Į Laisvę 1987 101(138)

    T U R I N Y S

Dr. Kazys Ambrazaitis — Ar einame politinės konsolidacijos kryptimi?  2

Skaitytojų žodis .................................................... 5

Povilas Vaičekauskas — Vasario 16 ir lietuvių poezijos dienos Sibire. 8

Dr. Juozas Kazickas — Nauji uždaviniai ir metodai .................. 19

Vytautas Volertas — šimtas ir dar kiek ............................. 23

Dr. Antanas Musteikis — Dirbkime ir budėkime ....................... 24

Dr. Vytautas Vardys — Lenkijos įvykių atgarsiai Pabaltijy .......... 36

Antanas Jasmantas — Lėlytė, Piršlys (eilėraščiai) .................. 52

Maceinos akademija Čikagoje ........................................ 53

Antanas Sabalis — Maceina ir jo nepasaulėžiūrinės politikos samprata 56

Dr. Kazys Ambrazaitis — Lietuvių Fondo idėjai 25 metai ............. 59

V. Akelaitis — Iš 600 metų perspektyvos ............................ 63

A. Lembergas — Estai nepasiduoda ................................... 67

XXXI studijų savaitė ............................................... 70


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

MIELI SKAITYTOJAI:

Su šiuo numeriu siunčiame prenumeratos mokėjimo vokelius. Prašome jais pasinaudoti. Nors paskutiniais metais pašto išlaidos vėl pakilo 100%, prenumeratos nekeliame. Maloniai prašome pridėti auką pagal išgales. Kviečiame tapti garbės prenumeratoriais arba rėmėjais. Už paramą žurnalui praeitais metais nuoširdžiai dėkojame.

Leidėjai ir administratorius

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys. Redakcijos talkininkai: Česlovas GrinceviČius ir Adolfas Markelis. Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys,

9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina ,, Draugo'' spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 101(138) 1987, GRUODIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.