Į Laisvę 1969 45(82)

     T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui ............................................................ 2
“Į Laisvę” įžanginiai .......................................................... 4
Laiko reikalavimai:    — Nusivertinimo aistra (Vytautas Volertas) .............. 6
Aktyvieji frontininkai. — Žibutė Brinkienė ir Balys Raugas ..................... 8
Didžiojo laureato (Jurgio Gliaudos) kūryba .................................... 11
Kunigas kolchoze (ištrauka iš J. Gliaudos romano “Liepsnos ir apmaudo ąsočiai”) 12
Gyvybiniai tautos reikalai:
      — Premijos, pagerbimai ir ordinai (Ed. Baškys);
      Stovyklos, studijų savaitės ir jų programos (T. Budrys) ................. 16
Politinių studijų savaitgalis ................................................. 20
Laisvojo lietuvio paskirtis (dr. Antanas Klimas) .............................. 22
Mąstykime ir veikime iš naujo (Stasys Žymantas) ............................... 30
Organizacinė laisvinimo veiksnių struktūra (dr. Petras Pamataitis) ............ 45
Aktyvus į laisvės kovą jaunimo įjungimas (dr. Jonas Žmuidzinas) ............... 47
Svetimųjų talka kovoje dėl Lietuvos laisvės (Leonardas Valiukas) .............. 49
Los Angeles miesto burmistro Sam Yorty pagerbimas ............................. 52
Kita politinių studijų savaitgalio programa: —
      Diskusijos;
      Dr. J. J. Bielskio sveikinimo žodis;
      Dr. Z. Brinkio studijų savaitgalio uždaromasis žodis;
      Studijų savaitgalio išvados;
      Savaitgalio atgarsiai spaudoje ....................................... 55-70
Darbai ir įvykiai .......................................................... 71-80

 

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Ar jau atnaujinai “Į LAISVĘ” žurnalo prenumeratą 1969 metams?

•    Jei ne, tai padaryk dar šiandien, pasiųsdamas savo prenumeratos mokestį su kartu siunčiamu voku.

•    Prenumeratos mokestis: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

•    Surask bent vieną naują “Į LAISVĘ” prenumeratorių; arba — užsakyk “Į LAISVĘ” žurnalą savo giminaičiui ar draugui.

Visi LFB nariai kviečiami į talką!

•    Kiekvienas Bičiulis kviečiamas surasti “Į LAISVĘ” žurnalo naują prenumeratorių. Tai labai lengva padaryti, nes visa eilė Jūsų pažįstamų ir draugų “Į Laisvę” žurnalo dar neprenumeruoja. Kontaktuok juos dar šiandien!

•    Užsakyk “Į Laisvę” žurnalą bent vienam savo pažįstamui ar draugui.

Siųsk prenumeratos mokestį ir tikslų naujo prenumeratoriaus adresą “Į Laisvę” žurnalo administratoriui. Jo adresas: Mr. Aleksas Kulnys, 1510 East Merced Ave., West Covina, California 91790.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ Centro Valdyba

“Į Laisvę” platintojų dėmesiui!

•    Atskiro numerio kaina 2 doleriai.

•    Visi platintojai prašomi atsiskaityti su administracija už išplatintus 1967 ir 1968 metų numerius.

•    Malonėkite grąžinti neparduotus numerius administratoriui.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ POLITIKOS ŽURNALAS 1969 — BIRŽELIS — Nr. 45 (82)

LEONARDAS VALIUKAS Redaktorius / Editor Post Office Box 75893 Los Angeles, Calif. 90005

ALEKSAS KULNYS Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA / BOARD OF DIRECTORS OF THE FRIENDS OF THE LITHUANIAN FRONT

DR. ADOLFAS DAMUŠIS Pirmininkas / Chairman of the Board of Directors 8050 Hartwell Detroit, Michigan 48228

DR. KAZYS AMBROZAITIS Chesterton, Indiana

KUN. VIKTORAS DABUŠIS Paterson, New Jersey

DR. PETRAS KISIELIUS Cicero, Illinois

DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Detroit, Michigan

PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois

DR. PRANAS PADALIS Detroit, Michigan

LEVAS PRAPUOLENIS Chicago, Illinois

LEONARDAS VALIUKAS Los Angeles, California“ĮLAISVĘ”, Lietuvių Fronto Bičiulių ketur-mėnesinis politikos žurnalas.

“Į LAISVĘ" (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

* Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.