AR EINAME POLITINĖS KONSOLIDACIJOS KRYPTIMI?

Vedamosios mintys

Beveik kiekviena lietuvių organizacija, ar ji būtų politinė, ar kultūrinė, savo statutuose yra įsirašiusios siekti Lietuvai laisvės. Vienos jų prie to darbo prisideda daugiau, kitos mažiau. Gyvenant ir dirbant išeivijoje, laisvinimo darbai atliekami tiktai laisvalaikiu ir pagal kiekvienos organizacijos išmintį bei išgales. Ideali laisvinimo darbų konsolidacija pasidaro sunkiai įmanoma. Bendro darbo vienybės galima pasiekti tik veiksnių konferencijose. Paskutinė tokia veiksnių konferencija įvyko 1974 m. White Plains. Jau daugelį metų siekiama naujos veiksnių konferencijos, bet vis nesusitariama, o susitarimas ir konferencijos kvietimas priklauso nuo PLB ir Vliko.

PLB tokio susitarimo nuoširdžiai siekia. Tenka paminėti keletą priežasčių, kurios iki šiol trukdė susitarti. Pradinė priežastis buvo LB atskala, vadinamoji Reorganizuota bendruomenė, kurią Vliko pirmininkas labai aiškiai palaikė. Vėliau buvo ilgai aiškinamasi dėl tokių projektų vykdymo kaip Skandinavijos iškyla ir Vienos konferencija. PLB neparėmimas Skandinavijos projekto nesusitarimą prailgino. Pasiruošime Vienos konferencijai PLB įdėjo daugiau darbo negu Vlikas, bet Vlikas ją labiau parėmė finansiškai. Pagaliau 1986 liepos 20 Washingtone buvo pasiektas pirminis susitarimas (tarp dr. T. Remeikio, dr. K. Ambrozaičio vs. dr. D. Krivicko, L. Griniaus) kviesti veiksnių konferenciją Čikagoje, 1987 sausio 17. Nutarta kviesti tuos pačius veiksnius, kurie dalyvavo White Plains, ir kalbėtis sekančiais klausimais:

1.    Peržvelgti išeivijos daromas pastangas dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės ir jas įvertinti šiandieninės tarptautinės politikos ir padėties okup. Lietuvoje šviesoje.

2.    Toje pačioje šviesoje išsiaiškinti šiandieninės veiklos kryptis ir darbo pirmumą.

3.    Išryškinti politinėje veikloje dirbančių organizacijų požiūrius ir darbo pirmumus ir siekti politinės darbų koordinacijos, kooperacijos ir veiklos darbų pasiskirstymo.

Šis pradinis susitarimas turėjo būti patvirtintas Vliko valdybos, tačiau patvirtinimo taip ir nebuvo sulaukta. Patvirtinimą galėjo užtęsti ir nelaimingas PLB valdybos pirmininko laiškas Vliko pirmininkui, kuriame, nekantriai laukiant patvirtinimo, buvo pareikšta asmeninė PLB pirmininko nuomonė, kad ,,PLB seimai rinks PLB vadovybę ir jie galėtų rinkti perorganizuotą Vliką kaip PLB politinių reikalų komitetą". Tai buvo labai apgailėtinas pareiškimas, stoka diplomatijos, ir jis jokiu būdu nebuvo padarytas PLB valdybos vardu. Tad Vliko pirmininkui gal ir nederėjo rimtai reaguoti į nerimtą pareiškimą.

Nebesulaukdama galimybės sukviesti veiksnių konferenciją, PLB negalėjo ilgiau laukti ir 1987 spalio 25-27 dienomis Washingtone surengė politinę konferenciją, sukviesdama į ją veiksnius ir asmenis, besireiškiančius politinėje veikloje. Vliko valdybos atstovai šioje konferencijoje nedalyvavo. Turėta vilčių, kad Altas, vadovaujamas dr. J. Valaičio, atsiųs savo atstovus, bet ir jų nesimatė. Tačiau iš šešių laisvinimo veiksnių dalyvavo keturi (PLB, LLK, JAV LB, Kanados LB), keletas politinių partijų atstovų, du Vliko kūrėjai (dr. B. Kazlas ir dr. A. Damušis), vienas Laik. Vyriausybės narys, Lietuvos pasiuntinys dr. S. Bačkis, be to, politinės akcijos organizacijos (Amerikos Baltų Laisvės Lyga, CCJS, Batunas ir kt.). Užsiregistravusių dalyvių buvo 130, svečių teisėmis dar buvo virš 50. Keturi asmenys buvo atvykę iš Australijos, vienas iš Venezuelos, didelis skaičius iš Kanados. Savo dalyvavimu reikšmės suteikė L. Alexejeva, kalbėjusi apie S. Sąjungos tautybių politiką.

