Žuvę Partizanai per Kalėdas

ANTANAS VAIČIULAITIS

ODĖ ŽUVUSIEMS  PARTIZANAMS

Palaiminti, kurie kaip šventgirių klevai sugriuvo
Ir, rankomis apglėbę šiltą žemę,
Jai kvėpė paskutinį savo žadą:
Kaip kūdikiai prie motinos krūties prigulę,
Išliejo savo brangų kraują.
Nei krūmai šaknimis, kiekviena gysla
Jie gėrė juodą savo žemės garą.
Mirties ekstazėje
Jaunatviškais veidais, lyg mylimieji, —
Stelmužės ąžuolai drūti, vaikeliai, —
Jie paskutinį kartą lietė girių žolę.

Palaiminti, kurie, šventoj kovoj ištvėrę,
Po Tavo kojų krito:
Surink jų kūnus, Tėve, kaip gailiausią rasą,
Iškelk jų sielas dangiškon šviesybėn,
Priglausk prie savo mylinčios krūtinės.

Plieno rinktinės partizanai, veikę Aluntos ir Balninkų apylinkėse.
Pirmoje eilėje (guli) iš kairės: Jonas Žygelis-Ilgūnas, Steponas Matelionis-Agronomas ir Stasys Mikelevičius-Bijūnas.
Antroje eilėje iš kairės: Juozas Petrauskas-Laimutis, Kazys Puodžiūnas-Titnagas, Steponas Sabaliauskas-Šarkis,
neatpažintas ir Juozas Šmigelskas-Smidras. Apie 1948 m.
(Genocido aukų muziejus)

Žygelis Jonas-Ilgūnas gimė 1924 m. Utenos apskrities Alantos valsčiaus Zygeliškių kaime. Į partizanų gretas įstojo 1945 m. Priklausė Didžiosios Kovos apygardos Plieno rinktinės 3-iajai kuopai. Žuvo 1951 m. gruodžio 25 d. Padvarnių kaimo apylinkėse kartu su A. Bytautu-Garsu
http://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

ALABURDA Zenonas, g. Galiakaimyje, Kėdainių v. Ūkininkų sūnus. Partizanas. Žuvo 1946 12 25, per šv. Kalėdas, Labūnavos dvaro mūriniame bokšte kartu su trimis seserimis. Iš viso žuvo 11 partizanų. Jų kūnai buvo išniekinti ir suguldyti Kėdainiuose, enkavedistų būstinės kieme. 

ALABURDAITĖ Elena, g. Galiakaimyje, Kėdainių v. Kauno technikumo moksleivė. Partizanė. Žuvo 1946 12 25, per šv. Kalėdas, mūšyje Labūnavos dvaro mūriniame bokšte kartu su broliu ir dviem seserimis. Iš viso žuvo 11 partizanų. Jų kūnai gulėjo išniekinti Kėdainiuose, enkavedistų būstinės kieme. 

ALABURDAITĖ Marytė, g. Galiakaimyje, Kėdainių v. Kauno technikumo moksleivė. Partizanė. Žuvo 1946 12 25, per šv. Kalėdas, mūšyje Labūnavos dvaro mūriniame bokšte kartu su broliu ir dviem seserimis. Iš viso žuvo 11 partizanų. Jų kūnai gulėjo išniekinti Kėdainiuose, stribų būstinės kieme. 

ALABURDAITĖ Ona, g. Galiakaimyje, Kėdainių v. Kauno technikumo moksleivė. Partizanė. Žuvo 1946 12 25, per šv. Kalėdas, mūšyje Labūnavos dvaro mūriniame bokšte kartu su broliu ir dviem seserimis. Iš viso žuvo 11 partizanų. Jų išniekinti kūnai gulėjo Kėdainiuose, enkavedistų būstinės kieme. 

 

BAČKAUSKAS Mečys - Kantas, g. Gvalduose, Kvėdarnos v. Rambyno būrio skyrininkas, žuvus Rambynui - būrio vadas. Kovojo Veiviržėnų Endriejavo apylinkėse. Žuvo 1952 12 25 Misgirių miškelyje, Judrėnų v., prie kelio Veiviržėnai - Judrėnai.

BITVINSKAS Petras, g. 1894 Kėbaičiuose, Raseinių v. Žuvo 1947 12 25 per kautynes savo namuose. Iš viso žuvo 6 partizanai. Be šeimininko, žuvo A. Jocius, B. Jocius, St. Jocius, V. Stulgaitis, V. Urba.

DERBUTAS Balys, g. 1916, gyv. Kaune. Žuvo 1946 12 25 Labūnavos dvaro mūriniame bokšte, Kėdainių v.

GEČAS - Tigras, g. Debliuose, Jucaičių apyl., Šilalės r. Žuvo 1946 12 25.

GULBINAS Jonas, Prano, g. 1927 Pavinkšniuose, Josvainių v., ūkininkų šeimoje. Žuvo 1946 12 25 Labūnavos dvaro mūriniame bokšte. 

JAKUTIS - Skaisgiris, V. Stonio - Aluntos vadovaujamo Rolando būrio partizanas. 1948 Lelijos būrio vado pavaduotojas. Žuvo 1948 12 25 (nelaimingas atsitikimas).

JANCEVIČIŪTĖ Zofija - Rūta, g. 1929 Šilalėje. Žuvo 1946 12 25 (per Kalėdas) Kreiviuose, Šilalės r., būdama 17 metų.

JOCIUS Antanas, g. 1915 Ražaitėliuose, Girkalnio v. Partizanas nuo 1944. Žuvo 1947 12 25 Kėbaičiuose, Raseinių apyl., pas P. Bitvinską. Iš viso žuvo 6 partizanai. 

JOCIUS Bronius, g. 1920 Ražaitėliuose, Girkalnio v. Partizanas nuo 1944. Žuvo 1947 12 25 Kėbaičiuose, Raseinių apyl., pas P Bitvinską. Iš viso žuvo 6 partizanai. 

JOCIUS Stasys, Antano Varna. Žalgirio būrio partizanas. Žuvo 1947 12 25 Kėbaičiuose, Raseinių apyl., pas P Bitvinską. Iš viso žuvo 6 partizanai.

JUŠKEVIČIUS Vladas, Vlado - Kukutis, g. 1926 Pagojukuose, Ariogalos v. Gyveno Visbaruose, Girkalnio v. Žuvo 1946 12 25 Labūnavos dvaro mūriniame bokšte. Iš viso žuvo 11 partizanų.

LAURAITIS Petras - Barsukas, g. 1917 Trakučiuose, Girkalnio apyl., Raseinių r. Žuvo 1947 12 25 Kėbaičiuose, Raseinių apyl.

LUKOŠIUS Vladas, Vinco, g. 1909 Grajauskuose, Ariogalos v. Ūkininkas, papildomai vertėsi statybininko, staliaus darbu. Žuvo 1944 12 25 nuo okupantų kulkos Grajauskų mūšyje.

MEILIUS, žuvo 1946 12 25 kartu su kitais partizanais Labūnavos dvaro mūriniame bokšte, po ilgos kovos.

MEŠKAUSKAS Alfonsas - Našlaitis, g. 1926 Kniebioniuose, Girkalnio apyl., Raseinių r. Žuvo 1947 12 25.

STULGAITIS Viktoras, g. 1921 Kėbaičiuose, Raseinių v. Ūkininkas. Partizanas. Žuvo 1947 12 25, per Kalėdas, pas Petrą Bitvinską. Iš viso žuvo 6 partizanai ir šeimininkas.

SVIRSKIS Kazys, g. 1918 Maleikoniuose, Josvainių v. Ūkininkas. Žuvo 1946 12 25 Labūnavos dvare

ŠIMKŪNAS Jonas iš Dasiūnų k., Kėdainių v. Žuvo 1946 12 25 Labūnavos dvaro mūriniame bokšte kartu su kitais partizanais. Žuvusių partizanų kūnai buvo suguldyti Kėdainiuose ant grindinio.

URBA Vytautas, Antano, g. 1927 Milašaičiuose, Betygalos v. Mažažemis. Partizanas. Žuvo 1947 12 25 Kėbaičiuose, Raseinių v., pas Petrą Bitvinską. Iš viso žuvo 6 partizanai. 

ŽANDARAVIČIUS Viktoras - Vadas, g. 1913 Šaravuose, Josvainių v. Žuvo 1946 12 25 mūšyje Labūnavos dvaro mūriniame bokšte.

ŽILINSKAS Jonas - Gruodis, g. 1919 Graužuose, Josvainių v. Ūkininkas. Žuvo 1946 12 25 Labūnavos dvaro mūriniame bokšte.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Vaičiulis Stasys - Kazokas gimė Žariškių k. 1917 - 1947 12 25. 54-tos kuopos vadas.

Račyla Jurgis, Kazio s. - Šarvas iš Tvarkiškių ? 1917 - 1947 12 25. Žuvo Šilėnų k. Veiverių vlsč. Dariaus-Girėno b. vadas.

http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

1947 m. gruodžio 25 d. 21 val. Miciūnų kaime kautynėse su enkavedistais žuvo Bitinas - Romas Rožukas, g. 1926 m. Veršių kaime. Taip pat žuvo trys enkavedistai.

Sakalauskas Danius, Motiejaus s., 26 metų, nukautas 1947 m. gruodžio 25 d.

Aleksandravičius Bronius, Juliaus s., 24 metų, nukautas 1948 m. gruodžio 25 d.

Griškonis Juozas, Antano s., g. 1927 m., nukautas 1948 m. gruodžio 25 d.

Janulevičius Jonas, g. 1928 m., nukautas 1948 m. gruodžio 25 d.

Sikorskas Alfonsas, 23 metų, nukautas 1948 m. gruodžio 25 d.

http://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

 

Aleksandravičius Bronius - Vijurkas iš Mikniškių k. Rudaminos vlsč. 7-1948.12.25. Vienas iš 5 Delnicos k. Šeštokų vlsč. žuvusių Perkūno rinktinės kovotojų.

Bacevičius Jonas. Žuvo 1947.12.15. Runo būrys.

Andriušis Pranas - Šapalas, Mūriniškės Andriušis. G. Mūriniškės k. Kazlų Rūdos vlsč. 1914-1945.12.25. Partizanuose nuo 1945.10.07. Kulkosvaidininkas. Žuvo prie Krūvelių k., dengdamas atsitraukiančius draugus. Būrio vadas. 1951 m. slapta perlaidotas į Bagotosios kapines.

Bartulis Kazys - Žvaigždė iš Rūdupio k. Prienų vlsč. 1924-1945.12.25. Žuvo tėviškėje. Geležinio Vilko rinktinė. Skyrininkas.

Čiuoderis Vincas - Balandis iš Surgučių k. 1928- 1947.12.25.    Žuvo Čeminės k. su S. Vaičiulevičium.

Dulaitis Jurgis. G. 1896 m. Žuvo 1945.12.25. Dulaitis Jurgis nebuvo partizanas. NKVD nušautas 1945.12.25 savo namų kieme, nes jo sūnus Juozas organizavo partizanų apginklavimą. Žalgirio rinktinė.

Gerbačiauskas Vytautas - Akstinas. 1927(1928)- 1949.12.25. Perkūno rinktinės Kalniaus būrys. Žuvo Mikyčių k. Šventežerio vlsč. pas Čepanonį. Kartu žuvo Dagilis ir Kerštas.

Gineika Jonas, Kazio s., - Vaiduoklis iš Preikapio k. 1907-1947.12.25.

Gylys Juozas - Dagilis iš Gaištų k. Veisiejų vlsč. 1928- 1949.12.25. Kalniaus pusbrolis. Žuvo Mikyčių k. Šventežerio vlsč. pas Čepanonį. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys.

Jakas Juozas - Kėkštas. G. 1918 m. Norkūnų k. Gelgaudiškio vlsč. Iš pradžių buvo Gelgaudiškio stribas. 1946 m. išėjo partizanauti. Žuvo 1947.12.25 netoli Valakbūdžio, Liepalotuose, A. Bekerės sodyboje. Kartu žuvo V. Jakštys, V. Mažeika, V. Runas, J. Sperauskas ir V. Tunaitis. Žalgirio rinktinė.

Jakštys Vytautas - Žilvitis iš Sintautų vlsč. Totorvydžių k. 1926-1947.12.25. Žuvo Liepalotų k. Šakių apyl. A. Bekerės sodyboje.

Janulevičius iš Maravos k. Žuvo 1948.12.25 Delnicos k. Šeštokų vlsč. Perkūno rinktinė.

Kižinaitis (Kižinas) Albinas - Šermukšnis iš Rūdos (Šilkalnio?) k. Gižų vlsč. 1920-1946.12.25. Balsupiuose pas A. Natkevičių buvo sužeistas ir mirė. Slapta palaidotas Karpavičynėje prie Rudžių giraitės, darželyje. Sodyba nugriauta. Vytauto rinktinė.

Mažeika Vytautas - Žilvitis. 1926-1947.12.25(7). Sintautų apylinkių partizanas, žuvęs Vabališkiuose.

