REDAKTORIAMS PASIKEIČIANT

VIETOJ VEDAMOJO

Su šiuo žurnalo numeriu užbaigiu redaktoriaus darbą, kurį, LFB tarybos pakviestas, pradėjau prieš penkerius metus. Suredaguoti penkiolikaNr. 81 (118) - 95 (132) numerių sudaro per tūkstanties puslapių knygą, kuri ir ateičiai bylos apie mūsų išeivijos ir LFB ryžtą išlikti kūrybinga lietuvių tautos dalimi, savo energijų ir pasiaukojimą nukreipiant į svarbiausią mūsų tremties misijąLietuvos laisvės atgavimą ir mūsų išlikimą svečiose šalyse.

Spausdintas žodis tarnauja šių tikslų siekiant. Jis yra ne tik ryšininkas tarp pasaulyje išsiblaškiusių tautiečių, bet ir informatorius, idėjų platintojas bei kultūrinės, politinės veiklos efektingas puoselėtojas. Spauda pasilieka viena iš stipriųjų tvirtovių, stabdančių tautinio identiteto sunykimą.

Periodinės spaudos kokybė, ypač svetur, priklauso nuo bendradarbių, kurių dauguma, deja, nuo tiesioginio duoną pelnančio darbo ir poilsio nuvogtų valandų laiku užpildo mūsų laikraščių ir žurnalų puslapius.

Ir mūsų žurnalas didžiuojasi turėdamas nuoširdžių redakcijos talkininkų. Jų yra netrumpa eilė.

Negaliu pro kai kuriuos praeiti jų nepaminėjęs. Su dideliu dėkingumu prisimenu Juozą Kojelį— mūsų sąjūdžio spiritus movens ir daugelio aktualių straipsnių autorių; dr. Adolfą Damušį, dr. Vytautą Dambravą, amžinos atminties Vytautą Vaitiekūną, dr. Kazį Ambrozaitį, Balį Gaidžiūną, Vytautą Volertą, Linų Kojelį, dr. Kazį Ėringį, dr. Zenoną Prūsą, dr. Vytautą Bieliauską, dr. Kajetoną Čeginską ir daug kitų. Jiems ir kitiems, nors čia ir neišvardintiems, nuoširdus bičiuliškas “a č i ū”!

Padėkos žodis priklauso Alinai Grinienei (Vokietija), kuri redaguodama Europos Fronto Bičiulio biuletenį, visada palaikė gyvą kontaktą ir su Į L redaktoriumi, parūpindama straipsnių, informacijos, nuotraukų.

Kad mūsų žurnalas galėjo pasipuošti aktualiomis nuotraukomis, esame dėkingi, ypač Vytautui Maželiui, Jonui Urbonui, Baliui Gaidžiūnui, M. ir K. Ambrozaičiams ir kitiems fotografams.

Mūsų žurnalas, atstovaudamas rezistenciniam sąjūdžiui, savo skaitytojus nuolat informuoja apie okupuoto Krašto vergijos tikrovę, kviesdamas priešintis didėjančiai mūsų tautiečių aukos ir darbų apatijai. Į šias problemas visada žiūrėjome ir žiūrime su nemažu susirūpinimu, bet atviromis ir viltingomis aktinis. Ir šis mūsų žurnalo numeris plačiai kalba apie kultūrinę - politinę rezistenciją, paliesdamas daugybę aspektų. Silpnėjant rezistencijos dvasiai Krašte ir išeivijoje, gali prigesti ir laisvos - laimingos tautos ir Krašto vizija.

Nuo 1986 balandžio Į Laisvę numerio redaktoriumi pakviestas Juozas Baužys, kuriam spaudos darbas, visuomeninė - kultūrinė veikla, Lietuvių Fronto idėjos yra labai artimos jo širdžiai, gerai pažįstamos. Ir redaktoriaus pareigos ant jo pečių krinta ne pirmą kartų.

Linkiu daug sėkmės! Nuoširdžiai kviečiu visus bendradarbius ir toliau likti naujojo redaktoriaus vertingais bendradarbiaistaikintojais!

Ir pabaigai. Redaktorius negali pamiršti nuoširdaus bendradarbiavimo ir talkos iš Tėvų Pranciškonų spaustuvės personalo bei žurnalo administratoriaus Jono Prakapo, kuris šias pareigas pasižadėjo tęsti ir toliau. Nors redakciją, spaustuvę ir administraciją skyrė dideli geografiniai nuotoliai, bet žurnalo leidimas ir jo rūpesčiai surišo mus tikrai bičiuliškais ryšiais. Ačiū visiems!

Vacys Rociūnas


KŪRYBINGŲ, DARBINGŲ IR VILTINGŲ 1986 METŲ!

Malonus Skaitytojau,

dėkojame už Jūsų dėmesį ir visokeriopą paramą redakcijai ir administracijai. Kviečiame ir toliau likti vertingu nariu mūsų skaitytojų šeimoje. O kiekvienas naujas skaitytojas yra mūsų laukiamas svečias. Prašome Jūsų talkos. Savo prenumeratos mokesčiu ir auka palaikote “l Laisvę” tolimesnį leidimą.A Č I Ū .


Į LAISVĘ FONDAS LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636

FONDO LEIDINIAI.

Vytautas MačernisPOEZIJA. Redagavo K. Bradūnas. Iliustravo P. Augius. Įvadą parašė A. Nyka-Niliūnas. Išleista dr. A. Šmulkščio lėšomis. 1961.

Juozas GirniusTAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ. Veikalas, skirtas gyvosios lietuvybės problemoms išeivijoje. Dailininkas S. Ramanauskas. 1961.

Juozas DaumantasPARTIZANAI. II laida. Iliustruota P. Lapės. 1962.

N. E. SūduvisVIENŲ VIENI. Lietuvių tautos dvidešimt penkerių metų rezistencija. Iliustracijos P. Jurkaus. 1964.

Juozas GirniusŽMOGUS BE DIEVO. Dailininkas A. Kurauskas. Knyga, skiriama ateizmo filosofinei analizei. 1964.

LITHUANIA UNDER THE SOVIETS. Portrait of a Nation, 1940-65. Edited by V. Stanley Vardys. Frederic A. Prager, Publishers (mecenatas Į LAISVĘ FONDAS LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI). 1965.

Mykolas ViltisNEPARAŠYTI LAIŠKAI. Eilėraščiai, skirti tiems, kurių atminimas ir kapai išniekinti. Iliustracijos P. Jurkaus. 1966.

LIETUVIŲ LITERATŪRA SVETUR 1945-1967. Redagavo K. Bradūnas. Dailininkas V. O. Virkau. Rašo: A. Vaičiulaitis, K. Keblys, R. Šilbajoris, S. Santvaras, V. Kulbokas, J. Girnius ir C. Grincevičius. 1968.

Vladas RamojusKRITUSIEJI UŽ LAISVĘ, II tomas. 1969.

Juozas BrazaitisRAŠTAI I. 1980.

Juozas BrazaitisRaštai II. 1981.

Juozas Brazaitis, RAŠTAI III, 1982 Juozas Brazaitis, RAŠTAI IV, 1983.

Juozas Brazaitis, RAŠTAI V, 1984.

Aloyzas BaronasMIRTI VISADA SUSPĖSI. Paskutinis rašytojo romanas iš tragiškiausio Lietuvos istorijoje laikotarpio — partizanų kovų. 1981.

Juozas DaumantasPARTIZANAI. III laida, 1984.


Šio numerio kaina 3.00 dol.