Gruodžio 3 d. žuvę partizanai

Šatrijos rinktinės partizanai.
Pagal KGB sužymėjimą pirmas - Zigmantas Vainoras, antras - Mykolas Kleiba-Dagys,
trečias - Juozas Vaičekauskas-Kovarnis, ketvirtas - Jonas Laucevičius-Girėnas,
penktas neatpažintas, šeštas - Jonas Griguola-Ąžuolas.
(Z. Paulauskaitės asmeninė kolekcija)

Laucevičius Jonas-Girėnas, Balandis. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanas. Žuvo 1949 m. gruodžio 3 d.

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

1948 m. vėlų rudenį Raseinių aps. Bedančių miške (dabar - Raseinių r. sav.) įrengtoje partizanų stovykloje įsikūrė Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos ir Antano Antanaičio-Daivos būrių partizanai. Stovykloje iš medžių šakų buvo pastatytos penkios palapinės ir uždengtos žole. Instruktuoti dvidešimt čia įsikūrusių partizanų su apsauga buvo atvykęs Gintaro rinktinės štabo viršininkas.

1948 m. gruodžio 3 d. apie 9-10 val. ryto, kai visi partizanai dar buvo palapinėse, stovyklavietę apsupo MGB vidaus kariuomenės 273-iasis, 32-asis ir 298-asis šaulių pulkas (iš viso 350 karių).
Karinės čekistų operacijos metu žuvo:

POVILAS MAČIULIS- GRANITAS
1924 (1918)—1948 12 03

Povilas Mačiulis, Jono, g. 1924 (1918) m. Raseinių aps. Betygalos vls. Milašaičių k. Gyveno Betygalos vls. Paliepiukų k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės štabo viršininkas.

 

DOMINYKAS ŠČEPAVIČIUS-DOMEIKA
1919-1948 12 03

Dominykas Ščepavičius, Antano, g. 1919 m. Raseinių aps. Raseinių vls. Kunkojų k. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Turėjo grandinio laipsnį.

Partizanas nuo 1944 m. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės grupės vado pavaduotojas.

 

PRANAS ŠIMKUS-ŠAPALAS
1910 (1902)-1948 12 03

Pranas Šimkus, Jono (Prano?), g. 1910 (1902) m. Raseinių aps. Raseinių vls. Alėjų k. Gyveno Raseinių vls. Plauginių k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės grupės vado pavaduotojas. Kartu žuvusio partizano Petro Šimkaus- Vidučio brolis.

ARĖJAS (slapyv.)
?-1948 12 03

ANTANAS ARMOŠKA-STEPONAS
1919-1948 12 03

Antanas Armoška, Juozo, g. 1919 m. Raseinių aps. Šiluvos vls. Kalniškių k. Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės partizanas.

BOGUSLOVAS BARANAUSKAS
1926 04 10-1948 12 03

Boguslovas Baranauskas, Jurgio, gimė 1926 m. balandžio 10 d. Raseinių aps. Šiluvos vls. Lyduvėnų mstl. Mokėsi Lyduvėnų mokykloje. Skardininkas (dengė skarda stogus).

Nacių okupacijos metu gyveno Raseiniuose ir dirbo Raseinių valsčiaus raštininku. Gen. P. Plechavičiaus įkurtos Lietuvos vietinės rinktinės karys. Internuotas nacių ir išvežtas į Prancūziją. Po karo grįžo į Lietuvą. Sovietų suimtas ir išsiųstas į Karpatų druskų kasyklas. Grįžo į Lietuvą. Raseiniuose dirbo paruošų kontoroje. Ne kartą buvo suimtas ir tardytas.

1948 m. rudenį pradėjo slapstytis. 1948 m. spalio 16 d. tapo Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės partizanu.

2001 m. rugsėjo 26 d. B. Baranauskui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

VLADAS DUBINSKAS-KLEVAS
1913-1948 12 03

Vladas Dubinskas, Stasio, g. 1913 m. Raseinių aps. Veliuonos vls. Numgalių k. Gyveno Veliuonos vls. Sujainių k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

DUDUKAS (slapyv.)
?-1948 12 03

Vokietis.

JONAS KARPIUS (KARPIS)-TŪBELIS
1918 10 27-1948 12 03

Jonas Karpius (Karpis), Prano, gimė 1918 m. spalio 27 d. Raseinių aps. Nemakščių vls. Pagojo k.

Partizanas nuo 1945 m. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

2005 m. birželio 23 d. J. Karpiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

PETRAS KUZAS-BRIEDIS
1920 (1915)—1948 12 03

Petras Kuzas, g. 1920 (1915) m. Raseinių aps. Raseinių m.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

MARIJONA SAROČKIENĖ-LELIJA, JONĖ, PONIA
1923 01 21-1948 12 03

Marijona Saročkienė (Dilijonaitė), Antano, gimė 1923 m. sausio 21d. Raseinių aps. Nemakščių vls. Taubučių k. Gyveno Raseinių aps. Viduklės vls. Plačiuvos k.

Nuo 1944 m. Žaibo būrio (vadas vyras Leonas Saročka-Rikis) partizanų ryšininkė.

1946 m. lapkričio 18 d. žuvus vyrui tapo Jungtinės Kęstučio apygardos Ąžuolo būrio partizane. Vėliau buvo Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanė.

1999 m. birželio 9 d. M. Saročkienei pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

NAPOLEONAS STULGYS-JAZMINAS
1921-1948 12 03

Napoleonas Stulgys, g. 1921 m. Gyveno Raseinių aps. Raseinių vls. Gervinęs k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

PETRAS ŠIMKUS- VIDUTIS
1923-1948 12 03

Petras Šimkus, Jono (Prano?), g. 1923 m. Raseinių aps. Raseinių vls. Alėjų k. Gyveno Raseinių vls. Plauginių k.

Nuo 1948 m. gegužės mėn. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Antano Antanaičio-Daivos būrio partizanas. Rinktinės grupės vado pavaduotojo Prano Šimkaus-Šapalo brolis.

PETRAS ŠKADAUSKAS-PUŠYNAS
1903-1948 12 03

Petras Skadauskas, g. 1903 m. Raseinių aps. Raseinių vis. Plauginių k. Gyveno Raseinių vis. Pagedočio k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Antano Antanaičio-Daivos būrio partizanas.

JONAS TAMOŠAITIS (TOMAŠAITIS)- VALTERIS
1922 11 15-1948 12 03

Jonas Tamošaitis (Tomašaitis), Vincento, gimė 1922 m. lapkričio 15 d. Raseinių aps. Viduklės vis. Tukių k.

Partizanas nuo 1946 m. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Antano Antanaičio-Daivos būrio partizanas.

2003 m. rugsėjo 9 d. J. Tamošaičiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

STASYS ZDANAVIČIUS-NERIMAS
1925-1948 12 03

Stasys Zdanavičius, Povilo, g. 1925 m. Raseinių m. Mokytojavo Raseinių aps. Šiluvos vls. Papušynio mokykloje.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

ŽEMAITIS (slapyv.)
?-1948 12 03

JONAS ŽIVATKAUSKAS - SKYLIUS
1924-1948 12 03

Jonas Živatkauskas, Prano, g. 1924 m. Raseinių aps. Nemakščių vls. Smulkių k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

Kautynėse buvo suimti sužeisti ir Raseinių m, kalėjimo ligoninėje mirė:

EUGENIJA, ANTONINA (GENĖ) STULGAITYTĖ-SVĖRĖ, BRIGITA, MILDA
1928 11 12-1948 12 05

Eugenija, Antonina (Genė) Stulgaitytė, Antano, gimė 1928 m. lapkričio 12 d. Raseinių aps. Raseinių m. Gyveno Raseinių vls. Kėbaičių k. Mokėsi Žemės ūkio mokykloje.

Nuo 1947 m. liepos mėn. Jungtinės Kęstučio apygardos partizanų ryšininkė: partizanų pavedimu pirko elementus radijo aparatui, vaistus. Kartu su partizanais dalyvo operacijose paimant ginklus. 1947 m. gruodžio 22 d. iš Raseinių aps. Kelmės vls. Žilių k. vykusių kautynių išnešė sužeistą apygardos Knygnešio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininką Alfonsą Pakarklį-Kilpą.