Mažeika Vytautas - Žvejys iš Papartynų k. Šakių vlsč. 1914-1947.12.25. Žuvo Liepalotų k., Valakbūdžio apylinkėse, kartu su Jaku, Kunu ir kitais.

Miškinis Petras, Igno s.,-Gediminas, Žvaigždė iš Alytaus apskr. 1921-1945.12.25. Viesulo būrio partizanas. Jono brolis.

Naujokaitis (pravarde Kamantas) Konstantinas - Briedis, Tautmylis iš Švarplių k. Šakių vlsč. 1907-1947.12.25. Kuopos vadas. Žuvo pas Kuncaitį Bagdžių k. Šakių vlsč. Žalgirio rinktinė.

Nevirauskas Pranas, Prano s., - Vėjas iš Gnievų k. Šakių vlsč. 1922-1947.12.25. Žalgirio rinktinės kuopos vadas. Žuvo pas Kuncaitį kartu su K. Naujokaičiu Bagdžių k. Šakių vlsč.

Pečelis Viktoras - Vairas iš Skardupių-Žiogelių k. Gražiškių vlsč. 1928-1947.12.25. Partizanų patartas, stribavo Gražiškiuose (kartu su NKVD leitenantu V. Ambrulevičiumi), po išdavystės 1947 m. abu išėjo į mišką. Žuvo Vilkaviškio raj. Dailučių k. pas Janulevičius. Kartu žuvo Aidas (pavardė nežinoma). Vytauto rinktinės Vyčio (Leonavičiaus) kuopa.

Runas Jonas iš Papartynų k. Šakių vlsč. 1920-1947.12.25. Žuvo Liepalotų k. Šakių vlsč. kartu su broliu Vincu.

Runas Vincas - Kikis. G. 1920 m. Papartynų k. Šakių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. pr. Žuvo 1947.12.25 Liepalotų k. Šakių vlsč. buvusioje Bekerės sodyboje. Žalgirio rinktinė.

Sakalauskas Danielius - Žaibas iš Maišymų k. Rudaminos vlsč. 1926-1948.12.25. Kuopos vadas. Žuvo Delnicos k. Šeštokų vlsč. Perkūno rinktinė.

Sperauskas (Spirauskas) Jonas - Putinas iš Panovių k. Griškabūdžio vlsč. 1921-1947.12.25. Susisprogdino Liepalotų k. prie Valakbūdžio k. Žalgirio rinktinės Turklio būrys.

Tuinyla - Kerštas iš Žemaitkiemio (7). Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys. Žuvo 1949.12.25 Šventežerio vlsč. Mikyčių k. pas Čepanonį.

Tunaitis Vincas - Patrimpas iš Sintautų vlsč. Bridžių k. 1917-1947.12.25. Žuvo Šakių vlsč. Liepalotų k. Partizanuose nuo 1944 m.

Vaičiulevičius Stasys - Kazokas iš Kazlų Rūdos vlsč. Čeminės k. 1917-1947.12.24. Buvęs policininkas. Žuvo Černinės k. kartu su V. Čiuoderiu. Žalgirio rinktinės kuopos vadas.

Vainauskas Petras. 1916-1946.12.25. G. Rogupių k. Griškabūdžio vlsč. Stirnos rinktinės partizanas nuo 1945 m. pradžios. Žuvo Raudonių k. Kuršėnų raj. Kartu žuvo dar 5 partizanai.

Varanauskas Petras. G. 1916 m. Rogupių k. Griškabūdžio vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. pradžios. Buvęs gimnazistas. Žuvo 1946.12.25 Raudonių k. Kuršėnų rajone.

Varmas (pavardė nežinoma). Žuvo 1945.12.25 Rūdupyje. Geležinio Vilko rinktinės skyrininkas.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

KRUVINOS KALĖDOS LABŪNAVOJE

1946-ųjų gruodžio 24-osios vakarą pas bokšte gyvenančias ryšininkų Šimkūnų ir Derbutų šeimas valgyti Kūčių vakarienės atvyko LKA Povilo Lukšio rinktinės 4-jo rajono vadas A.Dalbokas-Imperatorius, ryšininkas A.Muralis-Vingis, J.Žilinskas-Tėvas, V.Žandaravičius, J.Gulbinas, Z. Alaburda ir trys jo seserys Onutė, Elytė ir Marytė, O.Kasperavičiūtė. Prie jų prisijungė V.Juškevičius iš Pagojaus kaimo, buhalteris Kazys (pavardė nežinoma) iš Panevėžiuko.

