Į Laisvę 1995 120(157)

    T U R I N Y S

Vedamieji ................................................................ 2

      Vytautas Kubilius, Ar ilgai tvers mūsų nepriklausomybė?

Skaitytojų žodis ......................................................... 5

Laiškai iš Lietuvos apie Lietuvą ......................................... 6

Vytautas Volertas, Nepriklausomybės atkūrimo penkmečiui .................. 9

Česlovas Stankevičius, Demokratija Lietuvoje: keliai ir klystkeliai ..... 18

Bernardas Brazdžionis, Iš „Vaidilos Valiūno" posmų ...................... 30

Juozas Girnius, Brazaitis kaip literatūros mokslininkas ................. 32

Henrikas Kudreikis, Partizaniško likimo tragika ......................... 38

Vincas Seliokas, Nepavykęs politinis debiutas ........................... 43

Paulius Jurkus, Sedos kautynes prisimenant .............................. 52

Vladas Telksnys, Rezistencijos pradžia, privedusi prie „Į laisvę" leidimo 59

Antanas Sabalis, Didžiųjų pasaulio galybių žlugimas ..................... 62

Juozo Lukšos-Daumanto Fondas ............................................ 66

Juozas Kojelis, 27-tosios politinės studijos Los Angeles ................ 68

Kazys Ambrazaitis, Studentiškas idealizmas atnešė nepriklausomybę

      (Pilypo Naručio „Tautos sukilimas 1941" vertinimas) ............... 72

Atsiųsta paminėti ....................................................... 75


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

UŽPRENUMERUOKIME Į LAISVĘ LIETUVAI

Nuo praėjusių metų lapkričio mėn. numerio Į laisvę yra gana dideliu tiražu perspausdinama Kaune, Morkūno ir Ko. spaustuvėje, iš Čikagoje paruošto ir suredaguoto numerio negatyvų. Amerikos ir Kanados lietuviai gali žurnalą užsakyti Lietuvos skaitytojams, mokykloms, bibliotekoms tik už 5 dolerius metams. Tikslius adresus ir čekius prašome siųsti Į laisvę administratoriui žemiau išspausdintu adresu. Jūsų penki doleriai įgalins Lietuvos skaitytoją gauti Į laisvę žurnalą.

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Inc.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Am-brozaitis, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Administratorius Lietuvoje:

Ignas Misiūnas, tel. 734058, Kaunas

SL617. “Į LAISVĘ” Fondo Lietuvos filialas. Spausdino “Spaustuvė MORKŪNAS ir K°”

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 120 (157) 1995 BALANDIS

Viršelyje: brolis ir sesuo partizanai — Albertas ir Albina Norkai, kilę iš Batakių, kovoję „Vytenio" būryje. 1946 m. nuotrauka. Brolis žuvo, sesuo gyvena Kaune.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėju ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.