Kitokios žinios

MIRĖ DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS MINTYTOJAS VYDŪNAS

Eiles filosofinių ir kitokių veikalų autorius, lietuviškos sąmonės Mažojoj Lietuvoj žadintojas Dr. Vilius Storasta — Vydūnas mirė Vokietijoje, Detmolde, š. m. vasario 21 dieną. Jis gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičių kaime, Šilutės apskr., taigi mirė bebaigdamas 85 metus, nesulaukęs grįžimo į Tėvynę, kurią taip mylėjo ir kuriai visą savo gyvenimą buvo pašventęs. Palaidotas su ypatingomis iškilmėms, pagerbtas lietuvių ir vokiečių visuomenės atstovų.

ŻINIOS IŠ LOS ANGELES, CALIF.

•    BALFo skyrius rengia kovo 22 d., 3 vai. po pietų, parapijos salėje koncertą. Programą atliks: solistė Florence Korsak, muzikas Juozas Strolia su savo sūnumi Herkulu, St. Šimkaus vardo choras, ved. muziko J. Bertulio, ir Liet. Tautinių šokių grupė, ved. L. Zaikienės. Ta pačia proga ruošiama ir loterija.

•    “Lietuvių Dienų” kovo mėn.numeris jau pasiekė skaitytojus ir platintojus. Gausiai iliustruotas įdomiomis ir aktualiomis nuotraukomis iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo. Rašo:    Pr. Vainauskas,prof. S. Kolupaila, J. Gliaudą, Gražina Tulauskaitė, prof. A. Paplauskas - Ramūnas, V. Beliajus ir kt. Įdomus ir angliškasis skyrius. Prisiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai. Rašyti: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif. Metinė prenumerata $4.00.

• “Amerikos Lietuvių Vardynas” jau pradėtas rinkti. Suredaguotos apie asmenis žinios jau siuntinėjamos galutiniam aprobavimui. Jei kuris dar nesate užpildęs klausimų lapo, paskubėkite tai atlikti, šią knygą leidžia “Lietuvių Dienų” leidykla.

• “Lietuvių Tautos Kelio” II dal. jau išėjusi iš spaudos ir galima įsigyti pas spaudos platintojus, laikraščių administracijose ir leidyklose. Pirmoji dalis jau išparduota.

"NERIES” STIPENDIJŲ FONDAS

Jauni prekybininkai, naujakuriai, Dr. J. Kazickas ir Dr. K. Valiūnas, kurie turi savo kontorą New Yorko biznio centre “Wallstryte”, įsteigė "Neries” Stipendijų Fondą, paskirdami 1000 dol. stipendiją vienam iš studijuojančių visuomeninius bei humanitarinius mokslus studentui. Fondui globoti jie pakvietė pirmininku Anicetą Simutį, vicekonsulą New Yorke, ir nariais Dr. Vl. Viliamą ir P. Jurkų. Tarp kita ko pažymėtina, kad vienas iš donatorių, būtent — Dr. K. Valiūnas yra ats. leitenantas.

“Neries” Stipendijų Fondas gavo 32 prašymus. Valdybai buvo sunkus uždavinys atrinkti vieną kandidatą, kai daugelis prašytojų buvo lygios vertės. Po ilgų svarstymų pagaliau vasario 17 d. stipendiją paskyrė stud. Antanui Sužiedėliui, kaip pagal save amžių toli nužengusiam moksle, vienam iš pirmųjų Bostono kolegijos studentų, uoliam veikėjui jaunimo tarpe. Stipendija bus išmokama per 1953-54 mokslo metus kas mėnesį po 100 dol. Stipendijos įteikimo aktas įvyko š. m. kovo 7d. Baltic Freedom House New Yorke, dalyvaujant Liet. Gen. Konsului J. Budriui, Laisvosios Lietuvos Komiteto pirmininkui V. Sidzikauskui ir kitiems to komiteto nariams, Amerikos Balso atstovams, L. Bendruomenės LOKo pirmininkui Prel. J. Balkūnui, visuomenės, laikraščių ir studentijos atstovams. Iškilmingą aktą, kurio garbės prezidiuman pakviesti donatoriai ir čia augščiau suminėti asmens, pravedė Fondo pirm. A. Simutis. Pasakyta daug reikšmingų kalbų bei sumanymų, kaip praturtinti “Neries” Stipendijų Fondą, kad stipendijomis būtų galima aprūpinti didesnį skaičių mūsų studijuojančios jaunuomenės.


Jauniausia lietuvių kolonija “Kengūrų žemėje” jau nuo 1948 metų turi savo laikraštį

“AUSTRALIJOS LIETUVĮ”

kuriame plačiai informuojama apie šios kolonijos lietuvių gyvenimą. Kaina 5 dol. metams — galima siųsti g. pinigais laiškuose.

“Australijos Lietuvio” leidykla leidžia ir priima spausdinti knygas. Mūsų išleistos knygos be varžymų pasiekia visų kontinentų lietuvius ir yra pigios — prieinamos kiekvienam tautiečiui.

Adresas: Australijos Lietuvis, 35 Cator St., Hindmarsh, S. A. (Australia).

NAUJA L. Ż. SĄJUNGOS NEW YORKO SKYRIAUS VALDYBA

š. m. kovo 8 d. įvykusiame metiniame Lietuvių žurnalistų Sąjungos New Yorko skyriaus susirinkime išrinkta nauja skyriaus valdyba. Išrinktieji asmens pareigomis pasiskirstė taip: T. Žiūraitis —- pirmininkas, Pr. Naujokaitis — vicepirmininkas, A. Sodaitis — sekretorius, J. Valakas — iždininkas ir J. Karys — valdybos narys. Į revizijos komisiją išrinkti: K. Čerkeliūnas, A. Gražumas ir J. Vyliaudas.

NELEI MAZALAITEI PRIPAŽINTA RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS LITERATŪROS PREMIJA

Š. m. kovo 8 d. Čikagoje buvo iškilmingai įteikta Nelei Mazalaitei, kuri gyvena ir kuria New Yorko Brooklyne, Rašytojų Draugijos premija 500 dol. sumoje už jos 1952 metais išėjusią knygą “Gintariniai vartai”. Tradiciniai nuo Vokietijos tremties laikų palaikoma kasmetinė L. Rašytojų Draugijos literatūros premija suponuoja buvusią nepriklausomybės laikų Valstybinę premiją, todėl tą premiją laimėjusiam autoriui yra didelis moralinis laimėjimas.

N. Mazalaitė yra jausminga, produktyvi ir skaitytojų mėgiama rašytoja, bene vienintelė iš lietuvių rašytojų, sukūrusi visą eilę puikių patriotinių legendų.

PLK. PR. SALADŽIUI 60 METŲ

Rochesteryje gyvenąs Pranas Sa-ladžius, Lietuvos kariuomenės pulkininkas ir buvęs ilgametis šaulių Sąjungos vadas, vasario 27 d. atšventė 60 metų sukaktį. Ir dabar Pr. Saladžius tebėra judrus visuomenininkas ir nuoširdžiai sielojasi lietuviškais reikalais. Šiuo metu jis yra Rochesterio LRS skyriaus pirmininkas, dalyvauja kitų organizacijų veikloje ir uoliai atstovauja ten KARIO reikalus. Sukaktuvių dieną daug jubiliato vietoje gyvenančių bičiulių atvyko į namus jį pasveikinti ir palinkėti ištvermės tremties dienose.