http://partizanai.org/failai/html/amzinai-gyvi.htm

 

1946 12 25 Neciūnų miške žuvo Janina Vlasovienė - Mūza iš Kauno, g. 1926 m. ir areštuoti Čerkesas bei Desantas. Pasižymėjo Žiežmarių stribas Vladas Jelaga.

http://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

 

 Jonas Tamošiūnas-Trockis, Kupiškio vls., Čiovydžių k., Vytenio b. 1947 12 25 nukankintas Kupiškio MGB.

 http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Bytautas Adomas, sl. Garsas, g. 1928 Meilelės k., Alantos vlsč. Dirbo kalvio padėjėju Aluntos sovchoze. 1949 paimtas į sovietinę kariuomenę, pabėgo su ginklu iš Klaipėdos kartu su B. Šikumi. 1950 - B rinktinės 2-o bataliono 4-os kuopos, 1951 08 - 1 -os rinktinės Alantos rajono partizanas. Žuvo 1951 12 25/26 Padvamių k. kartu su rajono vadu J. Žygeliu-Ilgūnu. 

Vaišutis Petras, Domino, sl. Dundulis, g. Rasališkių k., Želvos vlsč. Nuo 1945 - DKR, B rinktinės Viržio būrio, 3-o bataliono 1-os kuopos partizanas. Žuvo 1950 12 25.1989 perlaidotas į Ukmergės Dukstynos kapines.

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

IVANAUSKAS BRONIUS, Antano - Pavietris, g.1917 m. Sėlės k., Tauragnų vls. Tėvai turėjo 21 ha žemės, bet tėvas leido vaikus į mokslą. Bronius buvo labai gabus, bet baigė tik 6 skyrius. 1944 12 10 Ivanauskų sodybą čekistai sudegino. Partizanavo su Baliu Musteikiu, Vytautu Staričenka. Žuvo jie visi trys 1947 12 25, prie Sėlės k. patekę į pasalą.

MUSTEIKIS BALYS, Vinco - Keras, g.1919 m. Sėlės k., Tauragnų vls. Priklausė Žaibo būriui. Žuvo 1947 12 25 prie Taurapilio, netoli Bagdono sodybos. Kartu žuvo Bronius Ivanauskas ir Vytautas Staričenka.

PALEVIČIUS ALFONSAS, g. 1924 tn. Vastapų k., Vyžuonų vls. Augo 5 broliai, iš jų 3 buvo išėję į partizanus. Žuvo 1944 12 25 Galinių k., Užpalių vls., prie Starkaus sodybos. Palaidotas slapta Pilvelių k. kapinėse.

PUTRIMAS ANTANAS - Čerčilis, gimęs Viešeikių k. Pratizanas, priklausė Alaušo būriui ( vadas Pr.Pašilys). Žuvo 1945 12 25 prie A.Ruzgaitės sodybos Plepesiškių k. Slapta palaidotas Kaniūkų kapinėse 1946 01 05.

TARIČENKA VYTAUTAS - Ūdras, g.1928 m. apie Merkinę, gyveno Pagavės k. (prie Palūšės). Brolis Juozas pasitraukė į Vakarus, tėvą suėmė. Priklausė Erškėčio kuopos Vaidilos (P.Butrimo) būriui. Būrio vadui žuvus, nuo 1947 m. sudarė Ūdro būrį. 1947 12 25 V.Staričenką ir du jo kovotojus (Musteikį ir Jankauską) prie Sėlės k. užklupo čekistai, ir visi trys žuvo.
http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Milkintas Vincas, g. 1905m. Nemakščių valsč. Partizanas nuo 1944m Žuvo 1947 12 25 Bargailių km. Kelmės raj.

Zylė-Jonas Čiuplys, g. 1919m Marijampolėje. Gyveno Trakėnų  km, Kalvarijos valsč, Marijampolės apskr. Partizanauti pradėjo 1945m pradžioje Perkūno rinktinėje. 1946m. birželio mėn, išformavus rinktinę, perkeltas į Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-ąją kuopą būrininku, vėliau paskirtas II būrio vadu. 1947m. pradžioje apdovanotas juostele už uolumą, o liepos mėn. paskirtas III būrio vada Žuvo 1947 12 25 Smalnyčėnų km, Kalvarijos valsč, Marijampolės apskr. 195011 03 apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiaus I rūšies Pasižymėjimo lapu (po mirties).

http://partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm