Į Laisvę 1957 14(51)

T u r i n y s
Andrius Baltinis: Jaunimas dviejų kultūrų kryžkelėje ................. 1
Kęstutis Skrupskelis: Mano generacijos problemos ..................... 8
Bronius Vaškelis: Mūsų jaunimo perspektyvos yra mūsų pačių rankose .. 15
Aldona Krikščiūnaitė: Jaunimas ir šeima: mano šeima —lietuvybės pilis 26
Valdas V. Aamkavičius: Jaunimas visada buvo pirmose kovų eilėse ..... 35
* * * Kaune. Atsiminimai iš 1955-57 ................................. 40
DARBAI IR IDĖJOS: ................................................ 56-96
Pasauly: Nuo Ženevos iki sputniko (J. B.), 
         Aliarmas Jungtinėse Valstybėse (Price), 
         Dirbtiniai mėnuliai (A. Sabalis),
         Kas kaltas dėl infliacijos. 
Anapus: Lietuva Sovietų statistikoje (A. Musteikis), 
         Kultūriniai įvykiai per vieneris metus (M. Musteikis), 
         Poezijos žodis iš Sibiro ir Lietuvos: 
                  Įspūdis, 
                  Tu tėvą išdavei, 
                  Kūčios; 
Tremtyje: Jėgos ir aukos dvasia kariuomenėje (J. Brazaitis), 
         Kova prieš rutiną už minties budrumą, 
         Europos LF Bičiulių pareiškimas, 
         Amerikos LFB studijų dienos vaizduose, 
         Senieji ir naujieji lietuviai socialistai Amerikoje; 
Idėjos spaudoje: Žodis priklauso jaunimui, 
         Vyresnieji tebesvarsto nepasaulėžiūrinės politikos klausimą, 
         Politinės diskusijos lygis žemiau kritikos, 
         Pirmieji balsai už koegzistenciją?, 
         Partizano vaizdas literatūroje. 
Vardai įvykiuose. 
Laiškai: Apie du istorijos vadovėlius.


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

 

Į LAISVĘ bendradarbiai: V. V. Adamkavičius, dr. K. Ambrozaitis, dr. M. Anysas, R. Bačkis, kun. K. Balčys, kun. dr. A. Baltinis, St. Barzdukas, K. Brazauskas, dr. Z. Brinkis, dr. A. Damušis, A. V. Dundzila, dr. J. Grinius, A. Grinienė, dr. Z. Ivinskis, V. Jonikas, kun. St. Yla, dr. J. Kazickas, kun. D. Kenstavičius, A. Krikščiūnaitė, dr. A. Kučas, K. Kudžma, dr. A. Maceina, A. Mažiulis, dr. A. Musteikis, M. Musteikis, P. Narutis, A. Pocius, L. Prapuolenis, dr. A. Ramūnas-Paplauskas, A. Sabalis, V. Sidzikauskas, K. Skrupskelis, S. Sužiedėlis, A. Šalčius, R. Šomkaitė, Ed. Turauskas, V. Vaitiekūnas, V. Vardys, Br. Vaškelis, dr. J. Vidzgiris, V. Vygantas.

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

KŪČIŲ solidarumas, Kalėdų Naujienos geroji valia,

Naujųjų Metų viltingumas tejungia mus ištvermės, ryžto ir brolių meilės ryšiais su Lietuva, per Lietuvą ir Lietuvai.

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

N B. žr. viršelio 4 p.