Gruodžio 24 d. žuvę partizanai

Paminklas partizanams Peiksvos kaime Tiskūnų seniūnijoje pastatytas 1989 m. J.Ardavičiaus iniciatyva. Šioje vietoje 1946-12-24 žuvo partizanai: A.Petrauskas, P.PIančiūnas ir jų ryšininkai B. Sereika ir V. Sereika.

http://partizanai.org/failai/html/amzinai-gyvi.htm

 

BABENSKIS Pranas, žuvo 1944 12 24, Kūčių vakarą. Rastas Skaraitiškės dvare, Šiluvos v., už daržinės, spygliuota viela surištomis rankomis, nušautas. Tą vakarą dar žuvo J. Pužauskas ir K. Celedinas.

BACYS Jonas, Petro, g. 1920 Plekiuose (kt. žiniomis - 1912 Paparčiuose). Partizanas nuo 1944. Žuvo 1945 12 24 Vadžgirio k. pas J. Girdzijauską- apsuptas nusišovė. Kartu žuvo S. Čepkauskas ir Narkevičius. Palaikai ilsisi Šimkaičiuose, miško kampe.

CELEDINAS K., žuvo 1944 12 24, Kūčių vakarą miške prie Varkalių k., Šiluvos v., netoli savo sesers Lukauskienės namų. Tą vakarą Šiluvos enkavedistai nužudė dar du vyrus - P. Babenskį ir J. Pužauską.

ČEPKAUSKAS Stasys, Juozo, g. 1923 Bliūdžiuose, Šimkaičių v. Buvęs stribas, vėliau partizanas. Žuvo 1945 12 24 Vadžgirio k., pas Girdzijauską. Kartu žuvo J. Bacys ir S. Narkevičius.

GEDVILAS Petras, Petro - Sigitas, g. 1925. Šalnos rajono Lukšto būrio partizanas. Žuvo 1952 12 24.

 

Stasys KENTRA (kairėje)

KENTRA Stasys, Juozo - Dagilis, g. 1926 Alkupyje, Kvėdarnos v. Dirbo tėvų ūkyje. Partizanas nuo 1949. Žuvo 1952 12 24 prie Rietavo

NARKEVIČIUS Stanislovas, Kazio, g. 1918. Mokytojavo Plekiuose, Rutkiškių apyl. Žuvo 1945 12 24 Vadžgiryje pas Girdzijauskus - apsuptas nusišovė. Kartu žuvo J. Bacys ir S. Čepkauskas. Kapas Šimkaičiuose.

NORKUS Jonas, Jono, g. 1925 Būtaičiuose, Betygalos v., mažažemių ūkininkų šeimoje. Žuvo 1944 12 24 Grajauskų mūšyje netoli Pagojo dvaro.

PILIPAUSKAS Stasys, Jono, g. 1919 Kasiul-kuose, Ariogalos v. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Žuvo 1944 12 24 Grajauskų mūšyje. Žmona, laukianti kūdikio, sugebėjo viena pasiimti žuvusio vyro kūną iš mūšio lauko ir jį palaidoti

PUŽAUSKAS Jonas, kilęs iš Kiaulininkų k., Šiluvos v. Ryšių bataliono karys - radistas. Žuvo 1944 12 24, Kūčių vakarą. Nužudė Šiluvos enkavedistai. Tą patį vakarą buvo nužudytas P Babenskas ir K. Celedinas.

 

SILVESTRAVIČIUS Kazys, Petro, g. 1910 Rajinciškiuose, Ariogalos v., ūkininkų šeimoje. Žuvo 1944 12 24 Grajauskų mūšyje.

TRIJONIS Jonas, Juozo - Marsas, kilęs iš Driežų k., Šilalės v. Šalnos rajono antro būrio trečio skyriaus vado pavaduotojas. Žuvo 1946 12 24 Kreiviu miške tarp Šilalės ir Skaudvilės. Palaidotas Šilalėje.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Čiuoderis Vincas - Balandis iš Surgučių k. 1928 -1947 12 24. Žuvo Guobų k.

Žioba Vincas iš Maldabūdės k. , Prienų raj. ? -1950 12 24.

Čėpla Zigmas - Gaidys iš Elveriškių k. 1922 -1945 12 24.

Savičius Jonas. 1926 - 1947 12 24. Žuvo Guobų k.

Sakalauskas Danielius - Žaibas iš Maišymų k. Rudaminos vlsč. 1926 - 1948 12 24.

http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Marcinkevičius Simonas - Voverė iš Žagarų k. Balbieriškio vlsč. 1910-1944.12.24. Geležinio Vilko rinktinė.

Račyla Jurgis - Šarvas, G. 1917.01.01 Pažėrų k. Veiverių vlsč. Žuvo 1947.12.24 Šilėnų k. Veiverių vlsč. Dariaus ir Girėno kuopos vadas.

Vaičiulis Juozas - Audra. G. Tūriškių k. Krosnos vlsč. 1918-1947.12.24. Žuvo Buktos girioj kartu su Kelmu ir vokiečiu Hemu.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Jonas MITAŠIŪNAS. G. Repšėnų k. Partizanas, žuvo 1944 12 24 prie savo namų.

http://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

 

Trijonis Juozas-Marasas, kilęs iš Kiaukų k. Šilalės vls. Žuvo 1946 12 24 tarp Šilalės ir Skaudvilės.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Kazys Dabužinskas gimė 1923 m. Pajaurės kaime, Giedraičių valsč., Ukmergės apskrityje. Tėvai Liudas Dabužinskas ir Stasė Dabužinskienė-Stasiūnaitė turėjo tik 7 ha žemės, bet buvo dideli lietuviai patriotai. Šeimoje užaugo trys sūnūs: Petras, g. 1915 m., Zigmas, g. 1921 m., jaunėlis Kazys ir duktė Gienė, g. 1919 m. Vaikystėje Kaziukas mokėsi Vėdarų pradinėje mokykloje.

Kuomet Kazys išėjo pas partizanus ir pasirinko slapyvardį „Plienas", vyriausią sūnų Petrą rudenį užkankino stribai. Dėl sūnaus netekties iš pergyvenimo mirė mama Stasė, o vėliau ir tėvas Liudas. Likusius gyvus Dabužinskų vaikus - Zigmą ir Gienę 1948 05 22 komunistai ištrėmė į Krasnojarsko kraštą, Igarką.

Kazys Dabužinskas-Plienas žuvo 1948 metais Kūčių naktį. Pagal žmonių pasakojimus buvo taip: Kūčias valgė du partizanai - Kazys Dabužinskas-Plienas ir Česlovas Lesnikauskas-Ąžuolas Padvarių kaime pas Alfonsą Simanavičių. Valgant jie buvo pavaišinti migdančiomis tabletėmis. Po to šeimininkas Alfonsas pranešė Molėtų stribams, o šie atvažiavę paryčiui miegančius nušovė.

Tokiomis žiauriausiomis priemonėmis okupantai ir jų pakalikai sunaikino visą Dabužinskų šeimą, o visos Lietuvos mastu - komunistai planingai vykdė lietuvių tautos genocidą.

http://partizanai.org/failai/html/giedraiciu-partizanai.htm

 

Grėbliauskas Kazys - Vaidevutis iš Amalių k. Pažaislio valsč., g. 1927 m., ž. 1947 12 24 prie Samylų k. Kovojo J. Mickevičiaus - Žvirblio būryje.

http://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

 

Alfonsas Blažys, Pelyšėlių k. Ž.1944 12 24.

Viktoras Gasiūnas, Pelyšėlių k. Ž.1944 12 24.

Kazys Šiaučiūnas, Žvilionių k., ž.1944 12 24.

Anelė Jarašiūnaitė, Vikliškių k. mokytoja. Žuvo 1948 12 24.

Alfonsas Blažys, Troškūnų vls., Pelyšelių k. Ž.1944 12 24 Čiunkių k.

Leonas Galiauskas, Lampeo b. Ž.1946 12 24.

Viktoras Gasiūnas, Troškūnų vls., Pelyšėlių k., Šarūno b. Ž.1944 12 24.

Adelė Jarašiūnaitė, Vilkiškių k. Ž.1948 12 24.

Antanas Koncys, Liepos b. Ž.1946 12 24.

Stasys Kriaučiūnas-Liutauras, Anykščių vls., Andrioniškio mstl., Tarzano b. Ž.1949 12 24.

Jonas Lukšys, Miežiškių vls., Kulbių k., Lampeo b. Ž.1946 12 24.

Alfonsas Luščionskas. Ž.1944 12 24.

Vladas Rukuiža-Lampeo, Panevėžio m., LLA būrio vadas. Sušaudytas 1946 12 24.

Boleslovas Stukas, Svėdasų vls., Dienionių k., Guro b. Ž.1944 12 24.

Romualdas Šalaka, Svėdasų vls., Pauniškių k., J.Guzo b. Ž.1944 12 24.

Stasys Šeibukas, Lampeo b. Ž.1944 12 24.

Kazys Šiaučiūnas, Subačiaus vls., Žviliūnų k., būrio vadas. Ž.1944 12 24.

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Česlovas Lesnikauskas-Ąžuolas (g. 1924 m. Didžiokų k., Giedraičių vlsč.)- 1948 12 24 nušovė stribai.

1946 12 24 Skapiškių k., Kavarsko vlsč., žuvo du partizanai: Alfonsas Vaičiūnas-Tigras (g. 1913 m.) ir Bronius Darulis-Tigras (g. 1924 m.). Jie valgė Kūčias pas ūkininką ir buvo aptikti slampinėjančių stribų.

Darulis Bronius, Antano, sl. Tigras, Alfonso-Leopardo brolis, g. 1924 Paželvių k., Želvos vlsč. Nuo 1945 - B rinktinės Plieno būrio, Tigro kuopos partizanas. Žuvo 1946 12 24 Skapiškiu k., Kavarsko vlsč. kartu su A. Vaičiūnu-Tigru. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio su Trakinių mūšio aukomis. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines

Vaičiūnas Alfonsas, Stasio, sl. Tigras, g. 1913 Grikienių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1945 -B rinktinės Plieno būrio partizanas, kuopos vadas. Žuvo 1946 12 24 Skapiškių k., Kavarsko vlsč. kartu su B. Daruliu-Tigru. Palaikai išniekinti Kurklių turgaus aikštėje, užkasti griovyje prie Moliakalnio kartu su Trakinių mūšio aukomis. 1990 perlaidoti į Kurklių kapines.

Čižius Zigmas, sl. Galiukas, A rinktinės Šarūno, Vytenio būrio partizanas. LYA Dabužinskas Kazys, Liudo, sl. Plienas, g. 1923 Pajaurės k., Giedraičių vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Voldemaro, Vėtros būrio partizanas. Žuvo 1948 12 24 Padvarių k. A. Simanavičiaus sodyboje kartu su Č. Lesnikausku-Ąžuolu. 

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

BALČIŪNAS KAZIMIERAS - Perkūnas, g.1916 m. Alžutėnų k., netoli Kirdeikių. Buvo Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Priklausė Erškėčio - Kaladinsko partizanų būriui. 1946 12 24, po Kūčių grįždami su broliu Mykolu į būrį, susidūrė su enkavedistais, ir Kazimieras žuvo.

ŠVALKA LIONGINAS, gimęs Saldutiškyje. Dirbo Vilniaus kriminalinėje policijoje. Artėjant frontui, pasitraukė į Merkinę. Būdamas leitenantas, vadovavo partizanų (vanagų) būriui ir 1945 12 24 kautynėse su čekistais žuvo.

TREINYS ALFREDAS - Stumbras, g.1925 m. Gaspariškių k., Utenos vls. Pasimokęs Utenos gimnazijoje, įstojo į Švenčionių mokytojų seminariją. Vokiečiams ją uždarius, vėl grįžo į Utenos gimnaziją. Įskųstas, kad palaiko ryšius su partizanais, mokslą turėjo mesti, išėjo partizanaut. Slapstės Alantos, Skudutiškio apylinkėse. Žuvo 1948 12 24 Žibėčių k. Užkastas kalnelyje prie Dauniškio ežero. Šeima ištremta.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Gudaitis Antanas, g.1925 m. Lepšiškių k. Betygalos vls. (tėvų ūkis 12 ha). 1944 12 24 prieš pat Kalėdas netoli namų kartu su kaimynu Petru važiavusius dviračiais sulaikė enkavedistai ir be teismo sušaudė, nors buvo beginkliai.

Pilipauskas Stasys, Jono, g.1920 m. Kasiulkų k. Ariogalos vls. Žuvo 1944 12 per Kūčias. Žmona, nors ir nėščia, be kitų pagalbos pasiėmė iš mūšio lauko ir palaidojo.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm