Į Laisvę 1996 124(161)

     T U R I N Y S

K-A. — Gal paskutinis brandos egzaminas? .................................... 2

Dar plaka Lietuvos širdis (iš mons. J. Kaunecko pamokslo) ................... 3

Eduardas Milius — Telydi mus ryžtas ......................................... 5

Skaitytojų žodis ............................................................ 8

Vytautas Bieliauskas — Prarastos progos, blėstančios viltys ir ateitis ..... 11

Jonas Kairevičius — Teisingumo paieškos .................................... 21

Arimantas Dragūnevičius — Lietuvos energetika: Kelias į Europą ar iš jos ... 28

Vladislovas Telksnys — Pirmasis ginklas buvo spauda ........................ 38

Pilypas Narutis —1941 m. sukilimą prisimenant .............................. 43

E. Šarūnas — Situacija ir viltys Lietuvoje ................................. 46

Vitalija Kazilionytė — Kryžiai prie bunkerio ............................... 48

Vidmantas Vitkauskas — Garliavos Juozo Lukšos gimnazija .................... 51

1996 metų Į laisvę fondo premija — Daliui Stancikui ........................ 54

Dr. Kazys Ambrazaitis — Tiesos ieškojimo keliai ............................ 55

Dalius Stancikas — Keliai ir kryžkelės. Lietuviškų studijų savaitė Telšiuose 57

Juozas Baužys — 40-toji lietuviškų studijų savaitė Dainavoje ............... 62

Vardai ir įvykiai .......................................................... 67

Apie knygas rašo:

       Henrikas Kudreikis — Laisvės kovos 1944-1953 metais ................. 69

       Feliksas Zubras — Dr. Antano Dambravos „Kelyje į laisvę" ............ 71


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Skaitytojų, o taip pat ir visų bendradarbių, tenka atsiprašyti, kad šis žurnalo numeris, turėjęs pasirodyti jau rugsėjo pradžioje, dėl įvairių nenumatytų priežasčių išeina su pavėlavimu. Kai kuriuos straipsnius, be abejo, gal būtų geriau tikę skaityti dar prieš Seimo rinkimus. Tačiau esame tikri, kad juose keliamos mintys, kalbančios apie tautinį sąmoningumą, apie moralinį žmogaus atgimimą ir apie demokratinės dvasios ugdymą, dar ilgai mums bus reikalingos, kol pagaliau, anot vieno autoriaus, bus išbrista iš šiandieninio liūno.

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Inc.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrazaitis, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas. Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių. Garbės prenumerata — 20 JAV dolerių.

Lietuvoje — tik 5 JAV dol.

Spausdina „Draugo'' spaustuvė Čikagoje-

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 124(162) 1996 SPALIS


REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje:Medininkų pilies, Vilniaus krašte, atstatomo bokšto dalis. Nuotrauka arch. Alberto Kerelio 1996 metais.