Konferencija vyko Sheraton viešbutyje. Vietinis organizacinis komitetas, vadovaujamas pulk. D. Skučo, puikiai techniškai viską paruošė. Savo atvykimu konferenciją pagerbė Vytautas Skuodis, skaitęs išsamią paskaitą. Iš viso buvo 15 paskaitininkų su kruopščiai paruoštais referatais. Trijuose simpoziumuose buvo apžvelgta, kai kur gana giliai panagrinėta, Lietuvos laisvinimo veikla, jos įvertinimas. Svarstyta, kas išeivijoje darytina politinėje srityje, nagrinėjami ryšiai su pavergta tauta ir apžvelgti planai ryšium su OSI veikla. Labai informatyvus posėdis įvyko Baltuosiuose Rūmuose, kur trys atsakingi kalbėtojai pateikė įdomios medžiagos apie JAV ir S. Sąjungos santykius. Konferencijos pabaigoje buvo padarytos išvados kaip veiklos gairių pasiūlymas, ir jos jau buvo paskelbtos visuomenei periodinėje spaudoje.

Kadangi tai nebuvo oficiali veiksnių konferencija, tai visiems privalomų rezoliucijų nebuvo priimta. Politinėje konferencijoje jaunimas sudarė ketvirtadalį dalyvių, daugiausia buvo viduriniosios kartos ir keletas iš senimo. Bendrai, konferenciją reikia laikyti vispusiškai pavykusia. PLB iniciatyva tokią konferenciją sukviesti yra sveikintina, nes jau ir taip per ilgai laukta. Ja buvo įrodyta, kad LB yra vienintelė išeivijos organizacija, reikalui esant galinti sutelkti gausų patyrusių ir politiniame darbe kvalifikuotų asmenų skaičių, turinti entuziazmo ir darbo rankų laisvinimo darbui.

Apgailėtina, kad kai kurie veiksniai, nesurasdami ar neieškodami pakaitalo, savo pirmininkus išlaiko iki dešimties metų. Tokioje organizacijoje įsibujoja stagnacija ir abejingumas laiko iššauktiems projektams ir drąsesniems ėjimams. Sveikintinos organizacijos, kurios savo pirmininkų nelaiko ilgiau kaip trejus metus ar kadencijas. Vertiname kiekvieną veiksnį pagal jo atliktus darbus ir džiaugiamės kiekvienu pozityviu žygiu, kas jį bedarytų. Besinaudodami laisvėmis laisvuose kraštuose kartais prarandame principus. Demokratiniu būdu išrinktas privalo vadovauti, bet ne valdyti. Mūsų idealas yra laisvės ir atsakomybės derinimas. Mūsų paskelbtas tautos credo sako, kad laisvė ir atsakomybė yra neperskiriamos. Atėjo laikas, kad didesnės organizacijos samdytų kvalifikuotus darbininkus — egzekutyvus, o rinktas pirmininkas ir jo valdyba pateiktų veiklos gaires ir prižiūrėtų. Tada gal ir veiksnių politinių darbų konsolidacija būtų lengviau pasiekiama.

Kazys Ambrozaitis


Mielas Redaktoriau,

Džiugių šv. Kalėdų ir Dievo palaimos 1988 metuose sunkiame, bet labai prasmingame Jūsų darbe.

Maloniai prašau perduoti mano sveikinimus ir Į Laisvę skaitytojams.

Nuoširdžiai Jūsų,

Vysk. Paulius A. Baltakis, O. F. M.

Mieli Lietuviai ir Lietuvės,

Baigiasi Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus metai, kurie ypatingai iškėlė Lietuvos vardą, jos reikalus ir sustiprino mus ateities darbams.

Baigiame 1987-tus metus su Šeštuoju Pasaulio Lietuvių Kongresu Australijoje ir žengiame į 1988-tus metus, ruošdamiesi Septintajam Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimui, Pasaulio Lietuvių Kultūros Kongresui ir Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių Šventei Kanadoje.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1988-tų metų proga Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikiname visus lietuvius, gyvenančius bei kovojančius okupuotoje tėvynėje ir išsisklaidžiusius bei dirbančius laisvajame pasaulyje, linkėdami sutelktomis jėgomis siekti Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės, mūsų tarpe stiprinant bendrus ryšius vieni su kitais tautiniam išlikimui ir vieningai kovai už geresnę ateiti.

Vytautas Kamantas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas

Naujųjų metų angoje prisiminkime, kad esame vienos šeimos nariai, tad linkime vieningo solidarumo, nepavargstančio entuziazmo ir nemažėjančių pastangų kultūrinio, visuomeninio ir politinio darbo baruose.

Į Laisvę redakcija,

LFB Valdyba ir Taryba