AKMENYS PRADĖS ŠAUKTI

Amžių bėgyje daugelis tironų mindė žemės veidą. Jie švietė savo pergalių kelius žmonių pastogių gaisrais, plovė savo rankas nekaltų žmonių krauju, maudėsi jų ašarose . . .

Jie ir ėjo ir nuėjo, nuplukdė savo laivelius amžinastin, o žmonėms, išalkusiems ir nualintiems po jų teroro, reikia ir toliau gyventi, reikia bendradarbiauti, gydyti padarytas žaizdas. Tai akivaizdi ir logiška gyvenimo išvada. Štai, Vakarų Vokietija mokėjo ir dar tebemoka skriaudos reparacijas Izraeliui už padarytą tragiškai milžinišką jo tautai žalą Hitleriui siautėjant; Italija atlygina pagal išgales Mussolinio padarytas Etiopijai skriaudas ir t.t.

Pagaliau ir Sovietų Sąjungoj, oficialiųjų asmenų lūpomis, nekartą buvo iškelti į viešumą Stalino baisūs nusikaltimai žmonėms ir žmonijai. Juk visi gerai prisimename, jog buvęs komunistų partijos viešpats Chruščiovas ir kiti Kremliaus dignitoriai labai aiškiais faktais iškėlė aikštėn Stalino nedorybes, jo tironišką veik 30 metų valdymą, žmonių žudymą ir kitas baisenybes. Be to, nūdien juk jau turime po ranka Molotovo — Ribbentropo slapto susitarimo tekstus, surašytus 1939 rugpiūčio 23 ir rugsėjo 28, besidalinant Baltijos valstybių žemes.

Taigi, dabar pats laikas visiems ir iš visų pasaulio kampų, neišskiriant nė mūsų pačių .lietuvių, gyvenančių laisvajame pasaulyje, balsiai ir nedviprasmiškai užklausti dabartinę Maskvos vyriausybę, kaip jie galvoja atitaisyti Lietuvai ir visam Pabaltijui Stalino padarytas milžiniškas skriaudas, tų kraštų laisvės ir nepriklausomybės atėmimą, sutarčių sulaužymą, žmonių išžudymą, begaliniai didelio skaičiaus jų ištrėmimą į priverčiamojo darbo stovyklas, kur jie rado mirtį arba buvo palaužti visiško invalidumo, etc.

Šio tikslo siekiant, mūsų laisvės kovos veiksniams negana tik laikas nuo laiko apsilankyti JAV Valstybės departamente ir naujai priminti JAV-bių vadovaujantiems asmenims mūsų Tėvynei Lietuvai padarytą be galo didelę skriaudą iš Sovietų S-gos pusės. Tiesa, tai yra labai svarbu, bet reikia naudotis ir išnaudoti visas galimas progas, kada Lietuvoj vyko ir tebevyksta neramumai, susideginimai, etc.

Reikia Vitkui su Alta ir kitais veiksniais kreiptis oficialiai raštu į Kremliaus nūdienius valdovus, klausiant, ką jie galvoja daryti, kad Lietuvai ir bendrai Baltijos valstybėms Stalino padarytos skriaudos būtų atitaisytos.

Galimas daiktas, būtų tikslu veikti visų trijų Baltijos valstybių laisvinimo veiksniams.

Žinoma, gal daugelis, perskaitęs šią sugestiją, pagalvos arba ir pasakys, jog tai bergždžias darbas, kad Kremlius į tokį kreipimąsi neatsakys ir pn. Negavus atsakymo — ir tai būtų jau gerai. Neatsakymas parodytų pasauliui dabartinių Kremliaus viešpačių nenorą atitaisyti tas Stalino padarytas skriaudas, už kurias jis jų pačių lūpomis buvo smerkiamas. O tai jau būtų mūsų laimėjimas pasaulyje.

Ir mūsų laisvinimo veiksniams reikėtų išnaudoti progą, ypač šiais laikais, kada Stalino balzamuotas kūnas, buvęs paguldytas šalia Lenino, Chruščiovo laikais iš ten išimtas, paguldant jį kažkurion Kremliaus mūro pusėn, iš kur jo nebegrąžino į pirmykštę vietą netgi Brežnevo laikų politbiuras. Juk žinome, kad Stalino paveikslai — visur nukabinėti — pašalinti, biustai ir paminklai nugriauti ir žinome, kad buvo laikai, kada tūkstančiai agitatorių Sovietų S-gos gyventojams aiškino Stalino padarytas žmonėms ir žmonijai skriaudas.

Taigi, reikia ir mums šaukti, belsti, netylėti, nes jeigu mes tylėsime — gatvių grindinio akmenys pradės šaukti . . .

Pranys Alšėnas