Po kautynių išvažiavo į Kauną. Ten suimta 1948 m. vasario 4 d. Paleista kartu su agentais smogikais: „Aidu“ (Antanas Muralis), „Tauru“ (Mykolas Navikas) ir „Šernu“ (Juozas Stonys). Sugebėjo pasiekti partizanus, kurie agentus suėmė.

Nuo 1948 m. vasario pradžios Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanė.

2011 m. kovo 8 d. E. A. Stulgaitytei pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

PRANAS LINKUS-ŽVANGUTIS, ATLANTAS
1921 11 12-1948 12 10

Pranas Linkus, Prano, gimė 1921 m. lapkričio 12 d. Gyveno Raseinių aps. Raseinių m. Partizanas nuo 1944 m. gruodžio 23 d. Jungtinės Kęstučio apygardos Žebenkšties rinktinės Žaibo (vadas Leonas Saročka-Rikis) būrio partizanas. Vėliau įstojo į Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Antano Antanaičio-Daivos būrio partizanų gretas.

1999 m. gruodžio 24 d. P. Linkui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).
 

Pasak liudininkų, šiose kautynėse žuvusiųjų partizanų palaikai buvo niekinti Raseiniuose prie Raseinių aps. stribų būstinės pastato, stovėjusio dabartinėje Ateities ir Šaltinio g. sankryžoje. Vėliau užkasti Gruzdiškės k. lomoje.

 

Kryžių kompozicija toje vietoje užkastiems 1944–1953 m. žuvusiems Kęstučio apygardos partizanams atminti. Bendras kompozicijos ir jos įrašo vaizdas. Aut. architektai Stasys Zelionka ir Sandra Zelionkaitė-Damkevičė. Raseinių r. sav. Raseinių sen. Gruzdiškės k. Atidengtas 2009 m. rugsėjo 8 d.

Fotogr. G. Pečkaitienė, 2010 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2018/201812_KA_gintaro.pdf

 

Gasčiulis Vincas - Mėnulis, Girinis iš Bardauskų k. 1925 - 1949 12 03. Kęstučio tėvūnija.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Paliokas Jonas. Geležinio Vilko rinktinės 51-oji kuopa. Žuvo 1949.12.03.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 Ščepavičius Dominykas, g.1919 m. Konkojų k. Žuvo 1948 12 03 Bedančių-Plauginių miškuose.

 https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

ARMOŠKA Antanas, Juozo - Steponas, g. 1919 Kalniškiuose, Šiluvos v. LLA karys. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške, Raseinių v. 

BAKYS Jonas - Jonas, g. 1922 Varlaukyje. Batakių II būrio partizanas. 1946 suimtas. Pabėgo iš Šubartinės. Žuvo 1947 12 03 Karapolyje, Tauragės v.

BARANAUSKAS Boguslavas, Jurgio, g. 1921 Raseiniuose. Dirbo Lyduvėnuose sandėlininku. Žuvo 1948 12 03 Plauginių miške, Raseinių apskr., mūšio metu. Iš viso žuvo 18 partizanų. 

DUBINSKAS Vladas, Stasio, g. 1913 Numgaliuose, Viduklės v. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške. 

KARPIUS Jonas, Prano -Tūbelis, g. 1918 Lygiuose (Pa-šešuvyje), Nemakščių v. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške, Raseinių v.

KURAS Petras, Jono, g. 1921 Biliūnuose, Raseinių apskr. Žuvo 1948 12 03 Plauginių miške, Raseinių apskr. Iš viso žuvo 18 partizanų.

KUZAS Petras - Briedis, g. 1915 Raseiniuose. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške, Raseinių v.

MAČIULIS Povilas, Jono - Granitas, g. 1918 Miliušaičiuose, Betygalos v. Gintaro rinktinės štabo viršininkas. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške, Raseinių v.

AROČKIENĖ Marytė (Leono žmona) - Lelija, kilusi iš Viduklės v. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške, Raseinių v.

STOCIUS Bronius, g. 1916 Bedančiuose, Raseinių apskr. Žuvo 1948 12 03 Plauginių miške, Raseinių apskr. Iš viso žuvo 18 partizanų


Foto: STULGAITYTĖ Genutė - Milda, g. 1928 Kėbaičiuose, Raseinių v. Mokėsi Žemės ūkio mokykloje. Buvo suimta. Pabėgo. Kovojo Varpo būryje. Sužeista 1948 12 03 per kautynes Plauginių miške. Buvo nukirstos kojos. Prie miško enkavedistai dar nukirto rankos pirštus, reikalaudami, kad išduotų draugus, bet ji neprakalbėjo. Mirė kankinės mirtimi, nieko neišdavusi. Užkasimo vieta nežinoma. 

STULGYS Napoleonas - Jazminas, g. 1921 Gervynėje, Raseinių v. Žuvo 1948 12 03 Plauginių -Bedančių miške, Raseinių v.

ŠČEPAVIČIUS Dominykas, Antano - Domeika, g. 1916 Kunkojuose, Raseinių v., ūkininkų šeimoje. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje grandiniu. Partizanas nuo 1944. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške. Iš viso žuvo apie 18 partizanų.

ŠIMKUS Petras, Jono iš Alėjų k., Raseinių apskr. Žuvo 1948 12 03 mūšyje Plauginių miške, Raseinių apskr., kartu su broliu Pranu.

ŠIMKUS Pranas, Jono - Vaišvila, g. 1916 Alėjuose, Raseinių apskr. Gintaro rinktinės vado pavaduotojas. Žuvo 1948 12 03 kartu su broliu Petru mūšyje Plauginių miške, Raseinių apskr.

ŠKADAUSKAS Petras - Puišinas, g. 1904 Plauginiuose, Betygalos v. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške, Betygalos v.

TAMOŠAITIS Jonas — Valteris, g. 1928 Takiuose, Viduklės v. Ūkininkas. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške, Raseinių r

ZDANAVIČIUS Stasys - Nerimas, g. 1925 Raseiniuose. Mokytojas Papušynyje. Žuvo 1948 12 03 Bedančių miške, Raseinių v.

ŽIVATKAUSKAS Jonas, Prano - Balandis, g. 1924 Smulkiuose, Nemakščių v. Žuvo Bedančių miške, Raseinių v. 1948 12 03.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Majauskas Mykolas, sl. Žalgiris, g. 1905 Gursčių k., Šešuolių vlsč./Berzgainių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1945 01 17 - B rinktinės būrio, 05 - 3-o bataliono būrio vadas. Žuvo 1945 12 03 Virbalų k. Palaikai išniekinti Želvoje ir užkasti žvyrduobėse.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

ADOMAITIS JUOZAS, Mykolo, g.1881 m., iš Biliakiemio k., Utenos vls., partizanų slėptuvės laikytojas, mirtinai sužeistas 1945 1201 per NKVD susišaudymą su Šarūno rinktinės vadu V.Mikulėnu „Liepa“ ir kitais partizanais (mirė 12 03).

KANAPECKAS JONAS, Antano, g.1911 m. Bikūnų k., Antalieptės vls., Zarasų aps. (dabar Utenos rj.). Valstietis, užėjus sovietams - partizanas. Priklausė Eimučio būriui. Žuvo Ilgamiškyje kartu su Adolfu Slapšinsku, Leonu Brakniu 1944 12 03

MASIULIS VLADAS, g. 1925 m. Čižiškių k., Užpalių vls. Paskelbus sovietams mobilizaciją, slapstėsi ir Čižiškių k. 1944 12 03 buvo nušautas.

SLAPŠINSKAS ADOLFAS - Erškėtis, g.1907 m. Bikūnų k., Antalieptės vls. Audros būrio vadas. Žuvo mūšyje su čekistais Ilgamiškyje 1944 12 03. Užkasė pušynėly prie Dusetų. Artimieji slapta perkėlė į kapines.

STEPONAVIČIUS ANTANAS, g.1916 m. Užpaliuose. Slapstėsi. Partizanams Ilgamišky nušovus 2 rusų karininkus, kariuomenė krėtė apylinkę. 1944 12 03 Bikūnų miške surado A. Šteponavičių ir Joną Urboną. Atvarė iki Taukelių k. ir nušovė.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm