Karys 1961 m. 1-2 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais
Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais
PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

N r. 1 (1368) SAUSIS JANUARY 1961 

V. Augustinas — Lietuvos Teisingumo Ministerijos Rūmai ... Viršelis

Nr. 2 (1369)    VASARIS - FEBRUARY  1961 

Vytauto Didžiojo Karo Muzėjaus Kaune Frontonas ...Viršelis

   TURINYS

Gen. S. Dirmantas — Kalba atidengiant paminklą Kovotojams

Dr. J. Remeika — Generolas A. Gelgaudas ir 1831 m. sukilimas

V. Mantvydas — Sustiprink priešpuolį

J. Rūtenis — Ten kur vyrai vėliavą iškėlė

S. Dirmantas — 1960 metus palydint

ŽUVUSIEMS DĖL LIETUVOS PAMINKLO ATIDARYMAS

LIETUVOS ATSTOVO JUOZO KAJECKO KALBA

P. Dirkis — Didžiosios dienos išvakarėse

A. Budreckis — D. L. K. Algirdo žygiai Maskvon

J. Baublys — Geležinkelių būrys Vilniaus kryptimi

A. Dimas — Lietuvos Operai 40 metų  

V. Širvydas — Senovės Lietuva I

J. Skardis — Dujos ir bakteriologiniai ginklai

Šaulė Tremtyje

Kronika ir Veteranų veikla

S. Dirrmantas — Kodėl leidžiame K. Jurgėlos “Žalgirį”

J. Vėgėlis — Pranašystės, karai ir gyvenimas

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Stasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris

Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Justinas Liaukus — Karinės žinios 
V. A. Mantautas — Tremties Trimitas 
Kunig. Kodatienė — Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginąs, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis. V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:    
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Lioginas Leknickas, Cleveland, Ohio.
Vladas Rušas, Toronto, Canada.
V. Šalkūnas. Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas 
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. — “Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark,N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, Aug. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora”, 49 Thornton Ave.London W. 4.

AUSTRALIJOJE;

N. Butkūnas, 9 Cowper Street, St. Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
P. Mažylis, 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stašys, 174 Prince’s Highway Arncliffe, N.S.W.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, Seminario Salesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S . A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.