Gruodžio 15-16 d. žuvę partizanai

– Prieš 70 metų, 1944 m. gruodžio 16–19 d., Kauno aps. Čekiškės vls. Juodaičių, Pavietavos ir Vosbutų kaimų apylinkėse NKVD kariuomenės kareiviai sudegino 27 sodybas ir nužudė per 30 šių kaimų gyventojų.
http://genocid.lt/centras/lt/2321/a/


GAROLIS Anatolijus, Mato -
Ąžuolas, g. 1926 Kaune. Mokėsi Aukštesnėje Technikos mokykloje. Stambaus partizanų junginio (300 žmonių), įsikūrusio Paliepių miškuose, Ariogalos apyl., partizanas. Žuvo 1944 12 16 Paliepių Pušynėje mūšyje su enkavedistų daliniais. 
JANKAUSKAS Jonas, Motiejaus, g. 1917 Šulaičiuose, Krakių v. Žuvo 1944 12 16 Paliepių Pušynėje, Ariogalos v., mūšyje su gausiomis enkavedistų pajėgomis. Išniekintas kūnas gulėjo Krakėse. 


KLYBA Aleksas, Vinco - Linas, g. 1911 Šulaičiuose, Krakių v. Žuvo Paliepių Pušynėj e 1944 12 16 mūšyje su gausiomis enkavedistų pajėgomis. 

 


KLIMANSKAS Aleksandras,
g. 1920 Pašušvyje, Krakių v. Gyveno Ilgižiuose, Betygalos v. Bežemis. Žuvo 1944 12 16 Paliepių Pušynėje, Ariogalos v., mūšyje su gausiomis enkavedistų pajėgomis. 
MARTINAITYTE Angelė, Paskerdumio pradžios mokyklos mokytoja, vienuolė. Žuvo 1944 12 16 po Paliepių Pušynės kautynių - sušaudė enkavedistai.
MYKOLAITIS Feliksas, Antano, g. 1922 Pagy-nėvyje, Ariogalos v. Žuvo 1944 12 16 prie Betygalos - subadytas durtuvais. Kartu žuvo M. ir V. Mykolaičiai.
MYKOLAITIS Stasys, Juozo, g. 1917 Pagynėvyje, Ariogalos v. Žuvo 1944 12 16 Paliepių Pušynės mūšyje. 


MYKOLAITIS Vacys, Antano, g. 1920 Pagynėvyje, Ariogalos v. Ūkininkas. Žuvo 1944 12 16 prie Betygalos - subadytas durtuvais. Kartu žuvo F. ir M. Mykolaičiai.
MONTVILAITĖ Ona, g. 1890 Pagynėvyje, Ariogalos v. Samdinė. Žuvo 1944 12 16 — sušaudė okupantų kareiviai.


RAMOŠKA Feliksas, g. 1914 Dotnuvos dvare, Dotnuvos v. Bežemis. Gyveno Ilgižiukuose, Betygalos v. Žuvo mūšyje 1944 12 16 Paliepių Pušynėje, Ariogalos v. 


STRUMSKIS Jonas, Vlado - Kalnelis, g. 1925 Šilainiuose, Krakių v., mažažemių ūkininkų šeimoje. Žuvo 1944 12 16 Paliepių Pušynės kautynėse - sužeistas, nenorėdamas apsunkinti draugų, nusišovė.
ŠTUIKYS Antanas, Motiejaus, g. 1916 Šulaičiuose, Krakių v., ūkininkų šeimoje. Žuvo 1944 12 16 kartu su broliu Stasiu mūšyje Paliepių Pušynėje, Ariogalos v. 


ŠTUIKYS Stasys
, Motiejaus, g. 1911 Šulaičiuose, Krakių v., ūkininkų šeimoje. Žuvo 1944 12 16 kartu su broliu Antanu mūšyje Paliepių Pušynėje, Ariogalos v.
TERŠALSKIS Alfredas, Albino, g. 1922 Začišiuose, Betygalos v. Dirbo tėvų ūkyje. Žuvo 1944 12 16 po Paliepių Pušynės mūšio. 
VAITKEVIČIUS Zigmas, g. 1926. Kauno technikos mokyklos studentas. Žuvo 1944 12 16 mūšyje Paliepių Pušynėje.

1944 12 16 Didelės sovietų kariuomenės pajėgos puolė Paliepių Pušynėje ir Lapkalnio miške stovyklaujančius partizanus. Kautynėse dalyvavo apie 300 partizanų, kurie Paliepių Pušynėje (tada - Kėdainių apskr.) buvo įsirengę savo bazinę stovyklą. Būriams vadovavo keli karininkai: Vladas Kuročka - Dūdelė, Jonas Kostyra ir kt. Stovyklos viršininku buvo kapitonas Vladas Pabarčius. Žuvo: A. Garolis, J. Jankauskas, A. Klimanskas, A. Klyba, S. Mykolaitis, K. Poška, F. Ramoška, J. Strumskis, E. Šimkevičius, A. Štaras, A. Štuikys, S. Štuikys, A. Teršalskis, Z. Vaitkevičius. Patyręs didelius nuostolius (nukauta daugiau kaip 100 kareivių), priešas atsitraukė, kaimuose žudydamas nekaltus, beginklius žmones.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Gruodžio 15 d. Merkinės puolimo metu žuvo J.Volungevičius-Siaubas, 
http://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

Vincas Stasiukaitis, Raguvos vls., Juriškio k. Ž.1944 12 15 (nušovė namuose).
http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

BARTKUS Viktoras, Jurgio, g. 1916 Akmeniškiuose, Girkalnio v. Žuvo 1944 12 15 Mišiūnuose, Girkalnio v., kartu su K. Rimkumi.
RIMKUS Kazimieras, g. 1919. Žuvo 1944 12 15 Mišiūnuose, Girkalnio v. Kartu žuvo V. Bartkus.
http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Juknevičius Bronius, sl. Džekas, g. Kurkliui k., Kurklių vlsč. Slaptėsi nuo mobilizacijos. Nuo 1945 - B rinktinės Paulausko būrio partizanas. 1945 12 15 Kurklių šile, prie Užunėvėžio k., žuvo susprogdinus slėptuvę kartu su V. Tyla. Tėvą 1944 07 nužudė rusų kareiviai, motiną ir brolį Algį, seserį Antosę ištrėmė.
http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

AUGUTIS PRANCIŠKUS, Jurgio, g.1917 m. Šeduikių k., Tauragnų vls. Slapstėsi nuo kariuomenės. Su draugais ėjo bausti Politiškių kaimo skundiko Jermola-jaus Dolotovo ir buvo peršautas. Sužinojęs, kad P.Augutis Utenos ligoninėje, sako, norėjęs jį pribaigti, bet iš ligoninės „išvogė” Šidlauskas. Žaizda buvo mirtina, ir 1944 12 15 P.Augutis mirė. Palaidotas Biliakiemyje.

BUBULIS KAZIMIERAS, g. 1906 m. Erškėčio būrio partizanas. Žuvo 1948 12 15 Puziniškio k. Palaidotas Saldutišky vienoj duobėj su Antanu Skunčiku-Kaltu, Kaziu Kaladinsku-Erškėčiu ir Milašiumi.
http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Bendaravičius Bronius-Voldemaras iš Sūsninkų. k. 1924 - 1945 12 16. Žuvo Sūsninkuose.
http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Pečiulis Jonas, Jono s., - Lapas. 1925-1949.12.16. Iš Zapyškio vlsč. Žalgirio rinktinė, Vilimo grupė. Partizanuose nuo 1947 m. Žuvo ar buvo suimtas Zapyškio vlsč. Kauno apskr.
http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm


Balčiūnas Vincas-Jupiteris    iš Kazokų km. Kruonio valsč. Būrio, vėliau 3 bat. vadas, ž. 1951 12 16 Livintų km
Balčiūnas Pranas    Jupiterio brolis, žuvo kartu 1951 12 16 Livintų km.
http://partizanai.org/failai/html/zalio-velnio-takais.htm


Mykolaitis Mataušas, Antano, g.1914 m. Paginevių k. Ariogalos vls. (tėvų ūkis 13 ha). Nužudė beginklį čekistai, atsitraukdami po mūšio Paliepių pušyne 1944 12 16.
Šimkevičius Edmundas, Aleksandro, g.1924 m. Raseinių m. Žuvo 1944 12 16 Paliepių pušyne.
Vienuolė, Pastirbenio (Krakių vls.) pradžios mokyklos mokytoja. Gyveno Paliepių k. Ariogalos vls. Po pamokų ėjo namo. 1944 12 16 rusų įgulos, traukdamosi po Paliepių pušyno mūšio, šaudė į kiekvieną sutiktą. Taip žuvo Vienuolė.
http://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

Balčiūnas Jonas, Jono, sl. Varnėnas, Zigmo-Agurko brolis, g. 1930 Aitekonių k., Kaišiadorių vlsč. Ištrėmus tėvus, nuo 1949 - su broliu A rinktinės pavienis partizanas kartu. Žuvo 1951 12 16 Beištrakių miške, prie Aitekonių k., slėptuvėje kartu su Agurku. Palaikų užkasimo vieta nežinoma
Balčiūnas Zigmas, Jono, sl. Agurkas, Jono-Varnėno brolis, g. 1923 Aitekonių k., Kaišiadorių vlsč. Ištrėmus tėvus, nuo 1949 - kartu su broliu A rinktinės pavienis partizanas. Žuvo 1951 12 16 Beištrakių miške, prie Aitekonių k., slėptuvėje kartu su Varnėnu. Palaikų užkasimo vieta nežinoma.  
Eitekonių k. gyvenanę partizanai broliai Jonas Balčiūnas-Varnėnas ir Zigmas Balčiūnas-Agurkas Beištrakių miške buvo pasidarę bunkerį. Kartais jie užeidavo pas savo tetą Mariją Šavirienę, gyvenusią Beištrakių kaime. Jie ja pasitikėjo ir viską pasakodavo. Teta buvo užverbuota Kaišiadorių stribų (gal buvo mušta ar kankinta?). Ji viską ką sužinodavo iš sūnėnų, pranešdavo stribams. 1951 12 16,6 val. ryto, sovietų įgulos kareiviai apsupo bunkerį. įvyko kautynės. Partizanai žuvo. 
http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

DEGULYS STASYS, Juozapo, g. 1924 m. Alių k., Utenos vls. Ūkininko sūnus. Pamatęs, kaip 1944 12 16 Tauragnų skrebai muša kaimyną Joną Vitkūną, nuėjo pas draugą Petrą Vijeikį, ir abu norėjo pereit į Katlėrių kaimą, kad nepakliūtų skrebams. Einančius per Ilgio ežerą, skrebai pasivijo, paguldė ant ledo ir abu nušovė. Palaidoti Biliakiemyje.
LEIPUS ANTANAS, g.1912 m. Mockėnų k., Utenos vls. Slapstėsi nuo kariuomenės. Nušovė Tauragnų skrebai 1944 12 16 Mockėnų k.
PELAKAUSKAS PRANAS, g. 1924 m. Pašekščių k., Kuktiškių vls. Praėjus frontui, išėjo į partizanus ir 1944 12 16 žuvo.
PUODŽIUS BALYS, Povilo, g.1927 m. Spulių k., Alantos vls. Žuvo 1947 12 16 prie Pakalnių bžnk.
VIJEIKIS PETRAS, g.1920 m. Alių k., Utenos vls. Paskelbus mobilizaciją, slapstėsi. 1944 12 16 pamatęs, kaip skrebai muša kaimyną J.Vitkūną, nuskubėjo pas toliau gyvenusį S.Degulį ir norėjo su juo pereit į kitą Ilgio ežero pusę. Skrebai pasivijo, suguldė ant ledo ir abu nušovė. Palaidotas Biliakiemio kapinėse.
http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm