Vasario 17-18 d. žuvę partizanai

Jonas Paliokas (žuvo 1949.12.03) su Raudgirio (Kelmės raj.) partizane Milda (pavardė nežinoma, žuvo 1950.02.17). Fotografuota 1949.10.17

http://partizanai.org/failai/html/partizanu-kovos.htm

 

URBONAS Antanas, Juozo-Dragūnas, gim. 1912 m. Stakių k., Anykščių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 20 ha žemės, Stakių k. seniūnas. Nuo 1944 m. liepos mėn. Dragūno būrio vadas. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. kautynėse su NKVD daliniu Ramuldavos girioje, Debeikių vls. Palaikai buvo atvežti į Anykščius ir užkasti žvyrduobėse, priešais dabartinę J. Biliūno gimnaziją.

http://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Foto: Partizanas Albinas Griška-Darius iš Gribulių k. Žuvo 1947 m. vasario 18 d. Ažuožerių k. Rozalijos Žarskienės sodyboje buvusiame bunkeryje.

http://partizanai.org/kaip-nepamirsti

 

Mizeras, Stasys Planeta 1910 05 23 Mizerų k. 1947 04 10 Eilinis 1947 02 17

Pagal šiuos duomenis š.m. vasario 17 d. buvo įvykdyta čekistinė karinė operacija. Surastas bunkeris, kuriame buvo trys banditai. Pastariesiems buvo pasiūlyta pasiduoti, bet du banditai pasiduoti atsisakė ir buvo nukauti, o vienas banditas pasidavė.

Nukauti banditai atpažinti, tai buvo:

1.    Vailionis Antanas, Antano s. g. 1923 m. Veisiejų vls., Paliūnų k., gaujoje buvo skyriaus vadas, slapyvardis Papartis.

2.    Sakalauskas Albinas, 27 metų, g. Šventežerio vls., Mikyčių k., eilinis banditas, slapyvardis Audra.

http://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Budrys Vitartas - Vilkas. G. Sirvydų k. Lekėčių vlsč. 1924-1948.02.17. Žuvo prie Pažiegždrių k. kartu su Vaclovu Urbaičiu ir Šarūnu. Strazdo brolis. Žalgirio rinktinės būrio vadas.

Liniauskas Juozas - Mačys iš Pakiauliškio k. Prienų raj. 1924-1945.02.17. Žuvo kartu su V. Urbanavičiumi, puolant Šilavotą.

Skamarauskas Jonas - Šarūnas. ?-1948.02.17. Žalgirio rinktinė. Kartu žuvo V. Urbaitis ir V. Budrys.

Urbaitis Vaclovas -Mingėla, Vingėla iš Žemosios Panemunės (Vedegiškių?) k. 1924-1948.02.17. Žalgirio rinktinės kovotojas, B. Bako išduotas ir žuvęs prie Pažiegždrių k. Kartu žuvo Vitartas Budrys ir J. Skamarauskas-Šarūnas. Partizanuose nuo 1945 m. Kovojo A. Matusevičiaus (Matūno)-Neptūno būryje.

Urbanavičius (Urbonavičius) Vytautas - Judošius iš Prienų raj. Dūmiškės k. 1923-1945.02.17. Pirmas žuvęs Geležinio Vilko rinktinės kovotojas. Žuvo puolant Šilavotą.

Aleksa Vytautas - Ežys, Meškinis iš Šilvienų k. Plokščių vlsč. 1920-1948.02.18. Žuvęs. Vytauto rinktinė.

Karalius Selemonas -Rambynas iš Voniškių k. Plokščių vlsč. 1902-1948.02.18. Buvo suimtas ir žuvo, mėgindamas pabėgti.

Naujokas Vitas - Jupiteris. G. 1922 m. Živavodės k. Igliškėlių vlsč. 1947.01.12 išėjo į mišką. Buvo Geležinio Vilko rinktinės ryšininkas, grandininkas, būrio vadas, skyrininkas. Žuvo 1948.02.18 Veselavos k. Igliškėlių vlsč.

Raulinaitis Jonas - (...)iutas. ?-1948.02.18. Žalgirio rinktinė.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Partizanai Stasys Kulikauskas-Putinas žuvo 1948 m., Jurgis Kulikauskas - 1945 m. vasario 17 d.,

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Vincas Navickas-Dobilas, Subačiaus vls., Tautailių k., Lampeo b. Ž.1946 02 17.

