Karys 1959 m. 11-12 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919 — Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1356)   LAPKRITIS NOVEMBER 1959 

V. Augustinas — Vytauto Didžiojo karsto pagerbimas Vilniaus žygiui pasibaigus. (Kairėje 1 p. D.L.K. Gedimino p. vėliava, jos kairėjeItn. J. Skardis — dabartinis KARIO bendradarbis .... Viršelis

Nr. 10 (1357) GRUODIS DECEMBER 1959 

Šaltą Kalėdų rytą ties Įgulos bažnyčia Kaunas ... Viršelis

  TURINYS

A. Dimas — Jiems pagarba ir dėkingumas *

J.  Naugirda — Lietuvos kariuomenė žygiavo į Vilnių *

Deikis — Tauragė—Vilnius *

K. Ališauskas — Plk. K. Žuko “žvilgsnis į Praeitį” *

A. Žygimantas — Karališkojo žalvario amžius *

E. Čekienė — Dailininko Adomo Galdiko kūryba *

P. Dirkis — Mirusieji kariai *

E. Šulaitis — Kalėdos mūsų naujesnėje poezijoje *

A. Sodaitis — Gen. K. Skučas *

T. Daukantas — Moderniausioji karo forma *

S. Jakštas — Posmai apie gimtąją žemę  *

J. Juodis — šv. Juozapo sapnas *

P. Dirkis — Pirmasis karininkas žuvęs už Lietuvos laisvę *

POVILAS DIRKIS SUKAKTUVININKAS

VIKTORAS PERMINAS

Tremties Trimitas

       Lietuvos kariai laisvajame pasaulyje

       Veteranų veikla

Šaulė Tremtyje *

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris *

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Justinas Liaukus— Karinės Žinios.
V. A. Mantautas— Tremties Trimitas 
Kunigunda Kodatienė—Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:    

Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citulis, Cleveland, Ohio.
Vladas Rušas, Toronto, Canada.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus,Baltimore,
Md. Kazys Trečiokas,—Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass.—“Baltic Florists”,
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, Ill.—J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas. 
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich.— “Neringa”, V. Perminas.
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles,Calif.—V. Prižgintas,
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius,A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis;
Montreal, Que.—“Parish Library”,

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.
A. Kubilius,131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
P. Mažylis.22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stašys,174 Prince’s Highway Arncliffe, N.S.W.


VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas,SDB SeminarioSalesiano Altamira, Caracas.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.