Karys 1966m. 5-6 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1422) GEGUŽĖ – MAY 1966 

V. Kisielius— Lietuvaitės  ... viršelis

Nr. 6 (1423)    BIRŽELIS - LlEPĄ - JUNE   1966 

KARIO redakcijos narys, a.a. prof. Kazys Kepalas ... viršelis

   T U R I N Y S

P. Orintaitė — Mamutės įdėlis

Dr. A. Budreckis — Iš metraščio apie S. Batoro žygį

Z. Raulinaitis — Danai pradeda puldinėti Baltijos kraštus

J. Žilys — Dvylika metų Lietuvos karinės tarnybos

B. Auginas — Birželio Dvidešimtpenkmečio sukakčiai

J. Miškinis — Birželio naktys

A. Budreckis — Žaibo karas Lietuvoje

Žeimys — Tai buvo prieš 25 metus

J. Puzinas — Ankstyvoji Amerikos lietuvių išeivija ir jų spauda

J. Rūtenis — Ypatingoji P.L.P. Karo mokyklos laida

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Kalbinę dali redaguoja — Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

*

Administratorius — Leonas Bileris
Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P, Petrušaitis— Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė — Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:   
 Baltimore .............. M. ŠIMKUS
Los Angeles ...... O. ŽADVYDAS
Chicago ........... A. RĖKLAITIS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Australija ........... V. ŠALKŪNAS

— PLATINTOJAI —

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — "Baltic Florists”
Brooklyn, N. Y. — J. Pašukonis
Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas — S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Delinis
Kerosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. -— V. PrižgintasNewark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — "Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” -— 74 Pricry Road. Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius— 131 Crozier Avenue. Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas— 26 Gwynne St., Firle. So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents. SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN. N. Y.