Antanas Plėta-Patinas, Lampeo b. Ž.1946 02 17.

Smailys-Kregždė, Panevėžio m., Lampeo b. Ž.1947 02 17.

Leonas Bareika, Anykščių vls., Šeiminiškėlių k. Ž.1945 02 18.

Kazys Dragūnas, Anykščių vls., Ilgavado k., Ramoldavos b. Ž.1945 02 18.

Juozas Gradeckas, Anykščių vls. Ž.1945 02 18.

Jonas Paškonis, Anykščių vls., Parasių k., Žalyno b. Ž.1945 02 18.

Antanas Pukenis, Anykščių vls., Šeiminiškėlių k. Ž.1945 02 18 Romuldavoje.

Balys Pukenis, Anykščių vls., Šeiminiškėlių k. Ž.1945 02 18 Romuldavoje.

Stasys Stanevičius-Aušra, Anykščių vls., Pavorių k. Ž.1945 02 18.

Antanas Urbonas, Stakių k. Ž.1946 02 18 Ramuldavos k.

Pranas Urbonavičius-Dėdė, Duokiškio k., Margio rinkt., Vaidilučio b. Ž.1950 02 18.

Povilas Žičkus, Anykščių vls. Ž.1945 02 18.

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

GAIDELIS JUOZAS, Jono - Skambutis, g.1922 m. Papirčių k., Tauragnų vls. Partizanavo nuo 1944 m. rudens. Buvo būrio vadas. Žuvo Nemeikščių kaime 1947 02 17, užkastas Dauniškio kalnelyje Utenoje, bet sesuo su broliu lavoną išvogė ir palaidojo Puodžių k. kapinėse.

Juozaitis (Paliokas) Jonas, žuvo 1950 02 17.

Milujus Česlovas, g.1933 m. (tėvų ūkis - 3 ha). Žuvo 1954 02 17.

RADZEVIČIUS KAZYS - Ilgūnas, g. 1923 m. Aušros k., Debeikių vls. Partizanas. Žuvo 1946 02 18. Palaidotas Kilėviškių k. kapinėse.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Pūdžemys Alfonsas-Arimantas, Juozo, g.1929 m. Alkupio k. Kvėdarnos vls. Mokėsi gimnazijoje. Partizanavo nuo 1950 04. Platino ir tvarkė spaudą, palaikė ryšį tarp partizanų būrių. Žuvo 1952 02 18 Šilų miške prie Girėnų k. Palaidotas Rietave.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

EIDIMTAS Adolfas, Boleslovo - Žybartas, g. 1915. Lietuvos kariuomenės leitenantas. Radviliškio m. burmistras. LLA karys nuo 1942. Nuo 1944    vasaros LLA vado pavaduotojas. Kartu su K. Veverskiu formavo kovinius dalinius, vadinamus Vanagais. Veverskiui žuvus (1944 12 29), tapo LLA vadu - organizatoriumi (kartu su gen. M. Pečiulioniu). Suimtas 1945    balandžio mėn. drauge su A. Kubiliumi ir sušaudytas 1946 02 18.

JOCIUS Jonas, Antano - Revertas, Aidas, g. 1909 Čikagoje, JAV. Nuo 1944  Žalgirio būrio partizanas. Žuvo 1948 02 18 prie Sujainių Raseinių r., partizano P. Lybos namuose. Kartu žuvo J. Venclauskas ir kt. (iš viso 5 partizanai).

KARALIUS Albinas, Jono -Varenis, g. 1910. Kapitonas, baigė žvalgybos mokyklą Prūsijoje. LLA Vanagu štabo viršininkas. 1945 vasarą suimtas ir sušaudytas 1946 02 18.

KAVOLIUS Matas, g. 1918 Karklėnuose. Dirbo valsčiaus savivaldybėje. LLA karys - partizanas. Žuvo 1947 02 18 Santakuose, prie Minijos, kartu su K. Kijausku

 

Foto: KIJAUSKAS Kazys - Pušinis, g. 1918 Šiemuliuose, Kretingos apskr., ūkininku šeimoje. Karo aviacijos mokyklos kursantas. Nuo 1944 LLA Kulių kuopos vado pavaduotojas. Jono Noreikos - generolo Vėtros bendražygis. Žuvo 1947 02 18 Santakuose, prie Minijos, kartu su M.Kavoliumi.

