Į Laisvę 1996 123(160)

    T U R I N Y S

K. A. — Artėjant prie balsavimo urnos ........................................2

Skaitytojų žodis ............................................................ 4

Prof. Vytautas Landsbergis — Naujausiosios mūsų istorijos klausimais ........ 5

Vytautas Volertas — Apie grįžimą ........................................... 11

Ona Girniuvienė — Lietuva jam buvo visas gyvenimas ......................... 17

Dr. Algimantas Jankauskas — Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje, II d. 23

E. Šarūnas — Ko sulaukėme ir ko sieksime? .................................. 34

Jonas Kairevičius — Laisvė, teisė ir dorovė ................................ 36

Paulius Jurkus — Julijonai, kurgi tu buvai dingęs? ......................... 38

Algirdas Čekys — Pasirinkimas ant peilio ašmenų ............................ 45

Eugenijus Ignatavičius — Ketvirtasis Lietuvos prezidentas .................. 52

Liūda Rugienienė — Išeivijos rūpestis dėl Lietuvos ateities ................ 56

Dr. Kazys Ambrozaitis — Žymaus partizano tragiška mirtis ................... 62

Vardai ir įvykiai .......................................................... 65

Los Angeles — 29-tą kartą .................................................. 67

Įteiktos Lukšos-Daumanto fondo stipendijos ................................. 70

Atsiųsta paminėti .......................................................... 72

Po šešerių nepriklausomo Lietuvos gyvenimo metų vis dar su netikrumu žvelgiame į valstybės ateitį. Vis dar nesurandame kelių, kurie išvestų Lietuvą iš dvasinių ir materialinių klampynių. Nejaugi spėjome pamiršti, kad valstybės, tautos ir žmogaus laisvė priklauso nuo pačių piliečių, kad laisvę reikia ne tik išsikovoti, bet ir išlaikyti. Reikia dirbti sutartiniu ir demokratiniu būdu, reikia tvirtai ir aiškiai Seimo rinkimuose pasisakyti už gražesnės Lietuvos ateitį.


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Ine.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrazaitis, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas. Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių. Garbės prenumerata — 20 JAV dolerių.

Lietuvoje — tik 5 JAV dol.

Spausdina „Draugo" spaustuvė Čikagoje.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 123 (160) 1996 GEGUŽĖ

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje:Prisikėlimo apygardos, Maironio rinktinės, „Sauliaus" būrio partizanas Jonas Stoškus — „Vėjelis" Tautušių miške, Betygalos valsčiuje. Nuotrauka daryta 1949 spalio 10 d. Jonas Stoškus žuvo 1950 liepos 16 d.