Karys 1969m. 9-10 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1456) LAPKRITYS – NOVEMBER 1969 

Lietuvos Karo Mokyklos baigimo ženklas ... (viršelis)

Nr. 10 (1457)    GRUODIS - DECEMBER    1969 

A. Budrys — L. Karo Mokyklos 50 metu sukakties minėjimo Australijoje (Adelaidėje) organizatoriai, iš k.: K. Taparas, Iz. Lapšys, A. Levickis, C. Zamoiskis ir V. Šimkus, prie paminklo Žuvusiems už Lietuvą, pastatyto pernai, ramovėnii darbu ir lėšomis.. (viršelis)

  T U R I N Y S

J. Miškinis — Lietuvos kariuomenę prisiminus

J. V. Sūduvas — 30 metų XX kadro laidai

Bal. Brazdžionis — Ten kur mirtis gresia kiekvieną minutę

Kalpas Uogintus — Spalio Antrosios proga

L. Virbickas — Laisvės Varpas ir Mylimai Žemei

D. Jasaitis — Sopulingą dabartį seka didinga ateitis

K. Ališauskas — Kovos su bermontininkais

B. Karo Talkininkas — Jaunas žemaitis Rytų ir Vakarų frontuose

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS“Tremties Trimitas”
K. KODATIENĖ “Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios”

Leidžia:

L. V. S. RAMOVĖ N. Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles ....... O. ŽADVYDAS
Chicago .......... J. STANKŪNAS
Philadelphia .... A. IMPOLĖNAS
Cleveland .......... F. EIDIMTAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chicago, III. — “Gifts International”, "Marginiai”’, “Parama”.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. -— J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North. 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street Norwood 5067

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.