀 欀漀洀樀愀甀渀甀漀氀椀猀Ⰰ 搀ᜀ氁 欀甀爀椀漀 欀愀氀琀ᜀ猁 琀愀 洀漀琀攀爀椀猀 椀爀 洀椀爀ᜀⰁ  nesirūpino vaikais.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Juos ਀  愀攁氀瀀ᜀ洁攀 瘀椀猀椀⸀ 倀漀 瀀甀猀ᜀ猁 洀攀琀猀 攀椀搀愀洀愀猀 瀀攀爀 欀愀氀渀甀猀 瀀愀洀愀琀愀甀 琀Ԁ 瘀愀爀最愀ᤁ 洀攀爀最愀椀琀ᤀ⸁ 䨀椀  prišoko prie manęs ir gailiai pradėjo verkti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 —    Kas ਀  琀愀瘀攀 愀琀瘀愀爀ᜀ ⼀ 欀愀氀渀甀猀㼀 ᐀†欀氀愀甀猀椀甀 愀愀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†    Išvarė mane ir rusę ganyti veršių, tai ir naktį namo negrįžtu,— vos ištarė ਀  瀀攀爀 愀愀愁爀愀猀 樀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀  žvelgiau į tą vargšą kūdikį ir skausmas draskė širdį. Štai kaip tarybų valdžia ਀  最氀漀戀漀樀愀 瘀愀椀欀甀猀⸀ 䨀愀椀 琀椀欀 ㄀  洀攀琀猀Ⰱ 漀 琀愀爀礀戀猀 瘀愀氀搀縀椁愀 瘀愀椀欀愀洀猀 氀攀椀搀縀椁愀 搀椀爀戀琀椀 琀椀欀  nuo 16 metų. Ne, Zmej to nematė! ਀  倀愀氀椀欀愀甀 瘀愀爀最愀ᤁ 洀攀爀最愀椀琀ᤀⰁ 渀甀氀礀搀ᜀ樁甀猀椀Ԁ 洀愀渀攀 瀀椀氀渀漀洀椀猀 愀愀愁爀猀 愀欀椀洀椀猀Ⰰ 椀爀 搀愀甀最椀愀甀  jos nema椁愀甀⸀ 一攀縀椁渀愀甀 椀爀 琀猀 瘀愀椀欀猀 氀椀欀椀洀漀Ⰰ 渀攀猀 洀愀渀攀 最爀攀椀琀愀椀 椀愀瘁攀縀ᜁ ⼀ 䨀愀欀甀琀椀樀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀漀樀攀 瀀愀琀  fermoje, kaip ir Jurgilienė, gyveno ir Česnių šeima: Česnius, Česnienė, trys ਀  猀欀渁欀猁 ⠀樀愀甀 瘀礀爀愀椀⤀ 椀爀 瘀椀攀渀愀 搀甀欀琀ᜀ⸁ 嘀椀攀渀愀猀Ⰰ 爀漀搀漀猀Ⰰ 樀愀甀渀椀愀甀猀椀愀猀 猀欀渁甀猀 戀甀瘀漀  nuteistas už neišėjimą į darbą, gavo 6 mėn. kalėjimo. Išėjo gyvas iš jo ir ਀  瀀愀爀瘀愀縀椁愀瘀漀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁ 倀愀猀椀爀漀搀漀Ⰰ 欀愀氀ᜀ樁椀洀愀猀 猀甀琀攀椀欀椀愀 氀愀椀猀瘀ᤀ⸁ ఀ攁猀渀椀甀猀 椀爀 ఀ攁猀渀椀攀渀ᜀ  Jakutijoj mirė badu. Kalti vaikai, galėjo dirbti ir išmaitinti tėvus. ਀  嘀礀爀椀愀甀猀椀愀猀Ⰰ 爀漀搀漀猀Ⰰ 䨀漀渀愀猀 琀愀瀀漀 攀渀欀愀瘀攀搀椀猀琀甀Ⰰ 漀 搀甀欀琀ᜀ 椀愀琁攀欀ᜀ樁漀 甀縀 爀甀猀漀 椀爀 椀愀瘁礀欀漀⸀  Taip išnyko graži šeima.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Centrinėj ਀  昀攀爀洀漀樀 最礀瘀攀渀漀 匀愀氀愀渀猀欀椀猀Ⰰ 樀漀 縀洁漀渀愀 椀爀 搀甀欀琀ᜀ⸁ 匀愀氀愀渀猀欀椀攀渀ᜀ 琀礀欀椀 欀愀椀瀀 愀攁愀ᜁ氁椀猀Ⰰ  Salanskis smarkus kaip audra ir rūpestingas, duktė daugiau nusidavus į tėvą. ਀  匀愀氀愀渀猀欀椀猀 䬀甀搀椀爀欀漀猀 一愀甀洀椀攀猀琀礀樀攀 戀甀瘀漀 琀甀爀琀椀渀最愀猀 縀洁漀最甀猀Ⰰ 琀甀爀ᜀ樁漀 洀愀渀甀昀愀欀琀欀爁漀猀  krautuvę. Biznis ėjo gerai. Jis sugalvojo ir Sibire padaryti biznį. Bet kaip?! ਀  ఀ椁愀 渀ᜀ爁愀 最漀樀猀Ⰱ 欀甀爀椀甀漀猀 最愀氀椀洀愀 愀瀀洀愀甀琀椀⸀ 匀甀最愀氀瘀漀樀漀 瀀椀氀瘀Ԁ 愀瀀最愀甀琀椀⸀ 一攀搀甀漀琀椀 樀愀洀  duonos, o tik bulvių lupenas. O duoną parduoti. Bet pilvas — ne gojus. Jis ਀  縀椁愀甀爀椀愀椀 愀琀欀攀爀愀椁樀漀⸀ 倀爀愀搀ᜀ樁漀 瘀椀搀甀爀椀甀漀琀椀 椀爀 洀椀爀ᜀ⸁ 嘀攀縀愁渀琀 ⼀ 䨀愀欀甀琀椀樀Ԁ 樀愀甀 瘀漀猀  paėjo, o pakely mirė, Salanskienė mirė Sibire, Salanskaitė negrįžo į Lietuvą. ਀  吀漀樀 瀀愀Āioj fermoj, kaip ir Česniai, gyveno Švagždys su šeima. Lietuvoj jis ਀  戀甀瘀漀 瀀漀氀椀挀椀渀椀渀欀愀猀⸀ 吀甀漀樀 ⼀猁椀琀愀椀猀ᜀ 瘀攀縀ᜁ樁甀⸀ 嘀攀縀搁愀瘀漀 瀀椀攀渀Ԁ 椀愀 昀攀爀洀漀猀 ⼀ 瀀椀攀渀椀渀ᤀ⸁  Kai mus vežė į Jakutiją, jis vežė mūsų, lietuvių, daiktus į Bijsko stotį. Ir ਀  ఀ攁猀渀愀瘀椀Āienė, sena moteris, turėjo eiti pės椁愀 ㈀㔀  欀椀氀漀洀攀琀爀猀⸁ 一攀瀀爀椀ᜀ洁ᜀ 樀漀猀 愀渀琀  vežimo. Tuo tarpu mūsų šlubis vežėjas visus pavėžėdavo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Į ਀  䨀愀欀甀琀椀樀Ԁ 瀀愀欀氀椀甀瘀漀 匀洀椀氀最愀 猀甀 縀洁漀渀愀 椀爀 搀甀欀琀攀爀椀洀椀⸀ 䨀愀欀甀琀椀樀漀樀攀 猀甀猀椀爀最漀 猀欀爀愀渀搀縀椁甀⸀  Jakutske jam darė operaciją. Po operacijos mirė. Liko žmona su dukterimi. ਀  紀洁漀渀愀 渀攀椀愀琁瘀ᜀ爁ᜀ ᐀†瀀愀猀椀瀀樀漀瘀ᜀ⸁ 吀愀椀 戀甀瘀漀 縀礁搀猀 愀攁椀洀愀 椀爀 嘀椀爀戀愀氀椀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀琀ᜀ樁漀  vasara. Vieną naktį smarkiai pradėjo belstis į mūsų duris. Pašokau nuo savo ਀  最甀氀琀猀 椀爀 瀀愀欀氀愀甀猀椀愀甀Ⰰ 欀愀猀⸀ Ḁ䄠琀椀搀愀爀礀欀椀琀Ⰰ 瀀爀愀渀攀愀椁洀愀猀⸀☀焀甀漀琀㬀 嘀椀猀椀 愀琀猀椀戀甀搀漀⸀ 䄀琀椀搀愀爀愀甀  duris. Ogi mūsų fermos kontoros darbuotoja. Ji perskaito kai kurių pavardes, ਀  琀愀爀瀀 樀猀 椀爀 洀愀渀漀⸀ Ḁ删甀漀愀欁椀琀ᜀ猁Ⰰ 爀礀琀漀樀 椀愀瘁愀縀椁甀漀樀愀琀攀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ᐀†椀爀 搀愀甀最椀愀甀 渀椀攀欀漀⸀ Ḁ䈠攀琀  kur?" —nusmelkia visus mintis. Paslaptis, kaip visuomet Tarybų Sąjungoj. Tokie ਀  瀀爀愀渀攀愀椁洀愀椀 瘀椀猀甀漀洀攀琀 琀椀欀 渀愀欀琀⼀⸁ 䴀愀琀 琀愀椀瀀 渀甀猀琀愀琀礀琀愀 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最漀樀⸀ 䴀椀攀最愀猀  visiems išdulkėjo. Vieni verkia, kad reikia išvažiuoti, kiti, kad lieka. ਀  匀甀洀椀愀椁洀愀猀 椀爀 琀爀椀甀欀愀洁愀猀⸀ 䨀甀欀 猀甀猀椀最礀瘀攀渀漀洀攀 椀爀 瀀愀猀椀搀愀爀ᜀ洁攀 氀礀最 瘀椀攀渀愀 愀攁椀洀愀㨀 戀攀渀搀爀椀  rūpes椁愀椀Ⰰ 戀攀渀搀爀椀 瘀愀爀最愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀愀愀漁欀ᤀ 椀愀  lovų, imame rištis daiktus, ruoštis išvažiavimui, nes nepranešė, kada ਀  椀愀瘁愀縀椁甀漀猀椀洀攀⸀ 一攀爀愀洀椀漀猀 洀欀猁猀 愀椁爀搀礀猀 欀愀椀瀀 椀爀 瘀椀猀愀猀 洀欀猁猀 最礀瘀攀渀椀洀愀猀⸀ 䬀甀爀 洀甀猀 瘀攀愀㼁  Gal į Lietuvą?

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  吀爀椀甀欀愀洁愀猀Ⰰ 渀攀爀瘀椀渀最漀猀 欀愀氀戀漀猀Ⰰ 愀欁欁猀洀愀椀Ⰰ 猀欀甀戀ᜀ樁椀洀愀猀Ⰰ 最愀氀 琀甀漀樀 愀琀瘀愀縀椁甀漀猀 椀爀 爀攀椀欀猀  sėstis į vežimą, o 椁愀 搀愀爀 渀攀瀀愀猀椀爀甀漀愀琁愀⸀ 刀椀愀愁洀攀Ⰰ 猀甀欀愀洀攀 瀀愀琀愀氀礀渀ᤀ ⼀ 瀀愀欀氀漀搀ᤀⰁ  dedame rūbus į lagaminus: kiek jų daug, kai reikia vežtis, o kiek jų maža, kai ਀  爀攀椀欀椀愀 瀀愀猀椀欀氀漀琀椀 椀爀 愀瀀猀椀爀攀渀最琀椀⸀ 怀椁洀戀攀爀最椀攀渀ᜀ 爀甀漀愀椁愀猀椀 椀爀 瀀爀漀 瘀攀爀欀猀洀甀猀 縀礁搀椀愀欁愀椀  kalba Šimbergui, o jo rankos dreba ir negali greitai surišti. Aš rišu ਀  猀甀洀ᜀ琁礀琀甀猀 搀愀椀欀琀甀猀 椀爀 最愀氀瘀漀樀甀㨀 椀爀 瘀ᜀ氁 琀爀愀甀欀椀渀礀猀 洀甀猀 洀ᜀ琁礀猀 欀漀欀⼀ 洀ᜀ渁攀猀⼀Ⰱ 琀椀欀  dabar daug liūdniau bus, nes mes jau elgetos, ne taip kaip tada iš Lietuvos. ਀  䬀Ԁ ⼀猁椀搀ᜀ猁椀洀 欀攀氀椀漀渀攀椀 椀爀 欀Ԁ 瘀愀氀最礀猀椀洀㼀 倀愀氀椀攀欀愀洀攀 瀀愀猀漀搀椀渀琀愀猀 戀甀氀瘀攀猀Ⰰ 漀 樀漀猀 戀甀瘀漀  mūsų viltis.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䈀愀爀愀愁甀猀欀椀攀渀ᜀ 愀琀猀椀甀渀琀ᜀ 洀愀渀 戀甀琀攀氀⼀ 氀礀搀礀琀漀 猀瘀椀攀猀琀漀 甀縀 搀愀爀縀ԁⰁ᐀†爀攀椀欀椀愀 樀⼀ 瀀愀氀椀欀琀椀Ⰰ  negi vešiuosi? Nemigę visą naktį laukėme. Apie valgį nė negalvojome. Krautuvės ਀  瘀攀搀ᜀ樁愀猀 瀀愀猀椀愀愁甀欀ᜀ 洀甀猀 椀爀 椀愀搁愀瘀ᜀ 欀攀氀椀漀洀猀 搀椀攀渀漀洀猀 搀甀漀渀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀椀欀 愀瀀椀攀  pietus pasirodė trys vežimai, prikrauti ryšulių, o paskui juos būrys žmonių ਀  氀礀最 瀀攀爀 氀愀椀搀漀琀甀瘀攀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀爀椀氀ᜀ欁ᜀ  ir mūsų šlubis, rauplėtas vežėjas, liepė greitai krautis. Mes mėtėme ryšulius ਀  戀攀 樀漀欀椀漀猀 琀瘀愀爀欀漀猀Ⰰ 漀 樀椀猀 洀甀猀 瘀椀猀 猀欀甀戀椀渀漀Ⰰ 欀愀搀 渀攀愀琀猀椀氀椀欀琀甀洀攀⸀ 䤀爀 洀攀猀 樀愀甀 ᜀ樁漀洀攀  paskui vežimus nuleidę galvas, o mus lydėjo išleidžian椁猀樁猀 愀愀愁爀漀猀⸀ 䄀琀猀椀洀攀渀甀Ⰰ  dvi Surmaitės, ūkininko dukros, ilgai ėjo su mumis, ir vis verkė, verkė net ਀  戀愀氀猀甀Ⰰ 欀愀洀 樀愀猀 瀀愀氀椀攀欀愀Ⰰ 椀爀 欀愀洀 洀甀洀猀 爀攀椀欀椀愀 猀欀椀爀琀椀猀⸀ 䨀漀猀 瘀攀爀欀ᜀ 洀欀猁猀 欀愀椀瀀  didžiausios giminės. Tik prie Tumanovkos kolūkio jos paliko mus, bet 椁愀  sutiko nauji palydovai. Tumanovkos gyventojai. Atvažiuojan椁甀猀 洀甀猀 瀀愀猀椀琀椀欀漀Ⰰ  išvažiuojan椁甀猀 瀀愀氀礀搀ᜀ樁漀 渀攀爀愀洀椀愀椀猀 縀瘁椀氀最猀渀椀愀椀猀Ⰰ 渀攀猀 樀椀攀洀猀 ⼀瀁爀愀猀琀愀Ⰰ 欀愀搀 縀洁漀最甀猀  Tarybų Sąjungoj turi mažiausiai 10 kartų pakeisti gyvenamąją vietą.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pasklido ਀  攀椀猀攀渀愀 瀀漀 欀愀氀渀甀猀㨀 瘀椀攀渀椀 氀攀渀欀ᜀ 瘀攀縀椁洀甀猀Ⰰ 欀椀琀椀 愀琀猀椀氀椀欀漀⸀ 匀攀渀攀猀渀椀攀洀猀 縀洁漀渀ᜀ洁猀 猀甀渀欀椀  buvo ta kelionė. Mūsų karavanas sustojo gražiam žaliam klony; sužibo laužai, ਀  瘀椀爀愀 樀猀 瀀愀欀椀戀漀 瀀甀漀搀愀椀Ⰰ 瀀愀戀椀爀漀 椀愀 瘀攀縀椁洀猀 爀礀愀甁氀椀愀椀㨀 洀愀爀最愀猀瀀愀氀瘀ᜀ 洀椀渀椀愀 搀椀爀戀漀Ⰰ  ruošė valgį, daugiausia karštą vandenį su duona, ir klojosi patalus. Ruošėsi ਀  猀愀氀搀縀椁愀洀 瀀漀椀氀猀椀甀椀⸀ 䨀愀甀 戀甀瘀漀 渀愀欀琀椀猀Ⰰ 欀愀椀 欀甀爀 搀愀爀 爀欀欁漀 渀攀戀愀椀最ᤀ 搀攀最琀椀 氀愀甀縀愁椀Ⰰ  mirksėjo ugnelės, bet vis dar buvo girdėti mažų vaikų verksmas. Ko jie verkė? ਀  䄀爀 欀愀搀 渀攀氀椀欀漀 䄀氀琀愀樀愀甀猀 欀愀氀渀甀漀猀攀Ⰰ 漀 最愀氀 琀攀渀 瀀愀氀愀椀搀漀琀猀 戀爀漀氀椀甀欀猀 椀爀 猀攀猀甀Āių? Tik ਀  洀漀琀椀渀猀 最爀愀甀搀欀猁 戀愀氀猀愀椀 樀甀漀猀 最甀漀搀ᜀ 椀爀 氀椀欀氁椀愀瘀漀⸀ 䬀愀爀琀愀椀猀 ⼀猁椀洀愀椀愀礁搀愀瘀漀 匀愀氀愀渀猀欀椀漀  balsas, šaukiantis dukterį: „Handa, Handa!" Ją budino, vertė keltis ir ਀  瀀愀琀椀欀爀椀渀琀椀 Ḁ琠甀爀琀Ԁ☁焀甀漀琀㬀Ⰰ 愀爀 瘀椀猀欀愀猀 礀爀愀Ⰰ 愀爀 樀猀 搀愀爀 渀攀愀瀀瘀漀最ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀刀礀琀ԀⰁ  saulutei pašokus virš kalnų, mūsų vilkstinė sujudo: kas valgęs, kas nevalgęs ਀  猀欀甀戀椀渀漀猀椀 ⼀ 欀攀氀椀漀渀ᤀⰁ 渀攀猀 瘀攀縀ᜁ樁愀椀 渀攀氀愀甀欀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀爀 瘀ᜀ氁  išalkusi ir nuvargusi minia slinko per Altajaus kalnus. Vargas kaimeliui, ਀  欀甀爀椀猀 瀀愀猀椀琀愀椀欀礀搀愀瘀漀 瀀愀欀攀氀ᜀ樁⸀ 䨀⼀ 甀縀瀁氀欀猁搀愀瘀漀 瘀愀爀最愀愁椀 欀氀愀樀欀渁愀椀 椀爀 渀攀搀甀漀搀愀瘀漀  ramybės prašydami parduoti nors kelias bulves. Bet ką jie galėjo parduoti? Aš ਀  最爀椀攀戀椀愀甀猀椀 欀椀琀漀猀 琀愀欀琀椀欀漀猀⸀ 倀爀愀瘀ᜀ爁ᤀ猁 搀甀爀椀猀 椀爀 瀀愀洀愀琀ᤀ猁 椀愀猁椀最愀渀搀甀猀椀Ԁ 愀攁椀洀椀渀椀渀欀ᤀ  (ji žinojo, kad prašysiu ką nors parduoti) vis prašydavau tik vienos bulvės. ਀  䨀椀 琀甀漀洀攀琀 搀爀攀戀愀渀Āiomis rankomis paduodavo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po kelių ਀  瘀愀爀最椀渀愀渀Āių kelionės dienų ir nemiegotų, alkanų naktų pasiekėme lygumas, ਀  椀愀ᜁ樁漀洀攀 椀愀 欀愀氀渀猀⸁ 䴀愀氀漀渀甀猀 樀愀甀猀洀愀猀 椀愀瘁礀搀甀猀 琀愀猀 瀀氀愀琀礀戀攀猀Ⰰ 欀甀爀 愀欀礀猀 猀椀攀欀ᜀ 琀漀氀椀  toli. Aš džiaugiausi. Nežinau, ar visiems tai buvo, ar tik man vienam. Aš ਀  搀愀戀愀爀 猀甀瀀爀愀琀愀甀Ⰰ 欀Ԁ 爀攀椀愀欁椀愀 氀礀最甀洀猀 猀欀渁甀椀 氀礀最甀洀愀⸀ 唀縀 欀攀氀椀猀 欀椀氀漀洀攀琀爀猀 猀琀欀欁猀漀樀漀  miestelis. Tai paskutinė geležinkelio stotis prie Altajaus kalnų. Po gatves ਀  瀀愀猀椀瀀礀氀ᜀ 渀攀瀀爀愀愀礁琀猀 欀攀氀攀椀瘀椀猀 戀欀爁礀猀⸀ 䨀椀攀 ᜀ樁漀 搀甀氀欀椀渀椀Ⰰ 愀瀀猀椀戀氀愀甀猀ᤀⰁ 琀愀椀瀀 渀甀瘀愀爀最ᤀⰁ  kad vos vilko kojas. Vieni apsiavę, kiti pusiau, buvo ir visai basų. Tai buvo ਀  洀漀琀攀爀礀猀Ⰰ 瘀礀爀愀椀Ⰰ 瘀愀椀欀愀椀Ⰰ 渀攀琀 氀愀戀愀椀 洀愀縀椁 瘀愀椀欀愀椀Ⰰ 猀攀渀攀氀椀愀椀 椀爀 瘀椀猀愀椀 猀攀渀漀猀  moterys. Dauguma su buvusiais gražiais kostiumais ir suknelėmis, bet jie tokie ਀  搀甀氀欀椀渀椀 椀爀 猀甀搀ᜀ瘁ᜀ琁椀Ⰰ 欀愀搀 瀀爀漀 搀甀氀欀攀猀Ⰰ 搀ᜀ洁攀猀 椀爀 氀漀瀀甀猀 渀攀最愀氀椀洀愀 戀甀瘀漀 愀琀猀欀椀爀琀椀Ⰰ  kokie „parėdai". Vietos gyventojai atsidarę duris, net langus stebėjo keistą ਀  洀椀渀椀ԀⰁ 瘀椀攀渀椀 最礀瘀愀椀 欀愀氀戀ᜀ樁漀 爀漀搀礀搀愀洀椀 瀀椀爀愀琁愀椀猀Ⰰ 欀椀琀椀 氀椀渀最愀瘀漀 最愀氀瘀愀猀 椀爀 琀礀氀ᜀ樁漀Ⰰ 漀  kiti sustoję gatvėje, praleido lyg priimdami paradą. Bet karavano jau ਀  渀攀樀愀甀搀椀渀漀 渀椀攀欀愀猀⸀ 䤀愀 瀀愀猀欀漀猀 瘀愀縀椁愀瘀漀 瘀椀攀渀欀椀渀欀椀愀椀 瘀攀縀椁洀愀椀Ⰰ 瀀爀椀欀爀愀甀琀椀 爀礀愀甁氀椀猀Ⰱ  lagaminų,— ko tik nori. O priekyje lyg parado vadas — politrukas gražiam ਀  瘀攀縀椁洀愀椀琀礀樀Ⰰ 琀爀愀甀欀椀愀洀愀洀 樀甀漀搀戀ᜀ爁椀漀 縀椁爀最漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀椀渀椀愀  apsistojo tuš椁愀洀攀 樀愀瘀猀 猀愀渀搀ᜀ氁礀樀攀⸀ 倀漀 瘀愀氀愀渀搀漀猀 樀椀 瘀愀爀猀琀ᜀ 最礀瘀攀渀琀漀樀猀 搀甀爀椀猀Ⰰ 欀愀搀  gautų ką nusipirkti, ar išsimainyti. Bet veltui, nes patys gyventojai buvo ਀  愀氀欀愀渀椀⸀ 倀漀 洀椀攀猀琀Ԁ 愀瘁愀椀猀琀漀猀椀 搀愀甀最椀愀甀 欀攀氀攀椀瘀椀猀㬁 瀀愀渀愀愀欁猁 ⼀ 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀Ⰰ 戀攀琀 樀猀  nuotaika kita. Pirmieji — prislėgti, antrieji — linksmi. Tai buvo lenkai, ਀  欀攀氀椀愀椀猀 洀攀琀愀椀猀 愀渀欀猀Āiau atvežti į Sibirą, o dabar vežami į laisvę, į Iraną, iš ਀  琀攀渀 ⼀ 䄀渀最氀椀樀Ԁ 瀀愀最愀氀 猀甀琀愀爀琀⼀ 猀甀 渀愀甀樀Ԁ樁愀 氀攀渀欀猀 瘀礀爀椀愀甀猀礀戀攀⸀ 䨀椀攀 瀀椀爀欀漀 椀愀 氀椀攀琀甀瘀椀猀  viską ir mokėjo didelius pinigus, kad išleistų tarybinius rublius. Prie ਀  猀愀渀搀ᜀ氁椀猀 樀愀甀 琀椀欀爀愀猀 琀甀爀最甀猀⸀ 䜀愀椀氀ᜀ樁愀甀 欀椀愀攁渀椀渀椀漀 氀愀椀欀爀漀搀縀椁漀Ⰰ 欀甀爀⼀ 瀀愀瘀漀最ᜀ 椀愀 洀愀渀漀  kostiumo kišenės.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po kelių ਀  搀椀攀渀猀Ⰱ 氀攀椀猀搀愀洀愀猀 樀甀漀搀猀 搀欀洁猀 欀愀洀甀漀氀椀甀猀Ⰰ 最愀爀瘀攀縀礁猀 琀爀愀甀欀ᜀ 瘀椀氀欀猀琀椀渀ᤀ 瘀愀最漀渀猀⸁ 䨀甀漀猀攀  sėdėjo keleiviai, prieš metus 椁愀 椀愀氁椀瀀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Privažiavome Novosibirską — didelį, neramų miestą. Tada buvo įnirtingų mūšių ਀  搀椀攀渀漀猀Ⰰ 欀愀椀 瘀漀欀椀攀Āiai galvotrūk椁愀椀猀 瘀攀爀縀ᜁ猁椀 ⼀ 刀礀琀甀猀Ⰰ 瀀爀椀攀 匀琀愀氀椀渀最爀愀搀漀⸀  Spėliojome, kur mes suksime: ar į Rytus, ar į Vakarus? Ir dideliam mūsų ਀  渀甀猀琀攀戀椀洀甀椀 ᐀†⼀ 刀礀琀甀猀⸀ 嘀愀搀椀渀愀猀椀Ⰰ 最愀氀椀洀攀 愀琀猀椀搀甀爀琀椀 瀀愀猀 戀愀氀琀Ԁ猁椀愀猀 洀攀愀欁愀猀⸀  Privažiavome Krasnojarską, platųjį Jenisejų ir po ilgo trankymo atsidūrėme ਀  瀀爀椀攀 䄀渀最愀爀漀猀⸀ 吀攀渀 洀甀猀 椀愀欁爀愀甀猀琀ᜀ 椀愀 瘀愀最漀渀猀 洀愀縀愁洀攀 瀀爀椀攀瀀氀愀甀欀漀猀 洀椀攀猀琀攀氀礀樀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀攀樀攀Ⰰ 愀⼁  kartą važiavome keleiviniuose vagonuose. Bėgome prie Angaros nusiprausti, ਀  渀甀猀椀洀愀甀搀礀琀椀Ⰰ 渀攀猀 戀甀瘀漀洀攀 最攀爀愀椀 愀瀀縀ᜁ氁ᤀ 椀爀 愀瀀欀攀爀瀀ᜀ樁ᤀ⸁ 䈀攀琀 ⼀戁爀椀搀ᤀ 氀椀最椀 欀攀氀椀猀 ⼀  tyrą, švarų Angaros vandenį, šokome atgal, jis buvo toks šaltas, kad negalima ਀  瀀愀欀ᤀ猁琀椀⸀ 吀愀椀 䈀愀椀欀愀氀漀 攀縀攁爀漀 瘀愀渀搀甀漀Ⰰ 樀椀猀 琀漀欀猀 愀愁氀琀愀猀 椀爀 猀欀愀椀搀爀甀猀Ⰰ 欀愀搀 最椀氀椀愀椀  giliai matyti švarus dugnas ir žuvelės.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Išlaukus ਀  瀀甀猀愀渀琀爀漀猀 瀀愀爀漀猀Ⰰ 渀愀欀琀⼀ 愀琀瀀欀愁欁愀瘀漀 最愀爀氀愀椀瘀椀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀䬀愀爀氀愀猀 䴀愀爀欀猀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Mes su ryšuliais grūdomės, kad užimtume patogesnę vietą. Tą naktį beveik ਀  渀攀琀攀欀漀 洀椀攀最漀琀椀Ⰰ 渀愀甀樀椀 ⼀猁瀀欀搁縀椁愀椀Ⰰ 渀愀甀樀愀 愀瀀氀椀渀欀愀Ⰰ 椀攀愀欁漀樀椀洀愀猀 最攀爀攀猀渀ᜀ猁 瘀椀攀琀漀猀⸀  Mūsų į kajutes neįleidžia: jos ne mums.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Sustojome ਀  娀愀樀愀爀猀欀攀⸀ 倀愀氀礀搀漀瘀愀猀 氀椀攀瀀ᜀ 椀愀氁椀瀀琀椀⸀ 倀椀爀洀Ԁ 欀愀爀琀Ԁ 瀀愀洀愀椀琀椀渀漀㨀 搀愀瘀ᜀ 瀀漀 猀椀氀欀ᤀⰁ 漀  šiaip visą kelią maitinomės patys: 800 g duonos,— ir gyvenk kaip nori. Ten ਀  瀀椀爀洀Ԁ 欀愀爀琀Ԁ 瀀愀樀甀琀漀洀攀 椀爀 戀樀愀甀爀椀漀猀 洀甀猀礀琀ᜀ猁 ⼀欁愀渀搀⼀⸁ 䄀瀀猀瀀椀琀漀 洀欀猁猀 瘀攀椀搀甀猀 欀愀椀瀀  bi椁猀 猀瀀椀攀Āius ir taikėsi įkąsti, kur plonesnė oda — prie akių. Po ਀  瀀甀猀瘀愀氀愀渀搀縀椁漀 猀甀琀椀欀愀甀 怀椁洀戀攀爀最椀攀渀ᤀ㨁 樀漀猀 瘀攀椀搀愀猀 ᐀†搀椀搀攀氀椀 欀爀愀甀樀漀 氀愀愀愁椀 瀀漀 漀搀愀 瀀爀椀攀  akių.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po ਀  瘀愀氀愀渀搀漀猀Ⰰ 搀瘀椀攀樀猀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 欀縁琁椀 猀甀渀欀瘀攀縀椁洀椀愀椀⸀ 䴀攀猀 椀愀瘁礀欀漀洀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀爀漀 愀欀椀猀  lėkė miškai, kaimai, upeliai, tiltai ir aukštomis lentomis su spygliuotomis ਀  瘀椀攀氀漀洀椀猀 愀瀀琀瘀攀爀琀椀 瀀氀漀琀愀椀⸀ 䬀愀洀瀀甀漀猀攀 戀漀欀愀琁愀椀Ⰰ 氀礀最 戀欀琁猀 琀瘀椀爀琀漀瘀ᜀ猁⸀ 䬀漀欀椀愀 樀猀  paskirtis, mes dar nežinojome. Jų buvo daug, daugiau negu gyvenvie椁猀⸁  Pasirodo, tai ir buvo naujo tipo gyvenvietės, kurios palaikė Tarybų Sąjungos ਀  最愀氀礀戀ᤀ⸁ 一攀 瘀椀攀渀愀洀 椀愀 洀欀猁椀愀欁椀猀 琀攀欀漀 琀攀渀 瀀愀戀欀琁椀⸀ 䬀爀愀猀渀漀樀愀爀猀欀漀 洀椀愀欁甀漀猀攀Ⰰ 琀漀欀椀漀猀攀  gyvenvietėse amžinai liko 99% mūsų vyrų. Po ilgos ir varginan椁漀猀 欀攀氀椀漀渀ᜀ猁  pasiekėme Ust Kutą, tai buvo Lenos aukštupys. Nedidelė prieplauka, kur ਀  琀甀爀ᜀ樁漀洀攀 氀愀甀欀琀椀 最愀爀氀愀椀瘀椀漀⸀ 䬀攀氀椀愀猀 搀椀攀渀愀猀 戀愀猀琀ᜀ洁ᜀ猁 瀀漀 洀椀攀猀琀攀氀⼀Ⰱ 椀攀愀欁漀搀愀洀椀 愀椁漀  bei to nusipirkti valgyti. Kėlėmės į kitą Lenos pusę, tikėdamiesi ten rasti ਀  愀椁漀 琀漀 搀愀甀最椀愀甀⸀ 倀愀洀攀渀甀 氀愀戀愀椀 猀欀愀椀搀爀猀 䰀攀渀漀猀 瘀愀渀搀攀渀⼀Ⰱ 愀欀洀攀渀甀漀琀Ԁ 搀甀最渀ԀⰁ 瘀ᜀ朁ᜀ氁攀猀Ⰰ  kurias vietiniai badė žeberklais. Ten mane, einantį su draugu, mokiniai apmėtė ਀  愀欀洀攀渀椀洀椀猀⸀ 怀琁愀椀 欀愀椀瀀 洀甀猀 瀀爀椀ᜀ洁ᜀ 椀爀 ⼀瘁攀爀琀椀渀漀 樀愀甀渀漀樀椀 欀愀爀琀愀⸀ 䄀琀瀀氀愀甀欀ᜀ 最愀爀氀愀椀瘀椀猀  su barža. Įsitaisėme, kur kas išmanėme, tik ne kajutėse, ir išplaukėme ਀  瀀愀瘀愀渀搀攀渀椀甀椀 ⼀ 渀攀縀椁渀漀洀甀猀 欀爀愀愀琁甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀縀愁椀  pamenu plaukimą barža, atsimenu tik, kad Lena buvo dar siaura upė, ja plaukė ਀  欀漀氀欀欁椀攀Āiai, pasikrovę ant plaustų javų maišų (mat buvo ruduo, vežė duoklę) ir ਀  氀漀瀀椀渀ᜀ氁椀甀猀 縀攁洀ᜀ猁 琀愀爀瀀 洀椀愀欁猀Ⰱ 戀攀最愀氀椀渀椀猀 洀椀愀欁猀 猀甀 渀甀瀀樀愀甀琀愀椀猀 愀爀戀愀 瀀氀椀欀愀椀猀  laukais.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jau buvo ਀  琀愀洀猀椀 渀愀欀琀椀猀Ⰰ 欀愀椀 ⼀猁愀欀ᜀ 欀爀愀甀猀琀礀琀椀猀 ⼀ 搀椀搀⼀樁⼀ 最愀爀氀愀椀瘀⼀Ⰱ 欀甀爀椀甀漀 瀀氀愀甀欀ᜀ 欀愀爀攀椀瘀椀愀椀⸀  Skubėjome užimti patogesnę vietą prie laiptų, kaju椁猀Ⰱ 渀攀猀 琀攀渀 愀椁氀Āiau. Visur ਀  洀欀猁猀 戀甀瘀漀 瀀椀氀渀愀⸀ 一攀 瘀椀攀渀Ԁ 愀爀 搀甀 欀愀爀琀甀猀 琀攀欀漀 欀攀椀猀琀椀 瘀椀攀琀ԀⰁ 渀攀猀 欀攀氀椀漀渀ᜀ 戀甀瘀漀  ilga ir varginanti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ne vienas ਀  洀欀猁猀 氀椀欀漀 瀀愀欀攀氀礀⸀ 倀爀椀猀椀洀攀渀甀 猀琀椀瀀爀猀 瘀礀爀ԀⰁ 樀愀甀渀ԀⰁ 樀⼀ 渀攀愀椁愀甀 愀渀琀 瀀攀Āių laidoti ਀  戀愀氀琀猀 氀攀渀琀猀 欀愀爀猀琀攀Ⰰ 椀爀 樀漀 猀欀渁猀Ⰱ 猀甀欀渀椀甀戀甀猀⼀ 瀀爀椀攀 搀甀漀戀ᜀ猁 椀爀 戀愀氀猀甀 瘀攀爀欀椀愀渀琀⼀Ⰱ 欀愀椀  mes pylėme geltoną smėlį ant karsto. Daug tautie椁猀 渀甀渀攀愀椁愀甀 ⼀ 愀洀縀椁渀漀 瀀漀椀氀猀椀漀  vietą, ir iš manęs, jautraus žmogaus, pasidarė bejausmis.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Iš visų ਀  欀攀氀攀椀瘀椀猀 洀愀渀 氀愀戀椀愀甀猀椀愀椀 ⼀猁琀爀椀最漀 愀琀洀椀渀琀椀渀 樀愀甀渀愀猀Ⰰ 氀椀攀猀愀猀 ㄀㠀 洀攀琀猀 戀攀爀渀椀甀欀愀猀Ⰰ  kupinas entuziazmo, gražių veido bruožų, skaistaus veido.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jis, ਀  戀攀戀愀椀最椀Ԁ猁 最椀洀渀愀稀椀樀Ԁ 䰀椀攀琀甀瘀漀樀Ⰰ 最椀攀搀漀樀漀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 栀椀洀渀Ԁ 瘀椀攀愀愁椀Ⰰ 搀攀洀漀渀猀琀爀愀琀礀瘀椀愀椀Ⰰ  kaip giedojo visi Lietuvos mokytojai, suvaryti į Sporto halę Kaune. Himno ਀  最椀攀搀漀樀椀洀愀猀 琀愀搀愀 琀愀瀀漀 欀漀瘀愀Ⰰ Ḁ丠攀戀攀甀縀琁瘀攀渀欀猀椀 甀瀀ᜀ猁 戀ᜀ朁椀洀漀☀焀甀漀琀㬀 椀爀 渀攀戀攀甀縀琁瘀攀渀欀ᜀ⸁ 䬀愀椀瀀  bedraudė Lietuvos himną giedoti mokyklose, neuždraudė, ir turėjo leisti. Todėl ਀  椀爀 搀椀搀縀椁愀甀猀椀愀猀 瀀爀漀挀攀渀琀愀猀 洀漀欀礀琀漀樀猀 ㄀㤀㐀㄀ 洀攀琀愀椀猀 Ḁ欠攀氀椀愀瘀漀☀焀甀漀琀㬀 ⼀ 匀椀戀椀爀Ԁ⸁ 伀 洀欀猁猀  kariuomenė?! Ar iššovė nors vieną šūvį? Su skausmu aš tai prisimenu: nekovojo ਀  琀椀攀Ⰰ 欀甀爀椀攀 瀀爀椀瘀愀氀ᜀ樁漀Ⰰ 椀愀猁欀礀爀甀猀 氀椀欀甀猀椀甀猀 洀椀愀欁甀漀猀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀漀  sunkios ir ilgos kelionės Lenos upe, mus iškraustė iš garlaivio viename miško ਀  搀愀爀戀椀渀椀渀欀猀 欀愀椀洀攀氀礀樀攀⸀ 吀攀渀 洀甀猀 爀欀愁椁愀瘀漀Ⰰ 琀攀渀 洀攀猀 氀愀椀搀漀樀漀洀攀 椀爀 洀椀渀ᜀ琁Ԁ 瘀礀爀椀愀欁⼀⸁  Vienus paliko ten gyventi, kitus siuntė toliau, į rajono centrą — Oliokminską. ਀  䄀愀 瀀愀猀椀爀椀渀欀愀甀 爀愀樀漀渀漀 挀攀渀琀爀Ԁ 椀爀 椀愀瀁氀愀甀欀椀愀甀 最愀爀氀愀椀瘀椀甀 琀漀氀椀愀甀⸀ 一攀椀氀最愀椀 琀攀欀漀  plaukti ir atsidūrėme nedideliame mediniame miestelyje. Apgyvendino mus ਀  猀愀氀ᜀ樁攀⸀ 䬀攀氀椀愀猀 搀椀攀渀愀猀 氀愀甀欀ᜀ洁攀Ⰰ 欀漀氀 洀甀猀 愀琀猀椀椀洀猀 琀椀欀爀椀攀樀椀 愀攁椀洀椀渀椀渀欀愀椀⸀ 䨀椀攀  atplaukė su didele valtim lyg barža, traukiama katerio, ir mes nupūškavome ਀  䰀攀渀愀 縀攁洀礀渀Ⰰ 漀 琀漀氀椀愀甀 瀀愀猀甀欀漀洀攀 ⼀ 樀漀猀 椀渀琀愀欀Ԁ 伀氀椀漀欀洀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀愀甀 戀甀瘀漀  tamsi naktis ir stipriai šalo, kai mus pritraukė prie kranto. Ne visai ਀  瀀爀椀琀爀愀甀欀ᜀⰁ 渀攀猀 氀攀搀愀猀 渀攀氀攀椀搀漀Ⰰ 椀爀 琀攀欀漀 渀攀 瘀椀攀渀愀洀 椀愀猁椀洀愀甀搀礀琀椀⸀ 䄀愀 戀甀瘀愀甀  prisiglaudęs prie Lozorai椁猀 愀攁椀洀漀猀Ⰰ 琀漀搀ᜀ氁 渀甀琀愀爀ᜀ洁攀㨀 瘀椀攀渀愀洀 戀ᜀ朁琀椀 琀攀渀Ⰰ 欀甀爀  parodys apsigyventi ir užimti patogesnę vietą, kitiems likti prie daiktų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Deja, ਀  洀欀猁猀 愀琀猀琀漀瘀愀猀 䰀漀稀漀爀愀椀琀椀猀 瀀攀爀 瘀ᜀ氁愀椀 渀甀戀ᜀ朁漀Ⰰ 椀爀 洀甀洀猀 氀椀欀漀 瀀愀猀欀甀琀椀渀ᜀ 瘀椀攀琀愀 ᐀†瀀爀椀攀  durų. Sunkiai nešėme savo daiktus tamsoje, ėjome nežinomu keliu — smukome į ਀  搀甀漀戀攀猀Ⰰ 欀氀椀甀瘀漀洀攀 甀縀 洀攀搀縀椁猀 欀攀氀洀猀Ⰱ 愀琀猀椀洀甀愀椁渀ᜀ樁漀洀攀 ⼀ 樀甀漀猀⸀ 䴀欀猁猀 Ḁ渠愀洀愀椀☀焀甀漀琀㬀 ᐀愠瀀瘀愀氀椀猀  rąstų senas barakas; aukštesnis vyras galva siekė lubas. Viduryje geležinė iš ਀  縀椁戀愀氀漀 猀琀愀琀椀渀ᜀ猁 欀爀漀猀渀椀猀ⴀ瘀椀爀礀欀氀ᜀⰁ 漀 愀漁渀甀漀猀攀 瀀爀椀攀 猀椀攀渀猀 洀欀猁猀 最甀氀琀愀椀㨀 瘀椀攀渀愀猀 瀀爀椀攀  kito, kad nenusiristume ir būtų talpiau. Ir, žinoma, blakės.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Rytą iš ਀  Ḁ猠愀氀搀愀甀猀☀焀甀漀琀㬀 洀椀攀最漀 瀀愀戀甀搀椀渀漀 甀爀稀最椀洀愀猀 欀椀琀愀洀攀 戀愀爀愀欀漀 最愀氀攀Ⰰ 愀琀椀琀瘀攀爀琀愀洀攀 渀甀漀 洀欀猁猀⸁  Tai buvo tikri lagerininkai, juos kėlė, rikiavo, tikrino, „valgydino" ir varė ਀  ⼀ 搀愀爀戀Ԁ⸁ 䴀攀猀 愀琀猀椀戀甀搀漀洀攀 氀礀最 渀攀猀愀瘀椀⸀ 䴀攀渀欀愀 愀瘁椀攀猀愀 瘀攀爀縀ᜁ猁椀 瀀攀爀 搀甀 渀攀搀椀搀攀氀椀甀猀  langelius, pro kuriuos mažas šuo vos galėtų išlįsti, o pro tašytų lubų plyšius ਀  戀礀爀ᜀ樁漀 猀愀洀愀渀漀猀 椀爀 縀攁洀ᜀ猁⸀ 䴀漀琀攀爀礀猀 愀瘁愀椀猀琀ᜀ猁椀 愀瀀椀攀 瘀椀爀礀欀氀ᤀ 椀爀 縀椁欀爁ᜀ樁漀Ⰰ 欀愀椀瀀 Āia ਀  樀Ԁ 甀縀欁甀爀琀椀⸀ 䄀琀猀椀欀ᜀ氁ᤀ猁 ᜀ樁愀甀 氀愀甀欀 椀爀 猀琀椀瀀爀椀愀椀 搀愀瘀椀愀甀 最愀氀瘀Ԁ ⼀ 搀甀爀猀 猀琀愀欀琀ԀⰁ 琀愀椀  buvo pirma pamoka, kaip per mūsų „rūmų" duris reikia vaikš椁漀琀椀⸀ 吀愀椀 瀀爀愀欀琀椀愀欁愀  Sibire: žemos durys mažiau šal椁漀 ⼀氁攀椀搀縀椁愀⸀ 䤀愀ᜁ樁ᤀ猁 瀀愀洀愀Āiau dar 4 ar 5 ਀  瀀愀猀琀愀琀甀猀Ⰰ 椀愀洁ᜀ琁礀琀甀猀 戀攀 樀漀欀椀漀猀 琀瘀愀爀欀漀猀 琀愀爀瀀 欀攀氀洀猀 椀爀 愀瀀猀欀甀爀搀甀猀椀猀 欀爀攀椀瘀猀 瀀甀愀猁 椀爀  eglių. Nuo upės ėjo vingiuotas, duobėtas ir purvinas, pažliugęs kelias. O ਀  琀漀氀椀愀甀㨀 ⼀ 爀礀琀甀猀Ⰰ 瘀愀欀愀爀甀猀Ⰰ 瀀椀攀琀甀猀 椀爀 愀椁愀甀爀ᤀ 椀愀搁愀爀欀礀琀愀猀 洀椀愀欁愀猀Ⰰ 欀甀爀 猀琀礀瀀猀漀  kreivos pušaitės, eglaitės arba maumedžiai, pusiau nulenkti, sulaužti, ਀  椀愀瘁攀爀猀琀椀 椀爀 愀愁欀猀 欀爀欀瘁漀猀Ⰰ 瘀椀爀愀欁渁椀猀 氀椀欀甀Āiai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 O toliau ਀  ᐀†琀漀氀椀愀甀 瀀氀愀琀椀Ⰰ 愀欀洀攀渀甀漀琀愀椀猀 欀爀愀渀琀愀椀猀 甀瀀ᜀⰁ 琀爀椀猀欀愀爀琀 瀀氀愀琀攀猀渀ᜀ 甀縀 洀欀猁猀 一攀洀甀渀ԀⰁ 椀爀  jos juosvas kunkuliuojantis vanduo, rodos, viliojo į savo gelmes. Aukšti jos ਀  欀爀愀渀琀愀椀Ⰰ 愀瀀縀ᜁ氁ᤀ 栀漀爀椀稀漀渀琀攀 洀椀愀欁愀椀猀Ⰰ 縀愁氀椀愀瘀漀 氀礀最 爀欀琁漀猀⸀ 䨀椀攀 洀愀渀攀 瘀椀氀椀漀樀漀 椀爀  traukė ne vieną kartą. Daug kartų praleidau juose bemedžiodamas arba ਀  戀攀甀漀最愀甀搀愀洀愀猀⸀ 吀愀椀 戀甀瘀漀 洀愀渀漀 最礀瘀攀渀椀洀漀 琀椀欀猀氀愀猀 椀爀 渀甀猀椀爀愀洀椀渀椀洀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀礀瘀攀渀漀洀攀  draugiškai: bendri vargai ir rūpes椁愀椀 洀甀猀 樀甀渀最ᜀ 椀爀 瘀椀攀渀椀樀漀⸀ 夀瀀愀Ā buvo ਀  猀甀猀椀搀爀愀甀最愀瘀ᤀ 搀甀 瘀礀爀椀愀欁椀愀椀㨀 瘀椀攀渀愀猀 樀甀漀猀瘀愀 戀愀爀稀搀愀Ⰰ 瘀愀搀椀渀ᤀ猁椀猀 氀攀渀欀甀Ⰰ 愀渀琀爀愀猀 ᐀† rusva — tikras žydas. Mes, išvežtieji, barzdų neskutome. Juodu jau kelionėje ਀  琀甀爀ᜀ樁漀 欀愀縀欁漀欀椀猀 戀攀渀搀爀猀 爀攀椀欀愀氀猀 椀爀 瀀氀愀渀猀⸁ 吀漀搀ᜀ氁 樀愀甀 爀愀樀漀渀漀 挀攀渀琀爀攀Ⰰ 伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀攀Ⰰ  aplankė miškų pramonės kontorą — ar negaus šiltesnės vietos. Bet viršininkas ਀  瘀椀猀甀猀 椀愀朁爀欀搁漀 瀀爀椀攀 瀀愀琀椀攀猀 樀甀漀搀縀椁愀甀猀椀漀 搀愀爀戀漀㨀 洀椀愀欁漀 欀椀爀猀琀椀⸀ 伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀攀 氀椀欀漀  kelios sergan椁漀猀 愀攁椀洀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Darbininkų sudėtis buvo marga: be mūsų — lietuvių ir rusų, kurių buvo ਀  搀椀搀縀椁愀甀猀椀愀猀 瀀爀漀挀攀渀琀愀猀Ⰰ᐀†戀甀瘀漀 猀甀漀洀椀猀Ⰱ 攀瘀愀欀甀漀琀猀 渀甀漀 䰀攀渀椀渀最爀愀搀漀Ⰰ 琀漀琀漀爀椀猀Ⰱ 猀攀渀椀愀椀  atvežtų nuo Kazanės ir Ufos, vienas kitas 椁最漀渀愀猀 椀爀 瘀椀攀琀椀渀椀猀 樀愀欀甀琀猀Ⰱ 猀甀瘀愀爀礀琀猀  iš kolūkių žiemą miško vežti su arkliais. Viskam vadovavo ir komandavo ਀  Ḁ瘠礀爀攀猀渀礀猀椀猀☀焀甀漀琀㬀 戀爀漀氀椀猀⸀ 䨀椀猀 戀甀瘀漀 甀縀搁ᜀ樁ᤀ猁 氀攀琀攀渀Ԁ 椀爀 猀琀攀渀最ᜀ猁椀 猀甀瘀椀爀愀欁椀渀琀椀 琀Ԁ  konglomeratą. Turė椁愀甀 瀀愀猀琀攀戀ᜀ琁椀Ⰰ 欀愀搀 樀愀欀甀琀愀椀Ⰰ 渀漀爀猀 搀愀爀 瀀甀猀氀愀甀欀椀渀椀愀椀 椀爀 洀愀縀愁椀  apsišvietę, nesidavė suvirškinami, neišsižadėjo savo kalbos ir nesistengė ਀  猀瘀攀琀椀洀漀猀 洀漀欀礀琀椀猀⸀ 倀爀椀猀椀洀攀渀甀 瘀椀攀渀Ԁ 猀甀猀椀爀椀渀欀椀洀ԀⰁ 欀甀漀洀攀琀 Ḁ瘠礀爀攀猀渀礀猀椀猀☀焀甀漀琀㬀 戀爀漀氀椀猀  drožė kalbą rusiškai, atsistojo jakutas ir pareiškė: „Mes nesuprantame, ਀  欀愀氀戀ᜀ欁椀琀攀 樀愀欀甀琀椀愀欁愀椀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䤀爀 琀愀猀 瀀爀椀瘀愀氀ᜀ樁漀⸀ 伀 欀愀椀洀甀漀猀攀 欀椀琀愀椀瀀 椀爀 渀攀猀甀猀椀欀愀氀戀ᜀ猁椀Ⰰ  tik jakutiškai. Ar ne pavyzdys?!

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Prasidėjo ਀  縀椁攀洀愀Ⰰ 愀愁氀琀愀 縀椁攀洀愀Ⰰ 欀漀欀椀漀猀 猀愀瘀漀 最礀瘀攀渀椀洀攀 渀攀戀甀瘀愀甀 洀愀琀ᤀ猁⸀ 倀椀爀洀漀洀椀猀 爀甀最猀ᜀ樁漀  dienomis praplaukia Lena paskutinis garlaivis, o spalio 15-ą būna tiek sniego, ਀  欀愀搀 最愀氀椀洀愀 瀀甀椀欀椀愀椀 瘀攀縀琁椀 洀椀愀欁ԀⰁ 氀愀瀀欀爀椀Āio 6—7-ą jau sustatyta Lena.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Žiemą ਀  渀漀爀洀愀氀椀 琀攀洀瀀攀爀愀琀欀爁愀 ᐀†㐀  뀀 氀愀椀瀀猀渀椀猀Ⰱ 愀愁氀琀愀Ⰰ 欀甀漀洀攀琀 ᐀†㔀  뀀Ⰰ 漀 愀琀氀礀搀礀猀 ᐀†㌀  뀀⸀  Visa laimė, kad nėra vėjo, tai suragėtum kaip tarakonas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Saulė ਀  洀攀渀欀愀椀 瀀愀猀椀爀漀搀漀 瘀椀爀愀 栀漀爀椀稀漀渀琀漀Ⰰ 椀爀 琀愀椀 猀欀甀戀愀 瀀愀猀椀猀氀ᜀ瀁琀椀 瀀爀漀 愀愁氀Āio rūkus, vos ਀  瀀愀猀琀攀戀椀洀愀 椀爀 愀瀀猀椀戀氀愀甀猀甀猀椀⸀ 䐀爀攀戀愀 縀洁漀渀ᜀ猁Ⰰ 搀爀攀戀愀 最礀瘀甀氀椀愀椀 椀爀 瀀愀甀欀愀āiai. O ਀  猀渀椀攀最漀Ⰰ 猀渀椀攀最漀 氀椀最椀 樀甀漀猀琀漀猀⸀ 䬀漀氀 渀甀攀椀渀椀 渀甀漀 瘀椀攀渀漀 洀攀搀縀椁漀 瀀爀椀攀 欀椀琀漀Ⰰ 欀愀搀 樀⼀  nukirstum, pasidarai taką, užtrunki ir pailsti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Šalta, oi ਀  愀愁氀琀愀Ⰰ 戀攀 琀漀Ⰰ 搀愀爀 琀甀愀āias pilvas ir norma prieš akis (8 m3 rąstų ਀  愀爀戀愀 㐀 欀椀攀琀洀攀琀爀椀愀椀 洀愀氀欀猀⤁Ⰰ 欀愀搀 渀攀瀀爀愀爀愀猀琀甀洀 琀猀 㠀  最⸀ 䴀愀琀 渀攀瀀愀搀愀爀椀甀猀椀愀洀 渀漀爀洀漀猀  duonos davinį mažina iki 600 ir 400 g. Tuomet sveiks dingęs. Ruoškis į smėlio ਀  欀愀氀渀攀氀⼀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀ఀ椁愀 洀愀渀漀  gyvenimas,

਀  㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Čia mano ਀  洀攀椀氀ᜀⰁ 瘀椀氀琀椀猀 椀爀 欀愀渀Āia!

਀  㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 JAKUTIJOJ

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mūsų ਀  最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᜀ樁攀 戀甀瘀漀 瘀椀猀漀猀 爀攀椀欀愀氀椀渀最漀猀 ⼀猁琀愀椀最漀猀㨀 欀爀愀甀琀甀瘀ᜀⰁ 欀甀爀 欀愀猀搀椀攀渀 瀀椀爀欀搀愀瘀漀洀  800 g duonos, o mėnesio pradžioj 1 kg sviesto ir 2 kg kruopų — tai mėnesio ਀  搀愀瘀椀渀礀猀㬀 瘀椀爀琀甀瘀ᜀⰁ 欀甀爀椀漀樀攀 瘀愀欀愀爀椀攀渀攀椀 椀愀瘁椀爀搀愀瘀漀 猀欀爁椀漀猀 氀礀最 瀀愀琀椀 搀爀甀猀欀愀 猀爀椀甀戀漀猀㬀  joje plaukiojo keli žali kolūsto lapai: tokius Lietuvoje atiduotų karvėms, ਀  愀爀戀愀 欀攀氀椀漀猀 縀甁瘀椀攀猀 最愀氀瘀漀猀 瀀椀氀瘀愀洀猀 愀瀀最愀甀琀椀⸀ 倀甀猀爀礀Āius ir pietus valgydavom ਀  Ḁ猠愀瘀漀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䐀愀爀 欀漀渀琀漀爀愀Ⰰ 欀甀爀 最礀瘀攀渀漀 洀欀猁猀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 椀爀 瀀爀椀椀洀椀渀ᜀ樁漀 椀渀琀攀爀攀猀愀渀琀甀猀Ⰰ  pirtis, arklidės, dangum dengtos, o kartais net eglišakiais, kad neapsnigtų ਀  愀爀欀氀椀猀Ⰱ 猀椀攀渀漀猀 椀爀最椀 琀漀欀椀漀猀 瀀愀琀⸀ 䴀愀琀 樀愀欀甀琀猀 愀爀欀氀椀愀椀 渀攀椀愀瀁愀椀欀椀渀琀椀 欀愀椀瀀  lietuviški ir perneša šaltį iki —65°.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Dar ਀  欀攀氀攀琀愀猀 最礀瘀攀渀愀洀猀樁猀 渀愀洀猀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀洀猀Ⰰ 渀愀 椀爀 爀攀椀欀愀氀椀渀最椀愀甀猀椀愀 瘀椀攀琀愀 ᐀†欀愀瀀椀渀ᜀ猁Ⰰ  ant neaukšto smėlio kalnelio, tarp svyruojan椁猀 瀀甀愀攁氀椀猀Ⰱ 欀甀爀 瘀漀猀 渀攀瀀愀欀氀椀甀瘀愀甀  ir aš.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ten ਀  瀀愀氀愀椀搀漀樀漀洀 椀爀 ㌀ 瘀愀椀欀猀 洀漀琀椀渀ԀⰁ 最攀爀Ԁ 洀漀琀椀渀ԀⰁ 欀甀爀椀 洀椀爀ᜀ 戀攀琀愀甀瀀礀搀愀洀愀 瘀愀椀欀愀洀猀  savąjį duonos davinį, nors jo tegaudavo tik 400 g.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  嘀礀爀椀愀甀猀椀愀猀 樀漀猀 猀欀渁甀猀 戀甀瘀漀 ㄀㘀 洀攀琀猀Ⰱ 搀甀欀琀ᜀ ᐀†㄀㐀 椀爀 樀愀甀渀椀愀甀猀椀愀猀 ᐀†㐀⸀ 吀椀攀 搀甀  „milžinai" turėjo eiti į darbą ir lygiai su suaugusiais vyrais padaryti normą.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mes ਀  縀椁渀漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 琀愀爀礀戀椀渀椀愀椀 ⼀猁琀愀琀礀洀愀椀 栀甀洀愀渀椀愀欁椀 椀爀 搀爀愀甀搀縀椁愀 瀀愀愀甀最氀椀愀洀猀 搀椀爀戀琀椀⸀ 䈀攀琀  mus ne tam atvežė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mūsų ਀  欀愀椀洀攀氀礀樀攀Ⰰ 猀愀欀愀甀 洀欀猁猀Ⰱ 渀攀猀 Āia mes gyvenome, miško kirtėjų darbininkų buvo ਀  洀愀縀愁椀⸀ ఀ椁愀 ⼀猁椀欀欀爁ᤀ猁 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椀渀椀猀 瀀甀渀欀琀愀猀Ⰰ 漀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀椀 最礀瘀攀渀漀 欀椀琀愀洀攀  kaimelyje, giliai miškuose.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pusėj ਀  戀愀爀愀欀漀 猀甀琀椀氀瀀漀洀攀 愀瀀椀攀 㔀  縀洁漀渀椀猀Ⰱ 琀愀椀最椀 最礀瘀攀渀漀洀攀 瘀椀攀渀愀猀 愀渀琀 欀椀琀漀⸀ 倀爀愀攀椀琀椀  galima tik vidury ir apie pe椁猀⸁ 匀攀椀洀猀 最甀氀琀愀椀 瘀椀攀渀愀猀 瀀爀椀攀 欀椀琀漀Ⰰ 愀琀爀漀搀礀琀猀Ⰱ  viena lova, tik šeimą nuo šeimos skyrė mažas tarpelis, kad nesusimaišytų. ਀  嘀椀猀愀猀 琀甀爀琀愀猀 ᐀†瀀漀 氀漀瘀漀洀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀  baisiausias mūsų gyvenimo laikotarpis. Nepripratę prie sunkaus miško darbo. ਀  怀愁氀琀椀猀Ⰰ 愀氀欀椀猀 椀爀 戀樀愀甀爀椀愀甀猀椀漀猀 最礀瘀攀渀椀洀漀 猀Ԁ氁礀最漀猀 ᐀†猀甀猀椀最爀欀搁ᤀ 瘀椀攀渀愀猀 愀渀琀 欀椀琀漀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀戀愀爀愀欀攀Ⰰ  kur knibždėte knibžda milijonai blakių ir neduoda pailsėti net naktį, siurbia ਀  琀愀瘀漀 瀀愀猀欀甀琀椀渀⼀ 欀爀愀甀樀Ԁ 椀爀 琀愀猀 愀氀欀椀猀Ⰰ 渀攀琀 猀愀瀀渀攀 琀愀瘀攀 欀愀渀欀椀渀愀 ᐀†愀琁愀椀 最礀瘀攀渀椀洀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀紀椁攀洀Ԁ  išeidavome į darbą su tamsa ir pareidavome su tamsa, nes dienos beveik ir ਀  渀攀戀欀搁愀瘀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀愀攁椀渀椀Ⰰ  teisingiau pasakius, išlendi rytą iš savo urvo, rūkas, vos žmogų už kelių ਀  縀椁渀最猀渀椀猀 ⼀縁椁欀爁椀⸀ 匀渀椀攀最愀猀 最椀爀最縀搁愀 瀀漀 欀漀樀漀洀椀猀Ⰰ 猀欀甀戀椀 ⼀ 搀愀爀戀ԀⰁ 欀甀漀渀攀 戀ᜀ朁琀攀 戀ᜀ朁椀Ⰰ  kad būtų šil椁愀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀伀 愀愁氀琀椀猀  pradeda gnaibyti nosį, veidus ir rankas. Pilvas kliuksi, pripiltas šilto ਀  瘀愀渀搀攀渀猀Ⰰ 渀攀猀 搀愀甀最椀愀甀 渀椀攀欀漀 渀攀琀甀爀ᜀ樁愀椀Ⰰ 搀甀漀渀Ԁ 渀攀椀愀欁攀渀琀ᤀ猁 瘀愀欀愀爀 瘀愀欀愀爀攀 猀甀瘀愀氀最攀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀愀猀椀攀欀ᤀ猁  darbo vietą, kuri būna už 4—8 kilometrų, mini sniegą, darai taką, kad galėtum ਀  瀀爀椀攀椀琀椀 瀀爀椀攀 洀攀搀縀椁漀⸀ 倀爀椀ᜀ樁ᤀ猁 猀琀甀欀琀攀氀椀 欀椀爀瘀椀甀Ⰰ 欀Ԁ 樀椀猀 愀琀猀愀欀礀猀Ⰰ 最愀氀 猀甀瀀甀瘀ᤀ猁Ⰰ  neapsimoka pjauti. Jei atsako — sveikas, tuomet kasi sniegą apie jį, kad ਀  最愀氀ᜀ琁甀洀 縀攁洀愀椀 渀甀瀀樀愀甀琀椀Ⰰ 渀攀瀀愀氀椀欀琀椀 愀甀欀愀琁漀 欀攀氀洀漀Ⰰ 欀愀搀 渀攀瀀爀椀猀攀椀琀猀Ⰱ 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀洀猀  įsakius, paskui kelmą pjaustyti. Žiūri į medį, kur jis palinkęs, kur virs. ਀  倀愀欀攀爀琀椀 欀椀爀瘀椀甀 椀愀 琀漀猀 瀀甀猀ᜀ猁⸀ 吀愀搀愀 椀洀椀 瀀樀欀欁氀Ԁ⸁ 倀樀愀甀渀椀Ⰰ 愀愁氀琀椀猀 戀攀搀椀爀戀愀渀琀 搀愀爀  labiau gnaibo rankas. Pradeda šalti ir kojos, nes stovi. Trini rankas, trypi ਀  瘀椀攀琀漀樀攀Ⰰ 欀愀搀 渀漀爀猀 欀椀攀欀 猀甀愀椁氀琀甀洀⸀ 一漀猀椀愀椀 椀爀 瘀攀椀搀甀椀 愀椁氀Āiau negu einant, nes ਀  瀀愀猀椀氀攀渀欀ᤀ猁 搀椀爀戀椀⸀ 嘀ᜀ氁 洀攀琀椀攀猀 ⼀ 搀愀爀戀ԀⰁ 猀欀甀戀椀渀椀⸀ ⸀瀁樀漀瘀ᤀ猁 搀椀搀攀猀渀ᤀ 瀀甀猀ᤀⰁ 縀椁欀爁椀 ⼀  medį, ar teisingai nustatei jo virtimo kryptį. Jei svyra į pakirtimo pusę — ਀  氀愀椀洀椀渀最愀猀Ⰰ 樀攀椀 渀攀 ᐀†猀甀最渀礀戀愀 琀愀瘀漀 瀀樀欀欁氀Ԁ 椀爀 琀甀爀椀 瘀愀爀最漀Ⰰ 欀漀氀 椀愀琁爀愀甀欀椀⸀ 䬀椀琀愀猀  pavojus — virsdamas medis gali tave užmušti. Dar didesnė bėda, jei virsdamas ਀  瀀愀猀椀欀愀爀椀愀 愀渀琀 最爀攀琀椀洀漀 洀攀搀縀椁漀Ⰰ 琀甀漀洀攀琀 爀攀椀欀猀 瀀樀愀甀琀椀 椀爀 琀Ԁ⸁ 吀愀搀愀 愀渀琀爀愀猀 瘀椀爀猀搀愀洀愀猀  išlaisvins pirmąjį, kuris tikrai kris ant tavęs. Būna, kad papjautas virsdamas ਀  洀攀搀椀猀 甀縀欁愀戀椀渀愀 欀椀琀漀 洀攀搀縀椁漀 愀愁欀Ԁ 椀爀 瘀椀爀愀欁渁ᤀⰁ 琀愀 瀀愀氀攀渀欀琀愀 欀愀椀瀀 猀瀀礀爀甀漀欀氀ᜀ 愀漁欀愀  atgal ir nulūžusios būtinai lyg keršydamos lekia ant kaltininko — pjovėjo. ਀  䐀瘀椀攀洀 氀椀攀琀甀瘀ᜀ洁 洀攀爀最愀椀琀ᜀ洁 愀椁琀愀椀瀀 猀甀氀愀甀縀ᜁ 爀愀欀琀椀欀愀甀氀椀甀猀Ⰰ 樀漀猀 爀愀渀欀猀 渀攀最愀氀ᜀ樁漀  pakelti virš galvos: laimė, kad nepataikė į galvas — būtų užmušę. O kai labai ਀  愀ԁ氁愀Ⰰ 琀甀漀洀攀琀 洀攀搀椀猀 瀀氀礀愀琁愀 瀀攀爀 瀀甀猀ᤀ 椀爀 瘀ᜀ氁最椀 欀爀椀渀琀愀 愀渀琀 瀀樀漀瘀ᜀ樁漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀甀最  visokių pavojų tyko miško kirtėją — visų neišvardysi.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pjauni ਀  洀攀搀⼀Ⰱ 最愀氀瘀漀樀椀 瀀漀 樀甀漀Ⰰ 縀椁欀爁椀Ⰰ 愀爀 搀愀甀最 瀀愀搀愀爀攀椀Ⰰ 漀 搀愀爀 瘀椀猀 琀愀洀猀甀⸀ 䤀爀 欀甀漀洀攀琀  pradeda brėkšti rytas ir apsiblausus saulutė išlenda iš tirštų rūkų, sustoji, ਀  愀瀀猀椀搀愀椀爀愀椀 愀瀀氀椀渀欀甀椀Ⰰ 瀀愀猀椀欀氀愀甀猀愀椀Ⰰ 欀愀椀瀀 瀀漀愀欁愀 欀爀椀猀搀愀洀椀 洀攀搀縀椁愀椀Ⰰ 渀甀氀攀椀猀琀椀 琀愀瘀漀  draugų, ir skamba miškas nuo jakutų balsų, varan椁猀 愀爀欀氀椀甀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">a℁Ⰰ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  nes jie veža mišką, o tolumoje rūksta laužas, juodi siluetai tiesia į jį ਀  爀愀渀欀愀猀Ⰰ 琀甀漀洀攀琀 椀爀 琀愀瘀攀 椀洀愀 瀀愀最甀渀搀愀 琀攀渀 渀甀攀椀琀椀Ⰰ 瀀愀猀椀愀椁氀搀礀琀椀 椀爀 瀀愀瀀椀攀琀愀甀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀伀 愀愁氀琀椀猀  spaudžia nežmoniškai. Eini, sutinki draugą ir jo nepažįsti: visas apšarmojęs, ਀  渀攀琀 瘀攀椀搀愀椀 椀爀 渀漀猀椀猀Ⰰ 渀甀漀 欀甀爀椀猀 瀀攀爀 縀椁攀洀Ԁ 渀甀攀椀渀愀 欀攀氀椀漀猀 漀搀漀猀⸀ 䤀愀 戀甀爀渀漀猀  veržiasi garų kamuoliai, šal椁漀 渀攀愀琀氀愀椀欀漀 渀攀琀 搀瘀攀樀漀猀 瀀椀爀愀琁椀渀ᜀ猁 椀爀 瘀攀氀琀椀渀椀愀椀⸀ 伀  be šimtasiūlių ir vatinių kelnių nė savo reikalu neišeik iš namų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Štai ir ਀  洀欀猁 瀀椀攀琀欀猁Ⰰ 欀漀欀椀攀 洀欀猁 瀀椀攀琀欀猁℀ 吀椀欀 琀椀攀欀Ⰰ 欀愀搀 愀瀀椀攀 氀愀甀縀ԁ 猀甀猀椀爀攀渀欀愀 搀椀搀攀猀渀椀猀  būrys žmonių. Jis smarkiau suliepsnoja ir daugiau tiesian椁猀 ⼀ 樀⼀ 爀愀渀欀愀猀⸀ 倀爀椀攀  šakų krūvų sustatyti jakutų arkliai alsuoja, nori atgauti prarastas jėgas. O ਀  搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀椀㼀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀椀洀椀渀最愀猀  tas, kuris gali išsitraukti iš kišenės sušalusios duonos gabalėlį ir jį ਀  最爀愀甀縀琁椀 欀愀椀瀀 愀甁渀攀氀椀猀 欀愀甀氀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀甀最攀氀椀猀  ir jo neturi, nes neiškentęs suvalgė vakar vakare, o gal pabaigė rytą ਀  戀攀瀀甀猀爀礀Āiaudamas. Tuomet su pavydu žiūri į tą, kuris graužia duoną lyg ਀  猀欀愀渀椀愀甀猀椀Ԁ 搀愀氀礀欀Ԁ⸁ 䄀琀洀攀渀甀Ⰰ 欀漀欀椀攀 戀甀瘀漀洀攀 氀愀椀洀椀渀最椀Ⰰ 洀攀猀Ⰰ 欀攀琀甀爀椀 瘀礀爀愀椀Ⰰ 欀愀椀 搀椀攀渀Ԁ  ir naktį formavome sielių karavaną ant Lenos, pasirodė kateris, atvežė mums ਀  Ḁ搠漀瘀愀渀猀☁焀甀漀琀㬀 洀欀猁猀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀ԀⰁ 漀 琀愀猀 ᐀†欀攀瀀愀氀ᜀ氁椀甀猀 搀甀漀渀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀愀欀甀琀椀樀漀樀  rūko pypkes. O mūsų vyrai — bankrutkes. Tai yra tabaką, kišenėje susimaišiusį ਀  猀甀 ⼀瘁愀椀爀椀愀椀猀 琀爀甀瀀椀渀椀愀椀猀Ⰰ 椀爀 猀甀猀甀欀琀Ԁ ⼀ 氀愀椀欀爀愀愀āio ar knygos popieriaus ਀  猀欀椀愀甀琀攀氀ᤀ⸁ 䈀攀琀 爀攀琀愀猀 椀愀 洀欀猁猀 瘀礀爀猀 椀爀 琀漀 琀甀爀椀Ⰰ 琀愀椀 猀琀漀瘀椀 愀愁氀椀愀 爀欀欁愀渀Āiojo, ਀  瀀爀愀愀漁Ⰰ 最愀氀 搀愀爀 氀椀欀漀 欀椀愀攁渀ᜀ樁攀 欀攀氀攀琀愀猀 琀爀甀瀀椀渀椀猀Ⰱ 漀 樀攀椀 椀爀 琀漀 渀ᜀ爁愀Ⰰ 瀀爀愀愀漁 瀀愀氀椀欀琀椀  užtraukti nors dūmą, arba vaikš椁漀樀愀 愀瀀椀攀 氀愀甀縀ԁ 椀爀 縀椁欀爁椀Ⰰ 最愀氀 爀愀猀 猀渀椀攀最攀  numestą nuorūką.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Gaila man ਀  戀欀搁愀瘀漀 縀椁欀爁ᜀ琁椀 ⼀ 琀甀漀猀 瘀礀爀甀猀Ⰰ 欀甀爀椀攀 Āiulpia viską, ką tik randa panašaus į ਀  渀甀漀爀欀欁Ԁ⸁ 吀椀欀 琀甀漀洀攀琀 樀猀 愀欀礀猀 瀀爀愀氀椀渀欀猀洀ᜀ樁愀Ⰰ 欀愀椀 最愀甀渀愀 甀縀琁爀愀甀欀琀椀 搀欀洁Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀瀀  baigiasi mūsų „iškilmingi" pietūs, reikia skubėti prie darbo, kad padarytume ਀  渀漀爀洀Ԁ㨁 㠀 洀㰀猀甀瀀㸀㌀㰀⼀猀甀瀀㸀 爀Ԁ猁琀猀Ⰱ 愀爀戀愀 㐀 欀椀攀琀洀攀琀爀椀愀椀 洀愀氀欀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀攀琀椀攀猀 ⼀  darbą, kad atėjęs dešimtininkas rastų padarytą normą.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Greitai ਀  猀愀甀氀甀琀ᜀ 瀀愀猀椀猀氀攀瀀椀愀 甀縀 洀攀搀縀椁猀 椀爀 瀀爀愀搀攀搀愀 琀攀洀琀椀⸀ 吀椀欀 猀甀琀攀洀甀猀 最爀⼀縁琁椀 渀愀洀漀 椀爀 攀猀椀  laimingas, nes baigėsi viena darbo ir kan椁猀 搀椀攀渀愀⸀ 匀欀甀戀椀 渀愀洀漀Ⰰ 琀甀漀樀 猀琀漀樀椀  eilėn prie krautuvės ir lauki tos gražiausios gyvenimo minutės: gausi duonos ਀  椀爀 琀愀椀瀀 猀欀愀渀椀愀椀 瘀愀氀最礀猀椀Ⰰ 渀攀琀 欀爀愀甀琀甀瘀ᜀ樁 愀琀猀椀氀愀甀愀椁 樀漀猀 最愀戀愀氀ᜀ氁⼀⸁ 伀 Āia ਀  搀椀搀縀椁愀甀猀椀愀 縀洁漀渀椀猀 攀椀氀ᜀ⸁ 嘀ᜀ氁 愀ԁ氁愀 琀愀甀 爀愀渀欀漀猀Ⰰ 欀漀樀漀猀Ⰰ 渀漀猀椀猀 椀爀 瘀攀椀搀愀椀㨀 琀爀礀瀀椀Ⰰ  trini, trepsi ir pyksti, kad pardavėjas toks nerangus.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Prie ਀  瘀椀爀琀甀瘀ᜀ猁 瘀ᜀ氁 琀愀 瀀愀琀椀 搀愀椀渀愀Ⰰ 欀漀氀 最愀甀渀椀 Ḁ猠欀愀渀椀漀猀☀⌀㌀㤀㬀☀⌀㌀㤀㬀 猀爀椀甀戀漀猀Ⰰ 漀 猀瀀欀猁琀椀猀 戀欀渁愀Ⰰ 樀攀椀Ⰰ  Dieve neduok, duoda po šaukštą kruopų. Suvalgęs tuos skanumynus, vėl skubi į ਀  瘀椀爀琀甀瘀ᤀⰁ 最愀氀 搀愀爀 氀椀欀漀 猀爀椀甀戀漀猀⸀ 伀 樀漀猀 欀愀爀琀愀椀猀 戀欀渁愀 Ḁ氠椀欀ᤀ☁焀甀漀琀㬀Ⰰ 渀攀猀 瘀椀爀ᜀ樁漀猀Ⰰ  plaudamos katilą „padaugina", ir tau tenka vienas kitas samtis paplavų. Nešies ਀  渀愀洀漀 椀爀 攀猀椀 氀愀椀洀椀渀最愀猀Ⰰ 欀愀搀 最愀瘀愀椀 愀渀琀爀Ԁ 瀀漀爀挀椀樀Ԁ⸁ 伀 瀀椀氀瘀甀椀 琀椀攀欀 猀瘀愀爀戀甀Ⰰ 欀愀搀  pilnas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Taip ਀  瘀愀椀愀椁渀愀甀猀椀Ⰰ 欀漀氀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 琀椀渀琀椀 瀀愀愀欀椀愀椀Ⰰ 最愀瘀愀甀 椀渀欀猀琀猀 甀縀搁攀最椀洀Ԁ⸁ 䴀欀猁猀 Ḁ搠愀欀琀愀爀ᜀ☁焀甀漀琀㬀  uždraudė valgyti sūriai. Bet ką valgyti, juk ta pati duona irgi su druska, o ਀  洀愀渀 愀琀猀欀椀爀愀椀 渀椀攀欀愀猀 渀攀欀攀瀀猀⸀ 䐀瘀椀 猀愀瘀愀椀琀攀猀 猀瘀愀椀最甀氀椀愀瘀愀甀 氀礀最 最椀爀琀愀猀⸀ 吀攀洀瀀攀爀愀琀欀爁愀  pašoko iki 40 °. Ir kaip aš išsikaps椁愀甀 椀愀 琀漀猀 氀椀最漀猀Ⰰ 瀀愀琀猀 渀攀縀椁渀愀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀爀瀀  „pasivaišinimų" apsižiūri rūbus ir veltinius, ar jie dar nekiauri. Reikia ir ਀  樀甀漀猀 猀甀琀瘀愀爀欀礀琀椀 椀爀 椀愀猁椀搀縀椁漀瘀椀渀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀欀猁猀  barake 50 žmonių, kiekvienas nori, jei turi iš ko, ką nors papildomai ਀  椀愀猁椀瘀椀爀琀椀 愀爀 椀愀猁椀欀攀瀀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀甀漀搀愀瘀漀  kartais ir mėsos. Arklį, visai nuvarytą, arba nutrinta nugara ir strėnomiš, iš ਀  欀甀爀椀猀 瘀攀爀縀椁愀猀椀 琀椀欀 瀀欀氁椀愀椀 椀爀 樀漀 樀愀甀 渀攀⼀洁愀渀漀洀愀 椀愀朁礀搀礀琀椀⸀ 䨀⼀ 瀀樀愀甀搀愀瘀漀 椀爀 洀ᜀ猁Ԁ  parduodavo darbininkams.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 To ਀  猀欀愀渀ᜀ猁琀漀 渀攀瀀爀椀猀椀瘀攀爀Āiau valgyti, nors badavau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vakare ਀  洀欀猁猀 瘀椀爀礀欀氀ᜀ 爀愀甀搀漀渀愀Ⰰ 琀攀洀瀀攀爀愀琀欀爁愀 瀀爀椀攀 樀漀猀 欀愀椀瀀 瀀椀爀琀礀Ⰰ 漀 瀀爀椀攀 猀椀攀渀猀 ᐀†渀漀爀洀愀氀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀爀椀猀搀愀瘀愀椀  į savo guolį, ištiesdavai sustirusias kojas ir rankas, kad pailsėtum ir rytoj ਀  猀琀漀琀甀洀 猀甀 渀愀甀樀漀洀椀猀 樀ᜀ朁漀洀椀猀 ⼀ 搀愀爀戀Ԁ⸁ 䈀攀琀 琀愀瘀攀 愀瀀渀椀欀搀愀瘀漀 戀氀愀欀ᜀ猁Ⰰ 渀攀搀甀漀搀愀瘀漀  ramybės ir siurbdavo kraują, kurio taip mažai buvo likę. Blaškydavaisi, ਀  瘀愀爀琀礀搀愀瘀愀椀猀椀Ⰰ 琀爀椀渀搀愀瘀愀椀 爀愀渀欀愀猀 椀爀 瘀攀椀搀ԀⰁ 渀甀瘀愀爀最ᤀ猁 椀爀 椀愀欁愀渀欀椀渀琀愀猀 甀縀洁椀最搀愀瘀愀椀Ⰰ  bet vidurnaktį vėl pabusdavai, nes mūsų „šutintuvas" greit atvėsdavo, ir ਀  搀愀渀琀礀猀 瀀爀愀搀ᜀ搁愀瘀漀 戀愀爀愀欁ᜀ琁椀⸀ 匀甀愀椁氀搀愀瘀愀椀 琀椀欀 琀甀漀洀攀琀Ⰰ 欀愀椀 洀欀猁猀 愀攁椀洀椀渀椀渀欀ᜀ猁  užkurdavo pe椁猀Ⰱ 渀漀爀ᜀ搁愀洀漀猀 椀愀瘁椀爀琀椀 渀漀爀猀 瘀愀渀搀攀渀猀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀洀猀Ⰰ 攀椀渀愀渀琀椀攀洀猀 ⼀  darbą, bet tuomet jau ne miegas. Reikdavo keltis ir eiti į darbą.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Taip ਀  猀甀欀漀猀椀 洀欀猁猀 最礀瘀攀渀椀洀漀 爀愀琀愀猀Ⰰ 瘀椀攀渀愀 搀椀攀渀愀 戀甀瘀漀 瀀愀渀愀愀椁 ⼀ 欀椀琀Ԁ 椀爀 氀愀甀欀搀愀瘀愀椀Ⰰ 欀愀搀愀  bus sekmadienis, tarybiškai vadinamas nedarbo diena. Bet retai jos ਀  猀甀氀愀甀欀搀愀瘀愀椀Ⰰ 渀攀猀 搀攀最ᜀ☁焀甀漀琀㬀 瀀氀愀渀愀椀Ⰰ 爀甀猀猀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀猀 瘀椀猀 洀愀縀ᜁ樁漀Ⰰ 樀甀漀猀 ᜀ搁ᜀ 欀愀爀漀  mašina, o mus — giltinė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tirpo ਀  洀欀猁猀 樀ᜀ朁漀猀⸀ 伀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀椀 椀爀 猀愀甀最甀洀愀猀 氀愀椀欀ᜀ猁椀 瀀愀Āioj galybėj. Mes badavome, o ਀  樀椀攀 戀甀瘀漀 瘀椀猀欀漀 瀀攀爀琀攀欀ᤀ⸁ 䨀椀攀洀猀 戀甀瘀漀 愀琀猀欀椀爀漀猀 欀爀愀甀琀甀瘀ᜀ猁Ⰰ 欀愀搀 渀攀猀椀洀愀椀愀礁琀猀 猀甀  paprasta liaudimi, mat jie naujos rūšies aristokratija ir aukštesnysis luomas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Net mums ਀  猀欀椀爀琀椀 瀀爀漀搀甀欀琀愀椀 戀甀瘀漀 樀猀 爀愀渀欀漀猀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Viršininkas gaudavo papildomų produktų darbininkams, bet juos mieliau ਀  猀甀愀攁爀搀愀瘀漀 猀愀瘀漀 欀愀爀瘀甀琀攀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀瀀椀攀  kokią nors sąžinę, žodžio laisvę negalėjai nė sapnuoti. Mes buvome tokie menki ਀  瘀愀戀愀氀ᜀ氁椀愀椀Ⰰ 欀甀爀椀甀漀猀 欀椀攀欀瘀椀攀渀甀 洀漀洀攀渀琀甀 最愀氀椀洀愀 猀甀琀爀愀椀愀欁礀琀椀 欀漀樀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀縀渁愀椀  mūsų gyvenvietę lankydavo tam tikri „pareigūnai", kurie stengdavosi užverbuoti ਀  瘀椀攀渀Ԁ 欀椀琀Ԁ 洀欀猁椀愀欁⼀Ⰱ 琀甀漀洀攀琀 瀀愀猀 洀欀猁猀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀Ԁ 最爀椀愀甀搀ᜀ搁愀瘀漀 琀椀欀爀愀 瀀甀漀琀愀⸀  Nestigo nei valgių, nei gėrimų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Na o ਀  最攀爀搀愀瘀漀 琀椀欀爀愀椀 Ḁ爠甀猀椀愀欁愀椀☀焀甀漀琀㬀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀甀漀洀攀琀  įpusėjo Jakutijos žiema su šal椁愀椀猀Ⰰ 渀攀 瘀椀攀渀愀猀 洀欀猁猀 猀甀欀渀椀甀戀漀 瀀漀 愀愁氀Āio, bado ਀  椀爀 搀愀爀戀漀 渀愀愀琁愀⸀ 䴀愀渀攀 瀀愀Āiupinėjo nepaprastas sve椁愀猀 ᐀†氀椀最愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀愀甀 椀愀  pat rudens, prasidėjus stipresniems šal椁愀洀猀Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀 樀愀甀猀琀椀 猀琀爀ᜀ渁漀猀攀 椀爀  sėdmenyse skausmus. Kažkokie nežinomi skausmai, kad nei pasėdėti, nei ਀  瀀愀最甀氀ᜀ琁椀Ⰰ 渀攀椀 瀀愀猀琀漀瘀ᜀ琁椀 戀欀搁愀瘀漀 渀攀最愀氀椀洀愀⸀ 䄀琀猀椀最甀氀ᤀ猁 瘀攀爀猀搀愀瘀愀甀猀 渀甀漀 瘀椀攀渀漀 愀漁渀漀  ant kito, ieškodamas patogesnės padėties, bet jos nerasdavau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mūsų ਀  洀漀琀攀爀ᜀ氁ᜀ猁 Ḁ映攀氀Āerės ir gydytojos", kurios nusimanė šiek tiek apie mediciną, ਀  洀愀渀 瀀爀愀渀愀愀愁瘀漀 猀甀渀欀椀Ԁ 椀爀 椀氀最Ԁ 氀椀最Ԁ ᐀†欀漀樀漀猀 渀攀爀瘀猀 甀縀搁攀最椀洀Ԁ ᐀†椀猀挀栀椀樀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀最攀爀椀漀  gydytojas, iškviestas rudojo žydelio pas savo sergantį vaiką, apžiūrėjo mane ਀  ⠀洀愀渀 瀀愀瀀爀愀愀椁甀猀⤀⸀ 倀愀縀椁欀爁ᜀ樁漀Ⰰ 瀀愀氀椀渀最愀瘀漀 最愀氀瘀愀 椀爀 瀀愀猀愀欀ᜀⰁ 欀愀搀 Āia ilga liga. ਀  嘀愀椀猀琀猀 樀漀欀椀猀 渀攀渀甀爀漀搀ᜀⰁ 渀攀猀 樀猀 椀爀 渀攀戀甀瘀漀⸀ 䬀Ԁ 樀椀猀 最愀氀椀 渀甀爀漀搀礀琀椀Ⰰ 樀攀椀 猀攀爀最愀渀琀  ischiju reikia sėdėti namuose šiltai ir nieko nedirbti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Aš ਀  渀攀瀀爀愀爀愀搀愀甀 搀愀爀 琀甀漀洀攀琀 瘀椀氀琀椀攀猀Ⰰ 最愀氀瘀漀樀愀甀Ⰰ 欀愀搀 瘀椀猀 琀椀攀欀 瀀爀愀攀椀猀 椀爀 ᜀ樁愀甀 ⼀ 搀愀爀戀Ԁ⸁  Bet skaudžiai apsirikau. Kuomet skausmai perėjo į koją ir pasidarė tokie ਀  猀琀椀瀀爀欀猁Ⰰ 欀愀搀 愀愀 瘀漀猀 椀愀欁ᤀ猁搀愀洀愀猀 瀀愀爀ᜀ樁愀甀 渀愀洀漀 椀爀 搀愀甀最椀愀甀 ⼀ 搀愀爀戀Ԁ 渀攀最爀⼀縁愁甀⸀ 䴀欀猁猀  fel攁爀ᜀ ᐀†爀甀猀愀椀琀ᜀ ᐀†瀀爀椀瀀愀縀椁渀漀 椀猀挀栀椀樀Ԁ 椀爀 渀甀欀爀攀椀瀀ᜀ ⼀ 爀愀樀漀渀椀渀ᤀ 伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀漀  ligoninę gydytis, bet mūsų viršininkai niekaip nesurado arklio man nuvežti, ਀  渀漀爀猀 愀爀欀氀椀猀 戀甀瘀漀 愀瀀椀攀 愀椁洀琀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀瀀 愀愀  blaškiausi visą mėnesį ant savo gultų, dieną ir naktį nesumerkdamas akių. Rytą ਀  椀爀 瘀愀欀愀爀Ԁ 搀愀爀Ⰰ 戀攀 猀欀愀甀猀洀猀Ⰱ 欀ᤀ猁搀愀洀愀猀 搀椀搀攀氀⼀ 欀愀爀愀琁⼀ 洀欀猁猀 Ḁ愠甁琀椀渀琀甀瘀漀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ 欀甀爀椀猀 戀甀瘀漀  raudonas kaip pati ugnis, o naktį šal椁漀Ⰰ 渀攀猀 Ḁ愠甁琀椀渀琀甀瘀甀椀☀焀甀漀琀㬀 渀攀猀椀欀欀爁攀渀愀渀琀Ⰰ 瀀爀椀攀  sienos temperatūra kone 00. O mano kojelė ir strėnos taip bijojo ਀  愀愁氀Āio.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jau ਀  渀甀瘀愀爀最椀渀琀愀猀 椀氀最漀猀 渀攀洀椀最漀猀 椀爀 猀欀愀甀猀洀猀Ⰱ 瀀爀椀攀愀 爀礀琀Ԁ 甀縀猁渀欀猁搀愀瘀愀甀Ⰰ 戀攀琀 瘀椀猀 瘀椀攀渀  girdėdavau sunkų mano draugų alsavimą ir atodūsius. Tai buvo mano miegas. ਀  䜀攀爀漀猀椀漀猀 洀欀猁猀 洀漀琀攀爀ᜀ氁ᜀ猁Ⰰ 礀瀀愀Ā Lozoraitienė ir jos vyras, mano draugas ਀  䬀愀稀椀洀椀攀爀愀猀Ⰰ 愀琀渀攀愀搁愀瘀漀 椀愀 瘀椀爀琀甀瘀ᜀ猁 瘀椀爀琀漀 愀椁氀琀漀 瘀愀渀搀攀渀猀 椀爀 搀愀爀 愀椁漀 琀漀⸀ 䴀愀縀愁椀 愀愀  valgiau ir 800 g duonos likdavo nesuvalgyti, kuriuos anks椁愀甀 欀愀椀瀀 洀攀搀猀  prarydavau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Taip ਀  猀氀椀渀欀漀 洀愀渀 猀甀渀欀椀漀猀 最礀瘀攀渀椀洀漀 搀椀攀渀漀猀⸀ 䄀愀 戀氀愀愀欁椀愀甀猀椀Ⰰ 猀欀愀甀猀洀愀椀 搀椀搀ᜀ樁漀Ⰰ 戀攀琀 愀爀欀氀椀漀  vis nebuvo mane nuvežti į ligoninę.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vėliau, ਀  洀愀渀 瀀愀猀瘀攀椀欀甀猀Ⰰ 䰀漀稀漀爀愀椀琀椀攀渀ᜀ 瀀愀猀愀欀漀樀漀Ⰰ 欀愀搀 樀椀 猀琀攀戀ᜀ搁愀瘀漀 洀愀渀攀 椀爀 洀愀渀漀 愀欀礀猀 樀愀椀  atrodydavo kaip pamišusio.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vieną ਀  渀愀欀琀⼀ 猀琀愀椀最愀 欀愀縀欁愀猀 瀀愀猀椀戀攀氀搀ᜀ ⼀ 洀欀猁猀 戀愀爀愀欀漀 搀甀爀椀猀⸀ 吀愀椀 戀甀瘀漀 愀爀欀氀椀渀椀渀欀愀猀 椀愀  kalinių lagerio, atvarytas viršininko, nes staiga susirgo arklys. Esą negalima ਀  氀愀甀欀琀椀 搀椀攀渀漀猀Ⰰ 渀攀猀 愀爀欀氀礀猀 猀琀椀瀀爀椀愀椀 猀攀爀最愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀椀欀 搀愀戀愀爀  aš supratau, ką reiškia Tarybų Sąjungoj žmogus ir arklys.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Arklys ਀  瀀愀猀琀椀瀀猀 ᐀†欀漀欀猀 渀甀漀猀琀漀氀椀猀 瘀愀氀猀琀礀戀攀椀Ⰰ 漀 戀愀氀琀愀猀椀猀 瘀攀爀最愀猀 洀椀爀猀 ᐀†樀猀 倀愀戀愀氀琀礀樀攀 礀爀愀Ⰰ  daugiau atsivešim.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jei ne ਀  縀椁戀愀氀漀 琀爀欀欁甀洀愀猀Ⰰ 愀愀 搀愀爀 椀氀最愀椀 戀欀āiau blaškęsis ant savo gultų skausmuose ir ਀  戀氀愀欀椀猀 ᜀ搁愀洀愀猀Ⰰ 漀 最愀氀 戀欀āiau ir pabaigęs vargingas dienas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mūsų ਀  䨀甀漀搀Ԁ樁⼀ ᐀†瘀攀琀攀爀椀渀漀爀椀猀 ᐀†欀漀洀愀渀搀椀爀愀瘀漀 ⼀ 伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀Ԁ 縀椁戀愀氀漀 瀀愀爀瘀攀縀琁椀Ⰰ 漀 欀愀爀琀甀  paėmė ir mane.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䬀愀稀椀洀椀攀爀愀猀 搀愀瘀ᜀ 猀愀瘀漀 椀氀最甀猀 氀椀攀琀甀瘀椀愀欁甀猀 欀愀椀氀椀渀椀甀猀Ⰰ 瀀愀最甀氀搀ᜀ 洀愀渀攀 ⼀ 爀甀猀椀愀欁愀猀  žemas roges, ir aš palikau baraką bei miškų gūdumą.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Lėkė pro ਀  洀愀渀漀 愀欀椀猀 猀琀愀琀欀猁 猀渀椀攀最甀漀琀椀 伀氀椀漀欀洀漀猀 欀爀愀渀琀愀椀Ⰰ 瀀愀猀椀瀀甀漀愀ᤁ 愀瀀愀攁爀欀愀渁椀樀甀猀椀愀椀猀Ⰰ 爀欀欁攀  paskendusiais miškais, nes mes važiavome Oliokmos ledu.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  倀爀椀瘀愀縀椁愀瘀漀洀攀 䰀攀渀Ԁ⸁ 䨀漀猀 欀爀愀渀琀愀椀 瘀椀攀渀愀猀 渀甀漀 欀椀琀漀 瘀漀猀 甀縀洁愀琀漀洀椀 瀀爀漀 愀愁氀Āio rūkus. ਀  倀爀椀瘀愀縀椁愀瘀漀洀攀 爀愀樀漀渀椀渀⼀ 洀椀攀猀琀攀氀⼀ 伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀Ԁ 搀椀攀渀Ԁ  manęs nepriėmė į ligoninę ir aš apsistojau pas lietuvius, gyvenusius ਀  伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀攀 瘀椀攀渀愀洀 渀攀搀椀搀攀氀椀愀洀 欀愀洀戀愀爀礀 ㈀  縀洁漀渀椀猀⸁ 吀愀椀 戀甀瘀漀 瘀椀猀椀 渀攀搀愀爀戀椀渀最椀攀樀椀Ⰰ  palikti miestelyje. Naktį šiaip taip suguldavo ant grindų, tik viena moteris ਀  䜀⸀ 琀甀爀ᜀ樁漀 洀愀縀ԁ 猀甀漀氀椀甀欀Ԁ 椀爀 樀椀 琀Ԁ 渀愀欀琀⼀ 甀縀氁攀椀搀漀 樀⼀ 洀愀渀 欀愀椀瀀 氀椀最漀渀椀甀椀⸀ 刀礀琀漀樀愀甀猀  dieną priėmė mane į ligoninę. Nurengė visus mano lietuviškus rūbus, atidavė į ਀  猀愀渀搀ᜀ氁⼀ 猀愀甀最漀琀椀Ⰰ 漀 洀愀渀攀 渀甀瘀攀搀ᜀ ⼀ 瘀漀渀椀Ԁ⸁ ⼀欁ᜀ氁ᜀ ⼀ 樀Ԁ 猀愀渀椀琀愀爀愀猀 椀爀 氀椀攀瀀ᜀ  praustis, kad neliktų „palydovų". Aš maudžiausi, bet pats nustebau ir ਀  渀甀猀椀最愀渀搀愀甀 瀀愀洀愀琀ᤀ猁 猀愀瘀漀 洀攀渀欀Ԁ 欀欀渁Ԁ⸁ 吀愀椀 戀甀瘀漀 琀椀欀 欀愀甀氀愀椀Ⰰ 愀瀀琀爀愀甀欀琀椀 漀搀愀⸀ 吀甀漀洀攀琀  suabejojau savo likimu.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Prasidėjo ਀  洀愀渀漀 最礀搀礀洀愀猀⸀ 嘀礀爀椀愀甀猀椀愀猀 最礀搀礀琀漀樀愀猀 戀甀瘀漀 椀愀瘁礀欀ᤀ猁 ⼀ 爀愀樀漀渀Ԁ 欀愀椀瀀 欀漀洀椀猀椀樀漀猀 渀愀爀礀猀⸀  Vyrus ėmė į kariuomenę, nes ją nuolatos reikėjo papildyti. Tai buvo 1942 metų ਀  縀椁攀洀愀Ⰰ ⼀渁椀爀琀椀渀最猀 洀欀愁椁猀 縀椁攀洀愀 瀀爀椀攀 匀琀愀氀椀渀最爀愀搀漀⸀ 䰀椀最漀渀椀渀ᜀ樁 戀甀瘀漀 氀椀欀甀猀椀 樀愀甀渀愀  gydytoja žydaitė. Diagnozė buvo aiški, reikėjo tik gydyti. Matyt, buvo ਀  最椀爀搀ᜀ樁甀猀椀 椀愀 瘀礀爀⸀ 最礀搀礀琀漀樀漀Ⰰ 欀愀搀 爀攀椀欀椀愀 最礀搀礀琀椀 愀猀瀀椀爀椀渀甀⸀ 吀愀椀瀀 樀椀 洀愀渀攀 椀爀  maitino aspirinu beveik visą mėnesį, kol sugadino širdį. Per dieną turėjau jo ਀  猀甀瘀愀氀最礀琀椀 㔀 琀愀戀氀攀琀攀猀⸀ 䐀愀爀 猀欀礀猀琀甀 琀攀瀀愀氀甀 琀爀椀渀搀愀瘀漀 洀愀渀 猀欀愀甀搀愀洀Ԁ 欀漀樀Ԁ⸁ 䈀攀琀 洀愀渀漀  kojelė nesitaisė. Aprimdavo skausmai privalgius aspirino, bet tik laikinai. ਀  嘀椀稀椀琀愀挀椀樀漀猀 洀攀琀甀 最礀搀礀琀漀樀愀 椀爀 猀攀猀甀琀ᜀ 縀椁欀爁ᜀ搁愀瘀漀 ⼀ 愀甀欀猀椀渀⼀ 猀甀琀甀漀欀琀甀瘀椀猀 縀椁攀搀Ԁ 愀渀琀  mano rankos ir kalbindavo mane, kad joms padovano椁愀甀⸀ 䈀攀琀 愀愀 琀漀 最攀爀漀  nesiruošiau padaryti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vieną ਀  瀀漀瀀椀攀琀ᤀⰁ 瀀爀椀瘀愀氀最ᤀ猁 愀猀瀀椀爀椀渀漀Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀 洀椀爀琀椀⸀ 䄀琀戀ᜀ朁漀 猀攀猀甀琀ᜀ 椀爀 洀愀渀攀 椀愀朁攀氀戀ᜀ樁漀  kamparo injekcija. Nuo to laiko liovėsi mane juo maitinę, bet aš įsigijau ਀  愀渀琀爀Ԁ 氀椀最ԀⰁ 欀甀爀椀 氀礀搀椀 洀愀渀攀 瘀椀猀Ԁ 最礀瘀攀渀椀洀Ԁ⸁ 伀 洀愀渀漀 愀椁爀搀椀猀 戀甀瘀漀 琀漀欀椀愀 猀琀椀瀀爀椀Ⰰ 愀愀  ja taip didžiavausi.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Artinosi ਀  ㄀㤀㐀㈀ 洀攀琀猀 最爀甀漀搀椀猀⸀ 䄀琀瘀礀欀甀猀椀 渀愀甀樀愀 最礀搀礀琀漀樀愀 洀愀渀ᤀ猁 椀爀最椀 渀攀椀愀朁礀搀ᜀ⸁ 䨀愀甀 氀愀椀欀愀猀  mane išrašyti iš ligoninės, nes ligonį ten laiko tik vieną mėnesį, nesvarbu, ਀  瀀愀最椀樀漀 愀爀 渀攀⸀ 䄀琀猀椀洀攀渀甀 椀爀 琀Ԁ ㄀㤀㐀㌀ 洀攀琀猀 爀礀琀ԀⰁ 欀愀椀 猀欀愀甀猀洀愀椀 搀愀爀 瀀愀搀椀搀ᜀ樁漀Ⰰ 愀愀  nusisukau į sieną, kad niekas manęs nematytų, ir verkiau kaip mažas vaikas. ਀  倀爀椀猀椀洀椀渀椀愀甀 渀愀洀甀猀Ⰰ 愀攁椀洀ԀⰁ 椀爀 琀愀椀Ⰰ 欀愀搀 愀愀 樀漀猀 搀愀甀最椀愀甀 渀攀洀愀琀礀猀椀甀⸀ 夀瀀愀Ā prieš ਀  愀欀椀猀 猀琀漀樀漀 瘀礀爀椀愀甀猀椀漀猀 搀甀欀爀攀氀ᜀ猁 瀀愀瘀攀椀欀猀氀愀猀Ⰰ 最愀氀 搀ᜀ氁 琀漀Ⰰ 欀愀搀 搀愀甀最椀愀甀 洀甀搀甀  draugavome. Verkiau, nes mano ateitis buvo beviltiška, ir pirmą kartą aš ਀  瀀甀漀氀椀愀甀 ⼀ 瀀攀猀椀洀椀稀洀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀漀 一愀甀樀猀  metų mane išrašė iš ligoninės ir paskyrė ambulatorinį gydymą. Privalėjau dar 3 ਀  猀愀瘀愀椀琀攀猀 椀愀朁礀瘀攀渀琀椀 伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀攀 椀爀 欀愀爀琀Ԁ 瀀攀爀 猀愀瘀愀椀琀ᤀ 愀琀攀椀琀椀 ⼀ 愀洀戀甀氀愀琀漀爀椀樀ԀⰁ 欀愀搀  suleistų man vaistų, kurių dar tuo metu nebuvo gavę.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Atgavęs ਀  猀攀渀甀漀猀椀甀猀 爀欀戁甀猀Ⰰ 瀀愀猀椀爀愀洀猀Āiuodamas lazda, vos parėjau pas lietuvius, kur buvau ਀  愀瀀猀椀猀琀漀樀ᤀ猁 瀀椀爀洀Ԁ 欀愀爀琀Ԁ⸁ 䨀椀攀 洀愀渀攀 瀀爀椀ᜀ洁ᜀⰁ 椀爀 最攀爀漀樀椀 瀀漀渀椀愀 䜀⸀ 洀愀渀 瘀ᜀ氁 甀縀氁攀椀搀漀  suolelį.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䰀椀最漀渀椀渀ᜀ樁Ⰰ 渀漀爀猀 洀愀椀猀琀愀猀 戀甀瘀漀 戀氀漀最愀猀Ⰰ 戀攀琀 瘀椀猀 愀椁愀椀瀀 琀愀椀瀀 洀愀椀琀椀渀愀甀猀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀戀愀爀  liko tik 800 g duonos ir daugiau nieko. Ir tai galvą sukau, kur aš gausiu ਀  瀀椀渀椀最猀 搀甀漀渀愀椀 椀愀猁椀瀀椀爀欀琀椀Ⰰ 渀攀猀 洀愀渀漀 椀愀琁攀欀氀椀愀椀 瀀愀猀椀戀愀椀最ᜀⰁ 漀 欀漀猀琀椀甀洀ԀⰁ 欀甀爀⼀  Juodasis davė parduoti vienai lietuvei,— jinai jį pardavė, bet pinigus išleido ਀  瘀愀椀欀愀洀猀 瀀愀洀愀椀琀椀渀琀椀⸀ 倀爀愀瘀愀氀最礀搀椀渀漀Ⰰ 渀攀猀 樀愀椀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 洀愀椀琀椀渀琀椀 搀甀 洀愀縀甁猀 瘀愀椀欀甀猀 椀爀  sergan椁Ԁ 猀攀猀攀爀⼀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀 氀椀欀愀甀  be pinigų ir sveikatos. Skolintis pinigų duonai išsipirkti, kai žmonės patys ਀  樀猀 渀攀琀甀爀ᜀ樁漀 愀爀戀愀 洀愀縀愁椀 琀甀爀ᜀ樁漀Ⰰ 渀攀戀甀瘀漀 瀀爀愀猀洀ᜀ猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀甀縀椁愀甀  galvą, kur jų gauti. Apgalvojau visus savo daiktus, kuriuos galė椁愀甀 瀀愀爀搀甀漀琀椀Ⰰ  bet aš su savim jų neturėjau, jie buvo palikti miškuose.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Galų gale ਀  愀瀀猀椀猀琀漀樀愀甀 瀀爀椀攀 猀愀瘀漀 渀愀甀樀猀 瘀攀氀琀椀渀椀猀Ⰱ 欀甀爀椀甀漀猀 最愀瘀愀甀 瀀椀爀欀琀椀 琀甀漀樀 愀琀瘀礀欀ᤀ猁 ⼀ 洀椀愀欁猀  pramonės punktą. Jie buvo naujutėliai, vos porą mėnesių nešioti. Už juos ਀  最愀氀ᜀ樁愀甀 最愀甀琀椀 最攀爀甀猀 瀀椀渀椀最甀猀⸀ 䈀攀琀 椀爀 洀愀渀 瀀愀Āiam reikėjo apsiauti, negi basas ਀  瘀愀椀欀愀āiosi?

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Bet ਀  猀欀ᤀ猁琀愀渀琀椀猀 渀攀琀 愀椁愀甀搀漀 最爀椀攀戀椀愀猀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀爀 愀愀  vieną dieną su dideliu vargu išsirengiau į turgų. Vos į jį nušliaužiau ਀  瀀愀猀椀爀愀洀猀Āiuodamas lazda, vilkdamas koją.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Žmonių ਀  渀攀搀愀甀最 椀爀 琀椀攀 瀀愀琀礀猀 洀愀縀愁椀 欀Ԁ 琀甀爀椀 瀀愀爀搀甀漀琀椀⸀ 䄀愀 瀀愀猀琀攀戀ᜀ樁愀甀 瘀椀攀渀Ԁ 樀愀欀甀琀Ԁ  apyblogiais nacionaliniais veltiniais, ir jį užkalbinau, ar nenorėtų pirkti ਀  渀愀甀樀猀 ᐀†洀愀渀甀漀猀椀甀猀⸀ 䴀椀攀氀甀 渀漀爀甀Ⰰ 猀甀琀椀欀漀 樀椀猀⸀ 䤀爀 洀甀搀甀Ⰰ 椀氀最愀椀 渀攀猀椀搀攀爀ᜀ樁ᤀⰁ  sulygome. Jis nupirko manuosius, o aš jojo. Žinoma, man dar liko keletas ਀  爀甀戀氀椀猀 欀椀愀攁渀ᜀ樁攀 椀爀 愀愀 最愀氀ᜀ樁愀甀 琀甀漀 琀愀爀瀀甀 瀀爀愀洀椀猀琀椀⸀ 䰀愀椀洀椀渀最愀猀 戀甀瘀愀甀Ⰰ 欀愀搀 渀漀爀猀  tuo tarpu nustūmiau vieną bėdą nuo galvos. Gyvenau pas lietuvius, tikriau ਀  猀愀欀愀渀琀Ⰰ 最甀氀ᜀ樁愀甀 搀椀攀渀Ԁ 椀爀 渀愀欀琀⼀ 愀渀琀 猀愀瘀漀 猀甀漀氀椀甀欀漀Ⰰ 渀攀渀甀猀椀爀攀渀最ᤀ猁Ⰰ 欀愀渀欀椀渀愀洀愀猀  skausmų ir laukiau dienos, kada galėsiu eiti į ambulatoriją.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䴀愀椀琀椀渀愀甀猀椀 瘀椀攀渀 㠀  最 搀甀漀渀愀⸀ 䴀愀渀攀 瘀椀猀愀椀 愀瀀猀ᜀ洁ᜀ 最礀瘀椀愀椀 ᐀†渀攀氀愀椀洀ᜀ猁 搀爀愀甀最愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀愀氀猀 最愀氀攀  sulaukiau tos laimingos dienos ir vos nuėjau į ambulatoriją. Priėmė gydytoja ਀  椀爀 瀀爀愀欀琀椀欀愀渀琀ᜀ⸁ 䰀椀攀瀀ᜀ 渀甀猀椀爀攀渀最琀椀 椀爀 猀琀爀ᜀ渁漀猀攀Ⰰ 愀爀Āiau sėdmenų, ieškojo nervo. ਀  䤀氀最愀椀 最礀搀礀琀漀樀愀 愀椀愀欁椀渀漀 瀀爀愀欀琀椀欀愀渀琀攀椀Ⰰ 欀甀爀 椀爀 欀愀椀瀀 爀攀椀欀椀愀 猀甀氀攀椀猀琀椀 瘀愀椀猀琀甀猀⸀  Nežinau, kuri iš jų suleido.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po ਀  猀愀瘀愀椀琀ᜀ猁 瘀ᜀ氁 氀椀攀瀀ᜀ 愀琀攀椀琀椀⸀ 一甀ᜀ樁愀甀Ⰰ 戀攀琀 瘀愀爀最愀猀 洀愀渀 戀甀瘀漀 猀甀 爀欀戁愀椀猀Ⰰ 渀攀縀椁渀漀樀愀甀Ⰰ  nei kur juos dėti ar kabinti,— jie knibždėjo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po antro ਀  猀甀氀攀椀搀椀洀漀 欀漀樀愀椀 瀀愀猀椀搀愀爀ᜀ 最攀爀椀愀甀⸀ 倀爀愀ᜀ樁漀 搀椀搀椀攀樀椀 猀欀愀甀猀洀愀椀⸀ 倀漀 琀爀攀Āio liepė ਀  愀琀攀椀琀椀 ⼀ 欀漀洀椀猀椀樀Ԁ⸁ 䬀漀洀椀猀椀樀愀 搀愀瘀ᜀ 愀渀琀爀漀 氀愀椀瀀猀渀椀漀 椀渀瘀愀氀椀搀甀洀漀 瀀愀縀礁洀ᜀ樁椀洀Ԁ 椀爀 氀椀攀瀀ᜀ  važiuoti namo. „Pagydytas" sugadinta širdimi grįžau į namus.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pakely ਀  戀攀瘀愀縀椁甀漀搀愀洀愀猀 猀甀猀琀漀樀愀甀 瀀愀猀 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀 瀀愀猀椀愀椁氀搀礀琀椀⸀ 嘀椀攀渀愀 氀椀攀琀甀瘀ᜀ 瀀愀瘀愀椀愀椁渀漀  paplo椁愀椀猀Ⰰ 欀攀瀀琀愀椀猀 椀愀 戀甀氀瘀椀猀 氀甀瀀攀渀猀⸁ 䨀椀 搀椀爀戀漀 瘀椀爀琀甀瘀ᜀ樁攀Ⰰ 琀漀搀ᜀ氁 氀甀瀀攀渀猀  gaudavo. Buvo labai skanu, nes aš 3 savaites nieko daugiau burnoj neturėjau, ਀  琀椀欀 搀甀漀渀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀甀最爀⼀縁愁甀  į vadinamuosius namus ir prisista椁愀甀 搀愀氀椀攀猀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀甀椀Ⰰ 瀀愀爀漀搀ᤀ猁 愀渀琀爀漀猀  grupės invalidumo pažymėjimą. Jis perskaitė, pametė ant stalo ir šypsodamasis ਀  琀愀爀ᜀ㨁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†䔀椀欀 ⼀  kiemą ir kirsk malkas, kai sušalsi ir pavargsi, nueisi į baraką pasišildyti. ਀  䬀椀琀漀 搀愀爀戀漀 愀愀 琀愀甀 渀攀琀甀爀椀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀琀  pažymėjime buvo parašyta, kad negaliu dirbti šaltyje ir stovėdamas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Su ਀  愀椁爀搀椀攀猀 猀欀愀甀猀洀甀 椀愀ᜁ樁愀甀 椀愀 欀漀渀琀漀爀漀猀Ⰰ 縀椁渀漀搀愀洀愀猀Ⰰ 欀愀搀 甀縀 欀礀愀椁甀猀 瘀椀猀欀愀猀 礀爀愀⸀ 伀 欀甀爀  buhalterija, sandėlininkai, ūkvedžiai. Tu, bandite, pagalvojau, tau žmogus yra ਀  渀椀攀欀椀猀⸀ 䤀爀 欀甀漀洀攀琀 愀愀 瀀愀戀ᜀ朁愀甀 戀攀 氀攀椀搀椀洀漀 椀爀 最爀⼀縁愁甀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀ԀⰁ 瘀椀攀渀愀猀 椀愀 洀漀琀礀瘀猀  buvo atkeršyti tam žmogui. Man kaip tik tai suteikdavo jėgų ir ištvermės ਀  猀甀渀欀椀漀洀椀猀 瘀愀氀愀渀搀漀洀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀甀最爀⼀縁ᤁ猁  iš ligoninės, radau tautie椁甀猀 瀀愀欀爀椀欀甀猀椀甀猀⸀ 嘀椀攀渀愀猀 猀椀爀最漀 瘀椀攀渀漀欀椀愀 氀椀最愀Ⰰ 欀椀琀愀猀  kitokia. Mano artimiausias draugas Kazimieras buvo nušalęs kojos nykštį, jis ਀  瀀爀愀搀ᜀ樁漀 最愀渀最爀攀渀甀漀琀椀Ⰰ 琀攀欀漀 猀欀甀戀椀愀椀 渀甀瀀樀愀甀琀椀⸀ 䈀攀 琀漀Ⰰ 琀甀爀ᜀ搁愀洀愀猀 搀瘀椀 洀愀縀愁猀  dukteris ir nedarbingą žmoną, sunkiai gyveno. Jos, kaip nedarbingos, gaudavo ਀  㐀  最 搀甀漀渀漀猀⸀ 吀漀搀ᜀ氁 樀椀猀 瀀愀爀ᜀ樁ᤀ猁 椀愀 搀愀爀戀漀 爀愀猀搀愀瘀漀 搀愀縀渁椀愀甀猀椀愀椀 猀甀瘀愀氀最礀琀Ԁ 搀甀漀渀Ԁ⸁  Ką tėvas gali sakyti savo alkanam vaikui? Jis tik kentėjo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Esant man ਀  氀椀最漀渀椀渀ᜀ樁Ⰰ 樀椀猀 愀瀀Āiupinėjo mano maišiukus ir rado šiek tiek kruopų, svogūnų. ਀  䨀甀漀猀 猀甀瘀愀氀最ᜀ⸁ 匀甀瘀愀氀最ᜀ 椀愀 戀愀搀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀  sugrįžęs ir neturėdamas ką valgyti, stvėriausi už savo atsargų. Bet radau tik ਀  欀愀甀氀Ԁ 渀甀漀 愀渀漀Ⰰ 䰀椀攀琀甀瘀漀樀 ⼀搁甀漀琀漀 欀甀洀瀀椀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀甀洀瀀⼀  valgiau vežamas į Sibirą, Altajaus kalnuose, o Jakutijai liko tik kaulas. ਀  䜀爀愀甀縀椁愀甀 樀⼀ 欀愀椀瀀 愀氀欀愀渀愀猀 愀甁漀Ⰰ 渀攀琀甀爀ᜀ搁愀洀愀猀 欀Ԁ 搀愀甀最椀愀甀 瘀愀氀最礀琀椀Ⰰ 椀爀 最愀氀瘀漀樀愀甀Ⰰ 欀Ԁ  galė椁愀甀 瀀愀爀搀甀漀琀椀Ⰰ 欀愀搀 椀愀戁爀椀猀Āiau iš tos klampynės. Bet nieko nesugalvojau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kelias ਀  猀愀瘀愀椀琀攀猀 琀爀礀渀椀愀甀猀椀 瀀漀 欀椀攀洀Ԁ 椀爀 樀漀 瀀愀欀爀愀愀āius, ieškodamas vienur kitur medį ਀  渀甀欀椀爀猀琀椀 椀爀 瀀愀搀愀爀礀琀椀 洀愀氀欀猀⸁ 一攀猀椀猀攀欀ᜀ 洀愀渀 搀愀爀戀愀猀Ⰰ 渀攀猀 渀攀琀甀爀ᜀ樁愀甀 渀攀椀 樀ᜀ朁猀Ⰱ 渀攀椀  sveikatos, o tuš椁Ԁ 瀀椀氀瘀Ԁ 瘀椀猀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 瘀攀爀縀琁椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀瀀椀瀀甀漀氀ᜀ  mane visai gyviai, ir aš buvau ne žmogus, bet šešėlis arba pabaisa, ਀  猀氀愀渀欀椀漀樀愀渀琀椀 瀀漀 欀椀攀洀ԀⰁ 瘀椀氀欀搀愀洀愀 搀攀愀椁渀ᤀ 欀漀樀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀  stebėjau savo viršininką, išsirpusį, raudoną, svyruojantį po naktinių vaišių ਀  猀甀 琀愀爀礀戀椀渀攀 Ḁ愠爀椀猀琀漀欀爀愀琀椀樀愀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ 椀爀 最愀氀瘀漀樀愀甀 ᐀†愀琁愀椀 欀甀爀 欀漀洀甀渀椀稀洀愀猀Ⰰ 愀琁愀椀 欀甀爀  žmogus žmogaus neišnaudoja, štai kur visi lygūs.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Gal dar ਀  戀欀āiau šliaužiojęs po kiemą, kol būtų nenuvežę į kalnelį, jei ne Juodojo ਀  渀甀漀瀀攀氀渀愀猀⸀ 䨀椀猀 洀愀渀攀 甀縀樁愀甀琀ᜀⰁ 椀爀 猀甀瀀爀愀琀愀甀Ⰰ 欀愀搀 琀愀椀 樀椀猀 爀攀欀漀洀攀渀搀愀瘀漀 猀欀椀爀琀椀 洀愀渀攀  arklininku į kalinių lagerį.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Noriu ਀  瀀爀椀洀椀渀琀椀 椀爀 氀椀欀搁渀Ԁ 䨀甀漀搀漀樀漀 氀椀欀椀洀Ԁ⸁ 䨀椀猀 洀漀欀ᜀ樁漀 瀀爀椀攀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀猀 瀀爀椀攀椀琀椀Ⰰ 琀甀爀ᜀ樁漀  kandų liežuvį. Ir saugumas paspendė jam spąstus. Viename išgėrime kažkas metė ਀  搀瘀椀瀀爀愀猀洀椀愀欁Ԁ 愀渀攀欀搀漀琀ԀⰁ 䨀甀漀搀愀猀椀猀 渀甀猀椀愀礁瀀猀漀樀漀 椀爀 搀瘀椀瀀爀愀猀洀椀愀欁愀椀 瀀愀琀愀椀猀ᜀ⸁ 吀漀  užteko, jį ten pat areštavo ir nuteisė kalėti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kalinius ਀  戀愀爀縀愁 瘀攀縀ᜁ ⼀ 䨀愀欀甀琀猀欀ԀⰁ 樀椀攀 猀甀欀椀氀漀 瀀爀椀攀愀 猀愀爀最礀戀椀渀椀甀猀⸀ ⸀ 戀愀爀縀ԁ 愀愁甀搀ᜀ⸁ 䨀椀 猀欀攀渀搀漀Ⰰ  ir kartu su kitais pasiglemžė Lenos gelmės ir Juodąjį. O gal ty椁漀洀 琀愀椀 戀甀瘀漀  padaryta — kas supras pasaulio gudrybes?

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mane ਀  瀀愀猀欀礀爀ᜀ 氀愀最攀爀椀漀 愀爀欀氀椀猀 愀ᜁ爁椀欀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀椀攀渀Ԁ  dieną lagerio arklių viršininkas, totorius, pasisodino mane į rogutes ir ਀  伀氀椀漀欀洀漀猀 氀攀搀甀 愀琀猀椀搀欀爁ᜀ洁攀 甀縀 㠀 欀洀 渀甀漀 洀欀猁猀 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᜀ猁⸀ 嘀椀搀甀爀礀 洀椀愀欁猀Ⰱ 瀀爀椀攀 琀漀猀  pa椁漀猀 甀瀀ᜀ猁Ⰰ 戀甀瘀漀 欀愀氀椀渀椀猀 氀愀最攀爀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀椀爀洀Ԁ  kartą iš arti išvydau aptvarus, matytus vežant Angara ligi Lenos. Ten jie buvo ਀  琀甀愀琁椀Ⰰ 漀 Āia pilni žmonių. Ta pati aukšta lentų tvora, apipinta spygliuota ਀  瘀椀攀氀愀Ⰰ 琀椀攀 瀀愀琀礀猀 愀甀欀愀琁椀 戀漀欀愀琁愀椀 欀愀洀瀀甀漀猀攀 猀愀爀最礀戀椀渀椀愀洀猀 猀琀漀瘀ᜀ琁椀Ⰰ 琀椀攀 瀀愀琀礀猀  dideli vartai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Šalia ਀  猀瀀礀最氀椀甀漀琀漀 愀瀀琀瘀愀爀漀 搀愀爀 欀攀氀椀 瀀愀猀琀愀琀愀椀Ⰰ 欀甀爀椀攀 渀攀⼀ᜁ樁漀 ⼀ 搀爀愀甀搀縀椁愀洀Ԁ 稀漀渀Ԁ⸁ 吀愀椀 戀甀瘀漀  puikūs lagerio viršininko, komendanto ir kiek paprastesni sargybinių pastatai. ਀  吀愀爀瀀 樀猀 椀爀 洀欀猁猀Ⰱ 愀爀欀氀椀渀椀渀欀猀Ⰱ 琀爀漀戀攀氀ᜀ 猀甀 瀀愀欀椀渀欀琀椀渀攀Ⰰ 欀攀氀椀愀椀猀 猀愀渀搀ᜀ氁椀愀椀猀Ⰰ  krautuve ir kontora.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mes, ਀  瀀攀渀欀椀 縀洁漀渀ᜀ猁Ⰰ 瘀漀猀 琀椀氀瀀漀洀攀 猀愀瘀漀 氀欀愁渁攀氀ᜀ樁Ⰰ 縀椁渀漀洀愀Ⰰ 瀀椀氀渀漀樀 戀氀愀欀椀猀⸁ 䤀愀 洀欀猁猀 瀀攀渀欀椀猀  tik vienas buvo laisvas, tai arklininkas viršininkas, mobilizuotas iš kolūkio ਀  欀愀椀瀀 最攀爀愀猀 愀爀欀氀椀猀 瀀爀椀縀椁欀爁ᜀ琁漀樀愀猀Ⰰ 愀愀 戀甀瘀愀甀 瀀甀猀椀愀甀 氀愀椀猀瘀愀猀Ⰰ 渀攀猀 洀愀渀漀 樀甀搀ᜀ樁椀洀漀  riba buvo rajonas, ir trys lagerininkai, kurių judėjimo riba buvo arklidės, ਀  洀欀猁猀 氀欀愁渁愀 椀爀 氀愀最攀爀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀渀  pavedė 10 arklių šerti, valyti ir prižiūrėti. Aš juos turėjau priimti grįžus ਀  欀愀氀椀渀椀愀洀猀 椀愀 搀愀爀戀漀Ⰰ 氀愀椀欀礀琀椀 瀀爀椀爀椀愀琁甀猀 氀愀甀欀攀 欀漀氀 椀愀搁縀椁甀猀 椀爀 琀椀欀 琀甀漀洀攀琀 瘀攀猀琀椀 ⼀  vadinamąją arklidę ir šerti. Jei sušilusį arklį pašersi ar pagirdysi, jis gali ਀  猀琀椀瀀琀椀Ⰰ 洀愀琀 琀漀欀椀愀 樀愀欀甀琀椀愀欁猀 愀爀欀氀椀猀 瀀爀椀最椀洀琀椀猀⸀ 伀 愀爀欀氀椀猀 戀甀瘀漀 最爀愀縀椁猀 椀爀 猀琀椀瀀爀椀猀⸁  Jie buvo nedidukai, apvalūs, pla椁愀瀀攀Āiai; buvo įvairaus plauko: juodi, sarti, ਀  戀ᜀ爁椀Ⰰ 愀礁瘀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀椀攀渀愀猀  žydelis iš Lietuvos, buvęs arklių pirklys, man sakė:

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — Jei man ਀  氀攀椀猀琀猀 樀愀欀甀琀猀 愀爀欀氀椀愀椀猀 瀀爀攀欀椀愀甀琀椀Ⰰ 愀愀 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最愀椀 搀愀甀最椀愀甀 愀甀欀猀漀 甀縀搁椀爀戀Āiau ਀  渀攀最甀 樀椀攀 最愀甀渀愀 椀愀 愀甀欀猀漀 欀愀猀礀欀氀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀愀  tikrųjų jakutų arkliai buvo stiprūs, patvarūs ir nelepūs. Jie pasitenkino ਀  瀀愀瀀爀愀猀琀甀 愀椁攀渀甀Ⰰ 渀甀漀 欀甀爀椀漀 洀欀猁猀 愀爀欀氀椀愀椀 戀欀琁猀 瀀愀猀琀椀瀀ᤀ 椀爀 猀甀愀愁氀ᤀ 琀漀欀椀漀猀攀  arklidėse. Arklidės tai pastatas, kurio sienos eglišakių, kad sulaikytų ਀  猀渀椀攀最ԀⰁ 椀爀 猀琀漀最愀猀 瀀愀瀀爀愀猀琀猀 洀攀搀縀椁猀 愀愁欀猀Ⰱ 漀 愀渀琀 樀猀 猀甀洀攀猀琀愀猀 愀爀欀氀椀愀洀猀 愀椁攀渀愀猀⸀  Šienas 椁愀 瀀愀琀Ⰰ 渀攀椀 渀攀愀琁椀Ⰰ 渀攀椀 瘀攀縀琁椀⸀ 䨀⼀ 渀甀漀氀愀琀漀猀 瀀愀瀀椀氀搀礀搀愀瘀漀 欀漀氀欀欁椀攀Āiai, ਀  愀琀瘀攀縀搁愀洀椀 瀀爀椀攀瘀漀氀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀爀欀氀椀甀猀  pradėdavo šerti maždaug po 2 valandų grįžus iš darbo. Šerdavo visą naktį su ਀  瀀攀爀琀爀愀甀欀漀洀椀猀Ⰰ 漀 瘀椀搀甀爀渀愀欀琀⼀ 搀甀漀搀愀瘀漀 愀瘀椀縀猁⸁ 倀愀猀欀甀椀 最椀爀搀礀搀愀瘀漀Ⰰ 漀 瀀爀椀攀愀 爀礀琀Ԁ ᐀† valydavome. Taigi mūsų darbas buvo visą naktį su pertraukomis, kurių metu ਀  攀椀搀愀瘀漀洀攀 ⼀ 渀愀洀攀氀⼀ 瀀愀猀椀愀椁氀搀礀琀椀 椀爀 甀縀猁渀欀猁琀椀⸀ 嘀椀攀渀愀洀 椀愀 洀欀猁猀 爀攀椀欀ᜀ搁愀瘀漀 瘀椀猀Ԁ 渀愀欀琀⼀  nemiegoti, budėti, kad arkliai nepasileistų ar ko nepasidarytų. Be to, ਀  爀攀椀欀ᜀ搁愀瘀漀 欀欀爁攀渀琀椀 欀爀漀猀渀⼀ 渀愀洀攀氀礀樀攀Ⰰ 欀甀爀 搀縀椁欀瘁漀 瀀愀欀椀渀欀琀愀椀⸀ 刀礀琀ԀⰁ 欀愀氀椀渀椀愀洀猀 猀甀  arkliais išėjus į darbą, valydavome arklidę, kas buvo sunkiausia, nes mėšlas ਀  猀甀愀愁氀搀愀瘀漀 椀爀 樀⼀ 爀攀椀欀ᜀ樁漀 欀椀爀猀琀攀 欀椀爀猀琀椀⸀ 伀 琀愀洀 爀攀椀欀ᜀ搁愀瘀漀 樀ᜀ朁猀 椀爀 氀愀椀欀漀⸀ 吀漀搀ᜀ氁Ⰰ  visą naktį mažai migęs, o ir dieną mažai pailsėjęs. Be to, mūsų namelis buvo ਀  瀀椀氀渀愀猀 戀氀愀欀椀猀⸁ 䈀攀琀 洀愀渀 樀愀甀 瘀椀猀 琀椀攀欀 戀甀瘀漀 最攀爀椀愀甀Ⰰ 渀攀猀 最愀甀搀愀瘀愀甀 瀀愀猀琀漀瘀猀  atlyginimą, be to, darbas nesunkus ir nuolatos galėjau pailsėti. O ਀  猀瘀愀爀戀椀愀甀猀椀愀Ⰰ 愀愀 瀀爀椀ᜀ樁愀甀 瀀爀椀攀 洀愀椀猀琀漀 愀愁氀琀椀渀椀漀 ᐀†愀瘀椀縀猁⸁ 㠀  最 搀甀漀渀漀猀 戀甀瘀漀 琀椀欀  priedas prie mano pasigaminto maisto. Aš avižas džiovindavau ant skardos ਀  瀀愀欀椀渀欀琀椀渀ᜀ樁 愀爀戀愀 猀愀瘀漀 渀愀洀攀氀礀Ⰰ 樀愀猀 琀爀椀渀搀愀瘀愀甀 愀渀琀 氀攀渀琀漀猀 猀甀 戀甀琀攀氀椀甀Ⰰ 椀愀瀁欀猁搀愀瘀愀甀  kevalus ir turėdavau puikiausių kruopų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Iš avižų ਀  瀀愀猀椀搀愀爀礀琀椀 欀爀甀漀瀀愀猀 洀愀渀攀 椀愀洁漀欀ᜀ 戀攀渀搀爀愀搀愀爀戀椀愀椀 欀愀氀椀渀椀愀椀⸀ 䤀愀猁攀欀ᤀ猁 欀欀渁愀猀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀  atsigauti, nors koją vis vilkau šlubuodamas. Didelių skausmų nejau椁愀甀Ⰰ 戀攀琀  liga buvo padarius savo. Tik bėda buvo su gyviais. Nors kas šeštadienį ėjau ਀  瀀椀爀琀椀渀Ⰰ 瀀爀愀甀猀椀愀甀猀椀Ⰰ 瀀氀漀瘀椀愀甀 戀愀氀琀椀渀椀甀猀Ⰰ 戀攀琀 欀Ԁ 瀀愀搀愀爀礀猀椀Ⰰ 欀愀椀 瀀椀氀渀椀 爀欀戁愀椀 椀爀  guolis. Nuo jų mane išgelbėjo sanitarinė komisija. Pasirodžius dėmėtajai ਀  愀椁氀琀椀渀攀椀Ⰰ 樀椀 ᜀ樁漀 瀀攀爀 瘀椀猀甀猀 最礀瘀攀渀愀洀甀猀 渀愀洀甀猀 椀爀 戀愀爀猀琀ᜀ 爀甀搀甀猀 洀椀氀琀攀氀椀甀猀 愀渀琀  drabužių ir patalynės. Aš net nebuvau tada namuose. Tik radau savo gultus ir ਀  搀爀愀戀甀縀椁甀猀 愀瀀椀瀀椀氀琀甀猀⸀ 䄀愀 洀椀氀琀攀氀椀甀猀 渀攀琀 爀椀渀欀愀甀 渀甀漀 欀椀琀猀 氀漀瘀猀Ⰱ 欀愀搀 琀甀爀ᜀāiau kuo ਀  愀瀀猀椀最椀渀琀椀 渀甀漀 瀀愀爀愀稀椀琀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀椀洀ᜀ ᐀† jie mane išgelbėjo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po kiek ਀  氀愀椀欀漀 瀀愀猀 洀甀猀 愀瀀猀椀最礀瘀攀渀漀 愀椁欀愀渁椀甀猀Ⰰ 瀀愀欀椀渀欀琀猀 琀愀椀猀礀琀漀樀愀猀⸀ ఀ椁最漀渀愀猀⸀ 刀欀欁礀搀愀瘀漀 椀氀最Ԁ  pypkę ir taisydavo pakinktus. Jis pasakojo mums įvairių nuotykių iš savo ਀  最礀瘀攀渀椀洀漀Ⰰ 琀愀椀瀀 瀀愀琀 愀瀀椀攀 洀攀搀縀椁漀欀氀ᤀ 䨀愀欀甀琀椀樀漀猀 洀椀愀欁甀漀猀攀 椀爀 縀欁欁氀ᤀ 樀漀猀 甀瀀ᜀ猁攀 椀爀  ežeruose. Aš klausiausi, klausiausi ir mane paėmė noras tapti medžiotoju.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ant ਀  猀椀攀渀漀猀 欀愀戀ᜀ樁漀 樀漀 洀攀搀縀椁漀欀氀椀渀椀猀 愀愁甀琀甀瘀愀猀 椀爀 愀漁瘀椀渀椀猀 搀椀爀縀愁猀⸀ 䄀愀 瀀愀欀氀愀甀猀椀愀甀 樀⼀Ⰱ  kiek norėtų už jį ir šovinius.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 —    Duok ਀  洀愀渀 漀搀椀渀⼀ 瀀漀爀琀昀攀氀⼀Ⰱ 欀甀爀椀猀 最甀氀椀 愀渀琀 琀愀瘀漀 氀漀瘀漀猀Ⰰ᐀†愀琀猀愀欀ᜀ 樀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀甀琀椀欀愀甀Ⰰ  ir šautuvas su keletu šovinių tapo mano nuosavybe. Laukiau tik pavasario, kada ਀  瀀愀爀猀欀爀椀猀 愀渀琀礀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀最攀爀椀猀  turėjo savo virtuvę ir kepyklą. Vandens vežėjas buvo kalinys totorius. Jis ਀  琀甀爀ᜀ樁漀 琀攀椀猀ᤀ 椀愀瘁愀縀椁甀漀琀椀 甀縀 愀瀀琀瘀愀爀漀 氀椀最椀 甀瀀ᜀ猁Ⰰ 瀀爀椀猀椀猀攀洀琀椀 瘀愀渀搀攀渀猀 ⼀ 猀琀愀琀椀渀ᤀ 椀爀  grįžti atgal. Palydovo neturėjo, juo vadovybė pasitikėjo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vieną ਀  欀愀爀琀ԀⰁ 洀愀渀 攀猀愀渀琀 瀀爀椀攀 欀攀氀椀漀Ⰰ 猀甀猀琀漀樀漀 椀爀 甀縀欁愀氀戀椀渀漀 洀愀渀攀Ⰰ 愀爀 渀攀最愀氀ᜀāiau jam ਀  渀甀瀀椀爀欀琀椀 搀攀最琀椀渀ᜀ猁⸀ 紀愁搀ᜀ樁漀 愀琀猀椀氀礀最椀渀琀椀 搀甀漀渀愀 椀爀 洀椀氀琀愀椀猀⸀ 䄀愀 猀甀琀椀欀愀甀Ⰰ 琀椀欀  pareikalavau pinigų. Ir kai važiavau avižų į senąją gyvenvietę, ten krautuvėj ਀  渀甀瀀椀爀欀愀甀 搀攀最琀椀渀ᜀ猁⸀ 倀甀猀ᤀ 樀漀猀 渀甀猀椀瀀礀氀椀愀甀 椀爀 瀀爀椀瀀礀氀椀愀甀 瘀愀渀搀攀渀猀⸀ 倀愀爀瘀攀縀ᤁ猁  perdaviau, o jis man atsilygino duona. Buvo patenkintas, tik sakė esanti ਀  猀椀氀瀀渀愀 椀爀 欀氀愀甀猀ᜀⰁ 愀爀 渀攀琀甀爀椀甀 搀愀甀最椀愀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†    Turiu,— atsakiau,— bet ta už mano pinigus.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jis mielu ਀  渀漀爀甀 瀀愀ᜀ洁ᜀ 椀爀 琀Ԁ ᐀†猀甀洀漀欀ᜀ樁漀 洀愀渀 瀀椀渀椀最甀猀 椀爀 搀愀爀 瀀爀椀猀琀愀琀ᜀ 洀椀氀琀猀 椀爀 搀甀漀渀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀瀀  prasidėjo prekyba. Aš jam pristatydavau degtinės, o jis man — miltų ir duonos. ਀  吀Ԁ 瘀愀渀搀攀渀ᜀ氁⼀ 椀爀 愀椁愀渀搀椀攀渀 愀愀 氀愀椀欀愀甀 愀瘁攀渀琀甀⸀ 䨀椀猀 瀀愀搀ᜀ樁漀 椀愀朁攀氀戀ᜀ琁椀 洀愀渀漀 最礀瘀礀戀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀伀  paslaptis tokia: lagerių kepėjas alkoholikas, be degtinės — nė iš vietos. Jis ਀  搀愀瘀ᜀ 洀椀氀琀猀 椀爀 搀甀漀渀漀猀Ⰰ 欀愀搀 琀椀欀 最愀甀琀猀 搀攀最琀椀渀ᜀ猁⸀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀爀愀搀ᜀ樁愀甀  so椁愀椀 瀀愀瘀愀氀最礀琀椀Ⰰ 椀爀 洀愀渀漀 樀ᜀ朁漀猀 ᜀ洁ᜀ 愀琀猀椀猀琀愀琀礀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀渀Ⰰ 欀愀椀瀀  arklininkui, tekdavo vežti arkliams avižų į mišką. Tomis pa椁漀洀椀猀 爀漀最ᜀ洁椀猀  veždavo ir kaliniams pietus į mišką. Kol kaliniai valgydavo, aš šerdavau ਀  愀爀欀氀椀甀猀Ⰰ 樀椀攀洀猀 瀀愀瀀椀氀搀愀洀愀猀 愀瘀椀縀猁 愀渀琀 猀渀椀攀最漀⸀ 䬀愀椀 欀甀爀椀攀 欀愀氀椀渀椀愀椀Ⰰ 椀愀朁攀氀琀ᤀ 欀愀椀瀀  vaškas, eidami pro šalį griebdavo avižas ir pildavosi į kišenę arba tiesiai į ਀  戀甀爀渀Ԁ 椀爀 樀愀猀 爀礀搀愀瘀漀 猀甀 搀椀搀縀椁愀甀猀椀甀 愀瀀攀琀椀琀甀⸀ 䴀愀渀 最愀椀氀愀 戀欀搁愀瘀漀 琀猀 猀瘀礀爀甀漀樀愀渀Āių, ਀  椀愀朁攀氀琀甀猀椀猀 戀欀琁礀戀椀猀Ⰱ 愀愀 甀縀樁愀甀Āiau juos, nes pats buvau panašioje padėtyje.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  匀琀攀渀最椀愀甀猀椀 渀甀猀椀猀甀欀琀椀 椀爀 渀攀洀愀琀礀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀攀琀 欀愀椀瀀  buvo skaudu, kai kiti kaliniai (rusai) apskundė mane viršininkui, kad ਀  猀欀爀椀愀甀搀縀椁甀 愀爀欀氀椀甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀怀愁氀椀愀  aptvaro stovėjo gražūs namai. Juose gyveno lagerio viršininkas ir komendanto ਀  愀攁椀洀愀⸀ 䈀氀椀稀最ᜀ樁漀 渀甀愀瘁攀椀猀琀椀 氀愀渀最愀椀Ⰰ 戀愀氀琀愀瘀漀 猀欀愀氀戀椀渀椀愀椀 瀀爀椀攀愀 猀愀甀氀ᤀⰁ 漀  viršininkai, sotūs ligi gerklei, džiaugėsi šeimos laime. Jų žmonoms su vaikais ਀  戀甀瘀漀 琀椀欀爀愀猀 爀漀樀甀猀⸀ 䨀椀攀 樀愀甀琀ᜀ猁椀 欀愀椀瀀 琀爀攀Āiame danguje, kada šalia jų ir jiems ਀  瀀愀琀愀爀渀愀甀搀愀洀漀猀 猀氀愀渀欀椀漀樀漀 椀愀朁攀氀琀甀猀椀漀猀Ⰰ 愀氀欀愀渀漀猀 戀欀琁礀戀ᜀ猁Ⰰ 瘀漀猀 渀攀瘀椀爀猀搀愀洀漀猀 愀氁甀漀搀愀瘀漀  takelius. Tai buvo baisus vaizdas, tai buvo du pasauliai: išrinktųjų ir ਀  瀀愀猀洀攀爀欀琀猀樁猀Ⰱ 琀愀椀 戀甀瘀漀 琀愀爀礀戀椀渀ᜀ 氀礀最礀戀ᜀⰁ 愀愀 樀漀猀 甀縀洁椀爀愀琁椀 渀攀最愀氀椀甀⸀ 吀愀猀 瘀愀椀稀搀愀猀  ypą 爀礀愀欁甀猀 戀愀氀愀渀搀縀椁漀 洀ᜀ渁攀猀⼀Ⰱ 欀爀椀琀椀愀欁Ԁ 欀愀氀椀渀椀猀 洀ᜀ渁攀猀⼀Ⰱ 欀愀搀愀 最愀洀琀漀樀攀 瘀礀欀猀琀愀  persilaužimas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tuomet ਀  琀愀猀 猀瘀礀爀甀漀樀愀渀Āias, išgeltusias būtybes nedrįsdavo varyti į darbą, nes iš jo ਀  琀攀欀椀猀 瀀愀爀瘀攀縀琁椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀Ԁ 最愀氀椀  suvalgyti badaudamas žmogus, net negalima įsivaizduoti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Prie mūsų ਀  愀爀欀氀椀搀ᜀ猁 戀甀瘀漀 渀愀洀攀氀椀猀Ⰰ 欀甀爀椀愀洀攀 瘀椀攀渀愀猀 欀愀氀椀渀礀猀 瘀愀搀椀渀愀洀愀猀 䨀漀渀甀 䬀甀爀Āiuoju ਀  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Vieną ਀  爀礀琀ԀⰁ 欀愀氀椀渀椀愀洀猀 瘀攀搀愀渀琀椀猀 愀爀欀氀椀甀猀 ⼀ 搀愀爀戀ԀⰁ 搀攀愀椁洀琀椀渀椀渀欀愀猀 洀愀渀 猀愀欀漀㨀 ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†紀椁欀爁ᜀ欁Ⰰ  Jonas Kur椁愀猀椀猀 瘀愀椀欀漀猀椀 愀甁渀⼀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀椀欀爀愀椀Ⰰ  jis vaikėsi šunį, kurįs tąsė kažkokias žarnas, išsikasęs iš mėšlyno. Vargšas ਀  渀漀爀ᜀ樁漀 樀愀猀 愀琀椀洀琀椀⸀ 吀愀椀 渀攀猀攀渀椀愀椀 椀愀猁椀洀攀琀甀猀椀漀猀 欀漀洀攀渀搀愀渀琀漀 欀甀洀攀氀ᜀ猁 縀愁爀渀漀猀⸀ 䨀愀猀  virdavosi ir valgė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 O ਀  欀甀洀攀氀椀甀欀Ԁ 䬀甀爀Āiasis Jonas su komendanto arklininku virė ir valgė kaip ਀  搀椀搀縀椁愀甀猀椀Ԁ 猀欀愀渀ᜀ猁琀Ԁ⸁ 䨀甀漀搀甀 Ḁ瀠甀漀琀愀瘀漀☀焀甀漀琀㬀 瘀椀猀Ԁ 猀愀瘀愀椀琀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀椀攀渀Ԁ  rytą aš nuėjau į sandėlį paduoti kažkokį įrankį kaliniui. Jis nusekė paskui. ਀  䬀愀椀 愀愀 椀攀愀欁漀樀愀甀 ⼀爁愀渀欀椀漀Ⰰ 樀椀猀 猀甀 搀椀搀縀椁愀甀猀椀甀 愀琀猀愀爀最甀洀甀 猀ᜀ洁ᜀ 椀爀 瀀礀氀ᜀ猁椀 愀瘀椀縀愁猀 ⼀  kišenes ir maišelį. Aš nusidaviau nematąs. Rytojaus dieną, sutikęs mane, sako:

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — Jūs ਀  最攀爀愀猀 縀洁漀最甀猀Ⰰ 洀愀琀礀琀Ⰰ 渀攀 爀甀猀愀猀⸀ 吀愀椀瀀 猀欀愀渀椀愀椀 瀀愀瘀愀氀最椀愀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀氀椀渀椀愀椀  suvalgydavo batus, jei jie būdavo odiniai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Todėl ਀  洀椀爀琀椀渀最甀洀愀猀 戀甀瘀漀 搀椀搀攀氀椀猀⸀ 䬀椀攀欀瘀椀攀渀Ԁ 爀礀琀Ԁ 爀愀猀搀愀瘀漀 瘀椀攀渀Ԁ 愀爀 欀攀氀椀猀 渀攀最礀瘀甀猀⸀ 伀  laidodavo netoli kalnely, bendram kape.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pavasarį ਀  礀瀀愀Ā pablogėdavo, kai atgydavo gamta, sužaliuodavo medžiai ir žolė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ne vienas ਀  椀愀 欀愀氀椀渀椀猀 猀琀攀渀最搀愀瘀漀猀椀 瀀愀戀ᜀ朁琀椀⸀ 吀愀搀愀 愀愀 樀愀甀 戀甀瘀愀甀 瀀愀猀欀椀爀琀愀猀 猀椀攀氀椀猀 渀愀欀琀椀渀椀甀  sargu. Arkliai buvo nereikalingi ir paleisti į ganyklas: miškų balas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kiekvieną ਀  爀礀琀Ԁ 愀瀀椀攀 㤀 瘀愀氀⸀ 椀愀瘁礀猀搀愀瘀愀甀 縀椁愀甀爀猀 瘀愀椀稀搀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀愀 琀漀氀椀  pamatydavau atjudan椁Ԁ 樀甀漀搀Ԁ 洀愀猀ᤀ⸁ 䨀椀 瀀愀氀攀渀最瘀愀 愀爀琀椀渀漀猀椀⸀ 吀愀椀 戀甀瘀漀 欀愀氀椀渀椀猀  minia, iš visų pusių apsupta kareivių, atsta椁甀猀椀猀 愀愁甀琀甀瘀甀猀 猀甀 搀甀爀琀甀瘀愀椀猀⸀ 䬀愀猀  antras turėjo šunį.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Šalia ਀  樀甀漀搀漀猀椀漀猀 洀椀渀椀漀猀 樀漀樀漀 氀愀最攀爀椀猀 欀漀洀攀渀搀愀渀琀愀猀⸀ 䨀漀 愀爀欀氀礀猀Ⰰ 最攀爀愀椀 ⼀愁攁爀琀愀猀Ⰰ 愀漁欀漀  piestu ir buvo vos suvaldomas. Arklio šeimininkas irgi ne blogiau atrodė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Minia ėjo ਀  欀氀甀瀀搀愀洀愀 椀爀 猀瘀礀爀甀漀搀愀洀愀Ⰰ 猀甀爀椀欀椀甀漀琀愀 瀀漀 欀攀琀甀爀椀猀⸀ 䐀愀縀渁愀椀 最爀攀琀漀猀 椀愀椁爀搀愀瘀漀Ⰰ 椀爀  palydovams tekdavo jas atstatyti raginimais ir šautuvų buožėmis. Minia klupo, ਀  戀攀琀 樀椀 瀀爀椀瘀愀氀ᜀ樁漀 攀椀琀椀⸀ 吀愀椀 戀甀瘀漀 Ḁ愠愁甀渀欀猁 搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀椀☀焀甀漀琀㬀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀  kiekvieną kartą sudrebėdavau, pamatęs tą minią. Juk ne vienas iš mano ਀  琀愀甀琀椀攀Āių baigė savo dienas panašiuose lageriuose. Ir man stojosi akyse ਀  䬀爀愀猀渀漀樀愀爀猀欀漀 洀椀愀欁愀椀Ⰰ 欀甀爀 ㄀㤀㐀㄀ 洀攀琀愀椀猀 戀甀瘀漀 渀甀瘀攀縀琁椀 洀欀猁猀 瘀礀爀愀椀⸀ 䨀猀 氀椀欀漀 琀椀欀 㔀─ ⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀瀀  tirpo Tarybų Sąjungoj užgrobtos mažosios tautos ir „nepageidaujami" elementai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Juk ਀  䠀椀琀氀攀爀椀猀 氀愀最攀爀椀猀 椀搀ᜀ樁Ԁ 瀀愀猀椀猀愀瘀椀渀漀 椀愀 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最漀猀⸀ 嘀漀欀椀攀Āiai — lagerių ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀椀 椀爀 瀀爀椀縀椁欀爁ᜀ琁漀樀愀椀 ᐀†渀甀琀攀椀猀琀椀 椀爀 搀愀甀最攀氀椀猀 猀甀愀愁甀搀礀琀椀⸀ 伀 吀愀爀礀戀猀  Sąjungos lagerių viršininkai ir prižiūrėtojai net apdovanoti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Koks ਀  猀欀椀爀琀甀洀愀猀 瀀愀猀愀甀氀礀℀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀椀 琀愀  minia pasiekdavo sielius, sustodavo. Sargybiniai lipdavo į medinius bokštus, ਀  瀀愀猀琀愀琀礀琀甀猀 瀀爀椀攀 洀攀搀縀椁猀 愀琁愀戀攀氀椀猀Ⰱ 欀椀琀椀 椀愀猁椀爀椀欀椀甀漀搀愀瘀漀 渀攀琀漀氀椀攀猀攀Ⰰ 氀椀欀甀猀椀攀樀椀  grįždavo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kaliniai, ਀  瀀愀猀椀猀欀椀爀猀琀ᤀ 戀爀椀最愀搀漀洀椀猀Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ搁愀瘀漀 搀愀爀戀Ԁ㨁 爀椀琀椀渀漀 甀瀀ᜀ渁 洀攀搀縀椁甀猀 椀爀 爀椀愀漁 猀椀攀氀椀甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀爀琀椀渀漀猀椀  Velykos, apie jų datą sužinojau iš atvykusių lietuvių. Laukiau labiau negu ਀  䰀椀攀琀甀瘀漀樀攀⸀ 䄀琀爀漀搀ᜀⰁ 洀愀渀 樀漀猀 愀琀渀攀愀 氀愀椀洀ᜀ猁 椀爀 搀縀椁愀甀最猀洀漀⸀ 䰀愀甀欀椀愀甀 椀爀 愀琀最椀洀猀琀愀渀Āios ਀  最愀洀琀漀猀⸀ 䴀愀渀漀 欀漀樀愀 琀愀椀猀ᜀ猁椀Ⰰ 渀漀爀猀 瘀椀猀 氀愀戀椀愀甀 愀氁甀戀愀瘀愀甀⸀ 䰀愀椀洀椀渀最愀猀 戀甀瘀愀甀Ⰰ 欀愀搀  galėjau ligi so椁愀椀 瀀愀瘀愀氀最礀琀椀 搀甀漀渀漀猀 椀爀 猀愀瘀漀 最愀洀椀渀琀猀 欀爀甀漀瀀猀⸁ 䤀愀猁攀欀ᤀ猁 欀欀渁愀猀  pradėjo atsigauti. Ėmiau kalbėti apie prabėgusius netolimo gyvenimo įvykius ir ਀  樀甀漀猀 愀琀最愀洀椀渀琀椀 猀愀瘀漀 瘀愀椀稀搀甀漀琀ᜀ樁攀⸀ 伀 樀猀 戀甀瘀漀 ⼀瘁愀椀爀椀猀㨁 氀椀欀搁渀猀Ⰱ 琀爀愀最椀愀欁猀 椀爀 渀攀琀  baisių. Rašiau dienoraštį, kurį pradėjau plaukiant Lena. Deja, nors ir ਀  最愀椀氀ᜀ搁愀洀愀猀Ⰰ 瀀爀椀攀愀 欀攀氀椀漀渀ᤀ ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ 樀⼀ 猀甀搀攀最椀渀愀甀⸀ 䈀氀礀欀猀琀攀氀搀愀瘀漀 椀爀 瘀椀攀渀愀 椀爀  kita mano svajonių eilutė, bet liūdna, kaip ir mūsų gyvenimas, nes tauta ਀  猀甀琀爀礀瀀琀愀Ⰰ 猀甀洀愀氀琀愀Ⰰ 椀愀渁椀攀欀椀渀琀愀⸀ Ḁ传 瘀椀攀渀漀欀Ⰰ 䰀椀攀琀甀瘀愀 愀琀猀椀戀甀猀 最椀 欀愀搀愀⸀⸀⸀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ 氀椀欀搁渀愀椀  skambėjo ausyse Maironio žodžiai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Aš ਀  欀愀爀琀愀椀猀 瘀攀爀欀椀愀甀Ⰰ 瘀攀爀欀椀愀甀 甀縀 愀甀欀猀Ԁ 椀爀 搀漀氀攀爀椀甀猀 瀀愀爀搀甀漀琀漀猀 洀欀猁猀 氀愀椀猀瘀ᜀ猁⸀ 嘀攀爀欀椀愀甀  tų nekaltų aukų, ypa 瘀愀椀欀猀 椀爀 渀攀琀 欀欀搁椀欀椀猀Ⰱ 欀甀爀椀攀 氀椀欀漀 䄀氀琀愀樀愀甀猀 欀愀氀渀甀漀猀攀 椀爀  šaltuose Jakutijos sniegynuose. Kartais keikiau banditus, mažųjų tautų ਀  猀洀愀甀最氀椀甀猀 椀爀 渀愀椀欀椀渀琀漀樀甀猀⸀ 䄀愀 渀攀爀愀搀愀甀 渀ᜀ 瘀椀攀渀漀猀 搀椀搀縀椁漀猀椀漀猀 瘀愀氀猀琀礀戀ᜀ猁Ⰰ 欀甀爀椀  nenaikintų ir neišnaudotų mažos tautos, nors jie skelbiasi esą jų užtarėjai ir ਀  最氀漀戀ᜀ樁愀椀⸀ 䜀爀愀縀椁漀猀 椀搀ᜀ樁漀猀 樀椀攀洀猀 琀椀欀 瀀爀椀攀搀愀渀最愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀戀愀爀Ⰰ  kai kūnas atsigavo, pradėjo atsigauti ir mano dvasia.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Aš buvau ਀  渀攀 挀愀爀漀 琀爀攀洀琀椀渀礀猀 䄀⸀ 䴀椀挀欀攀瘀椀Āius, kuris po Petrapilio ir Maskvos salonus ਀  猀欀愀椀琀ᜀ 挀愀爀漀 欀甀渀椀最愀椀欀愀āiams, grafams ir jų damoms kūrybą, bet buvau tas ਀  瀀愀渀椀攀欀椀渀琀愀猀Ⰰ 戀愀搀甀 洀愀爀椀渀愀洀愀猀 瘀攀爀最愀猀Ⰰ 瀀愀猀琀愀琀礀琀愀猀 欀愀爀琀甀 猀甀 瀀甀猀氀愀甀欀椀渀椀甀 樀愀欀甀琀甀  kirsti ir vežti mišką. A. Mickevi椁甀猀 戀甀瘀漀 挀愀爀漀 琀爀攀洀琀椀渀礀猀Ⰰ 漀 愀愀 ᐀†吀愀爀礀戀猀  Sąjungos.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kaip ਀  Ḁ縠椁愀甀爀椀愀椀☀焀甀漀琀㬀 挀愀爀愀猀 攀氀最ᜀ猁椀 猀甀 猀愀瘀漀 琀爀攀洀琀椀渀椀愀椀猀Ⰰ 漀 欀愀椀瀀 Ḁ栠甀洀愀渀椀愀欁愀椀☀焀甀漀琀㬀 吀愀爀礀戀猀  Sąjunga, suprantate patys.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ar tik ਀  爀甀猀猀 欀漀洀甀渀椀猀琀愀椀 縀椁愀甀爀甀洀甀 椀爀 渀攀縀洁漀渀椀愀欁甀洀甀 搀愀甀最 欀愀爀琀猀 渀攀瀀爀愀氀攀渀欀ᜀ 挀愀爀漀㼀℀ 伀 欀漀欀椀漀猀  gražios jų idėjos: visi žmonės, visos tautos — lygūs, žmogaus neišnaudoja. Ar ਀  琀漀猀 椀搀ᜀ樁漀猀 渀攀 瀀爀椀攀搀愀渀最愀 渀甀猀氀ᜀ瀁琀椀 洀欀猁猀 椀洀瀀攀爀椀愀氀椀稀洀甀椀 椀爀 猀Ԁ氁礀最漀猀 椀愀渁愀椀欀椀渀琀椀  mažesnes tautas. Norom nenorom man lindo į galvą tokios mintys.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vokie椁猀  hitlerininkai atvirai skelbė, kad kitos tautos jiems tik mėšlas, ant kurio ਀  琀甀爀椀 椀愀愁甀最琀椀 瘀漀欀椀愀欁愀猀 最爀欀搁愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀伀 爀甀猀猀  komunistai tai darė prisidengdami gražiomis idėjomis ir slaptai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Į tuos ਀  欀氀愀甀猀椀洀甀猀 椀攀愀欁漀樀漀 愀琀猀愀欀礀洀漀 洀愀渀漀 猀甀瘀愀爀最甀猀椀 搀瘀愀猀椀愀⸀ 䤀爀 樀⼀ 爀愀搀漀⸀ 刀甀猀猀 欀漀洀甀渀椀猀琀猀  imperializmo-šovinizmo tikslai pridengti ir net paslėpti gražiomis idėjomis, o ਀  琀椀欀猀氀愀椀 琀椀攀 瀀愀琀礀猀 欀愀椀瀀 栀椀琀氀攀爀椀渀椀渀欀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀攀椀最甀 愀愀Ⰱ  mokytojas, buvau komunistams priešas, tai koks galėjo būti priešas vargšas ਀  氀椀攀琀甀瘀椀猀 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀攀琀椀猀Ⰰ 瀀愀瀀爀愀猀琀愀猀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ 欀甀爀椀猀 洀椀爀ᜀ 氀愀最攀爀椀甀漀猀攀Ⰰ 漀 樀漀  žmona Altajaus kalnuose, palikdama tris mažus vaikus. Kuo kalti vargšai ਀  瘀愀椀欀愀椀㼀℀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀攀最甀氀 ⼀  šį klausimą atsako rusų komunistai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Artinosi ਀  瀀愀瘀愀猀愀爀椀猀⸀ 䤀愀朁攀氀琀甀猀椀猀Ⰱ 猀瘀礀爀甀漀樀愀渀Āių kalinių skai椁甀猀 瘀椀猀 搀椀搀ᜀ樁漀 愀瀀椀攀 氀愀最攀爀椀甀猀  ir „aristokratijos" rūmus. Jų daugėjo ir kalnelyje, bendrame kape.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Prabėgo ਀  椀爀 嘀攀氀礀欀漀猀Ⰰ 洀愀渀漀 琀愀椀瀀 氀愀甀欀琀漀猀Ⰰ 渀攀愀琀渀攀愀ᜁ 洀愀渀 樀漀猀 渀攀椀 渀愀甀樀漀Ⰰ 渀攀椀 ⼀搁漀洀愀甀猀Ⰰ 琀椀欀  saulutė vis aiškiau švietė ir lipo aukš椁愀甀 栀漀爀椀稀漀渀琀甀⸀ 䄀渀琀 伀氀椀漀欀洀漀猀 欀爀愀渀琀漀  didelės prikirstų medžių krūvos. Tai buvo ženklas, kad baigiasi žiemos darbai. ਀  匀愀甀氀甀琀ᜀ猁 愀琀漀欀愀椀琀漀樀攀 縀攁洀ᜀ 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 椀愀氁⼀猁琀椀 椀愀 瀀漀 猀渀椀攀最漀⸀ 匀渀椀攀最愀猀 瀀愀猀椀搀愀爀ᜀ  minkštas ir vandeningas. Ant Oliokmos ledo pasirodė balos. Linksmiau pradėjo ਀  Āirškėti paukš椁愀椀⸀ 倀愀猀椀爀漀搀ᜀ 瘀椀攀渀愀猀 欀椀琀愀猀 氀愀甀欀椀渀椀猀 愀渀Āių pulkelis. Mūsų ਀  愀爀欀氀椀愀椀 瀀漀 猀甀渀欀愀甀猀 搀愀爀戀漀 椀愀猁攀欀漀⸀ 䨀甀漀猀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 愀琀最愀椀瘀椀渀琀椀Ⰰ 戀攀琀 戀愀椀最ᜀ猁椀 瀀愀愀愁爀愀猀Ⰰ  ir nebuvo kuo. Gegužės mėnesiui einant į pabaigą, kai sniegą visai nuleido, ਀  瘀愀搀漀瘀礀戀ᜀ 渀甀琀愀爀ᜀ 愀爀欀氀椀甀猀 最椀渀琀椀 ⼀ 最愀渀礀欀氀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀椀攀渀Ԁ  dieną didesnę jų dalį perplukdė per upelį, įtekantį į Oliokmą, ir paleido į ਀  戀愀氀愀猀 戀攀 樀漀欀椀漀猀 瀀爀椀攀縀椁欀爁漀猀Ⰰ 琀攀渀 渀攀戀甀瘀漀 樀漀欀椀漀猀 縀漁氀ᜀ猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀  prisimenu tuos svyruojan椁甀猀Ⰰ 椀愀猁攀欀甀猀椀甀猀 愀爀欀氀椀甀猀Ⰰ 渀甀琀爀椀渀琀漀洀 渀甀最愀爀漀洀 椀爀 愀漁渀愀椀猀㨀  jie vos galėjo perplaukti upelį. Prisimenu aš juos ir vidurvasarį, kuomet ਀  洀攀搀縀椁漀搀愀洀愀猀 瀀漀 欀爀欀洁甀猀Ⰰ 瀀愀洀愀Āiau juos ir nustebau. Tai buvo ne arkliai, o ਀  縀椁爀最愀椀Ⰰ 渀攀椀愀瀁愀猀愀欀礀琀漀 最爀愀縀甁洀漀㨀 猀瀀爀愀渀搀愀椀 氀攀渀欀琀椀Ⰰ 愀瀀瘀愀氀欀猁Ⰰ 欀愀甀氀猀 渀ᜀ 縀礁洀ᜀ猁Ⰰ  blizgantys saulėje. Jie vaikš椁漀樀漀 猀甀猀椀猀欀椀爀猀琀ᤀ 欀愀椀洀攀渀ᜀ洁椀猀Ⰰ 欀椀攀欀瘀椀攀渀愀猀 攀爀縀椁氀愀猀  turėjo savo būrį, jį vedžiojo ir saugojo nuo pavojų. Neprileido prie savo ਀  欀愀椀洀攀渀ᜀ猁 渀攀 琀椀欀 猀瘀攀琀椀洀漀 攀爀縀椁氀漀Ⰰ 戀攀琀 猀琀漀樀漀 ⼀ 最爀甀洀琀礀渀攀猀 猀甀 洀攀愀欁漀洀椀猀 椀爀 渀攀琀  pavojinga buvo žmogui prieiti. Jie pasidarydavo laukiniai. Ir rudenį, kai ਀  爀攀椀欀ᜀ樁漀 瀀愀最愀甀琀椀 瀀愀欀椀渀欀礀琀椀 ⼀ 爀漀最攀猀 洀椀愀欁甀椀 瘀攀縀琁椀Ⰰ 戀甀瘀漀 搀愀甀最 瘀愀爀最漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀椀  susitikdavo dvi arklių kaimenės, eržilai stodavo į žūtbūtinę kovą. Jie ਀  猀琀攀渀最搀愀瘀漀猀椀 欀Ԁ猁琀椀 瘀椀攀渀愀猀 欀椀琀愀洀 ⼀ 最攀爀欀氀ᤀ 椀爀 瀀愀椀洀琀椀 猀愀瘀漀 瀀爀椀攀愀漁 欀愀椀洀攀渀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀椀  arklius puldavo lokys, jie stodavo ratu, o į vidurį suvarydavo kumeliukus, ਀  攀爀縀椁氀愀猀 攀椀搀愀瘀漀 瀀愀猀椀琀椀欀琀椀 氀漀欀椀漀 椀爀 樀⼀ 欀椀爀猀搀愀瘀漀 瀀爀椀攀欀椀渀ᜀ洁椀猀 欀漀樀漀洀椀猀Ⰰ 猀瀀椀爀搀愀瘀漀  užpakalinėmis. Jei lokiui pavykdavo prieiti prie rato, arkliai jam spirdavo. ਀  吀愀椀 洀愀渀 瀀愀猀愀欀漀樀漀 樀愀欀甀琀愀猀 瀀椀攀洀甀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀椀琀愀Ⰰ  mažesnė arklių dalis, liko prie lagerių. Juos man vienam teko prižiūrėti ir ਀  最愀渀礀琀椀Ⰰ 渀攀猀 瘀礀爀椀愀甀猀椀愀猀 愀爀欀氀椀渀椀渀欀愀猀 戀甀瘀漀 椀愀猁椀猀猁琀愀猀 ⼀ 欀漀氀欀欁⼀Ⰱ 欀愀氀椀渀椀愀椀 最爀⼀縁漁 ⼀  savo aptvarą. Šerti nebuvo kuo, tai man teko naktimis juos ganyti. O ganykla ਀  甀縀 㔀 欀洀Ⰰ 愀渀琀 伀氀椀漀欀洀漀猀 欀爀愀渀琀漀⸀ 䬀愀搀愀椀猀攀 琀攀渀 戀甀瘀漀 樀愀欀甀琀漀 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᜀⰁ 渀攀猀 搀愀爀 戀甀瘀漀  likusi trobelė, tik be langų, durų ir su sugriuvusiu židiniu. Aš privalėjau ਀  愀爀欀氀椀甀猀 渀甀樀漀琀椀 ⼀ 最愀渀礀欀氀ԀⰁ 瀀攀爀 渀愀欀琀⼀ 樀甀漀猀 最愀渀礀琀椀 椀爀 爀礀琀攀 㤀 瘀愀氀⸀ 瀀愀爀樀漀琀椀Ⰰ 欀愀搀 猀甀  jais kaliniai galėtų dirbti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Atsimenu ਀  瘀椀攀渀Ԁ 渀愀欀琀⼀⸁ 匀甀爀椀欀椀愀瘀ᤀ猁 愀爀欀氀椀甀猀 瀀漀 欀攀琀甀爀椀猀Ⰰ 渀甀樀漀樀愀甀 ⼀ 最愀渀礀欀氀Ԁ⸁ 匀甀瀀愀渀Āiojau ir ਀  瀀愀氀攀椀搀愀甀⸀ 倀愀琀猀 渀甀ᜀ樁愀甀 ⼀ 愀瀀氀攀椀猀琀Ԁ 樀愀欀甀琀漀 渀愀洀ԀⰁ 猀甀猀椀欀欀爁椀愀甀 甀最渀⼀ 愀渀琀 戀甀瘀甀猀椀漀  židinio, pasidariau lovą iš dviejų lentų, ramiai atsiguliau ir valgydamas ਀  搀甀漀渀ԀⰁ 欀甀爀椀Ԁ 戀甀瘀愀甀 最愀瘀ᤀ猁 椀愀樁漀搀愀洀愀猀Ⰰ 猀瘀愀樀漀樀愀甀 愀瀀椀攀 猀愀瘀漀 最礀瘀攀渀椀洀Ԁ⸁ 䄀爀 椀氀最愀椀Ⰰ  nežinau. Tokioj idilėj mano užmigta. Atsibudau — ugnis bebaigianti užgesti, ਀  搀甀漀渀漀猀 欀Ԁ猁渀椀猀 戀甀爀渀漀樀 搀愀爀 渀攀猀甀瘀愀氀最礀琀愀猀⸀ 䄀愀 愀漁欀愀甀 欀愀椀瀀 ⼀搁椀攀最琀愀猀 渀甀漀 氀攀渀琀猀 椀爀  pirmas mano rūpestis — Kur arkliai. Bėgau jų ieškoti. Laimei, radau visus. ਀  䰀攀渀最瘀椀愀甀 愀琀猀椀搀甀猀愀甀 椀爀 搀愀甀最椀愀甀 渀攀戀愀渀搀縀椁愀甀 甀縀洁椀最琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀漀樀愀甀  rytą namo, jie žengė lėtai, lyg nujausdami sunkų darbą. Aplinkui žaliavo ਀  瀀甀愀礁猀Ⰰ 樀猀 最攀氀琀漀渀椀 氀礀最 瘀愀愀欁愀猀 氀椀攀洀攀渀礀猀 猀欀攀渀搀漀 瀀爀椀攀戀氀愀渀搀漀樀攀⸀ 䴀椀愀欁愀猀 爀愀洀甀猀Ⰰ  tylus. Tik kur ne kur stukseno genys, tas amžinas miško kalvis, ieškodamas ਀  瀀甀猀爀礀Āių. Aušo rytas, blaivėsi diena. Mane apėmė ilgesys ir aš užtraukiau ਀  最椀攀猀洀ᤀ㨁 Ḁ䴠愀爀椀樀愀Ⰰ 䴀愀爀椀樀愀⸀⸀⸀☀焀甀漀琀㬀 瀀愀猀欀甀椀 搀愀椀渀Ԁ⸁ 䴀愀渀漀 戀愀氀猀愀猀 猀欀愀洀戀ᜀ樁漀 䨀愀欀甀琀椀樀漀猀  miškais ir plaukė toli toli... Aš pats stebėjaus gražumu ir bangavimu. Paskui ਀  渀攀 瘀椀攀渀Ԁ 欀愀爀琀ԀⰁ 樀漀搀愀洀愀猀 渀愀洀漀Ⰰ 搀愀椀渀愀瘀愀甀⸀ 䐀愀椀渀愀 愀琀最愀椀瘀椀渀搀愀瘀漀Ⰰ 猀甀琀攀椀欀搀愀瘀漀 樀ᜀ朁猀 椀爀  vilties.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䈀攀最愀渀礀搀愀洀愀猀 愀爀欀氀椀甀猀Ⰰ 瀀愀猀琀攀戀ᜀ樁愀甀Ⰰ 欀愀搀 ⼀ 戀愀氀ԀⰁ 攀猀愀渀Āią ganykloje, rytais atlekia ਀  氀愀甀欀椀渀椀猀 愀渀Āių pulkelis. Vieną kartą pasiėmiau šautuvą, pirktą pas 椁最漀渀Ԁ⸁  Rytą, beauštant dienai, atskrido antys. Aš jas pastebėjau. Ant balos kranto ਀  愀甀最漀 欀攀氀椀漀猀 攀最氀ᜀ猁Ⰰ 氀愀甀欀漀 攀最氀ᜀ猁᐀愠愁欀漀琀漀猀Ⰰ 搀攀渀最椀愀 渀攀琀 縀攁洀ᤀ⸁ 䨀猀 瀀爀椀攀搀愀渀最漀樀  prislinkau prie balos, atsiguliau prie vienos kamieno, nusitaikiau ir šoviau į ਀  愀爀琀椀洀椀愀甀猀椀Ԁ 愀渀琀攀氀ᤀⰁ 欀甀爀椀 爀愀洀椀愀椀 琀甀爀愀欁ᜀ猁椀 瘀愀渀搀攀渀礀樀攀⸀ 倀愀猀椀最椀爀搀漀 愀欁瘁椀猀Ⰰ 樀椀猀  nuskambėjo miškuose, o antys su didžiausiu triukšmu pakilo iš balos ir ਀  渀甀猀欀爀椀搀漀⸀ 䴀愀渀漀 愀甀欀愀 瀀愀猀瘀椀爀漀 愀渀琀 愀漁渀漀 椀爀 氀椀欀漀 戀攀瀀氀欀搁甀爀椀甀漀樀愀渀琀椀⸀ 一甀愀愁甀琀 琀愀椀  nušoviau, bet paimti negaliu. Nusimoviau kelnes, bandau bristi, bet gilu, o ਀  瘀愀渀搀甀漀 愀愁氀琀愀猀⸀ 䤀攀愀欁漀樀愀甀 椀愀攁椀琀椀攀猀⸀ 匀甀爀愀搀愀甀 椀氀最ԀⰁ 渀甀搀縀椁欀瘁甀猀椀Ԁ 洀攀搀縀椁漀 愀愁欀Ԁ⸁ 䄀愀 樀愀  įbridęs pasiekiau antį ir išsigriebiau. Koks buvo mano džiaugsmas! Tai buvo ਀  搀椀搀攀氀ᜀ 爀愀椀戀愀 愀渀琀椀猀⸀ 吀Ԁ 爀礀琀Ԁ 最爀⼀縁愁甀 猀甀 氀愀椀洀椀欀椀甀 椀爀Ⰰ 愀琀椀搀愀瘀ᤀ猁 愀爀欀氀椀甀猀Ⰰ 渀攀琀  nemigęs, ėmiausi šeimininkės darbo. Po valandos puode virė antis su mano ਀  最愀洀椀渀琀漀洀椀猀 欀爀甀瀀漀洀椀猀Ⰰ 漀 愀渀琀 瘀椀爀愀愁甀猀 瀀氀愀甀欀ᜀ 搀椀搀攀氀椀猀 猀氀甀漀欀猀渀椀猀 琀愀甀欀猀⸁ 匀欀愀渀甀猀  kvapas sklido į visas puses. Aš buvau laimingas. Tikrai, po valandos kitos jau ਀  瀀甀漀琀愀瘀愀甀Ⰰ 瀀甀漀琀愀瘀愀甀 猀欀愀渀椀愀甀 甀縀 最爀愀昀甀猀Ⰰ 欀甀渀椀最愀椀欀愀āius, net karalius. Mano puota ਀  琀ᤀ猁ᜀ猁椀 欀攀氀椀愀猀 搀椀攀渀愀猀⸀ 吀愀椀瀀 瀀椀爀洀Ԁ 欀愀爀琀Ԁ 瀀漀 搀瘀攀樀猀 洀攀琀猀 瘀愀氀最椀愀甀 洀ᜀ猁漀猀⸀ 一攀琀  būdamas Lietuvoje nesu taip skaniai valgęs. Dabar apėmė mane medžioklės ਀  愀椀猀琀爀愀⸀ 䤀爀 愀愀 琀愀瀀愀甀 匀椀愀甀爀ᜀ猁 匀椀戀椀爀漀Ⰰ 䨀愀欀甀琀椀樀漀猀 渀攀⼀縁攁渀最椀愀洀猀 洀椀愀欁猀Ⰱ 欀甀爀 縀洁漀最愀甀猀  koja nėra stovėjusi, „garsiuoju" medžiotoju.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pavasaris ਀  瘀椀猀愀椀 椀愀愁甀愀漁⸀ 紀攁洀ᜀ 琀攀氀欀愀渁漀樀漀 瘀愀渀搀攀渀礀樀攀⸀ 䴀椀愀欁甀漀猀攀 愀琀猀椀瘀ᜀ爁ᜀ 氀椀欀渁愀椀⸀ 倀愀爀猀欀爀椀搀漀  visi pavasario paukš椁愀椀⸀ 䴀愀渀 礀瀀愀Ā rūpėjo medžiojami. Girdėjau miškuose ਀  瘀攀爀欀椀愀渀琀⼀ 瀀愀甀欀愀āio balsą. Tai buvo verksmas gaigaliuko, puošnaus gaigaliuko su ਀  瀀漀瘀漀 瀀氀甀渀欀猀渀漀洀椀猀⸀ 䬀漀 樀椀猀 瘀攀爀欀ᜀ㼁℀ 䜀愀氀 瀀爀愀爀愀猀琀漀猀 洀攀椀氀ᜀ猁Ⰰ 最愀氀 瀀愀氀椀欀琀漀猀 縀洁漀渀漀猀Ⰰ 漀  gal ieškodamas ir viliodamas naują meilę. Kas supras?! Jis mane viliojo ir ਀  琀爀愀甀欀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀縀渁愀椀Ⰰ  parjojęs arklius iš ganyklos, ėjau į miškus, kur girdėjau jo verksmą. Lindau ਀  瀀攀爀 戀爀欀稁最礀渀甀猀Ⰰ 爀愀渀最椀愀甀猀椀 瀀漀 椀愀瘁椀爀琀甀猀椀甀猀 洀攀搀縀椁甀猀Ⰰ 戀爀椀搀愀甀 瀀攀爀 欀氀愀洀瀀礀渀攀猀 椀爀  pelkes, kurios baigė atsiverti. O ten jis daugiausia verkė žuvusios žmonos ar ਀  椀攀愀欁漀搀愀洀愀猀 渀愀甀樀漀猀⸀ 䈀攀琀 瘀椀猀 渀攀琀攀欀漀 瀀爀椀攀椀琀椀 愀爀Āiau, kad galė椁愀甀 渀甀愀愁甀琀椀Ⰰ 渀攀猀  traškan椁漀猀 瀀漀 欀漀樀漀洀椀猀 洀攀搀縀椁猀 愀愁欀漀猀 瀀爀愀渀攀愀搁愀瘀漀 樀愀洀 愀瀀椀攀 瀀愀瘀漀樀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀攀琀  vienas kartas nemelavo. Nuviliotas jo verkian椁漀 戀愀氀猀漀Ⰰ 愀琀猀椀搀欀爁椀愀甀 洀椀愀欁漀  gilumoj. Išgriuvę medžiai pastojo man kelią, draskė rūbus, rankas per juos ਀  戀攀猀椀爀愀渀最愀渀琀⸀ 嘀攀爀欀椀愀渀琀椀猀 戀愀氀猀愀猀 瘀椀猀 愀爀琀ᜀ樁漀⸀ 䄀愀 猀甀氀ᜀ琁椀渀愀甀 縀椁渀最猀渀椀甀猀Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀  atsargiau eiti, kad neužlip椁愀甀 愀渀琀 愀愁欀猀 椀爀 渀攀渀甀戀愀椀搀礀Āiau aukos. Pama椁愀甀  nedidelę balą ir joje milžinišką eglę, kuri buvo išgriuvus ir šaknimis bei ਀  欀攀氀洀甀 猀甀搀愀爀ᜀ 氀礀最 猀欀礀搀Ԁ⸁ 䄀愀 甀縀 樀漀 瀀愀猀椀猀氀ᜀ瀁椀愀甀Ⰰ 渀攀猀 瘀攀爀欀猀洀愀猀 猀欀氀椀搀漀 Āia pat. Ir ਀  瀀愀洀愀Āiau baloj, prie išvirtusios eglės viršūnės, mažą gaigaliuką. Vargingai ਀  渀甀猀椀琀愀椀欀椀愀甀 瀀爀漀 洀攀搀縀椁猀 愀愁欀愀猀 椀爀 愀漁瘀椀愀甀⸀ 倀愀愀漁瘀椀愀甀⸀ 䄀愀Ⰱ 欀愀椀瀀 瀀氀ᜀ愁爁甀猀 氀愀甀欀椀渀椀猀  žvėris, nežiūrėdamas, kad klimpstu beveik iki kelių į liūną, paknopstom ਀  瀀爀椀戀ᜀ朁愀甀 瀀爀椀攀 猀愀瘀漀 愀甀欀漀猀Ⰰ 渀漀爀猀 攀最氀ᜀ猁 愀愁欀漀猀 搀爀愀猀欀ᜀ 洀愀渀 瘀攀椀搀Ԁ 椀爀 爀愀渀欀愀猀⸀ 䤀愀瘁礀搀愀甀  ją palindusią po eglės kamienu ir besislepian椁ԀⰁ 猀琀瘀ᜀ爁椀愀甀 愀戀椀攀洀 爀愀渀欀漀洀⸀ 吀愀椀  buvo puikus, gražus gaigaliukas. Žalsvai melsvos plunksnos žėrėjo saulėje. ਀  䄀欀礀猀 渀攀最愀氀ᜀ樁漀 愀琀猀椀最ᜀ爁ᜀ琁椀⸀ 倀愀ᜀ洁ᤀ猁 戀攀戀愀椀最椀愀渀Āią mirti auką, ėjau namo, o batai ਀  戀甀瘀漀 瀀椀氀渀椀 瀀甀爀瘀漀 椀爀 愀氁椀甀欀猀ᜀ樁漀⸀ 倀愀爀ᜀ樁ᤀ猁 渀愀洀漀Ⰰ 瀀愀爀漀搀縀椁愀甀 猀愀瘀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀甀椀  totoriui. Tas sako:

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — Tai ਀  瘀攀爀欀椀愀渀琀椀猀 最愀椀最愀氀椀甀欀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀愀椀氀ᜀ樁愀甀  aš jį nušovęs, nes man iš jo naudos buvo maža, o sunaikinau gražų Sibiro ਀  瀀愀甀欀愀琁攀氀⼀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀瀀  prasidėjo mano medžioklės.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Daug ਀  渀愀欀琀猀 椀愀猁ᜀ搁ᜀ樁愀甀 愀渀琀 猀椀攀氀椀猀Ⰱ 琀猀 戀愀氀琀猀樁猀 渀愀欀琀猀Ⰱ 欀甀爀椀漀猀 渀攀猀甀洀攀爀欀椀愀 愀欀椀猀Ⰱ 椀爀  svajojau, dūmojau apie prabėgusią jaunystę, atgimstan椁Ԁ 琀ᜀ瘁礀渀ᤀⰁ 猀愀瘀漀 愀攁椀洀ԀⰁ  tėvus, brolius, seseris, tėviškę, paliktą kažkur toli toli... ji tik kaip ਀  猀瘀愀樀漀渀ᜀ 椀爀 猀愀瀀渀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀伀 樀欀猁Ⰰ  baltosios naktys, kiek jūs man atnešėt sielvarto ir skausmo!..

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Artinosi ਀  瘀椀搀甀爀瘀愀猀愀爀椀猀⸀ 䴀愀縀ᜁ樁漀 洀攀搀縀椁猀 愀渀琀 伀氀椀漀欀洀漀猀 欀爀愀渀琀漀Ⰰ 搀愀甀最ᜀ樁漀 猀椀攀氀椀猀⸁ 䈀愀椀最ᜀ猁椀 洀愀渀漀  darbas pas lagerininkus. Vieną dieną įsakė persikelti į senąją vietą. ਀  匀甀猀椀爀椀渀欀ᤀ猁 琀甀爀琀ԀⰁ 最爀⼀縁愁甀⸀ 䜀爀⼀縁愁甀 ⼀ 琀Ԁ 瀀愀琀⼀ 戀愀爀愀欀Ԁ⸁ 䐀愀甀最 瀀攀爀洀愀椀渀猀 爀愀搀愀甀⸀ 刀攀琀愀椀  kurio buvo nepa椁甀瀀椀渀ᜀ樁甀猀 氀椀最愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀椀爀ᜀ  Oliokminske vaikas, motina jį ilgai slėpė dėl 400 g duonos.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mirė ਀  猀攀渀攀氀椀猀 渀甀漀 䄀氀瘀椀琀漀⸀ 紀洁漀渀ᜀ猁 欀愀氀戀ᜀ樁漀Ⰰ 欀愀搀 洀椀爀ᜀ 戀愀搀甀Ⰰ 欀愀氀琀漀猀 搀甀欀琀ᜀ 椀爀 縀洁漀渀愀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀爀⼀縁ᤁ猁 椀愀  kalinių lagerių, buvau paskirtas dirbti į kalvę, mat Altajaus kalnuose buvau ਀  愀椁攀欀 琀椀攀欀 瀀爀愀洀漀欀ᤀ猁 愀洀愀琀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀愀甀  padėjėju pasirinkau Kazimierą. Gerai mudu gyvenome kalvėje. Dirbdavom, kiek ਀  渀漀爀ᜀ搁愀瘀漀洀Ⰰ 椀氀猀ᜀ搁愀瘀漀洀ᜀ猁Ⰰ 欀椀攀欀 瀀愀琀椀渀欀愀Ⰰ 渀攀猀 瀀愀琀礀猀 戀甀瘀漀洀攀 猀愀甀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀椀⸀ 䈀攀 琀漀Ⰰ  ir šiokių tokių patogumų ir uždarbio turėjome iš šalies.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kai į ਀  欀爀愀甀琀甀瘀ᤀ 瀀愀爀瘀攀縀搁愀瘀漀 洀椀氀琀猀 愀爀 欀椀琀漀欀椀猀 瀀爀漀搀甀欀琀猀Ⰱ 洀甀搀甀Ⰰ 欀愀椀瀀 氀愀椀猀瘀椀愀甀猀椀甀猀 渀甀漀  kitų darbų, pardavėja samdydavo nuo upės parvežti į sandėlį. Užmokestį už ਀  搀愀爀戀Ԁ 椀洀搀愀瘀漀洀攀 琀椀欀 搀甀漀渀愀⸀ 䈀攀 琀漀Ⰰ 椀爀 瀀愀琀礀猀 猀愀甀 瀀愀猀椀搀愀爀礀搀愀瘀漀洀攀⸀ 䨀攀椀 欀甀爀椀猀 洀愀椀愀愁猀  praplyšęs, arba sviesto ba欁甀琀ᜀ 渀攀甀縀欁愀氀琀愀Ⰰ 瀀愀猀椀渀愀甀搀漀搀愀瘀漀洀攀⸀ 䐀愀甀最 渀攀椀洀搀愀瘀漀洀攀Ⰰ  tik tam sykiui pavalgyti. Vieną kartą mano draugas Kazimieras tiek prisivalgė ਀  洀椀氀琀猀Ⰱ 欀愀搀 洀愀渀椀愀甀Ⰰ 樀漀最 琀攀欀猀 愀愁甀欀琀椀 最礀搀礀琀漀樀Ԁ⸁ 䰀愀椀洀ᜀ ᐀†瘀椀搀甀爀椀愀椀 瀀愀猀椀氀椀甀漀猀愀瘀漀Ⰰ 椀爀  viskas baigėsi laimingai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vieną ਀  搀椀攀渀Ԁ 樀椀猀 洀愀渀 猀愀欀漀㨀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†紀椁渀愀椀  ką, aš tą statinę nuo aliejaus, kur išmesta prie krautuvės, atsirisiu į kalvę ਀  瀀愀欀愀椀琀椀渀琀椀⸀ 䤀愀 樀漀猀 洀甀搀甀 琀甀爀ᜀ猁椀洀攀 搀愀甀最 渀愀甀搀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀漀 戀甀瘀漀  tiesa. Pakaitinus iš jos išbėgo apie 1,5 litro aliejaus, ir mudu puotavome.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Rudeniop ਀  洀欀猁猀 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᜀ樁攀 戀愀椀最ᜀ猁椀 搀愀爀戀愀椀Ⰰ 渀攀猀 愀瀀氀椀渀欀甀椀 椀愀欁椀爀琀漀 洀椀愀欁甀猀⸀ 刀攀椀欀ᜀ樁漀  kraustytis į kitą vietą, kur dar nelietė žmogaus ranka.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mūsų ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀椀 爀甀漀愀ᜁ猁椀⸀ 刀攀椀欀ᜀ樁漀 瀀愀氀椀欀琀椀 猀攀渀Ԁ樁Ԁ 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᤀ 椀爀 欀爀愀甀猀琀礀琀椀猀 渀愀甀樀漀渀⸀  Naujoji buvo parinkta ant Lenos kranto, netoli mažo upeliuko, vadinamo ਀  匀漀氀椀愀渀欀愀Ⰰ 甀縀 ㈀  欀洀 渀甀漀 伀氀椀漀欀洀漀猀 猀愀渀琀愀欀漀猀 猀甀 䰀攀渀愀 ⠀瀀氀愀甀欀椀愀渀琀 縀攁洀礀渀⤀⸀ 吀愀椀 戀甀瘀漀  ne gyvenvietė, o miškas, kur mes privalėjome pasistatyti visus gyvenamus namus ਀  ⠀戀愀爀愀欀甀猀⤀Ⰰ 瘀椀爀琀甀瘀ᤀⰁ 欀攀瀀礀欀氀ԀⰁ 欀爀愀甀琀甀瘀ᤀⰁ 欀漀渀琀漀爀ԀⰁ 瀀椀爀琀⼀Ⰱ 洀漀欀礀欀氀ԀⰁ 爀愀甀搀漀渀Ԁ樁⼀  kampelį, salę, kalvę, arkliams šiokias tokias arklides.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Galima ਀  ⼀猁椀瘀愀椀稀搀甀漀琀椀Ⰰ 欀椀攀欀 戀甀瘀漀 搀愀爀戀漀⸀ 吀漀搀ᜀ氁 洀欀猁猀 猀攀渀漀樀漀樀攀 最礀瘀攀渀瘀椀攀琀ᜀ樁攀 最爀椀漀瘀ᜀ  geresnius pastatus, juos vežė prie upės, darė sielius, ant jų susikrovėme visą ਀  琀甀爀琀Ԁ 椀爀 瀀氀愀甀欀ᜀ洁攀 ⼀ 渀愀甀樀Ԁ樁Ԁ 瘀椀攀琀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀氀椀渀椀愀椀Ⰰ  kur aš šėriau arklius, irgi išsikėlė. Bet ten liko gerų pastatų. Todėl mūsų ਀  瘀愀搀漀瘀礀戀ᜀ 渀甀琀愀爀ᜀ 椀爀 琀甀漀猀 渀甀最爀椀愀甀琀椀Ⰰ 瀀愀爀瀀氀甀欀搀礀琀椀 ⼀ 渀愀甀樀Ԁ 瘀椀攀琀Ԁ 椀爀 琀攀渀 瀀愀猀琀愀琀礀琀椀⸀  Tam darbui pasiuntė nemažai darbininkų, tarp jų buvau ir aš su Kazimieru.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Lageryje ਀  最爀椀漀瘀ᜀ洁攀 最攀爀椀愀甀猀椀甀猀 瀀愀猀琀愀琀甀猀Ⰰ 樀甀漀猀 瘀攀縀ᜁ洁攀 瀀爀椀攀 甀瀀ᜀ猁 椀爀 爀椀愀漁洀 猀椀攀氀椀甀猀⸀ 䴀甀搀甀 猀甀  Kazimieru nutarėme nusigriauti vieną pastatą ir naujoj vietoj pasistatyti, kad ਀  琀甀爀ᜀ琁甀洀攀 欀甀爀 最礀瘀攀渀琀椀⸀ 吀愀椀瀀 椀爀 瀀愀搀愀爀ᜀ洁攀⸀ 䈀攀琀 渀攀戀甀瘀漀 氀攀洀琀愀 樀愀洀攀 最礀瘀攀渀琀椀Ⰰ 樀⼀  pasiėmė viršininkas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Prie ਀  搀愀爀戀漀 甀縀琁爀甀欀漀洀攀 愀瀀椀攀 猀愀瘀愀椀琀ᤀ⸁ 嘀愀氀最ᜀ洁攀 猀愀瘀漀Ⰰ 欀Ԁ 愀琀猀椀渀攀愀ᜁ洁攀㨀 㠀  最 搀甀漀渀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀愀椀最ᤀ  darbus, grįžome „namo"

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀攀 最礀瘀攀渀漀 瘀椀攀渀愀 氀椀攀琀甀瘀ᜀ 猀甀 搀甀欀爀愀⸀ 䨀漀猀 洀攀爀最愀椀琀ᜀ 昀椀稀椀愀欁愀椀 猀椀氀瀀渀愀Ⰰ  menka. Atrodė kaip kūdikis, nors jau buvo baigusi 5 gimnazijos klases. Dažnai ਀  琀愀 洀漀琀攀爀椀猀 猀欀猀猁搀愀瘀漀猀椀Ⰰ 欀愀搀 樀漀猀 搀甀欀琀ᜀ 渀攀渀漀爀椀渀琀椀 最礀瘀攀渀琀椀Ⰰ 樀Ԁ 瘀椀氀椀漀樀愀渀琀椀 䰀攀渀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀椀攀欀 樀Ԁ  besaugojo, vis vien neišsaugojo. Vieną kartą pradingo, ir daugiau jos niekas ਀  渀攀洀愀琀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀縀渁愀椀 琀Ԁ  moterį sutikdavau kaip apkvaišusią, nesavą,— ir kas jai beliko, senai ਀  洀漀琀攀爀椀愀欁攀椀⸀⸀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀攀渀愀  paviliojo ir vieną gražų, protingą lietuvį berniuką. Jis buvo kokių 15 metų. ਀  䴀漀琀椀渀愀 搀椀搀縀椁甀漀搀愀瘀漀猀椀 樀漀 爀椀洀琀甀洀甀 椀爀 椀愀洁椀渀琀椀渀最甀洀甀⸀ 䨀椀 洀愀渀 瀀愀猀愀欀漀樀漀Ⰰ 欀愀搀 搀愀縀渁愀椀  jis sėdėdavo ant sielių susimąstęs ir susirūpinęs. Žiūrėdavo į tą baisų Lenos ਀  欀甀渀欀甀氀椀甀漀樀愀渀琀⼀ 瘀愀渀搀攀渀⼀⸁ 䤀爀 瀀愀瘀椀氀椀漀樀漀⸀⸀⸀ 伀椀Ⰰ 欀椀攀欀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 瀀愀猀欀攀渀搀漀 樀漀猀  gelmėse, ir kodėl?!

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pats ਀  最礀瘀攀渀椀洀愀猀Ⰰ 渀攀瘀椀氀琀椀猀Ⰰ 樀甀漀搀愀 椀爀 渀椀欀爁椀Ⰰ 戀攀 樀漀欀椀猀 瀀攀爀猀瀀攀欀琀礀瘀猀Ⰱ 愀琀攀椀琀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀爀 琀愀  fiziškai menka mergaitė galėjo ko viltis? Jai reikėjo išmaitinti seną motiną. ਀  䈀攀琀 椀愀 欀漀Ⰰ 椀愀 昀椀稀椀渀椀漀 搀愀爀戀漀Ⰰ 漀 樀ᜀ朁猀 渀ᜀ爁愀⸀ 䨀愀椀 氀椀欀漀 瘀椀攀渀愀 椀愀攁椀琀椀猀 ᐀†䰀攀渀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Berniukas, kuris nusiskandino, kas jį vertė tai padaryti? Iškankintas kan椁漀猀  ir niūrios ateities. Jo tėvas miręs lageriuose, brolis kalėjime (Lietuvoje). ਀  䨀椀猀 猀甀 洀漀琀椀渀愀 椀爀 樀愀甀渀攀猀渀椀甀 戀爀漀氀椀甀欀甀 ᐀†匀椀戀椀爀漀 洀椀愀欁甀漀猀攀⸀ 一攀爀瘀愀椀 渀攀椀愀氁愀椀欀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀伀 䰀攀渀愀Ⰰ  Lena, daug tu pasiėmei aukų ir mūsų ašarų!

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Visi ਀  愀瀀猀椀最礀瘀攀渀漀洀攀 氀愀甀欀攀Ⰰ 瀀愀猀椀搀愀爀ᤀ 愀椁漀欀椀愀猀 琀漀欀椀愀猀 瀀愀氀愀瀀椀渀攀猀⸀ 匀琀愀琀ᜀ洁攀 渀愀洀甀猀 椀愀  atsiplukdytų sielių. Statyba ėjo greitai, nes namus reikėjo tik sudėti. Taip ਀  猀琀漀樀漀 瘀椀攀渀愀猀 渀愀洀愀猀 瀀漀 欀椀琀漀⸀ 䄀愀 瘀椀猀甀漀洀攀琀 氀愀椀欀椀愀甀猀椀 欀愀爀琀甀 猀甀 䬀愀稀椀洀椀攀爀甀Ⰰ 渀攀猀 猀甀  juo gyvenau senoj vietoj, su juo nutariau laikytis ir toliau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vieną ਀  搀椀攀渀Ԁ 洀愀渀攀 甀縀欁愀氀戀椀渀漀 欀椀琀愀猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰰ 䈀愀氀琀爀甀欀漀渀椀猀Ⰰ 樀椀猀 猀椀欀氁ᜀ 瀀爀椀猀椀猀琀愀琀礀琀椀 瀀爀椀攀  jo atsiplukdyto namelio priestatą ir ten mudviem (vyrams) apsigyventi. Jo ਀  愀攁椀洀漀猀 戀甀瘀漀 縀洁漀渀愀Ⰰ 搀甀 猀欀渁欀猁 椀爀 搀甀欀琀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀愀甀 戀甀瘀漀  aišku, kad mudu su Kazimieru negausime to nusigriauto namelio. Mat valdžia ਀  氀椀攀欀愀 瘀愀氀搀縀椁愀⸀ 䨀椀 瘀椀猀甀爀 䐀椀攀瘀漀 搀甀漀琀愀⸀ 吀甀漀洀攀琀 愀愀Ⰱ 渀攀渀漀爀ᜀ搁愀洀愀猀 最礀瘀攀渀琀椀 戀攀渀搀爀愀洀攀  barake, sutikau. Kodėl jis pasirinko mane, o ne kitą? Gal dėl anties, kurią ਀  瀀愀搀漀瘀愀渀漀樀愀甀 樀漀 猀攀爀最愀渀Āiai mažai dukrelei. Nežinau. Bet aš apsirikau. Teko daug ਀  欀攀渀琀ᜀ琁椀 瀀愀猀 樀甀漀猀⸀ 䴀愀渀攀 瀀愀氀椀欀漀 最礀瘀攀渀琀椀 瀀爀椀攀猀琀愀琀攀 猀甀 瘀椀愀琁漀洀椀猀Ⰰ 瀀愀琀猀 椀愀猁椀欀ᜀ氁ᜀ  gyventi pas šeimą į kitą kambarį. Mat jo žmona įsitaisė vištų ir iš mudviejų ਀  瀀爀椀攀猀琀愀琀漀 瀀愀搀愀爀ᜀ 瘀椀愀琁椀搀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀椀琀椀  lietuviai apsigyveno bendrame barake. Aš tame vištininke išgyvenau penkerius ਀  洀攀琀甀猀Ⰰ 欀漀氀 ㄀㤀㐀㜀ⴀ愀椀猀Ⰰ 瀀漀 猀攀瀀琀礀渀攀爀椀猀 洀攀琀猀 琀爀攀洀琀椀攀猀Ⰰ 椀愀瘁愀縀椁愀瘀愀甀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ 猀愀瘀漀  valia.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Sakau, ਀  猀愀瘀漀 瘀愀氀椀愀Ⰰ 渀攀猀 渀攀瀀愀欀ᤀ猁搀愀洀愀猀 琀漀猀 瘀攀爀最漀瘀ᜀ猁Ⰰ 椀爀 琀爀愀甀欀椀愀洀愀猀 渀攀縀洁漀渀椀愀欁漀猀 樀ᜀ朁漀猀  tėvynėn, aš slap椁漀洀椀猀 最爀⼀縁愁甀 渀愀洀漀 戀攀 樀漀欀椀猀 搀漀欀甀洀攀渀琀猀 椀爀 氀攀椀搀椀洀漀⸀ 䰀椀欀椀洀愀猀  lėmė, kad pakliuvau į vagoną, kuriuo važiavo tokie kaip aš. Tik buvo rusai. ਀  嘀椀攀渀愀猀Ⰰ 猀攀渀椀愀椀 最爀⼀縁ᤁ猁Ⰰ 愀渀琀爀愀猀Ⰰ 琀椀欀 瀀愀氀攀椀猀琀愀猀⸀ 䨀甀漀搀甀 欀愀氀戀愀猀椀㨀 Ḁ䜠爀⼀縁愁甀Ⰰ 椀爀 欀愀猀  iš to mano grįžimo. Žmona gyvena su kitu, aš jai nereikalingas. Vaikai manęs ਀  渀攀 琀椀欀 渀攀瀀愀縀⼁猁琀愀Ⰰ 戀攀琀 椀爀 渀攀瀀爀椀瀀愀縀⼁猁琀愀⸀ 䄀愀 樀愀甀 渀攀爀攀椀欀愀氀椀渀最愀猀 樀椀攀洀猀 椀爀 椀愀洁攀猀琀愀猀  iš gyvenimo". Antras jam sako: „O aš ką rasiu, ir pats nežinau. Jokio laiško, ਀  樀漀欀椀漀猀 縀椁渀椀漀猀⸀ 䨀甀欀 猀甀猀椀爀愀愀椁渀ᜀ琁椀 渀攀氀攀椀搀漀⸀ 吀甀爀戀欀琁 琀漀欀猀 瀀愀琀猀 氀椀欀椀洀愀猀Ⰰ 欀愀椀瀀 椀爀  tavo". O aš sėdžiu netoli ir galvoju: štai tragedija. Kokia panaši į mano! Mus ਀  愀琀瘀攀縀ᜁ Āia su palydovais. Nors Tarybų valdžia skelbė visam pasauliui, kad mes, ਀  倀愀戀愀氀琀椀樀漀 最礀瘀攀渀琀漀樀愀椀Ⰰ 瘀愀縀椁甀漀樀愀洀攀 ⼀ 匀椀戀椀爀Ԁ 猀愀瘀愀渀漀爀椀愀椀猀⸀ 䈀攀琀 琀愀椀 琀椀欀 愀瀀搀甀洀琀椀  pasauliui akis. O grįžau slap椁漀洀椀猀 瀀愀琀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀愀猁椀琀椀攀猀ᜀ  mūsų miško kirtėjų gyvenvietė ant Lenos kranto gaivališkai, be jokio plano ir ਀  琀瘀愀爀欀漀猀⸀ 匀琀愀琀ᜀ猁椀 欀椀攀欀瘀椀攀渀愀猀Ⰰ 欀甀爀 渀漀爀ᜀ樁漀 椀爀 欀愀椀瀀 渀漀爀ᜀ樁漀 ᐀†琀椀欀爀愀 氀愀椀猀瘀ᜀ⸁ 匀椀戀椀爀攀  daug vietos — dėl to varžytis nėra ko. Vieta mūsų gyvenvietei buvo parinkta ਀  琀攀渀Ⰰ 欀甀爀 爀攀琀攀猀渀椀猀 洀椀愀欁愀猀 椀爀 渀攀琀 愀椀欀愀琁攀氀ᜀ猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Pirmiausia kiek toliau nuo kranto išsitiesė didelis barakas, tas buvo skirtas ਀  氀椀攀琀甀瘀椀愀洀猀Ⰰ 渀攀猀 樀猀 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀 椀爀 戀甀瘀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀爀椀攀愀 樀⼀Ⰱ  ar椁愀甀 甀瀀ᜀ猁Ⰰ 瀀愀猀椀猀琀愀琀ᜀ洁攀 洀甀搀甀 猀甀 䈀愀氀琀爀甀欀漀渀椀甀⸀ 怀愁氀椀愀 洀甀搀瘀椀攀樀猀Ⰱ ⼀ 怀椁愀甀爀ᤀⰁ  nedidelis namelis, kuriame gyveno didelis žmogus,— pardavėjas. Todėl didelis, ਀  欀愀搀 樀漀 縀椁渀椀漀樀 戀甀瘀漀 搀甀漀渀愀Ⰰ 猀瘀椀攀猀琀愀猀Ⰰ 欀爀甀漀瀀漀猀Ⰰ 渀愀 椀爀 搀愀爀 欀椀琀椀 渀椀攀欀渀椀攀欀椀愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀唀縀 樀漀 ᐀† dar didesnės įstaigos: virtuvė ir kepykla. Ypa 欀攀瀀礀欀氀愀 瘀愀椀搀椀渀漀 搀椀搀攀氀⼀  vaidmenį. Kepėjas — apysenis geras žmogus — alkoholikas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Virtuvė ਀  渀攀瘀愀椀搀椀渀漀 琀漀欀椀漀猀 搀椀搀攀氀ᜀ猁 爀攀椀欀愀洁ᜀ猁⸀ 䨀攀椀最甀 欀愀搀愀 瘀椀爀搀愀瘀漀 欀漀愀ᜁ猁Ⰰ 琀愀椀 搀椀搀攀氀ᜀ 氀愀椀洀ᜀ  gauti papildomą kaušelį. O paplavų katilo — kiek nori.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tos ਀  Ḁ⼠猁琀愀椀最漀猀☀焀甀漀琀㬀 椀爀 瀀愀猀琀愀琀愀椀 戀甀瘀漀 瘀椀攀渀漀樀攀 攀椀氀ᜀ樁攀Ⰰ 愀爀Āiau upės.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Prieš ਀  欀攀瀀礀欀氀ԀⰁ 琀漀氀椀愀甀 ⼀ 洀椀愀欁Ԁ ᐀†欀爀愀甀琀甀瘀ᜀⰁ 欀甀爀 琀愀椀瀀 搀愀縀渁愀椀 琀攀欀搀愀瘀漀 琀爀礀瀀琀椀 瀀爀椀攀 樀漀猀  stovint eilėje ir belaukiant duonos. Stovėdavome lauke, ar temperatūra +10, ਀  ⬀㄀㔀뀀Ⰰ 愀爀 ᐀㌠ Ⰰ ᐀㘠㔀뀀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀唀縀  parduotuvės, kiek į šiaurę — didelis namas. Tai mūsų salė — raudonasis ਀  欀愀洀瀀攀氀椀猀⸀ 吀攀渀 瘀礀欀搀愀瘀漀 猀甀猀椀爀椀渀欀椀洀愀椀Ⰰ 欀甀爀椀猀 戀欀搁愀瘀漀 氀愀戀愀椀 洀愀縀愁椀Ⰰ 戀攀琀 搀愀縀渁椀愀甀猀椀愀椀  šokių vakarai, kone kasdien. Ten buvo mūsų kinas, teatras, opera, baletas ir ਀  欀漀渀挀攀爀琀愀猀⸀ 伀 愀爀琀椀猀琀愀椀 椀爀 愀琀氀椀欀ᜀ樁愀椀 戀欀搁愀瘀漀洀攀 洀攀猀 瀀愀琀礀猀⸀ 倀愀戀愀椀最ᤀ 搀椀攀渀漀猀 搀愀爀戀Ԁ  (dirbome tik 8 val.), šiek tiek užvalgę ir kvėptelėję, pradėdavome rinktis į ਀  猀愀氀ᤀ⸁ 嘀椀攀渀愀猀 渀攀愀愁猀椀 最椀琀愀爀ԀⰁ 愀渀琀爀愀猀 戀愀氀愀氀愀椀欀ԀⰁ 漀 愀漁欀ᜀ樁愀椀 椀爀 愀漁欀ᜀ樁漀猀 ᐀† tuš椁漀洀椀猀⸀ 䨀椀攀 攀椀渀愀 琀攀渀Ⰰ 渀攀猀 渀ᜀ爁愀 欀甀爀 攀椀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀攀琀 欀甀爀  vargšams žmonėms reikėjo dėtis: nei knygos, nei laikraš椁漀Ⰰ 渀攀椀 爀愀搀椀樀漀Ⰰ 渀攀椀  kino, nei teatro — mes buvome lyg laukiniai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 O apie ਀  洀愀氀搀漀猀 渀愀洀甀猀 愀爀戀愀 搀瘀愀猀椀渀⼀ 最礀瘀攀渀椀洀Ԁ ᐀†愀瘁攀渀琀椀洀Ԁ 䬀愀氀ᜀ搁猀Ⰱ 嘀攀氀礀欀猀Ⰱ 一愀甀樀猀樁猀 洀攀琀猀 椀爀  kitų šven椁猀 ᐀†渀ᜀ爁愀 椀爀 欀愀氀戀漀猀⸀ 吀椀欀 洀欀猁猀 洀漀琀攀爀礀猀Ⰰ 愀琀猀椀洀椀渀甀猀椀漀猀 最攀最甀縀椁渀攀猀  pamaldas, jas suruošdavo lietuvių barake. O Kalėdos, Velykos tiek šven椁愀洀漀猀Ⰰ  kad jas prisimindavome. Tuo jos ir baigdavosi. Gal didžiausias tautinio jausmo ਀  瀀愀氀愀椀欀礀洀愀猀 戀甀瘀漀 氀椀攀琀甀瘀椀愀欁漀猀 搀愀椀渀漀猀Ⰰ 欀甀爀椀愀猀 猀甀 渀漀爀甀 搀愀椀渀甀漀搀愀瘀漀 樀愀甀渀椀洀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀漀欀礀欀氀愀  ir du mokytojai buvo, bet tik rusišką. Nors mes, lietuviai, sudarėme daugumą, ਀  漀 爀甀猀愀椀 洀愀縀甁洀ԀⰁ 瀀愀氀礀最椀渀琀椀 猀甀 洀甀洀椀猀 椀爀 欀椀琀漀洀椀猀 琀愀甀琀漀洀椀猀Ⰰ 戀攀琀 瘀椀猀欀愀猀 洀漀欀礀欀氀漀樀  rusiškai. Tai kur dingo Lenino idėja?!

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Grįžtu ਀  瀀爀椀攀 Ḁ洠椀攀猀琀漀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䐀愀爀 琀漀氀椀愀甀 ⼀ 愀椁愀甀爀ᤀⰁ ⼀ 洀椀愀欁Ԁ 戀甀瘀漀 搀椀搀攀氀椀猀 戀愀爀愀欀愀猀⸀ 嘀愀猀愀爀Ԁ 樀椀猀  tylus, ramus, tuš椁愀猀⸀ 伀 縀椁攀洀Ԁ 最礀瘀愀猀Ⰰ 琀爀椀甀欀愀洁椀渀最愀猀⸀ 吀愀椀 樀愀欀甀琀猀 戀愀爀愀欀愀猀⸀ 紀椁攀洀Ԁ  jie suvažiuodavo iš kolūkių, teisingiau pasakius, juos suvarydavo miško vežti. ਀  伀 瘀愀猀愀爀Ԁ 椀愀瘁礀欀搀愀瘀漀 氀愀甀欀漀 搀愀爀戀猀 搀椀爀戀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Pavasarėjant, orui atšilus, žiūrėk, šalia barako jų didelis ratas, rankomis ਀  猀甀猀椀欀椀戀ᤀⰁ 愀漁欀愀 渀愀挀椀漀渀愀氀椀渀⼀ 愀漁欀⼀Ⰱ 搀愀椀渀甀漀樀愀 椀爀 瀀愀氀攀渀最瘀愀 瀀愀猀椀猀甀欀愀 ⼀ 瘀椀攀渀Ԁ 瀀甀猀ᤀ⸁  Ir aš esu dalyvavęs tame jų šokyje. Nori šokti — eik, tverkis už rankų, jie ਀  琀愀瘀攀 瀀爀椀椀洀猀Ⰰ 渀攀渀漀爀椀 ᐀†攀椀欀 猀愀甀Ⰰ 渀椀攀欀漀 渀攀猀愀欀礀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀欀猁猀  viršininkas buvo tikras rėksnys, sakėsi, esąs kilimo nuo Žiežmarių, lietuvis, ਀  戀攀琀 氀椀攀琀甀瘀礀戀ᜀ猁 樀愀甀 渀ᜀ 欀瘀愀瀀漀 渀攀氀椀欀ᤀ⸁ 一甀漀氀愀琀 愀愁甀欀椀Ԁ猁 椀爀 猀甀 椀爀漀渀椀樀愀 戀攀猀椀愀礁瀀猀Ԁ猁Ⰰ  kad tave įgeltų; kepurė pakreipta ant šono, kyšojo tik pusė ausies numuštos ar ਀  渀甀瀀氀ᜀ愁琁漀猀⸀ 䨀椀猀 洀愀椀愀ᜁ猁椀 琀愀椀 瘀椀攀渀甀爀Ⰰ 琀愀椀 欀椀琀甀爀㬀 瘀椀攀渀Ԁ 愀瀀椀戀愀爀搀愀洀愀猀Ⰰ 欀椀琀Ԁ  išjuokdamas. Jakutai ir darbininkai jo neapkentė, apskundė saugumui. Saugumas ਀  愀琀猀椀甀渀琀ᜀ 瘀椀攀渀Ԁ 氀椀攀琀甀瘀⼀ ⠀椀愀 洀欀猁猀 愀琀瘀攀縀琁猀 ᐀戠甀瘀漀 椀爀 琀漀欀椀猀⤁Ⰰ 欀愀搀 瀀愀琀椀欀爀椀渀琀猀 樀漀  elgesį su žmonėmis. Ir šiandien man stovi akyse vaizdas: sėdi mūsiškis ਀  瀀愀猀椀瀀欀琁ᤀ猁 瀀爀椀攀 猀琀愀氀漀Ⰰ 瀀愀氀琀Ԁ 甀縀猁椀洀攀琀ᤀ猁 愀渀琀 瀀攀Āių ir stebi, kaip viršininkas ਀  瀀爀椀椀洀椀渀ᜀ樁愀 椀渀琀攀爀攀猀愀渀琀甀猀⸀ 怀氁礀欀愀琁甀猀 戀甀瘀漀⸀ 䴀攀猀 瘀椀猀椀 猀甀 愀椁洀琀愀猀椀欀氁ᜀ洁椀猀Ⰰ 渀攀琀  viršininkas su ja. O tas inteligentas su juodu paltu ir dar tik ant pe椁猀⸁⸀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀椀攀猀愀Ⰰ  tas naujas viršininkas ilgai pas mus nebuvo. Atsiuntė kitą — suomį: aukštą, ਀  猀琀愀洀戀猀Ⰱ 樀愀甀 縀椁氀Ԁ 瘀礀爀ԀⰁ 最愀渀愀 最攀爀ԀⰁ 戀攀琀 猀愀瘀漀琀椀愀欁Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Paminėjau, kad visi mūsų pastatai — be stogų (gyvenamųjų lubos užpiltos ਀  縀攁洀ᜀ洁椀猀⤀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀瀀Ⰰ 戀攀  stogų. Kai mus vežė per Tarybų Sąjungos platybes, ypa 欀愀椀洀甀漀猀攀 瘀椀猀甀爀 渀愀洀愀椀 戀攀  stogų. Vėliau, kai jau grįžęs iš Sibiro dirbau miškotvarkoj, įsitikinau, kad ਀  瘀椀猀甀爀 戀攀 猀琀漀最猀⸁ 吀攀欀漀 瘀愀縀椁渀ᜀ琁椀 瀀漀 瘀椀猀Ԁ 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最Ԁ 椀爀 最礀瘀攀渀琀椀 瀀愀猀 洀椀愀欁漀  eigulius arba kaime pas kolūkietį, todėl aš ma椁愀甀 瀀愀瀀爀愀猀琀漀猀 氀椀愀甀搀椀攀猀 最礀瘀攀渀椀洀Ԁ  ir jos pastatus.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Didelis ਀  欀愀椀洀愀猀Ⰰ 渀愀洀愀椀 猀甀氀椀渀欀ᤀⰁ 猀甀欀氀礀瀀ᤀⰁ 戀攀戀愀椀最椀Ԁ 猀甀氀⼀猁琀椀 ⼀ 縀攁洀ᤀ⸁ 紀椁渀漀洀愀Ⰰ 戀甀瘀漀 椀爀  išim椁猀Ⰱ 戀攀琀 爀攀琀愀椀⸀ 倀爀椀猀椀洀攀渀甀Ⰰ 欀愀搀 戀氀愀欀ᜀ猁 欀愀洀戀愀爀礀樀攀 渀攀搀甀漀搀愀瘀漀 洀椀攀最漀琀椀Ⰰ  eidavome vasara ant šieno arba lauke ant žemės. Geriau ant šieno, kad šunys ਀  渀攀爀愀猀琀猀⸁⸀⸀ 伀 Ḁ瀠氀愀Āiojoj tėvynėj" aš neįsivaizduoju gyvenamo namo be blakės. ਀  吀甀爀戀欀琁 椀爀 䬀爀攀洀氀椀甀樀攀 樀猀 礀爀愀⸀ 刀甀猀愀猀 猀甀猀椀最礀瘀攀渀ᤀ猁 猀甀 戀氀愀欀攀Ⰰ 椀爀 猀愀欀漀Ⰰ 樀猀 渀攀欀愀渀搀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀洀攀  „mieste" išgyvenau šešerius metus, be kino, be radijo, be teatro, be ਀  戀椀戀氀椀漀琀攀欀漀猀Ⰰ 戀攀 戀愀縀渁礀Āios, be jokių įvykių, išskyrus rajoninį miestelį ਀  伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀Ԁ⸁ ⸀ 樀⼀ 渀甀瘀礀欀搀愀瘀愀甀Ⰰ 欀愀椀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 最椀瀀猀甀漀琀椀 欀漀樀ԀⰁ 洀攀搀縀椁漀 愀琀瘀攀爀猀琀Ԁ 瀀攀爀  kelį į priešingą pusę.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tik vieną ਀  欀愀爀琀Ԁ 愀琀瘀攀縀ᜁ 欀椀渀ԀⰁ 爀漀搀ᜀ 欀漀氀欀欁椀攀Āio gyvenimą, aš jo nebaigiau žiūrėti. Ir vieną ਀  欀愀爀琀Ԁ 愀琀瀀氀愀甀欀ᜀ 氀愀椀瘀愀猀 猀甀 瀀爀攀欀ᜀ洁椀猀Ⰰ 愀爀琀椀猀琀愀椀猀 椀爀 搀愀椀渀椀渀椀渀欀愀椀猀⸀ 䄀爀琀椀猀琀愀椀 瀀愀爀漀搀ᜀ  kelis šposus, o „solistai" sudainavo kelias dainas. Viena daina mane privertė ਀  瘀攀爀欀琀椀⸀ 䐀愀椀渀甀漀樀愀 愀瀀欀愀猀甀漀猀攀 氀愀甀欀搀愀洀愀猀 洀欀愁椁漀 欀愀爀攀椀瘀椀猀㨀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†伀Ⰰ  akmenėli gimtasai, kai aš sugrįšiu namo, aplaistysiu ašaromis.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tos ਀  搀愀椀渀漀猀 縀漁搀縀椁愀椀 洀愀渀 瀀爀椀洀椀渀ᜀ 琀ᜀ瘁礀渀ᤀⰁ 欀甀爀椀 戀甀瘀漀 琀漀氀椀 琀漀氀椀 ᐀†氀礀最 猀愀瀀渀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀爀 愀愀  savo žemelę aplaistysiu ašaromis, kai grįšiu:  drebėjo širdis ir verkė... ਀  䰀椀欀搁渀愀猀 最爀⼀縁愁甀 椀愀 氀愀椀瘀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀最椀  „miestas" buvo atskiras pasaulis, atskiri rūpes椁愀椀 椀爀 瘀愀爀最愀椀Ⰰ 渀攀琀Ⰰ 最愀氀ᜀāiau ਀  瀀愀猀愀欀礀琀椀Ⰰ 愀琀猀欀椀爀愀猀 欀漀渀琀椀渀攀渀琀愀猀⸀ 䨀欀猁 最愀氀椀琀攀 ⼀猁椀瘀愀椀稀搀甀漀琀椀Ⰰ 欀愀搀 欀愀椀 戀愀椀最ᜀ猁椀  Antrasis pasaulinis karas, mes sužinojome tik po kelių dienų, nes baisioji ਀  䰀攀渀愀 戀甀瘀漀 瀀愀樀甀搀ᜀ樁甀猀Ⰰ 愀愁氀琀愀椀猀 搀愀渀琀椀洀椀猀 搀爀愀猀欀ᜀ 甀漀氀ᜀ琁甀猀 欀爀愀渀琀甀猀⸀ 倀攀爀 樀Ԁ  perplaukti buvo neįmanoma.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Naujoj ਀  瘀椀攀琀漀樀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀洀 洀椀愀欁漀 欀椀爀琀椀洀漀 搀愀爀戀甀猀⸀ 䴀椀愀欁漀 欀椀爀琀椀洀漀 搀愀爀戀愀椀 礀爀愀 欀攀琀瘀攀爀椀漀瀀椀㨀  miško kirtėjo, miško vežėjo, miško štabeliuotojo ir miško plukdytojo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pradėsiu ਀  渀甀漀 瘀攀縀ᜁ樁漀Ⰰ 渀攀猀 琀爀甀洀瀀椀愀甀猀椀愀椀 樀甀漀 戀甀瘀愀甀⸀ 一愀甀樀漀樀漀樀 瘀椀攀琀漀樀 洀愀渀攀 瀀愀猀欀礀爀ᜀ 瘀攀縀ᜁ樁甀⸀  Gavau juodą, ramią kumelaitę ir sibirietiškas roges. Tris ar keturias dienas ਀  瘀攀縀椁愀甀 洀椀愀欁Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀愀猀欀甀椀  kirtau mišką. Miško kirtėjo darbas — nukirsti medį, iš jo padaryti sortimentą. ਀  匀漀爀琀椀洀攀渀琀愀椀 戀甀瘀漀 琀爀椀樀猀 爀欀愁椁猀 爀Ԁ猁琀愀椀㨀 㐀Ⰰ㔀㬀 㘀Ⰰ㔀 椀爀 㠀Ⰰ㔀 洀攀琀爀漀 椀氀最椀漀⸀ 䨀攀椀 最攀爀愀猀Ⰰ  storas rąstas — juos skirdavo lentoms. Rąstai turėjo būti neįpuvę, jei įpuvęs ਀  ᐀†渀甀瀀樀愀甀欀 琀Ԁ 最愀氀Ԁ⸁ 吀漀欀椀猀 爀Ԁ猁琀猀 瀀攀爀 搀椀攀渀Ԁ 爀攀椀欀ᜀ搁愀瘀漀 瀀愀搀愀爀礀琀椀 㠀 洀㰀猀甀瀀㸀㌀㰀⼀猀甀瀀㸀⸀  Tai buvo miško kirtėjo norma. Jei nepadarei — blogai. Gali tau nubraukti ਀  搀甀漀渀漀猀 渀漀爀洀Ԁ ⠀㠀  最⤀Ⰰ 最愀氀椀 氀椀欀琀椀 猀甀 㘀  最Ⰰ 漀 搀愀爀 戀氀漀最椀愀甀 ᐀†猀甀 㐀  最⸀ 䈀攀 琀漀Ⰰ  viršininkas, sušaukęs susirinkimą, tave išbars. O jei padarei viršaus, gausi ਀  欀爀甀漀瀀猀 欀漀愀ᜁ猁 愀愁甀欀愀琁Ԁ 欀愀椀瀀 瀀愀最攀爀椀渀琀Ԁ 洀愀椀猀琀Ԁ⸁ 一漀爀洀愀 戀甀瘀漀 瘀椀猀椀攀洀猀 瘀椀攀渀漀搀愀 ᐀† stipriems vyrams, silpnoms moterims, vaikams ir mergaitėms. Sakau, vaikams ir ਀  洀攀爀最愀椀琀ᜀ洁猀Ⰰ 渀攀猀 琀漀欀椀猀 洀欀猁猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 戀甀瘀漀 欀漀渀攀 瀀甀猀ᜀ⸁ 䬀愀猀 搀椀爀戀猀Ⰰ 樀攀椀 琀ᜀ瘁愀猀  lageryje, o motina su nepilname椁愀椀猀 瘀愀椀欀愀椀猀 䨀愀欀甀琀椀樀漀猀 琀愀椀最漀樀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀刀⸀紁䤁䴀䄀匀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀 瘀ᜀ氁  grįžtu mintimis į Sibiro šaltąją taigą, Jakutijos miškus. Ten būnant Lietuva ਀  洀愀渀 愀琀爀漀搀ᜀ 氀礀最 琀漀氀椀洀愀 猀瘀愀樀漀渀ᜀⰁ 氀礀最 猀愀瀀渀愀猀Ⰰ 漀 搀愀戀愀爀Ⰰ 欀愀椀 瀀漀 琀椀攀欀 洀攀琀猀 爀愀愀愁甀  atsiminimus,— gyvenimas Sibire atrodo lyg sapnas. O jūs svajonės, o jūs ਀  猀愀瀀渀愀椀℀ 䄀爀琀椀渀愀猀椀 洀愀渀漀 最礀瘀攀渀椀洀漀 猀愀甀氀ᜀ氁礀搀椀猀Ⰰ 琀爀漀欀愀琁甀 瀀愀氀椀欀琀椀Ⰰ 欀Ԁ 攀猀甀 椀愀朁礀瘀攀渀ᤀ猁⸀  Gal bus lemta kam nors skaityti mano mintis, o gal ne.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Baigėsi ਀  欀愀爀愀猀⸀ 䴀攀猀 愀瀀椀攀 瀀愀戀愀椀最Ԁ 猀甀縀椁渀漀樀漀洀攀 琀椀欀 瀀漀 欀攀氀椀猀 搀椀攀渀猀Ⰱ 渀攀猀 䰀攀渀愀 戀甀瘀漀  pajudėjus.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Du ਀  搀爀Ԁ猁甀漀氀椀愀椀Ⰰ 瀀愀猀椀ᜀ洁ᤀ 瘀愀氀琀⼀Ⰱ 渀甀漀 瘀椀攀渀漀猀 氀礀琀椀攀猀 愀渀琀 欀椀琀漀猀 樀Ԁ 瀀攀爀猀椀琀爀愀甀欀搀愀洀椀Ⰰ ᜀ樁漀  Lena. Užteko susigrūsti arba skilti lytims, juodu būtų nugarmėję į dugną. Bet ਀  樀椀攀 猀椀戀椀爀椀漀欀愀椀 ᐀†瀀攀爀ᜀ樁漀 椀爀 最爀⼀縁漁 愀琀最愀氀Ⰰ 瀀愀爀瘀攀縀搁愀洀椀 縀椁渀椀Ԁ 椀愀 伀氀椀漀欀洀椀渀猀欀漀 愀瀀椀攀  karo pabaigą. Linksmi buvo rusai; jakutams, 椁最漀渀愀洀猀Ⰰ 琀漀琀漀爀椀愀洀猀 戀甀瘀漀 琀愀猀 瀀愀琀Ⰰ  o mums, lietuviams, buvo liūdna, nes mūsų tėvynė buvo toli, ir Stalinas — ਀  渀攀最愀椀氀攀猀琀椀渀最愀猀⸀ 䈀甀瘀漀 猀甀爀甀漀愀琁漀猀 瀀攀爀最愀氀ᜀ猁 椀愀欁椀氀洀ᜀ猁⸀ 倀愀猀欀攀氀戀ᜀⰁ 欀愀搀 瘀椀猀椀Ⰰ  turintieji šautuvus, rinktųsi prie krautuvės. Nedidelis būrelis medžiotojų, ਀  琀愀爀瀀 樀猀 椀爀 愀愀Ⰱ 椀愀愁漁瘀ᜀ洁攀 瘀椀攀渀Ԁ 愀爀 搀甀 欀愀爀琀甀猀⸀ 䴀甀洀猀 愀猀椀猀琀愀瘀漀 瘀椀攀渀愀猀 欀椀琀愀猀  žioplys, o kiti visi prie kasdieninių darbų. Karo pabaigą šventėme be ਀  瀀爀愀欀愀氀戀猀Ⰱ 洀椀琀椀渀最猀Ⰱ 氀椀渀欀猀洀甀洀漀⸀ 䈀欀琁猀 戀甀瘀ᤀ 搀愀甀最 氀椀渀欀猀洀椀愀甀Ⰰ 搀愀甀最 搀愀甀最椀愀甀 渀甀漀琀礀欀椀猀Ⰱ  jei krautuvėje būtų buvę degtinės. Tuomet tikrai būtų šventė, o kai jos ਀  渀攀氀椀攀欀愀Ⰰ 渀攀爀攀椀欀椀愀 渀ᜀ 欀愀爀漀 瀀愀戀愀椀最漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀漀 欀愀爀漀  sklido įvairios kalbos, gandai, o mes, lietuviai, laukėme grįžimo į tėvynę ਀  欀愀椀瀀 最攀爀瘀ᜀ 最椀攀搀爀漀猀 搀椀攀渀漀猀Ⰰ 戀攀琀 瘀椀猀 渀攀猀甀氀愀甀欀ᜀ洁攀⸀ 倀爀愀ᜀ樁漀 洀攀琀愀椀Ⰰ 甀縀猁琀漀樀漀 愀渀琀爀椀Ⰰ 漀  grįžimas į tėvynę vis tolo. Liūdna ir skaudu. Rašiau į tėvynę šeimai. Jokio ਀  愀琀猀愀欀礀洀漀⸀ 刀愀愀椁愀甀 欀愀椀洀礀渀愀洀猀Ⰰ ⼀ 琀ᜀ瘁椀愀欁ᤀⰁ 最椀洀椀渀ᜀ洁猀 ᐀†渀攀愀琀猀椀氀椀攀瀀椀愀⸀ 䜀愀氀猀 最愀氀攀  atsiliepė šeima iš nežinomos vietos. Vadinasi, savo namuose negyvena. Atsimenu ਀  椀爀 愀椁愀渀搀椀攀渀 琀Ԁ 琀攀氀攀最爀愀洀Ԁ⸁ 吀甀漀 洀攀琀甀 搀椀爀戀愀甀 愀渀琀 䰀攀渀漀猀 欀爀愀渀琀漀Ⰰ 爀椀琀愀甀 洀攀搀縀椁甀猀 ⼀  štabelius. Salta, bet buvau išsirengęs ligi švarko, nes dirbome iš peties. ਀  刀攀椀欀椀愀 猀甀瀀爀愀猀琀椀Ⰰ 欀愀椀瀀 琀甀爀椀 搀椀爀戀琀椀Ⰰ 欀愀搀 椀愀猁椀爀攀渀最琀甀洀Ⰰ 欀愀椀 愀愁氀琀椀猀 縀攁洀椀愀甀 ᐀㔠 뀀⸀  Man atneša paprastą laikraš椁漀 最愀戀愀氀ᜀ氁⼀Ⰱ 漀 愀渀琀 樀漀 瀀愀爀愀愀礁琀愀㨀 Ḁ素洁漀渀愀 椀爀 搀甀欀琀攀爀礀猀  gyvos", adresas — ir viskas. Aš apstulbau. Džiaugsmas. Keistas jausmas perėjo ਀  瀀攀爀 瘀椀猀Ԁ 欀欀渁Ԁ⸁ 䨀漀猀 最礀瘀漀猀⸀⸀⸀ 䄀愀 猀甀猀琀漀樀愀甀 搀椀爀戀ᤀ猁Ⰰ 椀愀 搀縀椁愀甀最猀洀漀 渀攀縀椁渀漀樀愀甀 欀Ԁ  sakyt. „Kas yra?" klausia draugas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — Jos ਀  最礀瘀漀猀Ⰰ᐀†椀愀琁愀爀椀愀甀 椀爀 愀氁甀漀猀琀礀搀愀洀愀猀 瀀爀愀欀愀椀琀Ԁ 渀甀漀 欀愀欀琀漀猀 瘀ᜀ氁 猀甀猀椀洀Ԁ猁Āiau. Visą ਀  瘀愀欀愀爀Ԁ 椀爀 渀愀欀琀⼀ 琀椀欀 椀爀 最愀氀瘀漀樀愀甀 愀瀀椀攀 樀愀猀⸀ 吀甀漀樀 爀愀愀愁甀 氀愀椀愀欁Ԁ⸁ 吀愀椀瀀 甀縀猁椀洀攀稀最ᜀ  mano ryšiai su šeima. Atsiliepė savieji ir iš tėviškės, bet ne visi. Pusė ਀  瀀愀猀椀琀爀愀甀欀ᜀ 猀甀 瘀漀欀椀攀Āiais. Sunkus lietuvių gyvenimas. Liūdnas ir skaudus.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mūsų ਀  最礀瘀攀渀椀洀愀猀 ᜀ樁漀 ⼀瀁爀愀猀琀愀 瘀愀最愀⸀ 䨀甀漀搀愀猀椀猀Ⰰ 欀甀爀椀猀 搀愀甀最 洀愀渀 瀀愀搀ᜀ樁漀Ⰰ 最愀氀椀洀愀 猀愀欀礀琀椀Ⰰ  išgelbėjo mano gyvybę, parveždavo daug žinių iš rajoninio miestelio, nes jis, ਀  欀愀椀瀀 瘀攀琀攀爀椀渀愀爀愀猀Ⰰ 搀愀縀渁愀椀 琀攀渀 氀愀渀欀礀搀愀瘀漀猀椀⸀ 倀愀爀瘀攀縀ᜁ 縀椁渀椀ԀⰁ 欀愀搀 瘀椀猀甀猀 椀愀  Pabaltijo išvežtus gyventojus turi grąžinti į jų gyvenamąsias vietas. Toks ਀  攀猀Ԁ猁 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最漀猀 洀椀渀椀猀琀爀猀 渀甀琀愀爀椀洀愀猀 椀爀 渀攀琀 攀猀Ԁ猁 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀倀爀愀瘀搀漀樀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  paskelbtas vidaus reikalų ministro įsakymas. Mes gaudėme tą laikraštį. Tikrai. ਀  䈀攀琀 洀欀猁 最爀⼀縁椁洀愀猀 渀攀樀甀搀ᜀ樁漀 渀ᜀ 椀愀 瘀椀攀琀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀琀礀琀Ⰰ  tai padaryta apdumti akis durniams amerikonams ir kitiems sąjungininkams. 1946 ਀  洀攀琀愀椀⸀ 䨀椀攀 搀愀爀 渀攀猀甀瀀爀愀琀漀Ⰰ 欀甀漀 氀愀椀欀漀猀椀 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㜀 洀攀琀猀  vasarą atvažiavo pas savo šeimą vienas žydas, išleistas iš lagerių. Tai buvo ਀  倀爀欀猁愀欀漀 䤀猀攀爀椀漀 琀ᜀ瘁愀猀 椀愀 䰀愀稀搀椀樀猀⸁ 䨀椀猀 搀愀甀最 洀甀洀猀 瀀愀猀愀欀漀樀漀 渀愀甀樀椀攀渀猀Ⰱ 搀愀甀最 ⼀搁漀洀椀猀  dalykų. Visi stengėmės su juo susitikti ir pasikalbėti. Man rūpėjo grįžimas į ਀  䰀椀攀琀甀瘀ԀⰁ 瀀愀猀 猀愀瘀漀 愀攁椀洀Ԁ⸁ 吀漀搀ᜀ氁 愀愀 猀琀攀渀最椀愀甀猀椀 椀愀 樀漀 椀愀朁愀甀琀椀Ⰰ 欀愀椀瀀 樀椀猀 瘀愀縀椁愀瘀漀Ⰰ  ar nėra kontrolės, pasų tikrinimo. Juk aš neturiu jokio paso. Ir man sunku ਀  戀欀琁猀 椀愀猁椀猀甀欀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀最椀 愀愀  jo teiravausi apie kelionę Lena, Angara, paskui traukiniu. Viską jis suprato. ਀  匀甀瀀爀愀琀漀Ⰰ 欀愀搀 爀甀漀愀椁甀漀猀椀 最爀⼀縁琁椀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁ 䜀爀⼀縁椁洀漀 渀漀爀愀猀 猀琀椀瀀爀ᜀ樁漀⸀ 䨀椀猀 洀愀渀攀  persekiojo, nedavė naktimis užmigti. Iš kažin kur į rankas pakliuvo knygelė, ਀  欀愀搀 䐀稀攀爀縀椁渀猀欀⼀ 挀愀爀愀猀 戀甀瘀漀 椀愀琁爀ᜀ洁ᤀ猁 ⼀ 䨀愀欀甀琀椀樀Ԁ 瀀爀椀攀 䰀攀渀漀猀Ⰰ 戀攀琀 樀椀猀 椀愀 琀攀渀  pabėgo. Galvojau, kuo aš blogesnis už Dzeržinskį? Prie tos minties prisidėjo ਀  最愀甀琀愀猀 猀攀猀攀爀猀 氀愀椀愀欁愀猀⸀ 䨀椀 爀愀愀ᜁⰁ 欀愀搀 洀愀渀漀 瀀甀猀猀攀猀攀爀ᜀ 䄀爀洀椀渀愀椀琀ᜀ 最爀⼀縁漁 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀瘀礀爀愀瘀愀甀  ligi paskutinės valandos. Niekam nesakiau, tik išvakarėse, grįždamas iš darbo, ਀  琀愀爀椀愀甀 猀愀瘀漀 椀愀琁椀欀椀洀椀愀甀猀椀愀洀 搀爀愀甀最甀椀 䰀漀稀漀爀愀椀Āiui:

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 — ਀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䬀愀稀椀洀椀攀爀愀椀Ⰰ 愀愀 縀愁搀甀 瘀愀縀椁甀漀琀椀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀䄀Ⰰ  taip,— susimąstė jis, ir nutrūko mudviejų kalba.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ryžausi. ਀  䈀攀琀 愀愀 搀椀爀戀甀⸀ 匀欀甀戀椀愀椀 戀ᜀ朁甀 瀀愀猀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀ԀⰁ 瀀愀猀椀瀀爀愀愀愁甀Ⰰ 欀愀搀 氀攀椀猀琀猀 愀琀漀猀琀漀最猀Ⰱ  pasisakau, kad važiuosiu bulvių pirktis žiemai. Išleido, nes buvo geras ਀  縀洁漀最甀猀Ⰰ 渀愀甀樀愀椀 瀀愀猀欀椀爀琀愀猀⸀ 䜀爀攀椀琀 猀甀猀椀洀ᜀāiau šį tą į savo valtelę,— visko ਀  渀攀瀀愀猀椀椀洀猀椀⸀ 倀愀琀愀氀礀渀ᤀⰁ 愀愁甀琀甀瘀ԀⰁ 搀愀甀最 搀爀愀戀甀縀椁猀Ⰱ 氀愀最愀洀椀渀Ԁ 瀀愀氀椀欀愀甀⸀ 倀愀ᜀ洁椀愀甀 琀椀欀  geresnius drabužius, kailinius ir sumė椁愀甀 ⼀ 瘀愀氀琀⼀⸁ 䐀椀搀縀椁漀樀椀 瘀愀氀琀椀猀 猀琀漀瘀ᜀ樁漀  netoli namų, bet reikia prie jos prisiirti prieš vandenį ir prisirišti. Sėdau ਀  ⼀ 瘀愀氀琀攀氀ᤀ 椀爀 瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀 椀爀琀椀猀⸀ 伀 猀爀漀瘀ᜀ 戀愀椀猀椀愀椀 猀琀椀瀀爀椀 椀爀 洀愀渀攀 渀攀愀愁 愀琀最愀氀⸀ 吀椀欀 瀀漀  didelių pastangų prisiyriau prie didžiosios valties ir prisirišau. Jei bū椁愀甀  nevaliojęs, bū椁愀甀 氀椀欀ᤀ猁 搀愀爀 ㄀  洀攀琀猀 䨀愀欀甀琀椀樀漀樀 猀甀 猀愀瘀漀 搀爀愀甀最愀椀猀Ⰰ 渀攀猀 樀甀漀猀 琀椀欀  po 10 metų paleido. Tai padarė N. Chruš椁漀瘀愀猀Ⰰ 渀甀瘀愀椀渀椀欀甀漀搀愀洀愀猀 匀琀愀氀椀渀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Baltrukoūiui ir jo žmonai, su kuriais gyvenau kartu pasistatytam namely, ਀  瀀愀猀愀欀椀愀甀Ⰰ 欀愀搀 瘀愀縀椁甀漀樀甀 戀甀氀瘀椀猀 愀爀戀愀 琀椀渀欀氀漀 瀀椀爀欀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀ᜀ搁漀  keletas rusų į didžiąją valtį, ant arklio paauglys; išsitempė virvė, nuo ਀  愀爀欀氀椀漀 瀀愀瘀愀氀欀猀 瀀爀椀爀椀愀琁愀 瀀爀椀攀 瘀愀氀琀椀攀猀Ⰰ 椀爀 洀欀猁猀 欀愀爀愀瘀愀渀愀猀 瀀愀樀甀搀ᜀ樁漀⸀ 匀甀欀愀甀欀愀ᜁ樁漀  arklio pasagos į Lenos kranto akmenis, ir pradėjo bėgti pro akis miškai ir ਀  洀椀愀欁愀椀⸀ 䄀愀 猀ᜀ搁ᜀ樁愀甀 猀愀瘀漀 瘀愀氀琀攀氀ᜀ樁攀Ⰰ 氀攀渀最瘀椀愀甀 愀琀猀椀搀甀猀愀甀Ⰰ 戀攀琀 愀椁爀搀椀猀 渀攀爀愀洀椀愀椀  plakė. Aš išvykstu, bet kur? Pamatau savo ištikimiausią draugą Lozoraitį, ਀  最爀⼀縁琁愀渀琀⼀ 猀甀 洀攀愀欁攀爀攀⸀ 䄀愀 樀愀洀 椀愀琁愀爀椀愀甀㨀 Ḁ匠甀搀椀攀瘀Ⰰ 䬀愀稀椀洀椀攀爀愀椀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ 䨀椀猀 洀愀渀 愀琀猀愀欀ᜀ  liūdnai: „Sudiev!" Suprato. Tai buvo paskutinis mudviejų pasikalbėjimas. ਀  䄀爀琀椀渀漀猀椀 瘀愀欀愀爀愀猀⸀ 䐀愀渀最甀猀 戀甀瘀漀 愀瀀猀椀渀椀愀甀欀ᤀ猁⸀ 倀爀椀瀀氀愀甀欀ᜀ洁攀 伀氀椀漀欀洀Ԁ⸁ 吀漀氀椀愀甀 愀爀欀氀礀猀  netrauks, nes Oliokma pastoja kelią. Atsirišom nuo didžiosios valties, į mano ਀  瘀愀氀琀攀氀ᤀ 猀ᜀ搁漀 瀀爀椀攀 洀愀渀ᤀ猁 搀愀爀 瘀椀攀渀愀猀 爀甀猀愀猀Ⰰ 欀椀琀椀 ⼀ 欀椀琀ԀⰁ 椀爀 洀攀猀 礀爀ᜀ洁ᜀ猁 瀀攀爀 䰀攀渀Ԁ  į Oliokminsko miestelį. Ilgai teko irtis, nes Lena ištvinus, plati.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Nepamenu, ਀  欀椀攀欀 洀攀猀 瀀氀愀甀欀ᜀ洁 䰀攀渀愀⸀ 吀愀猀 瀀愀琀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀匀琀愀氀椀渀愀猀Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀
਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀欀甀爀椀猀 洀愀渀攀 渀甀瘀攀縀ᜁⰁ 瘀攀縀ᜁ 椀爀 愀琀最愀氀⸀ 䬀漀欀猀  sutapimas! Išlipę iš garlaivio, dairėmės, kaip toliau vykti į Angaros aukštupį ਀  ⴀ 娀漀樀愀爀猀欀Ԁ⸁ 匀甀渀欀瘀攀縀椁洀椀愀椀 欀縁ᜁⰁ 欀攀氀攀椀瘀椀愀椀 樀甀漀猀 最愀甀搀ᜀ 椀爀 氀椀瀀漀 猀甀 爀礀愀甁氀椀愀椀猀⸀ 䤀爀  mes pasigavome vieną. Dabar pajutome tikrą vargą, 200 kilometrų po atviru ਀  搀愀渀最甀洀椀Ⰰ 愀瘁椀氀瀀椀愀渀琀 愀愁氀琀愀洀 爀甀搀攀渀猀 瘀ᜀ樁甀椀⸀ 䨀愀甀 戀甀瘀漀 爀甀最猀ᜀ樁漀 愀渀琀爀愀 瀀甀猀ᜀⰁ 渀攀猀 愀愀  išvažiavau iš Oliokminsko 8 rugsėjo. Pagaliau pasiekėme Zojarską. Nustebome. ਀  怀椁琀椀攀欀 欀攀氀攀椀瘀椀猀㼁℀ 䬀漀搀ᜀ氁Ⰰ 欀氀愀甀猀椀愀洀攀⸀ 嘀ᜀ氁愀瘀漀 最愀爀氀愀椀瘀椀猀 椀愀 䤀爀欀甀琀猀欀漀⸀ 伀 欀攀氀攀椀瘀椀猀  vis daugėjo. Aš su viena moterim ir vaiku nakvojome gatvėje, jau ir gatvėje ਀  瀀愀猀椀搀愀爀ᜀ 愀渀欀愀琁愀⸀ 吀愀椀瀀 渀甀瘀愀爀最愀甀Ⰰ 欀愀搀 瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀 渀愀欀琀椀洀椀猀 欀氀椀攀搀ᜀ琁椀⸀ 吀甀爀戀欀琁 琀甀爀ᜀ樁愀甀  temperatūros. Laimė moteris turėjo patalus, tai pagelbėjo. Oras šaltas, ypa  naktį. Valgyklos jokios, maisto krautuvėse jokio. Tik duona ir vanduo. ਀  倀爀愀搀ᜀ樁愀甀 猀椀氀瀀琀椀⸀ 刀攀椀欀ᜀ樁漀 椀攀愀欁漀琀椀猀 椀愀攁椀琀椀攀猀⸀ 䨀Ԁ 爀愀搀愀甀⸀ 倀愀猀琀攀戀ᜀ樁愀甀Ⰰ 欀愀搀 欀椀琀椀  keleiviai gyvena pasisamdę pas vietinius gyventojus. Aš irgi pabandžiau ਀  瀀爀愀愀礁琀椀猀Ⰰ 欀愀搀 瀀爀椀椀洀琀猀 洀甀猀 瘀椀猀甀猀 琀爀椀猀⸀ 吀甀漀洀攀琀 愀琀猀椀最愀瘀漀洀攀⸀ 嘀椀猀 瀀漀 瀀愀猀琀漀最攀Ⰰ 渀攀  ant lauko. Laukėme garlaivio, o jo kaip nėra, taip nėra. Pagaliau vieną dieną ਀  樀椀猀 猀甀欀愀甀欀ᜀ⸁ 匀甀樀甀搀漀 縀洁漀渀ᜀ猁⸀ 倀爀椀攀 欀愀猀漀猀 猀甀猀椀搀愀爀ᜀ 戀攀最愀氀椀渀ᜀ 攀椀氀ᜀ⸁ 䬀愀猀 戀甀猀Ⰰ  galvoju, negausiu bilieto, vėl reikės laukti. O už „butą" reikia mokėti. Aš ਀  瀀愀猀琀攀戀ᜀ樁愀甀Ⰰ 欀愀搀 欀椀琀椀 Ḁ朠礀瘀攀渀琀漀樀愀椀☀焀甀漀琀㬀 瀀爀愀愀漁 愀攁椀洀椀渀椀渀欀甀猀 渀甀瀀椀爀欀琀椀 戀椀氀椀攀琀甀猀Ⰰ 縀椁渀漀洀愀Ⰰ  už tam tikrą atlyginimą jiems ir kasininkui. Aš irgi paprašiau, nesiderėjau ਀  搀ᜀ氁 欀愀椀渀漀猀Ⰰ 琀椀欀 搀縀椁愀甀最椀愀甀猀椀Ⰰ 欀愀搀 渀甀瀀椀爀欀猀⸀ 一甀瀀椀爀欀漀⸀ 匀ᜀ搁漀洀 ⼀ 最愀爀氀愀椀瘀⼀ 椀爀  išplaukėm. O didelė žmonių minia liko laukti kito garlaivio. Ir Lena ਀  瀀氀愀甀欀搀愀洀愀猀Ⰰ 椀爀 䄀渀最愀爀愀Ⰰ 瘀椀猀Ԁ 氀愀椀欀Ԁ 戀甀瘀愀甀 渀攀爀愀洀甀猀Ⰰ 戀椀樀漀樀愀甀Ⰰ 欀愀搀 欀愀猀 渀攀瀀愀欀氀愀甀猀琀猀  dokumentų, nors buvau prisisegęs prie krūtinės Stalino ordiną, kurį gavau už ਀  愀愁甀渀猀 搀愀爀戀Ԁ⸁ 䈀攀琀 氀愀椀洀ᜀ 渀椀攀欀愀猀 渀攀欀氀愀甀猀ᜀ⸁ 夀瀀愀Ā buvo neramu, kaip bus Irkutske ir ਀  欀愀椀瀀 最愀甀猀椀甀 戀椀氀椀攀琀Ԁ 琀漀氀椀愀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀愀猀椀爀漀搀漀Ⰰ  Irkutske bilietus geležinkeliui nusipirkti dar sunkiau negu Zojarske ਀  最愀爀氀愀椀瘀椀甀椀⸀ 倀椀爀洀椀愀甀猀椀愀 爀攀椀欀椀愀 瀀攀爀攀椀琀椀 瘀椀猀愀猀 ḀĠys椁愀甀猀☀焀甀漀琀㬀 欀愀渀Āias, kad galėtum ਀  猀琀漀琀椀猀 瀀爀椀攀 欀愀猀猀⸁ 伀 琀漀猀 欀愀渀Āios, tai sanitarinis „apdorojimas". Reikia eiti į ਀  瀀椀爀琀⼀ 椀愀猁椀洀愀甀搀礀琀椀 椀爀 搀甀漀琀椀 椀愀欁愀椀琀椀渀琀椀 搀爀愀戀甀縀椁甀猀Ⰰ 欀愀搀 縀欁琁猀 瘀椀猀椀 最礀瘀椀愀椀⸀ 吀椀欀 猀甀  pirties pažymėjimu turi teisę pirktis bilietą. Aš su vaiku į vieną skyrių, ਀  洀漀琀攀爀椀猀 ⼀ 欀椀琀ԀⰁ 愀琀氀椀欀漀洀攀 琀愀猀 瀀愀爀攀椀最愀猀⸀ 䈀攀琀 欀漀欀猀 猀甀猀椀最爀欀搁椀洀愀猀 縀洁漀渀椀猀Ⰱ 愀瀀猀愀甀最漀欀  Viešpatie, kartais gali iš pirties išeiti tik Adomo kostiumu.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pagaliau ਀  愀愀 䴀愀猀欀瘀漀樀攀Ⰰ 䈀愀氀琀愀爀甀猀椀樀漀猀 猀琀漀琀礀⸀ 䤀愀洁攀Āiau savo maišą ir ryšulius, sumokėjau ਀  瘀愀椀爀甀漀琀漀樀甀椀 椀爀 渀甀猀椀琀攀洀瀀椀愀甀 樀甀漀猀 ⼀ 猀琀漀琀⼀⸁ 伀 樀漀樀攀 瀀椀氀渀愀 欀愀椀瀀 瀀爀椀最爀欀猁琀愀 縀洁漀渀椀猀⸁  Mano bilietas į Minską, taigi reikia komposteruoti. Pasižiūrėjau, kada išeis ਀  琀爀愀甀欀椀渀礀猀 ⼀ 嘀椀氀渀椀猀Ⰱ 猀琀漀樀愀甀 攀椀氀ᜀ渁 椀爀 氀愀甀欀椀甀⸀ 倀爀愀ᜀ樁漀 瘀礀爀椀愀欁椀猀 猀椀欀氁礀搀愀洀愀猀  bilietus. Pagailėjau pinigų ir per tai vos neįkliuvau. Šalia manęs du ਀  氀椀攀琀甀瘀椀愀椀Ⰰ 瘀椀攀渀愀猀 瘀愀椀爀甀漀琀漀樀愀猀Ⰰ 愀渀琀爀愀猀Ⰰ 渀攀瀀愀洀攀渀甀 欀愀猀Ⰰ 愀戀甀 愀琀瘀礀欀ᤀ 猀甀 爀攀椀欀愀氀愀椀猀 ⼀  Maskvą. Mums bestovint ir belaukiant staiga atsirado žvilgan椁愀 甀渀椀昀漀爀洀愀  leitenantas-ir parodė: pirštu: tu, tu ir tu prašom parodyti pasus ir karinius ਀  搀漀欀甀洀攀渀琀甀猀⸀ 倀愀爀漀搀ᜀ 椀爀 洀愀渀攀⸀ 䴀愀渀漀 椀爀 戀氀甀猀漀猀 渀甀洀椀爀ᜀ⸁ 怀椁琀椀攀欀 椀愀瘁愀爀最ᤀ猁 ᐀† pakliuvau. Dreban椁愀 爀愀渀欀愀 椀愀猁椀ᜀ洁椀愀甀 瀀椀渀椀最椀渀ᤀ 椀爀 椀愀琁爀愀甀欀椀愀甀 ⼀猁椀最礀琀Ԁ 搀漀欀甀洀攀渀琀Ԁ⸁  Leitenantas paskaitė, pažiūrėjo į mane, ir nieko nesakęs, grąžino. Gavau ਀  戀椀氀椀攀琀Ԁ ⼀ 嘀椀氀渀椀猀 椀爀 瀀漀 欀攀氀椀猀 瘀愀氀愀渀搀猀 椀愀戁椀氀搀ᜀ樁愀甀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁ 䜀愀氀瘀漀樀愀甀Ⰰ 瀀愀猀椀戀愀椀最猀  mano visi vargai, gal šiaip taip parvažiuosiu. Nepamenu, nei kiek laiko ਀  瘀愀縀椁愀瘀愀甀Ⰰ 渀攀椀 欀愀椀瀀 瘀愀縀椁愀瘀愀甀Ⰰ 琀椀欀 瀀愀洀攀渀甀Ⰰ 欀愀搀 嘀椀氀渀椀甀樀攀 戀甀瘀愀甀 瀀漀 瀀椀攀琀猀⸁ 嘀椀氀渀椀甀樀攀  turėjau parvažiavusios žydaitės ir jos motinos adresą. Nuėjau. Kaip nustebo ਀  倀攀爀欀ᜀ 洀愀渀攀 椀愀瘁礀搀甀猀⸀ 䨀椀 縀椁欀爁椀 椀爀 渀攀琀椀欀椀Ⰰ 欀愀搀 Āia aš. Kadangi buvo pavakarys, aš ਀  瀀愀瀀爀愀愀椁愀甀Ⰰ 愀爀 渀攀最愀氀ᜀāiau pernakvoti pas juos. Dingo. Atėjusi pasakė, kad ne. ਀  䴀愀琀礀琀Ⰰ 愀攁椀洀椀渀椀渀欀愀椀 渀攀猀甀琀椀欀漀Ⰰ 戀椀樀漀樀漀 琀漀欀椀猀 Ḁ猠瘀攀Āių". Pirmą kartą pajutau, kad ਀  愀愀 氀礀最 甀縀欁爀攀Āiama liga sergu, manęs visi bijo. Man nieko neliko, kaip važiuoti ਀  ⼀ 䬀愀甀渀Ԁ⸁ ⸀氁椀瀀愀甀 瀀爀椀攀洀椀攀猀琀椀渀椀渀 琀爀愀甀欀椀渀欀椀⸀ 嘀愀最漀渀愀猀 椀氀最愀猀Ⰰ 戀攀 樀漀欀椀猀 瀀攀爀琀瘀愀爀猀Ⰱ  atrodė, kad mes sėdime pailgam kambaryj. Keleivių daug, užsėdo visus suolus, ਀  椀爀 猀琀漀瘀椀渀Āių netrūko. Buvo naktis, visai tamsu. Palubėj spinksojo mažos ਀  氀攀洀瀀甀琀ᜀ猁⸀ 嘀椀攀渀椀 猀渀愀甀搀ᜀⰁ 欀椀琀椀 欀愀氀戀ᜀ樁漀猀椀Ⰰ 漀 愀愀Ⰱ 愀琀猀椀猀ᜀ搁ᤀ猁 欀愀洀瀀甀琀礀樀Ⰰ 縀椁欀爁ᜀ樁愀甀 瀀攀爀  langą ir nieko nema椁愀甀⸀ 倀愀Āiam vidurnaktyj sustojome Kaune. Išlipau tempdamas ਀  爀礀愀甁氀椀甀猀⸀ 伀 Āia visai ne Kaunas — vieni griuvėsiai. Vieni keleiviai skubėjo į ਀  洀椀攀猀琀ԀⰁ 欀椀琀椀 搀愀椀爀ᜀ猁椀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀漀Ⰰ 漀 琀爀攀琀椀 縀椁欀爁ᜀ樁漀 椀爀 渀攀縀椁渀漀樀漀 欀Ԁ 搀愀爀礀琀椀⸀ 䤀爀 愀愀⸁  Žinojau sesers adresą, bet per visą miestą eiti į Žaliakalnį pės椁愀洀  pavojinga, gali galvos netekti. Stovėjau ir galvojau. Be to, kol surasi ਀  紀愁氀椀Ԁ樁Ԁ 最愀琀瘀ᤀ 椀爀 渀甀洀攀爀⼀Ⰱ 瀀爀愀縀欁猁椀⸀ 一甀琀愀爀椀愀甀 猀琀漀琀礀樀攀 猀甀氀愀甀欀琀椀 爀礀琀漀⸀ 伀 猀琀漀琀椀猀  maža — medinis namelis. Senoji sudegė. Įsigrūdau. Vieni stovi, kiti sėdi, o ਀  琀爀攀琀椀 猀渀愀甀搀縀椁愀 愀渀琀 猀愀瘀漀 搀愀椀欀琀猀Ⰱ 瀀愀洀攀猀琀猀 愀渀琀 瀀甀爀瘀椀渀猀 最爀椀渀搀猀⸁ 伀戀甀漀氀椀甀椀 渀甀欀爀椀猀琀椀  vietos nėra. Ilgai ieškojau, kur galė椁愀甀 瀀爀椀猀椀最氀愀甀猀琀椀⸀ 䴀愀渀漀 氀愀椀洀攀椀Ⰰ 椀愀ᜁ樁漀  traukinys, ir viename pakraštyj palaisvėjo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㔀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Rytą ਀  瀀爀愀愀瘁椀琀甀猀Ⰰ 渀甀琀攀洀瀀椀愀甀 洀愀椀愀ԁ 椀爀 爀礀愀甁氀椀甀猀 ⼀ 戀愀最愀縀椁渀ᤀⰁ 漀 瀀愀琀猀 瀀ᜀ猁Āias drožiu ਀  嘀礀琀愀甀琀漀 瀀爀漀猀瀀攀欀琀甀Ⰰ 䰀愀椀猀瘀ᜀ猁 愀氀ᜀ樁愀 椀攀愀欁漀琀椀 紀愁氀椀漀猀椀漀猀 最愀琀瘀ᜀ猁⸀ 一攀 琀愀猀 䬀愀甀渀愀猀Ⰰ 渀攀  tie žmonės — visai ne tie. Tik Laisvės alėjos gale pama椁愀甀 瀀愀縀⼁猁琀愀洀Ԁ 瘀礀爀椀愀欁⼀Ⰱ  su kuriuo kartu teko būti Karo mokykloj ir 2-am pėstininkų pulke. Bet aš ਀  渀攀搀爀⼀猁愀甀 樀漀 甀縀欁愀氀戀椀渀琀椀Ⰰ 漀 樀椀猀 洀愀渀ᤀ猁 琀甀爀戀欀琁 渀攀瀀愀縀椁渀漀⸀ 䰀椀瀀愀甀 唀欀洀攀爀最ᜀ猁 瀀氀攀渀琀甀 ⼀  Žaliąjį kalną ir ten ieškojau. Radau gatvę, žiūrėjau numerius. Štai 31 Einu į ਀  欀椀攀洀Ԁ⸁ 吀愀爀瀀甀瘀愀爀琀礀 猀甀琀椀渀欀甀 瘀礀爀椀愀甀猀椀Ԁ樁⼀ 戀爀漀氀⼀ 嘀椀渀挀Ԁ⸁ 䨀椀猀 猀甀猀椀樀愀甀搀椀渀ᤀ猁 椀爀  nustebęs.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 —    Tai ਀  琀甀 瀀愀爀瘀愀縀椁愀瘀愀椀㼀 ᐀†氀礀最 渀攀琀椀欀ᜀ搁愀洀愀猀 欀氀愀甀猀椀愀 樀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Sveikinamės.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 —    Aš ਀  琀愀瘀攀 椀愀氁礀搀ᜀ樁愀甀 ⼀ 匀椀戀椀爀ԀⰁ 愀愀 琀愀瘀攀 瀀椀爀洀愀猀 椀爀 猀甀琀椀渀欀甀Ⰰ᐀†琀愀爀椀愀 樀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†    Taip, tu mane išlydėjai, tu mane ir sutinki,— atsakau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Grįžta ਀  樀椀猀 愀琀最愀氀 瀀愀猀 猀攀猀攀爀⼀ 椀爀 洀愀渀攀 瘀攀搀愀猀椀⸀ 一甀猀琀攀洀戀愀 瀀愀洀愀Āius sesuo ir svainis. ਀  䐀縀椁愀甀最椀愀猀椀Ⰰ 欀愀氀戀愀洀ᜀ猁⸀ 䈀爀漀氀椀猀 嘀椀渀挀愀猀 渀攀甀縀椁氀最漀 椀愀瘁愀縀椁甀漀樀愀Ⰰ 渀攀猀 樀愀洀 爀攀椀欀椀愀 最爀⼀縁琁椀  į darbą (gyvena Žemaitijoj su žmona). Svainiui reikia į darbą. Tik sesuo ਀  渀攀搀椀爀戀愀Ⰰ 渀攀猀 琀甀爀椀 洀愀縀ԁ 瘀愀椀欀Ԁ 椀爀 氀愀甀欀椀愀猀椀 欀椀琀漀⸀ 䨀椀 爀愀愀漁 洀愀渀漀 縀洁漀渀愀椀Ⰰ 欀愀搀  atvyktų, aš grįžau. Sesuo su vyru priima mane kaip savo šeimos narį. Man duoda ਀  戀甀琀Ԁ 椀爀 瘀愀氀最⼀⸁ 倀愀猀 猀瘀愀椀渀⼀ 搀愀爀 最礀瘀攀渀愀 樀漀 戀爀漀氀椀猀Ⰰ 洀漀欀漀猀椀Ⰰ 椀爀 瘀椀攀渀愀 猀攀渀礀瘀漀  amžiaus vokietė (atbėgus iš Rytprūsių nuo bado). Ji padeda seseriai. Duona su ਀  欀漀爀琀攀氀ᜀ洁Ⰰ 渀漀爀猀 樀愀甀 搀瘀攀樀椀 洀攀琀愀椀 瀀漀 欀愀爀漀⸀ 匀甀渀欀甀 樀椀攀洀猀Ⰰ 渀攀猀 瀀爀椀猀椀搀ᜀ樁漀 搀愀爀 瘀椀攀渀愀  burna, kuri duonos negauna, bet valgo — tai aš.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Į Kauną ਀  瀀愀爀瘀愀縀椁愀瘀愀甀 ㄀㤀㐀㜀 洀⸀ 猀瀀愀氀椀漀 㠀ⴀԀ⸁ 䬀攀氀椀漀渀ᜀ樁攀 椀愀 䨀愀欀甀琀椀樀漀猀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ 甀縀琁爀甀欀愀甀  lygiai mėnesį. Po kelių dienų vargingai atvažiavo žmona su dukterimis. Atvežė ਀  洀愀渀漀 渀愀甀樀椀渀琀ᜀ氁愀椀琀⼀ 欀漀猀琀椀甀洀ԀⰁ 欀甀爀⼀ 椀愀猁愀甀最漀樀漀 瀀攀爀 欀愀爀漀 愀甀搀爀愀猀⸀ 紀椁欀爁ᜀ樁漀 樀漀猀 ⼀  mane, klausėsi pasakojimų apie gyvenimą Sibire, o jos pasakojo apie patirtus ਀  瘀愀爀最甀猀 椀爀 昀爀漀渀琀攀 瀀爀愀氀攀椀猀琀愀猀 搀椀攀渀愀猀 椀爀 瘀愀氀愀渀搀愀猀⸀ 嘀礀爀攀猀渀椀漀樀椀 搀甀欀琀ᜀ 洀愀渀ᤀ猁  nevengė, ji jautė, lyg aš jos tėtis, nes turbūt prisiminė mane, kaip eidavova ਀  瀀愀猀椀瘀愀椀欀愀āioti po Šešupės krantus. O jaunesnioji manęs lyg šalinosi.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Aprengė ਀  洀愀渀攀 縀洁漀渀愀 渀愀甀樀甀 最爀愀縀椁甀漀樀甀 欀漀猀琀椀甀洀甀Ⰰ 椀愀ᜁ洁ᜀ 椀愀 樀愀甀渀攀猀渀ᜀ猁 搀甀欀琀攀爀猀 瀀愀氀琀甀欀漀 ⼀猁椀欀琁Ԁ  auksą, kurį ta išnešiojo per karus, padovanojo jį man, kad nusipirk椁愀甀  „laisvę" gyventi Lietuvoje, nes dabar didžiausias rūpestis buvo pasas. Aš ਀  最爀⼀縁愁甀 戀攀 搀漀欀甀洀攀渀琀猀⸁ 䬀愀椀瀀 最礀瘀攀渀猀椀甀Ⰰ 欀甀爀 最礀瘀攀渀猀椀甀Ⰰ 欀甀爀 最愀甀猀椀甀 搀愀爀戀Ԁ 椀爀  dokumentus, tai pirmiausia rūpėjo mums visiems. Paliko man tą auksą, kuris ਀  樀漀洀猀 椀爀最椀 戀甀瘀漀 爀攀椀欀愀氀椀渀最愀猀Ⰰ 渀攀猀 戀攀瘀攀椀欀 戀愀搀愀瘀漀⸀ 紀洁漀渀愀 猀甀 搀甀欀琀攀爀椀洀椀猀 瀀漀 搀椀攀渀漀猀  išplaukė atgal garlaiviu į Gelgaudiškį, o iš ten pės椁漀猀 ⼀ 怀愁欀椀甀猀⸀ 䄀琀瘀愀縀椁愀瘀漀  per Vilkaviškį traukiniu. Varginga kelionė pas mane ir atgal, bet jos ryžosi. ਀  䄀愀 瀀愀猀椀爀漀搀礀琀椀 匀愀欀椀甀漀猀攀 渀攀最愀氀ᜀ樁愀甀Ⰰ 渀攀猀 琀甀漀樀 戀欀琁猀 椀愀猁椀甀渀琀ᤀ 愀琀最愀氀⸀ 怀渁椀瀀猀 椀爀  padlaižių buvo visur pilna. Prasidėjo mano „kryžiaus keliai" jau Lietuvoje, ਀  欀甀爀椀攀 琀爀甀欀漀 渀攀琀 ㄀  洀攀琀猀⸁ 䴀愀渀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 戀椀樀漀琀椀 欀椀攀欀瘀椀攀渀漀 縀洁漀最愀甀猀Ⰰ 渀攀 琀椀欀  nepažįstamo, bet ypa 瀀愀縀⼁猁琀愀洀漀⸀ 䴀愀渀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 瀀愀猀瘀攀爀琀椀 欀椀攀欀瘀椀攀渀Ԁ 縀漁搀⼀Ⰱ 渀攀猀  budri tarybinė ausis galėjo nugirsti. Mano turėjo būti apskai椁甀漀琀愀猀  kiekvienas žingsnis, nes galėjo mane pražudyti. Aš neturėjau ramybės nei ਀  搀椀攀渀ԀⰁ 渀攀椀 渀愀欀琀⼀⸁ 一愀欀琀⼀ 戀攀洀椀攀最愀渀琀 洀愀縀椁愀甀猀椀愀猀 戀椀氀搀攀猀礀猀 甀縀 猀椀攀渀漀猀 愀爀 氀愀渀最漀  priversdavo mane sudrebėti, ar neateina manęs areštuoti. Dieną pamatęs ਀  渀攀瀀愀縀⼁猁琀愀洀Ԁ 縀洁漀最猀Ⰱ 礀瀀愀Ā uniformuotą — baisiausiai persigąsdavau, ar nepaklaus ਀  搀漀欀甀洀攀渀琀猀⸁ 䈀愀椀洀ᜀ 琀ᤀ猁ᜀ猁椀 ㄀  洀攀琀猀Ⰱ 渀攀猀 愀渀琀 洀愀渀漀 欀愀欀琀漀猀 戀甀瘀漀 甀縀爁愀愀礁琀愀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀猀猀礀氀渀礀樀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  — ištremtasis — aš sirgau baisia užkre椁愀洀愀 氀椀最愀Ⰰ 欀甀爀椀漀猀 欀椀攀欀瘀椀攀渀愀猀 戀椀樀漀樀漀 椀爀  šalinosi, kad neužsikrėstų. Tai buvo kan椁愀Ⰰ 戀攀最愀氀椀渀ᜀ 欀愀渀Āia, kurios aprašyti ਀  渀攀最愀氀椀洀愀⸀ 䜀爀⼀縁ᤁ猁 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀ԀⰁ 猀愀瘀漀 琀ᜀ瘁礀渀ᤀⰁ 瘀椀攀琀漀猀 渀攀爀愀搀愀甀⸀ 䤀爀 搀愀甀最 欀愀爀琀猀 猀甀  sielvartu rengiaus ją palikti ir grįžti atgal į šaltąjį Sibirą. Mane išgelbėjo ਀  猀瘀愀椀渀椀猀 椀爀 猀攀猀甀漀⸀ 倀爀椀ᜀ洁ᜀ 洀愀渀攀 椀爀 渀攀戀椀樀漀樀漀⸀ 吀愀椀瀀 瀀愀琀 縀洁漀渀愀Ⰰ 琀ᜀ瘁愀椀Ⰰ 戀爀漀氀椀愀椀 椀爀  sesuo, tik ne visi giminės. Šitaip gyvenau, kol Stalinas pakratė kojas ir ਀  䌀栀爀甀愀āiovas suteikė mums laisvę. Jei ne Chruš椁漀瘀愀猀Ⰰ 洀攀猀 瘀椀猀椀 戀欀琁甀洀攀 猀甀瀀甀瘀ᤀ  Sibire: Lietuva, Latvija ir Estija būtų tapę ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀爀⼀縁愁甀 椀愀  Sibiro, bet ką radau. Visas mano turtas išgrobtas, namelis sunaikintas. Sitai ਀  瀀愀搀愀爀ᜀ 洀愀渀攀 ⼀猁欀甀渀搀ᤀ猁 縀洁漀最甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀攀爀  didelį vargą ir kan椁愀猀 ⼀猁椀最椀樀愀甀 愀椁漀欀椀甀猀 琀漀欀椀甀猀 搀漀欀甀洀攀渀琀甀猀⸀ 䐀愀戀愀爀 渀愀甀樀愀猀  rūpestis prieš akis. Ko nusitverti ir kaip gyventi. Negaliu visą laiką sėdėti ਀  愀渀琀 猀瀀爀愀渀搀漀 椀爀 瘀愀氀最礀琀椀 猀瘀攀琀椀洀Ԁ 搀甀漀渀Ԁ⸁ 紀洁漀渀愀 愀琀猀椀甀渀Āia kartais duonos kortelių, ਀  戀攀琀 椀爀 樀椀 猀甀 搀甀欀琀攀爀椀洀椀猀 瀀甀猀戀愀搀縀椁甀 最礀瘀攀渀愀⸀ 吀愀椀最椀 愀愀 瀀愀猀椀搀愀爀椀愀甀 渀攀爀攀椀欀愀氀椀渀最愀猀  žmogus, kitiems sunkenybė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Manęs ਀  瘀椀猀椀 愀愁氀椀渀漀猀椀⸀ 䈀愀椀猀甀猀 樀愀甀猀洀愀猀⸀ 一攀 琀椀欀 愀愀 琀Ԁ 樀愀甀猀洀Ԁ 瀀愀琀礀爀椀愀甀Ⰰ 戀攀琀 搀愀甀最攀氀椀猀  panašių į mane.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pradėjau ਀  洀漀欀猀氀甀猀 䴀椀愀欁猀 琀瘀愀爀欀礀洀漀 欀漀渀琀漀爀漀樀攀⸀ 䄀愀 樀愀甀 瀀愀最礀瘀攀渀ᤀ猁Ⰰ 縀椁氀猀琀攀氀ᜀ樁ᤀ猁Ⰰ 欀椀琀椀  kursantai daugiausia jauni.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Bet ką ਀  搀愀爀礀猀椀Ⰰ 爀攀椀欀椀愀 欀愀猀琀椀猀⸀ 䬀愀椀瀀 欀甀爀猀愀渀琀愀猀 樀愀甀 最愀甀渀甀 ㈀  爀戀⸀ 倀愀搀ᜀ琁椀猀 琀愀椀猀漀猀椀⸀ 䈀甀瘀漀  1948 metų pavasaris. Baigiau kursus, kuriuos lankiau tik 1 mėnesį, gerai, kad ਀  琀椀攀欀 洀漀欀猀氀猀 瀀愀欀愀欀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀椀愀欁猀  tvarkymo kontoroj sutilpome visi „griešni", nes ten nebuvo jokio kadrų ਀  猀欀礀爀椀愀甀猀Ⰰ 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椀樀愀 瘀椀猀愀 猀愀瘀愀Ⰰ 樀愀椀 瘀愀搀漀瘀愀瘀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 䬀甀稀洀椀渀愀猀Ⰰ 爀甀猀愀猀Ⰰ  senas bolševikas, kuriam partinį bilietą buvo pasirašęs pats Leninas. Už jo ਀  瀀攀Āių mes sėdėjome kaip Dievo užanty, nes jis buvo labai geras žmogus. Štai ਀  欀甀爀 愀愀 瀀愀欀氀椀甀瘀愀甀 搀椀爀戀琀椀Ⰰ 椀爀 氀愀椀洀椀渀最愀椀Ⰰ 漀 欀椀琀甀爀 戀欀āiau išsyk pražuvęs.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Įsigijau ਀  琀攀挀栀渀椀欀漀 瘀愀爀搀Ԁ⸁ 嘀愀搀椀渀愀猀椀Ⰰ 琀甀爀ᜀ猁椀甀 洀椀愀欁甀猀 洀愀琀甀漀琀椀⸀ 䬀漀欀猀 愀愀 琀攀渀 洀愀琀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ 欀愀搀  apie teodolitą vos susigraibau. Goniometras ir busolė — dar šiaip taip. ਀  倀愀猀欀礀爀ᜀ 搀椀爀戀琀椀 ⼀ 紀攁洀愀椀琀椀樀ԀⰁ 䬀爀攀琀椀渀最漀猀 爀愀樀漀渀ԀⰁ 瀀愀猀 最攀爀Ԁ 瘀攀搀ᜀ樁Ԁ⸁ 一甀猀椀瀀攀爀欀甀 甀縀  gautą algą „žalią kostiumą". Kokį ten kostiumą, tik treningą. Man tiko. ਀  䤀愀瘁愀縀椁甀漀樀甀 搀爀攀戀愀渀Āia širdimi, kaip aš dirbsiu ir kaip išsisuksiu nuo budrios ਀  琀愀爀礀戀椀渀ᜀ猁 愀欀椀攀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀甀漀樀 甀縀  Kauno mūsų pilną vyrų mašiną sustabdo reguliuotojas. Patikrina vairuotojo ਀  搀漀欀甀洀攀渀琀甀猀Ⰰ 瀀愀猀欀甀椀 瘀椀攀渀漀 欀椀琀漀 瀀愀猀甀猀⸀ 䴀愀渀漀 愀椁爀搀椀猀 搀爀攀戀愀Ⰰ 漀 最愀氀 椀愀愁椁昀爀甀漀猀⸀ 䈀攀琀  manęs neklausė. Lekiam per Žemaitijos laukus. Įdomu — seniai matęs Lietuvą. ਀  䤀愀欁氀愀洀瀀漀琀椀 琀爀愀欀琀漀爀椀猀 欀椀攀洀愀椀Ⰰ 愀瀀最爀椀甀瘀甀猀椀漀猀 琀瘀漀爀漀猀Ⰰ 欀椀琀甀爀 樀愀甀 欀爀礀瀀猀琀愀 琀爀漀戀漀猀⸀  Vienur kitur kėpso tik degėsiai, niekas jų nevalo. Tingiai lyg apsnūdęs ਀  瘀愀椀欀愀āioja vienas kitas žmogus apie sodybas. Prie didesnių pastatų iškabinti ਀  琀愀爀礀戀椀渀椀愀椀 愀欁欁椀愀椀⸀ 䄀瀀椀攀 樀甀漀猀 瘀愀椀欀愀琁椀渀ᜀ樁愀 樀愀甀 猀甀 愀愁甀琀甀瘀甀 愀渀琀 瀀攀琀椀攀猀⸀ 匀愀瘀漀琀椀愀欁愀猀  nejaukumas dvelkia iš visų kampų. O dar važiuojant draugai pasakoja apie ਀  欀愀甀琀礀渀攀猀Ⰰ 欀甀爀椀漀猀 瘀礀欀漀 琀漀樀攀 愀爀 欀椀琀漀樀攀 瘀椀攀琀漀樀攀⸀ 䴀椀愀欁愀椀 瀀椀氀渀椀 縀愁氀椀甀欀猀⸁ 嘀礀欀猀琀愀  karas. Už ką? Už laisvę.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kartenos ਀  洀椀攀猀琀攀氀椀猀Ⰰ 欀甀爀椀漀 愀瀀礀氀椀渀欀ᜀ猁攀 洀愀渀 琀攀欀漀 搀椀爀戀琀椀Ⰰ 渀攀搀椀搀攀氀椀猀Ⰰ 瀀愀瀀爀愀猀琀愀猀  bažnytkaimis. O ten buvo rusų įgula ir pilnas kalėjimas žmonių. Vienas ਀  縀攁洀愀椀琀椀猀Ⰰ 椀愀ᜁ樁ᤀ猁 椀愀 樀漀Ⰰ 洀愀渀 瀀愀猀愀欀漀樀漀⸀ Ḁ丠攀 䐀椀攀瘀攀 搀甀漀欀Ⰰ 欀Ԁ 琀漀猀 洀愀渀漀 猀琀爀ᜀ渁漀猀  atlaikė, o vis už tą Juzopą (suprask Staliną)". Ten įgulos viršininku buvo ਀  猀甀爀甀猀ᜀ樁ᤀ猁 氀攀渀欀愀猀⸀ 䄀瀀椀攀 樀漀 Ḁ縠礁最搀愀爀戀椀甀猀☀焀甀漀琀㬀 椀爀 琀愀爀搀礀洀Ԁ 瀀愀猀愀欀漀樀漀 瀀愀欀氀椀甀瘀ᤀ ⼀ 樀漀  nagus. Ypa 縀椁愀甀爀椀愀椀 樀椀猀 攀氀最搀愀瘀漀猀椀 猀甀 洀椀愀欁椀渀椀愀椀猀⸀ 䴀甀愀搁愀瘀漀 琀漀氀Ⰰ 欀漀氀 猀Ԁ洁漀渀ᜀ猁  netek -davo, o apalpusiam šlapindavosi ant galvos sakydamas. „Tai dušas, kad ਀  愀琀猀椀最愀甀琀甀洀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䈀甀瘀漀 渀攀 縀洁漀最甀猀Ⰰ 戀攀琀 縀瘁ᜀ爁椀猀⸀ 一甀愀愁甀琀甀猀 愀爀戀愀 戀攀琀愀爀搀愀渀琀 甀縀洁甀愀琁甀猀  miškinius pakasdavo naktį kur nors miške, pelkėse arba gyvulių laidojimo ਀  瘀椀攀琀漀猀攀Ⰰ 欀愀搀 渀椀攀欀愀猀 渀攀猀甀縀椁渀漀琀猀 椀爀 渀攀氀愀渀欀礀琀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀愀椀最ᜀ猁椀  1948—1949 darbo metai, grįžau į Kauną pas seserį. Atvažiavo žmona manęs ਀  愀瀀氀愀渀欀礀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀Āiau, ਀  欀愀搀 椀爀 縀洁漀渀愀 渀漀爀椀 愀琀瘀愀縀椁甀漀琀椀 瀀愀猀 洀愀渀攀 最礀瘀攀渀琀椀⸀ 䄀琀猀愀欀礀琀椀 樀愀椀Ⰰ 欀愀搀 猀甀 洀愀渀椀洀  gyventi pavojinga, nes aš neturiu švarių dokumentų (jie padirbti nežinia ਀  欀椀攀渀漀⤀Ⰰ 渀攀最愀氀ᜀ樁愀甀⸀ 䨀椀 最愀氀ᜀ樁漀 瀀愀最愀氀瘀漀琀椀Ⰰ 欀愀搀 愀愀 樀漀猀 椀爀 搀甀欀琀攀爀猀 渀攀欀攀渀Āiu. Be to, ਀  渀攀琀甀爀ᜀ樁愀甀 渀ᜀ 欀甀爀 最礀瘀攀渀琀椀Ⰰ᐀†欀愀洀戀愀爀椀漀⸀ 嘀礀爀椀愀甀猀椀愀猀 洀愀渀漀 戀爀漀氀椀猀 嘀椀渀挀愀猀 琀甀爀ᜀ樁漀  Kaune savo svainio, pabėgusio į Ameriką, namelį. Prašiau kad priimtų mane, ਀  搀甀漀琀猀 欀愀洀戀愀爀⼀⸁ 匀甀琀椀欀漀⸀ ㄀㤀㐀㠀 洀⸀ 最爀甀漀搀縀椁漀 㔀ⴀԀ 愀攁椀洀愀 瀀攀爀猀椀欀爀愀甀猀琀ᜀ 最礀瘀攀渀琀椀 瀀愀猀  mane į Kauną. Gyvenome keturi žmonės vienam kambary. Miegojome po du lovoj. ਀  䈀甀瘀漀 氀椀渀欀猀洀愀 椀爀 最攀爀愀⸀ 䄀愀 渀攀瀀爀椀猀椀爀攀最椀猀琀爀愀瘀ᤀ猁Ⰰ 縀洁漀渀愀 瀀攀爀 搀椀搀攀氀⼀ 瘀愀爀最Ԁ⸁ 䐀甀欀爀漀猀  pradėjo lankyti mokyklą. Vyriausiajai buvo kiek sunkiau, nes teko lankyti ਀  洀漀欀礀欀氀ԀⰁ 欀甀爀 猀瘀攀琀椀洀愀 搀ᜀ猁琀漀洀漀樀椀 欀愀氀戀愀 戀甀瘀漀 愀渀最氀猀Ⰱ 漀 樀椀 洀漀欀ᜀ猁椀 瘀漀欀椀攀Āių. Mano ਀  瀀愀搀ᜀ琁椀猀 戀甀瘀漀 渀攀 瀀攀爀 最攀爀椀愀甀猀椀愀Ⰰ 渀攀猀 樀愀甀Āiau, kad kiekvienu momentu gali mane ਀  猀甀Āiupti, bet to žmonai nerodžiau. Buvau ty椁愀 渀攀瀀爀椀猀椀爀攀最椀猀琀爀愀瘀ᤀ猁Ⰰ 渀攀猀  prisiregistravusį tuoj būtų su椁甀瀀ᤀ⸁ 䄀爀琀椀渀漀猀椀 瀀愀瘀愀猀愀爀椀猀Ⰰ 瘀ᜀ氁 爀攀椀欀ᜀ樁漀 爀甀漀愀琁椀猀 ⼀  darbą. Bet reikėjo aplankyti mamą, kurią aš taip mylėjau ir kuri dėl manęs ਀  戀甀瘀漀 椀愀氁椀攀樀甀猀椀 琀椀攀欀 愀愀愁爀猀⸁ 䨀椀 愀瀀瘀攀爀欀ᜀ 欀椀攀欀瘀椀攀渀Ԁ 猀愀瘀漀 瘀愀椀欀Ԁ 椀爀 欀椀攀欀瘀椀攀渀漀 猀愀瘀漀  vaiko skausmu dalijosi. Kaipgi jos neaplankysi, žinojo, kad grįžau. Gyveno pas ਀  猀瘀愀椀渀⼀ 倀攀琀爀Ԁ 欀愀椀洀攀 甀縀 刀愀甀搀漀渀ᜀ猁 ᐀†洀漀欀礀欀氀漀樀⸀ 䴀漀欀礀欀氀愀 愀琀猀欀椀爀愀椀 渀甀漀 最礀瘀攀渀琀漀樀猀⸁ 䤀愀  Kauno plaukiau Nemunu. Sveikinuosi su saviškiais. Bet kur mama? Ji kitam ਀  欀愀洀戀愀爀ᜀ氁礀⸀ ⠀吀ᜀ琁椀猀 最礀瘀攀渀漀 瀀愀猀 戀爀漀氀⼀ 匀愀氀椀愀洀漀渀Ԁ 琀ᜀ瘁椀愀欁ᜀ樁⸀⤀ 嘀攀搀愀 猀攀猀甀漀 瀀愀猀 樀Ԁ⸁  Įeinu. Sėdi ant lovos senukė, jau visai žila. Užsidėjus akinius skaito ਀  洀愀氀搀愀欀渀礀最ᤀ⸁ 䴀攀氀搀縀椁愀猀椀Ⰰ 愀爀 欀Ԁ㼁 䤀愀 瀀爀愀搀縀椁猀 渀攀瀀愀縀⼁猁琀愀 洀愀渀ᤀ猁⸀ 䈀攀琀 瀀愀欀攀氀椀愀 愀欀椀猀 椀爀  pravirksta. Bu椁甀漀樀甀 樀愀椀 爀愀渀欀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀᐀†䬀漀  verki, mama,— klausiu,— juk aš grįžau?

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Raminu, ਀  戀攀琀 樀椀 渀攀最愀氀椀 猀甀氀愀椀欀礀琀椀 愀愀愁爀猀Ⰱ 渀攀縀椁渀愀甀Ⰰ 愀爀 搀縀椁愀甀最猀洀漀 愀爀 猀欀愀甀猀洀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㤀 洀⸀  teko vėl dirbti Žemaitijoj, Plungės girininkijoj. Pasidariau tikras miškų ਀  洀愀琀椀渀椀渀欀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀怀攁椀洀Ԁ  laukė grįžtan椁漀⸀ 匀甀最爀⼀縁愁甀⸀ 刀漀搀漀猀Ⰰ 瘀椀猀欀愀猀 渀漀爀洀愀氀甀 椀爀 最攀爀愀⸀ 䈀攀琀 愀愀 欀愀椀瀀 欀漀樀Ԁ  įsikirtęs. Ar nesuseks manęs, ar neareštuos? O vežimai ir valymas pa椁愀洀  smarkume. Iš mūsų įstaigos dingsta vienas po kito. Su raudonais antsiuvais ਀  氀愀渀欀漀猀椀 洀欀猁猀 欀愀搀爀猀 猀欀礀爀椀甀樀攀 戀攀瘀攀椀欀 欀愀猀搀椀攀渀⸀ 䄀愀 洀愀琀愀甀 瀀攀爀 氀愀渀最ԀⰁ 欀愀椀瀀 樀椀攀  ateina. O gal ateina areštuoti manęs? Taip ir dreba širdis. Kiek metų kainavo ਀  琀愀猀 渀攀琀椀欀爀甀洀愀猀㼀 倀愀ᜀ搁ᜀ 渀攀 琀椀欀 洀愀渀漀 渀攀爀瘀甀猀Ⰰ 戀攀琀 椀爀 愀椁爀搀⼀⸁ 伀 搀愀爀 瀀愀猀欀椀爀琀愀猀 欀愀搀爀猀  skyriaus vedėjas, bemokslis lietuvis tikras partinis. Reikėjo laviruoti, kad ਀  渀攀椀愀猁椀搀甀漀琀甀洀 椀爀 渀攀瀀愀欀氀椀欀琁甀洀⸀ 刀攀椀欀ᜀ樁漀 爀欀瀁椀渀琀椀猀 椀爀 渀愀甀樀愀椀猀 搀漀欀甀洀攀渀琀愀椀猀 ᐀†瀀愀猀甀Ⰰ  nes senojo jau baigėsi terminas. Kur aš jį gausiu, kur nusipirksiu ir kokį — ਀  瘀ᜀ氁 最愀氀瘀漀猀欀欁椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀刀甀漀愀椁愀甀猀椀  važiuoti tre椁愀椀 瘀愀猀愀爀愀椀 ⼀ 搀愀爀戀甀猀㨀 瘀ᜀ氁 ⼀ 紀攁洀愀椀琀椀樀ԀⰁ ⼀ 吀攀氀愀椁猀 洀椀愀欁猀 欀欁⼀⸁ 䬀愀椀瀀  tik į tas vietas, kur prieš 25 metus teko būti, tai yra į Alsėdžius.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Per ਀  搀椀搀攀氀⼀ 瘀愀爀最Ԁ 最愀甀渀甀 瀀愀猀Ԁ⸁ 䐀愀戀愀爀 渀甀琀爀椀渀琀愀猀 渀甀漀 欀愀欀琀漀猀 甀縀爁愀愀愁猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">tremtinys. ਀  䨀椀猀 渀攀瀀攀爀猀攀欀椀漀猀 搀愀甀最椀愀甀 洀愀渀ᤀ猁 椀爀 渀攀氀礀搀ᜀ猁 欀椀攀欀瘀椀攀渀愀洀攀 縀椁渀最猀渀礀樀攀⸀ 䄀愀Ⰱ 欀愀椀瀀 瘀椀猀椀  žmonės, galėsiu laisvai gyventi. Atsikvėps ir mano žmona, dukros.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Deja, ne ਀  琀愀椀瀀 氀攀渀最瘀愀 戀甀瘀漀⸀ 一攀 瘀椀攀渀Ԁ 猀椀愀甀戀漀 瘀愀氀愀渀搀Ԁ 琀攀欀漀 椀愀朁礀瘀攀渀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀愀爀最愀椀猀  negalais pasista椁愀甀 怀愁欀椀甀漀猀攀 渀愀洀攀氀⼀⸁ 䐀愀甀最 洀愀渀 椀爀 縀洁漀渀愀椀 戀甀瘀漀 瘀愀爀最漀⸀ 倀爀愀搀ᜀ樁漀洀  naują gyvenimą, bet jau nėr kada gyventi, beliko tik svajonės, įspūdžiai, ਀  瀀爀椀猀椀洀椀渀椀洀愀椀 椀爀⸀⸀⸀ 洀椀爀琀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㠀⸀ 瀀琀∀㸀  Stanislovas Petkevi椁甀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㠀⸀ 瀀琀∀㸀䄀唀䬀爀 䬀䔀䰀䤀伀一ᘀ匁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㔀 洀⸀  pradžioj Žemės ūkio ministerija pasiuntė mane su komisija į Klaipėdą perimti ਀  瘀椀猀愀猀 䬀氀愀椀瀀ᜀ搁漀猀 縀攁洀ᜀ猁 欀欁椀漀 椀渀猀琀椀琀甀挀椀樀愀猀⸀ 䄀琀瘀愀縀椁愀瘀漀洀 ⼀ 䬀爀攀琀椀渀最Ԁ⸁ 䬀愀爀椀渀ᜀ 瘀愀氀搀縀椁愀  į Klaipėdą neleido, ten dar karas. Mums patarė laikinai apsigyventi Šilutėje. ਀  䬀氀愀椀瀀ᜀ搁漀猀 欀爀愀愀琁攀 欀愀椀瀀 椀愀愁氁甀漀琀愀Ⰰ 渀ᜀ 瘀椀攀渀漀 縀洁漀最愀甀猀⸀ 一ᜀ爁愀 渀攀琀 欀漀 瀀愀欀氀愀甀猀琀椀Ⰰ 欀愀椀瀀  tas ar kitas ūkis vadinasi. Po savaitės krito Klaipėda, ir ten mes persikėlėm ਀  最礀瘀攀渀琀椀⸀ 䄀瀀猀椀猀琀漀樀漀洀 吀椀氀縀ᜁ猁 ㈀㐀⸀ 倀愀猀椀爀椀渀欀漀洀 渀愀洀ԀⰁ 椀愀瘁愀氀ᜀ洁 愀椁甀欀愀氁攀猀 椀爀  apsigyvenom: aš, Bu椁欀渁愀猀 䬀Ⰰ 嘀愀氀攀渀Āių Petras, Kontrimas, 2 mergaitės ਀  欀氀愀椀瀀ᜀ搁椀攀琀ᜀ猁Ⰰ 䰀愀瀀椀渀猀欀愀猀 猀甀 愀攁椀洀愀⸀ 䬀氀愀椀瀀ᜀ搁漀樀 爀愀搀漀洀 琀椀欀 瘀椀攀渀Ԁ 猀攀渀⼀Ⰱ 椀爀 琀Ԁ 欀甀爀Āią ਀  ⠀匀洀椀氀琀礀渀ᜀ樁⤀⸀ 倀爀愀搀ᜀ樁漀洀 漀爀最愀渀椀稀甀漀琀椀 琀愀爀礀戀椀渀椀甀猀 欀欁椀甀猀⸀ 匀欀礀爀ᜀ洁 縀洁漀渀攀猀 椀愀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀Ⰰ  nes vietinių nebuvo. Dirbo vokie椁愀椀Ⰰ 瀀愀椀洀琀椀 瀀攀爀 䰀椀攀瀀漀樀漀猀 愀瀀猀甀瀀椀洀Ԁ⸁ 䴀愀愀椁渀愀猀  ministerijai pirkom iš vokie椁猀 氀愀最攀爀椀漀 甀縀 猀愀洀愀最漀渀Ԁ㨁 ㈀᐀㔠 氀椀琀爀愀椀 甀縀 琀瘀愀爀欀椀渀最Ԁ  sunkvežimį ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 Mercedes Benz. ਀  匀攀欀ᜀ猁椀 渀攀戀氀漀最愀椀⸀ 倀漀 猀愀瘀愀椀琀ᜀ猁 琀甀爀ᜀ樁愀甀 戀愀椀最琀椀 猀ᜀ樁漀猀 搀愀爀戀甀猀 椀爀 最爀⼀縁琁椀 嘀椀氀渀椀甀渀⸀  Deja, 1945 m. birželio 14 d., apie 10 val. vakaro saugumo organai areštavo ir ਀  渀甀瘀攀縀ᜁ 䬀氀愀椀瀀ᜀ搁漀猀 猀愀甀最甀洀漀 戀欀猁琀愀渀⸀ 䬀愀氀ᜀ樁椀洀愀渀 渀攀瘀攀縀ᜁⰁ 瀀漀爀Ԁ 瀀愀爀猀 氀愀椀欀ᜀ 戀甀琀攀 猀甀 ㈀  sargybiniais. Po 2-ų parų, saugomą 20 kareivių, marškon susuktą, atvežė ਀  猀甀渀欀瘀攀縀椁洀椀甀 ⼀ 嘀椀氀渀椀猀 猀愀甀最甀洀愀渀Ⰰ 爀欀猁椀甀漀猀攀Ⰰ 欀甀爀 瘀礀欀漀 琀愀爀搀礀洀愀椀⸀ 一椀攀欀漀 渀攀氀攀椀搀漀  pasiimti, o suėmė be kepurės, tik su švarku ir kelnėm. Vilniuje išpjovė sagas, ਀  欀愀戀氀椀甀欀甀猀 椀爀 ⼀洁攀琀ᜀ 瘀椀攀渀甀琀ᜀ洁 倀爀愀猀椀搀攀搀愀 琀愀爀搀礀洀愀猀㨀 瀀爀椀洀攀琀愀 欀愀氀琀椀渀椀洀ԀⰁ 欀愀搀 戀甀欀琀愀椀  priklausęs organizacijai LLA, užverbavęs kažkoks Radvila. Pritaiko straipsnį ਀  㔀㠀ⴀ氀㰀猀甀瀀㸀愀㰀⼀猀甀瀀㸀Ⰰ 㔀㠀ⴀ㄀㄀ 䬀愀椀瀀漀 琀ᜀ瘁礀渀ᜀ猁 椀愀搁愀瘀椀欀甀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀 瘀椀猀欀Ԁ  neigiau, nes nesijau椁愀甀 欀愀氀琀愀猀Ⰰ 戀攀琀 洀愀渀椀洀 渀攀琀椀欀ᜀ樁漀⸀ 刀愀搀瘀椀氀漀猀 瀀愀爀漀搀礀洀愀猀  trumpas: mane užverbavęs vokie椁猀 漀欀甀瀀愀挀椀樀漀猀 洀攀琀愀椀猀 欀漀瘀愀椀 瀀爀椀攀愀 瘀漀欀椀攀Āius, t. ਀  礀⸀ ㄀㤀㐀㐀 洀⸀ 瀀爀愀搀縀椁漀樀攀Ⰰ 椀爀 瀀漀 ㈀ 洀ᜀ渁攀猀椀猀 愀愀 椀愀 琀漀猀 漀爀最愀渀椀稀愀挀椀樀漀猀 椀愀猁琀漀樀ᤀ猁⸀ 吀愀爀搀ᜀ  10 dienų be pertraukos, vieną laikė kameroj. Nufotografavo su lenta ir paėmė ਀  瀀椀爀愀琁猀 愀渀琀猀瀀愀甀搀甀猀⸀ 倀攀爀 ㄀  搀椀攀渀猀 渀攀椀 瘀愀氀最椀愀甀Ⰰ 渀攀椀 洀椀攀最漀樀愀甀⸀ 倀漀 ㄀  搀椀攀渀猀 ⼀氁攀椀搀漀  38 kameron, ten radau 5-is draugus. Jų tarpe Ant. Čia atsigavau ir dvasiškai ਀  猀甀琀瘀椀爀琀ᜀ樁愀甀⸀ 吀愀爀搀礀洀愀猀 渀攀猀椀戀愀椀最ᜀⰁ 戀攀琀 猀甀爀攀琀ᜀ樁漀⸀ 䤀愀 渀愀洀猀 渀攀琀甀爀椀甀 樀漀欀椀漀猀 縀椁渀椀漀猀⸀  Jau椁甀Ⰰ 欀愀搀 渀愀洀椀愀欁椀愀椀 椀攀愀欁漀 洀愀渀ᤀ猁 椀爀 欀愀渀欀椀渀愀猀椀⸀ 刀甀最瀀樀欀āio pabaigoj gaunu pirmą ਀  猀椀甀渀琀椀渀ᜀ氁⼀ ᐀†爀欀戁猀Ⰱ 漀 瘀ᜀ氁椀愀甀 瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀 最愀甀琀椀 椀爀 洀愀椀猀琀漀⸀ 䬀愀洀攀爀漀樀攀 戀甀瘀漀㨀 䨀甀愀欁愀 䄀⸀Ⰰ  studentas Jasudis, prof. Jurgutis ir 3 lenkai, išmesti iš Londono desantu: ਀  欀愀瀀椀琀漀渀愀猀 䘀漀爀琀欀渁愀Ⰰ 洀愀樀漀爀愀椀 䌀攀爀琀椀猀 椀爀 刀愀洀愀渀漀瘀猀欀椀Ⰰ 氀愀戀愀椀 椀愀愁甀欀氀ᜀ琁椀⸀ 倀爀愀搀ᜀ樁漀洀  mokytis anglų kalbos. Kapitonas Fortūna gerai mokėjo angliškai. Kameroj ਀  洀攀氀搀ᜀ洁ᜀ猁 瘀椀猀椀㨀 瀀椀爀洀愀 氀椀攀琀甀瘀椀愀欁愀椀 最椀攀搀漀樀漀洀 Ḁ䴠愀爀椀樀愀Ⰰ 䴀愀爀椀樀愀⸀⸀⸀☀焀甀漀琀㬀 瀀愀猀欀甀椀  lenkiškai: „Bože, Cinc Polska..." Suklaupę meldėmės rytas ir vakaras. Išbuvom ਀  愀瀀椀攀 瀀甀猀ᤀ 洀ᜀ渁攀猀椀漀Ⰰ 瀀愀猀欀椀愀甀 椀愀猁欀椀爀猀琀ᜀ 瀀漀 欀椀琀愀猀 欀愀洀攀爀愀猀⸀ 䴀攀猀 瀀愀欀氀椀甀瘀漀洀 猀甀 䄀⸀  Juška vėl kartu. Pas mus pasodino žydelį, bėgusį Palestinon per Rumuniją. ਀  倀愀瀀愀猀愀欀漀樀漀Ⰰ 欀愀搀 樀椀猀 瘀椀氀渀椀攀琀椀猀Ⰰ 戀愀椀最ᤀ猁 嘀椀氀渀椀甀樀攀 最椀洀渀愀稀椀樀ԀⰁ 愀瀀欀攀氀椀愀瘀ᤀ猁 瘀椀猀Ԁ  pasaulį, daug matęs, buvo vedęs, žmona buvusi labai graži. Prasidėjus karui, ਀  ㄀㤀㌀㤀 洀⸀ 爀甀搀攀渀⼀ 樀⼀ 氀攀渀欀愀椀 洀漀戀椀氀椀稀愀瘀漀⸀ 倀愀欀氀椀甀瘀漀 渀攀氀愀椀猀瘀ᜀ渁 吀愀爀礀戀猀 匀Ԁ樁甀渀最漀樀Ⰰ 䬀漀洀椀  lageriuose. 1942 m., kai į lagerius, kur buvo Lenkijos pilie椁愀椀Ⰰ 椀愀 吀甀爀欀椀樀漀猀  atvažiavo Lenkijos atstovas generolas Andersonas, išleido kartu ir jį. Visi ਀  椀愀瘁礀欀漀 ⼀ 吀甀爀欀椀樀ԀⰁ 漀 樀椀猀 氀椀欀ᤀ猁 吀愀愀欁攀渀琀攀Ⰰ 猀瀀攀欀甀氀椀愀瘀ᤀ猁 椀爀 瀀攀爀 瀀漀爀Ԁ 洀攀琀猀 甀縀搁椀爀戀ᤀ猁  2 maišiukus aukso. Kambaryje pasidaręs dvejas duris, kad galėtų išbėgti. ਀  䰀椀攀琀甀瘀愀 戀甀瘀甀猀椀 樀愀甀 椀愀瘁愀搀甀漀琀愀⸀ 嘀椀攀渀Ԁ 渀愀欀琀⼀ 瀀愀猀椀戀攀氀搀ᜀ 洀椀氀椀挀椀樀愀⸀ ఀ椁甀瀀ᤀ猁 瘀椀攀渀Ԁ  maišiuką aukso, nes du buvo per sunku ir per atsargines duris pasprukęs ਀  瀀愀爀戀ᜀ朁ᤀ猁 䰀椀攀琀甀瘀漀渀⸀ 刀愀搀ᤀ猁 最礀瘀Ԁ 縀洁漀渀ԀⰁ 琀ᜀ瘁甀猀 瘀漀欀椀攀Āiai sušaudė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Sumanęs ਀  椀愀瘁愀縀椁甀漀琀椀 倀愀氀攀猀琀椀渀漀渀Ⰰ 琀椀欀 爀攀椀欀椀愀 猀甀爀愀猀琀椀 氀愀欀欀渁Ԁ⸁ 倀椀渀椀最猀 琀甀爀椀㨀 猀甀猀椀瀀愀縀椁渀漀 猀甀  kapitonu, lakūnu. Jis pasiūlė Rumuniją, o iš ten esą lengvai pervažiuosit į ਀  倀愀氀攀猀琀椀渀Ԁ⸁ 唀縀 瀀攀爀瘀攀縀椁洀Ԁ 猀甀氀礀最漀 愀瀀洀漀欀ᜀ琁椀 愀甀欀猀甀⸀ 匀甀琀愀爀ᜀ⸁ 倀椀爀洀椀 瘀愀縀椁甀漀樀愀 猀瘀愀椀渀椀猀  su žmona ir svainė. Kapitonas raštelį atvežė, kad laimingai pasiekę vietą. ਀  䬀愀瀀椀琀漀渀愀猀 猀甀 洀愀愀椁渀愀 渀甀猀椀瘀攀縀愁Ⰰ 瀀愀猀漀搀椀渀愀 ⼀ 氀ᜀ欁琀甀瘀Ԁ 椀爀 猀欀爀攀渀搀愀Ⰰ 琀椀欀 瀀漀  pusvalandžio žiūrįs, skrenda virš Vilniaus. Suprato esąs parduotas. Aukso ਀  洀愀椀愀椁甀欀Ԁ 椀愀洁攀琀ᤀ猁 ⼀ 愀攀爀漀搀爀漀洀ԀⰁ 氀ᜀ欁琀甀瘀愀猀 渀甀猀椀氀攀椀搀ᤀ猁⸀ 倀爀椀攀椀渀愀 搀甀 縀洁漀渀ᜀ猁 椀爀  klausia dokumentų. Pirštu parodęs kapitoną: „Dokumentai pas jį". Pasodino abu ਀  猀甀 縀洁漀渀愀 ⼀ 洀愀愀椁渀Ԁ 椀爀 愀琀瘀攀縀ᜁ 猀愀甀最甀洀愀渀⸀ 䨀⼀ ⼀洁攀琀ᜀ ⼀ 瘀椀攀渀Ԁ 欀愀洀攀爀ԀⰁ 縀洁漀渀Ԁ ⼀ 欀椀琀ԀⰁ 漀  svainis para anks椁愀甀 猀ᜀ搁椀⸀ 吀愀椀瀀 瀀愀猀椀攀欀ᜀ 倀愀氀攀猀琀椀渀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀紀礁搀攀氀椀猀  kameroj blaškėsi, baisiai krimtosi, kad pražudė svainio šeimą, savo žmoną, ਀  欀甀爀椀攀 瘀漀欀椀攀Āių okupacijos laikais tiek daug iškentė ir liko gyvi. Jis savęs ਀  樀愀甀 渀攀最愀椀氀ᜀ樁漀⸀ 倀漀爀Ԁ 瀀愀爀猀 縀礁搀愀猀 戀氀愀愀欁ᜀ猁椀 瀀漀 欀愀洀攀爀ԀⰁ 欀愀洀瀀愀猀 椀愀 欀愀洀瀀漀 瘀愀椀欀愀琁椀渀ᜀ樁漀  ir plaukus rovėsi. Mes raminom sakydami: „Ne tu vienas kenti, juk ir mes ਀  欀攀渀Āiam".

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po ਀  洀ᜀ渁攀猀椀漀Ⰰ 琀⸀ 礀⸀ ㄀㤀㐀㔀 洀⸀ 爀甀搀攀渀⼀Ⰱ 洀愀渀攀 椀愀 琀漀猀 欀愀洀攀爀漀猀 猀愀甀最甀洀愀猀 瀀攀爀欀ᜀ氁ᜀ ⼀ 䰀甀欀椀愀欁椀猀  III korpusą. Palikau žydelį, A. Jušką ir kitus. Jušką vėliau paleido. ਀  䰀甀欀椀愀欁ᜀ猁攀 瘀椀攀渀漀樀 欀愀洀攀爀漀樀 戀甀瘀漀洀 ㄀㔀  縀洁漀渀椀猀⸁ 唀縀瀁甀漀氀ᜀ 爀甀猀愀椀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">blatnieji, ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀渀漀爀ᜀ樁漀  atimti maišiuką. Pamatė iš kampo lietuviai, kurių buvo apie 50, atėjo ir ਀  椀愀朁攀氀戀ᜀ樁漀 洀愀渀漀 洀愀椀愀椁甀欀Ԁ 猀甀 爀欀戁愀椀猀Ⰰ 渀甀猀椀瘀攀搀ᜀ 猀愀瘀漀 欀愀洀瀀愀渀⸀ 倀漀 搀椀攀渀漀猀 ⼀ 洀欀猁猀  kamerą atvedė agronomą Brasiškį, kurį tuoj užpuolė. Aš pažinau ir bendro ਀  氀椀欀椀洀漀 搀爀愀甀最愀洀猀 瀀愀愀椀愀欁椀渀愀甀Ⰰ 欀愀搀 琀愀椀 瀀愀縀⼁猁琀愀洀愀猀 愀最爀漀渀漀洀愀猀Ⰰ 椀愀朁攀氀戀ᜀ樁漀洀⸀ 倀愀猀欀甀椀  perkėlė į II korpusą, ten pradėjo ruošti etapą į Rusiją. Tai buvo 1945 m. apie ਀  猀瀀愀氀椀漀 ㈀ ⴀԀ⸁ 匀甀爀椀渀欀漀 瘀椀攀渀 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀 愀瀀椀攀 ㌀  縀洁漀渀椀猀⸁ 䐀愀甀最椀愀甀猀椀愀椀 戀甀瘀漀  šiauliškiai ir alytiškiai. Čia visokių profesijų žmonių: kunigai, agronomai, ਀  洀漀欀礀琀漀樀愀椀Ⰰ 琀攀椀猀椀渀椀渀欀愀椀 椀爀 琀⸀ 琀⸀ 倀愀洀攀渀甀 琀椀欀 欀愀椀 欀甀爀椀甀漀猀㨀 瀀爀攀氀愀琀愀猀 倀甀欀礀猀 椀愀  Plungės, miškininkas Ka欁愀甀猀欀愀猀Ⰰ 甀琀攀渀椀愀欁椀猀 椀爀 搀愀甀最攀氀 欀椀琀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀椀攀渀Ԁ  vakarą kalėjimo administracija prieina su bylom prie langelio ir pradeda ਀  愀愁甀欀琀椀 瀀愀瘀愀爀搀攀猀Ⰰ 瀀愀愀椀愀欁椀渀搀愀洀椀Ⰰ 欀愀椀瀀 爀攀椀欀椀愀 愀琀猀椀氀椀攀瀀琀椀⸀ 䴀攀猀 猀甀 䬀愀Ākausku ਀  猀甀猀椀琀愀爀ᜀ洁Ⰰ 欀愀椀 愀愁甀欀猀Ⰰ 渀攀愀琀猀椀氀椀攀瀀琀椀Ⰰ 渀攀猀 渀漀爀ᜀ樁漀洀 搀愀爀 氀椀欀琀椀 嘀椀氀渀椀甀樀攀⸀ 䬀愀猀  atsiliepia, bylas deda vienon pusėn, o kas neatsiliepia — deda kiton pusėn. ਀  倀愀猀椀琀愀椀欀ᜀⰁ 欀愀搀 瀀椀爀洀愀 愀愁甀欀椀愀 䬀愀Ākauską, tas atsiliepė, aš klausiu, kodėl ਀  愀琀猀椀氀椀攀瀀攀椀㼀 䨀椀猀 愀琀猀愀欀ᜀⰁ 欀愀搀 戀椀樀漀樀ᤀ猁⸀ 一攀甀縀椁氀最漀 愀愁甀欀椀愀 洀愀渀攀 ᐀†愀愀 琀礀氀椀甀⸀ 䐀愀戀愀爀 愀愀  sakau Ka欁愀甀猀欀甀椀Ⰰ 欀愀搀 琀攀欀猀 椀愀猁椀猀欀椀爀琀椀⸀ 䨀椀猀 洀愀渀 猀愀欀漀㨀 Ḁ䔠椀欀 椀爀 琀甀 欀愀爀琀甀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䄀愀  palaukiau komandos: „Kas atsiliepė, išeiti su daiktais". Išėjau ir aš. ਀  䬀漀爀椀搀漀爀椀甀樀攀 瀀爀椀椀洀椀渀ᜀ樁愀 攀琀愀瀀漀 猀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀Ⰰ 愀愁甀欀椀愀 瀀愀最愀氀 琀愀猀 戀礀氀愀猀 椀爀 搀愀爀漀  smulkią kratą. Reikia nuogai nusivilkti ir pritūpti. Ma椁愀甀Ⰰ 欀愀椀瀀 縀椁愀甀爀椀愀椀  purtė prelatą Pūkį, išmėtė jo daiktelius ir dar keliu gavo, kaip stūmė, tai ਀  猀攀渀甀欀愀猀 渀攀琀 瀀愀爀瘀椀爀琀漀⸀ 䤀愀欁爀愀琀礀琀甀猀 最爀欀搁漀 ⼀ 愀琀猀欀椀爀愀猀 欀愀洀攀爀愀猀⸀ 䰀愀甀欀椀甀Ⰰ 欀愀搀愀 洀愀渀攀  šauks. Poros invalidų nepriėmė etapan, liepė stoti šonan. Stoviu ir aš prie tų ਀  椀渀瘀愀氀椀搀猀Ⰱ 漀 樀愀甀 戀愀椀最椀愀 欀爀愀琀愀猀 搀愀爀礀琀椀⸀ 倀愀猀椀戀愀椀最甀猀 欀爀愀琀愀椀Ⰰ 洀愀渀攀 猀甀 琀愀椀猀  invalidais veda atgal kameron. Po pusvalandžio vėl per langelį šaukia mano ਀  瀀愀瘀愀爀搀ᤀ⸁ 䄀愀 琀礀氀椀甀⸀ 䨀椀攀 椀攀愀欁漀 瀀漀 瘀椀猀Ԁ 欀愀氀ᜀ樁椀洀ԀⰁ 渀攀縀椁渀漀Ⰰ 欀甀爀椀漀樀 欀愀洀攀爀漀樀 琀愀猀 愀爀  kitas žmogus. Taip kartojosi kelis kartus. Pagaliau po kiek laiko trys ਀  欀愀氀ᜀ樁椀洀漀 瀀爀椀縀椁欀爁ᜀ琁漀樀愀椀 猀甀 戀礀氀漀洀 ⼀ᜁ樁漀 ⼀ 欀愀洀攀爀漀猀 瘀椀搀甀爀⼀Ⰱ 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 爀漀搀礀琀椀 瀀椀爀愀琁甀  žmogų ir klausti, kokia tavo pavardė. Priėjo eilė ir man. Atsakiau kitokią, ਀  最爀攀椀琀 猀甀最愀氀瘀漀琀ԀⰁ 搀愀戀愀爀 椀爀 渀攀愀琀猀椀洀攀渀甀⸀ 䬀愀猀 瀀甀猀ᤀ 瘀愀氀愀渀搀漀猀 瘀椀猀 欀愀爀琀漀樀漀 ᐀†愀愁甀欀ᜀ  visą naktį, vis ieškojo manęs ir daugelio kitų. Ir rytą, apie 6 val., kai jau ਀  瀀爀愀搀ᜀ樁漀 爀椀欀椀甀漀琀椀 攀琀愀瀀Ԁ 欀椀攀洀攀Ⰰ 搀愀爀 瘀椀猀 椀攀愀欁漀樀漀 椀爀 愀愁甀欀ᜀⰁ 戀攀琀Ⰰ 氀愀椀洀攀椀Ⰰ 渀攀爀愀搀漀⸀  Likom nuo šito etapo. Kai etapas išėjo, nervai nusiramino. Po dienos ėmė ਀  琀瘀愀爀欀礀琀椀 欀愀洀攀爀愀猀Ⰰ 椀爀 洀愀渀攀 瀀攀爀欀ᜀ氁ᜀ ⼀ 䤀 欀漀爀瀀甀猀Ԁ⸁ 嘀椀猀椀 搀爀愀甀最愀椀 椀愀瘁愀縀椁愀瘀漀⸀ 嘀ᜀ氁椀愀甀  sužinojau, kad tas etapas išėjo į Vorkutą. Per tą laiką susirišau su namais, ਀  猀甀猀椀爀愀搀愀甀 最攀爀Ԁ 瀀爀椀縀椁欀爁ᜀ琁漀樀ԀⰁ 欀甀爀椀猀 戀甀瘀漀 渀甀ᜀ樁ᤀ猁 ⼀ 渀愀洀甀猀 椀爀 洀愀渀 愀琀渀攀愀ᜁ 氀愀椀愀欁Ԁ⸁  Po mėnesio vėl pradėjo ruošti naują etapą. Dabar galvojau, kaip padaryti, ar ਀  瘀愀縀椁甀漀琀椀Ⰰ 渀攀猀 琀愀猀 瀀愀猀椀氀椀欀椀洀愀猀 戀愀椀猀椀愀椀 瀀爀椀瘀愀爀最椀渀愀Ⰰ 瀀爀椀最愀搀椀渀愀 渀攀爀瘀猀⸁ 嘀椀攀渀甀琀ᜀ渁 ㄀㈀  m2 uždarę laikė savaitę po 22 žmones. Stovėjom, gulėti nebuvo kur, ਀  樀攀椀 瘀椀攀渀愀猀 猀甀欀愀猀椀Ⰰ 琀甀爀椀 瘀椀猀椀 猀甀欀琀椀猀⸀ 䤀愀 瘀愀欀愀爀漀 愀琀瘀愀縀椁愀瘀漀 椀愀 嘀漀氀漀最搀漀猀 猀愀爀最礀戀愀Ⰰ  perėmė kalinius, darė kratą, paskirstė į vagonus. Aš pakliuvau į antrą vagoną, ਀  瀀愀猀欀礀爀ᜀ 猀攀渀椀欀渁甀 氀椀攀琀甀瘀⼀ 愀氀礀琀椀愀欁⼀ 椀爀 樀漀 瀀愀搀ᜀ樁ᜀ樁Ԁ⸁ ㄀㤀㐀㔀 洀⸀ 氀愀瀀欀爀椀Āio 20-ą iš ਀  爀礀琀漀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 爀椀欀椀甀漀琀椀 攀琀愀瀀甀猀Ⰰ 瀀愀爀愀最椀渀搀愀洀椀 猀甀 愀愁甀琀甀瘀猀 戀甀漀縀ᜁ洁㨀 欀愀猀 瘀椀欀爀攀猀渀椀猀Ⰰ  tam nekliuvo, o kas nevikrus, tam kliūdavo į šoną. Visus suklupdė. Be to, ਀  猀愀爀最礀戀漀猀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 瀀愀猀愀欀ᜀ 欀愀氀戀Ԁ㨁 Ḁ䜠愀渀愀 爀礀琀椀 搀礀欀愀椀 搀甀漀渀ԀⰁ 椀愀瘁攀愀椁洀 ⼀ 刀甀猀椀樀Ԁ㬁  ten dirbsit ir stipsit". Viskas buvo rusiškai. Tardymai saugume ir Lukiškėse ਀  戀甀瘀漀 琀漀欀椀攀Ⰰ 欀愀搀 渀攀 瘀椀攀渀愀洀 愀漁渀欀愀甀氀椀甀猀 猀甀氀愀甀縀ᜁ⸁ 䜀甀氀ᜀ樁漀洀 愀渀琀 最爀椀渀搀猀 挀攀洀攀渀琀椀渀椀猀Ⰱ  jei kas turėdavo ryzų kokių pasikloti, tai gerai, o jei ne — tai ir drebėdavo ਀  瘀椀猀Ԁ 渀愀欀琀⼀⸁ 嘀愀氀最椀猀㨀 戀愀氀愀渀搀愀Ⰰ 搀甀漀渀漀猀 ㌀  最 椀爀 洀愀縀漁猀 縀甁瘀攀氀ᜀ猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀愀爀ᜀ ⼀  geležinkelio stotį anksti rytą, 6 val., po šešis — susikibusius, iš šonų šunys ਀  椀爀 猀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀⸀ 紀洁漀渀ᜀ猁 洀愀琀礀搀愀洀椀 瘀攀爀欀ᜀⰁ 渀攀猀 洀攀猀 瘀椀猀椀 椀愀戁氀礀愀欁ᤀⰁ 猀甀瘀愀爀最ᤀ⸁ 䴀漀琀攀爀椀猀  vežė mašinom. Etapas susidarė iš 1 500 vyrų, o moterų — 500.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Iš viso 2 ਀    ⸀ 倀爀椀瘀愀爀ᜀ 瀀爀椀攀 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀漀 猀琀漀琀椀攀猀Ⰰ 瘀愀最漀渀愀椀 瀀愀爀甀漀愀琁椀⸀ 倀爀椀攀 瘀愀最漀渀猀 瘀ᜀ氁  suklupdė ir iš eilės pradėjo klups椁甀猀 瘀愀爀椀渀ᜀ琁椀 瀀漀 㔀  縀洁漀渀椀猀 ⼀ 瘀愀最漀渀Ԁ㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀椀氀渀椀甀樀攀  laike visą parą, tik kitą rytą pajudėjo ešelonas Sargybiniai aplink vagonus ਀  瘀愀椀欀愀琁漀 椀爀 欀愀甀欀愀椁 猀甀 洀攀搀椀 渀椀愀椀猀 瀀氀愀欀琀甀欀愀椀猀 ㈀ 洀攀琀爀猀 椀氀最椀漀 欀漀琀愀椀猀⸀ 匀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀  pastebėjo, kad mūsų vagone Nr 2 kažkas skrebsi jiems pasirodė, jog norime ਀  瀀愀戀ᜀ朁琀椀⸀ 䬀愀搀 瀀漀欀縁ᜁ 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 猀甀 瀀氀愀欀琀甀欀愀椀猀 椀爀 琀甀漀樀 猀甀欀漀洀愀渀搀愀瘀漀 渀甀猀椀瘀椀氀欀琀椀  nuogai ir perbėgti iš vieno vagono galo į kitą. Mojuodami plaktukais per ਀  瀀氀椀欀甀猀 欀欀渁甀猀 戀甀欀琀愀椀 猀欀愀椀Āiuoja, ar visi žmonės. Žinoma, kas vikresnis, sugeba ਀  瀀攀爀戀ᜀ朁琀椀Ⰰ 戀攀琀 搀愀甀最甀洀愀 最愀瘀漀Ⰰ 椀爀 猀欀愀甀搀縀椁愀椀⸀ 匀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀Ⰰ 愀瀀欀欀氁ᤀ 瀀氀愀欀琀甀欀愀椀猀Ⰰ  išsinešė žibintą, uždare duris ir paliko mus plikus, o buvo naktis, lapkri椁漀  pabaiga Jau dideli šal椁愀椀⸀ 嘀椀猀椀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 渀攀爀瘀椀渀琀椀猀Ⰰ 渀椀攀欀漀 渀攀猀椀洀愀琀漀Ⰰ 猀愀瘀猀 爀欀戁猀  neranda.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Šiaip ਀  琀愀椀瀀 渀漀爀猀 椀爀 渀攀 猀愀瘀愀椀猀 愀瀀猀椀瘀椀氀欀漀洀攀Ⰰ 琀椀欀 爀礀琀漀樀愀甀猀 搀椀攀渀ԀⰁ 椀愀愁甀愀甁猀Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ樁漀洀  keistis rūbus

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kur veža, ਀  渀椀攀欀愀猀 渀攀縀椁渀漀Ⰰ 瀀攀爀 氀愀渀最攀氀椀甀猀 洀愀琀礀琀椀 愀椁愀甀爀ᜀ猁 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀猀 嘀漀氀漀最搀漀猀 氀椀渀欀 倀漀  paros sargyba atveda du ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 blatnus
਀  爀甀猀甀猀 ⼀ 洀欀猁猀 瘀愀最漀渀Ԁ 椀爀 猀愀欀漀 Ḁ嘠椀攀渀愀猀 戀甀猀 猀攀渀椀欀渁愀猀Ⰰ 漀 欀椀琀愀猀 瀀愀搀ᜀ樁ᜀ樁愀猀☀焀甀漀琀㬀Ⰰ 漀  Vilniuje paskirtus lietuvius atleido. Tuoj tie užėmė ant gultų geresnes vietas ਀  椀爀 瀀漀 欀漀欀椀猀 ㈀ⴀ猀 瘀愀氀愀渀搀猀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 搀愀爀戀Ԁ⸁ 䨀椀攀 琀甀爀ᜀ樁漀 椀爀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">tinkas ਀  瀀攀椀氀椀甀猀⸀ 䴀攀猀 氀愀戀愀椀 渀甀猀椀洀椀渀ᜀ洁Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ樁漀洀 瀀愀愀渁椀戀縀搁漀洀 琀愀爀琀椀猀㨀 瀀愀猀椀搀甀漀琀椀 愀爀 欀漀瘀漀琀椀⸀  Visi buvome labai suvargę, išsekę, nusiminę ir pasidavėm tų banditų valiai. ਀  嘀椀猀甀猀 渀甀爀攀渀最ᜀⰁ 愀琀ᜀ洁ᜀ 最攀爀攀猀渀椀甀猀 爀欀戁甀猀Ⰰ 戀愀琀甀猀Ⰰ 欀愀猀 琀甀爀ᜀ樁漀 洀愀椀猀琀漀Ⰰ 瘀椀猀欀Ԁ  perduodavo sargybiniams. Važiavom savaitę. Atvežė į Kizmos stotj už Velsko, ਀  䄀爀挀栀愀渀最攀氀猀欀漀 猀爀椀琀礀樀攀⸀ 䈀甀瘀漀 樀愀甀 猀甀琀攀洀ᤀ⸁ 䤀愀爁椀欀椀愀瘀漀 椀爀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 瘀愀爀礀琀椀⸀ 䬀攀氀椀愀猀  išklotas rąstais, nes aplink klampynės, pelkės Iš geležinkelio stoties varė ਀  欀漀欀椀甀猀 搀甀 欀椀氀漀洀攀琀爀甀猀 戀ᜀ朁琀攀Ⰰ 欀愀猀 渀攀瀀愀戀ᜀ朁愀Ⰰ 氀攀椀搀縀椁愀 愀甁渀椀猀 愀渀琀 最愀氀瘀漀猀⸀ 䐀愀甀最甀洀愀  pabėgti negali, nes nusilpę yra, o svarbiausia, vagone banditai pamainė batus, ਀  愀瀀猀椀愀瘀ᤀ 洀愀縀愁椀猀Ⰰ 欀漀樀愀猀 猀瀀愀甀搀縀椁愀⸀ 紀洁漀渀ᜀ猁 欀爀椀渀琀愀Ⰰ 漀 愀甁渀礀猀 氀椀瀀愀 愀渀琀 樀猀 椀爀 搀爀愀猀欀漀⸀  Atsimenu, Paniavas A., teisininkas iš Šven椁漀渀椀猀Ⰱ 琀愀椀瀀 渀甀猀椀氀瀀漀Ⰰ 愀甁渀猀 瘀椀猀愀猀  apdraskytas, pradėjo verkti, sakydamas: „Neišgyvensim 椁愀Ⰰ 渀甀欀愀渀欀椀渀猀☀焀甀漀琀㬀 䴀攀猀Ⰰ  tvirtesni, paimam už parankių ir tempiam jį: „Laikykis, brolau, vis kaip nors ਀  瀀攀爀最礀瘀攀渀猀椀洀☀焀甀漀琀㬀 倀漀 瀀漀爀漀猀 欀椀氀漀洀攀琀爀猀 氀攀椀搀漀 攀椀琀椀 樀愀甀 縀椁渀最猀渀椀甀Ⰰ 愀琀猀椀最愀瘀漀洀攀 椀爀 愀椁愀椀瀀  taip jau priėjome lagerį, bet reikėjo žygiuoti dar 7 kilometrus. Kartu buvo ਀  嘀椀氀欀愀猀 倀漀瘀⸀Ⰰ 洀椀愀欁椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ 䴀愀琀欀ᜀ渁愀猀 䄀渀琀⸀Ⰰ 䨀愀猀甀搀椀猀 唀琀⸀Ⰰ 欀甀渀椀最愀猀 䬀椀愀欁椀猀Ⰰ 倀愀洀愀瘀愀猀  Antanas iš Šven椁漀渀椀猀 椀爀 搀愀甀最攀氀 欀椀琀猀⸁ 䰀愀最攀爀椀猀 戀甀瘀漀 瘀椀猀愀椀 愀爀琀椀 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀漀  linijos Velskas—Kotlas. Tame lageryje žmonių nebuvo, tik radom administraciją ਀  椀爀 最礀搀礀琀漀樀Ԁ 甀欀爀愀椀渀椀攀琀⼀Ⰱ 欀甀爀椀猀 戀愀椀最ᜀ 猀ᜀ搁ᜀ琁椀 ㄀  洀攀琀猀Ⰱ 琀愀椀 洀攀搀椀挀椀渀漀猀 㔀ⴀ漀 欀甀爀猀漀  studentas, bet labai geras vyras. Apgyvendino barakuose, suskirstė brigadomis. ਀  倀爀椀攀愀 洀甀猀 Āia gyveno vokie椁愀椀 嘀愀氀最礀琀椀 搀愀瘀ᜀ 搀甀漀渀漀猀 㘀㔀  最Ⰰ 猀爀椀甀戀漀猀 椀爀 欀漀愀ᜁ猁 瀀漀  kaušelį 3 kart per dieną. Visą gruodį buvo karantinas. Darban nevarė ਀  椀氀猀ᜀ樁漀洀ᜀ猁⸀ 倀攀爀 䬀欀āias smarkiai susirgau, 40°. Per savaitę pasveikau. Buvo ਀  欀甀渀椀最愀猀 䬀椀愀欁椀猀⸀ 倀爀椀ᜀ樁愀甀 椀愀瀁愀縀椁渀琀椀攀猀 瀀爀椀攀愀 䬀愀氀ᜀ搁愀猀Ⰰ 戀攀 欀漀洀甀渀椀樀漀猀⸀ 䬀愀氀ᜀ搁愀猀 氀攀椀搀漀  švęsti, buvo pamaldos. Sausio 6-ą prasidėjo gelžkelio tiesimo darbai Aprengė ਀  洀甀猀 瘀愀氀搀椀愀欁愀椀猀 爀欀戁愀椀猀⸀ 瘀愀琀椀渀ᜀ洁 欀攀氀渀ᜀ洁Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀戀甀愀氁愀琀愀椀猀Ⰰ Āiūnėm ir 椁甀氀欀ᜀ洁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Apranga nebloga. Pradedam gauti ਀  㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 pajoką ਀  ㄀⼀㄀Ⰰ ㄀⼀㈀Ⰰ ㄀⼀㌀Ⰰ ㌀⼀㈀Ⰰ ㌀⼀㌀⸀ 嘀椀爀愀甁琀椀渀椀猀 搀甀漀渀愀Ⰰ 愀瀀愀琀椀渀椀猀 欀漀愀ᜁ 椀爀 瀀爀椀攀搀愀椀㨀 挀甀欀爀愀甀猀Ⰰ  žuvies. Vienas duonos reiškia 100 g, vienas košės reiškia 200 g Duonos aš ਀  搀愀甀最椀愀甀 渀攀猀甀爀椀渀欀愀甀 最愀爀愀渀琀甀漀琀愀 㘀㔀  最 ⴀ⤀ⴀ ㌀  最 㴀 㤀㔀  最 ఀ椁愀 搀甀漀渀愀 猀瘀愀爀戀椀愀甀猀椀愀⸀  Visą laiką alkis.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Parą ਀  氀攀椀搀漀 瀀愀椀氀猀ᜀ琁椀 椀爀 瀀漀 琀漀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 瘀愀爀礀琀椀 搀愀爀戀愀渀 瀀爀椀攀 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀漀⸀ 刀攀椀欀ᜀ樁漀 瘀攀縀琁椀  karu椁愀椀猀 縀攁洀ᤀ⸁ 䨀攀椀 渀漀爀洀漀猀 渀攀瀀愀搀愀爀愀椀Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀愀琁爀愀氀渀愀樀愀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  300 g duonos, o jei išdirbi, garantuota 550 g ir dar košės, o jei normą ਀  瘀椀爀愀椁樀椀Ⰰ 琀愀椀 最愀甀渀椀 ㄀  最 搀甀漀渀漀猀 椀爀 ㄀  最 欀漀愀ᜁ猁 搀愀甀最椀愀甀⸀ 䴀欀猁猀 瘀礀爀愀椀 Āiupo ਀  猀洀愀爀欀椀愀椀 搀椀爀戀琀椀 椀爀 瀀攀爀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 瀀爀椀猀椀瘀愀爀ᜀ 渀攀猀 爀椀攀戀愀氀猀 渀攀戀甀瘀漀⸀ 䐀愀甀最甀洀Ԁ 椀愀瘁攀縀ᜁ ⼀  artimiausią ligoninę. Daugiausiai nusilpo jauni vyrai gimnazistai, studentai, ਀  戀欀琁攀渀琀㨀 䨀愀猀甀搀椀猀Ⰰ 唀氀漀稀愀猀 ⠀䄀氀洀漀猀 戀爀漀氀椀猀⤀ 椀爀 欀琀⸀ 唀氀漀稀愀猀 洀椀爀ᜀⰁ 䨀愀猀甀搀椀猀 ⼀愁漁欀漀 ⼀  šulinį, nes negalėjo ištverti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Su namais ਀  樀漀欀椀漀 爀礀愀椁漀 渀攀琀甀爀ᜀ樁漀洀Ⰰ 渀攀猀 椀爀 瀀漀瀀椀攀爀椀愀甀猀 渀攀戀甀瘀漀Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ樁漀洀 爀愀愀礁琀椀 愀渀琀 琀漀愀椁攀猀⸀  Jeigu kas turėdavo mažą gabaliuką popieriaus, keisdavo į
਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Dažnai į ਀  戀愀爀愀欀Ԁ 愀琀猀椀猀猁搀愀瘀漀 樀愀甀渀Ԁ 氀攀渀欀Ԁ 猀愀渀椀琀愀爀Ԁ 瀀愀愀愁甀欀琀椀 洀愀渀ᤀ猁 猀琀愀挀椀漀渀愀爀愀椀℀Ⰰ 欀愀搀  nuei椁愀甀Ⰰ 漀 琀攀渀愀椀 瀀愀搀ᜀ搁愀瘀漀 戀氀椀欀搁攀氀⼀ 洀愀渀猀 欀漀愀ᜁ猁 猀甀 愀氀椀攀樀甀洀Ⰰ 愀愀 瀀愀猀椀樀甀猀搀愀瘀愀甀  kaip ant kito svieto. Per savaitę sutvirtėjau. A椁欀 琀愀洀 最礀搀礀琀漀樀甀椀  ukrainie椁甀椀℀ 匀琀愀挀椀漀渀愀爀攀 搀椀爀戀漀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 猀琀甀搀攀渀琀愀猀 洀攀搀椀欀愀猀 倀攀琀爀椀愀欁椀猀⸀ 䨀椀猀 椀爀最椀  žmonėm padėdavo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pirmus ਀  氀愀椀愀欁甀猀 氀攀椀搀漀 爀愀愀礁琀椀 ㄀㤀㐀㘀 ㄀ ㈀㘀⸀ 匀瘀愀爀戀椀愀甀猀椀愀 ᐀†琀爀欀欁猀琀愀 爀椀攀戀愀氀猀⸁ 倀攀爀 䬀愀氀ᜀ搁愀猀  prasidėjo dideli šal椁愀椀 椀欀椀 ᐀†㔀 뀀⸀ 䐀愀爀戀愀渀 渀攀瘀愀爀漀 欀愀椀 ᐀㌠ 뀀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀愀氀愀渀搀縀椁漀  7-ą perkelia į antrą koloną izoliatoriun baigti tardymą. Tardo septynias ਀  搀椀攀渀愀猀⸀ 吀愀爀搀礀洀Ԁ 戀愀椀最椀愀Ⰰ 瀀愀猀椀爀愀愀愁甀 琀愀爀搀礀洀漀 戀愀椀最椀洀漀 猀琀爀愀椀瀀猀渀⼀ 瀀爀椀攀 瀀爀漀欀甀爀漀爀漀⸀  Man paaiškina, kad teis Archangelsko apygardoj. Du mėnesius laukiau teismo ir ਀  搀攀樀愀Ⰰ 渀攀猀甀氀愀甀欀椀愀甀⸀ 䈀愀氀愀渀搀縀椁漀 ㄀㐀ⴀԀ 瀀攀爀欀攀氀椀愀 ⼀ 㐀ⴀԀ 欀漀氀漀渀Ԁ⸁ ఀ椁愀 瀀愀欀氀椀欀渁甀 欀漀氀漀渀漀猀  ligoninėn sanitaru. Jei daktaras geras, neblogai, bet 椁愀 戀甀瘀漀 搀愀欀琀愀爀愀猀  blogas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Apie ਀  一愀甀樀甀猀 洀攀琀甀猀 瘀愀縀椁愀瘀漀 攀愀攁氀漀渀愀猀Ⰰ 瘀椀猀愀猀 琀爀愀甀欀椀渀礀猀Ⰰ 欀愀爀椀愀欁愀猀 猀甀 瀀爀漀搀甀欀琀愀椀猀Ⰰ᐀† pupelės, cukrus, gėrimai,— ir palei mūsų lagerį nuvirto nuo bėgių. Naktį kėlė ਀  瘀椀猀甀猀 氀愀最攀爀椀渀椀渀欀甀猀 最攀氀戀ᜀ琁椀 瘀愀最漀渀猀⸁ 䄀愀 瀀愀欀氀椀甀瘀愀甀 瀀爀椀攀 瘀愀最漀渀漀 猀甀 挀甀欀爀甀洀椀⸀  Valgėm, kiek kas norėjo, kitas net apsidirbo. Nešti į lagerį neleido, bet mes ਀  爀椀稀椀欀愀瘀漀洀 椀爀 渀攀愀ᜁ洁ᜀ猁⸀ 倀甀瀀攀氀椀猀 瀀愀猀椀猀氀ᜀ瀁ᜀ洁 縀攁洀ᜀ樁Ⰰ 渀攀猀 琀攀渀 搀椀爀戀搀愀瘀漀洀 瀀爀椀攀  gelžkelio, ir vėliau jų išsivirdavom. Įeinant lagerin ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 nadzirateliai
਀  瀀爀愀搀ᜀ樁漀 欀爀愀琀礀琀椀Ⰰ 戀攀琀 洀愀渀 瀀愀猀椀猀攀欀ᜀ 戀甀愀氁愀琀攀 ⼀猁椀渀攀愀琁椀 愀瀀椀攀 㔀 欀最 挀甀欀爀愀甀猀 洀愀椀愀椁甀欀Ԁ⸁  Turėjom ilgam cukraus pasmaguriauti. Iš kitų atėmė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mes visi ਀  戀甀瘀漀洀 渀攀琀攀椀猀琀椀Ⰰ 琀漀搀ᜀ氁 氀愀最攀爀椀漀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椀樀愀 洀欀猁猀 渀攀渀漀爀ᜀ樁漀 氀愀椀欀礀琀椀⸀ 䬀爀攀椀瀀ᜀ猁椀 ⼀  Maskvą, kur įsakė priimt. Parėję iš darbo, visi suklaupdavom ir giedojom: ਀  Ḁ䴠愀爀椀樀愀Ⰰ 䴀愀爀椀樀愀⸀⸀⸀☀焀甀漀琀㬀 䈀甀瘀漀洀 瘀椀攀渀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀⸀ 倀椀爀洀Ԁ 猀椀甀渀琀椀渀⼀ 最愀瘀愀甀 椀愀 渀愀洀猀 ㄀㤀㐀㘀 洀⸀  apie kovą, labai apsidžiaugiau, ten buvo ir laikraštis įdėtas, pabrauktos ਀  爀愀椀搀ᜀ猁Ⰰ 瀀攀爀猀欀愀椀Āiau, kad tėtė mirė vasario 6-ą. Žmona aiškino, kad siuntinius ਀  戀甀瘀漀 氀愀戀愀椀 猀甀渀欀甀 椀愀猁椀猀猁琀椀⸀ 䐀愀甀最甀洀愀 最爀⼀縁搁愀瘀漀⸀ 倀椀渀椀最猀 椀爀最椀 渀攀瀀爀椀椀洀椀渀ᜀ樁漀⸀ 紀洁漀渀愀  pašto viršininkui net rankas bu椁甀漀搀愀瘀漀Ⰰ 欀愀搀 瀀爀椀椀洀琀猀 猀椀甀渀琀椀渀⼀⸁ ㄀㤀㐀㘀 洀⸀ 愀瀀椀攀  balandžio mėnesį perkėlė į kitą lagerį, netoli geležinkelio stoties. Kizma. ਀  吀攀渀 椀愀 渀愀甀樀漀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 琀愀爀搀礀琀椀⸀ 䄀愀 Āia įsitaisiau kaip gydytojas: priiminėjau ਀  氀椀最漀渀椀甀猀Ⰰ 樀攀椀 琀攀洀瀀攀爀愀琀欀爁漀猀 琀甀爀椀Ⰰ 愀琀氀攀椀猀搀愀瘀愀甀 渀甀漀 搀愀爀戀漀Ⰰ 樀攀椀 氀愀戀愀椀 猀攀爀最愀Ⰰ  siun椁愀甀 愀爀琀椀洀椀愀甀猀椀漀渀 氀椀最漀渀椀渀ᜀ渁⸀ ఀ椁愀 猀甀猀椀琀椀欀愀甀 䌀攀椀Āį iš Rokiškio ir daugel ਀  欀椀琀猀⸁ 匀椀琀愀洀 氀愀最攀爀礀樀攀Ⰰ 爀漀搀漀猀 㐀ⴀ攀Ⰰ 瘀椀攀渀Ԁ 渀愀欀琀⼀ 瀀愀戀ᜀ朁漀 最椀洀渀愀稀椀猀琀愀猀 椀愀  Marijampolės, Brazaitis. Pradėjo visur ieškoti ir tą pa椁Ԁ 搀椀攀渀Ԁ 猀甀最愀瘀漀⸀  Atvarė į lagerio zoną visą sudraskytą šunų. Išrikiavo visą lagerį. Lagerio ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 猀愀欀漀 欀愀氀戀ԀⰁ 漀 愀甁渀⼀ 氀攀椀搀縀椁愀 䈀爀愀稀愀椀Āiui ant galvos, kad draskytų. ਀  倀愀猀愀欀ᜀⰁ 樀攀椀 戀ᜀ朁猀椀琀Ⰰ 椀爀 樀甀洀猀 琀愀猀 瀀愀琀猀 戀甀猀⸀ 嘀椀攀渀愀猀 椀愀 洀欀猁猀Ⰱ 瀀愀渀攀瘀ᜀ縁椁攀琀椀猀  Suba椁甀猀 ⠀樀椀猀 戀甀瘀漀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀⤀Ⰰ 瀀爀椀ᜀ樁漀 瀀爀椀攀 䈀爀愀稀愀椀Āio ir smogė jam į veidą: ਀  Ḁ䜠椀爀搀椀Ⰰ 氀椀攀琀甀瘀椀愀洀猀 最ᜀ搁Ԁ 搀愀爀Ԁ猁☀焀甀漀琀㬀 䴀攀猀 瘀椀猀椀 戀愀椀猀椀愀椀 瀀愀猀椀瀀椀欀琀椀渀漀洀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀漀  elgesiu ir pradėjom šaukti: „Eik šalin, šėtone!" Atstojo. Vienas kitam sakom: ਀  Ḁ怠椁琀漀 ⼀瘁礀欀椀漀 渀攀瀀愀洀椀爀愀椁洀Ⰰ 樀攀椀 最爀⼀愁椁洀Ⰰ 渀攀搀漀瘀愀渀漀猀椀洀⸀ 䨀甀欀 瘀椀猀甀爀 戀欀渁愀 椀愀猁椀愀漁欀ᜀ氁椀猀℁☀焀甀漀琀㬀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀瀀椀攀  gegužės mėnesį pervežė į patį Velską ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 peresilkon, ਀  爀漀搀漀猀Ⰰ 㘀 氀愀最攀爀椀渀⸀ ఀ椁愀 戀甀瘀漀 椀爀 洀攀爀最愀椀Āių lietuvai椁猀⸁ 䤀愀 ఀ攁搀愀猀猀 猀甀琀椀欀愀甀  Sakalauskaitį, Ladygą ir kt. Vasarą atvažiavo aplankyti mergaitė Nijolė. ਀  倀愀猀椀猀愀欀ᜀ 攀猀愀渀琀椀 搀甀欀琀ᜀ⸁ 䄀琀瘀攀縀ᜁ 欀甀渀椀最漀 匀欀甀爀猀欀椀漀 瀀椀渀椀最猀 椀爀 氀椀攀瀀ᜀ 瀀愀猀椀搀愀氀礀琀椀⸀  Pasimatyti neleido, nes dar neteisti buvom. Bet sargybinį paprašiau, kad ਀  氀攀椀猀琀猀 搀甀欀琀攀爀⼀ 瀀愀戀甀Āiuoti. Sako: „Greit, kad nematytų viršininkai". Abu ਀  愀瀀猀椀瘀攀爀欀ᜀ洁⸀ 䨀椀 瀀愀猀愀欀ᜀ㨁 Ḁ丠攀氀椀欀搁ᜀ欁椀琀Ⰰ 最爀⼀愁椁琀☀焀甀漀琀㬀⸀ 吀漀欀猀 愀瀀氀愀渀欀礀洀愀猀 洀甀猀 瘀椀猀甀猀  nuramino, rodos, buvo ir lengviau kentėti. Po Nijolės už mėnesio atvažiavo ir ਀  猀攀猀甀漀 伀氀礀琀ᜀ⸁ 䄀琀戀ᜀ朁愀 洀愀渀漀 搀爀愀甀最愀猀 嘀椀氀欀愀猀㨀 Ḁ匠琀愀猀礀Ⰰ 縀椁欀爁ᜀ欁Ⰰ 最愀氀 吀愀瘀漀 猀攀猀甀漀Ⰰ 氀愀戀愀椀  panaši į Tave". Aš bėgu, žiūriu, Olytė: „Sveika, Olyte, ar visi sveiki, ਀  䈀爀愀渀椀甀欀愀猀 愀爀 最爀⼀縁漁㼀☀焀甀漀琀㬀 倀愀洀愀Āius sustojo širdis plakus iš džiaugsmo. Nuo to laiko ਀  瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀 愀琀猀椀最愀甀琀椀 ᐀†氀礀最 瀀愀戀甀搀愀甀 椀愀 洀椀攀最漀㨀 Ḁ匠琀愀猀礀Ⰰ 縀椁渀漀欀Ⰰ 吀愀瘀漀 瘀椀猀椀 猀瘀攀椀欀椀 椀爀  gyvi: yra dėl ko gyventi ir aukotis". Pasimatymo nedavė, nes buvau dar ਀  渀攀琀攀椀猀琀愀猀⸀ 䄀琀瘀攀縀ᜁ 搀愀甀最 洀愀椀猀琀漀 椀爀 瀀椀渀椀最猀⸁ 倀攀爀 琀瘀漀爀Ԁ 瀀愀猀椀洀愀琀礀搀愀瘀漀洀 椀爀 瘀漀最Āiomis ਀  瀀愀猀椀欀愀氀戀ᜀ搁愀瘀漀洀⸀ 䈀甀瘀漀 爀愀洀椀愀甀Ⰰ 渀漀爀猀 愀椁攀欀 琀椀攀欀 猀甀縀椁渀漀樀愀甀 愀瀀椀攀 猀愀瘀椀愀欁椀甀猀⸀ 紀椁渀漀洀愀Ⰰ  Tėvelis jau miręs, be galo buvo gaila! Dabar visas rūpestis, kaip išlaikyti ਀  洀愀椀猀琀ԀⰁ 渀攀猀 搀椀搀攀猀渀ᜀ 搀愀氀椀猀 爀甀猀猀 ᐀†㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">žulikų. ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀愀搀ᜀ猁椀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">koptiorkoj ਀  ᐀†瀀愀瘀漀最猀⸀ 一甀琀愀爀椀愀甀 氀愀椀欀礀琀椀 戀愀爀愀欀攀Ⰰ 渀攀猀 琀甀漀 氀愀椀欀甀 愀愀 戀甀瘀愀甀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">dnevalnu ਀  ᐀†琀瘀愀爀欀搀愀爀椀甀⸀ 匀甀猀椀爀愀搀愀甀 氀愀稀搀Ԁ 爀愀渀欀漀猀 猀琀漀爀甀洀漀 椀爀 渀愀欀琀⼀ 氀愀椀欀椀愀甀 瀀爀椀攀 氀漀瘀漀猀⸀  Maistą laikiau pagalvyje. Vieną naktį sapnuoju, kad medų traukia iš po galvos, ਀  琀椀欀 Āiupt už rankos — iš po gultų vagis, iškišęs ranką, traukia medų. Greit ਀  猀瀀爀甀欀漀 瀀爀漀 搀甀爀椀猀 椀爀 椀愀戁ᜀ朁漀 渀椀攀欀漀 渀攀瀀攀愀ᤁ猁⸀ 䈀愀爀愀欀攀 琀愀洀猀甀Ⰰ 攀氀攀欀琀爀漀猀 渀攀戀甀瘀漀⸀ 倀漀  dviejų valandų tas pats vagis su lazda rankoj vėl atėjo į baraką ir artinasi ਀  瀀爀椀攀 洀愀渀ᤀ猁Ⰰ 搀甀漀搀愀洀愀猀 氀愀稀搀愀 ⼀ 最甀氀琀甀猀Ⰰ 欀愀搀 愀琀爀漀搀礀琀猀Ⰱ 樀漀最 Āia eina ne vienas, o ਀  搀愀甀最 樀猀⸁ 䈀攀琀 愀愀 欀愀搀 搀愀瘀椀愀甀 氀愀稀搀愀 瀀攀爀 最愀氀瘀ԀⰁ 琀愀椀 氀愀稀搀愀 瀀攀爀 瀀甀猀ᤀ 氀欀縁漁Ⰰ 瘀愀最椀猀  parkrito ir guli kaip negyvas. Nunešėm į ligoninę, po savaitės pasveiko. Tik ਀  戀椀樀漀樀愀甀Ⰰ 欀愀搀 渀甀漀 樀猀 渀攀渀甀欀攀渀琀ᜀāiau, bet daugiau nesirodė.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 6-oj ਀  欀漀氀漀渀漀樀 最愀瘀愀甀 氀愀椀愀欁Ԁ 椀愀 刀愀洀欀渁ᜀ氁椀漀⸀ ఀ椁愀 洀愀渀漀 最攀爀攀猀渀椀 搀爀愀甀最愀椀㨀 嘀椀氀欀愀猀Ⰰ 䴀愀琀欀ᜀ渁愀猀Ⰰ  Jucius, Čyžas, Katinas, Repšys, Sobas, Meškus ir Reinys (Olytės direktorius). ਀  倀爀椀ᜀ樁愀甀 搀甀欀愀爀琀 椀愀瀁愀縀椁渀琀椀攀猀⸀ 嘀椀攀渀Ԁ欁愀爀琀 瀀爀椀ᜀ洁椀愀甀 椀爀 怀瘁⸀ 欀漀洀甀渀椀樀Ԁ⸁ ఀ椁愀 氀愀椀欀漀洀漀猀  kas sekmadienį ir Šv. Mišios. Tuoj pat atsigavau dvasiškai ir fiziškai. ਀  䄀琀瘀愀縀椁甀漀搀愀瘀漀 愀瀀氀愀渀欀礀琀椀 椀愀 ⼀瘁愀椀爀椀猀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 瘀椀攀琀猀 猀愀瘀椀愀欁椀猀⸁ 䬀愀椀 欀愀猀 最爀⼀縁漁 ⼀  namus, net netolimi mano kaimynai, kaip Baltaduonis iš Sugin椁猀⸁ 䨀愀洀 ⼀搁愀瘀椀愀甀  parvežti laišką į Buitūnus. Grįžo vienas vilniškis ir vienas kauniškis, matyt, ਀  椀爀 樀椀攀 戀甀瘀漀 甀縀ᜁ樁ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀⠀倀愀爀瘀攀縀琁椀  namo)

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jau prieš ਀  洀ᜀ渁攀猀⼀ 瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀 氀愀甀欀琀椀 伀氀礀琀ᜀ猁Ⰰ 戀攀琀 渀甀漀 愀椁漀猀 搀椀攀渀漀猀 瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀 爀愀愀礁琀椀⸀ 䬀愀椀瀀 愀愀  Jūsų išsiilgau, negaliu raštu išreikšti. Koks man bus džiaugsmas, kai Olytę ਀  瀀愀洀愀琀礀猀椀甀Ⰰ 漀 瀀攀爀 䨀Ԁ 椀爀 䨀甀猀 瘀椀猀甀猀℀ 倀爀愀搀ᜀ樁愀甀 琀爀攀Āius metus kaip karvelis ਀  甀縀搁愀爀礀琀愀猀 渀愀爀瘀攀氀礀樀攀Ⰰ 愀琀猀欀椀爀琀愀猀 渀甀漀 瀀愀猀愀甀氀椀漀Ⰰ 琀ᜀ瘁礀渀ᜀ猁⸀ 䤀爀 甀縀 欀Ԁ 最椀㼀 唀縀 渀椀攀欀甀猀℀  Bet aš tvirtai nusiraminau, netikėlius nustūmiau į šalį kaip nereikalingus. ਀  䜀愀氀瘀漀樀甀 琀椀欀 愀瀀椀攀 䨀甀猀 椀爀 欀椀琀甀猀 愀爀琀椀洀甀猀 猀愀瘀椀愀欁椀甀猀⸀ 䴀愀渀 搀ᜀ氁 䨀欀猁猀 礀爀愀 琀椀欀猀氀愀猀  gyventi ir aukotis. Jūs mano viltis ir paguoda, aš dėl Jūsų vargsiu, kentėsiu ਀  椀爀Ⰰ 樀攀椀 戀甀猀 爀攀椀欀愀氀愀猀Ⰰ 洀椀爀猀椀甀Ⰰ 漀 䨀欀猁猀 渀攀愀瀀瘀椀氀猀椀甀⸀ 怀椁愀渀搀椀攀渀 甀縀琁攀欀猀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">St.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀猀甀瀀㸀 1 ਀  䰀愀甀欀搀愀洀愀猀 猀攀猀攀爀猀 伀氀礀琀ᜀ猁 椀愀 愀渀欀猀琀漀 爀愀愀ᜁ 氀愀椀愀欁甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㔀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">VII

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Gaila, ਀  欀愀搀 渀攀猀甀 瀀漀攀琀愀猀 愀爀 爀愀愀礁琀漀樀愀猀Ⰰ 最愀氀ᜀāiau daug kūrinėlių parašyti. Gal atsiras iš ਀  洀欀猁猀 最愀戀椀猀 瘀礀爀甀欀猀⸁ 䄀愀 瀀愀猀椀琀攀渀欀椀渀猀椀甀 瀀氀愀欀椀洀甀 愀椁爀搀椀攀猀Ⰰ 欀甀爀椀 搀愀爀 渀攀瀀愀縀攁椀猀琀愀⸀ 吀攀最甀  ji kalba. Dėka Jūsų visų dabar gyvenu neblogai. Siuntinių niekas neatima. ਀  䐀愀爀戀Ԁ 琀甀爀椀甀 氀攀渀最瘀Ԁ ᐀†㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  搀渀攀瘀愀氀渀礀樀Ⰰ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  baraką išplaunu, atnešu vandens ir saugau žmonių turtą, kad vagys nepavogtų. ਀  䈀愀爀愀欀攀 礀爀愀 㔀  縀洁漀渀椀猀 椀爀 瘀椀猀椀攀洀猀 㔀㠀 猀琀爀⸀ 䴀甀猀 瘀愀搀椀渀愀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">fašistais. ਀  䐀愀甀最椀愀甀 欀愀椀瀀 㔀 ─ 礀爀愀 氀椀攀琀甀瘀椀猀⸁ 紀洁漀渀ᜀ猁 最攀爀椀⸀ 䬀漀氀漀渀漀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀渀愀Āialstva ਀  椀爀最椀 最攀爀愀⸀ 倀攀爀 瀀甀猀爀礀Āius ir vakarienę griežia armoška — atrodo kaip restorane. ਀  䐀愀爀戀愀渀 椀愀氁攀椀搀縀椁愀 椀愀 爀礀琀漀 椀爀最椀 猀甀 愀爀洀漀愀欁愀⸀ 吀椀攀猀愀Ⰰ 搀愀縀渁愀椀 瘀愀氀最礀欀氀漀樀 戀欀渁愀  koncertas ir paskaitos, bet daugiau publikos susirenka prie maisto langelio਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀猀琀爀攀氀漀欀漀Ⰰ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  spygliuotų vielų ir kitų barjerų. Kas išgalvojo kultūringam žmogui tokius ਀  渀愀洀甀猀℀ 唀縀琁攀欀猀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  匀琀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀怀椁愀渀搀椀攀渀  poilsio diena — ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 vychodnoj. ਀  倀攀爀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 搀甀漀搀愀 瀀漀椀氀猀椀甀椀 欀攀琀甀爀椀愀猀 搀椀攀渀愀猀⸀ 䬀椀琀漀猀攀 欀漀氀漀渀漀猀攀Ⰰ 欀愀椀瀀 瀀愀瀀甀漀氀愀⸀ 䴀愀渀  poilsių nėra, nes vandens atnešti reikia, iššluoti ir turtą saugoti reikia. ਀  匀瘀愀爀戀椀愀甀猀椀愀 ᐀†愀氀欀椀漀 樀愀甀 渀ᜀ爁愀Ⰰ 瘀愀氀最礀琀椀 琀甀爀椀甀 欀Ԁ⸁ 倀椀攀琀甀洀 椀愀猁椀瘀椀爀ᜀ洁 欀漀愀礁琀ᜀ猁 椀爀  rūgštynių sriubikės, o kai kada ir blynelių išsikepam. Buvo mažas turto ਀  瀀愀琀椀欀爀椀渀椀洀愀猀 ᐀†㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">obyskas. ਀  吀漀欀椀甀猀 瀀愀琀椀欀爀椀渀椀洀甀猀 搀愀爀漀 搀愀縀渁愀椀Ⰰ 洀愀琀 椀攀愀欁漀 瀀攀椀氀椀猀 椀爀 欀椀琀猀 最攀氀縀朁愀氀椀猀Ⰱ 欀漀  negalima laikyti. Mūs tas nejaudina, mes esam jau prie visko pripratę, ir ਀  樀椀攀洀猀 欀Ԁ 渀漀爀猀 猀甀爀愀猀琀椀 礀爀愀 猀甀渀欀甀Ⰰ 渀攀猀 椀爀 洀攀猀 瀀攀爀 琀椀攀欀 氀愀椀欀漀 瀀愀猀椀搀愀爀ᜀ洁 最甀搀爀欀猁⸀  Tą dieną visi rašo laiškus namiškiams, ilsisi, miega, kiti futbolą žaidžia — ਀  戀甀瘀漀 爀甀渀最琀礀渀ᜀ猁 倀愀戀愀氀琀椀樀漀 猀甀 Ḁ洠欀猁猀 戀爀漀氀椀愀椀猀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䄀渀Ԁ 猀攀欀洀愀搀椀攀渀⼀ 洀欀猁椀愀欁椀愀洀猀 猀攀欀ᜀ猁椀Ⰰ  o šiandien mūsiškiai pralaimėjo 7:1 jų naudai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tiesa, ਀  瀀爀椀攀愀 瀀漀爀Ԁ 猀愀瘀愀椀Āių į kiekvieną baraką įvedė radijus. Tai geras išgalvojimas, ਀  渀攀爀攀椀欀椀愀 渀ᜀ 猀甀欀椀渀ᜀ琁椀Ⰰ 椀攀愀欁漀琀椀 欀椀琀猀 猀琀漀Āių. Mums didelis dalykas: pasiklausom ਀  椀愀 䴀愀猀欀瘀漀猀 最爀愀縀椁漀猀 洀甀稀椀欀漀猀 椀爀 縀椁渀椀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀愀 瀀愀琀  ryto persikėliau pas Jus ir tarsi Olytę lydžiu kelionėje. Pasimeldžiu, kad ਀  䐀椀攀瘀愀猀 瀀愀搀ᜀ琁猀 氀愀椀洀椀渀最愀椀 猀甀瘀愀縀椁渀ᜀ琁椀⸀ 怀椁漀洀椀猀 搀椀攀渀漀洀椀猀 搀愀甀最 氀椀攀琀甀瘀椀猀 椀愀瘁攀縀ᜁ 搀愀爀  toliau į šiaurę, dar nuo mūsų apie 2 000 km. Ten vasaros visai nėra, tik ਀  戀愀氀琀漀猀 洀攀愀欁漀猀⸀ 䬀愀氀戀愀Ⰰ 欀愀搀 甀縀猁欀愀椀琀礀猀 甀縀 ㄀ 搀椀攀渀Ԁ 㐀ⴀ椀愀猀⸀ 䴀攀氀搀縀椁甀漀猀Ⰰ 椀爀 䨀欀猁  melskitės, kad tik iš 椁愀 渀攀椀愀瘁攀縀琁猀Ⰱ 渀攀猀 琀漀欀椀猀 欀漀氀漀渀猀 樀愀甀 渀攀爀愀猀椀甀㨀 猀椀甀渀琀椀渀椀愀椀  ateina normaliai, su namiškiais ryšys geras. O kaip aš bijau kelionių, ir taip ਀  樀漀猀 渀甀猀椀戀漀猀琀愀Ⰰ 爀攀椀欀椀愀 瘀椀猀欀Ԁ 瀀爀愀爀愀猀琀椀Ⰰ 欀Ԁ 琀甀爀椀 ᐀†戀愀渀搀椀琀愀椀 愀琀椀洀愀 瘀愀最漀渀攀Ⰰ 渀攀猀  važiuojant negali ką prisišaukti. Vagys tai nori ir laukia tokių kelionių. ਀  䐀愀甀最 戀甀瘀漀 愀琀猀椀琀椀欀椀洀猀Ⰱ 欀愀椀 渀攀搀愀瘀ᜀⰁ 瀀愀猀椀最椀渀Āijo: užmušė. Vaitiekūną ir kitus; ਀  搀愀爀 瀀攀爀渀愀椀 伀氀礀琀ᜀ 樀漀 氀愀椀愀欁Ԁ 瀀愀爀瘀攀縀ᜁ 渀愀洀椀愀欁椀愀洀猀 椀爀 瀀攀爀渀愀椀 猀攀猀甀漀 戀甀瘀漀  atvažiavusi, o jau šiandien ilsis taigoj. Iš 8-os kolonos vagys grasino mums ਀  椀爀 欀愀爀琀甀 洀愀渀Ⰰ 樀椀攀 洀甀洀猀㨀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">Otrūbit golovy. ਀  䈀攀琀 渀攀渀甀猀椀洀攀渀甀Ⰰ 䐀椀攀瘀愀猀 洀愀渀 瘀椀猀甀漀洀攀琀 瀀愀搀ᜀ樁漀 椀爀 Āia padės, gal aš jų nepamatysiu ਀  椀爀 琀漀ⴀ搀ᜀ氁攀椀 愀愀 渀攀渀甀猀椀洀攀渀甀 椀爀 渀攀椀洀甀 ⼀ 最愀氀瘀Ԁ⸁ 䐀愀戀愀爀 椀爀 愀愀 猀甀琀瘀椀爀琀ᜀ樁愀甀 昀椀稀椀愀欁愀椀  ir, jei bus reikalas, pasistengsiu nepasiduoti. Jūs neimkit į galvą, gal ir ਀  渀攀爀攀椀欀ᜀ樁漀 瀀愀爀愀愀礁琀椀Ⰰ 戀攀琀 洀愀渀 渀漀爀椀猀椀 瀀愀猀椀搀愀氀礀琀椀 洀椀渀琀椀洀椀猀⸀⸀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㜀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">VII 1947 m.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jei ਀  甀縀琁爀甀欀Āiau ilgokai „Aukų kelionėj", noriu išdėstyti savo pažiūrą į tėviškę. ਀  吀ᜀ瘁椀愀欁ᜀ 䈀甀椀琀欀渁甀漀猀攀 琀甀爀椀 戀欀琁椀 渀攀搀愀氀漀洀愀⸀ ఀ椁愀 戀欀琁猀 洀欀猁椀愀欁椀猀 猀甀猀椀爀椀渀欀椀洀漀 瘀椀攀琀愀Ⰰ  kur būtų galima išreikšti: džiaugsmą, paguodą ir ašaras. Jei kartais ir ਀  猀甀猀椀瀀礀欀猀椀琀Ⰰ 瀀爀椀猀椀洀椀渀欀椀琀 洀愀渀漀 欀愀渀Āias ir mano prašymus. Tikiu, manęs ਀  渀攀愀瀀瘀椀氀猀椀琀℀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">St. Petk.

਀  㰀瀀 愀氀椀最渀㴀∀爀椀最栀琀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀爀椀最栀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">8 VII

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kasdien਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">otboj
਀  ㄀  瘀愀氀⸀ 倀甀猀爀礀Āiai 6—7 val., pietūs 12—13 val. Vakarienė 4—8 val. Darban eina ਀  琀爀礀猀 瀀愀洀愀椀渀漀猀Ⰰ 琀⸀ 礀⸀ 搀椀攀渀Ԁ 瘀椀攀渀愀 瀀愀洀愀椀渀愀 椀爀 渀愀欀琀⼀ ㈀ 瀀愀洀愀椀渀漀猀⸀ 䜀攀爀椀愀甀猀椀愀 搀椀爀戀琀椀  naktį, mažiau viršininkų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mūsų ਀  欀漀氀漀渀漀樀 最愀甀渀愀 渀攀洀愀縀愁椀 氀愀椀愀欁猀Ⰱ 瘀椀猀椀 爀愀愀漁 椀爀 氀愀甀欀椀愀 最爀⼀縁琁愀渀Āių: vieni rašo, kad ਀  瀀漀洀椀搀漀爀猀 瀀愀爀瘀愀縀椁甀漀猀椀琀 瘀愀氀最礀琀椀Ⰰ 欀椀琀椀Ⰰ 欀愀搀 瘀愀猀愀爀漀樀愀甀猀 渀甀椀洀琀椀Ⰰ 琀爀攀琀椀Ⰰ 欀愀搀 漀戀甀漀氀椀猀  valgyti ir t. t. Tokius laiškus rašė ir pereitais metais. Mes jau jais ir ਀  渀攀琀椀欀椀洀攀⸀ 䬀愀搀 洀攀猀 最爀⼀愁椁洀攀Ⰰ 琀愀椀 洀甀洀猀 愀椀愀欁甀Ⰰ 戀攀琀 欀愀搀愀 ᐀†渀椀攀欀愀猀 渀攀最愀氀椀 瀀愀猀愀欀礀琀椀⸀  Tiek to, mes kantriai palauksim. Žinokit, aš grįžęs noriu rasti visus sveikus ਀  椀爀 攀渀攀爀最椀渀最甀猀Ⰰ 琀愀椀 戀甀猀 洀愀渀漀 瀀愀最甀漀搀愀 椀爀 琀甀漀 瀀愀Āiu pasiteisins mano vargai bei ਀  欀愀渀Āios. Užteks.
਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀怀椁愀渀搀椀攀渀  oras gražus — šilta. Šilta dar buvo apie birželio vidurį, o šiaip visą laiką ਀  愀愁氀琀愀 ᐀†渀攀戀欀琁 愀椁愀甀爀ᜀ⸁ 䰀愀椀愀欁漀 瘀愀欀愀爀 搀愀爀 渀攀最愀瘀愀甀⸀ 嘀椀猀 氀愀甀欀椀甀⸀ 嘀愀欀愀爀 戀甀瘀漀 瘀ᜀ氁  patikrinimas — ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 šmonas. ਀  匀甀爀椀渀欀漀 猀甀爀欀搁椀樀甀猀椀甀猀 欀愀琀椀氀椀甀欀甀猀 椀爀 欀椀琀甀猀 最攀氀縀朁愀氀椀甀猀⸀ 怀椁愀渀搀椀攀渀 椀愀 琀椀欀爀猀樁猀 最爀愀縀椁  diena, visi deginasi saulėje, labai lengva atskirti mūsiškius nuo jų. „Brolių" ਀  欀欀渁愀椀 椀愀洁愀爀最椀渀琀椀⸀ 䬀欀渁攀 瘀椀猀漀欀椀漀猀 昀椀最欀爁漀猀 戀攀椀 甀縀爁愀愀愁椀⸀ 吀愀椀 瘀愀最椀猀 洀愀搀愀℀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀愀欀愀爀  pinigus mokėjo — algas. Mat toj kolonoj ir algą moka, kitose tai ne. Aš, kaip਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㈀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">13    VII

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Šiandien ਀  瘀ᜀ氁 瀀漀椀氀猀椀漀 搀椀攀渀愀 ᐀†㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  瘀礀挀栀漀搀渀漀樀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Vis laukiu Olytės. Širdis jau椁愀Ⰰ 欀愀搀 伀氀礀琀ᜀ 欀攀氀礀樀攀⸀ 䔀猀甀 渀攀爀愀洀甀猀Ⰰ 瀀爀愀愀愁甀 䐀椀攀瘀漀Ⰰ  kad pasisektų laimingai kelionė ir kad kelyje neapvogtų. Štai šiandien ਀  瀀爀椀攀愀瀁椀攀琀 欀瘀椀攀Āia į kontorą. Ten sėdi vyriškis, manau, gal tardys, kas mums ਀  搀愀縀渁愀椀 瀀愀猀椀琀愀椀欀漀Ⰰ 戀攀琀Ⰰ 縀椁渀漀洀愀Ⰰ 洀攀猀 攀猀愀洀 瀀爀椀瀀爀愀琀ᤀ 椀爀 琀愀椀 洀欀猁猀 渀攀樀愀甀搀椀渀愀⸀  Išsiveda laukan ir įteikia Olytės laiškelį, iš kurio matau, kad Olytė ਀  愀琀瘀愀縀椁愀瘀漀 瘀愀欀愀爀 瘀愀欀愀爀攀⸀ 䄀愀 樀愀椀 椀爀最椀 愀琀猀愀欀愀甀⸀ 䈀攀 最愀氀漀 愀瀀猀椀搀縀椁愀甀最椀愀甀⸀ 怀椁爀搀椀猀 瘀椀猀  nerimauja, norisi pasimatyti. Juk taip išsiilgau. Tikiu, kad Dievui padedant, ਀  爀愀猀椀洀 欀愀椀瀀 瀀愀猀椀洀愀琀礀琀椀 椀爀 瀀愀猀椀欀愀氀戀ᜀ琁椀⸀ 䬀漀欀猀 愀愀 琀甀漀欀愀爀琀 氀愀椀洀椀渀最愀猀 戀欀猁椀甀 ᐀†渀ᜀ爁愀  žodžių. Pradėjau smarkiai ruoštis: grupuoju dovanėles, rašau laiškus. Iš to ਀  搀縀椁愀甀最猀洀漀 渀攀最愀氀椀甀 椀爀 洀椀攀最漀琀椀Ⰰ 渀攀猀 洀椀渀琀礀猀 椀爀 愀椁爀搀椀猀 氀愀欀猀琀漀 瀀愀猀 伀氀礀琀ᤀ 椀爀 瘀ᜀ氁  grįžta atgal. Širdis neranda ramumo. Ji daug norėtų ką pasakyti, bet suvaržyta ਀  猀瀀礀最氀椀甀漀琀猀 瘀椀攀氀猀 戀攀椀 甀縀琁瘀愀爀猀⸁ 䈀愀椀最椀愀猀椀 椀爀 洀愀渀漀 氀愀椀愀欁漀 氀愀瀀愀椀⸀ 伀氀礀琀ᜀ猁 瀀爀愀愀礁猀椀洀攀  nuvažiuoti į 15-ą koloną pas Vilką, mūsų geriausią draugą. Šiandien užteks.਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀伀氀礀琀ᜀ猁  atvykimo proga vakar inžinierius architektas nupiešė mano paveikslą. Vakar ਀  瘀愀欀愀爀攀 戀甀瘀漀 昀甀琀戀漀氀漀 爀甀渀最琀礀渀ᜀ猁᐀㌠㨀㈀ 洀欀猁猀 渀愀甀搀愀椀⸀ 匀甀ᜀ樁漀洀 ⼀ 戀愀爀愀欀Ԁ 瘀椀猀椀 瀀愀欀椀氀椀漀猀  nuotaikos: lietuviškos dainos, stygų orkestrėliui pritariant. O aš vis ਀  渀攀爀愀洀甀猀㨀 洀椀渀琀礀猀 氀愀欀猀琀漀 瀀愀猀 伀氀礀琀ᤀ 椀爀 愀琀最愀氀Ⰰ 欀愀椀瀀 樀Ԁ 瀀愀洀愀琀礀琀椀⸀ 䤀爀 欀漀欀猀 愀愀  laimingas būsiu, kai galėsiu ją išbu椁甀漀琀椀 渀甀漀 最愀氀瘀漀猀 椀欀椀 欀漀樀猀Ⰱ 琀愀搀愀 愀愀  jausiu, kad būsiu pašalinęs dalį ilgesio.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Įduodu ਀  搀漀瘀愀渀ᜀ氁攀猀 最椀洀椀渀ᜀ洁猀 戀攀椀 最攀爀愀搀愀爀椀愀洀猀Ⰰ 瀀爀椀猀椀搀ᜀ樁甀猀椀攀洀猀 瀀爀椀攀 洀愀渀漀 瀀愀最甀漀搀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀漀瘀愀渀ᜀ氁ᜀ猁  daugiausia kryželiai Noriu, kad tas kryžius visur mus lydėtų ir saugotų. ਀  䰀愀椀欀礀欀椀洀攀 猀琀椀瀀爀椀愀椀 樀⼀ 爀愀渀欀漀猀攀⸀ 䬀愀猀 樀⼀ 椀愀 爀愀渀欀猀 椀愀氁攀椀搀縀椁愀Ⰰ 琀Ԁ 愀瀀猀ᜀ搁愀  prakeikimas. Būkim tvirti, kryžius mus apsaugos ir išgelbės. ਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀一漀爀椀甀  parašyti daug ką, bet neįstengiu, nes vis dėlto esu pavargęs. Be galo esu ਀  瀀愀琀攀渀欀椀渀琀愀猀Ⰰ 欀愀搀 伀氀礀琀ᜀ 愀琀瘀礀欀漀 琀愀椀瀀 琀漀氀椀 椀爀 愀瀀氀愀渀欀ᜀ 洀愀渀攀Ⰰ 渀攀琀 椀愀猁椀爀欀瀁椀渀漀  oficialų pasimatymą, ir vakar turėjau progos pasikalbėti daugiau kaip valandą. ਀  䬀漀欀⼀ 琀甀爀ᜀ樁愀甀 搀縀椁愀甀最猀洀Ԁ ᐀†渀攀最愀氀椀甀 愀瀀爀愀愀礁琀椀⸀ 倀愀洀愀Āiau ją iš arti, išbu椁愀瘀愀甀Ⰰ 漀  per ją ir Jus. Juk daugiau kaip dvejus metus nesimatyti su saviškiais mūsų ਀  猀Ԁ氁礀最漀猀攀 搀愀甀最 欀Ԁ 爀攀椀愀欁椀愀⸀ 䐀愀戀愀爀 瀀愀樀甀琀愀甀Ⰰ 欀愀搀 搀愀爀 攀猀甀 縀洁漀最甀猀Ⰰ 欀愀搀 礀爀愀 欀愀洀  rūpintis, kad yra tikslas gyventi ir aukotis. Pasidarė dabar lengva, rodos, ir ਀  瘀椀猀椀 猀甀渀欀欀猁 瀀攀爀最礀瘀攀渀椀洀愀椀 氀礀最 愀琀猀椀琀漀氀椀渀漀⸀ 伀氀礀琀ᜀ 欀氀愀甀猀ᜀⰁ 愀爀 愀愀 猀瘀攀椀欀愀猀⸀ 䨀愀椀  pasirodė, kad aš kaip ir negirdžiu. Aš esu sveikas, tik dantys netvarkoj, bet ਀  Āia ne tiek svarbu. Daugelis turi trūkumų nuo mušimo, bet aš nuo tos pirties ਀  椀愀猁椀猀甀欀愀甀 瘀椀欀爀甀洀甀Ⰰ 渀漀爀猀 最爀愀猀椀渀椀洀猀 戀甀瘀漀 搀愀甀最⸀ 䔀猀甀 氀愀椀洀椀渀最愀猀Ⰰ 欀愀搀 瘀愀爀最猀琀甀 甀縀  kitus, o ne kiti už mane, taip pat kad aš vienas iš šeimos. Daugelis yra ਀  琀漀欀椀猀Ⰱ Ḁ欠攀氀椀愀甀樀愀 瘀椀猀椀 愀爀戀愀 瀀甀猀ᜀ 最礀瘀猀 樀愀甀 渀ᜀ爁愀⸀ 䔀猀甀 瀀椀氀渀愀猀 瘀椀氀Āių grįžti, nes ਀  渀漀爀椀甀 䨀甀猀 搀愀爀 瀀愀洀愀琀礀琀椀Ⰰ 漀 戀攀 最愀氀漀 椀愀猁椀椀氀最愀甀 䨀欀猁猀 瘀椀猀猀Ⰱ 礀瀀愀Ā sūnų Taip būtų ਀  ⼀搁漀洀甀 猀甀 樀愀椀猀 瀀愀猀椀瘀攀搀縀椁漀琀椀⸀ 䴀欀猁猀 琀愀爀渀愀甀琀漀樀猀 瘀愀椀欀甀猀 欀愀椀 欀愀搀愀 琀攀渀欀愀 瀀愀洀愀琀礀琀椀  Pagalvoji, kad ir aš turiu tokius, ir leki mintimis pas juos. Aš turiu ਀  欀愀渀琀爀礀戀ᜀ猁Ⰰ 椀愀欁攀渀琀ᜀ猁椀甀 椀爀 䨀甀猀 瀀愀洀愀琀礀猀椀甀Ⰰ 漀 䐀椀攀瘀愀猀 洀愀渀 瀀愀搀ᜀ猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀渀礀琀Ⰰ  sūnų darželin neleisk, ten visokios ligos atsiranda.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Už viską ਀  瘀椀猀椀攀洀猀 愀Āiū. Daugiau važiuoti pas mane jau nesutiksiu, nes žinau: daug vargo ਀  椀爀 戀爀愀渀最椀愀椀 欀愀椀渀甀漀樀愀⸀ 䰀愀戀愀椀 愀Āiū tiems, kas prisidėjo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kaip aš ਀  愀琀爀漀搀愀甀Ⰰ 瀀愀瀀愀猀愀欀漀猀 伀氀礀琀ᜀⰁ 洀愀渀愀甀Ⰰ 欀愀搀 愀愀 樀漀猀 渀攀椀愀朁Ԁ猁搀椀渀愀甀Ⰰ 愀琀爀漀搀縀椁愀甀 渀攀 瀀攀爀  blogiausiai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Likit ਀  猀瘀攀椀欀甀Āiai, tegul laimina Jus Dievas! Bu椁甀漀樀甀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀匀琀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㘀 洀⸀  rudeny mus, 15 lietuvių, iškelia į visai naują lagerį 8-ą nuo Velsko kokie 50 ਀  欀椀氀漀洀攀琀爀猀⸁ 䈀甀瘀漀 瘀椀攀渀愀猀 琀椀欀 戀愀爀愀欀愀猀Ⰰ 渀攀琀 椀爀 琀瘀漀爀漀猀 渀攀戀甀瘀漀⸀ 倀爀愀搀ᜀ樁漀洀 漀爀最愀渀椀稀甀漀琀椀  lietuvišką brigadą. Davėm kyšį ਀  㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 nariad椁欀甀椀Ⰰ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  kad brigadininką savą paskirtų — Matkėną A. Velske buvo sudarytas etapas iš ਀  ㄀  縀洁漀渀椀猀Ⰱ 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀椀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  戀氀愀琀渀椀Ⰰ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  banditai. Šitie banditai darban nėjo, tik lošė kortomis, valgė, gulėjo ir mus ਀  欀愀洀愀瘀漀⸀ 䴀欀猁猀 戀爀椀最愀搀愀 ᜀ樁漀 洀椀愀欁漀 欀椀爀猀琀椀 欀漀欀椀甀猀 ㄀  欀椀氀漀洀攀琀爀猀⸁ 倀爀椀猀椀洀攀渀甀Ⰰ 瘀椀攀渀Ԁ  vakarą draugas nuo Kaišiadorių (pavardę pamiršau) sugriūva ir nepaeina. Nešėm ਀  瀀愀猀椀欀攀椀猀搀愀洀椀 椀爀 瘀漀猀 渀攀 瘀漀猀 愀琀瘀椀氀欀漀洀 椀欀椀 氀愀最攀爀椀漀Ⰰ 漀 愀渀琀 爀礀琀漀樀愀甀猀 椀愀 爀礀琀漀 洀椀爀ᜀ  nuo alkio, nes maistas buvo prastas, o siuntinių negavom. Mes visi pastebėjom, ਀  欀愀搀 樀漀 愀渀琀愀欀椀愀椀 戀甀瘀漀 猀甀琀椀渀ᤀⰁ 渀攀猀 樀椀猀 瘀椀猀 ⼀ 猀爀椀甀戀Ԁ ⠀戀愀氀愀渀搀Ԁ⤁ 瀀爀椀猀椀瀀椀氀搀愀瘀漀 搀愀爀  vandens, kad daugiau būtų. Bardavom, bet neklausė. Iš mūsų brigados ਀  瘀愀戀愀氀渀椀渀欀椀攀琀椀猀 ⠀椀爀最椀 瀀愀瘀愀爀搀ᤀ 瀀愀洀椀爀愀愁甀⤀ 最椀洀渀愀稀椀猀琀愀猀 瘀椀猀愀椀 瀀愀猀椀氀瀀漀 椀爀 渀ᜀ樁漀  darban. Mes patarėm neiti. Ne vieną kartą lagerio administracija, paėmus už ਀  欀漀樀猀Ⰱ 琀爀愀甀欀搀愀瘀漀 瀀攀爀 瘀椀猀Ԁ 氀愀最攀爀⼀ 瀀爀椀攀 瘀愀挀栀琀漀猀Ⰰ 戀攀琀 樀椀猀 渀攀愀琀猀椀欀攀氀搀愀瘀漀⸀ 倀漀 琀漀  įmesdavo į izoliatorių keliom parom.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vis tiek ਀  渀ᜀ樁漀 搀愀爀戀愀渀⸀ 䴀愀椀猀琀Ԁ 椀爀最椀 最愀甀搀愀瘀漀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀愀琁爀愀昀渀Ԁ㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  — duonos 300 g. Todėl mes sumesdavom po trupinėlį, nors ir patys alkani buvom. ਀  䄀愀 搀愀爀 琀甀爀ᜀ樁愀甀 愀瀀椀攀 ㈀  Āervoncų, bet negalėjau pasirodyti, nes tie banditai ਀  洀愀渀攀 瀀甀爀琀礀搀愀瘀漀 渀愀欀琀⼀ 欀攀氀椀猀 欀愀爀琀甀猀⸀ 一攀最愀渀愀 琀漀Ⰰ 渀攀琀 渀甀爀攀渀最搀愀瘀漀 瀀氀椀欀愀椀 椀爀  žiūrėdavo į užpakalinę angą, ar nėra pinigų, bet vis nerasdavo. Pinigus ਀  氀愀椀欀椀愀甀 猀渀椀攀最攀 瀀漀 欀攀氀洀甀 氀愀甀欀攀Ⰰ 椀爀 琀愀椀 攀椀搀愀瘀漀 瀀愀椀洀琀椀 䴀愀琀欀ᜀ渁愀猀 䄀⸀Ⰰ 渀攀猀 樀⼀ 渀攀  taip sekė, o man ir pasirodyti neduodavo, nes sakydavo:
਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀戀氀愀琀渀椀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  lošia kortomis, keiksmai, purtymai, išdarinėja visokias eibes. Pavyzdžiui, ਀  瀀攀搀攀爀愀猀琀愀椀 椀愀爁椀欀椀甀漀樀愀 瘀愀欀愀爀椀渀椀愀洀 瀀愀琀椀欀爀椀渀椀洀甀椀 椀爀 瘀椀猀猀 氀愀最攀爀椀渀椀渀欀猀 愀欀椀瘀愀椀稀搀漀樀  užgula jaunus vyrus kaip gyvuliai ir tenkina geidulius. Arba kitas epizodas: ਀  瘀椀攀渀愀 最爀甀瀀ᜀ 戀愀渀搀椀琀猀 氀椀攀瀀ᜀ 搀愀椀渀甀漀琀椀Ⰰ 漀 欀椀琀愀 渀攀搀愀椀渀甀漀琀椀⸀ 䤀爀 欀Ԁ 氀愀最攀爀椀渀椀渀欀愀猀  bedarytų, muša jį ir taip duoda, kad net baisu. Atsimenu, užėjau vakare į kitą ਀  戀愀爀愀欀ԀⰁ 渀攀猀瀀ᜀ樁愀甀 ⼀攁椀琀椀Ⰰ 瀀愀爀瘀攀爀琀ᜀ 愀渀琀 愀漁渀漀Ⰰ 甀縀洁攀琀ᜀ 戀甀愀氁愀琀Ԁ 愀渀琀 最愀氀瘀漀猀 椀爀 愀琀ᜀ洁ᜀ  iš manęs liemenę — paskutinį šiltą rūbą. Dabar galvoju bus viskas — sušalsiu. ਀  一甀ᜀ樁愀甀 瀀愀猀 戀愀渀搀椀琀猀 瘀愀搀Ԁ 䤀瘀愀渀ԀⰁ 樀椀猀 戀甀瘀漀 渀攀戀氀漀最愀猀Ⰰ 漀 礀瀀愀Ā ant manęs turėjo akį. ਀  倀愀猀椀猀欀甀渀搀縀椁愀甀Ⰰ 欀愀搀 愀琀ᜀ洁ᜀ 氀椀攀洀攀渀ᤀ⸁ 一攀氀椀欀搁ᜀ欁Ⰰ 瀀漀 瀀甀猀瘀愀氀愀渀搀縀椁漀 樀Ԁ 最爀Ԁ縁椁渀猀⸀  Teisingai, ją man grąžino ir dar pavaišino, davė riebios košės dubenėlį. ਀  䈀愀渀搀椀琀愀椀 洀愀渀攀 最攀爀戀ᜀⰁ 瘀椀猀椀 愀渁攀欀ᜀ樁漀Ⰰ 欀愀搀 洀愀渀 礀爀愀 戀愀最愀縀愁猀Ⰰ 漀 愀愀 瀀爀愀愀椁愀甀 䐀椀攀瘀ԀⰁ  kad tas bagažas neateitų, nes vis vien jo nevalgysiu, dar gali galvą ਀  瀀爀椀氀漀瀀礀琀椀⸀ 倀愀愀椀愀欁ᜀ樁漀Ⰰ 欀愀搀 戀愀最愀縀愁猀 戀甀瘀漀Ⰰ 戀攀琀 樀椀猀 最爀⼀縁漁 愀琀最愀氀⸀ 䄀琀瘀愀縀椁愀瘀漀 椀愀  Rokiškio Plumpos A. sesuo ir atvežė maisto, geriau būtų negavęs to maisto. ਀  䬀椀攀欀 倀氀甀洀瀀愀 最愀瘀漀 氀甀瀀琀椀Ⰰ 猀甀渀欀甀 椀爀 愀瀀爀愀愀礁琀椀⸀ 䴀攀猀 欀愀氀戀ᜀ搁愀瘀漀洀Ⰰ 欀愀搀 最攀爀椀愀甀 戀欀琁椀  alkanam negu gauti siuntinį, nes namiškiai siun椁愀 最愀氀 瀀愀猀欀甀琀椀渀⼀ 欀Ԁ猁渀⼀Ⰱ 漀 Āia ਀  愀琀椀洀愀 戀愀渀搀椀琀愀椀 䰀愀最攀爀椀猀 琀愀椀 氀愀最攀爀椀猀Ⰰ 礀爀愀 猀愀瘀漀琀椀愀欁愀 琀瘀愀爀欀愀 椀爀 渀椀攀欀漀 戀愀椀猀愀甀猀⸀  Daugiausiai nukenti nuo tų pa椁猀 欀愀氀椀渀椀猀 戀愀渀搀椀琀猀⸁ 䨀椀攀 礀爀愀 瘀椀攀愀瀁愀Āiai. Jų bijo ਀  渀攀琀 氀愀最攀爀椀漀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椀樀愀⸀ 一漀爀椀 攀椀渀愀 搀愀爀戀愀渀Ⰰ 渀攀渀漀爀椀 渀攀椀渀愀⸀ 倀愀洀ᜀ朁椀渀欀  pasiskųsti administracijai, tai galva kaip kopūstas lekia nuo kaklo. Ne vienam ਀  樀愀甀 渀甀爀椀攀搀ᜀ樁漀⸀ 䬀椀爀瘀椀甀 渀甀欀攀爀琀愀Ⰰ 渀漀爀猀 欀椀爀瘀椀猀 稀漀渀漀樀 渀攀氀攀椀搀縀椁愀 琀甀爀ᜀ琁椀Ⰰ 戀攀琀 樀椀攀  sugeba. Kai galvą nukerta, eina į vachtą, deda kirvį ant stalo ir sako: ਀  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀戀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀瘀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">ubornuju?"
਀  ᐀†㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  Ḁ䤠搀椀☀焀甀漀琀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tada tik ਀  最愀氀椀 攀椀琀椀Ⰰ 漀 樀攀椀最甀 攀椀猀椀 渀攀猀椀欀氀愀甀猀ᤀ猁Ⰰ 最愀氀椀 瀀爀椀氀漀瀀礀琀椀 最愀氀瘀Ԁ⸁ 䨀攀椀最甀 瘀攀搀愀 搀愀爀戀愀渀Ⰰ  vakare ir ryte atskaito maldelę: ਀  㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Poniatno?" ਀  吀甀爀椀 瘀椀猀椀 愀琀猀愀欀礀琀椀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  Ḁ倠漀渀椀愀琀渀漀☀焀甀漀琀㬀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Taip jau visiems atsibosta tos maldos,— alkani ir sušalę kartais atsako vietoj਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 „Za攁洀 瘀愀猀 瘀椀稀礀瘀愀氀椀☀焀甀漀琀㬀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Atsakom, dėl mūsų bylų, nes mes neteisti. Patikėdavo, o kitu atveju galva ਀  氀ᜀ欁琀猀 欀愀椀瀀 欀漀瀀欀猁琀愀猀⸀ 䤀愀瘁愀縀椁愀瘀甀猀 瀀爀漀欀甀爀漀爀甀椀Ⰰ 瀀漀 猀愀瘀愀椀琀ᜀ猁 愀琀瘀愀縀椁愀瘀漀 欀攀氀椀  sunkvežimiai su kariuomene ir prokuroru tiesiai į lagerį (tas retai būna), ਀  愀瀀猀甀瀀漀 戀愀爀愀欀甀猀⸀ 吀愀搀愀 搀愀爀戀愀渀 渀攀瘀愀爀ᜀⰁ 瘀椀猀椀 戀甀瘀漀 戀愀爀愀欀甀漀猀攀⸀ ⸀ᜁ樁ᤀ ⼀ 瘀椀搀猀 欀愀爀攀椀瘀椀愀椀  atsuko ginklus: ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀渀攀 椀爀  mano kelius draugus išvežė Velskan maždaug 1947 m. kovo mėnesį ir apgyvendino ਀  氀愀最攀爀礀樀攀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  刀⸀䴀⸀䘀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Remonto mašinų fabriko kolonijoje. Tai buvo rojus palyginti su 8 kolonija. Čia ਀  爀愀搀愀甀 愀瀀椀攀 㔀  氀椀攀琀甀瘀椀猀㨁 匀愀戀愀猀 䨀⸀Ⰰ 䔀欀攀爀琀愀猀Ⰰ 嘀椀氀欀愀甀猀欀愀猀 椀愀 䬀愀甀渀漀Ⰰ 倀椀氀欀愀甀猀欀愀猀Ⰰ  Palašius, Vyšniauskas V., Brazas (didelis vyras) ir kt. Daviau kyšį ਀  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  椀愀猁椀欀瘀椀攀Āiau ir Matkėną. Tiesa, po mėnesio 8-ą lagerį likvidavo, visus išvežė, ਀  漀 戀愀爀愀欀甀猀 瀀愀氀椀欀漀 琀甀愀āius. Su Matkėnu pradėjom įsidarbinti fabrike. Aš prie ਀  洀愀愀椁渀漀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">Ajaks ਀  最攀氀攀縀椁攀猀 瀀樀漀瘀ᜀ樁甀Ⰰ 漀 䴀愀琀欀ᜀ渁愀猀 氀椀攀樀礀欀氀漀猀 挀攀挀栀攀 昀漀爀洀甀漀琀漀樀甀⸀ 䰀愀戀愀椀 戀甀瘀漀洀  patenkinti. Nereikia šalti. Pradėjom gauti siuntinius. Gyvenimas pasidarė ਀  氀攀渀最瘀攀猀渀椀猀⸀ 䄀愀 ⼀ 昀愀戀爀椀欀Ԁ ᜀ樁愀甀 最愀氀 瀀漀爀Ԁ 洀ᜀ渁攀猀椀猀⸁ 倀爀愀搀ᜀ樁漀 瘀椀猀椀 欀愀氀戀椀渀琀椀Ⰰ 欀愀搀  ei椁愀甀 戀愀爀愀欀漀 琀瘀愀爀欀搀愀爀椀甀⸀ 匀甀琀椀欀愀甀⸀ 䜀礀瘀攀渀漀 愀瀀椀攀 㔀  縀洁漀渀椀猀Ⰱ 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀椀  lietuviai, buvo keli rusai, baltarusai, bet žmonės geri, ramūs. 1947 m. vasarą ਀  愀琀瘀愀縀椁愀瘀漀 愀瀀氀愀渀欀礀琀椀 猀攀猀甀漀 伀氀ᜀ⸁ 䤀愀朁愀瘀漀Ⰰ 渀漀爀猀 椀爀 猀甀渀欀椀愀椀Ⰰ 瀀愀猀椀洀愀琀礀洀Ԁ⸁  Viršininkai nenorėjo leisti, sako: „Didelis nusikaltėlis, str. 50-la-ll. Tai ਀  琀ᜀ瘁礀渀ᜀ猁 椀愀搁愀瘀椀洀愀猀☀焀甀漀琀㬀⸀ 匀攀猀甀漀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 瘀攀爀欀琀椀Ⰰ 最愀氀 䨀甀洀猀 椀爀 搀椀搀攀氀椀猀 渀甀猀椀欀愀氀琀ᜀ氁椀猀Ⰰ  bet man brolis ir noriu jį pamatyti. Viršininkas susigraudino ir leido ਀  瀀愀猀椀洀愀琀礀琀椀⸀ 䄀愀 樀愀甀 戀甀瘀愀甀 戀甀欀琀愀椀 琀攀椀猀琀愀猀 甀縀 愀欀椀猀 䴀愀猀欀瘀漀樀攀 㘀 洀攀琀愀洀猀⸀ 䄀琀ᜀ樁漀 琀漀欀猀  raštelis, kad Maskvoje ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  搀愀瘀ᜀ 甀縀 愀欀椀猀 㘀 洀攀琀甀猀 椀爀 氀椀攀瀀ᜀ 瀀愀猀椀爀愀愀礁琀椀Ⰰ 戀攀琀 愀愀 渀攀瀀愀猀椀爀愀愀椁愀甀 椀爀 琀愀猀 瀀愀琀猀  buvo. Sesuo atvežė daug maisto, papasakojo apie namiškius, o svarbiausia, man ਀  爀欀瀁ᜀ樁漀 縀椁渀漀琀椀 琀ᜀ瘁攀氀椀漀 洀椀爀琀椀攀猀 猀洀甀氀欀洀攀渀愀猀⸀ 匀攀猀攀爀椀愀椀 ⼀搁愀瘀椀愀甀 搀漀瘀愀渀ᜀ氁椀猀⸁ 匀攀猀甀漀  aplankė ir Vilką P., kuriam nuvežė maisto, taip pat savo draugę Makaraitę, ਀  椀愀瘁攀縀琁Ԁ ㄀㤀㐀㄀ 洀⸀ 䈀攀琀Ⰰ 爀漀搀漀猀Ⰰ 渀攀爀愀搀漀Ⰰ 琀愀 戀甀瘀漀 椀愀瘁愀縀椁愀瘀甀猀椀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁ 吀愀洀攀  lageryje išbuvau iki 1948 m. kovo. Pradėjo kalbėti, kad kels fabriką į ਀  吀漀琀漀爀椀樀Ԁ⸁ 䤀爀 椀愀欁愀氀戀ᜀ樁漀⸀ 䘀愀戀爀椀欀Ԁ 椀愀欁ᜀ氁ᜀⰁ 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 爀椀渀欀琀椀 縀洁漀渀攀猀 猀瀀攀挀椀愀氀椀猀琀甀猀㨀  tekintojus, šaltkalvius, suvirintojus ir t. t. O aš nespecialistas. Tiesa, ਀  昀愀戀爀椀欀攀 搀愀甀最 搀椀爀戀漀 氀愀椀猀瘀猀樁猀⸁ 倀爀愀搀ᜀ樁愀甀 椀攀愀欁漀琀椀 戀欀搁猀Ⰱ 欀愀椀瀀 ⼀猁椀猀甀欀琀椀Ⰰ 欀愀搀 椀爀 洀愀渀攀  ten įrašytų. Padėjo draugai. Vyr. inžinieriaus žmonai įdaviau kyšį iš ਀  猀椀甀渀琀椀渀椀漀Ⰰ 椀爀 樀椀 氀椀攀瀀ᜀ 攀椀琀椀 ⼀ 欀愀戀椀渀攀琀Ԁ 瀀愀猀 瘀礀爀Ԁ⸁ 䄀愀 瀀愀欀氀椀甀瘀愀甀 猀甀 昀愀戀爀椀欀甀 ⼀  Totoriją, geležinkelio stotis Svirask, netoli Kazanės, 30 km nuo Volgos. ਀  䐀愀甀最椀愀甀猀椀愀椀 爀愀搀漀洀 氀愀最攀爀礀樀攀 瘀椀攀琀椀渀椀猀 琀漀琀漀爀椀猀Ⰱ 渀攀 瀀漀氀椀琀椀渀椀猀 欀愀氀椀渀椀猀⸁ 䜀爀攀琀愀 戀甀瘀漀  ir moterų lageris. Mane, kaip šaltkalvį, paskyrė į traktorių-ekskavatorių ਀  挀攀挀栀ԀⰁ 漀 愀愀 樀漀欀椀漀 猀甀瀀爀愀琀椀洀漀 渀攀琀甀爀椀甀⸀ 吀攀渀 搀椀爀戀漀 氀愀椀猀瘀椀 倀愀瘀漀氀最椀漀 瘀漀欀椀攀Āiai. Mūsų ਀  挀攀挀栀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 戀甀瘀漀 嘀愀椀渀欀愀甀昀愀猀Ⰰ 洀愀渀搀爀愀猀 瘀漀欀椀攀琀椀猀⸀ 䄀愀 樀愀洀 瀀愀猀愀欀椀愀甀Ⰰ 欀愀搀 渀攀  šaltkalvis, o agronomas. Kaip tave atvežė? Vežė ir atvežė, atsakiau. Rytojaus ਀  搀椀攀渀Ԁ 挀攀挀栀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 嘀愀椀渀欀愀甀昀愀猀 搀愀瘀ᜀ 愀氁甀漀琀Ԁ 猀甀 椀氀最甀 欀漀琀甀 椀爀 氀椀攀瀀ᜀ 愀氁甀漀琀椀  cechą, o cechas ilgas ir didelis. Kai eina viršininkas, šluoju, o kai neina ਀  猀ᜀ搁縀椁甀⸀ 倀漀 猀愀瘀愀椀琀ᜀ猁 瘀愀欀愀爀攀 愀愁甀欀椀愀 ⼀ 爀愀愀琁椀渀ᤀ⸁ 䜀愀渀愀 猀ᜀ搁ᜀ琁椀 愀渀琀 愀氁甀漀琀漀猀Ⰰ 愀愀 琀愀甀  turiu geresnį darbą. Būsi sandėlininko Bėro pavaduotojas. Buvo geras vokietis, ਀  樀椀猀 椀爀 氀愀椀愀欁甀猀 椀愀猁椀猀猁搀愀瘀漀Ⰰ 椀爀 搀甀漀渀漀猀 愀琀渀攀愀搁愀瘀漀⸀ ఀ椁愀 洀愀渀 戀甀瘀漀 最攀爀愀椀Ⰰ 戀攀琀  neilgai. Per porą mėnesių pasitaisiau, įpratau. Bet mane iš tų pareigų ਀  愀琀氀攀椀搀縀椁愀Ⰰ 愀椀愀欁椀渀愀Ⰰ 欀愀搀 洀愀縀椁渀愀洀椀 攀琀愀琀愀椀⸀ 倀愀猀欀椀爀椀愀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀愀瀀爀欀戁Āiku. ਀  倀漀爀Ԁ 渀愀欀琀猀 猀甀 瀀氀愀欀琀甀欀甀 瀀愀欀愀氀椀渀ᜀ樁愀甀 搀攀琀愀氀攀猀 椀爀 洀攀Āiau, nes pama椁愀甀㨀 猀甀渀欀甀猀Ⰰ  nesveikas ir ne mano darbas. Pradėjau suktis į svarstyklių cechą. Priėmė ten, ਀  欀甀爀 搀椀爀戀漀 䴀愀琀欀ᜀ渁愀猀⸀ 䤀愀 欀愀爀琀漀 洀愀渀攀 瀀愀猀欀礀爀ᜀ 洀漀欀椀渀椀甀 瀀愀猀 倀氀甀洀瀀Ԁ⸁ 倀愀猀欀甀椀 瀀愀猀欀礀爀ᜀ  sandėlininku, dar vėliau,— naktinės pamainos ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  䐀椀攀渀椀渀ᜀ猁 瀀愀洀愀椀渀漀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  椀渀猀琀爀甀洀攀渀琀愀氀Āiku ਀  戀甀瘀漀 吀愀洀甀ⴀ氀愀椀琀椀猀 嘀⸀ 䐀愀爀戀愀猀 最攀爀愀猀 椀爀 瀀愀琀椀欀漀⸀ 一愀欀琀椀渀ᜀ樁 瀀愀洀愀椀渀漀樀 搀椀爀戀漀 愀瀀椀攀 ㄀㈀  žmonių, buvau jų vyresnysis. Taip išbuvau iki 1949 m. rudens. Baisiai ਀  渀攀渀漀爀ᜀ樁愀甀 椀愀 Āia išvažiuoti. 1949 pavasarį dalį žmonių iškėlė į Taišetą, ਀  䤀爀欀甀琀猀欀漀 猀爀椀琀礀樀攀⸀ 吀攀渀 椀愀瘁攀縀ᜁ 搀愀甀最 氀椀攀琀甀瘀椀猀⸁ 䴀欀猁猀 瀀愀氀椀欀漀 愀瀀椀攀 ㄀㔀㨀 愀愀Ⰱ 䴀愀琀欀ᜀ渁愀猀Ⰰ  Piliponis, Plumpa, Vyšniauskas, Tamulaitis ir kt. Šiaip lageris buvo įdomus. ਀  匀椀甀渀琀椀渀椀甀猀 最愀瘀愀甀 渀漀爀洀愀氀椀愀椀Ⰰ 氀愀椀愀欁甀猀 椀爀最椀 最愀甀搀愀瘀漀洀⸀ 䨀愀甀 Āia buvo atskiri ਀  戀愀爀愀欀愀椀⸀ 倀漀氀椀琀椀渀椀愀椀 愀琀猀欀椀爀愀洀攀 戀愀爀愀欀攀Ⰰ 欀爀椀洀椀渀愀氀椀渀椀愀椀 瘀ᜀ氁 愀琀猀欀椀爀愀椀⸀ 䨀愀甀 琀瘀愀爀欀愀  geresnė, bet galvas dar nukirsdavo. 1949 m. rudenį iš mūsų 15-os lietuvių, ਀  爀漀搀漀猀Ⰰ ㄀  椀愀瘁攀縀ᜁⰁ 漀 㔀ⴀ椀猀 瀀愀氀椀欀漀㨀 倀椀氀椀瀀漀渀椀猀Ⰰ 倀氀甀洀瀀愀 椀爀 欀琀⸀ 䤀愀瘁攀縀愁㨀 洀愀渀攀Ⰰ  Matkėną, Vyšniauską, Tamulaitį ir t. t. Labai sunerimom. Kur veža, niekas ਀  渀攀猀愀欀漀Ⰰ 攀琀愀瀀愀猀 椀爀 瘀椀猀欀愀猀Ⰰ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  瀀攀爀攀猀椀氀欀漀猀Ⰰ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  kratos, banditai, alkis ir kiti vargai. Tuoj plikai nurengia, baltinius atima ਀  愀椁氀琀甀猀 ⠀㈀ⴀ甀猀Ⰰ 爀漀搀漀猀⤀ 洀愀氀搀愀欀渀礀最ᤀ 愀琀椀洀愀Ⰰ 欀漀瘀漀樀甀Ⰰ 渀椀攀欀漀 渀攀搀甀漀搀甀⸀ 倀愀氀椀欀漀 洀愀縀愁椀  laiko iki traukinio, vyresnysis sako — mat jį velniai, tegul vežasi. Taip ir ਀  氀愀椀洀ᜀ樁愀甀⸀ 一甀瘀攀縀愁 椀愀 欀愀爀琀漀 䬀愀稀愀渀ᜀ渁 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀瀀攀爀攀猀椀氀欀漀渀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Ten palaiko kelias dienas ir mus jau perskiria. Vienus į vieną šoną, kitus į ਀  欀椀琀Ԁ⸁ 䄀愀 瀀愀欀氀椀欀渁甀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  尀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  centrinę Kirovo ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 peresilką. ਀  吀攀渀 瀀愀氀愀椀欀漀 欀漀欀椀Ԁ 猀愀瘀愀椀琀ᤀ⸁ 䜀甀氀ᜀ琁椀 琀攀欀漀 瀀漀 渀愀爀愀椀猀Ⰰ 瀀椀氀渀愀 瀀爀椀最爀欀猁琀愀⸀ 匀甀搀愀爀ᜀ  didelį etapą ir veža Šiaurės link, kur — nesako Vėl (krata) su pritūpimais, ਀  洀愀椀愀漁 猀甀 戀愀渀搀椀琀愀椀猀Ⰰ 欀Ԁ 琀甀爀椀Ⰰ 愀琀椀洀愀Ⰰ 椀爀 瘀ᜀ氁 瀀愀氀椀欀愀甀 欀愀椀瀀 猀琀漀瘀椀甀⸀ 吀漀搀ᜀ氁 洀攀猀  etapų baisiai bijodavom. Pagaliau po savaitės atsiduriam Abezėj. Netoli ਀  嘀漀爀欀甀琀漀猀 ㄀㠀  欀洀Ⰰ 娀愀瀀漀氀椀愀渀樀愀⸀ 一椀攀欀愀猀 渀攀愀甀最愀㨀 渀攀椀 戀甀氀瘀ᜀ猁Ⰰ 渀攀椀 洀椀愀欁愀猀Ⰰ 琀椀欀 洀愀縀漁猀  pušelės. Tuoj įvažiavus paskelbė, kas turi pinigų, geruoju atiduoti, o kai ras ਀  ᐀†愀琀椀洀猀⸀ 䄀愀 渀攀搀愀瘀椀愀甀 椀爀 欀爀愀琀礀搀愀洀椀 渀攀爀愀搀漀Ⰰ 搀愀爀 欀攀氀椀甀猀 爀甀戀氀椀甀猀 琀甀爀ᜀ樁愀甀 瀀爀椀攀  savęs sunkiai valandai. Čia radau savo kaimyną N. V., vienas kito nepažinom, ਀  琀椀欀 椀愀 瀀愀瘀愀爀搀縀椁猀⸁ 吀椀攀猀愀Ⰰ 樀椀猀 搀椀爀戀漀 樀愀甀 欀漀渀琀漀爀漀樀Ⰰ 琀瘀愀爀欀ᜀ 洀愀椀猀琀漀 猀琀愀氀Ԁ 椀爀 洀愀渀  daug padėjo. Drausmė buvo didelė, blatnų daug, darbai sunkūs, kasi žemę, ਀  猀甀愀愁氀甀猀椀Ԁ 欀攀氀椀甀猀 洀攀琀爀甀猀Ⰰ 漀 愀愁氀Āiai iki —50 °C. Tik žiūri baltuoja tai nosis, ਀  琀愀椀 猀欀爀甀漀猀琀愀椀⸀ 䄀琀攀椀渀愀 ⼀ 最愀氀瘀Ԁ 洀椀渀琀椀猀Ⰰ 欀愀搀 樀愀甀 Āia bus galas. Ryšio su namais ਀  渀ᜀ爁愀Ⰰ 欀氀椀洀愀琀愀猀 戀氀漀最愀猀Ⰰ 爀攀縀椁洀愀猀 猀琀爀愀最甀猀⸀ 倀爀愀搀ᜀ樁漀 欀愀氀戀ᜀ琁椀Ⰰ 欀愀搀 渀甀洀攀爀椀甀猀 爀愀愀礁猀  ant nugaros. Kalbam, kas per velnias yra, ar jau šaudys. Aš pradėjau ਀  欀漀洀戀椀渀甀漀琀椀Ⰰ 欀愀搀 渀攀椀Āiau per šal椁甀猀 ⼀ 搀愀爀戀Ԁ㨁 搀愀爀 欀攀氀椀甀猀 爀甀戀氀椀甀猀 琀甀爀ᜀ樁愀甀Ⰰ  įdaviau brigadininkui Zacharenkai, buvo blatnas, sako: „਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀猀爀漀欀漀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  galo. Man tas darbas patiko ir sekėsi.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀     ਀  吀甀爀ᜀ樁愀甀 瀀愀搀ᜀ樁ᜀ樁Ԁ 椀爀 搀甀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀甀猀⸀ 刀攀椀欀ᜀ樁漀 欀欀爁攀渀琀椀 搀甀 最愀爀瘀攀縀椁甀猀⸀ 一椀攀欀愀猀  nestumdė, savo darbą žinojau. Tiesa, atskyrė barakus, uždėjo numerius ant ਀  瀀攀Āių. Mano numeris — Š
਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  渀愀搀稀椀爀愀琀攀氀椀猀㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  krato. Aš kepaliuką įsidėjau į bušlatą iš užpakalio ir einu Dar nešiau susukęs ਀  爀甀氀漀渀Ԁ 瀀漀瀀椀攀爀椀愀甀猀 ⠀愀愀 琀愀搀愀 搀椀爀戀愀甀 猀愀渀搀ᜀ氁椀渀椀渀欀漀 瀀愀瘀愀搀甀漀琀漀樀甀⤀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">Nadziratelis ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 klausia Kur neši popierių? Darysiu apyskaitą ਀  Ḁ匠琀漀欀 愀漁渀愀渀Ⰰ 攀椀猀椀洀 ⼀ 欀漀渀琀漀爀Ԁ 匀琀漀瘀椀甀 愀漁渀攀⸀ 䬀愀椀 戀愀椀最ᜀ 瘀椀猀甀猀 欀爀愀琀礀琀椀Ⰰ 洀愀渀攀 椀爀 搀愀爀  kelis nuvedė kontoron. Duonos nerado Atbulas per duris ir pabėgau su kepaliuku ਀  搀甀漀渀漀猀 ⼀ 戀愀爀愀欀Ԁ⸁ 䄀瀀猀椀搀縀椁愀甀最ᜀ 搀爀愀甀最愀猀Ⰰ 椀愀 琀椀欀爀猀樁猀 琀愀甀Ⰰ 匀琀愀猀礀Ⰰ 椀爀 猀攀欀愀猀椀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㔀㄀ 洀  birželio mėnesį baigėsi mano bausmė — 6 metai. Atėjo į baraką ਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀瀀愀欀攀氀椀愀 爀愀渀欀愀猀 ⼀ 搀愀渀最猀 椀爀 猀愀欀漀㨀 Ḁ䨠椀猀 猀愀瘀漀 渀愀洀甀猀  matys kaip dangų" Na surinko mus kelis, atsisveikinom su draugais. Nuotaika ਀  猀愀瘀漀琀椀愀欁愀Ⰰ 猀瘀愀爀戀甀Ⰰ 欀愀搀 瘀礀欀猀琀愀 欀愀猀 渀漀爀猀Ⰰ 渀攀猀 琀甀瀀ᜀ琁椀 欀攀氀攀爀椀甀猀 洀攀琀甀猀 瘀椀攀渀漀樀  vietoj nusibosta Nuveža į 4-ą koloną (netoliese) Ten dar surinko senukų, ਀  椀愀瘁攀縀琁猀 ㄀㤀㐀㄀ 洀Ⰰ 愀瀀椀攀 ㌀ ⸀ 䰀椀甀琀欀攀瘀椀Āius uteniškis, buvęs Rokiškio komendantas ir ਀  欀琀 搀愀爀 氀椀欀ᤀ 最礀瘀椀 倀漀 ㌀᐀㔠 搀椀攀渀猀 愀琀瘀愀爀漀 ⼀ 䄀戀攀稀ᜀ猁 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀漀 猀琀漀琀椀 椀爀 瘀攀縀愁 ⼀  Intą, nes ten buvo lagerio valdyba Kai atvežė į Intą, neatėjo sutikti sargyba, ਀  洀愀琀礀琀 瀀愀洀椀爀愀漁Ⰰ 漀 瘀愀最漀渀漀 猀愀爀最礀戀愀 渀攀琀甀爀椀 欀愀洀 瀀攀爀搀甀漀琀椀Ⰰ 洀愀椀猀琀愀猀 琀愀椀瀀 瀀愀琀  neišrašytas. Nervinasi vagono viršininkas: „Kur aš dabar jus dėsiu, ਀  猀甀愀愁甀搀礀猀椀甀☀焀甀漀琀㬀⸀ 伀 瘀愀最漀渀愀猀 琀甀爀椀 瘀愀縀椁甀漀琀椀 ⼀ 䬀椀爀漀瘀ԀⰁ 愀瀀椀攀 㔀    欀洀Ⰰ 洀愀縀搁愀甀最 㔀  dienas,— reik važiuoti. Taip mus ir išvežė į Kirovą. Didesnė pusė susirgo, nes ਀  戀甀瘀漀 渀甀猀攀渀ᤀⰁ 漀 搀愀爀 漀爀愀猀 戀甀瘀漀 愀椁氀琀愀猀Ⰰ 琀瘀愀渀欀甀⸀ 䄀琀瘀攀縀ᤁ ⼀ 䬀椀爀漀瘀ԀⰁ 猀甀最爀欀搁漀  sunkvežimin ir dar kojom pabaksnojo, kad visi sutilptų. O karšta, prakaitas ਀  瘀愀爀瘀愀Ⰰ 瀀愀猀椀搀愀爀ᜀ洁 瘀椀猀椀 愀氁愀瀀椀Ⰰ 欀愀搀 渀攀琀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀洀 最愀氀瘀漀琀椀Ⰰ 樀漀最 甀縀搁甀猀椀洀攀⸀ 䬀愀椀  atvežė į Intą, beveik visi sirgom. Paguldė į ligoninę Atsimenu, man buvo 40 ਀  뀀䌀⸀ 䰀椀最漀渀椀渀ᜀ樁攀 爀愀搀漀洀 最礀搀礀琀漀樀Ԁ 䴀漀氀⼀ 椀愀 吀攀氀愀椁猀Ⰱ 欀甀爀椀猀 搀愀甀最 瀀愀搀ᜀ樁漀⸀ 嘀ᜀ氁椀愀甀 樀椀猀  mirė Intoj, ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 peresilkoj. ਀  䤀渀琀漀樀 瀀愀戀甀瘀漀洀 愀瀀椀攀 ㄀  搀椀攀渀猀Ⰱ 瘀ᜀ氁 猀甀爀椀渀欀漀 ⼀ 瘀愀搀椀渀愀洀Ԁ樁Ԁ 氀愀椀猀瘀ᤀ 愀瀀椀攀 㔀  縀洁漀渀椀猀 椀爀  vėl atvežė į Kirovą. Kirove išbuvom apie porą savai椁猀Ⰱ 欀漀氀 猀甀爀椀渀欀漀 搀椀搀攀猀渀⼀  etapą į Sibirą. Namo neleidžia, juk man nebuvo jokio ištrėmimo, net nėra kam ਀  椀爀 瀀愀愀椀愀欁椀渀琀椀⸀ 匀甀搀愀爀ᜀ 渀攀洀愀縀ԁ 攀琀愀瀀Ԁ 愀瀀椀攀 ㈀    縀洁漀渀椀猀 椀爀 瘀攀縀ᜁ 匀椀戀椀爀愀渀 猀甀  sargyba, plaktukais ir t. t. ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 Vologodskij konvoj štuk neliubit." ਀  嘀攀縀ᜁ 欀漀欀椀Ԁ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀 savaitę, ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀欀甀爀 瘀攀縀愁  nesako. Pagaliau atvežė į Krasnojarską Uždarė Krasnojarsko kalėjime. Buvo ਀  瘀椀猀漀欀椀猀Ⰱ 瀀漀氀椀琀椀渀椀猀 椀爀 戀愀渀搀椀琀猀 䬀愀氀ᜀ樁椀洀攀 欀愀洀攀爀漀猀 搀椀搀攀氀ᜀ猁Ⰰ 瀀漀 ㈀  縀洁漀渀椀猀 椀爀  daugiau. Mes, lietuviai, apie 60 žmonių įsitaisėm ant gultų, ਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀欀愀搀 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀最愀氀ᜀ琁甀洀攀 最椀渀琀椀猀 渀甀漀 戀愀渀搀椀琀猀⸁ 倀愀猀欀甀椀 渀甀瘀攀縀ᜁ  Kanskan, iš ten Dolgomostan

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䄀琀瘀愀縀椁愀瘀漀洀 ⼀ 䐀漀氀最漀洀漀猀琀Ԁ⸁ 䬀攀氀椀愀猀 氀愀戀愀椀 戀氀漀最愀猀⸀ ఀ椁愀 戀甀瘀漀 樀愀甀 愀渀欀猀Āiau atvežtų ਀  氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰱ 渀甀戀ᜀ朁漀洀 瀀愀猀 樀甀漀猀Ⰰ 渀甀猀椀瀀椀爀欀漀洀 戀甀氀瘀椀猀Ⰱ 椀愀猁椀瘀椀爀ᜀ洁 欀漀愀ᜁ猁⸀ 刀漀搀漀猀Ⰰ 欀愀椀瀀  ant kito svieto pasijutome. Įregistravo milicijoje ir pasakė, kad esame ਀  氀愀椀猀瘀椀Ⰰ 琀椀欀 爀攀椀欀椀愀 愀琀攀椀琀椀 瀀攀爀 洀ᜀ渁攀猀椀 搀甀 欀愀爀琀甀猀 椀爀 渀椀攀欀甀爀 戀攀 欀漀洀攀渀搀愀渀琀漀 縀椁渀椀漀猀  neišvažiuoti. Pradėjom ieškoti, kur apsigyventi, derinomės prie lietuvių. ਀  䄀Āiū, priglaudė, nors jis pats mažai vietos turėjo, Beinoras Mažeikutis, ਀  愀琀瘀攀縀琁愀猀 ㄀㤀㐀㠀 洀 猀甀 瘀椀猀愀 愀攁椀洀愀Ⰰ 瘀愀椀欀愀椀 洀愀縀椁⸀ 䨀椀猀 瀀爀椀ᜀ洁ᜀ 洀愀渀攀 椀爀 䄀甀最甀猀琀椀攀渀ᤀⰁ  1951 m. gegužės mėnesi Žilį V Mes visi trys sandėliuke ant šieno ir gulėjom. ਀  䄀愀 愀琀瘀愀縀椁愀瘀愀甀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㈀㄀∀㸀 į ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Dolgomostą 1951 m. rugpjū椁漀 ㄀㔀 搀椀攀渀Ԁ 䈀甀瘀漀 椀爀 搀愀甀最椀愀甀 氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰱ 愀琀瘀攀縀琁猀 猀甀  šeimomis iš Žemaitijos: Lapinskai, Budriai, Riaukai, Juškai, Dirgeliai, ਀  䬀漀渀Āiai, Venskai, Jurevi椁愀椀 椀爀 琀⸀ 琀⸀ 䰀愀最攀爀椀渀椀渀欀猀 瀀愀瘀椀攀渀椀猀 䜀爀椀最愀猀 䨀⸀Ⰰ  Bartašius J., Žilys V , Riauba, Kazlauskas, Čepaitis, Antanaitis ir t. t Mane ਀  ⼀搁愀爀戀椀渀漀 瀀椀爀琀⼀ 猀琀愀琀礀琀椀⸀ 䐀瘀椀 搀椀攀渀愀猀 欀愀猀ᜀ洁 琀爀愀渀愀ᜁ樁Ԁ 椀爀 甀縀搁椀爀戀漀洀 ㄀ Ⰰ㌀  爀戀⸀ 䐀甀漀渀漀猀  nebuvo, iš vakaro eilė stovėdavo ir tai dar ne visi gaudavo. Paskiau duoną ਀  搀愀氀椀樀漀 ⼀猁琀愀椀最漀猀攀⸀ 一甀ᜀ樁愀甀 瀀愀猀 欀漀洀攀渀搀愀渀琀Ԁ 椀爀 猀愀欀愀甀Ⰰ 欀愀搀 琀攀渀 渀攀搀椀爀戀猀椀甀Ⰰ 洀愀渀  sunkus darbas! Mano kojos buvo sutinusios Su šeimininku Beinoru pradėjom ਀  氀椀最漀渀椀渀ᜀ樁攀 洀愀氀欀愀猀 瀀樀愀甀琀椀⸀ 匀甀瀀樀愀甀搀愀瘀漀洀 愀戀甀 㐀 洀㰀猀甀瀀㸀㌀㰀⼀猀甀瀀㸀 ⠀瀀漀 ㈀ 洀㰀猀甀瀀㸀㌀㰀⼀猀甀瀀㸀⤀⸀  Už m3 mokėdavo po 10 rb senais. Pradėjau iš namų gauti siuntinius, ਀  渀攀猀 椀愀 猀愀瘀漀 甀縀搁愀爀戀椀漀 渀攀最愀氀ᜀ樁愀甀 瀀爀愀最礀瘀攀渀琀椀⸀ 倀爀椀攀 洀欀猁猀 瀀爀椀猀椀樀甀渀最ᜀ 椀爀 紀椁氀礀猀  Beinoras, mums padedant, prisistatė prie lūšnos dar vieną kambariuką, kurį ਀  渀甀漀洀愀瘀漀 ⠀洀愀渀 椀爀 紀椁氀椀甀椀⤀⸀ 䄀戀甀 欀愀爀琀甀 最礀瘀攀渀漀洀 椀爀 瘀愀氀最ᜀ洁⸀ 䴀攀猀 愀戀甀 猀甀猀椀琀椀欀漀洀  lageryje Abezėje. 1954 m. tą kambariuką nusipirko Grigas J. su Meta. Aš likau ਀  最礀瘀攀渀琀椀 瀀愀猀 䜀爀椀最Ԁ 䨀⸀Ⰰ 漀 紀椁氀礀猀 愀瀀猀椀最礀瘀攀渀漀 瀀愀猀 䐀愀甀欀愀甁猀Ⰰ 欀甀爀椀攀洀猀 渀愀洀甀欀Ԁ 瀀愀搀ᜀ樁漀洀  visi pastatyti. Namuką 椁愀 瀀愀猀琀愀琀礀琀椀 渀攀猀甀渀欀甀Ⰰ 洀椀愀欁愀猀 瘀攀椀欀 瘀攀氀琀甀椀⸀ ㄀㤀㔀㐀 洀  vasarą atvažiavo aplankyti Žilienė su sūnumi ir kartu atvažiavo mano sūnus ਀  匀琀愀猀椀甀欀愀猀Ⰰ 欀甀爀⼀ 瀀愀氀椀欀愀甀 㐀Ⰰ㔀 洀攀琀猀⸁ 一攀椀 愀愀 瀀愀縀椁渀愀甀Ⰰ 渀攀椀 樀椀猀⸀ 䨀愀甀 戀甀瘀漀 搀椀搀攀氀椀猀  užaugęs. Pabuvo du mėnesius, pasisve椁愀瘀漀Ⰰ 猀甀猀椀瀀愀縀椁渀漀 猀甀 洀欀猁猀 最礀瘀攀渀椀洀甀 椀爀  grįžo atgal į Vilnių pas mamą. Aš nuo 1954 m. dirbau kolūkyje agronomu, buvo ਀  最攀爀椀愀甀Ⰰ 猀甀琀瘀愀爀欀椀愀甀 ㄀  栀愀 猀漀搀ԀⰁ ㈀  愀攁椀洀猀 戀椀琀礀渀Ԁ⸁ 倀愀猀椀欀瘀椀攀Āiau Sto欁猀 愀攁椀洀Ԁ⸁  Jie buvo geri bitininkai. Kolūkis pastatė maną mums gyventi, į kurį perėjom ਀  ㄀㤀㔀㔀 瀀愀瘀愀猀愀爀⼀⸁ 䜀礀瘀攀渀漀洀 欀欁椀愀欁愀椀Ⰰ 瀀椀爀欀漀洀 欀愀爀瘀ᤀⰁ 氀愀椀欀ᜀ洁 瀀漀爀Ԁ 欀椀愀甀氀椀猀⸁ 䨀愀甀 愀愀  galėjau ir namiškiams padėti. 1956 m. pradžioj sukombinavom atostogas ir ਀  愀琀瘀愀縀椁愀瘀愀甀 愀瀀氀愀渀欀礀琀椀 猀愀瘀漀 愀攁椀洀漀猀⸀ 䤀愀戁甀瘀愀甀 瀀漀爀Ԁ 洀ᜀ渁攀猀椀猀⸁ 吀愀椀 戀甀瘀漀 搀椀搀攀氀椀猀  džiaugsmas. Kai grįžau, greit pradėjo leisti į namus ir 1956m. liepos mėnesį ਀  最爀⼀縁愁甀 ⼀ 嘀椀氀渀椀猀Ⰱ 瀀愀猀 猀愀瘀漀 愀攁椀洀Ԁ⸁ ㄀㤀㔀㜀 洀⸀ 最愀瘀愀甀 爀攀愀戀椀氀椀琀愀挀椀樀ԀⰁ 欀愀椀瀀 渀攀欀愀氀琀愀椀  nukentėjęs. Buvau atskirtas nuo šeimos, skausmo, vargo ir alkio kankinamas 11 ਀  洀攀琀猀⸁ 倀攀爀 琀Ԁ 氀愀椀欀Ԁ 渀甀猀琀漀樀愀甀 猀瘀攀椀欀愀琀漀猀Ⰰ 琀愀瀀愀甀 椀渀瘀愀氀椀搀甀⸀ 一椀攀欀愀猀 渀攀最愀氀椀 猀瘀攀椀欀愀琀漀猀  grąžinti. Man siuntinius siuntė žmona, nors ir pati neturėjo iš ko siųsti, ਀  猀瘀愀椀渀椀猀 䈀愀爀琀愀愀椁甀猀 猀甀 猀攀猀攀爀椀洀椀Ⰰ 怀椁洀ᜀ渁愀椀Ⰰ 琀愀椀瀀 瀀愀琀 椀爀 猀攀猀甀漀 伀氀礀琀ᜀ 猀甀 瘀礀爀甀  nepamiršdavo. Iš draugų padėdavo daugiausiai Narbutas V.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kai ਀  洀椀爀搀愀瘀漀 氀愀最攀爀礀樀攀Ⰰ 洀攀猀 渀攀縀椁渀漀搀愀瘀漀洀Ⰰ 欀甀爀 椀愀瘁攀縀搁愀瘀漀⸀ 伀 琀爀攀洀琀礀樀攀 瀀愀琀礀猀 氀愀椀搀漀搀愀瘀漀洀⸀  Dolgomoste palaidojom apie dešimt: Lapinskų dukterį Basę (1953 m. 18 metų ਀  洀攀爀最愀椀琀ᤀ⤁⸀ 䈀甀搀椀洀椀攀爀Ԁ ⠀瘀礀爀Ԁ 最攀爀愀椀 瀀愀縀椁渀漀樀愀甀⤀ 䈀甀搀爀⼀ 椀爀 欀琀⸀ 䤀愀 瀀爀愀搀縀椁猀 欀甀渀椀最漀  nebuvo, tai man tekdavo eiti kunigo pareigas: turėjau iš Lietuvos švęsto ਀  瘀愀渀搀攀渀猀 椀爀 欀爀愀瀀礀氀Ԁ⸁ 䰀愀椀搀漀琀甀瘀ᜀ猁攀 搀愀氀礀瘀愀甀搀愀瘀漀 瘀椀猀椀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀⸀ 䤀愀 琀椀欀爀猀樁猀Ⰱ 欀甀爀  teko būti, visur rasi lietuvių daugiau ar mažiau, bet rasi. O kiek paliko ਀  最愀氀瘀愀猀 刀甀猀椀樀漀猀 氀愀甀欀甀漀猀攀㨀 嘀漀爀欀甀琀愀Ⰰ 䄀戀攀稀ᜀⰁ 䬀愀爀愀最愀渀搀愀Ⰰ 漀 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀椀 瀀爀椀最氀愀甀搀ᜀ  Sibiro žemė. Netoli Dolgomosto yra Rešiotai, apie 70 km. Ten guli išvežtieji ਀  ㄀㤀㐀㄀ 洀攀琀愀椀猀⸀ 䈀攀瘀攀椀欀 瘀椀猀愀 洀欀猁猀 椀渀琀攀氀椀最攀渀琀椀樀愀Ⰰ 愀瀀椀攀 㜀    ⸀ 匀甀最甀氀搀礀琀椀 瀀氀椀欀椀Ⰰ 戀攀  grabų. Supiltas stovi žemės kaupas. Per karą iš bado krito kaip musės, nuo ਀  瘀椀搀甀爀椀愀瘀椀洀漀⸀ 䜀礀瘀猀 瀀愀氀椀欀漀 琀椀欀 ㄀ ─ ⸀ 䈀攀 最愀氀漀 最愀椀氀愀 椀爀 琀甀爀戀欀琁 渀椀攀欀愀猀 愀椁琀漀 渀攀最愀氀椀  pamiršti.

਀  㰀搀椀瘀㸀

਀    㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㠀⸀ 瀀琀㬀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀∀㸀  ਀    㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 18.0pt;font-weight:bold">KANČIŲ KELIAI਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 M ਀  ᐀†㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  琀愀椀 樀漀 最礀瘀攀渀椀洀愀猀Ⰰ 椀爀 愀瀀椀攀 琀愀椀 瘀椀猀椀 最愀氀ᜀ琁猀 瀀愀爀愀愀礁琀椀 琀漀洀甀猀 瀀爀椀猀椀洀椀渀椀洀猀⸁ 吀椀欀  vieną bendrą likimo bruožą galėtume apibendrinti: visi lietuviai buvo ištremti ਀  渀攀 最礀瘀攀渀椀洀甀椀Ⰰ 漀 洀椀爀Āiai, bado mir椁愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Gimiau ਀  ㄀㤀㄀㄀ 洀⸀ 氀愀瀀欀爀椀Āio 2 d. Gelgaudiškyje. Mano tėvas turėjo 3 ha žemės. Savo ਀  愀琀猀椀洀椀渀椀洀甀猀 爀愀愀愁甀 爀攀洀搀愀洀愀猀椀猀 琀椀欀爀漀瘀ᜀ猁 昀愀欀琀愀椀猀Ⰰ 戀攀 樀漀欀椀猀 氀椀琀攀爀愀琀欀爁椀渀椀猀  aprašymų. Ilgas ir įtemptas buvo mano kelias pasiekti mokslo, nes mane domino ਀  搀愀甀最 洀漀欀猀氀漀 愀愁欀猀Ⰱ 椀爀 愀愀 椀氀最愀椀 戀氀愀愀欁椀愀甀猀椀⸀ 䜀礀瘀攀渀椀洀漀 猀Ԁ氁礀最漀猀 瀀爀椀瘀攀爀琀ᜀ 猀甀猀椀欀愀甀瀀琀椀  ir paskubėti įsigyti ekonomisto profesiją.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 1930 m. ਀  氀愀瀀欀爀椀Āio mėnesį aš gavau tarnybą Vidaus reikalų ministerijos buhalterijoje.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 1935 m. ਀  猀愀甀猀椀漀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 洀愀渀攀 瀀愀愀甀欀愀琁椀渀漀 椀爀 瀀愀猀欀礀爀ᜀ 䴀椀渀椀猀琀攀爀椀樀漀猀 猀攀欀爀攀琀漀爀椀甀洀椀 欀欁椀漀 椀爀  finansų darbams. Aš vėlei grįžau dirbti pas buvusius savo bendradarbius, gerus ਀  瀀愀縀⼁猁琀愀洀甀猀 椀爀 搀愀爀戀漀 搀爀愀甀最甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀愀渀漀  gimtasis Gelgaudiškis yra ant Nemuno kranto, gražios jo apylinkės, geros žemės ਀  椀爀 搀愀爀戀愀琁欀猁 縀洁漀渀ᜀ猁 嘀椀猀椀 最攀氀最愀甀搀椀愀欁椀攀Āiai labai mylėjo savo tėvų ir prosenelių ਀  縀攁洀攀猀Ⰰ 猀琀愀琀ᜀ 最爀愀縀椁愀猀 猀漀搀礀戀愀猀Ⰰ 愀瀀樀甀漀猀搀愀洀椀 樀愀猀 猀漀搀愀椀猀 椀爀 洀攀搀縀椁愀椀猀⸀ 娀愀渀愀瘀礀欀愀椀  didžiuodavosi savo tėviškėmis. Kur zanavykas begyventų, jis visada sugrįš ਀  愀瀀氀愀渀欀礀琀椀 猀愀瘀漀 猀漀搀礀戀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀刀䔀怀吁䄀䤀  IR TRĖMIMAI

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Sovietų ਀  匀Ԁ樁甀渀最漀猀 瘀礀爀椀愀甀猀礀戀ᜀ 瀀愀爀攀渀最ᜀ 欀爀甀漀瀀愀琁猀 瀀氀愀渀ԀⰁ 欀愀椀瀀 椀愀瘁攀縀琁椀 椀愀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 瘀椀猀Ԁ  inteligentiją, šimtą tūkstan椁猀 縀洁漀渀椀猀 猀甀 愀攁椀洀漀洀椀猀Ⰰ 漀 瘀ᜀ氁椀愀甀 椀爀 瘀椀猀甀猀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀  ūkininkus.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Reikėjo ਀  欀攀氀椀猀 愀椁洀琀猀 最礀瘀甀氀椀渀椀猀 瘀愀最漀渀猀⸁ 匀甀搀愀爀礀琀椀 渀甀洀愀琀漀洀猀 愀爀攀愀琁甀漀琀椀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 猀Ԁ爁愀愀甁猀Ⰰ  juos patvirtinti Ministrui Pirmininkui Gedvilui ir suderinti su Pirmuoju ਀  瀀愀爀琀椀樀漀猀 猀攀欀爀攀琀漀爀椀甀洀椀 匀渀椀攀Ākumi. Perkelti iš Ukrainos ir Baltarusijos NKVD ਀  欀愀爀椀甀漀洀攀渀ᜀ猁 欀攀氀椀猀 瀀甀氀欀甀猀 䐀愀琀愀 洀愀猀椀渀椀愀洀猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 愀爀攀愀琁愀洀猀 戀甀瘀漀 渀甀洀愀琀礀琀愀 ㄀㤀㐀㄀  m. birželio 14 d. Visi paruošiamieji darbai buvo padaryti, ir areštai ਀  瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀 ㄀㤀㐀㄀ 洀⸀ 戀椀爀縀攁氀椀漀 ㄀㐀 搀⸀Ⰰ 瀀椀爀洀Ԁ 瘀愀氀愀渀搀Ԁ 渀愀欀琀椀攀猀⸀ 䐀愀戀愀爀 洀攀猀 縀椁渀漀洀攀Ⰰ 欀Ԁ  Sovietų Sąjungai reiškia planas ir būtinas jo įvykdymas. Iki 1941 m. birželio ਀  ㄀㤀 搀椀攀渀漀猀 戀甀瘀漀 愀爀攀愀琁甀漀琀愀 ㌀㜀 琀欀欁猀琀愀渀Āiai lietuvių, kai kurie su šeimomis. ਀  紀洁漀渀ᜀ猁Ⰰ 瀀愀樀甀琀ᤀ 瀀愀瘀漀樀猀Ⰱ 猀氀愀瀀猀琀ᜀ猁椀 洀椀愀欁甀漀猀攀 椀爀 瀀攀氀欀ᜀ猁攀⸀ 䬀椀攀欀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 瀀愀最愀瘀漀Ⰰ  tiek iki birželio 19 d. ir išvežė į katorgą. Jeigu vyras pasislėpė, tai ਀  愀爀攀愀琁愀瘀漀 樀漀 縀洁漀渀Ԁ 椀爀 瘀愀椀欀甀猀⸀ 紀洁漀渀愀 椀爀 瘀愀椀欀愀椀 猀甀洀漀欀ᜀ樁漀 甀縀 琀ᜀ瘁Ԁ 猀愀瘀漀 最礀瘀礀戀ᜀ洁椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀爀攀愀琁愀瘀漀  rusai NKVD karininkai, lydimi kareivių. Karininkai ir kareiviai visi buvo ਀  瀀爀椀琀礀爀ᤀⰁ 琀愀椀 戀甀瘀漀 樀猀 瀀爀漀昀攀猀椀樀愀 椀爀 搀愀爀戀愀猀⸀ 䐀愀戀愀爀 縀椁渀漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 愀爀攀愀琁甀漀琀猀樁猀  lietuvių masinius šaudymus pradėjo besitraukian椁漀猀 猀瀀攀挀椀愀氀椀漀猀 一䬀嘀䐀  kariuomenės dalys ir lietuviai komunistai. Tai ir masiniai lietuvių šaudymai ਀  吀攀氀愀椁猀 刀愀椀渀椀猀 洀椀愀欁攀氀礀樀攀Ⰰ 䬀愀甀渀漀 瀀爀椀攀洀椀攀猀Āio Petrašiūnų miškelyje, Pravieniškių ਀  欀漀渀挀攀渀琀爀愀挀椀樀漀猀 猀琀漀瘀礀欀氀漀樀攀Ⰰ 倀愀渀攀瘀ᜀ縁椁漀 最礀搀礀琀漀樀猀 椀爀 挀甀欀爀愀甀猀 昀愀戀爀椀欀漀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀猀  sušaudymas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mane ਀  愀爀攀愀琁愀瘀漀 嘀椀氀渀椀甀樀攀 ㄀㤀㐀㄀ 洀⸀ 戀椀爀縀攁氀椀漀 ㄀㠀 搀⸀ ㌀ⴀ椀Ԁ 瘀愀氀愀渀搀Ԁ 爀礀琀漀⸀ 䴀愀渀漀 戀甀琀愀猀 戀甀瘀漀  Tilto gatvėje 3, dabartinis Nr. 7, buto Nr. 17. Į kambarį įsiveržė karininkas ਀  猀甀 渀愀最愀渀甀 爀愀渀欀漀猀攀 椀爀 搀甀 欀愀爀攀椀瘀椀愀椀 猀甀 愀愁甀琀甀瘀愀椀猀 椀爀 搀甀爀琀甀瘀愀椀猀⸀ 倀爀椀攀 戀甀琀漀 搀甀爀猀  stovėjo seklys. Aš miegojau ant sofos.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀     ਀  唀縀瀁甀漀氀椀欀猀 瀀愀猀椀猀瘀攀椀欀椀渀椀洀愀猀 戀甀瘀漀 猀洀欀朁椀猀 ⼀ 瘀攀椀搀ԀⰁ 欀愀爀攀椀瘀椀猀 猀瀀礀爀ᜀ ⼀ 瀀椀氀瘀ԀⰁ 椀爀 愀愀  nugriuvau. Pakėlė ir pasodino vidury kambario ant kėdės vienmarškinį, neleido ਀  愀瀀猀椀爀攀渀最琀椀⸀ 䐀愀爀ᜀ 猀洀甀氀欀椀Ԁ 欀爀愀琀Ԁ⸁ 䬀爀愀琀ᜀ 椀爀 猀欀愀椀琀ᜀ 洀愀渀漀 甀縀爁愀愀甁猀Ⰰ 瘀愀爀琀ᜀ 愀氀戀甀洀甀猀⸀  Mano parašytą studiją „Politinė Lietuvos istorija" išmėtė po visą kambarį. ਀  䬀爀愀琀愀 琀ᤀ猁ᜀ猁椀 搀瘀椀 瘀愀氀愀渀搀愀猀⸀ 一甀漀 猀瀀礀爀椀漀 琀爀欀欁漀 瀀椀氀瘀漀 瀀氀ᜀ瘁ᜀ⸁ ⠀䤀愀瘁愀爀縀愁 椀氀最愀椀 洀愀渀攀  vargino ir ją operavo tik 1953 m. tremtyje.) Juozas Obelienis nunešė mano ਀  氀愀最愀洀椀渀Ԁ 椀欀椀 猀甀渀欀瘀攀縀椁洀椀漀Ⰰ 渀攀猀 愀愀 瘀漀猀 ᜀ樁愀甀⸀ 䤀愀瘁攀縀ᜁ ⼀ 一愀甀樀漀猀椀漀猀 嘀椀氀渀椀漀猀 猀琀漀琀⼀⸁  Ten stovėjo daug ešelonų su prigrūstais žmonių vagonais. Mane uždarė į 5-ą ਀  攀愀攁氀漀渀漀 瘀愀最漀渀Ԁ⸁ 倀愀瘀愀欀愀爀ᜀ樁 愀琀瘀愀縀椁愀瘀漀 愀琀猀椀猀瘀攀椀欀椀渀琀椀 䬀甀渀椀最甀渀搀愀 䈀甀搀爀攀瘀椀Āienė ir ਀  䄀氀昀漀渀猀愀猀 䈀愀戀愀爀猀欀愀猀⸀ 䬀甀渀椀最甀渀搀愀 猀甀最攀戀ᜀ樁漀 洀愀渀 ⼀ 爀愀渀欀Ԁ ⼀欁椀愀琁椀 氀愀椀欀爀漀搀⼀⸁ 倀攀渀欀琀愀猀  ešelonas iš Naujosios Vilnios išvažiavo 1941 m. birželio 19 d. naktį. Atvežė į ਀  䴀椀渀猀欀漀 猀琀漀琀⼀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀椀爀縀攁氀椀漀  22 d. pavakare mūsų ešelonas sustojo Starobelsko stotyje, jau žinojome, kad ਀  瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀 欀愀爀愀猀⸀ 䐀愀戀愀爀 洀甀猀 氀愀椀欀ᜀ 戀愀椀猀椀愀椀猀 渀甀猀椀欀愀氀琀ᜀ氁椀愀椀猀 ᐀†昀愀愀椁猀琀愀椀猀 椀爀Ⰰ  pirmai progai pasitaikius, norėjo su mumis atsiskaityti už karą. Ilgas ਀  琀爀愀甀欀椀渀礀猀 瘀愀縀椁愀瘀漀 氀愀戀愀椀 氀ᜀ琁愀椀Ⰰ 欀椀攀欀瘀椀攀渀漀樀攀 猀琀漀琀礀樀攀 猀甀猀琀漀搀愀瘀漀Ⰰ 渀攀猀 爀攀椀欀ᜀ樁漀  praleisti traukinius su kareiviais ir ginklais į frontą. Maisto ir vandens ਀  渀攀搀愀瘀ᜀ⸁ 吀爀漀愀欁甀氀礀猀 渀攀愀瀀猀愀欀漀洀愀猀⸀ 䐀愀甀縀ᜁ洁攀 瘀愀最漀渀漀 搀甀爀椀猀 椀爀 瀀爀愀愀ᜁ洁攀 瘀愀渀搀攀渀猀⸀  Pervažiavus Volgą, Baškirijos stepėse, traukinys sustojo, atidarė vagono ਀  搀甀爀椀猀Ⰰ 椀爀 洀攀猀 瀀愀洀愀琀ᜀ洁攀 瀀攀渀欀椀猀 欀愀爀攀椀瘀椀甀猀 猀甀 渀甀琀愀椀欀礀琀愀椀猀 愀愁甀琀甀瘀愀椀猀 ⼀ 瘀愀最漀渀漀  duryse susigrūdusius žmones. Karininkas paklausė, kodėl mes daužome vagono ਀  搀甀爀椀猀⸀ 匀甀爀椀欀漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 樀愀甀 欀攀琀瘀椀爀琀愀 瀀愀爀愀 渀攀搀甀漀搀愀 瘀愀渀搀攀渀猀⸀ 䄀琀猀愀欀礀洀愀猀 戀甀瘀漀 琀漀欀猀㨀  kulkos norite, ir bus jums vanduo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Anks椁愀甀  dar keli žmonės vagone buvo nusiteikę optimistiškai, bet dabar ir tie suprato, ਀  欀愀搀 洀甀猀 最愀氀椀 猀甀愀愁甀搀礀琀椀 唀爀愀氀漀 欀愀氀渀甀漀猀攀⸀ 倀漀 欀攀氀椀猀 搀椀攀渀猀 瀀爀椀瘀愀縀椁愀瘀漀洀攀 唀昀漀猀 猀琀漀琀⼀⸁  Po poros valandų mums davė labai prastos duonos, maždaug po pusę kilogramo, ir ਀  氀椀琀爀椀渀⼀ 欀愀甀愀ԁ 瘀愀渀搀攀渀猀⸀ 倀爀愀愀ᜁ洁攀 搀愀爀 瀀漀 瘀椀攀渀Ԁ 欀愀甀愀ԁⰁ 戀攀琀 最愀瘀漀 琀椀欀 猀攀渀攀猀渀椀⸀ 䐀愀戀愀爀  mes jau orientavomės, kokioje vietoje esame, ir visi puolė prie mažo vagono ਀  氀愀渀最攀氀椀漀 瀀愀縀椁欀爁ᜀ琁椀 唀爀愀氀漀 欀愀氀渀猀 椀爀 愀甀欀愀琁猀 甀漀氀猀 瀀爀椀攀 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀一甀漀  Čeliabinško iki Omsko ir Novosibirsko traukinys tarpstotėse važiavo greitai. ਀  一漀瘀漀猀椀戀椀爀猀欀攀 愀琀猀欀礀爀ᜀ 瘀愀最漀渀甀猀 猀甀 洀漀琀攀爀椀洀椀猀 椀爀 瘀愀椀欀愀椀猀 渀甀漀 瘀礀爀猀 椀爀 琀ᜀ瘁猀⸁ 一甀漀  Novosibirsko iki Kansko traukinys važiavo lėtai ir didesnėse stotyse stovėdavo ਀  椀氀最椀愀甀⸀ 刀攀愀椁漀琀猀 猀琀漀琀礀樀攀 琀爀愀甀欀椀渀礀猀 瀀愀猀甀欀漀 ⼀ 怀椁愀甀爀ᤀ⸁ 䴀愀琀ᜀ洁攀 琀漀氀甀洀漀樀攀 洀椀愀欁猀  plotus ir netoli geležinkelio, tai vienoje, tai kitoje pusėje, daug trobesių, ਀  愀瀀琀瘀攀爀琀猀 氀攀渀琀猀 琀瘀漀爀愀⸀ 嘀椀猀椀 猀甀瀀爀愀琀漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 琀愀椀 氀愀最攀爀椀愀椀Ⰰ 欀甀爀椀甀漀猀攀 搀椀爀戀愀  kaliniai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 1941 m. ਀  氀椀攀瀀漀猀 㘀 搀⸀ 瀀爀椀瘀愀縀椁愀瘀漀洀攀 猀愀瘀漀 洀椀爀琀椀攀猀 氀愀最攀爀⼀⸁ 吀愀椀 戀甀瘀漀 䬀爀愀猀渀漀樀愀爀猀欀漀 氀愀最攀爀椀猀  valdybos Rešiotų skyriaus 7-as režimo lageris. Mūsų vagonus iš abiejų pusių ਀  愀瀀猀甀瀀漀 搀愀甀最 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 猀甀 愀甁渀椀洀椀猀⸀ 䄀琀爀愀欀椀渀漀 瘀愀最漀渀猀 搀甀爀椀猀 椀爀 氀椀攀瀀ᜀ 椀愀攁椀琀椀 猀甀  daiktais. Nurodė, kur turime susėsti. Vagone buvome prasėdėję 23 paras. ਀  一攀欀氀愀甀猀ᜀ 欀漀樀漀猀Ⰰ 漀 猀攀渀攀猀渀椀攀洀猀 縀洁漀渀ᜀ洁猀 戀甀瘀漀 琀椀欀爀愀 戀ᜀ搁愀Ⰰ 渀攀猀 攀椀搀愀洀椀 猀瘀椀爀搀甀氀椀愀瘀漀  ir negalėjo panešti lagaminų ir ryšulių. Surikiuotus nuvarė prie lagerio ਀  瘀愀爀琀猀⸁ 䄀椀欀愀琁攀氀ᜀ樁攀 瀀爀椀攀 瘀愀爀琀猀 瘀ᜀ氁 猀甀猀漀搀椀渀漀 ⼀ 欀爀欀瘁Ԁ 椀爀 瀀愀最愀氀 爀甀猀椀愀欁Ԁ 愀戀ᜀ持ᜀ氁ᤀ  šaukė pas kariškius kratai. Atėmė metalinius daiktus, pinigus, dokumentus, ਀  瀀漀瀀椀攀爀椀猀⸁ 倀愀氀椀欀漀 爀欀戁甀猀 椀爀 洀愀椀猀琀Ԁ⸁ 䴀愀渀 瀀愀瘀礀欀漀 最攀爀Ԁ 愀瘁攀椀挀愀爀椀愀欁Ԁ 氀愀椀欀爀漀搀⼀  įsinešti į lagerį pakišus ant viršaus kortų kaladę. Sargybinis jas 椁甀瀀漀Ⰰ  įsidėjo į kišenę, o mano lagaminą paspyrė koja ir suriko, eik grei椁愀甀Ⰰ 欀漀  riogsai. Triukas pavyko, jeigu bū椁愀甀 琀甀爀ᜀ樁ᤀ猁 氀愀最愀洀椀渀攀 洀愀甀稀攀爀⼀Ⰱ 椀爀 琀Ԁ 戀欀āiau ਀  ⼀猁椀渀攀愀ᤁ猁 ⼀ 氀愀最攀爀⼀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀最攀爀椀漀  barakai tušti, tik viename barake gal koks šimtas ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 7-AS ਀  刀䔀紀䤁䴀伀 䰀䄀䜀䔀刀䤀匀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀⸀ 㜀ⴀԀ  režimo lagerį atvežė du ešelonus lietuvių. Pirmas ešelonas — 63 vagonai. Po ਀  琀爀椀樀猀 搀椀攀渀猀 愀琀瘀攀縀ᜁ 愀渀琀爀Ԁ 攀愀攁氀漀渀Ԁ ᐀†㐀  瘀愀最漀渀猀⸁ 嘀愀最漀渀愀椀 ⼀瘁愀椀爀愀甀猀 搀礀搀縀椁漀⸀ 嘀愀最漀渀攀  vidutiniškai po 40 žmonių. Iš viso dviejuose ešelonuose turėjo būti apie 4 120 ਀  縀洁漀渀椀猀 ⠀椀爀 搀甀 洀愀縀椁 瘀愀椀欀愀椀Ⰰ 䈀甀搀爀攀瘀椀Āiukai, išvežti su tėvu).

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pakeliui ਀  椀愀 瀀椀爀洀漀樀漀 攀愀攁氀漀渀漀 椀愀渁攀愀ᜁ ㈀㠀 氀愀瘀漀渀甀猀⸀ ㄀㤀㐀㄀ 洀⸀ 猀瀀愀氀椀漀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 愀琀瘀攀縀ᜁ 搀愀爀 愀瀀椀攀  250 lietuvių iš kitų lagerių (Buriatkos ir kitų).

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 1943 m. ਀  搀愀爀 愀琀瘀攀縀ᜁ 愀瀀椀攀 ㈀  氀椀攀琀甀瘀椀猀 椀愀 欀椀琀猀 氀愀最攀爀椀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㄀ 洀⸀Ⰰ  prasidėjus tardymui, iš 7-o režimo lagerio į spec. tardymą išvežė kelis šimtus ਀  縀洁漀渀椀猀⸁ 刀甀搀攀渀⼀ 椀愀瘁攀縀ᜁ 愀瀀椀攀 ㌀㠀 戀甀瘀甀猀椀猀 洀椀渀椀猀琀爀猀 椀爀 欀椀琀猀 愀甀欀愀琁漀 爀愀渀最漀 縀洁漀渀椀猀 ⼀  senelių lagerį (Buriatka).

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Lagerio ਀  搀愀爀戀愀洀猀 瘀愀搀漀瘀愀瘀漀 猀瀀攀挀椀愀氀椀愀椀 瀀愀爀攀渀最琀椀 欀愀氀椀渀椀愀椀 甀爀欀漀猀⸀ 唀爀欀漀猀 戀甀瘀漀 洀椀愀欁漀 欀椀爀琀椀洀漀  meistrai, miško sandėlių vedėjai, dešimtininkai, administracijos, kontoros, ਀  瘀椀爀琀甀瘀ᜀ猁Ⰰ 欀攀瀀礀欀氀漀猀 椀爀 欀椀琀猀 氀攀渀最瘀攀猀渀椀猀 搀愀爀戀猀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀最攀爀椀漀  viršininkas buvo žydas. Lagerio darbų vykdytojas — sadistas Poliakovas. ਀  䰀愀最攀爀椀漀 愀瀀猀愀甀最漀猀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 椀爀 猀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀 ᐀†攀渀欀愀瘀攀搀椀猀琀愀椀Ⰰ 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀 爀甀猀愀椀  ir kazokai, labai žiaurūs.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mes ਀  渀ᜀ樁漀洀攀 ⼀ 搀愀爀戀Ԁ 瘀椀猀Ԁ 猀愀瘀愀椀琀ᤀ 椀爀 搀愀椀渀愀瘀漀洀攀 氀椀攀琀甀瘀椀愀欁愀猀 搀愀椀渀愀猀⸀ 倀漀 琀爀椀樀猀 搀椀攀渀猀  mums uždraudė dainuoti ir pagrasino, kad į dainuojan椁甀猀 愀愁甀搀礀猀 椀愀 猀愀爀最礀戀漀猀  bokštelių.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Lagerio ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 椀愀 愀琀瘀攀縀琁猀 縀礁搀猀 猀甀欀漀洀瀀氀攀欀琀愀瘀漀 瘀椀攀渀Ԁ 瘀椀爀ᜀ樁猀 瀀愀洀愀椀渀ԀⰁ 漀 欀椀琀甀猀 縀礁搀甀猀  paskyrė dirbti lagerio vidaus darbininkais. Virtuvės vedėju paskyrė žydą ਀  怀愁爀欀渁Ԁ⸁ 匀瀀攀挀⸀ 猀欀礀爀椀愀甀猀 瘀攀搀ᜀ樁甀 椀爀 愀猀洀攀渀猀 戀礀氀猀 猀愀甀最漀琀漀樀甀 ⠀昀漀爀洀甀氀椀愀爀甀⤀ ᐀†搀愀欀琀愀爀Ԁ  Zaksą.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po ਀  猀愀瘀愀椀琀ᜀ猁 瘀椀猀甀猀 猀甀猀欀椀爀猀琀ᜀ ⼀ 戀爀椀最愀搀愀猀 椀爀 椀愀瘁愀爀ᜀ 洀椀愀欁漀 欀椀爀猀琀椀Ⰰ瘀攀縀琁椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀怀攁愀琁Ԁ  valandą ryto gongas pakeldavo visą lagerį, septintą valandą išvarydavo į ਀  搀愀爀戀Ԁ⸁ 䬀椀攀欀瘀椀攀渀Ԁ 爀礀琀Ԁ 瀀爀椀攀 瘀愀爀琀猀 椀愀瘁攀搀愀渀琀 欀愀氀椀渀椀甀猀 ⼀ 搀愀爀戀Ԁ 愀欀漀爀搀攀漀渀甀 最爀漀樀漀  maršus. Tai buvo pasity椁漀樀椀洀愀猀 椀愀 愀氀欀愀渀猀 瘀攀爀最猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀瘀礀氀椀欀琀Ԁ  — pietų pertrauka (viena valanda), bet valgyti neduodavo. Aštuonioliktą ਀  瘀愀氀愀渀搀Ԁ 猀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀 爀攀椀欀愀氀愀甀搀愀瘀漀 渀甀琀爀愀甀欀琀椀 搀愀爀戀甀猀 椀爀 氀椀攀瀀搀愀瘀漀 爀椀欀椀甀漀琀椀猀 ⼀ 攀椀氀ᤀ  po keturis. Sargybiniai buvo mažai raštingi ir jiems nepasisekdavo iš karto ਀  猀甀猀欀愀椀Āiuoti, kiek eilėse stovi žmonių, tai padėdavo brigadininkai. Jeigu ਀  洀攀椀猀琀爀愀椀 瀀爀愀渀攀愀搁愀瘀漀 猀愀爀最礀戀椀ⴀ渀椀愀洀猀Ⰰ 欀愀搀 渀漀爀洀漀猀 渀攀⼀瘁礀欀搀礀琀漀猀Ⰰ 琀愀椀 爀攀椀欀ᜀ搁愀瘀漀  dirbti iki tamsos. Miško kirtėjų vienai porai buvo nustatyta norma nuo 12 iki ਀  ㄀㐀 洀㰀猀甀瀀㸀㌀㰀⼀猀甀瀀㸀⸀ 䐀愀爀戀愀椀 琀漀欀椀攀Ⰰ 渀甀瀀樀愀甀琀椀 洀攀搀⼀Ⰱ 渀甀最攀渀ᜀ琁椀 愀愁欀愀猀Ⰰ 猀甀欀爀愀甀琀椀 愀愁欀愀猀  ų krūvą i-r sudeginti, supjaustyti medį į rastus pagal išmatavimus, nuridenti ਀  爀Ԁ猁琀猀 最愀氀甀猀Ⰰ 欀愀搀 戀欀琁猀 最愀氀椀洀愀 瀀愀洀愀琀甀漀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀礀搀礀琀漀樀愀椀  lietuviai nustatė mūsų darbingumo kategorijas. Nors lagerio viršininkas ਀  最礀搀礀琀漀樀甀猀 氀愀戀愀椀 ⼀戁愀甀最椀渀漀Ⰰ 戀攀琀 樀椀攀 渀攀氀愀戀愀椀 瀀愀椀猀ᜀ 䤀ⴀ愀 欀愀琀攀最漀爀椀樀愀 琀猀 氀愀最攀爀椀渀椀渀欀猀Ⰱ  ant kurių sėdmenų yra raumenų. Il-a kategorija, kurių mažiau raumenų, III-a ਀  欀愀琀攀最漀爀椀樀愀Ⰰ 欀甀爀椀猀 爀愀甀洀攀渀礀猀 猀甀最氀攀戀ᤀ⸁ 䬀攀琀瘀椀爀琀愀 欀愀琀攀最漀爀椀樀愀 琀猀Ⰱ 欀甀爀椀攀 椀愀猁攀欀ᤀ 椀爀  sunkiai serga. Dauguma lietuvių gavo Il-ą ir IlI-ą kategorijas, I-os ਀  欀愀琀攀最漀爀椀樀漀猀 戀甀瘀漀 氀愀戀愀椀 洀愀縀愁椀 䰀愀最攀爀椀漀 最愀洀礀戀漀猀 瘀愀搀漀瘀愀猀 倀漀氀椀愀欀漀瘀愀猀 戀愀椀猀椀愀椀  įsiuto, kad lagerininkų daug, o miško kirsti nėra kam. Todėl nuo pirmos dienos ਀  戀攀瘀攀椀欀 瘀椀猀甀猀 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀 椀愀瘁愀爀ᜀ 欀椀爀猀琀椀 洀椀愀欁漀 渀攀瀀愀椀猀礀搀愀洀愀猀 欀愀琀攀最漀爀椀樀猀⸁ 倀漀氀椀愀欀漀瘀愀猀  sadistiškai juokėsi iš lietuvių inteligentų, kad jam vadovybė davė darbo jėgos ਀  猀欀愀椀Āių, o ne kategorijas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䐀愀縀渁椀愀甀猀椀愀椀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀椀猀 猀欀椀爀搀愀瘀漀 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀Ⰰ 戀攀琀 洀攀椀猀琀爀愀椀 甀爀欀漀猀 樀椀攀洀猀  neleido rašyti darbų raportų ar išsirašyti didesni maisto davinį Miško ਀  欀椀爀琀椀洀漀Ⰰ 愀琁愀戀攀氀椀愀瘀椀洀漀 椀爀 椀愀瘁攀縀椁洀漀 渀漀爀洀漀猀 戀甀瘀漀 氀愀戀愀椀 搀椀搀攀氀ᜀ猁 椀爀 樀猀 ⼀瘁礀欀搀礀琀椀  buvo neįmanoma. 'Žmonės dirbo iki paskutinių jėgų, o duonos gaudavo tik po ਀  㔀 ᐀㘠  最爀愀洀猀 椀爀 搀甀 欀愀爀琀甀猀 瀀攀爀 瀀愀爀Ԁ 猀爀椀甀戀漀猀⸀ 匀爀椀甀戀愀 椀愀 瀀愀猀洀椀爀搀甀猀椀猀 爀愀甀最椀渀琀猀  kopūstų ir surūdijusios supuvusios žuvies. Per tris kilometrus nuo lagerio ਀  搀瘀漀欀ᜀ 琀愀 猀爀椀甀戀愀⸀ 䐀愀甀最甀洀愀 縀洁漀渀椀猀 猀甀最愀搀椀渀漀 瘀椀搀甀爀椀甀猀 椀爀 瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀 瘀椀搀甀爀椀愀瘀椀洀愀猀  krauju, nuvaręs į kapus daug lietuvių. Jau rugpjū椁漀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀 戀愀搀愀猀Ⰰ  žmonės išseko nuo sunkaus darbo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  ⸀瘁礀欀搀縀椁甀猀椀攀洀猀 搀愀爀戀漀 渀漀爀洀愀猀 ㄀㔀 ─ Ⰰ 搀甀漀搀愀瘀漀 㜀  最爀愀洀猀 搀甀漀渀漀猀Ⰰ 爀礀琀攀 椀爀 瘀愀欀愀爀攀 瀀漀  3/4 litro sriubos ir du kartus po 100 gramų košės. Koše vadino tirštą sriubą. ਀  ㄀㔀 ─ 搀愀爀戀猀 瀀氀愀渀甀猀 最愀氀ᜀ搁愀瘀漀 ⼀瘁礀欀搀礀琀椀 椀愀 ㄀  琀椀欀 ㄀㔀ⴀ ㈀  氀愀最攀爀椀渀椀渀欀猀⸁  Neįvykdžiusiems darbų normos iki 100% , duodavo duonos nuo 500 iki 300 gramų ਀  椀爀 瀀甀猀ᤀ 氀椀琀爀漀 猀爀椀甀戀漀猀 爀礀琀攀 椀爀 瘀愀欀愀爀攀⸀ 䐀愀甀最攀氀椀猀 渀漀爀洀漀猀 渀攀⼀瘁礀欀搀礀搀愀瘀漀 椀爀 最愀甀搀愀瘀漀  duonos po 500 gramų beveik žalios.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Visai ਀  氀愀最攀爀椀漀 愀搀洀椀渀椀猀琀爀愀挀椀樀愀椀 ⠀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀瀀爀椀搀甀爀欀愀洀猀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀⤀  duodavo po 500 gramų ir pusę litro sriubos.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  倀漀氀椀琀椀渀椀愀洀猀 欀愀氀椀渀椀愀洀猀 琀漀欀椀猀 搀愀爀戀猀 渀攀氀攀椀搀漀 搀椀爀戀琀椀⸀ 䰀愀最攀爀椀漀 瘀愀搀漀瘀礀戀ᜀ 瘀椀猀愀搀愀  pasitelkdavo urkas šantažuoti ir kankinti politiniams kaliniams, nebausdavo ਀  甀爀欀猀 甀縀 瀀漀氀椀琀椀渀椀猀 欀愀氀椀渀椀猀 甀縀瀁甀漀氀椀洀甀猀Ⰰ 猀甀洀甀愀椁洀甀猀Ⰰ 愀琀椀洀琀Ԁ 椀愀 樀猀 洀愀椀猀琀ԀⰁ 爀欀戁甀猀Ⰰ  sužeidimą ar suluošinimą Urkos nešiodavosi peilius ir grasindavo, lošdavo ਀  欀漀爀琀漀洀椀猀 椀愀 欀椀琀猀 氀愀最攀爀椀渀椀渀欀猀 最礀瘀礀戀椀猀Ⰱ 漀 瀀爀愀氀漀愀ᤁ猁 琀甀爀ᜀ搁愀瘀漀 愀甀欀Ԁ 渀甀縀甁搀礀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀甀猀  kankindavo ne tik urkos, bet ir milijardai muselių (moškų). ਀  䴀甀猀攀氀ᜀ猁 戀甀瘀漀 氀愀戀愀椀 瀀愀瘀漀樀椀渀最漀猀Ⰰ 漀 樀猀 愀瀀猀椀最椀渀琀椀 渀攀⼀洁愀渀漀洀愀 一漀爀猀 搀甀漀搀愀瘀漀  tinklelius užsidėti ant galvos arba smalos išsitepti veidui ir rankoms, bet jų ਀  瀀爀椀氀⼀猁搀愀瘀漀 甀縀 愀瀀礀欀愀欀氀ᜀ猁 椀爀 ᜀ猁搀愀瘀漀 瘀椀猀Ԁ 欀欀渁Ԁ⸁ 一甀漀 洀甀猀攀氀椀猀 ⼀欁愀渀搀椀洀漀 猀甀琀椀渀搀愀瘀漀  veidas, silpdavo regėjimas, pakildavo temperatūra Naktimis barakuose mus ਀  ᜀ猁搀愀瘀漀 洀椀氀椀樀漀渀愀椀 戀氀愀欀椀猀 䈀攀 琀漀Ⰰ 瘀椀猀椀 戀甀瘀漀洀 甀琀ᜀ氁ᜀ琁椀Ⰰ 渀攀猀 ⼀ 瀀椀爀琀⼀ 瘀攀猀搀愀瘀漀 瘀椀攀渀Ԁ  kartą per dvi ar tris savaites Lageris turėjo tik vieną pirtį, ir visi ਀  渀攀猀甀猀瀀ᜀ搁愀瘀漀 椀愀猁椀洀愀甀搀礀琀椀Ⰰ 椀愀搁攀最椀渀琀椀 椀愀 爀欀戁猀 甀琀ᜀ氁攀猀 椀爀 戀氀愀欀攀猀⸀ 吀愀椀 瘀椀猀愀 瀀氀愀琀愀甀猀  Sibiro gyvūnija buvo mūsų, lietuvių, priešas ir kraugerys.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Malkų ਀  搀甀漀搀愀瘀漀 氀愀戀愀椀 洀愀縀愁椀⸀ 匀甀 樀漀洀椀猀 最愀氀ᜀ樁愀椀 猀甀愀椁氀搀礀琀椀 琀椀欀 欀爀漀猀渀攀氀ᤀⰁ 戀攀琀 渀攀 瘀椀猀Ԁ  patalpą. Prie krosnelės šildytis draudžiama. Malkas supjaudavo ir susikapodavo ਀  戀爀椀最愀搀漀猀 琀瘀愀爀欀搀愀爀礀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀椀猀  rūpinosi barako švara, plaudavo grindis, vandens statines, prinešdavo šalto ਀  瘀愀渀搀攀渀猀Ⰰ 瀀愀爀渀攀愀搁愀瘀漀 戀爀椀最愀搀漀猀 搀甀漀渀ԀⰁ 瘀攀猀搀愀瘀漀 ⼀ 瘀椀爀琀甀瘀ᤀⰁ 渀甀渀攀愀搁愀瘀漀 搀縀椁漀瘀礀欀氀漀渀  šlapius apavus ir rūbus, o ryte atnešdavo barakan. Palaikydavo švarą ir aplink ਀  戀愀爀愀欀Ԁ㰁⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Brigadininko atributika maždaug 50 cm plo椁漀 椀爀 㘀  挀洀 椀氀最椀漀 漀戀氀椀甀漀琀愀 氀攀渀琀愀 䄀渀琀  jos rašydavo darbo raportą. Jį atiduodavo normavimo skyriui, ir gaudavo naują ਀  氀攀渀琀Ԁ⸁ 刀愀瀀漀爀琀Ԁ 爀愀愀礁搀愀瘀漀 瀀愀瀀爀愀猀琀甀 瀀椀攀愀琁甀欀甀Ⰰ 漀 瀀愀猀欀甀椀 ⼀爁愀愀甁猀 椀愀猁欀甀猀搀愀瘀漀 猀琀椀欀氀漀  šukele.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Visas ਀  氀愀最攀爀椀漀 最礀瘀攀渀椀洀愀猀 猀甀琀瘀愀爀欀礀琀愀猀 琀愀椀瀀Ⰰ 欀愀搀 瘀礀爀攀猀渀椀猀 瘀攀爀最愀猀 攀欀猀瀀氀漀愀琀甀漀琀猀 縀攁洀攀猀渀⼀⸁  Skųstis negalima, nes prisidarysi bėdos. Tai Sibiro taisyklė: kas stipresnis, ਀  琀愀猀 椀爀 琀攀椀猀甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㄀ 洀⸀  rugpjū椁漀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 椀爀 愀愀 猀甀猀椀爀最愀甀 欀爀甀瘀椀渀甀 瘀椀搀甀爀椀愀瘀椀洀甀⸀ 䬀愀洀愀瘀愀甀猀椀 ㄀  搀椀攀渀猀 椀爀 樀愀甀  išnešė į pašiūrę, kad vienas nusibaig椁愀甀⸀ 吀漀欀椀猀 氀椀最漀渀椀猀 戀甀瘀漀 搀愀甀最Ⰰ 漀 瘀愀椀猀琀猀 ᐀† jokių. Jaunas gydytojas iš Alytaus apskrities atėjo manęs aplankyti į pašiūrę. ਀  䄀愀 戀甀瘀愀甀 猀甀 樀甀漀 瀀愀縀⼁猁琀愀洀愀猀⸀ 䨀椀猀 瀀愀猀椀爀礀縀漁 洀愀渀 瀀愀搀ᜀ琁椀⸀ 匀甀氀攀椀搀漀 ⼀ 瘀攀渀Ԁ 瘀愀椀猀琀猀 椀爀  liepė nieko negerti ir nevalgyti, ramiai gulėti. Pažadėjo rytoj vėl ateiti ir ਀  猀甀氀攀椀猀琀椀 搀愀爀 瘀椀攀渀Ԁ 椀渀樀攀欀挀椀樀Ԁ⸁ 䜀礀搀礀琀漀樀甀椀 椀愀ᜁ樁甀猀Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 猀瘀愀椀最琀椀 最愀氀瘀愀Ⰰ  užmigau. Su mano draugu gydytoju atėjo dr. Sipavi椁甀猀 椀爀 搀爀⸀ 紀ԁ猁椀渀愀猀⸀ 䨀椀攀 洀愀渀攀  pažadino, apvilko naujais baltiniais ir suleido dar vaistų. Dr. Žąsinas buvo ਀  氀椀最漀渀椀渀ᜀ猁 最礀搀礀琀漀樀愀猀 椀爀 瀀漀 欀攀氀椀猀 瘀愀氀愀渀搀猀 瀀攀爀欀ᜀ氁ᜀ 洀愀渀攀 ⼀ 氀椀最漀渀椀渀ᤀ⸁ 䴀愀渀 猀甀渀欀椀愀椀  sergant pažįstami ateidavo aplankyti ir paguosti manęs. Mane gydė tik keliais ਀  愀愁甀欀愀琁愀椀猀 瘀椀爀椀渀琀漀 瘀愀渀搀攀渀猀 椀爀 戀愀搀甀Ⰰ 漀 欀愀椀 渀甀猀琀漀樀愀甀 瘀椀搀甀爀椀甀漀琀椀Ⰰ 最愀甀搀愀瘀愀甀 瀀漀 琀爀椀猀  šaukštus sriubos nuoviro. Vėlais vakarais ateidavo manęs aplankyti ਀  戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ 戀甀瘀ᤀ猁 匀甀猀椀猀椀攀欀椀洀漀 洀椀渀椀猀琀爀愀猀Ⰰ 椀渀縀椁渀椀攀爀椀甀猀 䨀⸀ 匀琀愀渀椀愀愁甀猀欀愀猀⸀ 䨀椀猀  padrąsindavo, perduodavo brigados linkėjimus. Kai aš jau galėjau išeiti į ਀  氀愀甀欀Ԁ 瀀愀猀椀愀椁氀搀礀琀椀Ⰰ 洀愀渀攀 愀瀀氀愀渀欀ᜀ 戀甀瘀ᤀ猁 怀瘁椀攀琀椀洀漀 洀椀渀椀猀琀爀愀猀Ⰰ 漀 瘀ᜀ氁椀愀甀 嘀愀氀猀琀礀戀ᜀ猁  kontrolierius inž. K. Šakenis. Šakenis buvo malonus žmogus, daug kartų aš esu ਀  瀀愀猀 樀⼀ 戀甀瘀ᤀ猁 欀愀椀瀀 洀椀渀椀猀琀攀爀椀樀漀猀 琀愀爀渀愀甀琀漀樀愀猀⸀ 䐀愀戀愀爀 猀甀 䬀⸀ 怀愁欀攀渀椀甀Ⰰ 猀甀猀ᜀ搁ᤀ 愀渀琀  barako aptvaro lentų, pasikalbėdavome apie praeitį, Kauną. K. Šakenis vis ਀  琀瘀椀爀琀椀渀搀愀瘀漀Ⰰ 欀愀搀 琀漀欀椀漀猀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 欀愀琀愀猀琀爀漀昀漀猀 戀甀瘀漀 最愀氀椀洀愀 椀愀瘁攀渀最琀椀Ⰰ 樀攀椀最甀  vyriausybė ir kariuomenės vadai būtų buvę ryžtingi ir drąsūs vyrai. Mano ਀  搀爀愀甀最Ԁ 最礀搀礀琀漀樀Ԁ 琀甀漀樀愀甀 椀愀瘁攀縀ᜁ ⼀ 欀椀琀Ԁ 氀愀最攀爀⼀Ⰱ 椀爀 愀愀 渀攀猀甀猀瀀ᜀ樁愀甀 猀甀 樀甀漀  atsisveikinti, net padėkoti už gyvybę. Užmiršau jo pavardę ir niekas negali ਀  瀀爀椀洀椀渀琀椀 匀瀀愀氀椀漀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 洀愀渀攀 椀愀爁愀愀ᜁ 椀愀 氀椀最漀渀椀渀ᜀ猁Ⰰ 瘀ᜀ氁 最爀⼀縁愁甀 ⼀ 戀爀椀最愀搀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Inžinieriaus J. Stanišausko brigada tiesė geležinkelį. Brigadininkas ਀  猀琀攀渀最搀愀瘀漀猀椀 椀愀爁愀愀礁琀椀 搀椀搀攀猀渀ᤀ 搀甀漀渀漀猀 渀漀爀洀ԀⰁ 戀攀琀 琀愀椀 瀀愀瘀礀欀搀愀瘀漀 爀攀琀愀椀⸀ ㄀㤀㐀㄀ 洀⸀  spalio pabaigoje Stanišauskas ir aš nuėjome pas vyresnįjį normuotoją-urką ir ਀  瀀愀爀攀椀愀欁ᜀ洁攀Ⰰ 欀愀搀 樀椀猀 渀攀琀甀爀⼀猁 琀攀椀猀ᜀ猁 琀愀椀猀礀琀椀 洀欀猁猀 爀愀瀀漀爀琀甀猀Ⰰ 樀攀椀最甀 欀攀氀椀漀 洀攀椀猀琀爀愀猀  yra pasirašęs. Vyresnysis normuotojas ramiai atsakė: nesijaudinkite ir ਀  縀椁渀漀欀椀琀攀Ⰰ Āia jūsų namai, 椁愀 戀甀猀 椀爀 欀愀瀀愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀最攀爀礀樀攀  buvo 12 barakų, kur normaliai galėjo tilpti iki 3 000 žmonių. O 椁愀 樀猀 戀甀瘀漀 㐀  600. Dviaukš椁猀 渀愀爀猀 瘀椀爀愀甁琀椀渀椀愀椀 椀爀 愀瀀愀琀椀渀椀愀椀 最甀氀琀愀椀 戀甀瘀漀 猀甀樀甀渀最琀椀 椀爀 瀀愀搀愀爀礀琀椀  ištisiniai guoliai. Žmones ant gultų spaudė, bet neužteko vietos. Gulėjo ਀  猀攀欀挀椀樀漀猀攀 愀渀琀 最爀椀渀搀猀Ⰱ 氀攀渀琀椀渀ᜀ猁攀 瀀愀愀椁欀爁ᜀ猁攀 瀀爀椀攀 戀愀爀愀欀猀Ⰱ 愀渀琀 猀琀愀氀猀Ⰱ 瀀漀 渀愀爀愀椀猀⸀  Bet kokios užkre椁愀洀漀猀 氀椀最漀猀 愀爀戀愀 最礀瘀椀愀椀 最愀氀ᜀ樁漀 甀縀欁爀ᜀ猁琀椀 䬀愀椀 瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀  šal椁愀椀Ⰰ 瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀 欀漀瘀愀 甀縀 瘀椀攀琀Ԁ 戀愀爀愀欀甀漀猀攀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀刀礀琀攀 椀爀  vakare gaudavome duonos. Vieni suvalgydavo ją iš karto, kiti bandydavo ਀  瀀愀猀椀氀椀欀琀椀⸀ 䐀甀漀渀Ԁ 渀攀愀椁漀琀椀猀 戀甀瘀漀 瀀愀瘀漀樀椀渀最愀Ⰰ 愀琀椀洀搀愀瘀漀 甀爀欀漀猀⸀ 刀礀琀攀 椀爀 瘀愀欀愀爀攀  kiekviena brigada eidavo prie virtuvės langelio savo porcijos sriubos ir košės ਀  瀀愀最愀氀 猀Ԁ爁愀愀ԁ⸁ 䨀攀椀最甀 瀀愀琀猀 渀攀猀琀漀瘀ᜀ樁愀椀 攀椀氀ᜀ樁攀Ⰰ 琀愀椀 椀爀 猀爀椀甀戀漀猀 渀攀最愀甀猀椀⸀ 倀椀攀琀猀  neduodavo, bet galėjai atsigerti iki soties šalto vandens iš upelio ar balos. ਀  一甀猀椀氀瀀ᤀ 愀爀 愀琀氀攀椀猀琀椀 渀甀漀 搀愀爀戀漀 縀洁漀渀ᜀ猁Ⰰ 戀欀搁愀洀椀 戀愀爀愀欀甀漀猀攀Ⰰ 瀀攀爀 瀀椀攀琀甀猀 椀愀朁攀爀搀愀瘀漀  virinto vandens, o kartais net per daug. Nuo besaikio gėrimo gaudavo pleuritą. ਀  匀甀琀椀渀搀愀瘀漀 欀漀樀漀猀Ⰰ 爀愀渀欀漀猀Ⰰ 瀀椀氀瘀愀猀 椀爀 瘀椀猀愀猀 欀欀渁愀猀⸀ 吀漀欀椀愀 氀椀最愀 氀愀最攀爀礀樀攀 戀愀椀最搀愀瘀漀猀椀  mirtimi.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jau ਀  爀甀最瀀樀欀琁⼀ 瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀 戀愀搀愀猀⸀ 䄀氀欀愀渀椀 縀洁漀渀ᜀ猁 瘀愀氀最ᜀ 瘀椀猀欀Ԁ㨁 縀漁氀攀猀Ⰰ 氀愀瀀甀猀Ⰰ ⼀瘁愀椀爀椀甀猀  nuodingus žvėrelius ir net pušų ir maumedžių sakus. Kaliniai pasidarė kaip ਀  洀愀縀椁 瘀愀椀欀愀椀Ⰰ 欀愀猀 瀀漀 爀愀渀欀愀Ⰰ 琀Ԁ ⼀ 戀甀爀渀ԀⰁ 渀攀猀 椀愀愁氀欀ᤀ猁 瀀椀氀瘀愀猀 爀攀椀欀愀氀愀瘀漀⸀ 䤀愀 洀愀縀漁  gabalėlio duonos virdavosi katiliuke du litrus sriubos. Daugelį grįžtan椁猀 椀愀  darbo reikėdavo vesti arba nešti. Sargybiniai nusilpusių ir nugriuvusių ਀  渀攀瀀愀氀椀欀搀愀瘀漀Ⰰ 瀀爀椀瘀攀爀猀搀愀瘀漀 猀琀椀瀀爀攀猀渀椀甀猀 渀攀愀琁椀 椀欀椀 氀愀最攀爀椀漀Ⰰ 渀甀最爀椀甀瘀甀猀椀甀猀 洀甀愀搁愀瘀漀  ir pjudydavo šunimis.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Be to, ਀  氀愀瀀欀爀椀Āio mėnesį prasidėjo dideli šal椁愀椀Ⰰ 漀 愀瀀猀椀爀攀渀最椀洀漀 氀椀攀琀甀瘀椀愀洀猀 渀攀搀愀瘀ᜀ⸁ 匀甀  švarkeliais, vasariniais paltais, batais, kelnėmis, kepurėmis ir be pirštinių ਀  琀甀爀ᜀ樁漀洀攀 攀椀琀椀 ⼀ 搀愀爀戀甀猀 瀀攀爀 最椀氀猀 猀渀椀攀最Ԁ 椀爀 欀愀氀攀渀琀椀 搀愀渀琀椀洀椀猀Ⰰ 欀漀氀 渀甀攀椀渀愀洀 ⼀  darbą ir susikuriam ugnį.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Iki 1941 ਀  洀⸀ 最爀甀漀搀縀椁漀 椀愀朁甀氀ᜀ 瀀甀猀ᜀ 氀愀最攀爀椀漀 氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰱ 漀 瀀愀猀欀甀椀 瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀 洀椀爀琀礀猀⸀ 嘀椀攀渀甀猀  jau vežė juodas jautis į kapus, ten laidojo sniege, o kiti lietuviai užėmė ਀  椀愀瘁攀縀琁猀樁猀 瘀椀攀琀愀猀 戀愀爀愀欀甀漀猀攀⸀ 匀愀甀猀椀漀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀攀樀椀 樀愀甀 甀縀ᜁ洁ᜀ 㠀 戀愀爀愀欀甀猀⸀  Žmonės neperkeldavo kojų per 10 cm durų slenkstį. Žiemą per parą mirdavo apie ਀  ㈀  縀洁漀渀椀猀Ⰱ 漀 愀愁氀琀攀猀渀ᜀ洁椀猀 搀椀攀渀漀洀椀猀 ᐀†椀欀椀 㐀 ⸀ ㄀㤀㐀㈀ 洀⸀ 縀椁攀洀Ԁ 洀椀爀ᜀ 愀瀀椀攀 ㈀     lietuvių. Vienus užkasė, kitus palaidojo sniege. Vilkai, lapės ir kiti žvėrys ਀  ᜀ搁ᜀ 氀椀攀琀甀瘀椀猀 氀愀瘀漀渀甀猀Ⰰ 漀 瀀愀瘀愀猀愀爀⼀ 氀愀瘀漀渀猀 欀愀甀氀甀猀 甀縀欁愀猀搀愀瘀漀 ⼀ 縀攁洀ᤀ 甀爀欀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀椀氀椀猀  duobių nekasė, nes žemė buvo įšalusi.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mirusio ਀  氀愀最攀爀椀渀椀渀欀漀 洀椀爀琀⼀ 愀瀀椀昀漀爀洀椀渀搀愀瘀漀 瀀愀最愀氀 猀琀愀渀搀愀爀琀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Ypatingojo skyriaus vedėjas mirusiojo lagerininko asmens kortelėje ਀  ⠀昀漀爀洀甀氀椀愀爀攀⤀ ⼀爁愀愀礁搀愀瘀漀 洀椀爀琀椀攀猀 搀愀琀Ԁ 椀爀 椀愀搁甀漀搀愀瘀漀 猀愀渀椀琀愀爀椀樀漀猀 昀攀氀Āeriui medinę ਀  氀攀渀琀攀氀ᤀ 猀甀 洀椀爀甀猀椀漀樀漀 氀愀最攀爀椀渀椀渀欀漀 渀甀洀攀爀椀甀⸀ 吀Ԁ 洀攀搀椀渀ᤀ 氀攀渀琀攀氀ᤀ 猀甀 渀甀洀攀爀椀甀  pririšdavo prie mirusiojo dešinės kojos nykš椁漀 愀爀戀愀 欀愀欀氀漀Ⰰ 椀爀 渀甀爀愀愀礁洀漀 愀欀琀愀猀  baigtas. Mirusįjį išbraukdavo iš maitinimo ir iš brigados arba ligoninės ਀  猀Ԁ爁愀愀漁⸀ 䰀愀瘀漀渀椀渀ᜀ樁攀 氀愀椀欀礀搀愀瘀漀 愀瀀椀攀 瀀愀爀ԀⰁ 欀愀搀 瀀愀氀愀椀欀愀椀 猀甀愀愁氀琀猀 愀爀 戀攀渀琀  sustingtų. Mirusiuosius išveždavo iš lagerio naktį, kruopš椁愀椀 樀甀漀猀 愀瀀縀椁欀爁ᜀ樁甀猀  laidojimo viršininkui ir gydytojui. Sargybinis mirusiam į krūtinę įsmeigdavo ਀  搀甀爀琀甀瘀ԀⰁ 椀爀 瀀漀 琀漀 猀愀渀椀琀愀爀愀椀 猀甀欀爀愀甀搀愀瘀漀 ⼀ 搀ᜀ縁ᤁ⸁ 䴀椀爀甀猀椀猀樁猀 最愀氀瘀愀猀 欀椀愀搁愀瘀漀 ⼀  dėžės dugną, o kojos kyšodavo. Vežiką su juodu jau椁甀 ⼀ 欀愀瀀甀猀 氀礀搀ᜀ搁愀瘀漀  sargybinis su šautuvu ir durtuvu. Nuo lagerio iki kapų buvo apie 3 kilometrai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  一唀匀䤀䰀倀唀匀䤀䔀䨀䤀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀一攀猀瘀愀爀戀甀Ⰰ  kiek brigadininkas išvesdavo žmonių į darbą, meistras nustatydavo darbų ਀  甀縀搁甀漀琀⼀ 椀爀 爀攀椀欀愀氀愀甀搀愀瘀漀 ⼀瘁礀欀搀礀琀椀 ㄀ ─ ⸀ 匀攀渀椀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀椀 椀爀 渀椀攀欀漀  nebijantys, darbų prirašydavo tiek, kiek reikia 151% įvykdyti, ir gaudavo ਀  搀椀搀攀猀渀⼀ 搀甀漀渀漀猀 椀爀 洀愀椀猀琀漀 搀愀瘀椀渀⼀⸁ 吀愀椀瀀 搀愀爀礀搀愀瘀漀 琀椀欀 搀爀Ԁ猁欀猁 椀爀 猀甀洀愀渀欀猁  brigadininkai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Lietuvių ਀  瘀礀爀椀愀甀猀椀愀猀椀猀 最礀搀礀琀漀樀愀猀 渀攀猀欀甀戀ᜀ搁愀瘀漀 猀椀猀猁琀椀 ⼀ 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀猀 戀愀爀愀欀甀猀Ⰰ 戀攀琀 搀甀漀搀愀瘀漀  2—3 dienas poilsio ir vėl į darbą. Kai žmogus nevaliodavo paeiti ir jį ਀  最爀⼀縁琁愀渀琀⼀ 椀愀 搀愀爀戀漀 瀀愀爀渀攀愀搁愀瘀漀 氀愀最攀爀椀渀Ⰰ 琀椀欀 琀愀搀愀 瀀愀猀椀猀猁搀愀瘀漀 ⼀ 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀猀樁猀  baraką. Nusilpusį kalinį nuveda į pirtį išsimaudyti ir išdezinfekuoti jo rūbų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Švariai ਀  愀瀀爀攀渀最琀愀猀 最愀氀椀 攀椀琀椀 ⼀ 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀猀 戀愀爀愀欀Ԁ 椀爀 最甀氀琀椀猀 ⼀ 渀甀爀漀搀礀琀Ԁ 瘀椀攀琀Ԁ 愀渀琀 渀愀爀猀⸁  Jeigu pajėgi užlipti į antrą narų aukštą, tai gali lipti ant aukštesnių.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ryte ir ਀  瘀愀欀愀爀攀 搀甀漀搀愀瘀漀 瀀漀 ㈀㔀  最 瀀甀猀縀愁氀ᜀ猁 搀甀漀渀漀猀⸀ 刀礀琀攀Ⰰ 瀀攀爀 瀀椀攀琀甀猀 椀爀 瘀愀欀愀爀攀 猀爀椀甀戀漀猀Ⰰ  įpiltos į kubilą, atneša sanitarai ir po kaušelį išdalija. Nuo 1943 m. ਀  瀀愀搀愀甀最ᜀ樁漀 瘀愀椀猀琀猀Ⰱ 渀攀猀 搀甀漀搀愀瘀漀 瀀甀愀猁 椀爀 欀ᜀ渁椀漀 猀瀀礀最氀椀猀Ⰱ 甀縀瀁氀椀欀礀琀猀 欀愀爀愀琁甀  vandeniu, vadinamosios ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Dauguma ਀  渀甀猀椀氀瀀甀猀椀猀 縀洁漀渀椀猀 渀攀瀀愀樀ᜀ朁搀愀瘀漀 瘀椀攀渀椀 瘀愀椀欀愀āioti arba perkelti kojos per 10 cm ਀  猀氀攀渀欀猀琀⼀⸁ 吀漀搀ᜀ氁 樀猀 戀欀琁椀渀椀攀洀猀 爀攀椀欀愀氀愀洀猀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 猀琀椀瀀爀攀猀渀椀猀 瀀愀最愀氀戀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀椀爀洀愀猀  7-o lagerio viršininkas išbuvo apie tris mėnesius. Išsigando lietuvių, kad jo ਀  渀攀甀縀洁甀愀琁猀Ⰱ 椀爀 椀愀瘁愀縀椁愀瘀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀最攀爀椀漀  viršininku paskyrė darbų vykdytoją sadistą Poliakovą. Jam kalinio mirtis, ਀  愀愀愁爀漀猀 椀爀 欀愀渀Āios teikė pasitenkinimą. Nuo atvežimo į darbą varė kiekvieną ਀  搀椀攀渀Ԁ 戀攀 瀀漀椀氀猀椀漀 琀爀椀猀 洀ᜀ渁攀猀椀甀猀⸀ 倀爀愀搀ᜀ樁ᤀ猁 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀甀琀椀 瀀愀猀欀攀氀戀ᜀⰁ 欀愀搀 愀琀攀椀渀愀渀琀⼀  sekmadienį bus poilsio diena. Visi apsidžiaugė, kad galės pailsėti ir ਀  猀甀猀椀氀漀瀀礀琀椀 搀爀愀戀甀縀椁甀猀 戀攀椀 愀瘀愀氀礀渀ᤀ⸁ 䰀愀甀欀琀愀猀 瀀漀椀氀猀椀猀 瘀椀爀琀漀 欀愀渀Āia.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po ਀  瀀甀猀爀礀Āių liepė visiems su daiktais išeiti už lagerio vartų ir ten bus ਀  瀀愀琀椀欀爀椀渀椀洀愀猀⸀ 匀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀 椀爀 搀爀愀甀猀洀ᜀ猁 瀀爀椀縀椁欀爁ᜀ琁漀樀愀椀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀⠀渀愀搀稀椀爀愀琀攀氀椀愀椀⤀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  nuėjo į lagerio barakus ir pradėjo tikrinti gultus, atplėšė grindis, išvertė ਀  搀甀爀椀猀Ⰰ 椀愀欁爀ᜀ琁ᜀ 瀀愀愀椁欀爁攀猀 椀爀 瀀愀氀ᜀ瀁攀猀⸀ 䤀攀愀欁漀樀漀 戀愀爀愀欀甀漀猀攀 瀀愀猀氀ᜀ瀁琀猀 欀椀爀瘀椀猀Ⰱ  laužtuvų, gelžgalių, akmenų ir kitokių įrankių, su kuriais būtų galima ਀  瀀愀猀椀瀀爀椀攀愀椁渀琀椀 氀愀最攀爀椀漀 瘀愀搀漀瘀礀戀攀椀⸀ 唀縀 瘀愀爀琀猀 椀愀瘁愀爀礀琀椀 縀洁漀渀ᜀ猁 瘀椀猀Ԁ 搀椀攀渀Ԁ 琀甀爀ᜀ樁漀  sėdėti ramiai. Žmonės sušalo, pamėlynavo, prašė, kad vestų į barakus, bet ਀  瘀攀氀琀甀椀⸀ 倀愀瘀愀欀愀爀攀 愀琀ᜀ樁漀 猀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀 椀爀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 欀爀ᜀ猁琀椀 搀愀椀欀琀甀猀 椀爀 爀欀戁甀猀⸀ 䄀琀ᜀ洁ᜀ  peiliukus, pasidirbtus iš geležtėlių, stumdė ir mušė per veidą. Temstant leido ਀  最爀⼀縁琁椀 ⼀ 椀愀愁愁氀甀猀椀甀猀 戀愀爀愀欀甀猀⸀ 一攀搀愀瘀ᜀ 洀愀氀欀猀Ⰱ 椀爀 瘀椀猀Ԁ 渀愀欀琀⼀ 縀洁漀渀ᜀ猁 搀爀攀戀ᜀ樁漀⸀ 吀愀搀愀  bėgo į virtuvę prie langelio šiltos sriubos kaušo, kurį 椁愀 瀀愀琀 椀愀朁ᜀ爁ᜀⰁ 欀愀搀  sušiltų viduriai. Poilsio diena buvo žiauri. Į darbą išvedė tik pusę lagerio ਀  縀洁漀渀椀猀Ⰱ 欀椀琀椀 最甀氀ᜀ樁漀 戀愀爀愀欀甀漀猀攀 猀甀 愀甀欀愀琁愀 琀攀洀瀀攀爀愀琀欀爁愀⸀ 紀洁漀渀ᜀ猁 渀攀瀀爀愀琀ᤀ 瀀爀椀攀 ㌀ 뀀  šal椁漀Ⰰ 椀爀 戀攀瘀攀椀欀 瀀甀猀ᜀ 猀甀猀椀爀最漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀ᜀ氁椀愀甀  kaliniai bijojo „poilsio" dienų, bet vis tiek jos buvo kas du tris mėnesius.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Lagerio ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 倀漀氀椀愀欀漀瘀愀猀 搀爀攀戀ᜀ樁漀 椀愀 瀀礀欀Āio: kaliniai neina į darbą, plano nėra. ਀  䴀攀椀猀琀爀愀椀 甀爀欀漀猀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 洀甀愀琁椀 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀 戀愀爀愀欀甀漀猀攀 椀爀 瀀爀椀攀瘀愀爀琀愀 瘀愀爀礀琀椀 ⼀ 搀愀爀戀甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀最攀爀椀漀  sanitarijos prižiūrėtojas Ivanas Markovi椁甀猀 ⠀欀愀氀椀渀礀猀⤀ 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 琀椀欀爀椀渀琀椀  gydytojus, ar jie neatleidžia nuo darbo apsimetusių. Ivanas Markovi椁甀猀Ⰰ 戀甀瘀ᤀ猁  armijos fel攁爀椀猀Ⰰ 氀愀最攀爀礀樀攀 琀愀瀀漀 瀀愀Āiu didžiausiu gydytoju ir jam nusispjaut, ਀  欀愀搀 礀爀愀 洀攀搀椀挀椀渀漀猀 瀀爀漀昀攀猀漀爀椀猀Ⰱ 搀愀欀琀愀爀猀 椀爀 最礀搀礀琀漀樀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Sunkiausias darbas buvo 5-e miško sandėlyje. Į sandėlį atvežtus rąstus reikėjo ਀  欀爀愀甀琀椀 愀琁愀戀攀氀椀愀椀猀 椀欀椀 㔀ⴀ椀猀 洀攀琀爀猀 愀甀欀愀āio. Rąstai stori ir ilgi, nuo 4,5 iki ਀  㘀Ⰰ㔀 洀 椀氀最椀漀⸀ 嘀椀攀渀Ԁ 爀Ԁ猁琀Ԁ 爀椀琀椀渀搀愀瘀漀 㠀 縀洁漀渀ᜀ猁Ⰰ 樀椀攀 欀氀甀瀀搀愀瘀漀Ⰰ 瘀椀爀猀搀愀瘀漀Ⰰ  susilaužydavo rankas ir kojas. Geležinkelininkai skubiai tiesė geležinkelio ਀  愀愁欀Ԁ ⼀ 㔀ⴀԀ 猀愀渀搀ᜀ氁⼀Ⰱ 渀攀猀 琀攀渀 戀甀瘀漀 氀愀戀愀椀 搀愀甀最 洀椀愀欁漀 洀攀搀縀椁愀最漀猀⸀ 䄀愀 搀椀爀戀愀甀  geležinkelininkų brigadoje Nr. 45. Brigadininkas J. Stanišauskas. Su juo buvau ਀  瀀愀縀⼁猁琀愀洀愀猀 渀甀漀 ㄀㤀㌀㘀 洀⸀ 䰀愀最攀爀礀樀攀 最甀氀ᜀ樁漀洀攀 愀愁氀椀愀 愀渀琀 瘀椀爀愀甁琀椀渀椀猀 渀愀爀猀⸁ 嘀愀欀愀爀愀椀猀  dažnai pasikalbėdavome. Brigados žmonių kas dieną vis mažėjo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Nutariau ਀  瀀愀猀椀欀愀氀戀ᜀ琁椀 猀甀 䨀愀渀甀愀欁攀瘀椀Āium, anks椁愀甀 搀椀爀戀甀猀椀甀 洀欀猁猀 戀爀椀最愀搀漀樀攀⸀ 䨀椀猀 搀愀戀愀爀  bulvių sandėlyje perrinkinėja bulves. Patarė man neiti į darbą, o tuos, kurie ਀  渀攀椀愀ᜁ樁漀Ⰰ 瀀漀 瀀愀琀椀欀爀椀渀椀洀漀 瘀愀爀漀 瀀攀爀爀椀渀欀琀椀 猀甀愀愁氀甀猀椀猀 戀甀氀瘀椀猀⸁ 一愀欀琀⼀ 椀氀最愀椀  nemiegojau ir nutariau likti: kas bus, tas bus. Blogiausiu atveju per ਀  瀀愀琀椀欀爀椀渀椀洀Ԁ 瀀愀最愀甀猀 椀爀 搀甀漀猀 ⼀ 猀瀀爀愀渀搀Ԁ 搀爀愀甀猀洀ᜀ猁 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀Ⰰ 瀀愀猀欀甀椀 甀縀搁愀爀礀猀 ⼀  izoliatorių.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Po ਀  瀀愀琀椀欀爀椀渀椀洀漀 洀愀渀攀 椀愀瘁愀爀ᜀ ⼀ 猀愀渀搀ᜀ氁⼀⸁ 䄀琀瘀攀縀ᜁ 欀攀氀椀猀 瘀愀最漀渀甀猀 戀甀氀瘀椀猀 椀爀 猀甀瀀礀氀ᜀ ⼀  krūvą. Viršuje — sušalusios, o viduje sukaitusios ir pradėjusios pūti. Reikėjo ਀  愀琀爀椀渀欀琀椀 ㈀㔀 琀漀渀愀猀 猀瘀攀椀欀猀 戀甀氀瘀椀猀 猀ᜀ欁氀愀椀⸀ 䈀甀氀瘀攀猀 爀椀渀欀漀洀攀 ⼀ 瘀椀攀渀Ԁ 搀ᜀ縁ᤁ⸁ 䤀欀椀 瀀椀攀琀猀  perrinkome 5 dėžes ir nunešėm į sandėlį. Sandėlio vedėjas, buvęs pulkininkas ਀  唀戀漀爀攀瘀椀Āiaus armijoje, patikrino, ar bulvės sveikos. Per pietų pertrauką ਀  愀琀渀攀愀ᜁ 洀甀洀猀Ⰰ 愀愀琁甀漀渀椀攀洀猀 爀椀渀欀ᜀ樁愀洀猀Ⰰ 欀椀戀椀爀Ԁ 瘀椀爀琀猀 戀甀氀瘀椀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀愀渀搀ᜀ氁椀漀  vedėjas perspėjo visus darbininkus, kad bulvių neštis negalima, jeigu per ਀  欀爀愀琀Ԁ 瀀爀椀攀 瘀愀爀琀猀 爀愀猀 戀甀氀瘀椀猀Ⰱ 琀愀椀 猀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀 洀甀愀⸁ 䬀椀琀Ԁ 搀椀攀渀Ԁ 瘀ᜀ氁 猀甀  Januškevi椁甀洀 爀椀渀欀漀洀攀 戀甀氀瘀攀猀⸀ 匀愀渀搀ᜀ氁椀漀 瘀攀搀ᜀ樁甀椀 瀀攀爀 瀀椀攀琀猀 瀀攀爀琀爀愀甀欀Ԁ  papasakojau, kad 8-e nusilpusiųjų barake yra karvedžio Jeronimo Uborevi椁愀甀猀  brolis Boleslovas Uborevi椁甀猀 椀爀 欀愀搀 樀椀猀 氀愀戀愀椀 猀椀氀瀀渀愀猀⸀ 嘀愀欀愀爀攀 樀椀猀 渀甀渀攀愀ᜁ 䈀⸀  Uborevi椁甀椀 猀愀瘀漀 搀甀漀渀Ԁ ᐀†㘀  最 ᐀†椀爀 椀氀最漀欀愀椀 欀愀氀戀ᜀ樁漀猀椀 愀瀀椀攀 欀愀爀瘀攀搀⼀ 䨀攀爀漀渀椀洀Ԁ  Uborevi椁猀⸁ 䈀⸀ 唀戀漀爀攀瘀椀Āius tik verkė ir lingavo galvą, kad jis jau senas ir ਀  氀愀戀愀椀 渀甀猀椀氀瀀ᤀ猁Ⰰ 渀攀縀椁渀椀愀 欀椀攀欀 搀愀爀 最礀瘀攀渀猀⸀ 䈀漀氀攀猀氀漀瘀愀猀 唀戀漀爀攀瘀椀Āius mirė 1942 m. ਀  縀椁攀洀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㄀ 洀⸀  spalio vidury atrinko žymesnius Lietuvos vyriausybės atstovus ir išvežė į ਀  猀攀渀攀氀椀猀 氀愀最攀爀⼀㨁 戀甀瘀ᤀ猁 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 倀爀攀稀椀搀攀渀琀愀猀 䄀⸀ 匀琀甀氀最椀渀猀欀椀猀Ⰰ 戀甀瘀ᤀ猁 匀甀猀椀猀椀攀欀椀洀漀  ministras J. Stanišauskas, buvęs Teisingumo ministras S. Šilingas, buvęs Žemės ਀  欀欁椀漀 洀椀渀椀猀琀爀愀猀 倀甀琀瘀椀渀猀欀椀猀Ⰰ 戀甀瘀ᤀ猁 怀瘁椀攀琀椀洀漀 洀椀渀椀猀琀爀愀猀 瀀爀漀昀⸀ 䨀⸀ 吀漀洀欀欀渁愀猀Ⰰ 戀甀瘀ᤀ猁  Valstybės kontrolierius K. Šakenis, prof. I. Tamošaitis, generolas ਀  匀瀀爀愀渀最愀甀猀欀愀猀Ⰰ 搀椀瀀氀漀洀愀琀愀猀 䐀愀椀氀椀搀ᜀ 椀爀 欀椀琀甀猀 縀礁洀攀猀渀椀甀猀 瘀攀椀欀ᜀ樁甀猀Ⰰ 椀愀 瘀椀猀漀 愀瀀椀攀 ㌀㠀  žmones. Urkos kalbėjo, kad tame lageryje sodinamos bulvės ir gaminami įvairūs ਀  欀欁椀漀 爀攀椀欀洀攀渀礀猀⸀ 倀爀漀昀攀猀漀爀椀甀猀 吀漀洀欀欀渁愀猀 瀀愀猀愀欀漀樀漀Ⰰ 欀愀搀 搀愀甀最攀氀椀猀 氀愀最攀爀礀樀攀 洀椀爀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Vaistininkas Budrevi椁甀猀 氀愀最攀爀礀樀攀 最愀洀椀渀漀 瘀愀椀猀琀甀猀 渀甀漀 瘀椀猀猀 氀椀最猀 ᐀†㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">margancovką. ਀  䈀甀瘀ᤀ猁 欀愀爀漀 愀瘀椀愀挀椀樀漀猀 最礀搀礀琀漀樀愀猀 䨀⸀ 怀愁爀欀椀猀 樀甀漀欀愀甀搀愀洀愀猀 猀愀欀ᜀⰁ 欀愀搀 椀爀 縀洁漀最愀甀猀  šlapimas yra vaistai, už tai galingasis gydytojas Ivanas Markovi椁甀猀 樀⼀ 椀愀瘁愀爀ᜀ  į darbą, trim dienom miško kirsti, kad laikytų liežuvį už dantų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Lietuviai ਀  瘀椀猀 洀椀爀ᜀ 椀爀 洀椀爀ᜀⰁ 樀甀漀搀愀猀 樀愀甀琀椀猀 搀椀爀戀漀Ⰰ 欀愀猀 渀愀欀琀⼀ 椀愀瘁攀縀搁愀洀愀猀 氀愀瘀漀渀甀猀⸀ ⸀ 搀愀爀戀Ԁ  išvarydavo vis mažiau ir mažiau. Tiksliai negaliu pasakyti, kiek mirė ਀  氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰱ 戀攀琀 椀欀椀 ㄀㤀㐀㈀ 洀⸀ 最攀最甀縀ᜁ猁 戀愀爀愀欀甀漀猀攀 猀洀愀爀欀椀愀椀 猀甀洀愀縀ᜁ樁漀 縀洁漀渀椀猀⸁ 䬀愀猀  išsilaikė iki pavasario, tas kartu su gamta atbudo, galėjo atsikelti ir išeiti ਀  椀愀 戀愀爀愀欀漀 瀀愀猀椀愀椁氀搀礀琀椀 猀愀甀氀甀琀ᜀ猁 猀瀀椀渀搀甀氀椀愀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䜀攀最甀縀ᜁ猁  mėnesio viduryje buvo masinis sveikatos patikrinimas, ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 TARDYMAS

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Tardyti ਀  瀀爀愀搀ᜀ樁漀 瀀爀愀ᜀ樁甀猀 洀ᜀ渁攀猀椀甀椀 瀀漀 愀琀瘀攀縀椁洀漀 ⼀ 氀愀最攀爀⼀⸁ 吀愀爀搀ᜀ 爀甀猀愀椀 椀爀 氀愀琀瘀椀愀椀  enkavedistai, kurie gerai žinojo Lietuvos reikalus ir lietuvių organizacijas. ਀  䬀甀爀椀猀 渀攀瀀爀椀猀椀瀀愀縀椁渀搀愀瘀漀 欀愀氀琀愀猀Ⰰ 琀Ԁ 洀甀愀搁愀瘀漀 愀爀戀愀 猀漀搀椀渀搀愀瘀漀 ⼀ 椀稀漀氀椀愀琀漀爀椀猀 ㌀᐀ㄠ㔀  parų. Izoliatoriuje gaudavai per parą 300 g duonos ir litrą virinto vandens. ਀  䐀椀搀攀氀ᤀ 搀愀瘀椀渀椀漀 搀愀氀⼀ 猀甀瘀愀氀最礀搀愀瘀漀 椀稀漀氀椀愀琀漀爀椀愀甀猀 瀀爀椀縀椁欀爁ᜀ琁漀樀愀猀⸀ 䬀甀爀椀攀 ㄀ ᐀ㄠ㔀 瀀愀爀猀  izoliatoriaus neišlaikydavo, tuos nurašydavo „į aną pasaulį". Kurie vis ਀  渀攀瀀爀椀猀椀瀀愀縀椁渀搀愀瘀漀 攀猀愀渀琀礀猀 欀愀氀琀椀Ⰰ 琀甀漀猀 椀愀猁椀猀猁搀愀瘀漀 ⼀ 猀瀀攀挀椀愀氀椀甀猀 琀愀爀搀礀洀漀 瀀甀渀欀琀甀猀  ir daugiau nesugrįždavo. Tardymas tęsėsi iki 1942 m. lapkri椁漀 洀ᜀ渁攀猀椀漀⸀  Ypatingai tardė Lietuvos savanorius, šaulių vadus ir policijos darbuotojus. ਀  䬀椀琀甀猀 琀愀爀搀ᜀ 愀戀ᜀ持ᜀ氁ᜀ猁 琀瘀愀爀欀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㈀     m. vasario pabaigoje pašaukė mane į tardymą. Aš sirgau plau椁猀 甀縀搁攀最椀洀甀 椀爀  gulėjau 10-e ligoninėje. Mane į tardymą atvedė agronomas Baltokas, jis buvo ਀  瘀攀爀琀ᜀ樁愀猀⸀ 吀愀爀搀礀琀漀樀愀猀 洀愀縀愁椀 欀氀愀甀猀椀渀ᜀ樁漀Ⰰ 瘀椀猀欀Ԁ 猀甀爀愀愀ᜁ 椀愀 愀琀瘀攀縀琁漀猀 洀愀渀漀 琀愀爀渀礀戀漀猀  bylos. Po dviejų dienų vėl pakvietė į tardymą. Protokolas jau parašytas, ਀  瀀攀爀猀欀愀椀琀ᜀ 椀爀 瀀愀爀攀椀欀愀氀愀瘀漀 瀀愀猀椀爀愀愀礁琀椀⸀ 倀愀愀椀愀欁椀渀愀甀Ⰰ 欀愀搀 愀愀 搀椀爀戀愀甀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀  valstybėje, vakarais mokiausi universitete ir niekuo nenusikaltau Sovietų ਀  匀Ԁ樁甀渀最愀椀⸀ 吀愀爀搀礀琀漀樀愀猀 瀀愀琀礀氀ᜀ樁ᤀ猁 瀀愀猀愀欀ᜀⰁ 欀愀搀 渀甀猀椀欀愀氀琀愀甀Ⰰ 樀漀最 戀甀瘀愀甀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀  valstybės aukštas valdininkas. Juokdamasis aš paaiškinau, kad su šitokiu ਀  欀愀氀琀椀渀椀洀甀 最愀氀椀甀 猀甀琀椀欀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㌀     m. sausį, kai jau daug lietuvių išmirė, atvyko komisija ir paskelbė ਀  渀甀漀猀瀀爀攀渀搀縀椁甀猀 洀甀洀猀Ⰰ 最礀瘀椀攀洀猀 椀爀 洀椀爀甀猀椀攀洀猀 氀椀攀琀甀瘀椀愀洀猀⸀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">Troikos ਀  琀攀椀猀洀愀猀 瘀椀攀渀椀攀洀猀 搀愀瘀ᜀ ㄀  椀爀 㠀 洀攀琀甀猀 氀愀最攀爀椀漀⸀ 紀礁搀愀椀 搀愀甀最椀愀甀猀椀愀 最愀瘀漀 琀椀欀 瀀漀 㔀  metus lagerio.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Aš gavau ਀  㠀 洀攀琀甀猀 氀愀最攀爀椀漀⸀ 䈀甀瘀愀甀 瘀椀搀甀琀椀渀椀猀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 瘀愀氀猀琀礀戀ᜀ猁 瘀愀氀搀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ 瘀椀搀甀琀椀渀ᤀ  porciją ir gavau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Išgijęs ਀  瀀漀 欀爀甀瘀椀渀漀 瘀椀搀甀爀椀愀瘀椀洀漀Ⰰ 猀甀瀀爀愀琀愀甀 氀愀最攀爀椀漀 最礀瘀攀渀椀洀Ԁ㨁 欀漀瘀愀 甀縀 最礀瘀礀戀ᤀ⸁ 倀爀愀搀ᜀ樁愀甀  nieko nebijoti, nei viršininkų, nei urkų. Svarbiausia buvo neprarasti proto, ਀  瘀愀氀搀礀琀椀猀Ⰰ 椀攀愀欁漀琀椀 椀愀攁椀琀椀攀猀 椀爀 樀漀欀椀甀 戀欀搁甀 渀攀渀甀猀椀氀攀椀猀琀椀 攀渀最ᜀ樁愀洀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀椀  paskelbė man terminą 8 metus, aš nekritau į neviltį, o dar labiau ėmiau ਀  瀀愀猀椀琀椀欀ᜀ琁椀 猀愀瘀椀洀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㈀ 洀⸀  vasarą išvarė į taigą šienauti. Nuo šienavimo visi seni kaliniai bėgdavo kaip ਀  最愀氀ᜀ搁愀洀椀⸀ 吀愀椀最漀樀攀 愀椁攀渀愀甀樀愀渀琀椀攀洀猀 搀甀漀渀漀猀 搀甀漀搀愀瘀漀 瀀漀 㘀 ᐀㜠  最 瀀攀爀 瀀愀爀Ԁ 椀爀 琀爀椀猀  kartus 攁爀攀洀愀漁猀 猀爀椀甀戀漀猀Ⰰ 瀀愀琀椀爀愀琁椀渀琀漀猀 洀椀氀琀愀椀猀⸀ 怀椁攀渀愀甀琀椀 愀愀 洀漀欀ᜀ樁愀甀 最攀爀愀椀Ⰰ  mokėjau išplakti dalgį ir jį pritaikyti žolės kietumui. Taigoje pjauti šieną ਀  戀甀瘀漀 渀攀 琀愀椀瀀 樀愀甀 猀甀渀欀甀Ⰰ 戀攀琀 最爀ᜀ戁琀椀Ⰰ 欀爀愀甀琀椀 ⼀ 欀甀瀀攀琀愀猀Ⰰ᐀†琀愀椀 猀甀渀欀甀猀 搀愀爀戀愀猀⸀ 䐀愀爀  milijonai muselių užpuldavo suprakaitavusį žmogų. Retas šienautojas ištverdavo ਀  椀欀椀 瘀ᜀ氁礀瘀漀 爀甀搀攀渀猀Ⰰ 搀愀縀渁椀愀甀猀椀愀椀 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀甀猀 椀爀 猀甀猀椀爀最甀猀椀甀猀 瀀愀爀瘀攀縀搁愀瘀漀 ⼀ 氀愀最攀爀⼀⸁  Šienaudavome iki pat sniego.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Nuo ਀  愀琀瘀攀縀椁洀漀 ⼀ 氀愀最攀爀⼀ 搀椀攀渀漀猀 愀猀洀攀渀猀 猀欀礀爀椀愀甀猀 瘀攀搀ᜀ樁甀 ⠀唀刀䈀⤀ 戀甀瘀漀 瀀愀猀欀椀爀琀愀猀 縀礁搀愀猀  daktaras Zaksas. Pasakojo kai kurie žydai, kad dr. Zaksas buvo nuteistas tik 3 ਀  洀攀琀愀洀猀 氀愀最攀爀椀漀⸀ 䨀椀猀 琀甀爀ᜀ樁漀 瘀椀猀猀 欀愀氀椀渀椀猀 愀猀洀攀渀猀 欀漀爀琀攀氀攀猀 ⠀昀漀爀洀甀氀椀愀爀甀猀⤀⸀ 䐀愀甀最  kam kilo abejonės, ar dr. Zaksas iš viso yra kalinys. Dienomis ir vakarais dr. ਀  娀愀欀猀愀猀 渀甀攀椀搀愀瘀漀 瀀愀猀 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀Ԁ 椀爀 琀椀欀 瀀漀 最攀爀漀猀 瘀愀氀愀渀搀漀猀 最爀⼀縁搁愀瘀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㈀     m. pradėjo kilti žydas Baronas, kuris anks椁愀甀 瀀愀猀愀欀漀樀漀Ⰰ 欀愀搀 戀甀瘀ᤀ猁  Panevėžio miesto vežikas. Baronas pasidarė įtakingas žmogus lageryje, o nuo ਀  ㄀㤀㐀㐀 洀⸀ 戀甀瘀漀 瀀愀猀欀椀爀琀愀猀 搀愀爀戀猀 猀欀椀爀猀琀礀琀漀樀甀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">(nariad椁欀甀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀⤀Ⰰ  komendantu ir mirusių žmonių drabužių globėju. Labai įtartini buvo Panevėžio ਀  瘀攀縀椁欀漀 最愀戀甀洀愀椀⸀ 伀 椀愀 琀椀欀爀猀樁猀 渀椀攀欀愀猀 渀攀縀椁渀漀Ⰰ 欀愀猀 戀甀瘀漀 搀爀⸀ 娀愀欀猀愀猀 椀爀 欀愀猀 戀甀瘀漀  Baronas. Aš ir Baronas kiek laiko vežėme mišką ir buvome Klimo brigadoje ਀  ⠀䰀椀攀琀甀瘀漀猀 搀椀瀀氀漀洀愀琀漀 䬀氀椀洀漀 最椀洀椀渀愀椀琀椀猀⤀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㌀     m. pavasarį, man būnant nusilpusiųjų barake, dr. Zaksas pamatė mane ਀  瘀愀椀欀愀āiojantį ir užrašė į sąrašą žmonių, naktį siun椁愀洀猀 瀀愀欀爀愀甀琀椀 ⼀ 瘀愀最漀渀甀猀  rąstų. Aš į darbus neišėjau, už tai dr. Zaksas įrašė į mano asmens kortelę਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 (Otkaz椁欀⤀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Toks įrašas buvo laikomas dideliu nusikaltimu. Už tai kiekvieną vasarą mane ਀  椀愀猁椀猀猁搀愀瘀漀 ⼀ 琀愀椀最Ԁ 瀀樀愀甀琀椀 愀椁攀渀漀Ⰰ ⼀ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀愀琁爀愀昀渀愀樀愀 戀爀椀最愀搀愀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㄀ ᐀† 1943 metų laikotarpiu brigadininkais buvo lietuviai, rusai ir du žydai: ਀  䬀甀愀渁攀爀椀猀 椀爀 䜀椀琀欀椀渀愀猀⸀ 䬀甀愀渁攀爀椀猀 戀甀瘀漀 洀椀愀欁漀 椀愀瘁攀縀椁洀漀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀 椀爀 瘀椀猀愀搀愀  sugebėdavo išrašyti dirbantiems brigadoje gerą duoną.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Visi ਀  欀愀氀戀ᜀ搁愀瘀漀Ⰰ 欀愀搀 䜀椀琀欀椀渀愀猀 戀氀漀最愀猀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ 漀 瘀ᜀ氁椀愀甀Ⰰ 欀愀椀 ⼀ 氀愀最攀爀⼀ 戀甀瘀漀  atvežta rusų, tai jie Gitkiną apkuldavo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Kai kurie ਀  氀椀攀琀甀瘀椀愀椀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀椀 戀椀樀漀搀愀瘀漀 椀愀爁愀愀礁琀椀 搀椀搀攀猀渀⼀ 搀甀漀渀漀猀 搀愀瘀椀渀⼀Ⰱ 渀攀猀 瘀椀猀 搀愀爀  nepriprato prie vergų darbo. Rusai brigadininkai versdavo dirbti, bet duonos ਀  椀爀 洀愀椀猀琀漀 搀愀瘀椀渀⼀ 戀爀椀最愀搀漀猀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀洀猀 椀愀爁愀愀礁搀愀瘀漀 搀椀搀縀椁愀甀猀椀Ԁ⸁ 伀 樀攀椀最甀 洀攀椀猀琀爀愀椀  tokio raporto nepasirašydavo, tai jie vakare pasiųsdavo stiprius vyrukus tokį ਀  洀攀椀猀琀爀Ԁ Ḁ瀠愀洀漀欀礀琀椀☀焀甀漀琀㬀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀愀  lietuvių buvo geriausias brigadininkas, geležinkelių statybos meistras Petras ਀  䬀ᜀ縁攁氀椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㌀ 洀⸀  sausio viduryje paguldė į nusilpusiųjų baraką, kurį prižiūrėjo dr. Sipavi椁甀猀⸀  Dr. Sipavi椁甀猀 愀瀀琀愀爀渀愀瘀漀 琀爀椀猀 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀猀樁猀 猀攀欀挀椀樀愀猀⸀ 䨀椀猀 氀愀戀愀椀 甀縀樁愀甀琀ᜀ  nusilpusius žmones ir gailėjosi lietuvių, ramino juos ir guodė liūdesio ਀  瘀愀氀愀渀搀Ԁ⸁ 䐀爀⸀ 匀椀瀀愀瘀椀Āius aiškino nusilpusiems lietuviams, kad geresnio maisto ਀  椀爀 搀椀搀攀猀渀ᜀ猁 瀀漀爀挀椀樀漀猀 渀攀最愀甀猀Ⰰ 瘀愀椀猀琀猀 渀ᜀ爁愀 椀爀 樀猀 渀攀最愀甀猀椀洀攀Ⰰ 渀攀猀 瘀椀猀欀愀猀  atiduodama frontui. Ragino ir prašė negerti virinto vandens. Duoną suvalgykite ਀  猀甀 猀爀椀甀戀愀⸀ 一攀爀欀欁礀欀椀琀攀 椀爀 渀攀洀愀椀渀礀欀椀琀攀 搀甀漀渀漀猀 ⼀ 琀愀戀愀欀Ԁ 愀爀戀愀 ⼀ 猀甀愀愁氀甀猀椀猀 戀甀氀瘀椀猀  lupenas. Urkos į tabaką maišo pjuvenų ir deda kenksmingų žolių. Dr. Sipavi椁甀猀  ir dr. Žąsinas prašė nusilpusius lietuvius laikytis ir nepamesti proto. ਀  䰀椀攀琀甀瘀椀愀椀 樀愀甀 戀甀瘀漀 琀漀欀椀攀 猀椀氀瀀渀椀 椀爀 瀀愀猀椀洀攀琀ᤀⰁ 欀愀搀 渀攀最愀氀ᜀ樁漀 猀甀猀椀欀愀甀瀀琀椀⸀ 䬀愀椀  kurie jau neatsiminė žmonos ir vaikų vardų, neprisiminė, kiek jie turėjo ਀  瘀愀椀欀猀⸁ 一攀最愀氀ᜀ樁漀 瀀爀椀猀椀洀椀渀琀椀 愀瀀椀攀 琀ᜀ瘁甀猀 椀爀 戀爀漀氀椀甀猀 戀攀椀 猀攀猀攀爀椀猀⸀ 䈀甀瘀漀 欀愀渀Āia ਀  縀椁欀爁ᜀ琁椀 ⼀ 琀漀欀椀甀猀 椀愀欁愀洀甀漀琀甀猀 縀洁漀渀攀猀Ⰰ 渀攀猀 樀猀 氀椀欀椀洀愀猀 樀愀甀 戀甀瘀漀 渀甀氀攀洀琀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀爀⸀  Žąsinas ir dr. Sipavi椁甀猀 猀愀欀ᜀ 洀愀渀Ⰰ 欀愀搀 愀愀 渀漀爀猀 椀爀 渀甀猀椀氀瀀ᤀ猁Ⰰ 戀攀琀 搀愀爀 瀀爀漀琀漀  nepame椁愀甀Ⰰ 琀漀搀ᜀ氁 琀甀爀椀甀 戀爀漀氀椀愀洀猀 瀀愀搀ᜀ琁椀⸀ 刀攀椀欀椀愀 樀椀攀洀猀 瀀愀猀愀欀漀琀椀 愀瀀椀攀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀  istoriją, kultūrą, tikybą, kunigaikš椁猀 最愀氀椀Ԁ 椀爀 搀椀搀瘀礀爀椀愀欁甀洀ԀⰁ 愀瀀椀攀 甀縀猁椀攀渀椀漀  valstybes, kuriose teko būti ir apie tų kraštų kultūrą, mokslą ir gražų ਀  最礀瘀攀渀椀洀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Klausydami nusilpę ir nusikamavę žmonės dvasiškai atgydavo. Jie visi ਀  瀀爀愀愀礁搀愀瘀漀Ⰰ 欀愀搀 瀀爀椀攀椀Āiau. Pasakodavo ir spėliodavo apie savo vaikus, koks ਀  氀椀欀椀洀愀猀 椀愀琁椀欀漀 樀甀漀猀Ⰰ 渀攀猀 愀琀猀欀礀爀ᜀ 搀愀爀 瘀愀最漀渀甀漀猀攀⸀ 䰀愀戀愀椀 猀甀猀椀樀愀甀搀椀渀ᤀ猁 欀愀氀戀ᜀ搁愀瘀漀  su manim žilas senukas, Telšių vaistininkas, vis gailėdavosi savo dukterų. ਀  嘀椀猀椀 氀椀渀欀ᜀ搁愀瘀漀 洀愀渀 椀愀氁椀欀琀椀 最礀瘀愀洀 椀爀 最爀⼀縁琁椀 ⼀ 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ⸁ 䬀愀猀 椀愀氁愀椀欀ᜀ 椀欀椀 ㄀㤀㐀㔀  metų vidurio, tas liko gyvas, ir daugelis grįžo į Lietuvą.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Šiaulių ਀  洀椀攀猀琀漀 椀爀 愀瀀猀欀爀椀琀椀攀猀 瀀漀氀椀挀椀樀漀猀 瘀愀搀愀猀 戀甀瘀漀 搀椀搀攀氀椀猀 椀爀 猀琀愀洀戀甀猀 瘀礀爀愀猀Ⰰ 漀 洀愀椀猀琀漀  gaudavo tą patį davinį kaip ir visi, ryte ir vakare po pusę litro sriubos ir ਀  㔀  最 愀氁愀瀀椀漀猀 搀甀漀渀漀猀⸀ 䨀椀猀 猀爀椀甀戀Ԁ 椀愀朁攀爀搀愀瘀漀 琀爀椀洀 最甀爀欀愀渁椀愀椀猀 椀爀 ㈀㔀  最 搀甀漀渀漀猀  suvalgydavo keliais kąsniais. Negalėdamas niekaip numalšinti alkio ir ਀  縀椁欀爁ᜀ搁愀洀愀猀 欀愀椀瀀 欀椀琀椀 椀氀最椀愀甀 瘀愀氀最漀Ⰰ 最爀椀攀戀搀愀瘀漀 欀攀氀椀愀猀 猀愀甀樀愀猀 縀攁洀ᜀ猁 椀爀 瀀爀愀爀礀搀愀瘀漀⸀  Suprantama, kad jis greitai atsidūrė beviltiškoje padėtyje ir mirė, šaukdamas ਀  瀀愀欀氀愀椀欀甀猀椀甀 戀愀氀猀甀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀攀氀愀椁猀  miesto vaistininkas (pavardės neprisimenu), ryte gavęs 250 g duonos, pusę jos ਀  猀甀瘀愀氀最ᜀ 猀甀 猀爀椀甀戀愀Ⰰ 漀 欀椀琀Ԁ 瀀甀猀ᤀ 瀀愀猀椀氀椀欀漀 瀀椀攀琀甀洀猀 椀爀 瀀愀猀椀猀氀ᜀ瀁ᜀ 甀縀 愀渀Āio. Taip ir ਀  洀椀爀ᜀⰁ 渀攀猀甀氀愀甀欀ᤀ猁 瀀椀攀琀猀Ⰱ 瀀爀椀猀瀀愀甀搀ᤀ猁 爀愀渀欀愀 搀甀漀渀Ԁ 瀀爀椀攀 愀椁爀搀椀攀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Marijampolės advokatas Antanas Kubilius mirė bevalgydamas duoną ir likusį ਀  搀甀漀渀漀猀 最愀戀愀氀ᜀ氁⼀ 琀愀椀瀀 猀甀猀瀀愀甀搀ᜀ 搀攀氀渀攀Ⰰ 欀愀搀 渀攀戀甀瘀漀 最愀氀椀洀愀 愀琀瀀氀ᜀ愁琁椀 樀漀 瀀椀爀愀琁猀Ⰱ  taip išvežė į kapus.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Lietuvos ਀  猀愀瘀愀渀漀爀椀猀 䨀漀渀愀猀 刀愀搀稀攀瘀椀Āius, ryte gavęs duonos gabalėlį, stovėjo ir glostė ਀  爀愀渀欀愀 搀甀漀渀ԀⰁ 猀愀欀礀搀愀洀愀猀Ⰰ 欀愀搀 搀愀戀愀爀 樀椀猀 瀀愀猀椀猀漀琀椀渀猀 搀甀漀渀愀 琀愀椀瀀Ⰰ 欀愀椀瀀 猀愀瘀漀 㠀 栀愀  ūkelyje. Galbūt plyšo jo širdis, ir krito ant grindų negyvas, bet duonos iš ਀  爀愀渀欀猀 渀攀瀀愀氀攀椀搀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㈀ 洀⸀  žiemą vienas žmogus norėjo pabaigti savo vargus ir po pietų pertraukos ਀  瀀愀猀椀猀氀ᜀ瀁ᜀ 爀Ԁ猁琀猀 愀琁愀戀攀氀礀樀攀 㔀ⴀ攀 洀椀愀欁漀 猀愀渀搀ᜀ氁礀樀攀Ⰰ ⸀氁椀渀搀漀 最椀氀椀愀椀 ⼀ 愀琁愀戀攀氀⼀ 椀爀  šaltyje užsnūdo. Einant brigadoms namo, per patikrinimą trūko vieno žmogaus ਀  欀攀琀瘀椀爀琀漀樀攀 戀爀椀最愀搀漀樀攀⸀ 匀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀 渀漀爀ᜀ樁漀 渀甀愀愁甀琀椀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀Ԁ 椀爀 樀⼀ 琀椀攀欀  gąsdino, kad per valandą žmogus pražilo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mušė, ਀  猀瀀愀爀搀ᜀ 椀爀 搀愀甀縀ᜁ 最愀氀瘀ԀⰁ 欀愀洀 氀攀椀搀漀 瀀愀戀ᜀ朁琀椀 瘀攀爀最甀椀⸀ 倀愀猀椀猀氀ᜀ瀁甀猀⼀ 縀洁漀最猀 愀琁愀戀攀氀礀樀攀  surado šunys. Kai jį su vąšais ištraukė iš štabelio, buvo apšalęs ir nereagavo ਀  ⼀ 洀甀愀椁洀Ԁ⸁ 倀愀爀渀攀愀琁愀猀 ⼀ 氀愀最攀爀⼀ Ḁ戠ᜀ朁氀礀猀☀焀甀漀琀㬀 椀爀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀 最愀瘀漀 瀀漀 ㄀  瀀愀爀猀  izoliatoriaus ir septintą dieną mirė iš bado. Be abejo, juos nurašė kaip ਀  戀ᜀ朁氀椀甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀椀爀戀搀愀洀愀猀  žmogus pamiršdavo valgį ir galėdavo ilgiau iškentėti. Gulėdami nusilpusiųjų ਀  戀愀爀愀欀甀漀猀攀 縀洁漀渀ᜀ猁 最愀氀瘀漀搀愀瘀漀 琀椀欀 愀瀀椀攀 瘀愀氀最⼀Ⰱ 戀愀搀Ԁ 椀爀 洀椀爀琀⼀⸁ 吀漀搀ᜀ氁 樀椀攀 氀愀戀愀椀  nusilpdavo protiškai ir dėl to išsigelbėti pasidarydavo beviltiška.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 1943 m. ਀  縀椁攀洀Ԁ ⼀ 㜀ⴀԀ 爀攀縀椁洀漀 氀愀最攀爀⼀ 愀琀瘀攀縀ᜁ 椀愀 唀爀愀氀漀 匀攀氀椀欀愀洀猀欀漀 氀愀最攀爀椀猀 愀愀琁甀漀渀椀猀  nusilpusius estus. Vienas iš jų buvo Estijos švietimo ministras, kuris po 5 ਀  搀椀攀渀猀 洀椀爀ᜀ ㄀ ⴀ攀 氀椀最漀渀椀渀ᜀ樁攀⸀ 倀爀椀攀愀 瀀愀琀 洀椀爀琀⼀ 愀愀 欀愀氀戀ᜀ樁愀甀猀椀 猀甀 䔀猀琀椀樀漀猀 洀椀渀椀猀琀爀甀⸀  Jis pareiškė, kad mirštąs už Estijos laisvę ir nepriklausomybę. Kiti septyni ਀  攀猀琀愀椀 琀愀椀瀀 瀀愀琀 猀愀甀猀椀漀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 洀椀爀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㌀ 洀攀琀猀  žiemą į mūsų lagerį buvo atvažiavusi kažkokia lietuvių rašytojų trijų asmenų ਀  欀漀洀椀猀椀樀愀⸀ 䬀漀洀椀猀椀樀漀猀 渀愀爀椀猀 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀攀樀椀 椀爀 猀攀爀最愀渀琀椀攀樀椀 渀攀愀琀瀀愀縀椁渀漀Ⰰ 渀攀猀 琀椀攀  nepasisakė, kas jie tokie ir koks jų inspekcijos tikslas. Jie apžiūrėjo 10-e ਀  氀椀最漀渀椀渀ᜀ樁攀 猀攀爀最愀渀Āius ir visas aštuonias nusilpusių lietuvių sekcijas. Nieko ਀  渀攀欀愀氀戀ᜀ樁漀 猀甀 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀愀椀猀 縀洁漀渀ᜀ洁椀猀⸀ 倀漀 愀瀀縀椁欀爁漀猀 瀀愀欀瘀椀攀琀ᜀ 搀爀⸀ 匀椀瀀愀瘀椀Āių, dr. ਀  紀ԁ猁椀渀Ԁ 椀爀 最礀搀礀琀漀樀Ԁ 怀愁爀欀⼀ 椀爀 樀椀攀洀猀 瀀愀爀攀椀愀欁ᜀ㨁 瘀礀爀愀椀Ⰰ 洀攀猀 琀漀欀椀漀 瘀愀椀稀搀漀  nesitikėjome matyti, ir visi trys apsiverkė. Aiškinosi ir prašė jiems ਀  愀琀氀攀椀猀琀椀⸀ 䨀猀 瀀愀猀椀愀椀愀欁椀渀椀洀愀椀 渀椀攀欀甀漀 渀攀瀀愀搀ᜀ樁漀 洀甀洀猀Ⰰ 渀攀猀 樀椀攀 戀甀瘀漀 渀攀猀愀瘀愀爀愀渀欀椀愀欁椀Ⰰ  o tik Sovietų Sąjungos valios vykdytojai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 1943 m. ਀  戀愀氀愀渀搀縀椁漀 瀀愀戀愀椀最漀樀攀 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀猀 戀愀爀愀欀甀漀猀攀 瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀 猀瘀攀椀欀愀琀漀猀 瀀愀琀椀欀爀椀渀椀洀愀猀 椀爀  stipresnių išrašymas į darbą. Komisijai vadovavo fel攁爀椀猀 䤀瘀愀渀愀猀 䴀愀爀欀漀瘀椀Āius ਀  椀爀 最礀搀礀琀漀樀愀猀 䐀愀欀椀渀攀瘀椀Āius. Nedaug ką išrašė į darbą, bet aš pakliuvau. ਀  䬀漀洀椀猀椀樀愀 瀀愀猀欀礀爀ᜀ 洀愀渀攀 ⼀ 欀欁椀漀 戀爀椀最愀搀ԀⰁ 猀漀搀椀渀琀椀 戀甀氀瘀椀猀⸁ 䬀漀氀 縀攁洀ᜀ 愀琀愀椁氀猀 椀爀 椀愀攁椀猀  pašalas, mums reikėjo sutaisyti daug kastuvų ir padaryti naujų kotų. Gegužės ਀  瀀爀愀搀縀椁漀樀攀 猀甀 愀最爀漀渀漀洀漀 䈀愀氀琀漀欀漀 戀爀椀最愀搀愀 椀愀ᜁ樁漀洀攀 欀愀猀琀椀 愀瀀氀椀渀欀 欀攀氀洀甀猀 縀攁洀ᜀ猁Ⰰ 樀Ԁ  smulkinti ir iki bulvių sodinimo laiko parengti 10 ha naujos žemės bulvėms. Iš ਀  瘀椀猀漀 瀀愀猀漀搀椀渀漀洀攀 ㈀  栀愀 戀甀氀瘀椀猀⸁ 䄀琀攀椀渀愀渀琀⼀ 爀甀搀攀渀⼀ 椀爀 縀椁攀洀Ԁ 氀愀最攀爀椀猀 最愀氀ᜀ猁  pamaitinti savo vergus. Bulves sodinome netoli geležinkelio ir dažnai matėme, ਀  欀愀椀瀀 瀀爀椀欀爀愀甀琀猀 洀攀搀縀椁猀 瘀愀最漀渀甀猀 瘀攀縀搁愀瘀漀 ⼀ 刀攀愀椁漀琀猀 猀琀漀琀⼀⸁ 䤀愀 刀攀愀椁漀琀猀 猀琀漀琀椀攀猀  atvežė kalinių į mūsų pustuštį lagerį.

਀  㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 1943 METŲ ŠIENAVIMAS

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Liepos ਀  洀ᜀ渁攀猀⼀ 愀椁攀渀愀甀琀椀 椀愀瘁愀爀ᜀ 搀瘀椀 戀爀椀最愀搀愀猀Ⰰ 洀愀縀搁愀甀最 ㄀㔀  縀洁漀渀椀猀⸁ 怀椁攀渀愀瘀漀洀攀 欀椀琀漀猀攀  vietose negu pernai vasarą. Ėjome nuo ryto 7-os valandos iki vakaro. Atėję ਀  琀甀漀樀愀甀 最爀椀攀戀ᜀ洁ᜀ猁 搀愀氀最椀猀 椀爀 欀椀爀瘀椀猀Ⰱ 瘀椀攀渀椀 瀀樀漀瘀ᜀ洁攀 縀漁氀ᤀ 瀀愀氀愀瀀椀渀ᜀ洁猀 甀縀搁攀渀最琀椀Ⰰ  kiti kirtome berželius palapinėms statyti. Temstant jau uždengėme palapines ਀  縀漁氀攀 椀爀 ⼀ 瘀椀搀猀 瀀爀椀猀椀渀攀愀ᜁ洁攀 搀愀甀最 縀漁氀ᜀ猁Ⰰ 欀愀搀 戀欀琁猀 洀椀渀欀愀āiau miegoti. Lietuvių į ਀  愀椁攀渀愀瘀椀洀Ԁ 椀愀瘁愀爀ᜀ 愀瀀椀攀 ㄀  縀洁漀渀椀猀Ⰱ 欀椀琀椀 戀甀瘀漀 爀甀猀愀椀Ⰰ 戀愀氀琀愀爀甀猀椀愀椀Ⰰ 甀欀爀愀椀渀椀攀Āiai ir ਀  欀椀琀猀 琀愀甀琀礀戀椀猀 欀愀氀椀渀椀愀椀⸀ 䬀愀椀 欀甀爀椀攀 猀攀渀椀 愀椁攀渀愀甀琀漀樀愀椀 瀀爀椀猀椀洀椀渀ᜀⰁ 欀愀搀 瀀攀爀渀愀椀 愀愀  gerai plakiau dalgius. Brigadininkas paskyrė mane sutvarkyti 80 dalgių ir ਀  椀愀瀁氀愀欀琀椀 樀甀漀猀⸀ 䴀欀猁猀 戀爀椀最愀搀漀猀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 戀甀瘀漀 樀愀甀渀愀猀 琀爀甀瀀甀琀⼀ 愀氁甀戀愀猀 瘀礀爀甀欀愀猀⸀  Visus šienautojus saugojo tik trys sargybiniai. Vienas iš jų buvo vyresnysis, ਀  瘀愀搀椀渀愀洀愀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">nadzirateliu. ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Aš visas dienas išsijuosęs plakiau dalgius. ਀  䈀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀 猀琀攀戀ᜀ樁漀 瀀樀漀瘀ᜀ樁甀猀 椀爀 欀愀椀 欀甀爀椀甀漀猀 洀漀欀ᜀ 愀椁攀渀愀甀琀椀⸀ 䐀甀漀渀漀猀 洀甀洀猀 搀愀瘀ᜀ  po 750 g ir tirštokos sriubos po tris ketvirtadalius litro. Košei skirtus ਀  洀椀氀琀甀猀 猀甀瀀礀氀ᜀ ⼀ 猀爀椀甀戀ԀⰁ 渀攀猀 渀攀琀甀爀ᜀ樁漀 欀愀琀椀氀漀 欀漀愀攁椀 瘀椀爀琀椀⸀ 怀椁攀渀愀瘀漀洀 瘀椀猀Ԁ  savaitę. Anks椁愀甀 瀀樀愀甀琀愀猀 愀椁攀渀愀猀 樀愀甀 椀愀搁縀椁欀瘁漀Ⰰ 爀攀椀欀ᜀ樁漀 最爀ᜀ戁琀椀 椀爀 欀爀愀甀琀椀 ⼀  kupetas. Sudarė dvi brigadas. Atrinko 35 gerus pjovėjus, o kitiems liepė ਀  最爀ᜀ戁琀椀 愀椁攀渀Ԁ 椀爀 欀爀愀甀琀椀 ⼀ 欀甀瀀攀琀愀猀⸀ 匀甀瀀爀愀渀琀愀洀愀Ⰰ 瀀樀漀瘀ᜀ樁甀椀 戀甀瘀漀 搀愀甀最 最攀爀椀愀甀⸀ 䴀攀猀  pjaudami šieną prisikasdavome laukinių bulvių, ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Mūsų ਀  猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 戀甀瘀漀 最攀爀愀猀 縀洁漀最甀猀Ⰰ 猀甀渀欀椀愀椀 猀甀縀攁椀猀琀愀猀 䴀愀猀欀瘀漀猀 昀爀漀渀琀攀Ⰰ 瀀愀猀瘀攀椀欀ᤀ猁  kariavo prie Stalingrado prieigų ir vėl jį sužeidė. 1943 m. pavasarį jį ਀  瀀攀爀瘀攀搀ᜀ ⼀ 瘀椀搀愀甀猀 爀攀椀欀愀氀猀 欀愀爀椀甀漀洀攀渀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䨀椀猀 洀甀洀猀  ir pranešė, kad rugsėjy eisime padėti nuimti derlių kolūkiui: pjauti miežių, ਀  愀瘀椀縀猁 椀爀 欀椀琀猀 樀愀瘀猀⸁ 倀椀爀洀椀愀甀猀椀愀椀 洀攀猀 琀甀爀ᜀ樁漀洀攀 渀甀瀀樀愀甀琀椀 欀漀氀欀欁椀甀椀 瀀爀椀欀氀愀甀猀椀甀猀椀Ԁ  pievą, apie 40 ha, o paskui padėti nupjauti vasarojų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Ėjome ਀  愀椁攀渀愀甀琀椀 瀀爀漀 欀漀氀欀欁椀漀 琀爀漀戀攀猀椀甀猀⸀ 䴀漀琀攀爀礀猀 椀爀 瘀愀椀欀愀椀 猀甀猀琀漀樀ᤀ 縀椁欀爁ᜀ樁漀 ⼀ 洀甀猀 椀爀  mojavo rankomis. Per pietų pertrauką prie sargybinio priėjo graži jauna ir ਀  氀椀渀欀猀洀愀 洀攀爀最椀渀愀Ⰰ 瀀愀猀愀欀椀甀猀椀Ⰰ 欀愀搀 礀爀愀 欀漀氀欀欁椀漀 瀀椀爀洀椀渀椀渀欀漀 瀀愀瘀愀搀甀漀琀漀樀愀⸀ 䬀漀氀欀欁椀漀  pirmininkas senas, jam 75 metai ir jis negalįs pas mus atvykti.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  匀愀爀最礀戀椀渀椀猀 瀀愀欀瘀椀攀琀ᜀ 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀Ԁ 椀爀 洀愀渀攀 瀀愀猀椀琀愀爀琀椀 搀ᜀ氁 搀愀爀戀猀 琀瘀愀爀欀漀猀 猀甀  kolūkio pirmininko pavaduotoja. Merginą lydėjo didelis šuo, nes aplinkui buvo ਀  搀愀甀最 瘀椀氀欀猀⸁ 䴀甀猀 瀀攀爀猀瀀ᜀ樁漀Ⰰ 欀愀搀 渀攀渀甀欀氀礀猀琀甀洀攀 瘀椀攀渀椀 ⼀ 琀愀椀最Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀刀甀最猀ᜀ樁漀  pabaigoje mus užklupo sniegas ir šaltis. Daug šieno sukrovėm į kupetas, bet ਀  渀攀猀甀瘀攀縀ᜁ洁 椀爀 渀攀猀甀欀爀漀瘀ᜀ洁 ⼀ 猀琀椀爀琀愀猀⸀ 䴀甀猀攀氀ᜀ猁 瀀爀愀瀀甀漀氀ᜀⰁ 戀攀琀 甀漀搀愀椀 猀甀氀椀渀搀漀 ⼀ 洀欀猁猀  palapines. Spalio pradžioje tris šienautojus sukandžiojo uodai ir juos ਀  猀攀爀最愀渀Āius išvežė į lagerį. Uodų sukandžioti žmonės sutino, pakilo ਀  琀攀洀瀀攀爀愀琀欀爁愀⸀ 吀愀椀 戀甀瘀漀 爀礀琀猀 欀爀愀愀琁猀 洀愀氀椀愀爀椀樀愀Ⰰ 欀甀爀椀Ԁ ⼀ 琀愀椀最Ԁ 愀琀渀攀愀搁愀瘀漀 猀欀爀甀稀搀ᜀ猁  didumo uodai. Spalio pradžioje tas maliarinis uodas įkando ir man, po trijų ਀  搀椀攀渀猀 洀愀渀攀 猀攀爀最愀渀琀⼀ 椀愀瘁攀縀ᜁ ⼀ 氀愀最攀爀⼀⸁ 吀愀椀瀀 戀愀椀最ᜀ猁椀 洀愀渀漀 ㄀㤀㐀㌀ 洀⸀ 瘀愀猀愀爀漀猀 椀爀  rudens šienapjūtė. Lageryje paguldė kartu su kitais maliarininkais. Po ਀  瀀甀猀瘀愀氀愀渀搀縀椁漀 洀愀渀攀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 欀爀ᜀ猁琀椀 愀愁氀琀椀猀Ⰰ 欀愀搀 渀攀琀 搀愀渀琀礀猀 琀愀甀愀欁ᜀ樁漀⸀ 䜀礀搀礀琀漀樀愀猀  tik rankomis skės椁漀樀漀 椀爀 瀀愀爀攀椀愀欁ᜀ 渀攀琀甀爀⼀猁 瘀愀椀猀琀猀 渀甀漀 洀愀氀椀愀爀椀樀漀猀⸀ 倀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀  sunki ir labai mane kamavusi liga. Girdė kažkokių žolių arbata, bet ir ji ਀  渀攀瀀愀搀ᜀ樁漀⸀ 䰀愀瀀欀爀椀Āio pabaigoj ėmė kristi temperatūra. Visi keturi maliarininkai ਀  渀甀洀攀琀ᜀ洁攀 愀瀀椀攀 ㄀  欀椀氀漀最爀愀洀猀⸁ 䴀欀猁猀 瀀愀搀ᜀ琁椀猀 戀甀瘀漀 戀攀瘀椀氀琀椀愀欁愀⸀ 䤀瘀愀渀愀猀 䴀愀爀欀漀瘀椀Āius ਀  洀愀渀椀洀椀 搀漀洀ᜀ樁漀猀椀 椀爀 瀀愀最攀爀ᜀ樁甀猀⼀ 琀甀漀樀 瀀愀猀椀欀氁ᜀ 瀀攀爀欀攀氀琀椀 椀愀 氀椀最漀渀椀渀ᜀ猁 ⼀  nusilpusiųjų baraką, pas dr. Sipavi椁猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀䄀䬀吀䄀刀䄀䤀 匀䤀倀䄀嘀䤀ఀ䤁唀匀 䤀刀 紀Ё匁䤀一䄀匀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀爀⸀  Sipavi椁甀猀 椀爀 搀爀⸀ 紀ԁ猁椀渀愀猀 戀甀瘀漀 猀攀渀椀 縀洁漀渀ᜀ猁Ⰰ 最攀爀椀 最礀搀礀琀漀樀愀椀⸀ 䐀爀⸀ 匀椀瀀愀瘀椀Āius ਀  戀甀瘀漀 嘀礀琀愀甀琀漀 䐀椀搀縀椁漀樀漀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀攀琀漀 䴀攀搀椀挀椀渀漀猀 昀愀欀甀氀琀攀琀漀 搀ᜀ猁琀礀琀漀樀愀猀Ⰰ 瀀爀愀搀ᜀ樁ᤀ猁  dėstyti nuo 1922 m. Dr. Sipavi椁甀猀 戀甀瘀漀 嘀椀搀愀甀猀 爀攀椀欀愀氀猀 洀椀渀椀猀琀攀爀椀樀漀猀 匀瘀攀椀欀愀琀漀猀  departamento direktoriumi. Vėliau persikėlė gyventi į Rokiškį ir buvo ਀  愀瀀猀欀爀椀琀椀攀猀 最礀搀礀琀漀樀愀猀⸀ 䐀爀⸀ 匀椀瀀愀瘀椀Āius buvo vidaus ligų gydytojas ir ਀  最椀渀攀欀漀氀漀最愀猀⸀ 䨀椀猀 搀愀甀最攀氀椀甀椀 椀愀朁攀氀戀ᜀ樁漀 最礀瘀礀戀ᤀ⸁ 䈀甀瘀漀 爀愀洀愀甀猀 戀欀搁漀Ⰰ 渀攀愀椁漀樀漀 椀氀最Ԁ  barzdą, neaukšto ūgio ir smulkaus sudėjimo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Lageryje ਀  樀椀猀 戀甀瘀漀 瘀椀猀猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀ᐁ猠攀渀猀 椀爀 樀愀甀渀猀 ᐀†琀椀欀爀愀猀 琀ᜀ瘁愀猀Ⰰ 最氀漀戀ᜀ樁愀猀⸀ 嘀椀猀椀攀洀猀  patardavo ir kuo tik galėdavo padėdavo. Ir atvežtas į lagerį, iškart ਀  漀爀椀攀渀琀愀瘀漀猀椀Ⰰ 欀甀爀 洀攀猀 瀀愀瀀甀漀氀ᜀ洁攀 椀爀 欀漀欀椀漀猀 最愀氀椀洀礀戀ᜀ猁 椀愀氁椀欀琀椀 最礀瘀愀洀⸀ 倀攀爀猀瀀ᜀ樁漀  kitus gydytojus, ministrus, aukštus valdininkus, kariškius ir visus kitus, kad ਀  渀攀瀀甀漀猀攀氀ᜀ琁猀 椀氀椀甀稀椀樀猀㨁 最礀瘀椀 椀愀氁椀欀猀 琀椀欀 琀椀攀Ⰰ 欀愀猀 渀攀瀀愀洀攀猀 瀀爀漀琀漀⸀ 倀漀 琀爀椀樀猀 搀椀攀渀猀  lageryje prasidėjo atvežtų lietuvių sveikatos patikrinimas ir sveikatingumo ਀  欀愀琀攀最漀爀椀樀漀猀 渀甀猀琀愀琀礀洀愀猀⸀ 倀爀椀攀 欀漀洀椀猀椀樀猀 猀琀愀氀漀 猀ᜀ搁ᜀ樁漀 搀爀⸀ 紀ԁ猁椀渀愀猀Ⰰ 搀爀⸀  Sipavi椁甀猀Ⰰ 最礀搀⸀ 怀愁爀欀椀猀Ⰰ 最礀搀⸀ 䐀愀欀椀渀攀瘀椀Āius, gyd. Stropus, gyd. Stepanovas, ਀  最礀搀⸀ 嘀攀氀愀椀渀椀愀欁椀猀 椀爀 樀愀甀渀愀猀 最礀搀礀琀漀樀愀猀 椀愀 䐀愀甀最猀 洀椀攀猀琀攀氀椀漀⸀ 䬀漀洀椀猀愀瘀椀洀Ԁ 瀀爀椀縀椁欀爁ᜀ樁漀  vyriausiasis lagerio gydytojas Svetajevas. Kas pakliuvo pas dr. Žąsiną, dr. ਀  匀椀瀀愀瘀椀Āių, gyd. Stepanovą ir jauną gydytoją, pavardės neprisimenu, visi gavo ਀  琀爀攀Āią arba ketvirtą kategoriją. Stovėję eilėje pas gyd. Stropų, gyd. Šarkį, ਀  最礀搀⸀ 䐀愀欀椀渀攀瘀椀Āių ir gyd. Veliuoniškį, gavo pirmą, antrą ir tre椁Ԁ 欀愀琀攀最漀爀椀樀Ԁ⸁  Baimė neįtikti vyriausiam lagerio gydytojui Svetajevui ir savo kailis jiems ਀  戀甀瘀漀 猀瘀愀爀戀椀愀甀 甀縀 瘀椀猀欀Ԁ⸁ 䜀礀搀礀琀漀樀愀猀 匀瘀攀琀愀樀攀瘀愀猀 戀甀瘀漀 猀攀渀愀猀 欀愀氀椀渀礀猀 椀爀 瘀椀猀愀椀  netikrino lietuvių kalinių komisavimo ir kategorijų nustatymo. Jis patvirtino ਀  欀漀洀椀猀椀樀漀猀 猀甀搀愀爀礀琀甀猀 猀Ԁ爁愀愀甁猀 椀爀 瀀攀爀搀愀瘀ᜀ 樀甀漀猀 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀甀椀⸀ 䐀爀⸀  Sipavi椁甀猀 瀀愀猀愀欀漀樀漀Ⰰ 欀愀搀 欀愀椀 欀甀爀椀攀 樀愀甀渀椀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀 最礀爀ᜀ猁椀 最愀瘀ᤀ 瀀椀爀洀Ԁ  kategoriją.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  倀椀爀洀椀愀甀猀椀愀椀 椀爀 欀爀椀琀漀 洀欀猁猀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀Ⰰ 猀琀椀瀀爀椀愀甀猀椀 瘀礀爀愀椀Ⰰ 琀甀爀ᜀ樁ᤀ 瀀椀爀洀Ԁ 椀爀 愀渀琀爀Ԁ  kategoriją. Jie lageryje dirbo sunkiausius darbus ir gavo mažą duonos ਀  最愀戀愀氀ᜀ氁⼀Ⰱ 猀甀瀀甀瘀甀猀椀猀 欀漀瀀欀猁琀猀 椀爀 猀甀爀欀搁椀樀甀猀椀漀猀 縀甁瘀椀攀猀 猀爀椀甀戀漀猀⸀ 倀漀 猀甀渀欀愀甀猀 搀愀爀戀漀  alkis buvo nepakeliamas. Mūsų vyrai valgė viską, kas pakliuvo, kas buvo ਀  瘀愀氀最漀洀愀 椀爀 欀愀猀 渀攀⸀ 䨀椀攀 渀攀猀椀氀愀渀欀猀琀ᜀ 爀甀猀愀洀猀 欀愀渀欀椀渀琀漀樀愀洀猀 椀爀 渀攀欀攀氀椀愀欀氀甀瀀猀Āiavo ਀  瀀爀椀攀愀 樀甀漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀爀⸀  Sipavi椁甀猀 椀爀 搀爀⸀ 紀ԁ猁椀渀愀猀 椀愀 欀愀爀琀漀 瀀攀氀渀ᜀ 瘀椀猀猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 瀀愀猀椀琀椀欀ᜀ樁椀洀Ԁ 椀爀 搀椀搀縀椁Ԁ  pagarbą. Tais dviem daktarais nepasitikėjo lagerio viršininkas Poliakovas ir ਀  礀瀀愀Ā vyresnysis lagerio sanitaras Ivanas Markovi椁甀猀⸀ 䨀椀猀 猀攀欀ᜀ 愀戀甀 搀愀欀琀愀爀甀猀⸀  Dr. Sipavi椁甀猀 搀愀縀渁愀椀 戀愀爀搀愀瘀漀 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀甀猀Ⰰ 欀愀搀 樀椀攀 瀀攀爀 搀愀甀最 氀ᜀ琁椀Ⰰ  bijo viršininkų ir urkų meistrų. Jis primygtinai primindavo, kad reikia ਀  猀甀瀀爀愀猀琀椀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 氀椀欀椀洀ԀⰁ 瀀愀搀ᜀ琁椀 樀椀攀洀猀 椀爀 欀愀搀 搀甀漀渀漀猀 最愀戀愀氀Ԁ 爀攀椀欀椀愀 樀ᜀ朁愀 椀爀  drąsa išplėšti. Nevaikš椁漀琀椀 渀甀欀愀戀椀渀甀猀椀攀洀猀 渀漀猀椀猀Ⰰ 漀 椀洀琀椀 瀀愀最愀氀⼀ 椀爀 最攀爀愀椀  pašventinti urkas. Dr. Sipavi椁甀猀 戀甀瘀漀 琀礀氀甀猀 瘀椀猀猀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 欀愀氀椀渀椀猀 瘀愀搀漀瘀愀猀⸀  Jis daug kentėjo nuo lagerio vadovybės, bet senyvas amžius ir aukšta gydytojo ਀  欀瘀愀氀椀昀椀欀愀挀椀樀愀 樀愀洀 瀀愀搀ᜀ樁漀⸀ 匀甀猀椀爀最搀愀瘀漀 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀猀 椀爀 愀瀀猀愀甀最漀猀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀猀  vaikai ir žmonos, ir jie nuolankiai kreipdavosi į dr. Sipavi椁猀Ⰱ 瀀爀愀愀礁搀愀洀椀  pagalbos. Jis niekada neatsisakydavo suteikti pagalbą ligoniams. Jauna ਀  洀攀搀椀挀椀渀漀猀 椀爀 猀愀渀椀琀愀爀椀樀漀猀 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀ᜀ 娀椀渀愀椀搀愀 䨀愀欀漀瘀氀攀瘀渀愀 最椀洀搀ᜀ⸁ 䨀Ԁ 椀爀  jos mažylį dr. Sipavi椁甀猀 椀愀朁攀氀戀ᜀ樁漀 渀甀漀 洀椀爀琀椀攀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀欀甀渀搀椀欀愀猀  Ivanas Markovi椁甀猀 渀攀欀攀渀琀ᜀ 搀爀⸀ 匀椀瀀愀瘀椀Āiaus, o medicinos ir sanitarijos ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀ᜀ 樀⼀ 最攀爀戀ᜀ 椀爀 搀愀縀渁愀椀 樀愀洀 愀琀渀攀愀搁愀瘀漀 戀甀琀攀氀⼀ 瀀椀攀渀漀Ⰰ 欀椀愀甀愀椁渀⼀ 愀爀戀愀 洀ᜀ猁漀猀  gabalėlį. Kitos lagerio viršininkų žmonos ir mamos panašiai darydavo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䰀愀渀欀礀搀愀洀愀猀椀猀 瀀愀猀 搀爀⸀ 匀椀瀀愀瘀椀Āių ir aš susipažinau su Zinaida Jakovlevna, kuri ਀  洀愀渀 搀甀漀搀愀瘀漀 瀀漀 ㈀᐀㌠ 搀椀攀渀愀猀 瀀愀椀氀猀ᜀ琁椀 渀甀漀 搀愀爀戀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀甀 搀爀⸀  Sipavi椁甀洀 愀愀 搀愀爀 猀甀猀椀琀椀欀猀椀甀 欀椀琀甀漀猀攀 氀愀最攀爀椀甀漀猀攀Ⰰ 猀甀猀椀琀椀欀猀椀甀 椀爀 猀甀 最攀爀愀  moterimi gydytoja Zinaida Jakovlevna.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Dr. ਀  紀ԁ猁椀渀愀猀 戀甀瘀漀 刀愀搀瘀椀氀椀愀欁椀漀 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀猀 爀甀漀縀漁 愀洀戀甀氀愀琀漀爀椀樀漀猀 最礀搀礀琀漀樀愀猀 椀爀 最攀爀愀猀  administratorius. Vyriausiojo gydytojo pareigas ėjo daugelį metų. Dr. Žąsinas ਀  戀甀瘀漀 氀愀最攀爀椀漀 氀椀最漀渀椀渀ᜀ猁 最礀搀礀琀漀樀愀猀Ⰰ 最礀搀ᜀ 猀甀渀欀椀愀椀 猀甀縀攁椀猀琀甀猀 愀爀戀愀 猀甀渀欀椀愀椀  sergan椁甀猀⸀ 䰀愀最攀爀椀漀 瀀愀最爀椀渀搀椀渀椀愀椀 瘀愀椀猀琀愀椀 戀甀瘀漀 樀漀搀愀猀 椀爀 欀愀氀椀漀 瀀攀爀洀愀渀最愀渀愀琀愀猀⸀  Jis ligonius ramindavo kilnia elgsena, geru žodžiu ir pagarba sergan椁愀洀⸀ 䬀甀漀  galėdavo, tuo ir gydydavo. Išklausydavo ligonio skundus ir kan椁愀猀Ⰰ 樀⼀  ramindavo, kad viskas praeis ir mes grįšime į mylimą Lietuvą. Dr. Žąsinui buvo ਀  愀瀀椀攀 㜀  洀攀琀猀⸁ 䨀椀猀 戀甀瘀漀 渀攀搀椀搀攀氀椀漀 欀朁椀漀Ⰰ 欀爀攀猀渀愀猀 瘀礀爀愀猀Ⰰ 氀ᜀ琁漀猀 欀愀氀戀漀猀 椀爀 氀ᜀ琁猀  judesių. 1943 m. pabaigoje jį išvežė į senelių lagerį. Dr. Sipavi椁甀猀  pasakojo, kad jis tame lageryje 1949 m. mirė. Ar buvo tame lageryje lietuvių, ਀  愀爀 渀甀爀愀洀椀渀漀 欀愀猀 猀攀渀攀氀⼀ 椀爀 甀縀洁攀爀欀ᜀ 樀愀洀 愀欀椀猀㼀 䜀愀氀戀欀琁 椀爀 搀甀漀戀ᜀ猁 樀愀洀 渀椀攀欀愀猀  neiškasė?

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 1943 m. ਀  瀀愀戀愀椀最漀樀攀 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀Ԁ 倀漀氀椀愀欀漀瘀Ԁ 愀琀氀攀椀搀漀 椀愀 瀀愀爀攀椀最猀 椀爀 樀椀猀 椀愀 氀愀最攀爀椀漀  išvažiavo. Administracijos darbuotojai pradėjo kalbėti, kad Poliakovą teis už ਀  氀椀攀琀甀瘀椀猀 椀渀琀攀氀椀最攀渀琀猀 猀甀渀愀椀欀椀渀椀洀Ԁ⸁ 倀漀氀椀愀欀漀瘀愀猀 洀甀洀猀Ⰰ 氀椀攀琀甀瘀椀愀洀猀 欀愀氀椀渀椀愀洀猀Ⰰ  aiškindavo, kad jam vadovybė davė darbo jėgą ir jis turįs vykdyti miško ਀  欀椀爀琀椀洀漀 椀爀 椀愀瘁攀縀椁洀漀 瀀氀愀渀甀猀⸀ 䬀愀搀 洀攀猀 縀洁漀渀ᜀ猁Ⰰ 渀攀瘀愀氀最ᤀ 椀爀 渀攀愀瀀爀攀渀最琀椀 渀攀最愀氀椀洀攀  dirbti, jis ciniškai pasijuokdavo, pareikšdamas: vyriausybė arkliui duoda 1 kg ਀  愀瘀椀縀猁Ⰱ 愀甁渀椀甀椀 ㌀  最 洀ᜀ猁漀猀Ⰰ 漀 欀椀攀欀 樀甀洀猀 搀甀漀搀愀Ⰰ 琀椀攀欀 琀甀爀椀 甀縀琁攀欀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀琀猀椀甀渀琀ᜀ  naują lagerio viršininką, daug žmoniškesnį ir galbūt mažiau vogusį maisto ਀  瀀爀漀搀甀欀琀猀⸁ 䤀愀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 洀愀縀椁愀甀 琀礀Āiojosi urkos ir sargybiniai. Pagerėjo šiek ਀  琀椀攀欀 椀爀 洀愀椀猀琀愀猀Ⰰ 渀攀猀 瀀愀欀攀椀琀ᜀ 瘀椀猀Ԁ 瘀椀爀琀甀瘀ᜀ猁 瀀攀爀猀漀渀愀氀ԀⰁ 瘀椀爀ᜀ樁愀椀猀 瀀愀猀欀礀爀ᜀ  lietuvius. Naujas viršininkas Makarovas pas mus buvo neilgai, po pusme椁漀  perkėlė į kitą lagerį.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 IVANAS ਀  䴀䄀刀䬀伀嘀䤀ఀ䤁唀匀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀漀欀椀漀猀  buvo Ivano Markovi椁愀甀猀 瀀愀爀攀椀最漀猀㼀 匀愀渀椀琀愀爀椀渀ᜀ 戀愀爀愀欀猀 椀爀 欀愀氀椀渀椀猀 瀀爀椀攀縀椁欀爁愀Ⰰ 欀愀搀  jie neturėtų utėlių. Nustatyti eiles brigadoms, kada maudytis pirtyje, ਀  搀攀稀椀渀昀攀欀甀漀琀椀 欀愀氀椀渀椀猀 爀欀戁甀猀⸀ 䈀愀氀琀椀渀椀猀 渀椀攀欀愀猀 渀攀搀愀瘀ᜀⰁ 琀漀搀ᜀ氁 猀愀瘀漀 戀愀氀琀椀渀椀甀猀 愀爀戀愀  vasarines palaidinukes reikėjo lopyti ir pirtyje kaitinti iki parudavimo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Per dieną ਀  欀攀氀椀猀 欀愀爀琀甀猀 瘀椀爀琀甀瘀ᜀ樁攀 爀愀最愀甀琀椀 洀愀椀猀琀Ԁ 椀爀 猀爀椀甀戀ԀⰁ 愀爀 最攀爀愀椀 椀愀瘁椀爀琀愀⸀ 吀椀欀爀椀渀琀椀Ⰰ  kiek per naktį numirė kalinių, juos išvežti į atskirą mirusių patalpą. ਀  匀甀瀀爀愀渀琀愀洀愀Ⰰ 欀愀搀 䤀瘀愀渀愀猀 䴀愀爀欀漀瘀椀Āius neneš numirusių ir nenurenginės jų — tai ਀  愀琀氀椀欀猀 猀愀渀椀琀愀爀愀椀⸀ 一愀欀琀⼀ 洀椀爀甀猀椀甀猀 瀀攀爀搀甀漀琀椀 瘀攀縀椁欀甀椀Ⰰ 欀愀搀 椀愀瘁攀縀琁猀 樀甀漀搀甀 樀愀甀Āiu. ਀  嘀愀椀欀愀āioti po barakus ir klausinėti kalinių ir nusilpusių, kokia sveikata, ar ਀  渀攀猀椀猀欀甀渀搀縀椁愀 最礀搀礀琀漀樀愀椀猀 椀爀 猀愀渀椀琀愀爀愀椀猀⸀ 倀愀猀氀愀瀀Āiomis tikrinti Joną Gervę, ar ਀  樀椀猀 渀攀渀甀猀氀攀瀀椀愀 搀甀漀渀漀猀Ⰰ 猀欀椀爀琀漀猀 樀愀甀 洀椀爀甀猀椀攀洀猀⸀ 匀瘀愀爀戀椀愀甀猀椀漀猀 䤀瘀愀渀漀 䴀愀爀欀漀瘀椀Āiaus ਀  瀀愀爀攀椀最漀猀 戀甀瘀漀 渀甀攀椀琀椀 瀀愀猀 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀Ԁ 椀爀 ⼀猁欀猀猁琀椀 欀愀氀椀渀椀甀猀Ⰰ 欀甀爀椀攀  nepatiko. Jam nepranešė ir neatidavė mirusiųjų lietuvių palaikų, saugomų ਀  猀瀀攀挀椀愀氀椀漀樀攀 瀀愀琀愀氀瀀漀樀攀⸀ 䤀瘀愀渀愀猀 䴀愀爀欀漀瘀椀Āius gerai žinojo, kad mirusieji turėjo ਀  最爀愀縀椁猀 欀漀猀琀椀甀洀猀Ⰱ 漀搀椀渀椀猀 戀愀琀猀Ⰱ 瘀椀爀愀甁琀椀渀椀猀 戀愀氀琀椀渀椀猀Ⰱ 最爀愀縀椁猀 欀愀欀氀愀爀愀椀愀āių. Be to, ਀  欀愀椀 欀甀爀椀攀 琀甀爀ᜀ樁漀 縀洁漀渀猀 氀愀最愀洀椀渀甀猀Ⰰ 漀 琀攀渀 戀甀瘀漀 愀椁氀欀椀渀椀猀 欀漀樀椀渀椀猀Ⰱ 最爀愀縀椁猀 猀甀欀渀攀氀椀猀  ir kitokių dalykėlių. Ivanas Markovi椁甀猀Ⰰ 猀甀爀愀搀ᤀ猁 琀漀欀⼀ 琀甀爀琀ԀⰁ 欀愀琀攀最漀爀椀愀欁愀椀  pareikšdavo, kad visa tai priklauso valstybei, reikia surašyti daiktus ir ਀  瀀攀爀搀甀漀琀椀 樀愀洀 Ḁ猠愀甀最漀琀椀☀焀甀漀琀㬀⸀ 䤀瘀愀渀愀猀 䴀愀爀欀漀瘀椀Āius daiktus saugodavo tol, kol lagerio ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 倀漀氀椀愀欀漀瘀愀猀 渀攀瀀愀猀椀琀攀椀爀愀甀搀愀瘀漀⸀ 䴀椀爀ᜀ 搀愀甀最椀愀甀 欀愀椀瀀 㐀    氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰱ 漀  jie turėjo lagaminuose gražių kostiumų, batų ir kitų daiktų, kuriais visą਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Ivanas ਀  䴀愀爀欀漀瘀椀Āius labai nemėgo manęs, nes aš dažnai užeidavau pas dr. Sipavi椁猀 椀爀  dr. Žąsiną, ir su jais kalbėdavausi lietuviškai. O svarbiausia nenukeldavau ਀  欀攀瀀甀爀ᜀ猁⸀ 䄀愀 樀愀甀 縀椁渀漀樀愀甀Ⰰ 欀愀猀 樀椀猀 礀爀愀Ⰰ 漀 琀漀欀椀猀 縀洁漀渀椀猀 渀攀愀瀀欀攀渀Āiau.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  嘀礀爀椀愀甀猀椀愀猀椀猀 氀愀最攀爀椀漀 最礀搀礀琀漀樀愀猀 匀瘀攀琀愀樀攀瘀愀猀 瀀愀猀攀渀漀 椀爀 樀⼀ 椀愀瘁攀縀ᜁ ⼀ 猀攀渀攀氀椀猀  lagerį. Nauju vyriausiu gydytoju paskyrė Ki椁最椀渀ԀⰁ 椀欀椀 愀爀攀愀琁漀 搀椀爀戀甀猀⼀  įvairiose pasiuntinybėse.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Dr. ਀  匀椀瀀愀瘀椀Āius budėjo ambulatorijoje. Aš gulėjau nusilpusiųjų barake. Per ਀  瀀爀椀攀愀瀁椀攀琀椀渀⼀ 愀瀀猀椀氀愀渀欀礀洀Ԁ 洀欀猁猀 戀愀爀愀欀攀 搀爀⸀ 匀椀瀀愀瘀椀Āius pasakė man, kad po pietų ਀  甀縀攁椀Āiau į ambulatoriją. Nuėjau, parodė paties pasidarytus šachmatus ir lentą. ਀  吀甀漀 洀攀琀甀 甀縀猁甀欀漀 椀爀 娀椀渀愀椀搀愀 䨀愀欀漀瘀氀攀瘀渀愀Ⰰ 最礀搀礀琀漀樀愀猀 䬀椀Āiginas. Mes visi keturi, ਀  猀甀猀ᜀ搁ᤀ 愀瀀氀椀渀欀 猀琀愀氀ԀⰁ 欀愀氀戀ᜀ樁漀洀ᜀ猁⸀ 娀椀渀愀椀搀愀 䨀愀欀漀瘀氀攀瘀渀愀 氀愀戀愀椀 洀ᜀ朁漀 欀氀愀甀猀礀琀椀猀Ⰰ 欀愀椀瀀  dr. Sipavi椁甀猀 瀀愀猀愀欀漀樀漀 愀瀀椀攀 䰀椀攀琀甀瘀Ԁ 椀爀 猀愀瘀漀 樀愀甀渀礀猀琀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀瘀愀渀愀猀  Markovi椁甀猀 洀愀琀ᜀⰁ 欀愀搀 猀甀ᜀ樁漀洀攀 ⼀ 愀洀戀甀氀愀琀漀爀椀樀Ԁ⸁ 一攀椀愀欁攀渀琀ᜀ 椀爀 瀀爀愀瘀ᜀ爁ᜀ 搀甀爀椀猀⸀  Pamatė, kad šneku椁甀漀樀愀洀ᜀ猁 椀爀 樀甀漀欀愀甀樀愀洀攀⸀ 䨀椀猀 渀甀漀愀椁爀搀縀椁愀椀 渀甀猀椀氀攀渀欀ᜀ 猀愀瘀漀  viršininkei, o aš atsistojęs pasiūliau kėdę. Bet jis nesisėdo. Pastovėjęs ਀  䤀瘀愀渀愀猀 䴀愀爀欀漀瘀椀Āius išėjo.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Rytojaus ਀  搀椀攀渀Ԁ 氀椀最漀渀椀渀ᜀ猁 欀欁瘀攀搀礀猀 䨀漀渀愀猀 䜀攀爀瘀ᜀ 瀀爀愀渀攀愀ᜁ 洀愀渀Ⰰ 欀愀搀 䤀瘀愀渀愀猀 䴀愀爀欀漀瘀椀Āius liepęs ਀  愀琀攀椀琀椀⸀ 一甀ᜀ樁愀甀Ⰰ 瀀愀猀椀猀瘀攀椀欀椀渀愀甀⸀ 䤀瘀愀渀愀猀 䴀愀爀欀漀瘀椀Āius pareiškė, kad esu protingas ਀  瘀礀爀甀欀愀猀 椀爀 琀漀搀ᜀ氁 猀欀椀爀椀愀 洀愀渀攀 瘀椀爀琀椀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀挀栀瘀漀樀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Kedrų ir pušų atveš, reikia smulkiai sukapoti, užplikyti verdan椁甀 瘀愀渀搀攀渀椀甀 椀爀  po paros duoti po kibirą nusilpusiųjų barakams ir brigadoms. Tai buvo ਀  洀椀爀琀椀渀椀渀欀漀 氀愀椀洀ᜀⰁ 渀攀猀 ⼀氁攀椀搀漀 ⼀ 爀漀樀猀 ᐀†瘀椀爀琀甀瘀ᤀ⸁ 䬀愀氀椀渀椀愀椀Ⰰ 瀀愀欀氀椀甀瘀ᤀ 搀椀爀戀琀椀 ⼀  virtuvę, duonos kepyklą, duonos raikyklą ir maisto sandėlį, nesiskundė pilvo ਀  最甀爀最甀氀椀愀瘀椀洀甀⸀ 一攀琀椀欀ᜀ琁愀椀 瀀愀猀椀搀愀爀椀愀甀 瘀愀椀猀琀椀渀椀渀欀甀 椀爀 搀椀爀戀愀甀 瘀椀猀Ԁ 縀椁攀洀ԀⰁ 椀欀椀  gegužės. Gegužyj išsiuntė į miško sandėlį štabeliuoti rąstų. Gegužės pabaigoje ਀  氀愀戀愀椀 欀愀椀琀椀渀漀 猀愀甀氀甀琀ᜀⰁ 椀爀 洀攀猀 瀀攀爀 瀀椀攀琀甀猀 猀甀猀ᜀ搁漀洀攀 愀渀琀 縀攁洀ᜀ猁 椀爀 甀縀猁渀欀搁漀洀攀⸀  Gavau plau椁猀 甀縀搁攀最椀洀Ԁ⸁ 嘀ᜀ氁攀椀 瀀愀最甀氀搀ᜀ ⼀ ㄀ ⴀԀ 氀椀最漀渀椀渀ᤀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㐀 洀⸀  balandyj pasklido žinia, kad atrinks lietuvių kalinių grupę ir paleis iš ਀  氀愀最攀爀椀漀⸀ 䰀愀最攀爀椀漀 瘀愀搀漀瘀礀戀ᜀ 愀琀爀椀渀欀漀 㔀  渀甀洀愀琀礀琀猀 欀愀渀搀椀搀愀琀猀 椀爀 氀攀椀搀漀 瘀礀欀琀椀 瀀爀椀攀  fronto linijos, kuri jau netoli Lietuvos sienos. Darbą kandidatams numatė ਀  氀愀戀愀椀 愀氁礀欀愀琁猀㨁 樀椀攀 琀甀爀ᜀ樁漀 瀀愀猀愀欀漀琀椀 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 最礀瘀攀渀琀漀樀愀洀猀Ⰰ 欀愀搀 ㄀㤀㐀㄀ 洀⸀ 椀愀琁爀攀洀琀椀  lietuviai visi yra sveiki ir gyvi, po karo grįš. Skleisti propagandą, kad ਀  猀漀瘀椀攀琀愀椀 礀爀愀 氀椀攀琀甀瘀椀猀 琀愀甀琀漀猀 最氀漀戀ᜀ樁愀椀Ⰰ 琀漀搀ᜀ氁 䰀椀攀琀甀瘀漀猀 樀愀甀渀椀洀愀猀 椀爀 瘀礀爀愀椀 琀甀爀⼀  stoti į sovietų kariuomenę ir su rusais mušti vokie椁甀猀 椀欀椀 最愀氀漀⸀ 唀縀 琀愀椀  lietuviai nusipelnys garbę kaip ir visos pasaulio tautos, kurios jau kariauja ਀  瀀爀椀攀愀 嘀漀欀椀攀琀椀樀Ԁ⸁ 䐀椀爀戀琀椀 椀爀 愀最椀琀甀漀琀椀 爀攀椀欀ᜀ猁 䰀椀攀琀甀瘀漀樀攀⸀ 䄀琀爀椀渀欀琀椀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀  kaliniai pirmiausia turi raštu pasižadėti, kad vykdys pavestus darbus. Kas ਀  瀀愀猀椀縀愁搀ᜀ猁 爀愀愀琁椀愀欁愀椀Ⰰ 琀愀洀 搀漀瘀愀渀漀猀 戀愀甀猀洀ᤀⰁ 渀攀愀琀猀椀縀瘁攀氀最搀愀洀椀Ⰰ 欀椀攀欀 欀愀氀椀渀礀猀 戀欀琁猀  gavęs.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Priesaiką ਀  瀀愀猀椀爀愀愀ᜁ 琀椀欀 ㌀  氀椀攀琀甀瘀椀猀Ⰱ 縀礁搀猀 椀爀 氀攀渀欀猀 琀愀甀琀礀戀ᜀ猁 欀愀氀椀渀椀猀⸁ 䐀瘀椀搀攀愀椁洀琀 氀椀攀琀甀瘀椀猀  kalinių atsisakė. Priesaiką pasirašiusius 30 kalinių visą mėnesį gerai ਀  洀愀椀琀椀渀漀Ⰰ 愀瀀爀攀渀最ᜀ 渀愀甀樀愀椀猀 搀爀愀戀甀縀椁愀椀猀Ⰰ 戀愀琀愀椀猀 椀爀 瀀漀 洀ᜀ渁攀猀椀漀 椀愀瘁攀縀ᜁ 椀愀 氀愀最攀爀椀漀  ieškoti išdavikų laimės. Be abejo, tokie asmenys turėjo Lietuvoje bendrauti su ਀  一䬀嘀䐀⸀ 䈀攀琀 渀攀 瘀椀猀椀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀 氀愀椀欀ᜀ猁椀 瀀爀椀攀猀愀椀欀漀猀Ⰰ 欀椀琀椀 渀甀ᜀ樁漀 ⼀ 洀椀愀欁甀猀 瀀愀猀  Lietuvos žaliuosius partizanus ir krito nelygaus mūšio lauke.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  一攀瀀愀猀椀爀愀愀ᤁ 瀀爀椀攀猀愀椀欀漀猀 ㈀  氀椀攀琀甀瘀椀猀 戀甀瘀漀 椀愀瘁攀縀琁椀 ⼀ 欀椀琀甀猀 氀愀最攀爀椀甀猀Ⰰ 樀椀攀洀猀  pritaikytas specialus drausmės režimas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 1944 m. ਀  氀椀攀瀀漀猀 洀ᜀ渁攀猀⼀ 搀愀爀 ㄀  氀椀攀琀甀瘀椀猀 椀愀瘁攀縀ᜁ 椀愀 㜀ⴀ漀 爀攀縀椁洀漀 氀愀最攀爀椀漀⸀ 䤀欀椀 瘀愀爀琀猀 瀀愀氀礀搀ᜀ樁漀  dr. Sipavi椁甀猀⸀ 倀爀椀攀 瘀愀爀琀猀 樀椀猀 瀀愀猀愀欀ᜀⰁ 欀愀搀 氀愀最攀爀礀樀攀 搀愀爀 氀椀欀漀 ㈀㠀㌀ 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀⸀  Mums, vienuolikai kalinių, bestovint prie vartų, sanitarijos viršininkė ਀  娀椀渀愀椀搀愀 䨀愀欀漀瘀氀攀瘀渀愀 瀀愀爀攀椀愀欁ᜀ 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀甀椀Ⰰ 欀愀搀 欀愀氀椀渀礀猀 䨀甀爀欀愀愁椀琀椀猀 猀攀爀最愀  ir jo negalima išvežti etapu į kitą lagerį. Lagerio viršininkas tik numojo ਀  爀愀渀欀愀Ⰰ 漀 欀愀猀 瀀樀愀甀猀 愀椁攀渀Ԁ 氀愀最攀爀椀漀 愀爀欀氀椀愀洀猀Ⰰ 渀攀琀甀爀椀甀 愀愀 欀椀琀猀 縀洁漀渀椀猀⸁ 䄀琀猀椀搀愀爀ᜀ  vartai, ir mus priėmė etapo viršininkas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 6-AS ਀  䰀䄀䜀䔀刀䤀匀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㐀 洀⸀  liepos pradžioje mane ir dar 10 lietuvių atvežė į 6-ą lagerį. To lagerio ਀  猀攀渀戀甀瘀椀愀椀 樀愀甀 縀椁渀漀樀漀Ⰰ 欀愀搀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀 琀甀爀椀 最攀爀猀 搀爀愀戀甀縀椁猀Ⰱ 琀漀搀ᜀ氁 瘀椀猀椀 欀氀愀甀猀椀渀ᜀ樁漀  ir siūlė tabako, duonos ir net geresnį darbą zonoje. Mes tokių daiktų jau ਀  渀攀戀攀琀甀爀ᜀ樁漀洀攀㬀 戀甀瘀漀洀攀 瀀爀愀瘀愀氀最ᤀ⸁ 䬀攀氀椀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀 搀愀爀 琀甀爀ᜀ樁漀 最攀爀甀猀 氀愀最愀洀椀渀甀猀Ⰰ 戀攀琀  jie — tušti. Mes vilkėjome suplyšusius vatinukus, avėjome senus kerzinius ਀  戀愀琀甀猀Ⰰ 琀甀爀ᜀ樁漀洀攀 欀愀琀椀氀椀甀欀甀猀 猀爀椀甀戀愀椀 椀爀 洀攀搀椀渀椀甀猀 愀愁甀欀愀琁甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀嘀椀猀Ԁ  savaitę mus laikė be darbo. Vėliau sukomplektavo dvi dideles šienapjūvių ਀  戀爀椀最愀搀愀猀Ⰰ 椀爀 洀甀猀Ⰰ 欀攀琀甀爀椀猀 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀Ⰰ 琀攀渀 瀀愀猀欀礀爀ᜀ⸁ 䄀愀 猀甀 䴀愀琀椀甀欀甀 瀀愀瀀甀漀氀ᜀ瘁愀 瀀愀猀  brigadininką gruziną, anks椁愀甀 搀椀爀戀甀猀⼀ 洀椀愀欁漀 欀椀爀琀椀洀漀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀甀⸀ 䜀爀甀稀椀渀愀猀  savo brigadą laikė labai tvirtai, bet duonos išrašydavo po 800 gramų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  䈀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀 最爀甀稀椀渀愀猀 戀甀瘀漀 渀攀愀渁攀欀甀猀Ⰰ 洀愀縀愁椀 戀攀渀搀爀愀瘀漀 猀甀 爀甀猀愀椀猀 椀爀 猀甀 洀甀洀椀猀Ⰰ  lietuviais. Pirmą rytą atėjus brigadai į krūmokšniais apaugusią pievutę, ਀  猀甀猀琀漀樀漀洀攀 瀀愀爀欀欁礀琀椀Ⰰ 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀 猀甀 猀愀爀最礀戀椀渀椀甀 愀瀀縀椁欀爁ᜀ樁漀 瀀椀攀瘀甀琀攀猀㬀 瀀愀爀椀渀欀漀  stovyklavietę. Aš turėjau nuosavą bobelę ir plaktuką ir pradėjau plaktis savo ਀  搀愀氀最⼀Ⰱ 瀀漀 琀漀 椀愀瀁氀愀欀椀愀甀 搀愀氀最⼀ 䴀愀琀椀甀欀甀椀⸀ 䬀椀琀椀 戀爀椀最愀搀漀猀 搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀椀 渀攀欀爀攀椀瀀ᜀ  dėmesio į dalgių aštrumą, nes brigadininkas jau buvo paskyręs dalgių plakėją ਀  椀爀 琀愀猀 搀愀氀最椀甀猀 瀀氀愀欀ᜀ 椀愀 攀椀氀ᜀ猁⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀愀氀最椀甀猀  plakė duonos dalintojas, sriubos ir košės virėjas bei brigadininko padėjėjas ਀  椀爀 最礀渀ᜀ樁愀猀⸀ 倀氀愀欀ᜀ 瀀爀愀猀琀愀椀⸀ 䈀爀椀最愀搀漀猀 瘀礀爀愀椀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 瀀樀愀甀琀椀 愀椁攀渀Ԁ 渀攀椀愀瀁氀愀欀琀愀椀猀  dalgiais, jėga, bet pakilios nuotaikos. Mudu su Matiuku stojova į pjovėjų eilę ਀  瀀愀猀欀甀琀椀渀椀愀椀⸀ 䈀攀 搀椀搀攀氀椀漀 瘀愀爀最漀 椀爀 樀ᜀ朁漀猀 渀攀愀琀猀椀氀椀欀搀愀瘀漀瘀愀 渀甀漀 欀椀琀猀 瀀樀漀瘀ᜀ樁猀⸁  Skirtumas būvo tik tas, kad mudviejų nupjautos pradalgės buvo švarios ir po ਀  瀀爀愀搀愀氀最ᜀ洁椀猀 渀攀戀甀瘀漀 瀀愀氀椀欀琀愀 縀漁氀ᜀ猁 戀愀爀稀搀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀樀漀瘀ᜀ樁愀椀Ⰰ  baigę pradalges, grįždavo atgal mano ir Matiuko nupjautomis pradalgėmis ir ਀  瀀愀猀琀攀戀ᜀ樁漀Ⰰ 欀愀搀 洀甀搀瘀椀攀樀猀 猀甀 䴀愀琀椀甀欀甀 瀀樀愀甀琀愀 愀瘁愀爀椀愀椀⸀ 䐀愀氀最椀猀 瀀氀愀欀ᜀ樁愀猀 椀欀椀 瀀椀攀琀猀  išplakė visiems 47 šienpjoviams dalgius. Jis nekreipė dėmesio nei į žolės ਀  猀琀愀洀戀甀洀ԀⰁ 渀攀椀 ⼀ 瀀椀攀瘀漀猀 愀瀀愀甀最椀洀Ԁ 樀愀甀渀愀椀猀 欀爀欀洁漀欀愀渁椀愀椀猀Ⰰ 漀 欀愀氀ᜀ 椀爀 欀愀氀ᜀ 搀愀氀最椀甀猀Ⰰ  skubėdamas kuo grei椁愀甀 愀琀猀椀欀爀愀琀礀琀椀 琀甀漀 戀攀爀攀椀欀愀氀椀渀最甀洀甀Ⰰ 樀愀洀 瀀爀椀洀攀猀琀甀 搀愀爀戀甀⸀  Mat jis anks椁愀甀 戀甀瘀漀 瀀爀椀瀀爀愀琀ᤀ猁 瀀爀椀攀愀 瀀椀攀琀甀猀 瀀愀猀椀爀椀渀欀琀椀 Āeremšos, pagrybauti, ਀  瀀愀甀漀最愀甀琀椀Ⰰ 猀甀猀椀欀甀爀琀椀 甀最渀⼀ 椀爀 瘀椀爀琀椀 瀀椀攀琀甀猀 洀椀愀欁漀 欀椀爀琀ᜀ樁愀洀猀Ⰰ 欀甀爀椀攀 瀀椀攀琀甀洀猀  gaudavo sausą davinį. Be to, dar su brigadininku parūkyti bei pasišnekėti apie ਀  ⼀瘁愀椀爀椀甀猀 爀攀椀欀愀氀甀猀 椀爀 猀愀瘀漀 最椀洀琀椀渀ᤀ 䜀爀甀稀椀樀Ԁ⸁ 匀瘀愀爀戀椀愀甀猀椀愀猀 樀漀 搀愀爀戀愀猀 戀甀瘀漀  pasirinkti 攁爀攀洀愀漁猀Ⰰ 樀Ԁ 猀甀瀀樀愀甀猀琀礀琀椀Ⰰ 猀甀搀ᜀ琁椀 ⼀ 欀椀戀椀爀ԀⰁ 甀縀瀁椀氀琀椀 瘀愀渀搀攀渀椀甀 椀爀 欀愀椀  vanduo užverda, įberti kelias saujas miltų į sriubą, o kitus miltus paslėpti ਀  瀀愀猀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀Ԁ⸁ 匀爀椀甀戀愀 渀甀漀 Āeremšos ar grybų būdavo tiršta. Miško kirtėjai, ਀  瀀愀瀀椀攀琀愀瘀ᤀ Ḁ琠椀爀愀琁漀猀☀焀甀漀琀㬀 猀爀椀甀戀漀猀Ⰰ 瀀愀爀欀欁礀搀愀瘀漀 椀爀 渀攀琀 甀縀猁渀欀猁搀愀瘀漀 瘀愀氀愀渀搀ᜀ氁ᤀ 洀攀渀欀ԀⰁ 漀  virėjas išplaudavo kibirus ir atnešdavo dar du kibirus šalto vandens ਀  愀琀猀椀最攀爀琀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀椀 琀椀欀  brigada nueidavo pjauti, virėjas su brigadininku tuoj užsikurdavo ugnį ir ਀  琀爀椀樀猀 氀椀琀爀猀 欀愀琀椀氀椀甀欀攀 瘀椀爀搀愀瘀漀猀椀 Ḁ愠爀戀愀琀Ԁ☁焀甀漀琀㬀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀甀椀 愀琀猀椀最攀爀琀椀⸀ 䤀愀攁椀搀愀瘀漀  beveik trys litrai tirštos košės iš kvietinių amerikoniškų miltų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 ਀  怀椁攀渀愀瘀漀洀攀Ⰰ 欀愀椀瀀 渀甀猀琀愀琀ᜀ 甀爀欀愀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀 椀爀 樀漀 瀀愀搀ᜀ樁ᜀ樁愀猀Ⰰ 搀愀氀最椀猀 瀀氀愀欀ᜀ樁愀猀⸀  Nors brigadininkas ir padėjėjas buvo urkos, bet abu kilę iš Josifo ਀  嘀椀猀愀爀椀漀渀漀瘀椀Āiaus krašto, o tai didelė ir nepaprasta privilegija.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Iš ਀  猀琀漀瘀礀欀氀漀猀 洀愀椀猀琀漀 猀欀椀爀猀琀礀琀漀樀漀 猀甀縀椁渀漀樀愀甀Ⰰ 欀愀搀 愀椁攀渀愀瀀樀漀瘀椀甀椀 瀀椀攀琀甀洀猀 椀愀搁甀漀搀愀洀愀 瀀漀  300 g kvietinių miltų. Praėjo savaitė, o mūsų brigadininkas mus maitina per ਀  瀀椀攀琀甀猀 琀椀欀 琀椀爀愀琁愀 Āeremšos sriuba, supuvusiais grūzdais, šiek tiek pablęstais ਀  洀椀氀琀愀椀猀⸀ 䬀椀琀漀猀攀 戀爀椀最愀搀漀猀攀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀椀 瀀攀爀 瀀椀攀琀甀猀 瀀愀琀礀猀 瘀攀爀搀愀 猀爀椀甀戀Ԁ 瀀椀攀琀甀洀猀Ⰰ  tirštoką, be 攁爀攀洀愀漁猀 椀爀 最爀礀戀猀⸁ 一甀漀琀愀椀欀愀 戀爀椀最愀搀漀樀攀 瀀愀猀椀欀攀椀琀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䬀愀椀 琀椀欀  mes nuėjome pjauti, pakrūmėje tuojau užkūrė ugnį, ir brigadininko padėjėjas ਀  瀀爀愀搀ᜀ樁漀 瘀椀爀琀椀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀甀椀 Ḁ愠爀戀愀琀Ԁ☁焀甀漀琀㬀⸀ 一甀瀀樀漀瘀ᤀ 椀氀最Ԁ 瀀爀愀搀愀氀最ᤀⰁ 椀愀朁椀爀搀漀洀攀  triukšmą. Sargybinis, pasiėmęs ilgą pagalį, daužė brigadininko ugnį ir ਀  瘀攀爀搀愀渀Āią „arbatą". O paskui priėjęs ar椁愀甀 瀀爀椀攀 洀欀猁猀Ⰱ 瀀愀猀愀欀ᜀⰁ 欀愀搀 愀琀攀椀琀甀洀ᜀ洁攀  visi prie išmėtytos ugnies ir sudaužyto katiliuko su koše. Sargybinis durtuvu ਀  瀀愀爀漀搀ᜀ 洀甀洀猀Ⰰ 瘀愀 欀甀爀 樀欀猁猀 瀀椀攀琀欀猁 椀爀 欀愀猀 樀甀漀猀 愀渀欀猀Āiau ėsdavo. Sargybinis buvo ਀  猀椀戀椀爀椀攀琀椀猀Ⰰ 欀漀瘀漀樀漀 匀琀愀氀椀渀最爀愀搀漀 昀爀漀渀琀攀Ⰰ 戀甀瘀漀 猀甀縀攁椀猀琀愀猀 椀爀 瀀漀 椀愀爁愀愀礁洀漀 椀愀  ligoninės pasiųstas dirbti į lagerį. Tokia pamoka buvo labai reta, bet labai ਀  最攀爀愀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀洀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀怀椁攀渀愀甀琀椀  baigėme spalio 15 dieną ir visi grįžome į 6-ą lagerį.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Spalio ਀  瀀愀戀愀椀最漀樀攀 欀攀琀甀爀椀攀洀猀 氀椀攀琀甀瘀椀愀洀猀 瀀愀猀欀攀氀戀ᜀⰁ 欀愀搀 椀愀瘁攀縀愁 ⼀ 㠀ⴀԀ 爀攀縀椁洀漀 氀愀最攀爀⼀⸁  Atvežė iki 7-o lagerio pabėgių gamyklos, o iki 8-o lagerio ėjome pėsti, nes ਀  渀攀戀甀瘀漀 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㠀ⴀ䄀匀  SPEC. LAGERIS

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Aštuntas ਀  氀愀最攀爀椀猀 渀愀甀樀愀猀⸀ 䬀攀琀甀爀椀 戀愀爀愀欀愀椀 樀愀甀 愀瀀最礀瘀攀渀搀椀渀琀椀⸀ 䰀愀最攀爀⼀ 瘀愀搀椀渀漀 猀瀀攀挀椀愀氀椀甀Ⰰ 渀攀猀  jame koncentravo banditus ir galvažudžius. Lagerio gyventojai mus pasitiko ਀  猀甀猀椀搀漀洀ᜀ樁ᤀⰁ 瀀爀愀愀ᜁ 瀀愀瀀愀猀愀欀漀琀椀Ⰰ 椀愀 欀甀爀 愀琀瘀礀欀漀洀攀⸀ 倀愀猀椀搀漀洀ᜀ樁漀 洀欀猁猀 氀愀最愀洀椀渀愀椀猀 椀爀  pasižiūrėjo, kas juose yra, bet nieko nepaėmė. Pavaišino mus tabaku ir išėjo. ਀  嘀愀欀愀爀愀椀猀 洀攀猀 搀漀洀ᜀ樁漀洀ᜀ猁 戀攀渀搀爀愀 最礀瘀攀渀琀漀樀猀 欀椀氀洀攀Ⰰ 樀猀 Ḁ瀠爀漀昀攀猀椀樀愀☀焀甀漀琀㬀 椀爀 欀愀椀瀀 樀椀攀 Āia ਀  瀀愀琀攀欀漀⸀ 倀攀爀 搀瘀椀 洀欀猁猀 戀甀瘀椀洀漀 琀愀洀攀 氀愀最攀爀礀樀攀 猀愀瘀愀椀琀攀猀 渀椀攀欀愀猀 洀欀猁猀 渀攀甀縀瀁甀漀氀ᜀ 椀爀  neatėmė iš mūsų nei duonos, nei kitų daiktų. Bet pastebėjome, kad vadinamieji ਀  戀愀渀搀椀琀愀椀 欀愀縀欁愀洀 爀甀漀愀椁愀猀椀Ⰰ 瘀椀猀椀 琀甀爀椀 瀀愀猀椀搀縀椁漀瘀椀渀ᤀ 搀甀漀渀漀猀 瀀漀 欀爀攀瀀愀攁氀⼀⸁ 䜀爀⼀縁搁愀洀椀  iš darbo jie parsineša daug sulaužytų pjūklų, kirvių ir metalinių laužtuvų. ਀  倀攀爀 搀椀搀攀氀椀甀猀 愀愁氀Āius pjūklai lūždavo. Lagerio apsauga nesuprato, kodėl taip ਀  氀欀縁琁愀 瀀樀欀欁氀愀椀⸀ 匀甀氀愀甀縀礁琀甀猀 瀀樀欀欁氀甀猀 欀愀氀椀渀椀愀椀 愀琀椀搀甀漀搀愀瘀漀 ⼀ 椀渀猀琀爀甀洀攀渀琀猀 搀椀爀戀琀甀瘀ᤀⰁ  o ten per naktį supjaustydavo reikiamo ilgio peiliams gaminti. Beveik visi ਀  欀愀氀椀渀椀愀椀 琀甀爀ᜀ樁漀 琀漀欀椀甀猀 瀀攀椀氀椀甀猀⸀ ㄀㤀㐀㐀 洀⸀ 最爀甀漀搀縀椁漀 瀀愀戀愀椀最漀樀攀Ⰰ 欀愀椀 瀀爀愀猀椀搀ᜀ樁漀  didžiausi šal椁愀椀Ⰰ 渀愀欀琀⼀ 椀愀朁椀爀搀漀洀攀 琀爀椀甀欀愀洁Ԁ 瀀爀椀攀 瘀愀爀琀猀㨁 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">„Ura! Vperiod!" ਀  䔀氀攀欀琀爀愀 椀愀樁甀渀最琀愀⸀ 倀愀猀琀攀戀ᜀ樁漀洀攀Ⰰ 欀愀搀 戀愀爀愀欀攀 氀椀欀漀洀攀 琀椀欀 欀攀琀甀爀椀 氀椀攀琀甀瘀椀愀椀⸀ 倀甀漀氀ᜀ洁攀  prie durų, bet jos iš lauko užremtos. Girdėjome tik triukšmą ir padriką ਀  愀愁甀搀礀洀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀 戀甀瘀漀  spec. kalinių sukilimas. Sukilėliai išlaužė lagerio vartus, įsiveržė į ਀  猀愀爀最礀戀漀猀 戀欀猁琀椀渀ᤀⰁ 猀甀ᜀ洁ᜀ 椀爀 渀甀最椀渀欀氀愀瘀漀 瘀愀爀琀猀 猀愀爀最礀戀ԀⰁ 椀愀ᜁ樁漀 ⼀ 氀愀椀猀瘀ᤀ⸁ 䐀愀氀椀猀  sukilėlių puolė prie lagerio sargybos bokštų, nes tuose bokštuose buvo po ਀  瘀椀攀渀Ԁ 猀愀爀最礀戀椀渀⼀Ⰱ 欀甀爀椀猀 琀甀爀ᜀ樁漀 欀甀氀欀漀猀瘀愀椀搀⼀⸁ 匀愀爀最礀戀漀猀 戀漀欀愀琁甀猀 渀甀瘀攀爀琀ᜀ 欀愀爀琀甀 猀甀  sargybiniu, o kulkosvaidžius pasiėmė. Kita dalis sukilėlių puolė prie ਀  猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 戀攀渀搀爀愀戀甀Āio ir viršininkų namų, daužė jų langus ir duris. Apsupti ਀  猀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀 愀愁甀搀ᜀ 瀀攀爀 氀愀渀最甀猀 瀀愀搀爀椀欀愀椀 椀爀 Ⰰ 戀攀 愀戀攀樀漀Ⰰ 琀愀洀猀漀樀攀 瀀愀琀愀椀欀ᜀ ⼀ 搀椀攀瘀漀  vartus. Keletą sargybinių užmušė, o kitus sužeidė. Nė vienas sukilėlis ਀  渀攀渀甀欀攀渀琀ᜀ樁漀Ⰰ 瘀椀猀椀 椀愀ᜁ樁漀 ⼀ 琀愀椀最Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀愀  virtuvės, duonos raikyklos, duonos kepyklos ir maisto sandėlių produktus ਀  瀀愀猀椀ᜀ洁ᜀ 猀甀欀椀氀ᜀ氁椀愀椀⸀ 䰀愀最攀爀礀樀攀 氀椀欀漀 氀愀戀愀椀 洀愀縀愁椀 欀愀氀椀渀椀猀⸁ 䄀渀琀 氀愀最攀爀椀漀 瘀愀爀琀猀Ⰱ  sargybos būstinės durų ir tvorų buvo užrašyta: ਀  㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Zdrastvuj Hitler! doloj਀  㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 banditą ਀  匀琀愀氀椀渀Ԁ 椀爀 樀漀 欀氀椀欀漀猀 琀愀爀渀Ԁ 䴀漀氀漀琀漀瘀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀刀礀琀攀  pradėjo atstatyti lagerį.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Spec. ਀  欀愀氀椀渀椀愀椀 搀愀縀渁愀椀 瀀愀猀愀欀漀搀愀瘀漀Ⰰ 欀愀搀 樀椀攀 欀愀爀椀愀瘀ᤀ 匀琀愀氀椀渀最爀愀搀漀 椀爀 欀椀琀甀漀猀攀 昀爀漀渀琀甀漀猀攀Ⰰ  dažnai minėdavo generolų Čiuikovo ir Rokosovskio pavardes. Aš klausdavau jų, ਀  甀縀 欀Ԁ Āia papuolei. Atsakymai būdavo panašūs: „nugnybau" vokie椁猀 戀攀氀愀椀猀瘀椀甀猀  karininkus ir kareivius. O kiti dar girdavosi, kad „nugnybę" ir saviškių ਀  欀愀爀椀渀椀渀欀猀 瀀攀爀 愀琀愀欀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀唀爀欀漀猀  dažnai girdavosi „didvyriškais" darbais, todėl aš labai abejojau jų ਀  瀀愀猀愀欀漀樀椀洀愀椀猀⸀ 䈀攀琀 瀀漀 氀愀最攀爀椀漀 猀甀欀椀氀椀洀漀 椀爀 瀀愀戀ᜀ朁椀洀漀 搀愀甀最 欀Ԁ 猀甀瀀爀愀琀愀甀⸀ 䜀愀氀戀欀琁 樀猀  pasakojimai buvo ir teisingi.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Sukilimas ਀  椀爀 瀀愀戀ᜀ朁椀洀愀猀 椀愀 氀愀最攀爀椀漀 戀甀瘀漀 漀爀最愀渀椀稀甀漀琀愀猀Ⰰ 愀瀀最愀氀瘀漀琀愀猀 椀爀 琀椀欀猀氀椀愀椀 瀀愀爀攀渀最琀愀猀⸀  Tai buvo drąsus žygis, ir jam reikėjo gerų karinių gabumų. Be to, beveik per ਀  洀ᜀ渁攀猀⼀ 渀攀戀甀瘀漀 最椀爀搀ᜀ琁椀Ⰰ 欀愀搀 渀漀爀猀 瘀椀攀渀Ԁ 猀甀欀椀氀ᜀ氁⼀ 瀀愀最愀甀琀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀匀愀甀猀椀漀  viduryje mus išsiuntė į Revu椁猀 氀愀最攀爀⼀⸁ 刀礀琀攀 搀愀瘀ᜀ 瀀漀 搀甀 欀愀甀愀甁猀 猀爀椀甀戀漀猀 椀爀 瀀漀  du kaušus košės, 300 g žuvies. Duonos po 2 kilogramus. Išdavė po naują ਀  最攀氀甀洀戀椀渀⼀ 瘀愀琀椀渀甀欀Ԁ ⠀戀甀愀氁愀琀Ԁ⤁ 椀爀 渀愀甀樀愀猀 瘀愀琀椀渀攀猀 欀攀氀渀攀猀⸀ 䴀愀琀礀琀Ⰰ 氀愀最攀爀椀漀 瘀愀搀漀瘀礀戀ᜀ  nenorėjo mūsų išleisti nutriušusių.

਀  㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 REVUČIŲ LAGERIS

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mus, ਀  欀攀琀甀爀椀猀 氀椀攀琀甀瘀椀甀猀Ⰰ 氀礀搀ᜀ樁漀 瘀椀攀渀愀猀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀⸀ 䰀愀最攀爀礀樀攀 洀愀渀攀 瘀ᜀ氁 瀀愀猀欀礀爀ᜀ ⼀  buvusią šienautojų brigadą. Ten radau Antaną Babušį, (jam dabar 90 metų, ਀  最礀瘀攀渀愀 怀瘁攀渀Āionyse). Miško kirtimo brigadininkas buvo agronomas Vasarevi椁甀猀⸀  Lietuvoje jis buvo Šakių apskrities agronomas. Aplankiau Vasarevi椁猀Ⰱ 愀戀甀  šakie椁愀椀Ⰰ 瀀愀猀椀愀渁攀欀ᜀ樁漀洀 愀瀀椀攀 猀愀瘀漀 欀爀愀愀琁Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䰀愀最攀爀礀樀攀  buvo dvi urkų brigados, kurios dažnai užpuldavo duonos nešėjus ir atimdavo ਀  搀甀漀渀ԀⰁ 漀 欀愀爀琀愀椀猀 渀攀琀 椀爀 猀爀椀甀戀Ԁ 猀甀 欀漀愀攁⸀ 吀漀搀ᜀ氁 爀礀琀攀Ⰰ 欀漀氀 琀愀洀猀甀Ⰰ 攀椀搀愀瘀漀洀攀  atsinešti duonos 4—5 žmonės su atitinkamais įrankiais nuo užpuolikų. Tame ਀  氀愀最攀爀礀樀攀 渀攀戀甀瘀漀 戀愀爀愀欀猀 渀甀猀椀氀瀀甀猀椀攀洀猀⸀ 嘀椀猀椀 搀椀爀戀漀 椀爀 瘀椀氀欀漀 猀甀渀欀椀漀猀 欀愀琀漀爀最漀猀  jungą. Per žiemą aš nusilpau ir Babušis buvo nusilpęs, bet dirbti dar ਀  最愀氀ᜀ樁漀洀攀⸀ 䰀愀最攀爀椀漀 最礀搀礀琀漀樀愀猀 戀甀瘀漀 氀攀渀椀渀最爀愀搀椀攀琀椀猀Ⰰ 最攀爀愀猀 縀洁漀最甀猀 椀爀 搀愀縀渁愀椀  duodavo po poilsio dieną, o kartais net ir po dvi. Babušis kartais gaudavo iš ਀  瘀椀爀琀甀瘀ᜀ猁 戀甀氀瘀椀猀 氀甀瀀礀渀猀Ⰱ 琀愀搀愀 洀甀搀甀 欀攀瀀搀愀瘀漀洀攀 椀愀 氀甀瀀礀渀猀 戀氀礀渀甀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀⠀氀攀瀀椀漀愀欁愀猀⤀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Lepioškos būdavo labai kar椁漀猀 椀爀 渀甀漀搀椀渀最漀猀Ⰰ 戀攀琀 瀀椀氀瘀愀猀 瘀椀猀欀Ԁ 猀甀瘀椀爀愀欁椀渀搀愀瘀漀⸀  Apskritai, maistas buvo geresnis negu 7-e režimo lageryj. Be to, urkos turėjo ਀  搀椀爀戀琀椀 欀愀椀瀀 椀爀 瘀椀猀椀 欀愀氀椀渀椀愀椀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㔀 洀攀氀猀  kovo pabaigoj tikrino visų kalinių sveikatą. Tvirtesniems paliko 2-ą ਀  欀愀琀攀最漀爀椀樀ԀⰁ 漀 欀椀琀椀攀洀猀 搀愀瘀ᜀ ㌀ⴀ椀Ԁ⸁ 倀椀爀洀漀猀 椀爀 欀攀琀瘀椀爀琀漀猀 欀愀琀攀最漀爀椀樀漀猀 欀愀氀椀渀椀猀  nebuvo. Tai buvo didžiausias lagerio gydytojo nuopelnas, nes jis labai sergėjo ਀  氀愀最攀爀椀漀 縀洁漀渀椀猀 猀瘀攀椀欀愀琀Ԁ⸁ 吀愀椀瀀 瀀愀琀 椀爀 氀愀最攀爀椀漀 瘀愀搀漀瘀礀戀ᜀ 渀攀爀攀椀欀愀氀愀瘀漀 搀椀搀攀氀椀猀  pastangų darbe. Suprato, kad su tais pa椁愀椀猀 瘀攀爀最愀椀猀 爀攀椀欀ᜀ猁 搀椀爀戀琀椀 渀攀 瘀椀攀渀Ԁ  mėnesį, o keletą metų. Lagerio vadovybė sudarė sąlygas brigadininkams, o tie ਀  瘀椀猀愀搀愀 椀愀爁愀愀礁搀愀瘀漀 搀椀搀攀猀渀椀甀猀 搀甀漀渀漀猀 搀愀瘀椀渀椀甀猀 搀椀爀戀愀渀琀椀攀洀猀 欀愀氀椀渀椀愀洀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀愀 戀甀瘀愀甀  naujokas, todėl man paliko 2-ą kategoriją.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Balandžio ਀  洀ᜀ渁攀猀椀漀 瀀愀戀愀椀最漀樀攀 瘀ᜀ氁 最愀瘀漀 氀攀椀搀椀洀Ԁ 瀀愀猀椀猀猁琀椀 ⼀ 䤀渀最愀愀漁 瀀漀椀氀猀椀漀 渀愀洀甀猀 ㈀㔀 縀洁漀渀攀猀⸀  Vėl buvo komisuotė su atvažiavusiu gydytoju ir lagerio viršininku. Iš likusių ਀  㐀㄀ 欀愀渀搀椀搀愀琀漀 爀攀椀欀ᜀ樁漀 愀琀爀椀渀欀琀椀 ㈀㔀 欀愀氀椀渀椀甀猀⸀ 䴀愀琀椀甀欀愀猀 搀椀爀戀漀 洀椀愀欁漀 欀椀爀琀椀洀漀  brigadoje ir į poilsiautojų sąrašą papuolė

਀  㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 14 numeriu. Šį kartą papuoliau į poilsiautojų ਀  猀Ԁ爁愀愀ԁ 椀爀 愀愀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀一䜀䄀怀企 䰀䄀䜀䔀刀䤀匀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀渀最愀愀漁  lageryje buvo derlingi laukai, apsėjami javais, ten sodino bulves ir daržoves. ਀  䰀愀最攀爀椀猀 戀甀瘀漀 搀椀搀攀氀椀猀Ⰰ 瀀攀爀猀欀椀爀琀愀猀 ⼀ 搀瘀椀 搀愀氀椀猀㨀 瘀椀攀渀愀 氀愀最攀爀椀漀 搀愀氀椀猀 ᐀†欀愀氀椀渀椀愀洀猀  poilsiautojams, o kita — lagerio darbininkams kaliniams. Nors ir buvo tvora, ਀  戀攀琀 樀漀猀 渀椀攀欀愀猀 渀攀猀愀甀最漀樀漀Ⰰ 椀爀 瀀攀爀 瀀氀礀愀椁甀猀 最愀氀ᜀ樁愀椀 渀甀攀椀琀椀 ⼀ 欀椀琀Ԁ 氀愀最攀爀椀漀 瀀甀猀ᤀ⸁  Gydytojai nustatė mums dietą ir režimą, kurio reikėjo griežtai laikytis. ਀  䐀甀漀渀漀猀 搀愀瘀ᜀ 瀀漀 欀椀氀漀最爀愀洀Ԁ 瀀攀爀 搀椀攀渀ԀⰁ 搀愀氀椀渀搀愀洀椀 樀Ԁ ⼀ 琀爀椀猀 搀愀氀椀猀⸀ 匀爀椀甀戀Ԁ 瘀椀爀ᜀ 猀甀  mėsa, bulvėmis ir kruopomis. Sriubos duodavo po tris ketvir椁甀猀 氀椀琀爀漀Ⰰ 琀爀椀猀  kartus per dieną. Tris kartus duodavo kruopų košės, po 300 g. Kasdien per ਀  瀀椀攀琀甀猀 搀甀漀搀愀瘀漀 瀀漀 ㈀  最 洀ᜀ猁漀猀 愀爀戀愀 最攀爀漀猀 縀甁瘀椀攀猀⸀ 倀愀爀漀猀 爀攀縀椁洀愀猀 戀甀瘀漀 氀愀戀愀椀  griežtas: nustatytu laiku keltis, padaryti bendrą mankštą, pavalgyti ਀  瀀甀猀爀礀Āius, valandą pailsėti, kiekvieną dieną prieš pietus pasisverti, kad ਀  縀椁渀漀琀甀洀Ⰰ 欀椀攀欀 瀀爀椀愀甀最漀 猀瘀漀爀椀猀⸀ 倀爀椀攀愀 瀀椀攀琀甀猀 最愀氀ᜀ樁愀椀 瀀愀猀欀愀椀琀礀琀椀 渀漀爀椀洀Ԁ 欀渀礀最Ԁ⸁  Pavalgęs pietus turėjai dvi valandas pamiegoti, po to 1 val. gali išeiti į ਀  欀椀攀洀Ԁ 瀀愀猀椀瘀愀椀欀愀āioti arba salėje su įrankiais pasportuoti. Vakarienė būdavo 19 ਀  瘀愀氀愀渀搀ԀⰁ 瀀漀 瘀愀欀愀爀椀攀渀ᜀ猁 最甀氀琀椀猀 戀攀 樀漀欀椀猀 挀攀爀攀洀漀渀椀樀猀 椀爀 洀椀攀最漀琀椀 椀欀椀 㘀 瘀愀氀愀渀搀漀猀  ryto.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Jeigu per ਀  琀爀椀猀 搀椀攀渀愀猀 渀攀瀀爀椀愀甀最愀椀 渀甀猀琀愀琀礀琀漀 猀瘀漀爀椀漀Ⰰ 琀愀椀 瘀ᜀ氁 ⼀ 欀漀洀椀猀椀樀ԀⰁ 椀爀 戀甀猀 渀甀猀琀愀琀礀琀愀猀  naujas, dar griežtesnis režimas, o kartais duodavo dar papildomai maisto. Per ਀  搀甀 洀ᜀ渁攀猀椀甀猀 琀甀爀椀 瀀爀椀愀甀最琀椀 㠀 欀椀氀漀最爀愀洀甀猀⸀ 倀漀 琀漀 渀甀猀琀愀琀漀 渀愀甀樀Ԁ 欀愀琀攀最漀爀椀樀Ԁ 椀爀 瘀ᜀ氁  išsiun椁愀 ⼀ 氀愀最攀爀椀甀猀⸀ 䨀攀椀最甀 瀀攀爀 搀甀 洀ᜀ渁攀猀椀甀猀 渀攀瀀爀椀愀甀最愀椀 渀甀猀琀愀琀礀琀漀 猀瘀漀爀椀漀Ⰰ 琀愀椀  poilsį dar pratęsia mėnesiui. Po to vėl komisuotė ir gausi 3-ią kategoriją į ਀  椀渀瘀愀氀椀搀猀 椀爀 猀攀渀攀氀椀猀 氀愀最攀爀⼀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀㄀㤀㐀㔀 洀攀琀猀  gegužės 10-ą mums pranešė, kad baigėsi karas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Per du ਀  洀ᜀ渁攀猀椀甀猀 洀甀猀 䤀渀最愀愀攁 愀琀愀ᜁ爁ᜀⰁ 瀀爀椀愀甀最漀洀攀 渀甀猀琀愀琀礀琀Ԁ 猀瘀漀爀⼀⸁ 吀爀椀猀 愀椁洀琀甀猀 瀀愀椀氀猀ᜀ樁甀猀椀猀  kalinių išsiuntė į Lebedžių lagerį, t. y. dar toliau į šiaurę negu Revu椁猀  lageris.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 LEBEDŽIŲ ਀  䰀䄀䜀䔀刀䤀匀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀吀愀椀 洀椀愀欁漀  kirtimo, išvežimo, miško apdirbimo ir žemės ūkio lageris. Vasarą jame labai ਀  琀爀欀欁搀愀瘀漀 搀愀爀戀漀 樀ᜀ朁漀猀Ⰰ 渀攀猀 戀甀氀瘀攀猀 猀漀搀椀渀漀 欀愀猀琀甀瘀愀椀猀 椀爀 欀愀甀瀀ᜀ 欀愀甀瀀琀甀欀愀椀猀⸀ 䴀椀愀欁Ԁ  kirto tolokai nuo lagerio. Pusę rąstų apdirbdavo lentpjūvės, o kitą išveždavo ਀  瘀愀最漀渀愀椀猀⸀ 匀椀愀洀攀 氀愀最攀爀礀樀攀 猀甀琀椀欀愀甀 瘀漀欀椀攀Āių nuo Volgos, vadinamųjų ਀  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀㰀椀㸀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀攀渀欀椀猀  kilometrų spindį brigada iškirto ir išvalė per 35 darbo dienas. Be to, dar ਀  瀀愀猀琀愀琀ᜀ洁攀 㘀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 戀漀欀愀琁攀氀椀甀猀⸀ 倀攀爀 琀Ԁ 氀愀椀欀Ԁ 戀爀椀最愀搀愀 最愀瘀漀 琀爀椀猀 欀愀爀琀甀猀 瀀椀攀渀漀  po kibirą ir po kilogramą bulvių. Urkos pradėjo domėtis mūsų brigada ir du ਀  欀愀爀琀甀猀 爀礀琀攀 甀縀瀁甀漀氀ᜀ 戀爀椀最愀搀漀猀 搀甀漀渀漀猀 渀攀愀ᜁ樁甀猀Ⰰ 戀攀琀 最愀瘀漀 最攀爀Ԁ 愀琀欀椀爀琀⼀⸁ 䄀愀 椀爀 㠀  grandininkai gavome lagerio viršininko pagyrimus už gerą darbą. Man buvo ਀  搀椀搀攀氀ᜀ 渀愀甀搀愀Ⰰ 渀攀猀 ⼀ 昀漀爀洀甀氀椀愀爀Ԁ 㜀ⴀ漀 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 倀漀氀椀愀欀漀瘀愀猀 戀甀瘀漀 ⼀爁愀愀ᤁ猁Ⰰ  kad esu ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 ਀  椀爀 搀ᜀ氁 琀漀 渀攀最愀氀ᜀ樁愀甀 最愀甀琀椀 氀攀渀最瘀攀猀渀椀漀 搀愀爀戀漀⸀ 䐀愀戀愀爀琀椀渀椀猀 瀀愀最礀爀椀洀愀猀 愀渀甀氀椀愀瘀漀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀 font-style:italic">otkaz椁欀漀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  vardą, ir aš vėl tapau paklusnus kalinys. Lagerio viršininkas pasiūlė mūsų ਀  戀爀椀最愀搀愀椀 猀甀爀攀洀漀渀琀甀漀琀椀 琀椀氀琀Ԁ 瀀攀爀 甀瀀攀氀⼀ 椀爀 戀愀氀Ԁ⸁ 吀椀氀琀Ԁ 猀甀氀愀甀縀礁搀愀瘀漀 欀椀攀欀瘀椀攀渀Ԁ  dieną, todėl remontuoti reikėjo kapitaliai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Mes tiltą ਀  瀀愀猀琀愀琀ᜀ洁 渀攀 愀渀琀 瀀漀氀椀猀Ⰱ 戀攀琀 愀渀琀 爀攀渀琀椀渀椀猀Ⰱ ⼀欁愀猀琀猀 ⼀ 縀攁洀ᤀⰁ 欀愀搀 渀甀漀 猀甀渀欀愀甀猀 猀瘀漀爀椀漀  ir traktoriaus trūk椁漀樀椀洀猀 渀攀椀愀椁爀琀猀⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀刀甀最猀ᜀ樁漀  pradžioje tiltas buvo pastatytas. Viršininkas vėl paskelbė brigadą ਀  爀攀欀漀爀搀椀渀椀渀欀攀Ⰰ 椀爀 瘀ᜀ氁 最愀瘀漀洀攀 欀椀戀椀爀Ԁ 瀀椀攀渀漀 椀爀 瀀漀 搀甀 欀椀氀漀最爀愀洀甀猀 戀甀氀瘀椀猀⸁ 嘀愀欀愀爀攀  vėl buvo bulvių košės balius. Už gerą darbą padėkas gavo 45 brigados žmonės, ਀  縀椁渀漀洀愀Ⰰ 椀爀 愀愀⸁ 嘀椀猀愀椀 戀爀椀最愀搀愀椀 搀愀瘀ᜀ 瘀椀攀渀Ԁ 瀀漀椀氀猀椀漀 搀椀攀渀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䐀攀樀愀Ⰰ  mūsų brigadą išformavo. Gavau 10 brigadą bulvėms kasti. Vėl mano brigada buvo ਀  氀愀戀愀椀 搀椀搀攀氀ᜀ⸁ 䬀愀猀欀 戀甀氀瘀攀猀 椀爀 瀀攀爀 瀀椀攀琀甀猀 猀琀攀渀欀椀猀 椀愀瘁椀爀琀椀 瀀漀爀Ԁ 欀椀戀椀爀猀⸁ 䬀攀瀀琀椀  bulvių nedraudė, nes jos „atsitiktinai" įkrisdavo į karštus pelenus ir ਀  縀愁爀椀樀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀甀氀瘀攀猀  kasėme iki šal椁猀 椀爀 瀀椀爀洀漀 猀渀椀攀最漀Ⰰ 戀攀琀 渀甀欀愀猀ᜀ洁攀 渀攀猀甀愀愁氀甀猀椀愀猀⸀ 嘀椀攀渀Ԁ 瘀愀欀愀爀ԀⰁ  vėlai grįžtant iš kontoros, prie barako mane užpuolė trys urkos. Griebė už ਀  最攀爀欀氀ᜀ猁 椀爀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 猀洀愀甀最琀椀⸀ 䤀愀 瀀爀愀搀縀椁猀 最愀爀最愀氀椀甀漀搀愀洀愀猀 搀愀爀 愀愁甀欀椀愀甀猀椀 瀀愀最愀氀戀漀猀Ⰰ  bet nustojau rėkti ir kritau ant žemės. Kai paleido, vėl atgavau sąmonę. Urkos ਀  瀀愀爀攀椀欀愀氀愀瘀漀Ⰰ 欀愀搀 愀愀 欀椀攀欀瘀椀攀渀Ԁ 瘀愀欀愀爀Ԁ 樀椀攀洀猀 愀琀渀攀愀āiau kibirą bulvių. Tavęs prie ਀  瘀愀爀琀猀 渀攀欀爀愀琀漀Ⰰ 琀愀椀 椀爀 渀攀愀欁 戀甀氀瘀攀猀 洀甀洀猀⸀ 䨀攀椀 渀攀渀攀愀椁Ⰰ 甀縀洁甀愀椁洀攀⸀ 吀甀漀 洀攀琀甀 最爀⼀縁漁 ⼀  baraką trys mano darbininkai ir pastebėjo mane gulintį. Puolė urkas su ਀  氀愀稀搀漀洀椀猀⸀ 嘀椀猀愀椀 戀爀椀最愀搀愀椀 瀀愀猀愀欀ᜀⰁ 欀愀猀 猀甀 洀愀渀椀洀 愀琀猀椀琀椀欀漀⸀ 䈀爀椀最愀搀愀 琀甀漀樀 瀀愀猀椀爀攀渀最ᜀ  mūšiui, nes manė, kad urkos ateis organizuotai. Nieko neįvyko, tik gerklę ਀  猀欀愀甀搀ᜀ樁漀 ㌀ 搀椀攀渀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䤀欀椀 洀欀猁猀  etapo Lebedžių lageryje urkų buvo mažai. Bet lagerių valdyba atsiuntė Lebedžių ਀  氀愀最攀爀椀甀椀 搀愀爀 搀瘀椀 甀爀欀猀 戀爀椀最愀搀愀猀Ⰰ 欀愀搀 最愀氀ᜀ琁猀 欀愀渀欀椀渀琀椀 瀀漀氀椀琀椀渀椀甀猀⸀ 䰀攀戀攀搀縀椁猀  lagerio sudėtis pagal profesijas ir „nusikaltimus" buvo maždaug tokia: 50% ਀  樀愀甀渀猀 欀愀爀攀椀瘀椀猀 椀爀 欀愀爀椀渀椀渀欀猀⸁ 䨀甀漀猀 猀甀ᜀ洁ᜀ 䰀攀渀欀椀樀漀樀攀 椀爀 嘀漀欀椀攀琀椀樀漀樀攀 甀縀  plėšikavimus, moterų ir merginų karštą meilę, bei kitus smulkius nusižengimus. ਀  吀愀爀瀀 戀甀瘀甀猀椀猀 欀愀爀攀椀瘀椀猀 椀爀 欀愀爀椀渀椀渀欀猀 戀甀瘀漀 渀攀洀愀縀愁椀 椀爀 最攀渀攀爀漀氀漀 嘀氀愀猀漀瘀漀 愀愁氀椀渀椀渀欀猀Ⰱ  nuteistų po 20—25 metus lagerio. Kita dalis buvo įvairūs politiniai kaliniai ਀  椀爀 欀漀氀欀欁椀攀Āiai.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Senelis ਀  猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 猀愀甀最漀樀漀 洀愀渀漀 戀爀椀最愀搀Ԁ 椀欀椀 戀甀氀瘀椀猀 渀甀欀愀猀椀洀漀⸀ 䨀漀 搀甀 猀欀渁欀猁 縀甁瘀漀 瀀爀椀攀  Stalingrado ir abu paliko žmonas su mažais vaikais. Jis papasakojo, kad ਀  搀愀甀最甀洀愀 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀猀 椀爀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 搀愀氀礀瘀愀瘀漀 欀愀爀攀 瀀爀椀攀 䴀愀猀欀瘀漀猀Ⰰ  Stalingrado ir Kursko—Oriolo kautynėse. Tik po to aš supratau lagerio ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀猀 椀爀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 縀洁漀渀椀愀欁甀洀Ԁ 椀爀 瀀愀搀漀爀攀猀渀⼀ 攀氀最攀猀⼀ 猀甀 渀攀欀愀氀琀愀椀猀 縀洁漀渀ᜀ洁椀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀攀猀Ⰰ 瘀椀猀椀  šio lagerio lietuviai, jautėme buvusių kareivių ir karininkų pašaipą dėl to, ਀  欀愀搀 瀀爀椀猀椀樀甀渀最ᜀ洁攀 瀀爀椀攀 匀漀瘀椀攀琀猀 匀Ԁ樁甀渀最漀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀一甀欀愀猀甀猀  bulves maniau, kad per žiemą liksiu dirbti bulvių sandėliuose, bet, deja, mano ਀  猀瘀愀樀漀渀ᜀ猁 渀攀椀愀猁椀瀀椀氀搀ᜀ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䄀戀椀 甀爀欀猀  brigados nesutarė ir smarkiai susimušė. Banditai negalėjo išspręsti, kurioje ਀  戀爀椀最愀搀漀樀攀 琀甀爀⼀猁 戀欀琁椀 樀猀 欀愀爀愀氀椀甀猀⸀ ⸀ 欀愀爀愀氀椀愀甀猀 瘀愀氀搀縀椁Ԁ 瀀爀攀琀攀渀搀愀瘀漀 渀攀琀 琀爀礀猀⸀  Todėl jie nutarė, kad ginԁ 琀甀爀椀 猀瀀爀ᤀ猁琀椀 樀ᜀ朁愀Ⰰ 瀀漀 琀漀 戀甀猀 瘀椀攀渀愀猀 欀愀爀愀氀椀甀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䴀甀愀琁礀渀ᜀ猁  buvo didelės, o šauksmas dar didesnis. Vieną dieną jie neišėjo į darbą ir ਀  猀瀀爀攀渀搀ᜀ 瘀愀氀搀縀椁漀猀 爀攀椀欀愀氀甀猀⸀ 䈀欀爁礀猀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀 猀甀 最攀氀攀縀椁渀ᜀ洁椀猀 氀愀稀搀漀洀椀猀 愀瀀猀甀瀀漀  banditų baraką, bet įeiti negalėjo, nes duris užbarikadavo iš vidaus. Kas iš ਀  戀愀渀搀椀琀猀 瀀攀爀 洀甀愀琁礀渀攀猀 猀甀猀瀀ᜀ樁漀 椀愀愁漁欀琀椀 瀀攀爀 氀愀渀最甀猀Ⰰ 琀愀猀 洀愀縀椁愀甀 渀甀欀攀渀琀ᜀ樁漀⸀ 䬀爀椀琀甀猀  visiems pretendentams į karalius, muštynės baigėsi. Po trijų dienų dalį ਀  猀甀縀攁椀猀琀猀 戀愀渀搀椀琀猀 椀愀瘁攀縀ᜁ ⼀ 欀椀琀甀猀 氀愀最攀爀椀甀猀⸀ 䰀椀欀甀猀椀甀猀 甀爀欀愀猀 猀甀樀甀渀最ᜀ ⼀ 瘀椀攀渀Ԁ  brigadą ir 10 dienų nevarė į darbą. Vieną vakarą pasikvietė mane lagerio ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀Ⰰ 瀀愀爀攀椀愀欁ᜀⰁ 欀愀搀 樀⼀ 椀愀琁椀欀漀 搀椀搀攀氀ᜀ 戀ᜀ搁愀Ⰰ 爀攀椀欀ᜀ猁 洀愀渀漀 瀀愀最愀氀戀漀猀⸀ 倀漀  pauzės labai susirūpinusiu veidu pasakė: „Eik pas banditus brigadininku". Mane ਀  渀甀欀爀ᜀ琁ᜀ 愀椁甀爀瀀愀猀 椀爀 瀀爀愀搀ᜀ樁愀甀 愀椀愀欁椀渀琀椀猀Ⰰ 欀愀搀 渀攀猀甀最攀戀ᜀ猁椀甀⸀ 䈀攀琀 渀攀戀甀瘀漀 欀甀爀 搀椀渀最琀椀⸀  Kitaip įrašys į formuliarą ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 otkaz椁欀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Parėjau į baraką nei gyvas, nei miręs. Pasakiau, kad man duoda kitą brigadą. ਀  唀縀猁椀欀氀漀樀愀甀 最愀氀瘀Ԁ 椀爀 瘀攀爀欀椀愀甀⸀ 刀礀琀攀 瀀漀 瀀甀猀爀礀Āių pasakiau, kad aš banditų ਀  戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ 椀爀 樀椀攀 洀愀渀攀 甀縀洁甀愀⸁ 嘀椀猀愀 戀爀椀最愀搀愀 渀甀琀椀氀漀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀䈀愀渀搀椀琀愀椀  jau žinojo, kad aš paskirtas jų brigadininku. Visi sveiki buvo apsirengę ir ਀  氀愀甀欀ᜀ 洀愀渀ᤀ猁⸀ 刀愀洀椀愀椀 瀀愀猀愀欀椀愀甀Ⰰ 欀愀搀 愀愀 瀀愀猀欀椀爀琀愀猀 樀猀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀甀 椀爀 瀀爀愀愀愁甀  rengtis, eisime į darbą. Prie vartų atvedžiau 70 banditų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Darbe ਀  甀爀欀漀猀 琀甀漀樀愀甀 甀縀欁欀爁ᜀ 甀最渀⼀⸁ 䬀愀椀 瀀爀椀ᜀ樁愀甀Ⰰ 戀攀渀琀 ㄀  爀愀渀欀猀 愀琀欀椀愀漁 洀愀渀 琀愀戀愀欀漀  maišelius ir siūlė užsirūkyti. Iš vieno paėmiau popieriaus, iš kito tabako ir ਀  甀縀猁椀爀欀欁椀愀甀⸀ 倀愀琀爀愀甀欀ᤀ猁 欀攀氀攀琀Ԁ 搀欀洁猀Ⰱ 渀甀爀愀洀椀渀愀甀 渀攀爀瘀甀猀 椀爀 瀀愀猀愀欀椀愀甀Ⰰ 樀漀最  sudarysime 5 grandis po 14 žmonių. Prašiau susiskirstyti į grandis ir ਀  椀愀猁椀爀椀渀欀琀椀 最爀愀渀搀椀渀椀渀欀甀猀⸀ 吀漀欀猀 渀甀爀漀搀礀洀愀猀 甀爀欀漀洀猀 戀甀瘀漀 搀椀搀攀氀椀猀 渀攀琀椀欀ᜀ琁甀洀愀猀Ⰰ 渀攀猀  jie niekada neturėjo savo nuomonės, o turėjo klausyti tik stipresniųjų. ਀  匀欀椀爀猀琀ᜀ猁椀 ⼀ 最爀愀渀搀椀猀 椀爀 爀椀渀欀漀 最爀愀渀搀椀渀椀渀欀甀猀 椀氀最愀椀Ⰰ 戀攀琀 琀愀椀欀椀愀椀⸀ 倀椀攀琀猀 猀爀椀甀戀Ԁ  atvežė statinėje kelioms brigadoms, bet visada pirmiausiai atveždavo ਀  戀愀渀搀椀琀愀洀猀⸀ 嘀椀爀ᜀ樁愀猀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 搀愀氀椀渀琀椀 瀀椀攀琀甀猀Ⰰ 戀攀琀 戀愀渀搀椀琀愀椀 愀琀ᜀ洁ᜀ 猀愀洀琀⼀ 椀爀 猀爀椀甀戀Ԁ  pradėjo piltis patys, semdami tirštesnę iš dugno. Paskui atidavė samtį ir ਀  瀀愀猀愀欀ᜀ㨁 瘀愀縀椁甀漀欀 琀漀氀椀愀甀 椀爀 搀椀爀戀欀 猀愀瘀漀 搀愀爀戀Ԁ⸁㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀 Grįžtan椁猀 椀愀 搀愀爀戀漀 瀀爀椀攀 瘀愀爀琀猀 氀愀甀欀ᜀ 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀⸀ 倀愀欀氀愀甀猀ᜀⰁ 欀愀椀瀀 搀椀爀戀漀  banditai. Atsakiau, kad gerai ir incidentų nebuvo. Nesvarbu, kiek jie dirbs, ਀  猀愀欀ᜀ 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀Ⰰ 椀爀 欀愀椀瀀 搀椀爀戀猀Ⰰ 猀瘀愀爀戀甀Ⰰ 欀愀搀 搀椀爀戀猀⸀ 䤀爀 搀甀漀渀Ԁ 樀椀攀洀猀 椀愀爁愀愀礁欀  didžiausią. Lageryje palikti jų negalima, nes eina plėšikauti ir iš ਀  猀攀爀最愀渀Āiųjų atima duoną ir rūbus. Gydytojai banditų nemėgdavo ir retai kada ਀  樀甀漀猀 愀琀氀攀椀猀搀愀瘀漀 渀甀漀 搀愀爀戀漀⸀ 吀漀搀ᜀ氁 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 猀甀琀攀椀欀ᜀ 洀愀渀 琀攀椀猀ᤀ 欀愀猀搀椀攀渀  trims banditams duoti poilsio, kad geriau klausytų brigadininko. Banditų ਀  戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀甀 椀愀戁甀瘀愀甀 琀爀椀猀 洀ᜀ渁攀猀椀甀猀Ⰰ 渀椀攀欀愀猀 洀愀渀ᤀ猁 渀攀甀縀瀁甀漀氀ᜀ 椀爀 渀攀⼀縁攁椀搀椀渀ᜀ樁漀⸀  Gyvenau buvusioje brigadoje ir vakarais stengiausi kuo mažiau vaikš椁漀琀椀Ⰰ 戀攀琀  vidinė įtampa neatsileido, buvau vienišas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Žiemos ਀  瘀椀搀甀爀礀樀 猀甀縀椁渀漀樀愀甀Ⰰ 欀愀搀 戀愀渀搀椀琀愀椀 瘀ᜀ氁 瀀愀猀椀搀愀爀ᜀ 欀漀爀琀愀猀 椀爀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 氀漀愀琁椀 椀愀 搀甀漀渀漀猀  davinio ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀 Nuėjau ਀  瀀愀猀 氀愀最攀爀椀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀Ԁ 椀爀 瀀愀猀愀欀椀愀甀Ⰰ 欀愀搀 愀愀 搀愀甀最椀愀甀 渀攀戀欀猁椀甀 戀愀渀搀椀琀猀  brigadininku. Galite bausti kaip norite. Tuo metu buvo jau naujas lagerio ਀  瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀⸀ 䨀椀猀 瀀愀欀爀愀椀瀀ᜀ 最愀氀瘀Ԁ 椀爀 瀀愀猀愀欀ᜀⰁ 欀愀搀 最愀氀椀 攀椀琀椀 搀椀爀戀琀椀 ⼀ 欀椀琀Ԁ⸁  Pasiprašiau į naktinę vagonų krovėjų brigadą. Ten dirbau iki balandžio ਀  瀀愀戀愀椀最漀猀⸀ 吀漀樀攀 戀爀椀最愀搀漀樀攀 戀甀瘀漀 搀愀甀最 洀愀渀漀 瀀愀縀⼁猁琀愀洀猀⸁ 一愀欀琀⼀ 洀攀猀 欀爀愀甀搀愀瘀漀洀攀  vagonus, o dieną miegodavome. Banditai vengdavo mūsų brigados, nes ji buvo ਀  氀愀戀愀椀 瘀椀攀渀椀渀最愀Ⰰ Āia daug įvairaus rango buvusių karininkų.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㜀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Balandžio ਀  瀀愀戀愀椀最漀樀 椀愀 琀漀氀椀洀漀 縀攁洀ᜀ猁 欀欁椀漀 氀愀最攀爀椀漀 愀琀猀琀漀瘀愀椀 愀琀瘀愀縀椁愀瘀漀 瀀愀猀椀爀椀渀欀琀椀  darbininkų. Netikėtai pama椁愀甀 戀甀瘀甀猀椀Ԁ 㜀ⴀ漀 爀攀縀椁洀漀 氀愀最攀爀椀漀 洀攀搀椀挀椀渀漀猀 椀爀  sanitarijos viršininkę Zinaidą Jakovlevną. Ji paklausė, gal aš norįs važiuoti ਀  ⼀ 樀猀 氀愀最攀爀⼀Ⰱ 琀攀渀 最攀爀愀 搀椀爀戀琀椀Ⰰ 搀椀搀攀氀椀 戀甀氀瘀椀猀 椀爀 瀀愀猀ᜀ氁椀猀 氀愀甀欀愀椀⸀ 䄀愀 渀甀搀縀椁甀最ᤀ猁  pasakiau, kad sutinku. Jinai sakė, kad jau bandė parsivežti dr. Sipavi椁猀Ⰱ 戀攀琀  nepasisekė. Mes su agronomu Baltoku nesiskyrėme ir patekome į vieną barako ਀  猀攀欀挀椀樀Ԁ⸁ 䴀甀猀 瀀愀猀欀礀爀ᜀ ⼀ 戀甀瘀甀猀椀漀 洀愀樀漀爀漀 倀愀愀欁攀瘀椀Ā brigadą. Brigadininkas pasakė ਀  䈀愀氀琀漀欀甀椀Ⰰ 欀愀搀 樀椀猀 最愀氀ᜀ猁 戀欀琁椀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀漀 瀀愀搀ᜀ樁ᜀ樁愀猀Ⰰ 漀 愀愀 最愀氀ᜀ猁椀甀 戀欀琁椀  grandininkas. Rytojaus dieną mus išvedė į kelmynus kasti žemės, reikėjo ਀  瀀愀爀攀渀最琀椀 ㈀  栀愀 縀攁洀ᜀ猁 戀甀氀瘀ᜀ洁猀⸀ 一攀瀀爀愀琀甀猀椀攀洀猀 戀甀瘀漀 猀甀渀欀漀欀愀 欀愀猀琀椀 瘀攀氀ᜀ渁Ԁ 椀爀 樀Ԁ  smulkinti. Kitą dieną gavome po 700 g duonos ir tirštokos bulvių sriubos. Kai ਀  瀀爀愀搀ᜀ樁漀洀攀 猀漀搀椀渀琀椀 戀甀氀瘀攀猀Ⰰ 琀愀椀 欀椀攀欀瘀椀攀渀愀猀 瀀愀最愀氀 猀甀最攀戀ᜀ樁椀洀甀猀 椀愀猁椀瘀椀爀搀愀瘀漀洀攀 愀爀戀愀  prisišutindavome katiliuką bulvių, kiti valgė žalias, nes jų skrandis jau buvo ਀  瀀爀椀瀀爀愀琀ᤀ猁 猀甀瘀椀爀愀欁椀渀琀椀⸀ 匀愀爀最礀戀椀渀椀愀椀 椀爀最椀 洀ᜀ朁搀愀瘀漀 戀甀氀瘀攀猀Ⰰ 琀漀搀ᜀ氁 䈀愀氀琀漀欀愀猀 樀椀攀洀猀  nuskusdavo, o aš, kaip darbininkas, eidavau į mišką malkų, nes sargybiniams ਀  爀攀椀欀ᜀ搁愀瘀漀 搀愀縀渁愀椀 甀縀猁椀爀欀欁礀琀椀Ⰰ 漀 搀攀最琀甀欀猀 渀攀戀甀瘀漀⸀ 䬀愀椀 椀愀瘁椀爀搀愀瘀漀 欀椀戀椀爀Ԁ 渀甀猀欀甀猀琀猀  bulvių, agronomas Baltokas priklausomą dalį atiduodavo sargybiniams, kitą dalį ਀  戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀甀椀 椀爀 猀愀甀Ⰰ 漀 欀椀戀椀爀Ԁ 椀愀朁爀愀渀搀礀琀椀 瀀愀氀椀欀搀愀瘀漀 洀愀渀⸀ 䄀愀 搀愀瘀椀渀椀甀  nesiskųsdavau, nes eidamas ugnies pakurstyti, visada kišenėse nešdavausi 5—6 ਀  戀甀氀瘀椀欀攀猀 椀爀 樀愀猀 ⼀洁攀猀搀愀瘀愀甀 ⼀ 欀愀爀愀琁甀猀 瀀攀氀攀渀甀猀⸀ 䈀爀椀最愀搀愀 椀爀最椀 渀攀猀渀愀甀猀搀愀瘀漀⸀ 䴀攀猀  bulves, burokus ir morkas sodinome ir ravėjome. Pro burokėlių įr morkų laukus ਀  爀礀琀愀椀猀 洀甀猀 瘀愀爀ᜀ ⼀ 搀愀爀戀Ԁ 欀愀甀瀀琀椀 戀甀氀瘀椀猀⸁ 䬀愀猀 琀椀欀 攀椀搀愀洀愀猀 瀀爀漀 洀漀爀欀猀 氀愀甀欀Ԁ  griebdavo už morkų ar burokėlių lapų, tuojau suzvimbdavo kulkos. Taip mokė ਀  愀愁甀氀椀甀猀 戀甀搀爀椀愀椀 攀氀最琀椀猀 猀甀 欀愀氀椀渀椀愀椀猀⸀ 䈀欀搁愀瘀漀 愀琀猀椀琀椀欀椀洀猀Ⰱ 欀愀椀  šauliai-sargybiniai pataikydavo į kalinį arbą jį sužeisdavo, tada sužeistąjį ਀  甀縀瀁甀氀搀愀瘀漀 瘀椀氀欀愀甁渀椀猀 椀爀 搀爀愀猀欀礀搀愀瘀漀⸀ 䬀攀氀攀琀Ԁ 欀愀氀椀渀椀猀 猀甀縀攁椀搀ᜀ 椀爀 洀欀猁猀 猀愀爀最礀戀椀渀椀猀Ⰰ  iš pažiūros neblogas žmogus, bet jo širdis buvo tikro stalinisto-urkos.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Nukastų ਀  戀甀氀瘀椀猀 渀攀猀瀀ᜀ樁漀 猀甀瘀攀縀琁椀 ⼀ 猀愀渀搀ᜀ氁椀甀猀⸀ 倀礀氀ᜀ洁攀 ⼀ 欀愀甀瀀甀猀 椀爀 渀愀欀Āiai uždengdavome ਀  瘀椀爀欀愀āiomis. Kaupuose bulvės tuojau pradėjo pūti. Neperrinktas bulves iš kaupų ਀  瀀爀愀搀ᜀ樁漀 瘀攀縀琁椀 ⼀ 猀愀渀搀ᜀ氁椀甀猀⸀ 匀愀渀搀ᜀ氁椀渀椀渀欀愀椀 瀀爀愀搀ᜀ樁漀 猀欀猀猁琀椀猀Ⰰ㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀  㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀倀愀猀欀礀爀ᜀ  bulvių rinkėjus. Bet lagerio viršininkas Ivanovas atėjęs pastebėjo, kad 椁愀  reikia žmogaus, išmanan椁漀 搀愀爀戀Ԁ⸁ 䰀椀攀瀀ᜀ 瀀愀愀愁甀欀琀椀 最爀愀渀搀椀渀椀渀欀Ԁ 䨀甀爀欀愀愁椀琀⼀Ⰱ 猀愀欀漀Ⰰ  eik pažiūrėti tų ਀  㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 prochvoslų, ਀  欀愀椀瀀 樀椀攀 戀甀氀瘀攀猀 爀攀渀欀愀 椀爀 瀀椀氀愀 ⼀ 搀ᜀ縁攁猀Ⰰ 愀爀最椀 琀愀椀瀀 最愀氀椀 搀愀爀礀琀椀 渀漀爀洀愀氀甀猀 縀洁漀最甀猀⸀  Pamokyk tuos balvonus. Kaip viskas greitai pasikeitė: išėjau į darbą ਀  搀愀爀戀椀渀椀渀欀愀猀Ⰰ 漀 最爀⼀縁愁甀 樀愀甀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 椀爀 搀愀爀 愀甀欀愀琁攀猀渀椀猀 甀縀 戀爀椀最愀搀椀渀椀渀欀甀猀⸀ 吀椀欀  neįvykdžiau lagerio viršininko duoto pirmo nurodymo,— blogiems rinkėjams ਀  琀爀攀渀欀琀椀 猀甀 瀀愀最愀氀椀甀 瀀攀爀 最愀氀瘀Ԁ㨁 愀⤀ 戀甀氀瘀椀猀 氀愀甀欀甀漀猀攀 樀愀甀 猀攀渀椀愀椀 猀甀欀欀爁攀渀琀椀 瘀椀猀椀  pagaliai; b) pagaliu duoti į kailį kitam, bet kitu galu gali ir pats gauti per ਀  猀瀀爀愀渀搀Ԁ⸁ 倀漀 洀ᜀ渁攀猀椀漀 戀愀椀最ᜀ猁椀 琀椀攀 搀愀爀戀愀椀⸀ 䐀愀戀愀爀 瘀椀猀椀攀洀猀 戀甀氀瘀椀愀欀愀猀椀愀洀猀 爀攀椀欀ᜀ猁  suveržti išsipūtusius pilvus,— iki pavasario labai ilgas laikas.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Vienas ਀  戀爀椀最愀搀愀猀 椀愀猁椀甀渀琀ᜀ 欀椀爀猀琀椀 椀爀 瘀攀縀琁椀 洀椀愀欁漀Ⰰ 欀椀琀愀猀 瀀爀椀攀 欀欁椀渀椀猀 搀愀爀戀猀⸁ 倀愀愀欁攀瘀椀Āiaus ਀  戀爀椀最愀搀ԀⰁ 欀愀爀琀甀 洀愀渀攀 椀爀 愀最爀漀渀漀洀Ԁ 䈀愀氀琀漀欀ԀⰁ 渀甀猀椀甀渀琀ᜀ 猀甀琀瘀愀爀欀礀琀椀 戀甀氀瘀椀猀 猀愀渀搀ᜀ氁椀猀  duris, užkamšyti visas skyles sandėliuose, kad ten nepatektų šaltis.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pirmo ਀  戀甀氀瘀椀猀 猀愀渀搀ᜀ氁椀漀 瘀攀搀ᜀ樁愀猀 戀甀瘀漀 氀愀戀愀椀 琀愀甀瀀甀猀 椀爀 琀瘀愀爀欀椀渀最愀猀 瘀漀欀椀攀琀椀猀⸀ 䨀漀 瀀愀爀攀椀最愀 ᐀† išsaugoti bulves sėklai. Antro sandėlio vedėjas buvo mano bi椁甀氀椀猀 䬀愀爀氀甀愀愁Ⰰ 樀漀  sandėlio bulvės buvo skirtos lagerio maitinimui. Tre椁漀 猀愀渀搀ᜀ氁椀漀 瘀攀搀ᜀ樁愀 戀甀瘀漀  jauna, graži ir simpatiška vokietaitė Liza, Jos sandėlio bulvės bus sušaldytos ਀  愀渀琀 猀渀椀攀最漀 椀爀 猀甀愀愁氀甀猀椀愀猀 椀愀猁椀猀猁 欀椀琀椀攀洀猀 氀愀最攀爀椀愀洀猀⸀ 紀椁攀洀Ԁ 琀愀椀瀀 攀欀猀瀀漀爀琀甀漀搀愀瘀漀  bulves, nes jos, vandenyje atsileidusios, būdavo normalios.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 Pas mane ਀  瀀爀愀搀ᜀ樁漀 愀琀攀椀琀椀 洀愀渀漀 戀椀Āiulis, švento Jurgio kryžiaus kavalierius. Jis ką nors ਀  瀀愀瀀愀猀愀欀漀搀愀瘀漀 洀愀渀 椀愀 氀愀最攀爀椀漀 最礀瘀攀渀椀洀漀 椀爀Ⰰ 猀琀漀瘀ᜀ搁愀洀愀猀 愀愁氀椀愀 戀甀氀瘀椀猀 愀爀甀漀搀漀Ⰰ  dėdavosi bulvikes į kareivišką kišenę.

਀  㰀瀀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀樀甀猀琀椀昀礀㬀琀攀砀琀ⴀ椀渀搀攀渀琀㨀㄀㘀⸀ 瀀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀 1946 m. ਀  最爀甀漀搀縀椁漀 ㈀  搀椀攀渀ԀⰁ 攀椀搀愀洀椀 瀀甀猀爀礀Āių, sužinojome, kad Į mūsų lagerį atvežė ਀  戀愀椀猀椀愀猀 渀甀猀椀欀愀氀琀ᜀ氁攀猀Ⰰ 唀欀爀愀椀渀漀猀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㔀㄀∀㸀㰀戀㸀 ਀  㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀戀漀氀搀㬀昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀戀愀渀搀攀爀漀瘀欀愀猀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀昀漀渀琀㄀㄀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㐀∀ 昀愀挀攀㴀∀吀椀洀攀猀 一攀眀 刀漀洀愀渀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀㌀⸀ 瀀琀∀㸀  Joms visoms paskirta bausmė po 20—25 metus. Tą rytą atrinko stipresnius vyrus ਀  椀爀 樀愀甀 瘀椀攀渀甀漀氀椀欀琀Ԁ 瘀愀氀愀渀搀Ԁ 攀琀愀瀀甀 椀愀瘁愀爀ᜀ ⼀ 最攀氀攀縀椁渀欀攀氀椀漀 猀琀漀琀⼀⸁ 吀攀渀 氀愀甀欀ᜀ  traukinys su šaltais vagonais, nes šaltis buvo per 40 laipsnių. Pavakarėj ਀  椀愀氁礀搀ᜀ樁漀 愀渀琀爀Ԁ 攀琀愀瀀ԀⰁ 琀愀椀瀀 瀀愀琀 ⼀ 猀琀漀琀⼀⸁ 䴀愀渀攀 瀀愀猀欀礀爀ᜀ ⼀ 琀爀攀Āią etapą, kuris ਀  爀礀琀漀樀愀甀猀 搀椀攀渀Ԁ 琀甀爀ᜀ樁漀 椀愀瘁礀欀琀椀 ⼀ 欀愀椀洀礀渀椀渀⼀ 氀愀最攀爀⼀⸁ 䴀愀渀 戀甀瘀漀 氀愀戀愀椀 渀攀洀愀氀漀渀甀猀 琀漀  lagerio viršininkas Poliakovas. Tas pats Poliakovas, 7-e režimo lageryje ਀  渀甀欀愀渀欀椀渀ᤀ猁 搀愀甀最椀愀甀 欀愀椀瀀 㐀    氀椀攀琀甀瘀椀猀 椀渀琀攀氀椀最攀渀琀猀⸁ 一攀洀椀最愀甀 瘀椀猀Ԁ 渀愀欀琀⼀Ⰱ 戀攀琀  nieko nesugalvojau. Ryte prie vartų pama椁愀甀 娀椀渀愀椀搀Ԁ 䨀愀欀漀瘀氀攀瘀渀Ԁ 椀爀 洀愀渀漀  sandėlio vedėją. Jie aiškino, kad gal mane dar paliks, nes palieka 20 vyrų. ਀  䔀琀愀瀀漀 瘀椀爀愀椁渀椀渀欀愀猀 瀀攀爀猀