Į Laisvę 1980 80(117)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ........................................................ 2

Bernardas Brazdžionis: Via Dolorosa ..................................... 6

Jurgis Gliauda: Rašytojas tėvynės meilės srovėje ........................ 8

Antanas Maceina: Išeivio buvimas svetur ................................ 15

Kazimieras Pugevičius: Lietuvos laisvinimas - ne laisvalaikio užsiėmimas 28

Aloyzas Baronas: Kad būtum našlė ....................................... 33

Solidarumas su tauta ................................................... 36

Juozas Kojelis: Bendruomenė darbuose ir rūpesčiuose .................... 44

L. K.: Kalba teisiamieji ............................................... 53

P. Daukantas: Laikinoji vyriausybė lieka ............................... 57

V. Račiūnas: Vėl buvome Dainavoje ...................................... 61

“Į Laisvę” vedamieji ................................................... 71


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas 1501 Riverside Drive Burbank CA 91506, USA

Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius 306 — 22nd Street Santa Monica, CA 90402, USA

Juozas Ardys, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirm. Fairview, Penn.

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont., Kanada

Dr. Zigmas Brinkis, Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, Calif.

Dr.Kajetonas J. Čeginskas, Europos LFB pirmininkas, Muenchen, Vokietija

Kun. Viktoras Dabušis, Paterson, New Jersey

Dr. Kęstutis K. Girnius, Muenchen, Vokietija 

Vacys Rociūnas, “Į Laisvę” red., Independence, Ohio.

Linas Kojelis, Washington, D.C.

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Dr. Rozalija Šomkaitė, So. Orange, New Jersey

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos naujo redaktoriaus ad-redu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio 44094.

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 112

Nr. 80 (117) 1980 GRUODIS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

‘Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis,Redaktorius/Editor 747 — 23rd Street Santa Monica, CA 90402

Jonas Prakapas,Administratorius/Circulation Manage: 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA