KAUTYNĖS LAUŽGIRIO MIŠKE

 Nuotraukoje iš kairės  Valentinas  Aleksa - Aras, Algirdas Akambakas - Perkūnas, Špicas, A. Povilaitis - Riešutas, Jonas Ivanauskas - Žemaitis ir Vytautas  Šulskis - Laisvūnas.

Tauro apygardos, Žalgirio rinktinės,  Vasario 16- osios tėvūnijos grandies vadas Aras su grupės  kovotojais Laužgirio miške, prie Aukštosios plynės durpyno įsirengė iš velėnos ir medžių šakų vasarišką slėptuvę. Kurį laiką vyrai čia po žygių ilsėjosi ramiai. Tik suimto ir kankinimų nepakėlusio partizano Kelmo išdavystė 1950m. rugsėjo 12 dieną atvedė Šakių vlsč. MGM garnizono ir  ir 4 šaulių divizijos 353 šaulių pulko 3 bataliono pajėgas.

Nelaimei tą naktį Arą aplankę Žalgirio rinktinės  štabo  Maitinimo ir aprūpinimo grupės vadas Perkūnas su kovotoju Laisvūnu pasiliko dienoti.

Sargybiniui pranešus, kad slėptuvę supa baudėjai, vyrai stojo į mūšį. Įnirtingos kautynės truko ne ilgai,- jėgos buvo  labai nelygios. Žuvo 5 partizanai,  Jonas  Ivanauskas - Žemaitis sužeistas paimtas į nelaisvę.

Žuvo Valentinas  Aleksa – Aras, gimęs 1929m. iš Plokščių vls. Šilvėnų k.,partizanas nuo 1946m. pavasario. Nuo 1947m. rugpjūčio 22 dienos  vadovavo  Žalgirio rinktinės  37 kuopos partizanų būriui.  Pasižymėjo sumanumu, uolumu, greita oriantacija. 1948m.  partizanų vadovybės apdovanotas juostele „Už uolumą“ 1949m. birželio  1 d. įsakymu Nr.23 paskirtas  Žalgirio rinktinės  Vasario 16 – osios  tėvūnijos l skyriaus vadu.

Algirdas  Akambakas- Špicas, Perkūnas gimęs 1927m. Matarnų k., Žvirgždaičių vls. Šakių aps. Buvo persekiojamas kagėbistų todėl su broliu Robertu išėjo pas partizanus.  Meškos būrio partizanas  nuo 1947m. pavasario. Dalyvavo didelėse Verčiškės kautynėse.1948m. vasario 16 dienos Žalgirio rinktinės vado  įsakymu Nr.4 Perkūnui už sumanumą  ir drąsą buvo suteiktas grandinio laipsnis. Kuopas reorganizavus į tėvūnijas, Špico  slapyvardžiu nuo 1948m. vasario mėn. paskirtas štabo Maitinimo ir  Aprūpinimo grupės  vadu.

Vytautas Šulskis – Laisvūnas  gimęs 1930m. Galinių k.,  Griškabūdžio vls., Šakių aps. pas partizanus pasitraukė 1947m. pavasarį iš Pilviškių gimnazijos, kadangi buvo NKVD persekiojamas, grėsė areštas.

Sigitas  Jakštys – Spindulys ,gimęs 1927m. Šunkarių k., Jankų vls., Šakių aps.  Partizanas nuo 1950m. pavasario.

Albinas  Piščikas – Bijūnas, gimęs 1930m. Baltarusijoje.   Į partizanus išėjo iš Šakių vls., Katinų kaimo.

Aldona Vilutienė