Europos Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavimo rezoliucijos

Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai iš Anglijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vakarų Vokietijos, o taipgi ir Jungtinių Amerikos Valstybių, susirinkę VII-jon Studijų Savaitėn ir metinėn konferencijon Bemriede, Bavarijoje, 1960 m. rugpjūčio 7-15 dienomis, paminėti prieš 20 metų Sovietų Sąjungos įvykdytą nepriklausomos Lietuvos valstybės panaikinimą

I.

Besąlygiškai pabrėžia lietuvių tautos teisę į nepriklausomybę sutinkamai su laisvo tautų apsisprendimo principu ir bendrąja visų pavergtųjų bei kolonijinių tautų išsivadavimo raida;

Didžiuojasi nepalaužiama lietuvių tautos valia atgauti visas jai okupantų paneigtas teises ir priešintis ligi bus atitaisytos jai padarytosios skriaudos;

Pagerbė visų Lietuvos okupacijų aukas, o ypač tas, kurios sudėtos kovose už teisę laisvai ir nepriklausomai tvarkyti savo gyvenimą;

Reiškia pasitenkinimą prigyjančiu Lietuvos laisvės gynėjų — partizanų gerbimu tautoje, ypač priaugančioje kartoje, bei visu tuo, kas mūsų sąlygomis padeda puoselėti ir išlaikyti gyvą rezistencijos dvasią;

Sveikina visus nepriklausomos Lietuvos suverenumo reiškėjus laisvajame pasaulyje, o taipgi visus tuos, kurie nepailstamai darbuojasi lietuviškajam reikalui ir linki jiems tolesnės sėkmės bei ištvermės.

II.

Apsvarstę esamą padėtį, Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai priėjo tokių išvadų:

1.    Nors laisvajame pasauly gyvenantiems lietuviams sąlygos neleidžia išvystyti didesnės veiklos negu jos reikėtų Lietuvos laisvei bei nepriklausomybei, tačiau toji veikla nemažai pasitarnavo Lietuvos bylai išgarsinti svetimų tautų žmonėse. Ateity visų bendromis pastangomis turi būti siekiama to, kad Lietuvos laisvės byla atsidurtų tarptautinėse institucijose ir būtų išspręsta pagal tautų apsisprendimo principą. Be to, laikytina galutinai pribrendusiu dalyku, kad lietuviškoji visuomenė rastų būdų suderintai ir planingai tirti tiek okupuotos Lietuvos, tiek bendrai visame pasaulyje esančių lietuvių padėtį;

2.    Kadangi sovietinis okupantas neįsileidžia į Lietuvą nei lietuviškų knygų, nei lietuviškų laikraščių iš laisvojo pasaulio, lietuvių politinės, visuomeninės ir kultūrinės organizacijos bei pavieniai asmenys turi kreiptis į Laisvosios Europos Komitetą ir reikalauti, kad Laisvosios Europos Radijo transliacijose būtų įvesta lietuviška programa, kuri atitiktų klausytojų nuotaikas ir interesus Lietuvoj, nes Amerikos Balso dabartinės lietuviškos programos šituo atžvilgiu yra nepatenkinamos , per daug nutolusios nuo Europos;

3. Kadangi Lietuvos suverenumo reiškėjais laisvajame pasauly yra Lietuvos atstovybės, todėl dideliai sveikintinas yra Lietuvos atstovybės personalinis sustiprinimas Vašingtone ir linkėtinas galimai sėkmingesnis Lietuvos reikalų atstovavimas Paryžiuje, viename dabartiniu metu svarbiausių Europos

III.

Išklausiusi metinės veiklos pranešimų, Europos Lietuvių Fronto Bičiulių konferencija nutarė:

1.    Išlaikyti savo dabartinę organizacinę sandarą, siekiant užtikrinti rezistencinę veiklą tremties sąlygomis ir drauge skatinant už šios organizacijos ribų esančiuosius prisidėti prie bendrų darbų;

2.    Pritarti LFB Tarybos paskelbtam Lietuvio Atsakymui ir ypačiai nutarimui pažymėti Lietuvos okupacijos dvidešimtmetį atitinkamu leidiniu;

3.    Sveikinti Amerikos LF bičiulių iniciatyvą steigti rezistencijos fondą, tikintis, jog visuomenė supras jos darbų reikšmę ir juos parems;

4.    Pareikšti padėką Vokietijos Ateitininkų Sendraugių ir Studentų valdyboms už bendradarbiavimą, pravedant šiemetinę Studijų Savaitę, o taipgi visiems bičiulių rėmėjams už jų aukas ir paramą.