 

KUBILIUS Adolfas, Leono - Aidys, Vygandas, Vaišvila, Radvila, Šilo velnias, g. 1918 Kartenoje, Kretingos apskr. Mokytojas. 1943-1944 LLA organizacinio skyriaus viršininkas - kapitonas. 1945 vasario mėn. Gadausko pavarde nuleistas parašiutu. Sujungė Tauragės LLA būrius į Žemaičiu Legioną. Suimtas 1945 balandžio mėn. kartu su A. Eidimtu, ir abu sušaudyti 1946 02 18.

LIATUKAS Algirdas, Leono - Vasaris, Žalgiris, g. 1920 Mikūlėse, Laukuvos v. Šalnos rajono štabo vadas. Partizanas nuo 1948. Žuvo 1952 02 18 čekistinės karinės operacijos metu Šilų miško 67 kvartale (Šaukliškės miške), tarp Rietavo ir Kvėdarnos. Užkastas kalkių duobėje Rietavo parke. 

MATUTIS Juozas, Petro - Laimutis, g. 1922 Degučiuose, Šilalės r. Partizanas nuo 1950. Kovojo Lukšto būryje. Žuvo 1952 02 18 Šilų miško 67 kvartale (Šaukliškės miške) čekistinės karinės operacijos metu.

PŪDŽEMYS Alfonsas, Juozo - Arimantas, g. 1929 Alkupyje, Šilalės r. Mokėsi gimnazijoje. Partizanas nuo 1950 balandžio mėn. Veikė Lukšto būryje. Buvo atsakingas už visuomenines pareigas, platino spaudą, palaikė ryšį tarp partizanų būrių. Žuvo 1952 02 18 Šilų miško 67 kvartale, prie Girėnų k., čekistinės karinės operacijos metu. Palaidotas Rietave.

 

Jonas VENCLAUSKAS (kairėje)

VENCLAUSKAS Jonas, Stasio (Benedikto brolis), g. 1918 Pakapumyje, Betygalos v., ūkininku šeimoje. Siuvėjas. Partizanas nuo 1944. Būrio vadas. Pasižymėjo drąsa, sumanumu. Žuvo 1948 02 18 Prano Lybos namuose, prie Sujainių, Raseinių r., kartu su J. Jociumi ir kitais Iš viso žuvo 5 partizanai.

 

Foto: ŽILIENĖ - STANKUTĖ Konstancija, Petro -Juodakė, Laima, Zubrienė, g. 1922, gyv. Kikonuose, Rietavo v. Žuvus vyrui Antanui Žiliui, partizanų štabui pasiūlius, įstojo į partizanų būrį, veikusį Laukuvos apylinkėse. Savo 7 metų dukrelę paliko pas seserį. Žuvo 1952 02 18, partizanams persikeliant iš Girėnų miško ir einant per Gaidėnų pelkes palei Ližės upelį — Šilo miško 67 kvartale. Iš viso žuvo 6 partizanai.

 

VITKUS Juozas - Aidas, g. 1929 Leviškiuose, Šilalės v. Partizanas nuo 1950. Kovojo Lukšto būryje. Žuvo 1952 02 18 Šilo miško 67 kvartale.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Auksuolis - Ignas Gradeckas iš Anykščių. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. Pavarių miške.

Autinas - Leonas Bureika iš Šeimyniškėlių k., Anykščių vls. Batsiuvys. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. Pavarių miške.

Dainius - Balys Pukenis iš Šeimyniškėlių k., Anykščių vls. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. Pavarių miške.

Lapelis - Albinas Žičkus iš Juškonių k., Skiemonių vls. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. Pavarių miške.

Rugys - Jonas Paškonis iš Pavarių k., Anykščių vls. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. Pavarių miške.

Stonys - Antanas Urbonas iš Stakių k., Anykščių vls. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės puskarininkis, Stakių kaimo seniūnas, LLA Dragūno būrio įkūrėjas ir vadas. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. Pavarių miške.

Šypsuolis - Antanas Pukenis iš Šeimyniškėlių k., Anykščių vls., Dainiaus ir Mažylio brolis. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. Baltupių k., Anykščių vls. prie Šventosios upės netoli Jasiūno malūno.

Švinas - Stasys Staškevičius iš Pavarių k., Anykščių vls. Dragūno būrio vado pavaduotojas. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. Pavarių miške.

Virbalas - Kazimieras Dragūnas iš Ilgabrados k., Anykščių vls. Žuvo 1945 m. vasario 18 d. Baltupių k., Anykščių vls., prie Šventosios upės, netoli lasiūno malūno.

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf