KRIKŠČIONYBĖ PASAULYJE

     Baigtas Neovulgatos vertimas į lotynų kalbą.Po 12 metų iš seniausių rankraščių į lotynų kalbą buvo baigta versti Biblija. Popiežiškos komisijos pirmininkas vysk. Ed. Čiskas iš Fuldos 1977 10 26 audiencijoje popiežiui Pauliui VI įteikė paskutinį naujo vertimo tomą. Šis vertimas bus vartojamas viešojoje Bažnyčios liturgijoje. Vertimui panaudoti seniausi rankraščiai, moderniosios lingvistikos žinios, taip pat dabartinių laikų biblinių mokslų laimėjimai. (Šv. Jeronimas V a. buvo išvertęs į lotynų kalbą visą Šventąjį Raštą. Tas vertimas ir buvo vartojamas Bažnyčios liturgijoje iki mūsų laikų.)

     Žydai apie Jėzų.Nuo 1948 m. Izraelio žydai yra parašę 197 knygas ir mokslinius straipsnius apie Jėzų. Be to, yra išleista 223 veikalai apie Jėzaus mokymą žydų atžvilgiu. Žydų mokslininkai, ypač JAV ir Izraelyje, vis labiau domisi Jėzaus asmeniu, laiko Jį savo broliu, žydų mokytoju -rabiu. Tam yra įvairių priežasčių. Pirmiausia, bendras žydų ir krikščionių gyvenimas veda prie to, kad žydai rabinai skaito paskaitas krikščionių seminarijose, o krikščionių teologai - žydų mokyklose. Tačiau kryžius žydams tebėra šimtmečiais trukusio atsiskyrimo ir persekiojimų ženklas. Vis dėlto jie pripažįsta, kad Vatikano II Susirinkimas paskelbė teisingą deklaraciją apie žydus.

     Kasdien per 16 000 atsivertimų.Mažiau pažengusiose šalyse kasdien pereina į krikščionybę per 16 000 žmonių. Vien tik Pietų Azijoje 1979 m. buvo pakrikštyta 35 milijonai žmonių.

     Užtat Europoje ir Šiaurės Amerikoje per 1978 m. krikščionių sumažėjo apie 3 milijonus. Tokias žinias teikia Studijų centras, tiriantis atsivertimus. Duomenys paskelbti Londone, laikraštyje Sunday Telegraph.

     Naujas pašaukimų pavasaris.Čilėje pagausėjo pašaukimų į kunigų luomą. Kunigystės siekia per 300 jaunuolių iš vyskupijų ir vienuolijų. O 1970 m. nebuvo nė vieno kandidato į kunigus, nebuvo įšventinta nė vieno kunigo. Tai pranešė Čilės vyskupai, apsilankę pas Šventąjį Tėvą Joną Paulių II (1980).

     Seniausia prancūzų vienuolė.Vienuolė Žiuli iš Šart de Bezansono vienuolyno atšventė 111 gimtadienį (ji gimusi 1869 m. sausio 2 d.). Jos sveikata kuo geriausia, ji dalyvauja vienuolyno gyvenime, nors kai jaunystės metais stojo į vienuolyną, dėl silpnos sveikatos jos nenorėta priimti...

     Aukos Motinai Teresei.Norvegijoje tęsiama kampanija Norvegų tautos aukos Motinai Teresei. Jau surinkta 960 000 norvegų kronų. Rinkimų akciją pradėjo Šv. Pauliaus katalikų mokyklos Bergene mokinės ir mokiniai. Savanoriškai suaukota suma padidino Nobelio premiją daugiau negu dvigubai.

     Mozambike konfiskuotos bažnyčios.Marksistinis režimas Mozambike, paėmęs į savo rankas valdžią, ėmė persekioti krikščionis. Nepaisant spaudimo, šalyje dar yra likę 50 Kombonio misionierių. Jie tęsia savo darbą, nors valdžia konfiskavo visų 27 misijų centrų bažnyčias. Veikianti liko tik viena bažnyčia šalies sostinėje. Jei misionieriai nori aplankyti savo parapijas, privalo gauti valdžios leidimą. Ir krikštyti leidžiama tik su valdžios leidimu.

     Sunkios dienos krikščionims Etiopijoje.Gamu Gofa provincijoje uždarytos visos bažnyčios. Provincijos gubernatorius pareiškė, kad, norint įgyvendinti revoliuciją, reikia visus krikščionis pašalinti. Eaba provincijoje ūkininkų organizacijoms įsakyta pareikalauti, kad krikščionys per dvi savaites atsisakytų savo tikėjimo. Kas laikysis krikščionių tikėjimo ir po to, kai bus iš pagrindų apmokytas „mokslinio socializmo“, bus teisiamas. Kalbama, kad jau 40 krikščionių pasmerkta mirti.

     Grasina išžudyti jėzuitus.Dešiniųjų ekstremistų pogrindinė organizacija Slaptoji antikomunistinė armija (ESĄ) grasina išžudysianti visus Gvatemalos jėzuitus. Tam davė pagrindą neseniai paskelbtas jėzuitų vadovybės pareiškimas, kuriame smerkiami žmogaus teisių pažeidimai Gvatemaloje.

     Garbės daktaro vardas pasauliečiui teologui.Meno istorikas Jevgenijus Barabanovas yra pasaulietis teologas, kilęs iš ateistų šeimos. Buvo pakrikštytas stačiatikių apeigomis. Kai tėvas pastebėjo, kad sūnus domisi religija, sudegino jo ikonas ir religines knygas. Sūnus paliko tėvo namus. Kai susitaikė, tėvas nuvedė jį pas psichiatrą, bet gydytojas pasakė, kad jaunuolis psichiškai visai sveikas.

     Jevgenijus mėgino stoti į dvasinę seminariją, bet jo nepriėmė. Tada ėmė studijuoti meno istoriją ir filosofiją Maskvos universitete. Čia jam pasisekė gauti uždraustos teologinės literatūros. Apie Jevgenijų Barabanovą susibūrė keletas jaunuolių, kurie domėjosi religiniais klausimais. Baigęs studijas, jis pradėjo dirbti žurnale Dekorativnoje iskusstvo SSSR. Tuo pat metu rašė filosofinius ir teologinius straipsnius, kurie buvo slapta platinami. Straipsniai pateko į užsienį ir buvo išspausdinti Theologische Quartalzeitschrift, kurį leidžia Tiubingeno universiteto teologai katalikai. Vienas straipsnių vadinosi „Pirmųjų amžių krikščionių estetika“.

     1971 m. Jevgenijus Barabanovas buvo atleistas iš redakcijos. Nuo tada jis dar intensyviau atsidėjo teologinei veiklai. Pragyvenimą sau ir savo šeimai pelnė dirbdamas kūriku ir laiškanešiu. 1975 m. jo namuose buvo padaryta krata, kurios metu konfiskuota visa religinė literatūra. Remiantis ankstesniu psichiatriniu tyrimu, kuris buvo padarytas tėvo prašymu, Barabanovas priverstiniam gydymui buvo paguldytas į psichiatrijos ligoninę. Kilus protestui, paleistas su pažymėjimu, kad psichiškai sveikas.

     Tiubingeno universiteto teologijos fakultetas suteikė jam garbės daktaro laipsnį.